Δανιήλ

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Θεοδοτίων"
Ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN τρίτῳ5154A-DSN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF ΙωακιμN-PRI βασιλέως935N-GSM Ιουδα2448N-PRI ἦλθεν2064V-AAI-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI βασιλεὺς935N-NSM Βαβυλῶνος897N-GSF εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἐπολιόρκειV-IAI-3S αὐτήν846D-ASF

2 καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM τὸν3588T-ASM ΙωακιμN-PRI βασιλέα935N-ASM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP μέρους3313N-GSN τῶν3588T-GPN σκευῶν4632N-GPN οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἤνεγκεν5342V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF ΣεννααρN-PRI οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN εἰσήνεγκεν1533V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM θησαυροῦ2344N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τῷ3588T-DSM ΑσφανεζN-PRI τῷ3588T-DSM ἀρχιευνούχῳN-DSM αὐτοῦ846D-GSM εἰσαγαγεῖν1521V-AAN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN σπέρματος4690N-GSN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GP φορθομμινN-PRI

4 νεανίσκους3495N-APM οἷς3739 R-DPM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM μῶμος3470N-NSM καὶ2532CONJ καλοὺς2570A-APM τῇ3588T-DSF ὄψει3799N-DSF καὶ2532CONJ συνιέντας4920V-PAPAP ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF σοφίᾳ4678N-DSF καὶ2532CONJ γιγνώσκοντας1097V-PAPAP γνῶσιν1108N-ASF καὶ2532CONJ διανοουμένουςV-PMPAP φρόνησιν5428N-ASF καὶ2532CONJ οἷς3739 R-DPM ἐστιν1510V-PAI-3S ἰσχὺς2479N-NSF ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM ἑστάναι2476V-RAN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ διδάξαι1321V-AAN αὐτοὺς846D-APM γράμματα1121N-APN καὶ2532CONJ γλῶσσαν1100N-ASF Χαλδαίων5466N-GPM

5 καὶ2532CONJ διέταξεν1299V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τὸ3588T-ASN τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF καθ2596PREP ἡμέραν2250N-ASF ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF τραπέζης5132N-GSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM οἴνου3631N-GSM τοῦ3588T-GSM πότου4224N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ θρέψαι5142V-AAN αὐτοὺς846D-APM ἔτη2094N-APN τρία5140A-APN καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN στῆναι2476V-AAN ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

6 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ιουδα2448N-PRI Δανιηλ1158N-PRI καὶ2532CONJ Ανανιας367N-PRI καὶ2532CONJ ΜισαηλN-PRI καὶ2532CONJ ΑζαριαςN-PRI

7 καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSM ἀρχιευνοῦχοςN-NSM ὀνόματα3686N-APN τῷ3588T-DSM Δανιηλ1158N-PRI ΒαλτασαρN-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Ανανια367N-PRI ΣεδραχN-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΜισαηλN-PRI ΜισαχN-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΑζαριαN-PRI ΑβδεναγωN-PRI

8 καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S Δανιηλ1158N-PRI ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀλισγηθῇV-APS-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF τραπέζῃ5132N-DSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴνῳ3631N-DSM τοῦ3588T-GSM πότου4224N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἠξίωσε515V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ἀρχιευνοῦχονN-ASM ὡς3739CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀλισγηθῇV-APS-3S

9 καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM Δανιηλ1158N-PRI εἰς1519PREP ἔλεον1656N-ASM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP οἰκτιρμὸν3628N-ASM ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM ἀρχιευνούχουN-GSM

10 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM ἀρχιευνοῦχοςN-NSM τῷ3588T-DSM Δανιηλ1158N-PRI Φοβοῦμαι5399V-PMI-1S ἐγὼ1473P-NS τὸν3588T-ASM κύριόν2962N-ASM μου1473P-GS τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM τὸν3588T-ASM ἐκτάξανταV-AAPAS τὴν3588T-ASF βρῶσιν1035N-ASF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF πόσιν4213N-ASF ὑμῶν4771P-GP μήποτε3379ADV ἴδῃ3708V-AAS-3S τὰ3588T-APN πρόσωπα4383N-APN ὑμῶν4771P-GP σκυθρωπὰ4659A-APN παρὰ3844PREP τὰ3588T-APN παιδάρια3808N-APN τὰ3588T-APN συνήλικαA-APN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ καταδικάσητε2613V-AAS-2P τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF μου1473P-GS τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM

11 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δανιηλ1158N-PRI πρὸς4314PREP ΑμελσαδN-PRI ὃν3739 R-ASM κατέστησεν2525V-AAI-3S 3588T-NSM ἀρχιευνοῦχοςN-NSM ἐπὶ1909PREP Δανιηλ1158N-PRI Ανανιαν367N-PRI ΜισαηλN-PRI ΑζαριανN-PRI

12 Πείρασον3985V-AAD-2S δὴ1161PRT τοὺς3588T-APM παῖδάς3816N-APM σου4771P-GS ἡμέρας2250N-APF δέκα1176N-NUI καὶ2532CONJ δότωσαν1325V-AAD-3P ἡμῖν1473P-DP ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN σπερμάτων4690N-GPN καὶ2532CONJ φαγόμεθα2068V-FMI-1P καὶ2532CONJ ὕδωρ5204N-ASN πιόμεθα4095V-FMI-1P

13 καὶ2532CONJ ὀφθήτωσαν3708V-APD-3P ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS αἱ3588T-NPF ἰδέαι2397N-NPF ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἰδέαι2397N-NPF τῶν3588T-GPN παιδαρίων3808N-GPN τῶν3588T-GPN ἐσθιόντων2068V-PAPGP τὴν3588T-ASF τράπεζαν5132N-ASF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ καθὼς2531ADV ἂν302PRT ἴδῃς3708V-AAS-2S ποίησον4160V-AAD-2S μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM παίδων3816N-GPM σου4771P-GS

14 καὶ2532CONJ εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπείρασεν3985V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἡμέρας2250N-APF δέκα1176N-NUI

15 καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN τῶν3588T-GPF δέκα1176N-NUI ἡμερῶν2250N-GPF ὡράθησαν3708V-API-3P αἱ3588T-NPF ἰδέαι2397N-NPF αὐτῶν846D-GPM ἀγαθαὶ18A-NPF καὶ2532CONJ ἰσχυραὶ2478A-NPF ταῖς3588T-DPF σαρξὶν4561N-DPF ὑπὲρ5228PREP τὰ3588T-APN παιδάρια3808N-APN τὰ3588T-APN ἐσθίοντα2068V-PAPAS τὴν3588T-ASF τράπεζαν5132N-ASF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

16 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ΑμελσαδN-PRI ἀναιρούμενος337V-PMPNS τὸ3588T-ASN δεῖπνον1173N-ASN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶνον3631N-ASM τοῦ3588T-GSN πόματος4188N-GSN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐδίδου1325V-IMI-3S αὐτοῖς846D-DPM σπέρματα4690N-APN

17 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN παιδάρια3808N-NPN ταῦτα3778D-NPN οἱ3588T-NPM τέσσαρες5064A-NPM αὐτοί846D-NPM ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM σύνεσιν4907N-ASF καὶ2532CONJ φρόνησιν5428N-ASF ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF γραμματικῇA-DSF καὶ2532CONJ σοφίᾳ4678N-DSF καὶ2532CONJ Δανιηλ1158N-PRI συνῆκεν4920V-AAI-3S ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF ὁράσει3706N-DSF καὶ2532CONJ ἐνυπνίοις1798N-DPN

18 καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF ὧν3739 R-GPF εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM εἰσαγαγεῖν1521V-AAN αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ εἰσήγαγεν1521V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM 3588T-NSM ἀρχιευνοῦχοςN-NSM ἐναντίον1726PREP ΝαβουχοδονοσορN-PRI

19 καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὑρέθησαν2147V-API-3P ἐκ1537PREP πάντων3956A-GPM αὐτῶν846D-GPM ὅμοιοι3664A-NPM Δανιηλ1158N-PRI καὶ2532CONJ Ανανια367N-PRI καὶ2532CONJ ΜισαηλN-PRI καὶ2532CONJ ΑζαριαN-PRI καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

20 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSN ῥήματι4487N-DSN σοφίας4678N-GSF καὶ2532CONJ ἐπιστήμης1989N-GSF ὧν3739 R-GPN ἐζήτησεν2212V-AAI-3S παρ3844PREP αὐτῶν846D-GPM 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM εὗρεν2147V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM δεκαπλασίοναςA-APM παρὰ3844PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἐπαοιδοὺςN-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μάγους3097N-APM τοὺς3588T-APM ὄντας1510V-PAPAP ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

21 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S Δανιηλ1158N-PRI ἕως2193PREP ἔτους2094N-GSN ἑνὸς1519A-GSN Κύρου2962N-PRI τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

Κεφάλαιο 2

1 Ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἔτει2094N-DSN τῷ3588T-DSN δευτέρῳ1208A-DSN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF ΝαβουχοδονοσορN-PRI ἠνυπνιάσθη1797V-API-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI ἐνύπνιον1798N-ASN καὶ2532CONJ ἐξέστη1839V-AAI-3S τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ὕπνος5258N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἐγένετο1096V-ANI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM

2 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καλέσαι2564V-AAN τοὺς3588T-APM ἐπαοιδοὺςN-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μάγους3097N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM φαρμακοὺς5333N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM Χαλδαίους5466N-APM τοῦ3588T-GSN ἀναγγεῖλαι312V-AAN τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM τὰ3588T-APN ἐνύπνια1798N-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἦλθαν2064V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Ἠνυπνιάσθην1797V-API-1S καὶ2532CONJ ἐξέστη1839V-AAI-3S τὸ3588T-NSN πνεῦμά4151N-NSN μου1473P-GS τοῦ3588T-GSN γνῶναι1097V-AAN τὸ3588T-ASN ἐνύπνιον1798N-ASN

4 καὶ2532CONJ ἐλάλησαν2980V-AAI-3P οἱ3588T-NPM Χαλδαῖοι5466N-NPM τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ΣυριστίADV Βασιλεῦ935N-VSM εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM αἰῶνας165N-APM ζῆθι2198V-PAD-2S σὺ4771P-NS εἰπὸν2036V-AAD-2S τὸ3588T-ASN ἐνύπνιον1798N-ASN τοῖς3588T-DPM παισίν3816N-DPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF ἀναγγελοῦμεν312V-FAI-1P

5 ἀπεκρίθη611V-API-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM Χαλδαίοις5466N-DPM 3588T-NSM λόγος3056N-NSM ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ἀπέστη868V-AAI-3S ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV γνωρίσητέ1107V-AAS-2P μοι1473P-DS τὸ3588T-ASN ἐνύπνιον1798N-ASN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτοῦ846D-GSN εἰς1519PREP ἀπώλειαν684N-ASF ἔσεσθε1510V-FMI-2P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM οἶκοι3624N-NPM ὑμῶν4771P-GP διαρπαγήσονται1283V-FMI-3P

6 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT τὸ3588T-ASN ἐνύπνιον1798N-ASN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτοῦ846D-GSN γνωρίσητέ1107V-AAS-2P μοι1473P-DS δόματα1390N-APN καὶ2532CONJ δωρεὰς1431N-APF καὶ2532CONJ τιμὴν5092N-ASF πολλὴν4183A-ASF λήμψεσθε2983V-FMI-2P παρ3844PREP ἐμοῦ1473P-GS πλὴν4133ADV τὸ3588T-ASN ἐνύπνιον1798N-ASN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτοῦ846D-GSN ἀπαγγείλατέ518V-AAD-2P μοι1473P-DS

7 ἀπεκρίθησαν611V-API-3P δεύτερον1208A-ASM καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P 3588T-VSM βασιλεὺς935N-VSM εἰπάτω2036V-AAD-3S τὸ3588T-ASN ἐνύπνιον1798N-ASN τοῖς3588T-DPM παισὶν3816N-DPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτοῦ846D-GSN ἀναγγελοῦμεν312V-FAI-1P

8 ἀπεκρίθη611V-API-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐπ1909PREP ἀληθείας225N-GSF οἶδα1492V-RAI-1S ἐγὼ1473P-NS ὅτι3754CONJ καιρὸν2540N-ASM ὑμεῖς4771P-NP ἐξαγοράζετε1805V-PAI-2P καθότι2530ADV εἴδετε3708V-AAI-2P ὅτι3754CONJ ἀπέστη868V-AAI-3S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS τὸ3588T-NSN ῥῆμα4487N-NSN

9 ἐὰν1437CONJ οὖν3767PRT τὸ3588T-ASN ἐνύπνιον1798N-ASN μὴ3165ADV ἀναγγείλητέ312V-AAS-2P μοι1473P-DS οἶδα1492V-RAI-1S ὅτι3754CONJ ῥῆμα4487N-ASN ψευδὲς5571A-ASN καὶ2532CONJ διεφθαρμένον1311V-RMPAS συνέθεσθε4934V-AMI-2P εἰπεῖν3004V-AAN ἐνώπιόν1799PREP μου1473P-GS ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM 3588T-NSM καιρὸς2540N-NSM παρέλθῃ3928V-AAS-3S τὸ3588T-ASN ἐνύπνιόν1798N-ASN μου1473P-GS εἴπατέ2036V-AAD-2P μοι1473P-DS καὶ2532CONJ γνώσομαι1097V-FMI-1S ὅτι3754CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτοῦ846D-GSN ἀναγγελεῖτέ312V-FAI-2P μοι1473P-DS

10 ἀπεκρίθησαν611V-API-3P οἱ3588T-NPM Χαλδαῖοι5466N-NPM ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P Οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF ξηρᾶς3584A-GSF ὅστις3748RI-NSM τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM δυνήσεται1410V-FMI-3S γνωρίσαι1107V-AAN καθότι2530ADV πᾶς3956A-NSM βασιλεὺς935N-NSM μέγας3173A-NSM καὶ2532CONJ ἄρχων758N-NSM ῥῆμα4487N-ASN τοιοῦτο5108D-ASN οὐκ3364ADV ἐπερωτᾷ1905V-PAI-3S ἐπαοιδόνN-ASM μάγον3097N-ASM καὶ2532CONJ Χαλδαῖον5466N-ASM

11 ὅτι3754CONJ 3588T-NSM λόγος3056N-NSM ὃν3739 R-ASM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐπερωτᾷ1905V-PAI-3S βαρύς926A-NSM καὶ2532CONJ ἕτερος2087A-NSM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ὃς3739 R-NSM ἀναγγελεῖ312V-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἀλλ235CONJ 2228CONJ θεοί2316N-NPM ὧν3739 R-GPM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF κατοικία2733N-NSF μετὰ3326PREP πάσης3956A-GSF σαρκός4561N-GSF

12 τότε5119ADV 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐν1722PREP θυμῷ2372N-DSM καὶ2532CONJ ὀργῇ3709N-DSF πολλῇ4183A-DSF εἶπεν2036V-AAI-3S ἀπολέσαι622V-AAN πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM σοφοὺς4680A-APM Βαβυλῶνος897N-GSF

13 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN δόγμα1378N-NSN ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM σοφοὶ4680A-NPM ἀπεκτέννοντο615V-IMI-3P καὶ2532CONJ ἐζήτησαν2212V-AAI-3P Δανιηλ1158N-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM φίλους5384A-APM αὐτοῦ846D-GSM ἀνελεῖν337V-AAN

14 τότε5119ADV Δανιηλ1158N-PRI ἀπεκρίθη611V-API-3S βουλὴν1012N-ASF καὶ2532CONJ γνώμην1106N-ASF τῷ3588T-DSM ΑριωχN-PRI τῷ3588T-DSM ἀρχιμαγείρῳN-DSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ὃς3739 R-NSM ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ἀναιρεῖν337V-PAN τοὺς3588T-APM σοφοὺς4680A-APM Βαβυλῶνος897N-GSF

15 Ἄρχων758N-VSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM περὶ4012PREP τίνος5100I-GSN ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S 3588T-NSF γνώμη1106N-NSF 3588T-NSF ἀναιδὴςA-NSM ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἐγνώρισεν1107V-AAI-3S δὲ1161PRT τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN ΑριωχN-PRI τῷ3588T-DSM Δανιηλ1158N-PRI

16 καὶ2532CONJ Δανιηλ1158N-PRI εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἠξίωσεν515V-AAI-3S τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ὅπως3704CONJ χρόνον5550N-ASM δῷ1325V-AAS-3S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτοῦ846D-GSN ἀναγγείλῃ312V-AAS-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM

17 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S Δανιηλ1158N-PRI εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Ανανια367N-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΜισαηλN-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΑζαριαN-PRI τοῖς3588T-DPM φίλοις5384A-DPM αὐτοῦ846D-GSM τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN ἐγνώρισεν1107V-AAI-3S

18 καὶ2532CONJ οἰκτιρμοὺς3628N-APM ἐζήτουν2212V-IAI-3P παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ὑπὲρ5228PREP τοῦ3588T-GSN μυστηρίου3466N-GSN τούτου3778D-GSN ὅπως3704CONJ ἂν302PRT μὴ3165ADV ἀπόλωνται622V-AMS-3P Δανιηλ1158N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM φίλοι5384A-NPM αὐτοῦ846D-GSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM ἐπιλοίπων1954A-GPM σοφῶν4680A-GPM Βαβυλῶνος897N-GSF

19 τότε5119ADV τῷ3588T-DSM Δανιηλ1158N-PRI ἐν1722PREP ὁράματι3705N-DSN τῆς3588T-GSF νυκτὸς3571N-GSF τὸ3588T-NSN μυστήριον3466N-NSN ἀπεκαλύφθη601V-API-3S καὶ2532CONJ εὐλόγησεν2127V-AAI-3S τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM

