Αριθμοί

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF τῇ3588T-DSF Σινα4614N-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN ἐν1722PREP μιᾷ1519A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τοῦ3588T-GSN δευτέρου1208A-GSN ἔτους2094N-GSN δευτέρου1208A-GSM ἐξελθόντων1831V-AAPGP αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF λέγων3004V-PAPNS

2 Λάβετε2983V-AAD-2P ἀρχὴν746N-ASF πάσης3956A-GSF συναγωγῆς4864N-GSF υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-GSF αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ἐξ1537PREP ὀνόματος3686N-GSN αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM πᾶς3956A-NSM ἄρσην730A-NSN

3 ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ἐν1722PREP δυνάμει1411N-DSF Ισραηλ2474N-PRI ἐπισκέψασθε1980V-AMD-2P αὐτοὺς846D-APM σὺν4862PREP δυνάμει1411N-DSF αὐτῶν846D-GPM σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI ἐπισκέψασθε1980V-AMD-2P αὐτούς846D-APM

4 καὶ2532CONJ μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP ἔσονται1510V-FMI-3P ἕκαστος1538A-NSM κατὰ2596PREP φυλὴν5443N-ASF ἑκάστου1538A-GSM ἀρχόντων758N-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF ἔσονται1510V-FMI-3P

5 καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN τὰ3588T-APN ὀνόματα3686N-APN τῶν3588T-GPM ἀνδρῶν435N-GPM οἵτινες3748RI-NPM παραστήσονται3936V-FMI-3P μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP τῶν3588T-GPM Ρουβην4502N-PRI ΕλισουρN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣεδιουρN-PRI

6 τῶν3588T-GPM Συμεων4826N-PRI ΣαλαμιηλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣουρισαδαιN-PRI

7 τῶν3588T-GPM Ιουδα2448N-PRI Ναασσων3476N-PRI υἱὸς5207N-NSM Αμιναδαβ284N-PRI

8 τῶν3588T-GPM Ισσαχαρ2466N-PRI Ναθαναηλ3482N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣωγαρN-PRI

9 τῶν3588T-GPM Ζαβουλων2194N-PRI ΕλιαβN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΧαιλωνN-PRI

10 τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ιωσηφ2501N-PRI τῶν3588T-GPM Εφραιμ2187N-PRI ΕλισαμαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΕμιουδN-PRI τῶν3588T-GPM Μανασση3128N-PRI Γαμαλιηλ1059N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΦαδασσουρN-PRI

11 τῶν3588T-GPM Βενιαμιν958N-PRI ΑβιδανN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΓαδεωνιN-PRI

12 τῶν3588T-GPM ΔανN-PRI ΑχιεζερN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑμισαδαιN-PRI

13 τῶν3588T-GPM Ασηρ768N-PRI ΦαγαιηλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΕχρανN-PRI

14 τῶν3588T-GPM Γαδ1045N-PRI ΕλισαφN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΡαγουηλN-PRI

15 τῶν3588T-GPM ΝεφθαλιN-PRI ΑχιρεN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑινανN-PRI

16 οὗτοι3778D-NPM ἐπίκλητοιA-NPM τῆς3588T-GSF συναγωγῆς4864N-GSF ἄρχοντες758N-NPM τῶν3588T-GPF φυλῶν5443N-GPF κατὰ2596PREP πατριάς3965N-APF χιλίαρχοι5506N-NPM Ισραηλ2474N-PRI εἰσίν1510V-PAI-3P

17 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM τούτους3778D-APM τοὺς3588T-APM ἀνακληθένταςV-APPAP ἐξ1537PREP ὀνόματος3686N-GSN

18 καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF συναγωγὴν4864N-ASF συνήγαγον4863V-AAI-3P ἐν1722PREP μιᾷ1519A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τοῦ3588T-GSM δευτέρου1208A-GSN ἔτους2094N-GSN καὶ2532CONJ ἐπηξονοῦσανV-AAI-3P κατὰ2596PREP γενέσεις1078N-APF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP πατριὰς3965N-APF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶν3956A-ASN ἀρσενικὸνA-ASN κατὰ2596PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM

19 ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM καὶ2532CONJ ἐπεσκέπησαν1980V-API-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF τῇ3588T-DSF Σινα4614N-PRI

20 Καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ρουβην4502N-PRI πρωτοτόκου4416A-GSM Ισραηλ2474N-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-GSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM πάντα3956A-APN ἀρσενικὰA-APN ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF

21 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF Ρουβην4502N-PRI ἓξ1803N-NUI καὶ2532CONJ τεσσαράκοντα5062N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ πεντακόσιοι4001A-NPM

22 τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Συμεων4826N-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-GSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM πάντα3956A-APN ἀρσενικὰA-APN ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF

23 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF Συμεων4826N-PRI ἐννέα1767N-NUI καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ τριακόσιοι5145A-NPM

24 τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Γαδ1045N-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-GSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM πάντα3956A-APN ἀρσενικὰA-APN ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF

25 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF Γαδ1045N-PRI πέντε4002N-NUI καὶ2532CONJ τεσσαράκοντα5062N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ ἑξακόσιοι1812A-NPM καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI

26 τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ιουδα2448N-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-GSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM πάντα3956A-APN ἀρσενικὰA-APN ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF

27 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF Ιουδα2448N-PRI τέσσαρες5064A-NPM καὶ2532CONJ ἑβδομήκοντα1440N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ ἑξακόσιοι1812A-NPM

28 τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισσαχαρ2466N-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-GSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM πάντα3956A-APN ἀρσενικὰA-APN ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF

29 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF Ισσαχαρ2466N-PRI τέσσαρες5064A-NPM καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ τετρακόσιοι5071A-NPM

30 τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ζαβουλων2194N-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-GSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM πάντα3956A-APN ἀρσενικὰA-APN ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF

31 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF Ζαβουλων2194N-PRI ἑπτὰ2033N-NUI καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ τετρακόσιοι5071A-NPM

32 τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ιωσηφ2501N-PRI υἱοῖς5207N-DPM Εφραιμ2187N-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-GSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM πάντα3956A-APN ἀρσενικὰA-APN ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF

33 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF Εφραιμ2187N-PRI τεσσαράκοντα5062N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ πεντακόσιοι4001A-NPM

34 τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Μανασση3128N-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-GSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM πάντα3956A-APN ἀρσενικὰA-APN ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF

35 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF Μανασση3128N-PRI δύο1417N-NUI καὶ2532CONJ τριάκοντα5144N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ διακόσιοι1250A-NPM

36 τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Βενιαμιν958N-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-GSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM πάντα3956A-APN ἀρσενικὰA-APN ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF

37 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF Βενιαμιν958N-PRI πέντε4002N-NUI καὶ2532CONJ τριάκοντα5144N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ τετρακόσιοι5071A-NPM

38 τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM ΔανN-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-GSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM πάντα3956A-APN ἀρσενικὰA-APN ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF

39 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF ΔανN-PRI δύο1417N-NUI καὶ2532CONJ ἑξήκοντα1835N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ ἑπτακόσιοιA-NPM

40 τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ασηρ768N-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-GSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM πάντα3956A-APN ἀρσενικὰA-APN ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF

41 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF Ασηρ768N-PRI μία1520A-NSF καὶ2532CONJ τεσσαράκοντα5062N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ πεντακόσιοι4001A-NPM

42 τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM ΝεφθαλιN-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-GSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM πάντα3956A-APN ἀρσενικὰA-APN ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF

43 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF ΝεφθαλιN-PRI τρεῖς5140A-NPM καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ τετρακόσιοι5071A-NPM

44 αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF ἣν3739 R-ASF ἐπεσκέψαντο1980V-AMI-3P ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM Ισραηλ2474N-PRI δώδεκα1427N-NUI ἄνδρες435N-NPM ἀνὴρ435N-NSM εἷς1519A-NSM κατὰ2596PREP φυλὴν5443N-ASF μίαν1520A-ASF κατὰ2596PREP φυλὴν5443N-ASF οἴκων3624N-GPM πατριᾶς3965N-GSF ἦσαν1510V-IAI-3P

45 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI σὺν4862PREP δυνάμει1411N-DSF αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS παρατάξασθαιV-AMP ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI

46 ἑξακόσιαι1812A-NPF χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ τρισχίλιοι5153A-NPM καὶ2532CONJ πεντακόσιοι4001A-NPM καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI

47 Οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT Λευῖται3019N-NPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF πατριᾶς3965N-GSF αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ἐπεσκέπησαν1980V-API-3P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI

48 καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

49 Ὅρα3708V-PAD-2S τὴν3588T-ASF φυλὴν5443N-ASF τὴν3588T-ASF Λευι3017N-PRI οὐ3364ADV συνεπισκέψῃV-FMI-2S καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἀριθμὸν706N-ASM αὐτῶν846D-GPM οὐ3364ADV λήμψῃ2983V-FMI-2S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI

50 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἐπίστησον2186V-AAD-2S τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐστὶν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF αὐτοὶ846D-NPM ἀροῦσιν142V-FAI-3P τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM λειτουργήσουσιν3008V-FAI-3P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ κύκλῳ2945N-DSM τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF παρεμβαλοῦσιν3924V-FAI-3P

51 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐξαίρειν1808V-PAN τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF καθελοῦσιν2507V-FAI-3P αὐτὴν846D-ASF οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN παρεμβάλλειν3924V-PAN τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF ἀναστήσουσιν450V-FAI-3P καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀλλογενὴς241A-NSM 3588T-NSM προσπορευόμενος4365V-PMPNS ἀποθανέτω599V-AAD-3S

52 καὶ2532CONJ παρεμβαλοῦσιν3924V-FAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἀνὴρ435N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἑαυτοῦ1438D-GSM τάξει5010N-DSF καὶ2532CONJ ἀνὴρ435N-NSM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF ἑαυτοῦ1438D-GSM ἡγεμονίαν2231N-ASF σὺν4862PREP δυνάμει1411N-DSF αὐτῶν846D-GPM

53 οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT Λευῖται3019N-NPM παρεμβαλέτωσανV-AAD-3P ἐναντίον1726PREP κυρίου2962N-GSM κύκλῳ2945N-DSM τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S ἁμάρτημα265N-ASN ἐν1722PREP υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ φυλάξουσιν5442V-FAI-3P οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM αὐτοὶ846D-NPM τὴν3588T-ASF φυλακὴν5438N-ASF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

54 καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN 3739 R-APN ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI οὕτως3778ADV ἐποίησαν4160V-AAI-3P

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI λέγων3004V-PAPNS

2 Ἄνθρωπος444N-NSM ἐχόμενος2192V-PMPNS αὐτοῦ846D-GSM κατὰ2596PREP τάγμα5001N-ASN κατὰ2596PREP σημέαςN-APF κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM παρεμβαλέτωσανV-AAD-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἐναντίοι1727A-NPM κύκλῳ2945N-DSM τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN παρεμβαλοῦσιν3924V-FAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI

3 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM παρεμβάλλοντες3924V-PAPNP πρῶτοι4413A-NPMS κατ2596PREP ἀνατολὰς395N-APF τάγμα5001N-ASN παρεμβολῆς3925N-GSF Ιουδα2448N-PRI σὺν4862PREP δυνάμει1411N-DSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ιουδα2448N-PRI Ναασσων3476N-PRI υἱὸς5207N-NSM Αμιναδαβ284N-PRI

4 δύναμις1411N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP τέσσαρες5064A-NPM καὶ2532CONJ ἑβδομήκοντα1440N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ ἑξακόσιοι1812A-NPM

5 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM παρεμβάλλοντες3924V-PAPNP ἐχόμενοι2192V-PMPNP φυλῆς5443N-GSF Ισσαχαρ2466N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισσαχαρ2466N-PRI Ναθαναηλ3482N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣωγαρN-PRI

6 δύναμις1411N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP τέσσαρες5064A-NPM καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ τετρακόσιοι5071A-NPM

7 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM παρεμβάλλοντες3924V-PAPNP ἐχόμενοι2192V-PMPNP φυλῆς5443N-GSF Ζαβουλων2194N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ζαβουλων2194N-PRI ΕλιαβN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΧαιλωνN-PRI