20 Δανιηλ1158N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εἴη1510V-PAO-3S τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM εὐλογημένον2127V-RPPNS ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM ὅτι3754CONJ 3588T-NSF σοφία4678N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF σύνεσις4907N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S

21 καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἀλλοιοῖ2087V-PAI-3S καιροὺς2540N-APM καὶ2532CONJ χρόνους5550N-APM καθιστᾷ2525V-PAI-3S βασιλεῖς935N-NPM καὶ2532CONJ μεθιστᾷ3179V-PAI-3S διδοὺς1325V-PAPNS σοφίαν4678N-ASF τοῖς3588T-DPM σοφοῖς4680A-DPM καὶ2532CONJ φρόνησιν5428N-ASF τοῖς3588T-DPM εἰδόσιν3708V-RAPDP σύνεσιν4907N-ASF

22 αὐτὸς846D-NSM ἀποκαλύπτει601V-PAI-3S βαθέα901A-APN καὶ2532CONJ ἀπόκρυφα614A-APN γινώσκων1097V-PAPNS τὰ3588T-APN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σκότει4655N-DSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S

23 σοί4771P-DS 3588T-VSM θεὸς2316N-VSM τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM μου1473P-GS ἐξομολογοῦμαι1843V-PMI-1S καὶ2532CONJ αἰνῶ134V-PAI-1S ὅτι3754CONJ σοφίαν4678N-ASF καὶ2532CONJ δύναμιν1411N-ASF ἔδωκάς1325V-AAI-2S μοι1473P-DS καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐγνώρισάς1107V-AAI-2S μοι1473P-DS 3739 R-APN ἠξιώσαμεν515V-AAI-1P παρὰ3844PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὅραμα3705N-ASN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἐγνώρισάς1107V-AAI-2S μοι1473P-DS

24 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S Δανιηλ1158N-PRI πρὸς4314PREP ΑριωχN-PRI ὃν3739 R-ASM κατέστησεν2525V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἀπολέσαι622V-AAN τοὺς3588T-APM σοφοὺς4680A-APM Βαβυλῶνος897N-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Τοὺς3588T-APM σοφοὺς4680A-APM Βαβυλῶνος897N-GSF μὴ3165ADV ἀπολέσῃς622V-AAS-2S εἰσάγαγε1521V-AAD-2S δέ1161PRT με1473P-AS ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ἀναγγελῶ312V-FAI-1S

25 τότε5119ADV ΑριωχN-PRI ἐν1722PREP σπουδῇ4710N-DSF εἰσήγαγεν1521V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Δανιηλ1158N-PRI ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Εὕρηκα2147V-RAI-1S ἄνδρα435N-ASM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF τῆς3588T-GSF Ιουδαίας2449N-GSF ὅστις3748RI-NSM τὸ3588T-ASN σύγκριμαN-ASN τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ἀναγγελεῖ312V-FAI-3S

26 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S τῷ3588T-DSM Δανιηλ1158N-PRI οὗ3739 R-GSM τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN ΒαλτασαρN-PRI Εἰ1487CONJ δύνασαί1410V-PMI-2S μοι1473P-DS ἀναγγεῖλαι312V-AAN τὸ3588T-ASN ἐνύπνιον1798N-ASN 3739 R-ASN εἶδον3708V-AAI-3P καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτοῦ846D-GSN

27 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S Δανιηλ1158N-PRI ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S Τὸ3588T-NSN μυστήριον3466N-NSN 3739 R-ASN 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐπερωτᾷ1905V-PAI-3S οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S σοφῶν4680A-GPM μάγων3097N-GPM ἐπαοιδῶνN-GPM γαζαρηνῶνN-GPM ἀναγγεῖλαι312V-AAN τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM

28 ἀλλ235CONJ 2228CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP οὐρανῷ3772N-DSM ἀποκαλύπτων601V-PAPNS μυστήρια3466N-APN καὶ2532CONJ ἐγνώρισεν1107V-AAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ΝαβουχοδονοσορN-PRI 3739 R-NPN δεῖ1210V-PAI-3S γενέσθαι1096V-AMP ἐπ1909PREP ἐσχάτων2078A-GPF τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF τὸ3588T-NSN ἐνύπνιόν1798N-NSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ὁράσεις3706N-NPF τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κοίτης2845N-GSF σου4771P-GS τοῦτό3778D-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S

29 σὺ4771P-VS βασιλεῦ935N-VSM οἱ3588T-NPM διαλογισμοί1261N-NPM σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κοίτης2845N-GSF σου4771P-GS ἀνέβησαν305V-AAI-3P τί5100I-NSN δεῖ1210V-PAI-3S γενέσθαι1096V-AMP μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀποκαλύπτων601V-PAPNS μυστήρια3466N-APN ἐγνώρισέν1107V-AAI-3S σοι4771P-DS 3739 R-NPN δεῖ1210V-PAI-3S γενέσθαι1096V-AMP

30 καὶ2532CONJ ἐμοὶ1473P-DS δὲ1161PRT οὐκ3364ADV ἐν1722PREP σοφίᾳ4678N-DSF τῇ3588T-DSF οὔσῃ1510V-PAPDS ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DS παρὰ3844PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ζῶντας2198V-PAPAP τὸ3588T-NSN μυστήριον3466N-NSN τοῦτο3778D-NSN ἀπεκαλύφθη601V-API-3S ἀλλ235CONJ ἕνεκεν1752PREP τοῦ3588T-GSN τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM γνωρίσαι1107V-AAN ἵνα2443CONJ τοὺς3588T-APM διαλογισμοὺς1261N-APM τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF σου4771P-GS γνῷς1097V-AAS-2S

31 σύ4771P-NS βασιλεῦ935N-VSM ἐθεώρεις2334V-IAI-2S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ εἰκὼν1504N-NSF μία1520A-NSF μεγάλη3173A-NSF 3588T-NSF εἰκὼν1504N-NSF ἐκείνη1565D-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF πρόσοψιςN-NSF αὐτῆς846D-GSF ὑπερφερήςA-NSF ἑστῶσα2476V-RAPNS πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF ὅρασις3706N-NSF αὐτῆς846D-GSF φοβερά5398A-NSF

32 3588T-NSF εἰκών1504N-NSF ἧς3739 R-GSF 3588T-NSF κεφαλὴ2776N-NSF χρυσίου5553N-GSN χρηστοῦ5543A-GSN αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN στῆθος4738N-NSN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM βραχίονες1023N-NPM αὐτῆς846D-GSF ἀργυροῖ693A-NPM 3588T-NSF κοιλία2836N-NSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μηροὶ3382N-NPM χαλκοῖ5470A-NPM

33 αἱ3588T-NPF κνῆμαιN-NPF σιδηραῖ4603A-NPF οἱ3588T-NPM πόδες4228N-NPM μέρος3313N-NSN τι5100I-NSN σιδηροῦν4603A-NSN καὶ2532CONJ μέρος3313N-NSN τι5100I-NSN ὀστράκινον3749A-NSN

34 ἐθεώρεις2334V-IAI-2S ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM ἐτμήθηV-API-3S λίθος3037N-NSM ἐξ1537PREP ὄρους3735N-GSN ἄνευ427PREP χειρῶν5495N-GPF καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὴν3588T-ASF εἰκόνα1504N-ASF ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM τοὺς3588T-APM σιδηροῦς4604A-APM καὶ2532CONJ ὀστρακίνους3749A-APM καὶ2532CONJ ἐλέπτυνενV-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN

35 τότε5119ADV ἐλεπτύνθησανV-API-3P εἰς1519PREP ἅπαξ530ADV τὸ3588T-NSN ὄστρακονN-NSN 3588T-NSM σίδηρος4604N-NSM 3588T-NSM χαλκός5475N-NSM 3588T-NSM ἄργυρος696N-NSM 3588T-NSM χρυσὸς5557A-NSM καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P ὡσεὶ5616ADV κονιορτὸς2868N-NSM ἀπὸ575PREP ἅλωνος257N-GSF θερινῆςA-GSF καὶ2532CONJ ἐξῆρεν1808V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN τὸ3588T-NSN πλῆθος4128N-NSN τοῦ3588T-GSN πνεύματος4151N-GSN καὶ2532CONJ τόπος5117N-NSM οὐχ3364ADV εὑρέθη2147V-API-3S αὐτοῖς846D-DPN καὶ2532CONJ 3588T-NSM λίθος3037N-NSM 3588T-NSM πατάξας3960V-AAPNS τὴν3588T-ASF εἰκόνα1504N-ASF ἐγενήθη1096V-API-3S ὄρος3735N-NSN μέγα3173A-NSN καὶ2532CONJ ἐπλήρωσεν4137V-AAI-3S πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

36 τοῦτό3778D-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN ἐνύπνιον1798N-NSN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτοῦ846D-GSN ἐροῦμεν2046V-FAI-1P ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

37 σύ4771P-NS βασιλεῦ935N-VSM βασιλεὺς935N-NSM βασιλέων935N-GPM 3739 R-DSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM βασιλείαν932N-ASF ἰσχυρὰν2478A-ASF καὶ2532CONJ κραταιὰν2900A-ASF καὶ2532CONJ ἔντιμον1784A-ASF ἔδωκεν1325V-AAI-3S

38 ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM τόπῳ5117N-DSM ὅπου3699PRT κατοικοῦσιν2730V-PAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM θηρία2342N-APN τε5037PRT ἀγροῦ68N-GSM καὶ2532CONJ πετεινὰ4071N-APN οὐρανοῦ3772N-GSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ κατέστησέν2525V-AAI-3S σε4771P-AS κύριον2962N-ASM πάντων3956A-GPN σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSF κεφαλὴ2776N-NSF 3588T-NSF χρυσῆ5552A-NSF

39 καὶ2532CONJ ὀπίσω3694PREP σου4771P-GS ἀναστήσεται450V-FMI-3S βασιλεία932N-NSF ἑτέρα2087A-NSF ἥττων2276A-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ βασιλεία932N-NSF τρίτη5154A-NSF ἥτις3748RI-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM χαλκός5475N-NSM 3739 R-NSF κυριεύσει2961V-FAI-3S πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

40 καὶ2532CONJ βασιλεία932N-NSF τετάρτη5067A-NSF ἔσται1510V-FMI-3S ἰσχυρὰ2478A-NSF ὡς3739CONJ 3588T-NSM σίδηρος4604N-NSM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM 3588T-NSM σίδηρος4604N-NSM λεπτύνειV-PAI-3S καὶ2532CONJ δαμάζει1150V-PAI-3S πάντα3956A-APN οὕτως3778ADV πάντα3956A-APN λεπτυνεῖV-FAI-3S καὶ2532CONJ δαμάσει1150V-FAI-3S

41 καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ εἶδες3708V-AAI-2S τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δακτύλους1147N-APM μέρος3313N-ASN μέν3303PRT τι5100I-ASN ὀστράκινον3749A-ASN μέρος3313N-ASN δέ1161PRT τι5100I-ASN σιδηροῦν4603A-ASN βασιλεία932N-NSF διῃρημένη1244V-RMPNS ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ῥίζης4491N-GSF τῆς3588T-GSF σιδηρᾶς4603A-GSF ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM εἶδες3708V-AAI-2S τὸν3588T-ASM σίδηρον4604N-ASM ἀναμεμειγμένονV-RMPAS τῷ3588T-DSM ὀστράκῳN-DSN

42 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM δάκτυλοι1147N-NPM τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM μέρος3313N-NSN μέν3303PRT τι5100I-NSN σιδηροῦν4603A-NSN μέρος3313N-NSN δέ1161PRT τι5100I-NSN ὀστράκινον3749A-NSN μέρος3313N-NSN τι5100I-NSN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF ἔσται1510V-FMI-3S ἰσχυρὸν2478A-NSN καὶ2532CONJ ἀπ575PREP αὐτῆς846D-GSF ἔσται1510V-FMI-3S συντριβόμενον4937V-PMPNS

43 ὅτι3754CONJ εἶδες3708V-AAI-2S τὸν3588T-ASM σίδηρον4604N-ASM ἀναμεμειγμένονV-RMPAS τῷ3588T-DSN ὀστράκῳN-DSN συμμειγεῖςA-NPN ἔσονται1510V-FMI-3P ἐν1722PREP σπέρματι4690N-DSN ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσονται1510V-FMI-3P προσκολλώμενοι4347V-PMPNP οὗτος3778D-NSM μετὰ3326PREP τούτου3778D-GSM καθὼς2531ADV 3588T-NSM σίδηρος4604N-NSM οὐκ3364ADV ἀναμείγνυταιV-PMI-3S μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSN ὀστράκουN-GSN

44 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF τῶν3588T-GPM βασιλέων935N-GPM ἐκείνων1565D-GPM ἀναστήσει450V-FAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM βασιλείαν932N-ASF ἥτις3748RI-NSF εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM αἰῶνας165N-APM οὐ3364ADV διαφθαρήσεται1311V-FPI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF αὐτοῦ846D-GSM λαῷ2992N-DSM ἑτέρῳ2087A-DSM οὐχ3364ADV ὑπολειφθήσεται5275V-FPI-3S λεπτυνεῖV-FAI-3S καὶ2532CONJ λικμήσει3039V-FAI-3S πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF βασιλείας932N-APF καὶ2532CONJ αὐτὴ846D-NSF ἀναστήσεται450V-FMI-3S εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM αἰῶνας165N-APM

45 ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM εἶδες3708V-AAI-2S ὅτι3754CONJ ἀπὸ575PREP ὄρους3735N-GSN ἐτμήθηV-API-3S λίθος3037N-NSM ἄνευ427PREP χειρῶν5495N-GPF καὶ2532CONJ ἐλέπτυνενV-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὄστρακονN-ASN τὸν3588T-ASM σίδηρον4604N-ASM τὸν3588T-ASM χαλκόν5475N-ASM τὸν3588T-ASM ἄργυρον696N-ASM τὸν3588T-ASM χρυσόν5557N-ASM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM μέγας3173A-NSM ἐγνώρισεν1107V-AAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM 3739 R-NPN δεῖ1210V-PAI-3S γενέσθαι1096V-AMP μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ ἀληθινὸν228A-NSN τὸ3588T-NSN ἐνύπνιον1798N-NSN καὶ2532CONJ πιστὴ4103A-NSF 3588T-NSF σύγκρισιςN-NSF αὐτοῦ846D-GSN

46 τότε5119ADV 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΝαβουχοδονοσορN-PRI ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Δανιηλ1158N-PRI προσεκύνησεν4352V-AAI-3S καὶ2532CONJ μανααN-PRI καὶ2532CONJ εὐωδίας2136N-APF εἶπεν3004V-AAI-3S σπεῖσαι4689V-AAN αὐτῷ846D-DSM

47 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-APPNS 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM εἶπεν3004V-AAI-3S τῷ3588T-DSM Δανιηλ1158N-PRI Ἐπ1909PREP ἀληθείας225N-GSF 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὑμῶν4771P-GP αὐτός846D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S θεὸς2316N-NSM θεῶν2316N-GPM καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM τῶν3588T-GPM βασιλέων935N-GPM καὶ2532CONJ ἀποκαλύπτων601V-PAPNS μυστήρια3466N-APN ὅτι3754CONJ ἠδυνήθης1410V-API-2S ἀποκαλύψαι601V-AAN τὸ3588T-ASN μυστήριον3466N-ASN τοῦτο3778D-ASN

48 καὶ2532CONJ ἐμεγάλυνεν3170V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τὸν3588T-ASM Δανιηλ1158N-PRI καὶ2532CONJ δόματα1390N-APN μεγάλα3173A-APN καὶ2532CONJ πολλὰ4183A-APN ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ κατέστησεν2525V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐπὶ1909PREP πάσης3956A-GSF χώρας5561N-GSF Βαβυλῶνος897N-GSF καὶ2532CONJ ἄρχοντα758N-ASM σατραπῶνN-GPM ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM σοφοὺς4680A-APM Βαβυλῶνος897N-GSF

49 καὶ2532CONJ Δανιηλ1158N-PRI ᾐτήσατο154V-ANI-3S παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ κατέστησεν2525V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῆς3588T-GSF χώρας5561N-GSF Βαβυλῶνος897N-GSF τὸν3588T-ASM ΣεδραχN-PRI ΜισαχN-PRI ΑβδεναγωN-PRI καὶ2532CONJ Δανιηλ1158N-PRI ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF αὐλῇ833N-DSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

Κεφάλαιο 3

1 Ἔτους2094N-GSN ὀκτωκαιδεκάτουA-GSN ΝαβουχοδονοσορN-PRI 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S εἰκόνα1504N-ASF χρυσῆν5552A-ASF ὕψος5311N-NSN αὐτῆς846D-GSF πήχεων4083N-GPM ἑξήκοντα1835N-NUI εὖροςN-NSN αὐτῆς846D-GSF πήχεων4083N-GPM ἕξ1803N-NUI καὶ2532CONJ ἔστησεν2476V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἐν1722PREP πεδίῳN-DSN ΔειραN-PRI ἐν1722PREP χώρᾳ5561N-DSF Βαβυλῶνος897N-GSF

2 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S συναγαγεῖν4863V-AAN τοὺς3588T-APM ὑπάτουςN-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM στρατηγοὺς4755N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM τοπάρχαςN-APM ἡγουμένους2233V-PMPAP καὶ2532CONJ τυράννους5181N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἐπ1909PREP ἐξουσιῶν1849N-GPF καὶ2532CONJ πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM τῶν3588T-GPF χωρῶν5561N-GPF ἐλθεῖν2064V-AAN εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἐγκαίνια1456N-APN τῆς3588T-GSF εἰκόνος1504N-GSF ἧς3739 R-GSF ἔστησεν2476V-AAI-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM

3 καὶ2532CONJ συνήχθησαν4863V-API-3P οἱ3588T-NPM τοπάρχαιN-NPM ὕπατοιN-NPM στρατηγοί4755N-NPM ἡγούμενοι2233V-PMPNP τύραννοι5181N-NPM μεγάλοι3173A-NPM οἱ3588T-NPM ἐπ1909PREP ἐξουσιῶν1849N-GPF καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM τῶν3588T-GPF χωρῶν5561N-GPF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἐγκαινισμὸνN-ASM τῆς3588T-GSF εἰκόνος1504N-GSF ἧς3739 R-GSF ἔστησεν2476V-AAI-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM καὶ2532CONJ εἱστήκεισαν2476V-YAI-3P ἐνώπιον1799PREP τῆς3588T-GSF εἰκόνος1504N-GSF ἧς3739 R-GSF ἔστησεν2476V-AAI-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI

4 καὶ2532CONJ 3588T-NSM κῆρυξ2783N-NSM ἐβόα994V-IAI-3S ἐν1722PREP ἰσχύι2479N-DSF Ὑμῖν4771P-DP λέγεται3004V-PMI-3S λαοί2992N-NPM φυλαί5443N-NPF γλῶσσαι1100N-NPF

5 3739 R-DSF ἂν302PRT ὥρᾳ5610N-DSF ἀκούσητε191V-AAS-2P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τῆς3588T-GSF σάλπιγγος4536N-GSF σύριγγόςN-GSF τε5037PRT καὶ2532CONJ κιθάρας2788N-GSF σαμβύκηςN-GSF καὶ2532CONJ ψαλτηρίουN-GSN καὶ2532CONJ συμφωνίας4858N-GSF καὶ2532CONJ παντὸς3956A-GSN γένους1085N-GSN μουσικῶν3451A-GPM πίπτοντες4098V-PAPNP προσκυνεῖτε4352V-FAI-2P τῇ3588T-DSF εἰκόνι1504N-DSF τῇ3588T-DSF χρυσῇ5552A-DSF 3739 R-DSF ἔστησεν2476V-AAI-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM

6 καὶ2532CONJ ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT μὴ3165ADV πεσὼν4098V-AAPNS προσκυνήσῃ4352V-AAS-3S αὐτῇ846D-DSF τῇ3588T-DSF ὥρᾳ5610N-DSF ἐμβληθήσεται1685V-FPI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κάμινον2575N-ASF τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN τὴν3588T-ASF καιομένην2545V-PMPAS

7 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὅτε3753ADV ἤκουσαν191V-AAI-3P οἱ3588T-NPM λαοὶ2992N-NPM τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τῆς3588T-GSF σάλπιγγος4536N-GSF σύριγγόςN-GSF τε5037PRT καὶ2532CONJ κιθάρας2788N-GSF σαμβύκηςN-GSF καὶ2532CONJ ψαλτηρίουN-GSN καὶ2532CONJ συμφωνίας4858N-GSF καὶ2532CONJ παντὸς3956A-GSN γένους1085N-GSN μουσικῶν3451A-GPM πίπτοντες4098V-PAPNP πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM λαοί2992N-NPM φυλαί5443N-NPF γλῶσσαι1100N-NPF προσεκύνουν4352V-IAI-3P τῇ3588T-DSF εἰκόνι1504N-DSF τῇ3588T-DSF χρυσῇ5552A-DSF 3739 R-DSF ἔστησεν2476V-AAI-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM

8 τότε5119ADV προσήλθοσαν4334V-AAI-3P ἄνδρες435N-NPM Χαλδαῖοι5466N-NPM καὶ2532CONJ διέβαλον1225V-AAI-3P τοὺς3588T-APM Ιουδαίους2453N-APM

9 τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ΝαβουχοδονοσορN-PRI Βασιλεῦ935N-VSM εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM αἰῶνας165N-APM ζῆθι2198V-PAD-2S

10 σύ4771P-NS βασιλεῦ935N-VSM ἔθηκας5087V-AAI-2S δόγμα1378N-ASN πάντα3956A-ASM ἄνθρωπον444N-ASM ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT ἀκούσῃ191V-AAS-3S τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τῆς3588T-GSF σάλπιγγος4536N-GSF σύριγγόςN-GSF τε5037PRT καὶ2532CONJ κιθάρας2788N-GSF σαμβύκηςN-GSF καὶ2532CONJ ψαλτηρίουN-GSN καὶ2532CONJ συμφωνίας4858N-GSF καὶ2532CONJ παντὸς3956A-GSN γένους1085N-GSN μουσικῶν3451A-GPM

11 καὶ2532CONJ μὴ3165ADV πεσὼν4098V-AAPNS προσκυνήσῃ4352V-AAS-3S τῇ3588T-DSF εἰκόνι1504N-DSF τῇ3588T-DSF χρυσῇ5552A-DSF ἐμβληθήσεται1685V-FPI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κάμινον2575N-ASF τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN τὴν3588T-ASF καιομένην2545V-PMPAS

12 εἰσὶν1510V-PAI-3P ἄνδρες435N-NPM Ιουδαῖοι2453N-NPM οὓς3739 R-APM κατέστησας2525V-AAI-2S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῆς3588T-GSF χώρας5561N-GSF Βαβυλῶνος897N-GSF ΣεδραχN-PRI ΜισαχN-PRI ΑβδεναγωN-PRI οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ἐκεῖνοι1565D-NPM οὐχ3364ADV ὑπήκουσαν5219V-AAI-3P βασιλεῦ935N-VSM τῷ3588T-DSN δόγματί1378N-DSN σου4771P-GS τοῖς3588T-DPM θεοῖς2316N-DPM σου4771P-GS οὐ3364ADV λατρεύουσιν3000V-PAI-3P καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF εἰκόνι1504N-DSF τῇ3588T-DSF χρυσῇ5552A-DSF 3739 R-DSF ἔστησας2476V-AAI-2S οὐ3364ADV προσκυνοῦσιν4352V-PAI-3P

13 τότε5119ADV ΝαβουχοδονοσορN-PRI ἐν1722PREP θυμῷ2372N-DSM καὶ2532CONJ ὀργῇ3709N-DSF εἶπεν2036V-AAI-3S ἀγαγεῖν71V-AAN τὸν3588T-ASM ΣεδραχN-PRI ΜισαχN-PRI καὶ2532CONJ ΑβδεναγωN-PRI καὶ2532CONJ ἤχθησαν71V-API-3P ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

14 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Εἰ1487CONJ ἀληθῶς230ADV ΣεδραχN-PRI ΜισαχN-PRI ΑβδεναγωN-PRI τοῖς3588T-DPM θεοῖς2316N-DPM μου1473P-GS οὐ3364ADV λατρεύετε3000V-PAI-2P καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF εἰκόνι1504N-DSF τῇ3588T-DSF χρυσῇ5552A-DSF 3739 R-DSF ἔστησα2476V-AAI-1S οὐ3364ADV προσκυνεῖτε4352V-PAI-2P

15 νῦν3568ADV οὖν3767PRT εἰ1487CONJ ἔχετε2192V-PAI-2P ἑτοίμως2092ADV ἵνα2443CONJ ὡς3739CONJ ἂν302PRT ἀκούσητε191V-AAS-2P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τῆς3588T-GSF σάλπιγγος4536N-GSF σύριγγόςN-GSF τε5037PRT καὶ2532CONJ κιθάρας2788N-GSF σαμβύκηςN-GSF καὶ2532CONJ ψαλτηρίουN-GSN καὶ2532CONJ συμφωνίας4858N-GSF καὶ2532CONJ παντὸς3956A-GSN γένους1085N-GSN μουσικῶν3451A-GPM πεσόντες4098V-AAPNP προσκυνήσητε4352V-AAS-2P τῇ3588T-DSF εἰκόνι1504N-DSF 3739 R-DSF ἐποίησα4160V-AAI-1S ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV προσκυνήσητε4352V-AAS-2P αὐτῇ846D-DSF τῇ3588T-DSF ὥρᾳ5610N-DSF ἐμβληθήσεσθε1685V-FPI-2P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κάμινον2575N-ASF τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN τὴν3588T-ASF καιομένην2545V-PMPAS καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S θεός2316N-NSM ὃς3739 R-NSM ἐξελεῖται1807V-FMI-3S ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF μου1473P-GS

16 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθησαν611V-API-3P ΣεδραχN-PRI ΜισαχN-PRI ΑβδεναγωN-PRI λέγοντες3004V-PAPNP τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ΝαβουχοδονοσορN-PRI Οὐ3364ADV χρείαν5532N-ASF ἔχομεν2192V-PAI-1P ἡμεῖς1473P-NP περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSN ῥήματος4487N-GSN τούτου3778D-GSN ἀποκριθῆναί611V-APN σοι4771P-DS

17 ἔστιν1510V-PAI-3S γὰρ1063PRT θεός2316N-NSM 3739 R-DSM ἡμεῖς1473P-NP λατρεύομεν3000V-PAI-1P δυνατὸς1415A-NSM ἐξελέσθαι1807V-AMP ἡμᾶς1473P-AP ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF καμίνου2575N-GSF τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN τῆς3588T-GSF καιομένης2545V-PMPGS καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF σου4771P-GS βασιλεῦ935N-VSM ῥύσεται4506V-FMI-3S ἡμᾶς1473P-AP

18 καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ μή3165ADV γνωστὸν1110A-NSN ἔστω1510V-PAD-3S σοι4771P-DS βασιλεῦ935N-VSM ὅτι3754CONJ τοῖς3588T-DPM θεοῖς2316N-DPM σου4771P-GS οὐ3364ADV λατρεύομεν3000V-PAI-1P καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF εἰκόνι1504N-DSF τῇ3588T-DSF χρυσῇ5552A-DSF 3739 R-DSF ἔστησας2476V-AAI-2S οὐ3364ADV προσκυνοῦμεν4352V-PAI-1P

19 τότε5119ADV ΝαβουχοδονοσορN-PRI ἐπλήσθη4130V-API-3S θυμοῦ2372N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF ὄψις3799N-NSF τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM ἠλλοιώθη2087V-API-3S ἐπὶ1909PREP ΣεδραχN-PRI ΜισαχN-PRI καὶ2532CONJ ΑβδεναγωN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ἐκκαῦσαι1572V-AAN τὴν3588T-ASF κάμινον2575N-ASF ἑπταπλασίωςADV ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN ἐκκαῇ1572V-PAS-3S

20 καὶ2532CONJ ἄνδρας435N-APM ἰσχυροὺς2478A-APM ἰσχύι2479N-DSF εἶπεν2036V-AAI-3S πεδήσανταςV-AAPAP τὸν3588T-ASM ΣεδραχN-PRI ΜισαχN-PRI καὶ2532CONJ ΑβδεναγωN-PRI ἐμβαλεῖν1685V-AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κάμινον2575N-ASF τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN τὴν3588T-ASF καιομένην2545V-PMPAS

21 τότε5119ADV οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ἐκεῖνοι1565D-NPM ἐπεδήθησανV-API-3P σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPN σαραβάροιςN-DPN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τιάραιςN-DPF καὶ2532CONJ περικνημῖσιN-DPF καὶ2532CONJ ἐνδύμασιν1742N-DPN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐβλήθησαν906V-API-3P εἰς1519PREP μέσον3319A-ASM τῆς3588T-GSF καμίνου2575N-GSF τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN τῆς3588T-GSF καιομένης2545V-PMPGS

22 ἐπεὶ1893CONJ τὸ3588T-NSN ῥῆμα4487N-NSN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ὑπερίσχυενV-IAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF κάμινος2575N-NSF ἐξεκαύθη1572V-API-3S ἐκ1537PREP περισσοῦ4053A-GSM

23 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τρεῖς5140A-NPM οὗτοι3778D-NPM ΣεδραχN-PRI ΜισαχN-PRI καὶ2532CONJ ΑβδεναγωN-PRI ἔπεσον4098V-AAI-3P εἰς1519PREP μέσον3319A-ASM τῆς3588T-GSF καμίνου2575N-GSF τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN τῆς3588T-GSF καιομένης2545V-PMPGS πεπεδημένοιV-RMPNP
Καὶ2532CONJ περιεπάτουν4043V-IAI-3P ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τῆς3588T-GSF φλογὸς5395N-GSF ὑμνοῦντες5214V-PAPNP τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM καὶ2532CONJ εὐλογοῦντες2127V-PAPNP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM

24 Καὶ2532CONJ ΝαβουχοδονοσορN-PRI ἤκουσεν191V-AAI-3S ὑμνούντων5214V-PAPGP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐθαύμασεν2296V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐξανέστη1817V-AAI-3S ἐν1722PREP σπουδῇ4710N-DSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM μεγιστᾶσιν3175N-DPM αὐτοῦ846D-GSM Οὐχὶ3364ADV ἄνδρας435N-APM τρεῖς5140A-APM ἐβάλομεν906V-AAI-1P εἰς1519PREP μέσον3319A-ASM τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN πεπεδημένουςV-RMPAP καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Ἀληθῶς230ADV βασιλεῦ935N-VSM

25 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ὁρῶ3708V-PAI-1S ἄνδρας435N-APM τέσσαρας5064A-APM λελυμένους3089V-RMPAP καὶ2532CONJ περιπατοῦντας4043V-PAPAP ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τοῦ3588T-GSN πυρός4442N-GSN καὶ2532CONJ διαφθορὰ1312N-NSF οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ 3588T-NSF ὅρασις3706N-NSF τοῦ3588T-GSM τετάρτου5067A-GSM ὁμοία3664A-NSF υἱῷ5207N-DSM θεοῦ2316N-GSM

26 τότε5119ADV προσῆλθεν4334V-AAI-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF τῆς3588T-GSF καμίνου2575N-GSF τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN τῆς3588T-GSF καιομένης2545V-PMPGS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΣεδραχN-PRI ΜισαχN-PRI ΑβδεναγωN-PRI οἱ3588T-VPM δοῦλοι1401N-VPM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM ὑψίστου5310A-GSM ἐξέλθετε1831V-AAD-2P καὶ2532CONJ δεῦτε1205ADV καὶ2532CONJ ἐξῆλθον1831V-AAI-3P ΣεδραχN-PRI ΜισαχN-PRI ΑβδεναγωN-PRI ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSM τοῦ3588T-GSN πυρός4442N-GSN

27 καὶ2532CONJ συνάγονται4863V-PMI-3P οἱ3588T-NPM σατράπαιN-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM στρατηγοὶ4755N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τοπάρχαιN-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM δυνάσται1413N-NPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἐθεώρουν2334V-IAI-3P τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐκυρίευσεν2961V-AAI-3S τὸ3588T-NSN πῦρ4442N-NSN τοῦ3588T-GSN σώματος4983N-GSN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSF θρὶξ2359N-NSF τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ἐφλογίσθη5394V-API-3S καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN σαράβαραN-NPN αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ἠλλοιώθη2087V-API-3S καὶ2532CONJ ὀσμὴ3744N-NSF πυρὸς4442N-GSN οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM

28 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εὐλογητὸς2128A-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSM ΣεδραχN-PRI ΜισαχN-PRI ΑβδεναγωN-PRI ὃς3739 R-NSM ἀπέστειλεν649V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξείλατο1807V-ANI-3S τοὺς3588T-APM παῖδας3816N-APM αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ ἐπεποίθεισαν3982V-YAI-3P ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἠλλοίωσαν2087V-AAI-3P καὶ2532CONJ παρέδωκαν3860V-AAI-3P τὰ3588T-APN σώματα4983N-APN αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP πῦρ4442N-ASN ὅπως3704CONJ μὴ3165ADV λατρεύσωσιν3000V-AAS-3P μηδὲ3366CONJ προσκυνήσωσιν4352V-AAS-3P παντὶ3956A-DSM θεῷ2316N-DSM ἀλλ235CONJ 2228CONJ τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM αὐτῶν846D-GPM

29 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἐκτίθεμαι1620V-PMI-1S δόγμα1378N-ASN Πᾶς3956A-NSM λαός2992N-NSM φυλή5443N-NSF γλῶσσα1100N-NSF 3739 R-NSF ἂν302PRT εἴπῃ3004V-AAS-3S βλασφημίαν988N-ASF κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ΣεδραχN-PRI ΜισαχN-PRI ΑβδεναγωN-PRI εἰς1519PREP ἀπώλειαν684N-ASF ἔσονται1510V-FMI-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM οἶκοι3624N-NPM αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP διαρπαγήνN-ASF καθότι2530ADV οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S θεὸς2316N-NSM ἕτερος2087A-NSM ὅστις3748RI-NSM δυνήσεται1410V-FMI-3S ῥύσασθαι4506V-AMP οὕτως3778ADV

30 τότε5119ADV 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM κατεύθυνεν2720V-IAI-3S τὸν3588T-ASM ΣεδραχN-PRI ΜισαχN-PRI ΑβδεναγωN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χώρᾳ5561N-DSF Βαβυλῶνος897N-GSF καὶ2532CONJ ἠξίωσεν515V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἡγεῖσθαι2233V-PMN πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM Ιουδαίων2453N-GPM τῶν3588T-GPM ὄντων1510V-PAPGP ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

Κεφάλαιο 4

1 ΝαβουχοδονοσορN-PRI 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM πᾶσι3956A-DPM τοῖς3588T-DPM λαοῖς2992N-DPM φυλαῖς5443N-DPF καὶ2532CONJ γλώσσαις1100N-DPF τοῖς3588T-DPM οἰκοῦσιν3611V-PAPDP ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF Εἰρήνη1515N-NSF ὑμῖν4771P-DP πληθυνθείη4129V-APO-3S