8 δύναμις1411N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP ἑπτὰ2033N-NUI καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ τετρακόσιοι5071A-NPM

9 πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF Ιουδα2448N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI ὀγδοήκοντα3589N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ ἑξακισχίλιοιA-NPM καὶ2532CONJ τετρακόσιοι5071A-NPM σὺν4862PREP δυνάμει1411N-DSF αὐτῶν846D-GPM πρῶτοι4413A-NPMS ἐξαροῦσιν1808V-FAI-3P

10 Τάγμα5001N-NSN παρεμβολῆς3925N-GSF Ρουβην4502N-PRI πρὸς4314PREP λίβα3047N-ASM σὺν4862PREP δυνάμει1411N-DSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ρουβην4502N-PRI ΕλισουρN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣεδιουρN-PRI

11 δύναμις1411N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP ἓξ1803N-NUI καὶ2532CONJ τεσσαράκοντα5062N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ πεντακόσιοι4001A-NPM

12 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM παρεμβάλλοντες3924V-PAPNP ἐχόμενοι2192V-PMPNP αὐτοῦ846D-GSM φυλῆς5443N-GSF Συμεων4826N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Συμεων4826N-PRI ΣαλαμιηλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣουρισαδαιN-PRI

13 δύναμις1411N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP ἐννέα1767N-NUI καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ τριακόσιοι5145A-NPM

14 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM παρεμβάλλοντες3924V-PAPNP ἐχόμενοι2192V-PMPNP αὐτοῦ846D-GSM φυλῆς5443N-GSF Γαδ1045N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Γαδ1045N-PRI ΕλισαφN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΡαγουηλN-PRI

15 δύναμις1411N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP πέντε4002N-NUI καὶ2532CONJ τεσσαράκοντα5062N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ ἑξακόσιοι1812A-NPM καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI

16 πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF Ρουβην4502N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI πεντήκοντα4004N-NUI μία1520A-NSF χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ τετρακόσιοι5071A-NPM καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI σὺν4862PREP δυνάμει1411N-DSF αὐτῶν846D-GPM δεύτεροι1208A-NPM ἐξαροῦσιν1808V-FAI-3P

17 καὶ2532CONJ ἀρθήσεται142V-FPI-3S 3588T-NSF σκηνὴ4633N-NSF τοῦ3588T-GSM μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ 3588T-NSF παρεμβολὴ3925N-NSF τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPF παρεμβολῶν3925N-GPF ὡς3739CONJ καὶ2532CONJ παρεμβάλλουσιν3924V-PAI-3P οὕτως3778ADV καὶ2532ADV ἐξαροῦσιν1808V-FAI-3P ἕκαστος1538A-NSM ἐχόμενος2192V-PMPNS καθ2596PREP ἡγεμονίαν2231N-ASF

18 Τάγμα5001N-NSN παρεμβολῆς3925N-GSF Εφραιμ2187N-PRI παρὰ3844PREP θάλασσαν2281N-ASF σὺν4862PREP δυνάμει1411N-DSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Εφραιμ2187N-PRI ΕλισαμαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΕμιουδN-PRI

19 δύναμις1411N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP τεσσαράκοντα5062N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ πεντακόσιοι4001A-NPM

20 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM παρεμβάλλοντες3924V-PAPNP ἐχόμενοι2192V-PMPNP φυλῆς5443N-GSF Μανασση3128N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Μανασση3128N-PRI Γαμαλιηλ1059N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΦαδασσουρN-PRI

21 δύναμις1411N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP δύο1417N-NUI καὶ2532CONJ τριάκοντα5144N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ διακόσιοι1250A-NPM

22 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM παρεμβάλλοντες3924V-PAPNP ἐχόμενοι2192V-PMPNP φυλῆς5443N-GSF Βενιαμιν958N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Βενιαμιν958N-PRI ΑβιδανN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΓαδεωνιN-PRI

23 δύναμις1411N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP πέντε4002N-NUI καὶ2532CONJ τριάκοντα5144N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ τετρακόσιοι5071A-NPM

24 πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF Εφραιμ2187N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ ὀκτακισχίλιοιA-NPM καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI σὺν4862PREP δυνάμει1411N-DSF αὐτῶν846D-GPM τρίτοι5154A-NPM ἐξαροῦσιν1808V-FAI-3P