2 τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN τέρατα5059N-APN 3739 R-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM ὕψιστος5310A-NSM ἤρεσεν700V-AAI-3S ἐναντίον1726PREP ἐμοῦ1473P-GS ἀναγγεῖλαι312V-AAN ὑμῖν4771P-DP

3 ὡς3739CONJ μεγάλα3173A-APN καὶ2532CONJ ἰσχυρά2478A-APN 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF αὐτοῦ846D-GSM βασιλεία932N-NSF αἰώνιος166A-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἐξουσία1849N-NSF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP γενεὰν1074N-ASF καὶ2532CONJ γενεάν1074N-ASF

4 ἐγὼ1473P-NS ΝαβουχοδονοσορN-PRI εὐθηνῶνV-PAPNS ἤμην1510V-IMI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ εὐθαλῶνV-PAPNS

5 ἐνύπνιον1798N-ASN εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἐφοβέρισένV-AAI-3S με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐταράχθην5015V-API-1S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κοίτης2845N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ὁράσεις3706N-NPF τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF μου1473P-GS συνετάραξάνV-AAI-3P με1473P-AS

6 καὶ2532CONJ δι1223PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐτέθη5087V-API-3S δόγμα1378N-ASN τοῦ3588T-GSN εἰσαγαγεῖν1521V-AAN ἐνώπιόν1799PREP μου1473P-GS πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM σοφοὺς4680A-APM Βαβυλῶνος897N-GSF ὅπως3704CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF τοῦ3588T-GSN ἐνυπνίου1798N-GSN γνωρίσωσίν1107V-AAS-3P μοι1473P-DS

7 καὶ2532CONJ εἰσεπορεύοντο1531V-IMI-3P οἱ3588T-NPM ἐπαοιδοίN-NPM μάγοι3097N-NPM γαζαρηνοίN-NPM Χαλδαῖοι5466N-NPM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἐνύπνιον1798N-ASN εἶπα2036V-AAI-1S ἐγὼ1473P-NS ἐνώπιον1799PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτοῦ846D-GSM οὐκ3364ADV ἐγνώρισάν1107V-AAI-3P μοι1473P-DS

8 ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM ἦλθεν2064V-AAI-3S Δανιηλ1158N-PRI οὗ3739 R-GSM τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN ΒαλτασαρN-PRI κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM μου1473P-GS ὃς3739 R-NSM πνεῦμα4151N-ASN θεοῦ2316N-GSM ἅγιον40A-ASN ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438D-DSM ἔχει2192V-PAI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἐνύπνιον1798N-ASN ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM εἶπα2036V-AAI-1S

9 ΒαλτασαρN-PRI 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM ἐπαοιδῶνN-GPM ὃν3739 R-ASM ἐγὼ1473P-NS ἔγνων1097V-AAI-1S ὅτι3754CONJ πνεῦμα4151N-NSN θεοῦ2316N-GSM ἅγιον40A-NSN ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN μυστήριον3466N-NSN οὐκ3364ADV ἀδυνατεῖ101V-PAI-3S σε4771P-AS ἄκουσον191V-AAD-2S τὴν3588T-ASF ὅρασιν3706N-ASF τοῦ3588T-GSN ἐνυπνίου1798N-GSN οὗ3739 R-GSN εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτοῦ846D-GSM εἰπόν3004V-AAD-2S μοι1473P-DS

10 ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κοίτης2845N-GSF μου1473P-GS ἐθεώρουν2334V-IAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ δένδρον1186N-NSN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὕψος5311N-NSN αὐτοῦ846D-GSN πολύ4183A-NSN

11 ἐμεγαλύνθη3170V-API-3S τὸ3588T-NSN δένδρον1186N-NSN καὶ2532CONJ ἴσχυσεν2480V-AAI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὕψος5311N-NSN αὐτοῦ846D-GSN ἔφθασεν5348V-AAI-3S ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN κύτοςN-NSN αὐτοῦ846D-GSN εἰς1519PREP τὰ3588T-APN πέρατα4009N-APN πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

12 τὰ3588T-NPN φύλλα5444N-NPN αὐτοῦ846D-GSN ὡραῖα5611A-NPN καὶ2532CONJ 3588T-NSM καρπὸς2590N-NSM αὐτοῦ846D-GSN πολύς4183A-NSM καὶ2532CONJ τροφὴ5160N-NSF πάντων3956A-GPM ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSN καὶ2532CONJ ὑποκάτω5270PREP αὐτοῦ846D-GSN κατεσκήνουν2681V-IAI-3P τὰ3588T-NPN θηρία2342N-NPN τὰ3588T-NPN ἄγρια66A-NPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM κλάδοις2798N-DPM αὐτοῦ846D-GSN κατῴκουν2730V-IAI-3P τὰ3588T-NPN ὄρνεα3732N-NPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP αὐτοῦ846D-GSN ἐτρέφετο5142V-IMI-3S πᾶσα3956A-NSF σάρξ4561N-NSF

13 ἐθεώρουν2334V-IAI-1S ἐν1722PREP ὁράματι3705N-DSN τῆς3588T-GSF νυκτὸς3571N-GSF ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κοίτης2845N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ιρN-PRI καὶ2532CONJ ἅγιος40A-NSM ἀπ575PREP οὐρανοῦ3772N-GSM κατέβη2597V-AAI-3S

14 καὶ2532CONJ ἐφώνησεν5455V-AAI-3S ἐν1722PREP ἰσχύι2479N-DSF καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐκκόψατε1581V-AAD-2P τὸ3588T-ASN δένδρον1186N-ASN καὶ2532CONJ ἐκτίλατεV-AAD-2P τοὺς3588T-APM κλάδους2798N-APM αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ ἐκτινάξατε1621V-AAD-2P τὰ3588T-APN φύλλα5444N-APN αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ διασκορπίσατε1287V-AAD-2P τὸν3588T-ASM καρπὸν2590N-ASM αὐτοῦ846D-GSN σαλευθήτωσαν4531V-APD-3P τὰ3588T-NPN θηρία2342N-NPN ὑποκάτωθενPREP αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ὄρνεα3732N-NPN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM κλάδων2798N-GPM αὐτοῦ846D-GSN

15 πλὴν4133ADV τὴν3588T-ASF φυὴνN-ASF τῶν3588T-GPF ῥιζῶν4491N-GPF αὐτοῦ846D-GSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF ἐάσατε1439V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP δεσμῷ1199N-DSM σιδηρῷ4603A-DSM καὶ2532CONJ χαλκῷ5475A-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χλόῃ5514N-DSF τῇ3588T-DSF ἔξω1854ADV καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δρόσῳN-DSF τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM κοιτασθήσεταιV-FPI-3S καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN θηρίων2342N-GPN 3588T-NSF μερὶς3310N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM χόρτῳ5528N-DSM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

16 3588T-NSF καρδία2588N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM ἀλλοιωθήσεται2087V-FPI-3S καὶ2532CONJ καρδία2588N-NSF θηρίου2342N-GSN δοθήσεται1325V-FPI-3S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἑπτὰ2033N-NUI καιροὶ2540N-NPM ἀλλαγήσονται236V-FPI-3P ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM

17 διὰ1223PREP συγκρίματοςN-GSN ιρN-PRI 3588T-NSM λόγος3056N-NSM καὶ2532CONJ ῥῆμα4487N-NSN ἁγίων40A-GPM τὸ3588T-NSN ἐπερώτημα1906N-NSN ἵνα2443CONJ γνῶσιν1097V-AAS-3P οἱ3588T-NPM ζῶντες2198V-PAPNP ὅτι3754CONJ κύριός2962N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ὕψιστος5310A-NSM τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ 3739 R-DSM ἐὰν1437CONJ δόξῃ1380V-AAS-3S δώσει1325V-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἐξουδένημαN-ASN ἀνθρώπων444N-GPM ἀναστήσει450V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτήν846D-ASF

18 τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN ἐνύπνιον1798N-NSN 3739 R-ASN εἶδον3708V-AAI-1S ἐγὼ1473P-NS ΝαβουχοδονοσορN-PRI 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM καὶ2532CONJ σύ4771P-NS ΒαλτασαρN-PRI τὸ3588T-ASN σύγκριμαN-ASN εἰπόν2036V-AAD-2S ὅτι3754CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM σοφοὶ4680A-NPM τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF μου1473P-GS οὐ3364ADV δύνανται1410V-PMI-3P τὸ3588T-ASN σύγκριμαN-ASN αὐτοῦ846D-GSN δηλῶσαί1213V-AAN μοι1473P-DS σὺ4771P-NS δέ1161PRT Δανιηλ1158N-PRI δύνασαι1410V-PMI-2S ὅτι3754CONJ πνεῦμα4151N-NSN θεοῦ2316N-GSM ἅγιον40A-NSN ἐν1722PREP σοί4771P-DS

19 τότε5119ADV Δανιηλ1158N-PRI οὗ3739 R-GSM τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN ΒαλτασαρN-PRI ἀπηνεώθηV-API-3S ὡσεὶ5616ADV ὥραν5610N-ASF μίαν1520A-ASF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM διαλογισμοὶ1261N-NPM αὐτοῦ846D-GSM συνετάρασσον4934V-IAI-3P αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΒαλτασαρN-PRI τὸ3588T-NSN ἐνύπνιον1798N-NSN καὶ2532CONJ 3588T-NSF σύγκρισιςN-NSF μὴ3165ADV κατασπευσάτωV-AAD-3S σε4771P-AS καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S ΒαλτασαρN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Κύριε2962N-VSM τὸ3588T-NSN ἐνύπνιον1798N-NSN τοῖς3588T-DPM μισοῦσίν3404V-PAPDP σε4771P-AS καὶ2532CONJ 3588T-NSF σύγκρισιςN-NSF αὐτοῦ846D-GSN τοῖς3588T-DPM ἐχθροῖς2190N-DPM σου4771P-GS

20 τὸ3588T-NSN δένδρον1186N-NSN 3739 R-ASN εἶδες3708V-AAI-2S τὸ3588T-NSN μεγαλυνθὲν3170V-APPNS καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἰσχυκός2480V-RAPNS οὗ3739 R-GSN τὸ3588T-NSN ὕψος5311N-NSN ἔφθασεν5348V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN κύτοςN-NSN αὐτοῦ846D-GSN εἰς1519PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

21 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN φύλλα5444N-NPN αὐτοῦ846D-GSN εὐθαλῆA-NPN καὶ2532CONJ 3588T-NSM καρπὸς2590N-NSM αὐτοῦ846D-GSN πολὺς4183A-NSM καὶ2532CONJ τροφὴ5160N-NSF πᾶσιν3956A-DPM ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSN ὑποκάτω5270PREP αὐτοῦ846D-GSN κατῴκουν2730V-IAI-3P τὰ3588T-NPN θηρία2342N-NPN τὰ3588T-NPN ἄγρια66A-NPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM κλάδοις2798N-DPM αὐτοῦ846D-GSN κατεσκήνουν2681V-IAI-3P τὰ3588T-NPN ὄρνεα3732N-NPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM

22 σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S βασιλεῦ935N-VSM ὅτι3754CONJ ἐμεγαλύνθης3170V-API-2S καὶ2532CONJ ἴσχυσας2480V-AAI-2S καὶ2532CONJ 3588T-NSF μεγαλωσύνη3172N-NSF σου4771P-GS ἐμεγαλύνθη3170V-API-3S καὶ2532CONJ ἔφθασεν5348V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM καὶ2532CONJ 3588T-NSF κυριείαN-NSF σου4771P-GS εἰς1519PREP τὰ3588T-APN πέρατα4009N-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

23 καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ιρN-PRI καὶ2532CONJ ἅγιον40A-ASM καταβαίνοντα2597V-PAPAS ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ἘκτίλατεV-AAD-2P τὸ3588T-ASN δένδρον1186N-ASN καὶ2532CONJ διαφθείρατε1311V-AAD-2P αὐτό846D-ASN πλὴν4133ADV τὴν3588T-ASF φυὴνN-ASF τῶν3588T-GPF ῥιζῶν4491N-GPF αὐτοῦ846D-GSN ἐάσατε1439V-AAD-2P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP δεσμῷ1199N-DSM σιδηρῷ4603A-DSM καὶ2532CONJ χαλκῷ5475A-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χλόῃ5514N-DSF τῇ3588T-DSF ἔξω1854ADV καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δρόσῳN-DSF τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM αὐλισθήσεται835V-FPI-3S καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP θηρίων2342N-GPN ἀγρίων66A-GPM 3588T-NSF μερὶς3310N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM ἑπτὰ2033N-NUI καιροὶ2540N-NPM ἀλλοιωθῶσιν2087V-APS-3P ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM

24 τοῦτο3778D-NSN 3588T-NSF σύγκρισιςN-NSF αὐτοῦ846D-GSN βασιλεῦ935N-VSM καὶ2532CONJ σύγκριμαN-NSN ὑψίστου5310A-GSM ἐστίν1510V-PAI-3S 3739 R-ASN ἔφθασεν5348V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM κύριόν2962N-ASM μου1473P-GS τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM

25 καὶ2532CONJ σὲ4771P-AS ἐκδιώξουσιν1559V-FAI-3P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP θηρίων2342N-GPN ἀγρίων66A-GPM ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF κατοικία2733N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ χόρτον5528N-ASM ὡς3739CONJ βοῦν1016N-ASM ψωμιοῦσίν5595V-FAI-3P σε4771P-AS καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF δρόσουN-GSF τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM αὐλισθήσῃ835V-FPI-2S καὶ2532CONJ ἑπτὰ2033N-NUI καιροὶ2540N-NPM ἀλλαγήσονται236V-FPI-3P ἐπὶ1909PREP σέ4771P-AS ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM γνῷς1097V-AAS-2S ὅτι3754CONJ κυριεύει2961V-PAI-3S 3588T-NSM ὕψιστος5310A-NSM τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ 3739 R-DSM ἂν302PRT δόξῃ1380V-AAS-3S δώσει1325V-FAI-3S αὐτήν846D-ASF

26 καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Ἐάσατε1439V-AAD-2P τὴν3588T-ASF φυὴνN-ASF τῶν3588T-GPF ῥιζῶν4491N-GPF τοῦ3588T-GSN δένδρου1186N-GSN 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF σού4771P-GS σοι4771P-DS μενεῖ3306V-FAI-3S ἀφ575PREP ἧς3739 R-GSF ἂν302PRT γνῷς1097V-AAS-2S τὴν3588T-ASF ἐξουσίαν1849N-ASF τὴν3588T-ASF οὐράνιον3770A-ASF

27 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN βασιλεῦ935N-VSM 3588T-NSF βουλή1012N-NSF μου1473P-GS ἀρεσάτω700V-AAD-3S σοι4771P-DS καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF σου4771P-GS ἐν1722PREP ἐλεημοσύναις1654N-DPF λύτρωσαι3084V-AAN καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἀδικίας93N-APF σου4771P-GS ἐν1722PREP οἰκτιρμοῖς3628N-DPM πενήτων3993N-GPM ἴσως2470ADV ἔσται1510V-FMI-3S μακρόθυμος3116A-NSM τοῖς3588T-DPN παραπτώμασίν3900N-DPN σου4771P-GS 3588T-NSM θεός2316N-NSM

28 ταῦτα3778D-NPN πάντα3956A-NPN ἔφθασεν5348V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP ΝαβουχοδονοσορN-PRI τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM

29 μετὰ3326PREP δωδεκάμηνονN-ASN ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM ναῷ3485N-DSM τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP Βαβυλῶνι897N-GSF περιπατῶν4043V-PAPNS

30 ἀπεκρίθη611V-API-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Οὐχ3364ADV αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S Βαβυλὼν897N-NSF 3588T-NSF μεγάλη3173A-NSF ἣν3739 R-ASF ἐγὼ1473P-NS ᾠκοδόμησα3618V-AAI-1S εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM βασιλείας932N-GSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN κράτει2904N-DSN τῆς3588T-GSF ἰσχύος2479N-GSF μου1473P-GS εἰς1519PREP τιμὴν5092N-ASF τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF μου1473P-GS

31 ἔτι2089ADV τοῦ3588T-GSM λόγου3056N-GSM ἐν1722PREP στόματι4750N-DSN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ὄντος1510V-PAPGS φωνὴ5456N-NSF ἀπ575PREP οὐρανοῦ3772N-GSM ἐγένετο1096V-ANI-3S Σοὶ4771P-DS λέγουσιν3004V-PAI-3P ΝαβουχοδονοσορN-PRI βασιλεῦ935N-VSM 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF παρῆλθεν3928V-AAI-3S ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS

32 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM σε4771P-AS ἐκδιώξουσιν1559V-FAI-3P καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP θηρίων2342N-GPN ἀγρίων66A-GPM 3588T-NSF κατοικία2733N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ χόρτον5528N-ASM ὡς3739CONJ βοῦν1016N-ASM ψωμιοῦσίν5595V-FAI-3P σε4771P-AS καὶ2532CONJ ἑπτὰ2033N-NUI καιροὶ2540N-NPM ἀλλαγήσονται236V-FPI-3P ἐπὶ1909PREP σέ4771P-AS ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM γνῷς1097V-AAS-2S ὅτι3754CONJ κυριεύει2961V-PAI-3S 3588T-NSM ὕψιστος5310A-NSM τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ 3739 R-DSM ἐὰν1437CONJ δόξῃ1380V-AAS-3S δώσει1325V-FAI-3S αὐτήν846D-ASF

33 αὐτῇ846D-DSF τῇ3588T-DSF ὥρᾳ5610N-DSF 3588T-NSM λόγος3056N-NSM συνετελέσθη4931V-API-3S ἐπὶ1909PREP ΝαβουχοδονοσορN-PRI καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM ἐξεδιώχθη1559V-API-3S καὶ2532CONJ χόρτον5528N-ASM ὡς3739CONJ βοῦς1016N-NSM ἤσθιεν2068V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF δρόσουN-GSF τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM τὸ3588T-NSN σῶμα4983N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ἐβάφη911V-API-3S ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM αἱ3588T-NPF τρίχες2359N-NPF αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ λεόντων3023N-GPM ἐμεγαλύνθησαν3170V-API-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὄνυχεςN-NPM αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ ὀρνέων3733N-GPM

34 καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF ἐγὼ1473P-NS ΝαβουχοδονοσορN-PRI τοὺς3588T-APM ὀφθαλμούς3788N-APM μου1473P-GS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM ἀνέλαβον353V-AAI-1S καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF φρένες5424N-NPF μου1473P-GS ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS ἐπεστράφησαν1994V-API-3P καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ὑψίστῳ5310A-DSM εὐλόγησα2127V-AAI-1S καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ζῶντι2198V-PAPDS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM ᾔνεσα134V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἐδόξασα1392V-AAI-1S ὅτι3754CONJ 3588T-NSF ἐξουσία1849N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐξουσία1849N-NSF αἰώνιος166A-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP γενεὰν1074N-ASF καὶ2532CONJ γενεάν1074N-ASF

35 καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ὡς3739CONJ οὐδὲν3762A-ASN ἐλογίσθησαν3049V-API-3P καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ποιεῖ4160V-PAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κατοικίᾳ2733N-DSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ὃς3739 R-NSM ἀντιποιήσεταιV-FMI-3S τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM Τί5100I-ASN ἐποίησας4160V-AAI-2S

36 αὐτῷ846D-DSM τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM αἱ3588T-NPF φρένες5424N-NPF μου1473P-GS ἐπεστράφησαν1994V-API-3P ἐπ1909PREP ἐμέ1473P-AS καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF τιμὴν5092N-ASF τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF μου1473P-GS ἦλθον2064V-AAI-1S καὶ2532CONJ 3588T-NSF μορφή3444N-NSF μου1473P-GS ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S ἐπ1909PREP ἐμέ1473P-AS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τύραννοί5181N-NPM μου1473P-GS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μεγιστᾶνές3175N-NPM μου1473P-GS ἐζήτουν2212V-IAI-3P με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF μου1473P-GS ἐκραταιώθην2901V-API-1S καὶ2532CONJ μεγαλωσύνη3172N-NSF περισσοτέρα4053A-APN προσετέθη4369V-API-3S μοι1473P-DS

37 νῦν3568ADV οὖν3767PRT ἐγὼ1473P-NS ΝαβουχοδονοσορN-PRI αἰνῶ134V-PAI-1S καὶ2532CONJ ὑπερυψῶ5251V-PAI-1S καὶ2532CONJ δοξάζω1392V-PAI-1S τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ὅτι3754CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN αὐτοῦ846D-GSM ἀληθινὰ228A-NPN καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF τρίβοι5147N-NPF αὐτοῦ846D-GSM κρίσις2920N-NSF καὶ2532CONJ πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM πορευομένους4198V-PMPAP ἐν1722PREP ὑπερηφανίᾳ5243N-DSF δύναται1410V-PMI-3S ταπεινῶσαι5013V-AAN

Κεφάλαιο 5

1 ΒαλτασαρN-PRI 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S δεῖπνον1173N-ASN μέγα3173A-ASN τοῖς3588T-DPM μεγιστᾶσιν3175N-DPM αὐτοῦ846D-GSM χιλίοις5507A-DPM καὶ2532CONJ κατέναντι2713PREP τῶν3588T-GPM χιλίων5507A-GPM 3588T-NSM οἶνος3631N-NSM καὶ2532CONJ πίνων4095V-PAPNS

2 ΒαλτασαρN-PRI εἶπεν2036V-AAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γεύσειN-DSF τοῦ3588T-GSM οἴνου3631N-GSM τοῦ3588T-GSN ἐνεγκεῖν5342V-AAN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τὰ3588T-APN χρυσᾶ5552A-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἀργυρᾶ693A-APN 3739 R-APN ἐξήνεγκεν1627V-AAI-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ναοῦ3485N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ πιέτωσαν4095V-AAD-3P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPN 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μεγιστᾶνες3175N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF παλλακαὶN-NPF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF παράκοιτοιN-NPF αὐτοῦ846D-GSM

3 καὶ2532CONJ ἠνέχθησαν5342V-API-3P τὰ3588T-NPN σκεύη4632N-NPN τὰ3588T-NPN χρυσᾶ5552A-NPN καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἀργυρᾶ693A-NPN 3739 R-APN ἐξήνεγκεν1627V-AAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ναοῦ3485N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἔπινον4095V-IAI-3P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPN 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μεγιστᾶνες3175N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF παλλακαὶN-NPF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF παράκοιτοιN-NPF αὐτοῦ846D-GSM

4 ἔπινον4095V-IAI-3P οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ ᾔνεσαν134V-AAI-3P τοὺς3588T-APM θεοὺς2316N-APM τοὺς3588T-APM χρυσοῦς5552A-APM καὶ2532CONJ ἀργυροῦς693A-APM καὶ2532CONJ χαλκοῦς5475A-APM καὶ2532CONJ σιδηροῦς4604A-APM καὶ2532CONJ ξυλίνους3585A-APM καὶ2532CONJ λιθίνους3035A-APM

5 ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF τῇ3588T-DSF ὥρᾳ5610N-DSF ἐξῆλθον1831V-AAI-3P δάκτυλοι1147N-NPM χειρὸς5495N-GSF ἀνθρώπου444N-GSM καὶ2532CONJ ἔγραφον1125V-IAI-3P κατέναντι2713PREP τῆς3588T-GSF λαμπάδος2985N-GSF ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN κονίαμαN-ASN τοῦ3588T-GSM τοίχου5109N-GSM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐθεώρει2334V-IAI-3S τοὺς3588T-APM ἀστραγάλουςN-APM τῆς3588T-GSF χειρὸς5495N-GSF τῆς3588T-GSF γραφούσης1125V-PAPGS

6 τότε5119ADV τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM 3588T-NSF μορφὴ3444N-NSF ἠλλοιώθη2087V-API-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM διαλογισμοὶ1261N-NPM αὐτοῦ846D-GSM συνετάρασσον4934V-IAI-3P αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM σύνδεσμοι4886N-NPM τῆς3588T-GSF ὀσφύος3751N-GSF αὐτοῦ846D-GSM διελύοντο1262V-IMI-3P καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN γόνατα1119N-NPN αὐτοῦ846D-GSM συνεκροτοῦντοV-IMI-3P

7 καὶ2532CONJ ἐβόησεν994V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐν1722PREP ἰσχύι2479N-DSF τοῦ3588T-GSN εἰσαγαγεῖν1521V-AAN μάγους3097N-APM Χαλδαίους5466N-APM γαζαρηνοὺςN-APM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM σοφοῖς4680A-DPM Βαβυλῶνος897N-GSF Ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT ἀναγνῷ314V-AAS-3S τὴν3588T-ASF γραφὴν1124N-ASF ταύτην3778D-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF γνωρίσῃ1107V-AAS-3S μοι1473P-DS πορφύραν4209N-ASF ἐνδύσεται1746V-FPI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM μανιάκηςN-NSM 3588T-NSM χρυσοῦς5552A-NSM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM τράχηλον5137N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τρίτος5154A-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF μου1473P-GS ἄρξει757V-FAI-3S

8 καὶ2532CONJ εἰσεπορεύοντο1531V-IMI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM σοφοὶ4680A-NPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδύναντο1410V-IMI-3P τὴν3588T-ASF γραφὴν1124N-ASF ἀναγνῶναι314V-AAN οὐδὲ3761CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF γνωρίσαι1107V-AAN τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM

9 καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΒαλτασαρN-PRI πολὺ4183ADV ἐταράχθη5015V-API-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF μορφὴ3444N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἠλλοιώθη2087V-API-3S ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μεγιστᾶνες3175N-NPM αὐτοῦ846D-GSM συνεταράσσοντο4934V-IMI-3P

10 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S 3588T-NSF βασίλισσα938N-NSF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM πότου4224N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Βασιλεῦ935N-VSM εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM αἰῶνας165N-APM ζῆθι2198V-PAD-2S μὴ3165ADV ταρασσέτωσάν5015V-PAD-3P σε4771P-AS οἱ3588T-NPM διαλογισμοί1261N-NPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF μορφή3444N-NSF σου4771P-GS μὴ3165ADV ἀλλοιούσθω2087V-PMD-3S

11 ἔστιν1510V-PAI-3S ἀνὴρ435N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF σου4771P-GS ἐν1722PREP 3739 R-DSM πνεῦμα4151N-NSN θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS γρηγόρησιςN-NSF καὶ2532CONJ σύνεσις4907N-NSF εὑρέθη2147V-API-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΝαβουχοδονοσορN-PRI 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM σου4771P-GS ἄρχοντα758N-ASM ἐπαοιδῶνN-GPM μάγων3097N-GPM Χαλδαίων5466N-GPM γαζαρηνῶνN-GPM κατέστησεν2525V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM

12 ὅτι3754CONJ πνεῦμα4151N-NSN περισσὸν4053A-NSN ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ φρόνησις5428N-NSF καὶ2532CONJ σύνεσις4907N-NSF συγκρίνων4793V-PAPNS ἐνύπνια1798N-APN καὶ2532CONJ ἀναγγέλλων312V-PAPNS κρατούμενα2902V-PMPAP καὶ2532CONJ λύων3089V-PAPNS συνδέσμους4886N-APM Δανιηλ1158N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM ὄνομα3686N-ASN ΒαλτασαρN-PRI νῦν3568ADV οὖν3767PRT κληθήτω2564V-APD-3S καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτοῦ846D-GSN ἀναγγελεῖ312V-FAI-3S σοι4771P-DS

13 τότε5119ADV Δανιηλ1158N-PRI εἰσήχθη1521V-API-3S ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τῷ3588T-DSM Δανιηλ1158N-PRI Σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S Δανιηλ1158N-PRI 3588T-NSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF τῆς3588T-GSF Ιουδαίας2449N-GSF ἧς3739 R-GSF ἤγαγεν71V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM μου1473P-GS

14 ἤκουσα191V-AAI-1S περὶ4012PREP σοῦ4771P-GS ὅτι3754CONJ πνεῦμα4151N-NSN θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP σοί4771P-DS καὶ2532CONJ γρηγόρησιςN-NSF καὶ2532CONJ σύνεσις4907N-NSF καὶ2532CONJ σοφία4678N-NSF περισσὴ4053A-NSF εὑρέθη2147V-API-3S ἐν1722PREP σοί4771P-DS

15 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV εἰσῆλθον1525V-AAI-3P ἐνώπιόν1799PREP μου1473P-GS οἱ3588T-NPM σοφοί4680A-NPM μάγοι3097N-NPM γαζαρηνοίN-NPM ἵνα2443CONJ τὴν3588T-ASF γραφὴν1124N-ASF ταύτην3778D-ASF ἀναγνῶσιν314V-AAS-3P καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτῆς846D-GSF γνωρίσωσίν1107V-AAS-3P μοι1473P-DS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδυνήθησαν1410V-API-3P ἀναγγεῖλαί312V-AAN μοι1473P-DS

16 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἤκουσα191V-AAI-1S περὶ4012PREP σοῦ4771P-GS ὅτι3754CONJ δύνασαι1410V-PMI-2S κρίματα2917N-APN συγκρῖναι4793V-AAN νῦν3568ADV οὖν3767PRT ἐὰν1437CONJ δυνηθῇς1410V-APS-2S τὴν3588T-ASF γραφὴν1124N-ASF ἀναγνῶναι314V-AAN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτῆς846D-GSF γνωρίσαι1107V-AAN μοι1473P-DS πορφύραν4209N-ASF ἐνδύσῃ1746V-FMI-2S καὶ2532CONJ 3588T-NSM μανιάκηςN-NSM 3588T-NSM χρυσοῦς5552A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM τράχηλόν5137N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τρίτος5154A-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF μου1473P-GS ἄρξεις757V-FAI-3S

17 τότε5119ADV ἀπεκρίθη611V-API-3S Δανιηλ1158N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM Τὰ3588T-NPN δόματά1390N-NPN σου4771P-GS σοὶ4771P-DS ἔστω1510V-PAD-3S καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF δωρεὰν1431N-ASF τῆς3588T-GSF οἰκίας3614N-GSF σου4771P-GS ἑτέρῳ2087A-DSM δός1325V-AAD-2S ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT τὴν3588T-ASF γραφὴν1124N-ASF ἀναγνώσομαι314V-FMI-1S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτῆς846D-GSF γνωρίσω1107V-AAS-1S σοι4771P-DS

18 βασιλεῦ935N-VSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM ὕψιστος5310A-NSM τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μεγαλωσύνην3172N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF τιμὴν5092N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF ἔδωκεν1325V-AAI-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI τῷ3588T-DSM πατρί3962N-DSM σου4771P-GS

19 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF μεγαλωσύνης3172N-GSF ἧς3739 R-GSF ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM λαοί2992N-NPM φυλαί5443N-NPF γλῶσσαι1100N-NPF ἦσαν1510V-IAI-3P τρέμοντες5141V-PAPNP καὶ2532CONJ φοβούμενοι5399V-PMPNP ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM οὓς3739 R-APM ἠβούλετο1014V-IMI-3S αὐτὸς846D-NSM ἀνῄρει337V-IAI-3S καὶ2532CONJ οὓς3739 R-APM ἠβούλετο1014V-IMI-3S αὐτὸς846D-NSM ἔτυπτεν5180V-IAI-3S καὶ2532CONJ οὓς3739 R-APM ἠβούλετο1014V-IMI-3S αὐτὸς846D-NSM ὕψου5312V-IAI-3S καὶ2532CONJ οὓς3739 R-APM ἠβούλετο1014V-IMI-3S αὐτὸς846D-NSM ἐταπείνου5013V-IAI-3S

20 καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV ὑψώθη5312V-API-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ἐκραταιώθη2901V-API-3S τοῦ3588T-GSN ὑπερηφανεύσασθαιV-AMP κατηνέχθη2702V-API-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF τιμὴ5092N-NSF ἀφῃρέθη851V-API-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM

21 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM ἐξεδιώχθη1559V-API-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF καρδία2588N-NSF αὐτοῦ846D-GSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN θηρίων2342N-GPN ἐδόθη1325V-API-3S καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ὀνάγρωνN-GPM 3588T-NSF κατοικία2733N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ χόρτον5528N-ASM ὡς3739CONJ βοῦν1016N-ASM ἐψώμιζον5595V-IAI-3S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF δρόσουN-GSF τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM τὸ3588T-NSN σῶμα4983N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ἐβάφη911V-API-3S ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM ἔγνω1097V-AAI-3S ὅτι3754CONJ κυριεύει2961V-PAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM ὕψιστος5310A-NSM τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ 3739 R-DSM ἂν302PRT δόξῃ1380V-AAS-3S δώσει1325V-FAI-3S αὐτήν846D-ASF

22 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ΒαλτασαρN-PRI οὐκ3364ADV ἐταπείνωσας5013V-AAI-2S τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF σου4771P-GS κατενώπιον2714PREP οὗ3739 R-GSM πάντα3956A-APN ταῦτα3778D-APN ἔγνως1097V-AAI-2S

23 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM θεὸν2316N-ASM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ὑψώθης5312V-API-2S καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἤνεγκαν5342V-AAI-3P ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μεγιστᾶνές3175N-NPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF παλλακαίN-NPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF παράκοιτοίN-NPF σου4771P-GS οἶνον3631N-ASM ἐπίνετε4095V-IAI-2P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM θεοὺς2316N-APM τοὺς3588T-APM χρυσοῦς5552A-APM καὶ2532CONJ ἀργυροῦς693A-APM καὶ2532CONJ χαλκοῦς5475A-APM καὶ2532CONJ σιδηροῦς4604A-APM καὶ2532CONJ ξυλίνους3585A-APM καὶ2532CONJ λιθίνους3035A-APM οἳ3739 R-NPM οὐ3364ADV βλέπουσιν991V-PAI-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀκούουσιν191V-PAI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV γινώσκουσιν1097V-PAI-3P ᾔνεσας134V-AAI-2S καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM οὗ3739 R-GSM 3588T-NSF πνοή4157N-NSF σου4771P-GS ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF ὁδοί3598N-NPF σου4771P-GS αὐτὸν846D-ASM οὐκ3364ADV ἐδόξασας1392V-AAI-2S

24 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM ἀπεστάλη649V-API-3S ἀστράγαλοςN-NSM χειρὸς5495N-GSF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γραφὴν1124N-ASF ταύτην3778D-ASF ἐνέταξενV-AAI-3S

25 καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF γραφὴ1124N-NSF 3588T-NSF ἐντεταγμένηV-RMPNS ΜανηN-PRI θεκελN-PRI φαρες5329N-PRI

26 τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN σύγκριμαN-NSN τοῦ3588T-GSN ῥήματος4487N-GSN μανηN-PRI ἐμέτρησεν3354V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπλήρωσεν4137V-AAI-3S αὐτήν846D-ASF

27 θεκελN-PRI ἐστάθη2476V-API-3S ἐν1722PREP ζυγῷ2218N-DSM καὶ2532CONJ εὑρέθη2147V-API-3S ὑστεροῦσα5302V-PAPNS

28 φαρες5329N-PRI διῄρηται1244V-RMI-3S 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐδόθη1325V-API-3S Μήδοις3370N-DPM καὶ2532CONJ ΠέρσαιςN-DPM

29 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΒαλτασαρN-PRI καὶ2532CONJ ἐνέδυσαν1746V-AAI-3P τὸν3588T-ASM Δανιηλ1158N-PRI πορφύραν4209N-ASF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM μανιάκηνN-ASM τὸν3588T-ASM χρυσοῦν5552A-ASM περιέθηκαν4060V-AAI-3P περὶ4012PREP τὸν3588T-ASM τράχηλον5137N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐκήρυξεν2784V-AAI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSM εἶναι1510V-PAN αὐτὸν846D-ASM ἄρχοντα758N-ASM τρίτον5154A-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF

30 ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF τῇ3588T-DSF νυκτὶ3571N-DSF ἀναιρέθη337V-API-3S ΒαλτασαρN-PRI 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM 3588T-NSM Χαλδαίων5466N-GPM

31  Καὶ2532CONJ ΔαρεῖοςN-NSM 3588T-NSM Μῆδος3370N-NSM παρέλαβεν3880V-AAI-3S τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF ὢν1510V-PAPNS ἐτῶν2094N-GPN ἑξήκοντα1835N-NUI δύο1417N-NUI

Κεφάλαιο 6

1 καὶ2532CONJ ἤρεσεν700V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP ΔαρείουN-GSM καὶ2532CONJ κατέστησεν2525V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF σατράπαςN-APM ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI τοῦ3588T-GSN εἶναι1510V-PAN αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

2 καὶ2532CONJ ἐπάνω1883PREP αὐτῶν846D-GPM τακτικοὺςN-APM τρεῖς5140A-APM ὧν3739 R-GPM ἦν1510V-IAI-3S Δανιηλ1158N-PRI εἷς1519A-NSM ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM τοῦ3588T-GSN ἀποδιδόναι591V-PAN αὐτοῖς846D-DPM τοὺς3588T-APM σατράπαςN-APM λόγον3056N-ASM ὅπως3704CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM μὴ3165ADV ἐνοχλῆται1776V-PMI-3S

3 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S Δανιηλ1158N-PRI ὑπὲρ5228PREP αὐτούς846D-APM ὅτι3754CONJ πνεῦμα4151N-NSN περισσὸν4053A-NSN ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM κατέστησεν2525V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐφ1909PREP ὅλης3650A-GSF τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

4 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τακτικοὶN-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM σατράπαιN-NPM ἐζήτουν2212V-IAI-3P πρόφασιν4392N-ASF εὑρεῖν2147V-AAN κατὰ2596PREP Δανιηλ1158N-PRI καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF πρόφασιν4392N-ASF καὶ2532CONJ παράπτωμα3900N-ASN καὶ2532CONJ ἀμβλάκημαN-ASN οὐχ3364ADV εὗρον2147V-AAI-3P κατ2596PREP αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ πιστὸς4103A-NSM ἦν1510V-IAI-3S

5 καὶ2532CONJ εἶπον3004V-AAI-3P οἱ3588T-NPM τακτικοίN-NPM Οὐχ3364ADV εὑρήσομεν2147V-FAI-1P κατὰ2596PREP Δανιηλ1158N-PRI πρόφασιν4392N-ASF εἰ1487CONJ μὴ3165ADV ἐν1722PREP νομίμοις3545A-DPM θεοῦ2316N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

6 τότε5119ADV οἱ3588T-NPM τακτικοὶN-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM σατράπαιN-NPM παρέστησαν3936V-AAI-3P τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM ΔαρεῖεN-VSM βασιλεῦ935N-VSM εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM αἰῶνας165N-APM ζῆθι2198V-PAD-2S

7 συνεβουλεύσαντο4823V-AMI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF σου4771P-GS στρατηγοὶ4755N-NPM καὶ2532CONJ σατράπαιN-NPM ὕπατοιN-NPM καὶ2532CONJ τοπάρχαιN-NPM τοῦ3588T-GSN στῆσαι2476V-AAN στάσει4714N-DSF βασιλικῇ937A-DSF καὶ2532CONJ ἐνισχῦσαι1765V-AAN ὁρισμόνN-ASM ὅπως3704CONJ ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT αἰτήσῃ154V-AAS-3S αἴτημα155N-ASN παρὰ3844PREP παντὸς3956A-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἀνθρώπου444N-GSM ἕως2193PREP ἡμερῶν2250N-GPF τριάκοντα5144N-NUI ἀλλ235CONJ 2228CONJ παρὰ3844PREP σοῦ4771P-GS βασιλεῦ935N-VSM ἐμβληθήσεται1685V-FPI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM λάκκονN-ASM τῶν3588T-GPM λεόντων3023N-GPM

8 νῦν3568ADV οὖν3767PRT βασιλεῦ935N-VSM στῆσον2476V-AAD-2S τὸν3588T-ASM ὁρισμὸνN-ASM καὶ2532CONJ ἔκθες1620V-AAD-2S γραφήν1124N-ASF ὅπως3704CONJ μὴ3165ADV ἀλλοιωθῇ2087V-APS-3S τὸ3588T-NSN δόγμα1378N-NSN Μήδων3370N-GPM καὶ2532CONJ ΠερσῶνN-GPM

9 τότε5119ADV 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΔαρεῖοςN-NSM ἐπέταξεν2004V-AAI-3S γραφῆναι1125V-APN τὸ3588T-ASN δόγμα1378N-ASN

10 καὶ2532CONJ Δανιηλ1158N-PRI ἡνίκα2259ADV ἔγνω1097V-AAI-3S ὅτι3754CONJ ἐνετάγηV-API-3S τὸ3588T-NSN δόγμα1378N-NSN εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF θυρίδες2376N-NPF ἀνεῳγμέναι455V-RMPNP αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὑπερῴοις5253N-DPN αὐτοῦ846D-GSM κατέναντι2713PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ καιροὺς2540N-APM τρεῖς5140A-APM τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἦν1510V-IAI-3S κάμπτων2578V-PAPNS ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN γόνατα1119N-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ προσευχόμενος4336V-PMPNS καὶ2532CONJ ἐξομολογούμενος1843V-PMPNS ἐναντίον1726PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καθὼς2531ADV ἦν1510V-IAI-3S ποιῶν4169A-GPM ἔμπροσθεν1715ADV

11 τότε5119ADV οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ἐκεῖνοι1565D-NPM παρετήρησαν3906V-AAI-3P καὶ2532CONJ εὗρον2147V-AAI-3P τὸν3588T-ASM Δανιηλ1158N-PRI ἀξιοῦντα515V-PAPAS καὶ2532CONJ δεόμενον1189V-PMPAS τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

12 καὶ2532CONJ προσελθόντες4334V-AAPNP λέγουσιν3004V-PAI-3P τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Βασιλεῦ935N-VSM οὐχ3364ADV ὁρισμὸνN-ASM ἔταξας5021V-AAI-2S ὅπως3704CONJ πᾶς3956A-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT αἰτήσῃ154V-AAS-3S παρὰ3844PREP παντὸς3956A-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἀνθρώπου444N-GSM αἴτημα155N-ASN ἕως2193PREP ἡμερῶν2250N-GPF τριάκοντα5144N-NUI ἀλλ235CONJ 2228CONJ παρὰ3844PREP σοῦ4771P-GS βασιλεῦ935N-VSM ἐμβληθήσεται1685V-FPI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM λάκκονN-ASM τῶν3588T-GPM λεόντων3023N-GPM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Ἀληθινὸς228A-NSM 3588T-NSM λόγος3056N-NSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN δόγμα1378N-NSN Μήδων3370N-GPM καὶ2532CONJ ΠερσῶνN-GPM οὐ3364ADV παρελεύσεται3928V-FMI-3S

13 τότε5119ADV ἀπεκρίθησαν611V-API-3P καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM Δανιηλ1158N-PRI 3588T-NSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF τῆς3588T-GSF Ιουδαίας2449N-GSF οὐχ3364ADV ὑπετάγη5293V-API-3S τῷ3588T-DSN δόγματί1378N-DSN σου4771P-GS περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM ὁρισμοῦN-GSM οὗ3739 R-GSM ἔταξας5021V-AAI-2S καὶ2532CONJ καιροὺς2540N-APM τρεῖς5140A-APM τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF αἰτεῖ154V-PAI-3S παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτοῦ846D-GSM τὰ3588T-APN αἰτήματα155N-APN αὐτοῦ846D-GSM

14 τότε5119ADV 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM ὡς3739CONJ τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN ἤκουσεν191V-AAI-3S πολὺ4183ADV ἐλυπήθη3076V-API-3S ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM Δανιηλ1158N-PRI ἠγωνίσατο75V-ANI-3S τοῦ3588T-GSN ἐξελέσθαι1807V-AMP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἕως2193PREP ἑσπέρας2073N-GSF ἦν1510V-IAI-3S ἀγωνιζόμενος75V-PMPNS τοῦ3588T-GSN ἐξελέσθαι1807V-AMP αὐτόν846D-ASM

15 τότε5119ADV οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ἐκεῖνοι1565D-NPM λέγουσιν3004V-PAI-3P τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Γνῶθι1097V-AAD-2S βασιλεῦ935N-VSM ὅτι3754CONJ δόγμα1378N-NSN Μήδοις3370N-DPM καὶ2532CONJ ΠέρσαιςN-DPM τοῦ3588T-GSM πᾶν3956A-ASM ὁρισμὸνN-ASM καὶ2532CONJ στάσιν4714N-ASF ἣν3739 R-ASF ἂν302PRT 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM στήσῃ2476V-AAS-3S οὐ3364ADV δεῖ1210V-PAI-3S παραλλάξαιV-AAN

16 τότε5119ADV 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM εἶπεν2036V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἤγαγον71V-AAI-3P τὸν3588T-ASM Δανιηλ1158N-PRI καὶ2532CONJ ἐνέβαλον1685V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM λάκκονN-ASM τῶν3588T-GPM λεόντων3023N-GPM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τῷ3588T-DSM Δανιηλ1158N-PRI 3588T-NSM θεός2316N-NSM σου4771P-GS 3739 R-DSM σὺ4771P-NS λατρεύεις3000V-PAI-2S ἐνδελεχῶςADV αὐτὸς846D-NSM ἐξελεῖταί1807V-FMI-3S σε4771P-AS

17 καὶ2532CONJ ἤνεγκαν5342V-AAI-3P λίθον3037N-ASM καὶ2532CONJ ἐπέθηκαν2007V-AAI-3P ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN τοῦ3588T-GSM λάκκουN-GSM καὶ2532CONJ ἐσφραγίσατο4972V-ANI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM δακτυλίῳ1146N-DSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM δακτυλίῳ1146N-DSM τῶν3588T-GPM μεγιστάνων3175N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ὅπως3704CONJ μὴ3165ADV ἀλλοιωθῇ2087V-APS-3S πρᾶγμα4229N-NSN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Δανιηλ1158N-PRI

18 καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐκοιμήθη2837V-API-3S ἄδειπνοςA-NSM καὶ2532CONJ ἐδέσματαN-APN οὐκ3364ADV εἰσήνεγκαν1533V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ὕπνος5258N-NSM ἀπέστη868V-AAI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀπέκλεισεν608V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὰ3588T-APN στόματα4750N-APN τῶν3588T-GPM λεόντων3023N-GPM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV παρηνώχλησαν3926V-AAI-3P τῷ3588T-DSM Δανιηλ1158N-PRI

19 τότε5119ADV 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἀνέστη450V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN φωτὶ5457N-DSN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP σπουδῇ4710N-DSF ἦλθεν2064V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λάκκονN-ASM τῶν3588T-GPM λεόντων3023N-GPM

20 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐγγίζειν1448V-PAN αὐτὸν846D-ASM τῷ3588T-DSM λάκκῳN-DSM ἐβόησεν994V-AAI-3S φωνῇ5456N-DSF ἰσχυρᾷ2478A-DSF Δανιηλ1158N-PRI 3588T-NSM δοῦλος1401N-NSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM ζῶντος2198V-PAPGS 3588T-NSM θεός2316N-NSM σου4771P-GS 3739 R-DSM σὺ4771P-NS λατρεύεις3000V-PAI-2S ἐνδελεχῶςADV εἰ1487CONJ ἠδυνήθη1410V-API-3S ἐξελέσθαι1807V-AMP σε4771P-AS ἐκ1537PREP στόματος4750N-GSN τῶν3588T-GPM λεόντων3023N-GPM

21 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Δανιηλ1158N-PRI τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Βασιλεῦ935N-VSM εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM αἰῶνας165N-APM ζῆθι2198V-PAD-2S

22 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS ἀπέστειλεν649V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐνέφραξενV-AAI-3S τὰ3588T-APN στόματα4750N-APN τῶν3588T-GPM λεόντων3023N-GPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐλυμήναντό3075V-AMI-3P με1473P-AS ὅτι3754CONJ κατέναντι2713PREP αὐτοῦ846D-GSM εὐθύτης2118N-NSF ηὑρέθη2147V-API-3S μοι1473P-DS καὶ2532CONJ ἐνώπιον1799PREP δὲ1161PRT σοῦ4771P-GS βασιλεῦ935N-VSM παράπτωμα3900N-ASN οὐκ3364ADV ἐποίησα4160V-AAI-1S

23 τότε5119ADV 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM πολὺ4183ADV ἠγαθύνθηV-API-3S ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Δανιηλ1158N-PRI εἶπεν2036V-AAI-3S ἀνενέγκαι399V-AAN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM λάκκουN-GSM καὶ2532CONJ ἀνηνέχθη399V-API-3S Δανιηλ1158N-PRI ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM λάκκουN-GSM καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF διαφθορὰ1312N-NSF οὐχ3364ADV εὑρέθη2147V-API-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM ὅτι3754CONJ ἐπίστευσεν4100V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM αὐτοῦ846D-GSM

24 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM καὶ2532CONJ ἠγάγοσαν71V-AAI-3P τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM τοὺς3588T-APM διαβαλόντας1225V-AAPAP τὸν3588T-ASM Δανιηλ1158N-PRI καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM λάκκονN-ASM τῶν3588T-GPM λεόντων3023N-GPM ἐνεβλήθησαν1685V-API-3P αὐτοὶ846D-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔφθασαν5348V-AAI-3P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἔδαφος1475N-ASN τοῦ3588T-GSM λάκκουN-GSM ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM ἐκυρίευσαν2961V-AAI-3P αὐτῶν846D-GPM οἱ3588T-NPM λέοντες3023N-NPM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὀστᾶ3747N-APN αὐτῶν846D-GPM ἐλέπτυνανV-AAI-3P

25 τότε5119ADV ΔαρεῖοςN-NSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἔγραψεν1125V-AAI-3S πᾶσι3956A-DPM τοῖς3588T-DPM λαοῖς2992N-DPM φυλαῖς5443N-DPF γλώσσαις1100N-DPF τοῖς3588T-DPM οἰκοῦσιν3611V-PAPDP ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF Εἰρήνη1515N-NSF ὑμῖν4771P-DP πληθυνθείη4129V-APO-3S

26 ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN μου1473P-GS ἐτέθη5087V-API-3S δόγμα1378N-NSN τοῦ3588T-GSN ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF ἀρχῇ746N-DSF τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF μου1473P-GS εἶναι1510V-PAN τρέμοντας5141V-PAPAP καὶ2532CONJ φοβουμένους5399V-PMPAP ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM Δανιηλ1158N-PRI ὅτι3754CONJ αὐτός846D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S θεὸς2316N-NSM ζῶν2198V-PAPNS καὶ2532CONJ μένων3306V-PAPNS εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM αἰῶνας165N-APM καὶ2532CONJ 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV διαφθαρήσεται1311V-FPI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF κυριείαN-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἕως2193PREP τέλους5056N-GSN

27 ἀντιλαμβάνεται482V-PMI-3S καὶ2532CONJ ῥύεται4506V-PMI-3S καὶ2532CONJ ποιεῖ4160V-PAI-3S σημεῖα4592N-APN καὶ2532CONJ τέρατα5059N-APN ἐν1722PREP οὐρανῷ3772N-DSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ὅστις3748RI-NSM ἐξείλατο1807V-ANI-3S τὸν3588T-ASM Δανιηλ1158N-PRI ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF τῶν3588T-GPM λεόντων3023N-GPM

28 καὶ2532CONJ Δανιηλ1158N-PRI κατεύθυνεν2720V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF ΔαρείουN-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF Κύρου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM ΠέρσουN-GSM

Κεφάλαιο 7

1 Ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN πρώτῳ4413A-DSNS ΒαλτασαρN-PRI βασιλέως935N-GSM Χαλδαίων5466N-GPM Δανιηλ1158N-PRI ἐνύπνιον1798N-ASN εἶδεν3708V-AAI-3S καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ὁράσεις3706N-NPF τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κοίτης2845N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἐνύπνιον1798N-ASN ἔγραψεν1125V-AAI-3S

2 Ἐγὼ1473P-NS Δανιηλ1158N-PRI ἐθεώρουν2334V-IAI-1S ἐν1722PREP ὁράματί3705N-DSN μου1473P-GS τῆς3588T-GSF νυκτὸς3571N-GSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ οἱ3588T-NPM τέσσαρες5064A-NPM ἄνεμοι417N-NPM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM προσέβαλλονV-IAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF τὴν3588T-ASF μεγάλην3173A-ASF

3 καὶ2532CONJ τέσσαρα5064A-NPN θηρία2342N-NPN μεγάλα3173A-NPN ἀνέβαινον305V-IAI-3P ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF διαφέροντα1308V-PAPNP ἀλλήλων240D-GPN

4 τὸ3588T-NSN πρῶτον4413A-NSNS ὡσεὶ5616ADV λέαιναN-NSF καὶ2532CONJ πτερὰN-NPN αὐτῇ846D-DSF ὡσεὶ5616ADV ἀετοῦ105N-GSM ἐθεώρουν2334V-IAI-1S ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM ἐξετίληV-API-3S τὰ3588T-NPN πτερὰN-NPN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐξήρθη1808V-API-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ποδῶν4228N-GPM ἀνθρώπου444N-GSM ἐστάθη2476V-API-3S καὶ2532CONJ καρδία2588N-NSF ἀνθρώπου444N-GSM ἐδόθη1325V-API-3S αὐτῇ846D-DSF

5 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ θηρίον2342N-NSN δεύτερον1208A-NSN ὅμοιον3664A-NSN ἄρκῳ715N-DSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP μέρος3313N-ASN ἓν1519A-ASN ἐστάθη2476V-API-3S καὶ2532CONJ τρία5140A-NPN πλευρὰ4125N-NPN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στόματι4750N-DSN αὐτῆς846D-GSF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τῶν3588T-GPM ὀδόντων3599N-GPM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV ἔλεγον3004V-IAI-3P αὐτῇ846D-DSF Ἀνάστηθι450V-AAD-2S φάγε2068V-AAD-2S σάρκας4561N-APF πολλάς4183A-APF

6 ὀπίσω3694PREP τούτου3778D-GSN ἐθεώρουν2334V-IAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἕτερον2087A-NSN θηρίον2342N-NSN ὡσεὶ5616ADV πάρδαλις3917N-NSF καὶ2532CONJ αὐτῇ846D-DSF πτερὰN-NPN τέσσαρα5064A-NPN πετεινοῦ4071N-GSN ὑπεράνω5231PREP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τέσσαρες5064A-NPF κεφαλαὶ2776N-NPF τῷ3588T-DSN θηρίῳ2342N-DSN καὶ2532CONJ ἐξουσία1849N-NSF ἐδόθη1325V-API-3S αὐτῇ846D-DSF

7 ὀπίσω3694PREP τούτου3778D-GSN ἐθεώρουν2334V-IAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ θηρίον2342N-NSN τέταρτον5067A-NSN φοβερὸν5398A-NSN καὶ2532CONJ ἔκθαμβον1569A-NSN καὶ2532CONJ ἰσχυρὸν2478A-NSN περισσῶς4053ADV καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὀδόντες3599N-NPM αὐτοῦ846D-GSM σιδηροῖ4603A-NPM μεγάλοι3173A-NPM ἐσθίον2068V-PAPAS καὶ2532CONJ λεπτῦνονV-PAPAS καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐπίλοιπα1954A-APN τοῖς3588T-DPM ποσὶν4228N-DPM αὐτοῦ846D-GSN συνεπάτειV-IAI-3S καὶ2532CONJ αὐτὸ846D-NSN διάφορον1313A-NSN περισσῶς4053ADV παρὰ3844PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN θηρία2342N-APN τὰ3588T-APN ἔμπροσθεν1715PREP αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ κέρατα2768N-NPN δέκα1176N-NUI αὐτῷ846D-DSN

8 προσενόουνV-IAI-1S τοῖς3588T-DPN κέρασιν2768N-DPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ κέρας2768N-NSN ἕτερον2087A-NSN μικρὸν3398A-NSN ἀνέβη305V-AAI-3S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ τρία5140A-NPN κέρατα2768N-NPN τῶν3588T-GPN ἔμπροσθεν1715PREP αὐτοῦ846D-GSN ἐξερριζώθη1610V-API-3S ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ὀφθαλμοὶ3788N-NPM ὡσεὶ5616ADV ὀφθαλμοὶ3788N-NPM ἀνθρώπου444N-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN κέρατι2768N-DSN τούτῳ3778D-DSN καὶ2532CONJ στόμα4750N-NSN λαλοῦν2980V-PAPNS μεγάλα3173A-APN

9 ἐθεώρουν2334V-IAI-1S ἕως2193PREP ὅτου3748RI-GSM θρόνοι2362N-NPM ἐτέθησαν5087V-API-3P καὶ2532CONJ παλαιὸς3820A-NSM ἡμερῶν2250N-GPF ἐκάθητο2521V-IMI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἔνδυμα1742N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ὡσεὶ5616ADV χιὼν5510N-NSF λευκόν3022A-NSN καὶ2532CONJ 3588T-NSF θρὶξ2359N-NSF τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ὡσεὶ5616ADV ἔριον2053N-NSN καθαρόν2513A-NSN 3588T-NSM θρόνος2362N-NSM αὐτοῦ846D-GSM φλὸξ5395N-NSF πυρός4442N-GSN οἱ3588T-NPM τροχοὶ5164N-NPM αὐτοῦ846D-GSM πῦρ4442N-NSN φλέγονV-PAPNS

10 ποταμὸς4215N-NSM πυρὸς4442N-GSN εἷλκεν1670V-IAI-3S ἔμπροσθεν1715PREP αὐτοῦ846D-GSM χίλιαι5507A-NPF χιλιάδες5505N-NPF ἐλειτούργουν3008V-IAI-3P αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ μύριαι3463A-NPF μυριάδες3461N-NPF παρειστήκεισαν3936V-YAI-3P αὐτῷ846D-DSM κριτήριον2922N-NSN ἐκάθισεν2523V-AAI-3S καὶ2532CONJ βίβλοι976N-NPF ἠνεῴχθησαν455V-API-3P

11 ἐθεώρουν2334V-IAI-1S τότε5119ADV ἀπὸ575PREP φωνῆς5456N-GSF τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM τῶν3588T-GPM μεγάλων3173A-GPM ὧν3739 R-GPM τὸ3588T-NSN κέρας2768N-NSN ἐκεῖνο1565D-NSN ἐλάλει2980V-IAI-3S ἕως2193CONJ ἀνῃρέθη337V-API-3S τὸ3588T-NSN θηρίον2342N-NSN καὶ2532CONJ ἀπώλετο622V-ANI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN σῶμα4983N-NSN αὐτοῦ846D-GSN ἐδόθη1325V-API-3S εἰς1519PREP καῦσιν2740N-ASF πυρός4442N-GSN

12 καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPN λοιπῶν3062A-GPN θηρίων2342N-GPN 3588T-NSF ἀρχὴ746N-NSF μετεστάθη3179V-API-3S καὶ2532CONJ μακρότηςN-NSF ζωῆς2222N-GSF ἐδόθη1325V-API-3S αὐτοῖς846D-DPN ἕως2193PREP καιροῦ2540N-GSM καὶ2532CONJ καιροῦ2540N-GSM

13 ἐθεώρουν2334V-IAI-1S ἐν1722PREP ὁράματι3705N-DSN τῆς3588T-GSF νυκτὸς3571N-GSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPF νεφελῶν3507N-GPF τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ὡς3739CONJ υἱὸς5207N-NSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐρχόμενος2064V-PMPNS ἦν1510V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM παλαιοῦ3820A-GSM τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF ἔφθασεν5348V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM προσηνέχθη4374V-API-3S

14 καὶ2532CONJ αὐτῷ846D-DSM ἐδόθη1325V-API-3S 3588T-NSF ἀρχὴ746N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF τιμὴ5092N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM λαοί2992N-NPM φυλαί5443N-NPF γλῶσσαι1100N-NPF αὐτῷ846D-DSM δουλεύσουσιν1398V-FAI-3P 3588T-NSF ἐξουσία1849N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐξουσία1849N-NSF αἰώνιος166A-NSF ἥτις3748RI-NSF οὐ3364ADV παρελεύσεται3928V-FMI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV διαφθαρήσεται1311V-FPI-3S

15 ἔφριξεν5425V-AAI-3S τὸ3588T-NSN πνεῦμά4151N-NSN μου1473P-GS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἕξει1838N-DSF μου1473P-GS ἐγὼ1473P-NS Δανιηλ1158N-PRI καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ὁράσεις3706N-NPF τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF μου1473P-GS ἐτάρασσόν5015V-IAI-3P με1473P-AS

16 καὶ2532CONJ προσῆλθον4334V-AAI-1S ἑνὶ1519A-DSM τῶν3588T-GPM ἑστηκότων2476V-RAPGP καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀκρίβειαν195N-ASF ἐζήτουν2212V-IAI-1S παρ3844PREP αὐτοῦ846D-GSM περὶ4012PREP πάντων3956A-GPN τούτων3778D-GPN καὶ2532CONJ εἶπέν3004V-AAI-3S μοι1473P-DS τὴν3588T-ASF ἀκρίβειαν195N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM ἐγνώρισέν1107V-AAI-3S μοι1473P-DS

17 Ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN θηρία2342N-NPN τὰ3588T-NPN μεγάλα3173A-NPN τὰ3588T-NPN τέσσαρα5064A-NPN τέσσαρες5064A-NPF βασιλεῖαι932N-NPF ἀναστήσονται450V-FMI-3P ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αἳ3739 R-NPF ἀρθήσονται142V-FPI-3P

18 καὶ2532CONJ παραλήμψονται3880V-FMI-3P τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF ἅγιοι40A-NPM ὑψίστου5310A-GSM καὶ2532CONJ καθέξουσιν2722V-FAI-3P αὐτὴν846D-ASF ἕως2193PREP αἰῶνος165N-GSM τῶν3588T-GPM αἰώνων165N-GPM

19 καὶ2532CONJ ἐζήτουν2212V-IAI-1S ἀκριβῶς199ADV περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSN θηρίου2342N-GSN τοῦ3588T-GSN τετάρτου5067A-GSN ὅτι3754CONJ ἦν1510V-IAI-3S διάφορον1313A-ASN παρὰ3844PREP πᾶν3956A-ASN θηρίον2342N-ASN φοβερὸν5398A-NSN περισσῶς4053ADV οἱ3588T-NPM ὀδόντες3599N-NPM αὐτοῦ846D-GSN σιδηροῖ4603A-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὄνυχεςN-NPM αὐτοῦ846D-GSN χαλκοῖ5470A-NPM ἐσθίον2068V-PAPAS καὶ2532CONJ λεπτῦνονV-PAPAS καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐπίλοιπα1954A-APN τοῖς3588T-DPM ποσὶν4228N-DPM αὐτοῦ846D-GSN συνεπάτειV-IAI-3S

20 καὶ2532CONJ περὶ4012PREP τῶν3588T-GPN κεράτων2768N-GPN αὐτοῦ846D-GSN τῶν3588T-GPN δέκα1176N-NUI τῶν3588T-GPN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κεφαλῇ2776N-DSF αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN ἑτέρου2087A-GSN τοῦ3588T-GSN ἀναβάντος305V-AAPGS καὶ2532CONJ ἐκτινάξαντος1621V-AAPGS τῶν3588T-GPN προτέρων4387A-GPN τρία5140A-APN κέρας2768N-NSN ἐκεῖνο1565D-NSN 3739 R-DSN οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM καὶ2532CONJ στόμα4750N-NSN λαλοῦν2980V-PAPNS μεγάλα3173A-APN καὶ2532CONJ 3588T-NSF ὅρασις3706N-NSF αὐτοῦ846D-GSN μείζων3173A-NSF τῶν3588T-GPM λοιπῶν3062A-GPM

21 ἐθεώρουν2334V-IAI-1S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN κέρας2768N-NSN ἐκεῖνο1565D-NSN ἐποίει4160V-IAI-3S πόλεμον4171N-ASM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM καὶ2532CONJ ἴσχυσεν2480V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM

22 ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM ἦλθεν2064V-AAI-3S 3588T-NSM παλαιὸς3820A-NSM τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κρίμα2917N-ASN ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἁγίοις40A-DPM ὑψίστου5310A-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM καιρὸς2540N-NSM ἔφθασεν5348V-AAI-3S καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF κατέσχον2722V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἅγιοι40A-NPM

23 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Τὸ3588T-NSN θηρίον2342N-NSN τὸ3588T-NSN τέταρτον5067A-NSN βασιλεία932N-NSF τετάρτη5067A-NSF ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF ἥτις3748RI-NSF ὑπερέξει5242V-FAI-3S πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF βασιλείας932N-APF καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ συμπατήσειV-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ κατακόψει2629V-FAI-3S

24 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN δέκα1176N-NUI κέρατα2768N-NPN αὐτοῦ846D-GSN δέκα1176N-NUI βασιλεῖς935N-NPM ἀναστήσονται450V-FMI-3P καὶ2532CONJ ὀπίσω3694PREP αὐτῶν846D-GPM ἀναστήσεται450V-FMI-3S ἕτερος2087A-NSM ὃς3739 R-NSM ὑπεροίσειV-FAI-3S κακοῖς2556A-DPM πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἔμπροσθεν1715ADV καὶ2532CONJ τρεῖς5140A-APM βασιλεῖς935N-APM ταπεινώσει5013V-FAI-3S

25 καὶ2532CONJ λόγους3056N-APM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ὕψιστον5310A-ASM λαλήσει2980V-FAI-3S καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἁγίους40A-APM ὑψίστου5310A-GSM παλαιώσει3822V-FAI-3S καὶ2532CONJ ὑπονοήσει5282V-FAI-3S τοῦ3588T-GSN ἀλλοιῶσαι2087V-AAN καιροὺς2540N-APM καὶ2532CONJ νόμον3551N-ASM καὶ2532CONJ δοθήσεται1325V-FPI-3S ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἕως2193PREP καιροῦ2540N-GSM καὶ2532CONJ καιρῶν2540N-GPM καὶ2532CONJ ἥμισυ2255A-ASN καιροῦ2540N-GSM

26 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN κριτήριον2922N-NSN καθίσει2523V-FAI-3S καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀρχὴν746N-ASF μεταστήσουσιν3179V-FAI-3P τοῦ3588T-GSN ἀφανίσαι853V-AAN καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN ἀπολέσαι622V-AAN ἕως2193PREP τέλους5056N-GSN

27 καὶ2532CONJ 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἐξουσία1849N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF μεγαλωσύνη3172N-NSF τῶν3588T-GPM βασιλέων935N-GPM τῶν3588T-GPM ὑποκάτω5270PREP παντὸς3956A-GSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ἐδόθη1325V-API-3S ἁγίοις40A-DPM ὑψίστου5310A-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF αὐτοῦ846D-GSM βασιλεία932N-NSF αἰώνιος166A-NSF καὶ2532CONJ πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF ἀρχαὶ746N-NPF αὐτῷ846D-DSM δουλεύσουσιν1398V-FAI-3P καὶ2532CONJ ὑπακούσονται5219V-FMI-3P

28 ἕως2193CONJ ὧδε3592ADV τὸ3588T-NSN πέρας4009N-NSN τοῦ3588T-GSM λόγου3056N-GSM ἐγὼ1473P-NS Δανιηλ1158N-PRI ἐπὶ1909PREP πολὺ4183A-ASN οἱ3588T-NPM διαλογισμοί1261N-NPM μου1473P-GS συνετάρασσόν4934V-IAI-3P με1473P-AS καὶ2532CONJ 3588T-NSF μορφή3444N-NSF μου1473P-GS ἠλλοιώθη2087V-API-3S ἐπ1909PREP ἐμοί1473P-DS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF μου1473P-GS συνετήρησα4933V-AAI-1S

Κεφάλαιο 8

1 Ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN τρίτῳ5154A-DSN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF ΒαλτασαρN-PRI τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ὅρασις3706N-NSF ὤφθη3708V-API-3S πρός4314PREP με1473P-AS ἐγὼ1473P-NS Δανιηλ1158N-PRI μετὰ3326PREP τὴν3588T-ASF ὀφθεῖσάν3708V-APPAS μοι1473P-DS τὴν3588T-ASF ἀρχήν746N-ASF

2 καὶ2532CONJ ἤμην1510V-IMI-1S ἐν1722PREP ΣούσοιςN-PRI τῇ3588T-DSF βάρει922N-DSF 3739 R-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP χώρᾳ5561N-DSF ΑιλαμN-PRI καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S ἐν1722PREP ὁράματι3705N-DSN καὶ2532CONJ ἤμην1510V-IMI-1S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GS ΟυβαλN-PRI

3 καὶ2532CONJ ἦρα142V-AAI-1S τοὺς3588T-APM ὀφθαλμούς3788N-APM μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ κριὸςN-NSM εἷς1519A-NSM ἑστηκὼς2476V-RAPNS πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GS ΟυβαλN-PRI καὶ2532CONJ αὐτῷ846D-DSM κέρατα2768N-NPN καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN κέρατα2768N-NPN ὑψηλά5308A-NPN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἓν1519A-NSN ὑψηλότερον5308A-NSNC τοῦ3588T-GSN ἑτέρου2087A-GSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὑψηλὸν5308A-NSN ἀνέβαινεν305V-IAI-3S ἐπ1909PREP ἐσχάτων2078A-GPN

4 εἶδον3708V-AAI-1S τὸν3588T-ASM κριὸνN-ASM κερατίζονταV-PAPAS κατὰ2596PREP θάλασσαν2281N-ASF καὶ2532CONJ βορρᾶν1005N-ASM καὶ2532CONJ νότον3558N-ASM καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN θηρία2342N-NPN οὐ3364ADV στήσονται2476V-FMI-3P ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM ἐξαιρούμενος1807V-PMPNS ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐμεγαλύνθη3170V-API-3S

5 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἤμην1510V-IMI-1S συνίων4920V-PAPNS καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ τράγος5131N-NSM αἰγῶν137N-GPM ἤρχετο2064V-IMI-3S ἀπὸ575PREP λιβὸς3047N-GSM ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἁπτόμενος680V-PMPNS τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM τράγῳ5131N-DSM κέρας2768N-NSN θεωρητὸνA-NSN ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τῶν3588T-GPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

6 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM κριοῦN-GSM τοῦ3588T-GSM τὰ3588T-APN κέρατα2768N-APN ἔχοντος2192V-PAPGS οὗ3739 R-GSM εἶδον3708V-AAI-1S ἑστῶτος2476V-RAPGS ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GS ΟυβαλN-PRI καὶ2532CONJ ἔδραμεν5143V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP ὁρμῇ3730N-DSF τῆς3588T-GSF ἰσχύος2479N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

7 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S αὐτὸν846D-ASM φθάνοντα5348V-PAPAS ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM κριοῦN-GSM καὶ2532CONJ ἐξηγριάνθηV-API-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἔπαισεν3815V-AAI-3S τὸν3588T-ASM κριὸνN-ASM καὶ2532CONJ συνέτριψεν4937V-AAI-3S ἀμφότερα297A-APN τὰ3588T-APN κέρατα2768N-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἰσχὺς2479N-NSF τῷ3588T-DSM κριῷN-DSM τοῦ3588T-GSN στῆναι2476V-AAN ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔρριψεν4495V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ συνεπάτησενV-AAI-3S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM ἐξαιρούμενος1807V-PMPNS τὸν3588T-ASM κριὸνN-ASM ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

8 καὶ2532CONJ 3588T-NSM τράγος5131N-NSM τῶν3588T-GPM αἰγῶν137N-GPM ἐμεγαλύνθη3170V-API-3S ἕως2193PREP σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἰσχῦσαι2480V-AAN αὐτὸν846D-ASM συνετρίβη4937V-API-3S τὸ3588T-NSN κέρας2768N-NSN αὐτοῦ846D-GSM τὸ3588T-NSN μέγα3173A-NSN καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S κέρατα2768N-NPN τέσσαρα5064A-NPN ὑποκάτω5270PREP αὐτοῦ846D-GSN εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM τέσσαρας5064A-APM ἀνέμους417N-APM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM

9 καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ἑνὸς1519A-GSN αὐτῶν846D-GPN ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S κέρας2768N-NSN ἓν1519A-NSN ἰσχυρὸν2478A-NSN καὶ2532CONJ ἐμεγαλύνθη3170V-API-3S περισσῶς4053ADV πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM νότον3558N-ASM καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP ἀνατολὴν395N-ASF καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF δύναμιν1411N-ASF

10 ἐμεγαλύνθη3170V-API-3S ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF δυνάμεως1411N-GSF τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF δυνάμεως1411N-GSF τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἄστρων798N-GPN καὶ2532CONJ συνεπάτησενV-AAI-3S αὐτά846D-APN

11 καὶ2532CONJ ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM 3588T-NSM ἀρχιστράτηγοςN-NSM ῥύσηται4506V-AMS-3S τὴν3588T-ASF αἰχμαλωσίαν161N-ASF καὶ2532CONJ δι1223PREP αὐτὸν846D-ASM θυσία2378N-NSF ἐρράχθηV-API-3S καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S καὶ2532CONJ κατευοδώθηV-API-3S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἅγιον40A-NSN ἐρημωθήσεται2049V-FPI-3S

12 καὶ2532CONJ ἐδόθη1325V-API-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF ἁμαρτία266N-NSF καὶ2532CONJ ἐρρίφη4495V-API-3S χαμαὶ5476ADV 3588T-NSF δικαιοσύνη1343N-NSF καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S καὶ2532CONJ εὐοδώθη2137V-API-3S

13 καὶ2532CONJ ἤκουσα191V-AAI-1S ἑνὸς1519A-GSM ἁγίου40A-GSM λαλοῦντος2980V-PAPGS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S εἷς1519A-NSM ἅγιος40A-NSM τῷ3588T-DSM φελμουνιN-PRI τῷ3588T-DSM λαλοῦντι2980V-PAPDS Ἕως2193CONJ πότε4218PRT 3588T-NSF ὅρασις3706N-NSF στήσεται2476V-FMI-3S 3588T-NSF θυσία2378N-NSF 3588T-NSF ἀρθεῖσα142V-APPNS καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἁμαρτία266N-NSF ἐρημώσεως2050N-GSF 3588T-NSF δοθεῖσα1325V-APPNS καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἅγιον40A-NSN καὶ2532CONJ 3588T-NSF δύναμις1411N-NSF συμπατηθήσεταιV-FPI-3S

14 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Ἕως2193PREP ἑσπέρας2073N-GSF καὶ2532CONJ πρωὶ4404ADV ἡμέραι2250N-NPF δισχίλιαι1367A-NPF καὶ2532CONJ τριακόσιαι5145A-NPF καὶ2532CONJ καθαρισθήσεται2511V-FPI-3S τὸ3588T-NSN ἅγιον40A-NSN

15 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἰδεῖν3708V-AAN με1473P-AS ἐγὼ1473P-NS Δανιηλ1158N-PRI τὴν3588T-ASF ὅρασιν3706N-ASF καὶ2532CONJ ἐζήτουν2212V-IAI-1S σύνεσιν4907N-ASF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἔστη2476V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP ἐμοῦ1473P-GS ὡς3739CONJ ὅρασις3706N-NSF ἀνδρός435N-GSM

16 καὶ2532CONJ ἤκουσα191V-AAI-1S φωνὴν5456N-ASF ἀνδρὸς435N-GSM ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τοῦ3588T-GS ΟυβαλN-PRI καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Γαβριηλ1043N-PRI συνέτισονV-AAD-2S ἐκεῖνον1565D-ASM τὴν3588T-ASF ὅρασιν3706N-ASF

17 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S ἐχόμενος2192V-PMPNS τῆς3588T-GSF στάσεώς4714N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐλθεῖν2064V-AAN αὐτὸν846D-ASM ἐθαμβήθην2284V-API-1S καὶ2532CONJ πίπτω4098V-PAI-1S ἐπὶ1909PREP πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Σύνες4920V-AAD-2S υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM ἔτι2089ADV γὰρ1063PRT εἰς1519PREP καιροῦ2540N-GSM πέρας4009N-ASN 3588T-NSF ὅρασις3706N-NSF

18 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN λαλεῖν2980V-PAN αὐτὸν846D-ASM μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS πίπτω4098V-PAI-1S ἐπὶ1909PREP πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἥψατό680V-ANI-3S μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἔστησέν2476V-AAI-3S με1473P-AS ἐπὶ1909PREP πόδας4228N-APM

19 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS γνωρίζω1107V-PAI-1S σοι4771P-DS τὰ3588T-APN ἐσόμενα1510V-FMPAP ἐπ1909PREP ἐσχάτων2078A-GPN τῆς3588T-GSF ὀργῆς3709N-GSF ἔτι2089ADV γὰρ1063PRT εἰς1519PREP καιροῦ2540N-GSM πέρας4009N-ASN 3588T-NSF ὅρασις3706N-NSF

20 3588T-NSM κριόςN-NSM ὃν3739 R-ASM εἶδες3708V-AAI-2S 3588T-NSM ἔχων2192V-PAPNS τὰ3588T-APN κέρατα2768N-APN βασιλεὺς935N-NSM Μήδων3370N-GPM καὶ2532CONJ ΠερσῶνN-GPM

21 καὶ2532CONJ 3588T-NSM τράγος5131N-NSM τῶν3588T-GPM αἰγῶν137N-GPM βασιλεὺς935N-NSM Ἑλλήνων1672N-GPM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN κέρας2768N-NSN τὸ3588T-NSN μέγα3173A-NSN 3739 R-NSN ἦν1510V-IAI-3S ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τῶν3588T-GPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM αὐτοῦ846D-GSM αὐτός846D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM 3588T-NSM πρῶτος4413A-NSMS

22 καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN συντριβέντος4937V-APPGS οὗ3739 R-GSN ἔστησαν2476V-AAI-3P τέσσαρα5064A-NPN ὑποκάτω5270PREP κέρατα2768N-APN τέσσαρες5064A-NPM βασιλεῖς935N-NPM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ἔθνους1484N-GSN αὐτοῦ846D-GSM ἀναστήσονται450V-FMI-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἰσχύι2479N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

23 καὶ2532CONJ ἐπ1909PREP ἐσχάτων2078A-GPN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF αὐτῶν846D-GPM πληρουμένων4137V-PMPGP τῶν3588T-GPF ἁμαρτιῶν266N-GPF αὐτῶν846D-GPM ἀναστήσεται450V-FMI-3S βασιλεὺς935N-NSM ἀναιδὴςA-NSM προσώπῳ4383N-DSN καὶ2532CONJ συνίων4920V-PAPNS προβλήματαN-APN

24 καὶ2532CONJ κραταιὰ2900A-NSF 3588T-NSF ἰσχὺς2479N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἰσχύι2479N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ θαυμαστὰ2298A-APN διαφθερεῖ1311V-FAI-3S καὶ2532CONJ κατευθυνεῖ2720V-FAI-3S καὶ2532CONJ ποιήσει4160V-FAI-3S καὶ2532CONJ διαφθερεῖ1311V-FAI-3S ἰσχυροὺς2478A-APM καὶ2532CONJ λαὸν2992N-ASM ἅγιον40A-ASM

25 καὶ2532CONJ 3588T-NSM ζυγὸς2218N-NSM τοῦ3588T-GSM κλοιοῦN-GSM αὐτοῦ846D-GSM κατευθυνεῖ2720V-FAI-3S δόλος1388N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF αὐτοῦ846D-GSM μεγαλυνθήσεται3170V-FPI-3S καὶ2532CONJ δόλῳ1388N-DSM διαφθερεῖ1311V-FAI-3S πολλοὺς4183A-APM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ἀπωλείας684N-GSF πολλῶν4183A-GPM στήσεται2476V-FMI-3S καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ᾠὰ5609N-APN χειρὶ5495N-DSF συντρίψει4937V-FAI-3S

26 καὶ2532CONJ 3588T-NSF ὅρασις3706N-NSF τῆς3588T-GSF ἑσπέρας2073N-GSF καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF πρωίας4405A-GSF τῆς3588T-GSF ῥηθείσης2046V-APPGS ἀληθής227A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS σφράγισον4972V-AAD-2S τὴν3588T-ASF ὅρασιν3706N-ASF ὅτι3754CONJ εἰς1519PREP ἡμέρας2250N-APF πολλάς4183A-APF

27 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS Δανιηλ1158N-PRI ἐκοιμήθην2837V-API-1S καὶ2532CONJ ἐμαλακίσθηνV-API-1S ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ ἀνέστην450V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἐποίουν4160V-IAI-1S τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἐθαύμαζον2296V-IAI-1S τὴν3588T-ASF ὅρασιν3706N-ASF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM συνίων4920V-PAPNS

Κεφάλαιο 9

1 Ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πρώτῳ4413A-DSNS ἔτει2094N-DSN ΔαρείουN-GSM τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM ΑσουηρουN-GSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN σπέρματος4690N-GSN τῶν3588T-GPM Μήδων3370N-GPM ὃς3739 R-NSM ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP βασιλείαν932N-ASF Χαλδαίων5466N-GPM

2 ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN ἑνὶ1519A-DSN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐγὼ1473P-NS Δανιηλ1158N-PRI συνῆκα4920V-AAI-1S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF βύβλοις976N-DPF τὸν3588T-ASM ἀριθμὸν706N-ASM τῶν3588T-GPN ἐτῶν2094N-GPN ὃς3739 R-NSM ἐγενήθη1096V-API-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP Ιερεμιαν2408N-ASM τὸν3588T-ASM προφήτην4396N-ASM εἰς1519PREP συμπλήρωσιν4845N-ASF ἐρημώσεως2050N-GSF Ιερουσαλημ2419N-PRI ἑβδομήκοντα1440N-NUI ἔτη2094N-APN

3 καὶ2532CONJ ἔδωκα1325V-AAI-1S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM τοῦ3588T-GSN ἐκζητῆσαι1567V-AAN προσευχὴν4335N-ASF καὶ2532CONJ δεήσεις1162N-APF ἐν1722PREP νηστείαις3521N-DPF καὶ2532CONJ σάκκῳ4526N-DSM καὶ2532CONJ σποδῷ4700N-DSF

4 καὶ2532CONJ προσηυξάμην4336V-AMI-1S πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐξωμολογησάμην1843V-AMI-1S καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM μέγας3173A-NSM καὶ2532CONJ θαυμαστὸς2298A-NSM 3588T-NSM φυλάσσων5442V-PAPNS τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἔλεος1656N-ASN τοῖς3588T-DPM ἀγαπῶσίν25V-PAPDP σε4771P-AS καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM φυλάσσουσιν5442V-PAPDP τὰς3588T-APF ἐντολάς1785N-APF σου4771P-GS

5 ἡμάρτομεν264V-AAI-1P ἠδικήσαμεν91V-AAI-1P ἠνομήσαμενV-AAI-1P καὶ2532CONJ ἀπέστημεν868V-AAI-1P καὶ2532CONJ ἐξεκλίναμεν1578V-AAI-1P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF ἐντολῶν1785N-GPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN κριμάτων2917N-GPN σου4771P-GS

6 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσηκούσαμεν1522V-AAI-1P τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM σου4771P-GS τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM οἳ3739 R-NPM ἐλάλουν2980V-IAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN σου4771P-GS πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM βασιλεῖς935N-APM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἄρχοντας758N-APM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ πατέρας3962N-APM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

7 σοί4771P-DS κύριε2962N-VSM 3588T-NSF δικαιοσύνη1343N-NSF καὶ2532CONJ ἡμῖν1473P-DP 3588T-NSF αἰσχύνη152N-NSF τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN ὡς3739CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF αὕτη3778D-NSF ἀνδρὶ435N-DSM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἐνοικοῦσιν1774V-PAPDP ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ παντὶ3956A-DSM Ισραηλ2474N-PRI τοῖς3588T-DPM ἐγγὺς1451ADV καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM μακρὰν3112ADV ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF οὗ3739 R-GSM διέσπειρας1289V-AAI-2S αὐτοὺς846D-APM ἐκεῖ1563ADV ἐν1722PREP ἀθεσίᾳN-DSF αὐτῶν846D-GPM 3739 R-DSF ἠθέτησαν114V-AAI-3P ἐν1722PREP σοί4771P-DS

8 κύριε2962N-VSM ἡμῖν1473P-DP 3588T-NSF αἰσχύνη152N-NSF τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM βασιλεῦσιν935N-DPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἄρχουσιν758N-DPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM πατράσιν3962N-DPM ἡμῶν1473P-GP οἵτινες3748RI-NPM ἡμάρτομέν264V-AAI-1P σοι4771P-DS

9 τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP οἱ3588T-NPM οἰκτιρμοὶ3628N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἱλασμοί2434N-NPM ὅτι3754CONJ ἀπέστημεν868V-AAI-1P

10 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσηκούσαμεν1522V-AAI-1P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP πορεύεσθαι4198V-PMN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM νόμοις3551N-DPM αὐτοῦ846D-GSM οἷς3739 R-DPM ἔδωκεν1325V-AAI-3S κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN ἡμῶν1473P-GP ἐν1722PREP χερσὶν5495N-DPF τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM αὐτοῦ846D-GSM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM

11 καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM Ισραηλ2474N-PRI παρέβησαν3845V-AAI-3P τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐξέκλιναν1578V-AAI-3P τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV ἀκοῦσαι191V-AAN τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπῆλθεν1904V-AAI-3S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP 3588T-NSF κατάρα2671N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM ὅρκος3727N-NSM 3588T-NSM γεγραμμένος1125V-RMPNS ἐν1722PREP νόμῳ3551N-DSM Μωυσέως3475N-PRI δούλου1401N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ὅτι3754CONJ ἡμάρτομεν264V-AAI-1P αὐτῷ846D-DSM

12 καὶ2532CONJ ἔστησεν2476V-AAI-3S τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM αὐτοῦ846D-GSM οὓς3739 R-APM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM κριτὰς2923N-APM ἡμῶν1473P-GP οἳ3739 R-NPM ἔκρινον2919V-IAI-3P ἡμᾶς1473P-AP ἐπαγαγεῖν1863V-AAN ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP κακὰ2556A-APN μεγάλα3173A-APN οἷα3634A-APN οὐ3364ADV γέγονεν1096V-RAI-3S ὑποκάτω5270PREP παντὸς3956A-GSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM κατὰ2596PREP τὰ3588T-APN γενόμενα1096V-AMPAP ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

13 καθὼς2531ADV γέγραπται1125V-RMI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM νόμῳ3551N-DSM Μωυσῆ3475N-GSM πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN κακὰ2556A-NPN ταῦτα3778D-NPN ἦλθεν2064V-AAI-3S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐδεήθημεν1210V-API-1P τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP ἀποστρέψαι654V-AAN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF ἀδικιῶν93N-GPF ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN συνιέναι4920V-PAN ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF ἀληθείᾳ225N-DSF σου4771P-GS

14 καὶ2532CONJ ἐγρηγόρησεν1127V-AAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἐπήγαγεν1863V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP ὅτι3754CONJ δίκαιος1342A-NSM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἡμῶν1473P-GP ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF ποίησιν4162N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἣν3739 R-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσηκούσαμεν1522V-AAI-1P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

15 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἡμῶν1473P-GP ὃς3739 R-NSM ἐξήγαγες1806V-AAI-2S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM σου4771P-GS ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF κραταιᾷ2900A-DSF καὶ2532CONJ ἐποίησας4160V-AAI-2S σεαυτῷ4572D-DSM ὄνομα3686N-ASN ὡς3739CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF αὕτη3778D-NSF