25 Τάγμα5001N-NSN παρεμβολῆς3925N-GSF ΔανN-PRI πρὸς4314PREP βορρᾶν1005N-ASM σὺν4862PREP δυνάμει1411N-DSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΔανN-PRI ΑχιεζερN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑμισαδαιN-PRI

26 δύναμις1411N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP δύο1417N-NUI καὶ2532CONJ ἑξήκοντα1835N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ ἑπτακόσιοιA-NPM

27 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM παρεμβάλλοντες3924V-PAPNP ἐχόμενοι2192V-PMPNP αὐτοῦ846D-GSM φυλῆς5443N-GSF Ασηρ768N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ασηρ768N-PRI ΦαγαιηλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΕχρανN-PRI

28 δύναμις1411N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP μία1520A-NSF καὶ2532CONJ τεσσαράκοντα5062N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ πεντακόσιοι4001A-NPM

29 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM παρεμβάλλοντες3924V-PAPNP ἐχόμενοι2192V-PMPNP φυλῆς5443N-GSF ΝεφθαλιN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΝεφθαλιN-PRI ΑχιρεN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑινανN-PRI

30 δύναμις1411N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP τρεῖς5140A-NPM καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ τετρακόσιοι5071A-NPM

31 πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF ΔανN-PRI ἑκατὸν1540N-NUI καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI ἑπτὰ2033N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ ἑξακόσιοι1812A-NPM ἔσχατοι2078A-NPM ἐξαροῦσιν1808V-FAI-3P κατὰ2596PREP τάγμα5001N-ASN αὐτῶν846D-GPM

32 Αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF τῶν3588T-GPF παρεμβολῶν3925N-GPF σὺν4862PREP ταῖς3588T-DPF δυνάμεσιν1411N-DPF αὐτῶν846D-GPM ἑξακόσιαι1812A-NPF χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ τρισχίλιοι5153A-NPM πεντακόσιοι4001A-NPM πεντήκοντα4004N-NUI

33 οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT Λευῖται3019N-NPM οὐ3364ADV συνεπεσκέπησανV-API-3P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM καθὰ2505ADV ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

34 καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM οὕτως3778ADV παρενέβαλον3924V-AAI-3P κατὰ2596PREP τάγμα5001N-ASN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV ἐξῆρον1808V-AAI-3P ἕκαστος1538A-NSM ἐχόμενοι2192V-PMPNP κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM

Κεφάλαιο 3

1 Καὶ2532CONJ αὗται3778D-NPF αἱ3588T-NPF γενέσεις1078N-NPF Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ Μωυσῆ3475N-GSM ἐν1722PREP 3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM ἐν1722PREP ὄρει3735N-DSN Σινα4614N-PRI

2 καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN ὀνόματα3686N-NPN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ααρων2N-PRI πρωτότοκος4416A-NSM ΝαδαβN-PRI καὶ2532CONJ Αβιουδ10N-PRI Ελεαζαρ1648N-PRI καὶ2532CONJ ΙθαμαρN-PRI

3 ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN ὀνόματα3686N-NPN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ααρων2N-PRI οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM οἱ3588T-NPM ἠλειμμένοι218V-AMPNP οὓς3739 R-APM ἐτελείωσαν5048V-AAI-3P τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῶν846D-GPM ἱερατεύειν2407V-PAN

4 καὶ2532CONJ ἐτελεύτησεν5053V-AAI-3S ΝαδαβN-PRI καὶ2532CONJ Αβιουδ10N-PRI ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM προσφερόντων4374V-PAPGP αὐτῶν846D-GPM πῦρ4442N-ASN ἀλλότριον245A-ASN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF Σινα4614N-PRI καὶ2532CONJ παιδία3813N-NPN οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ ἱεράτευσεν2407V-AAI-3S Ελεαζαρ1648N-PRI καὶ2532CONJ ΙθαμαρN-PRI μετ3326PREP Ααρων2N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτῶν846D-GPM

5 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

6 Λαβὲ2983V-AAD-2S τὴν3588T-ASF φυλὴν5443N-ASF Λευι3017N-PRI καὶ2532CONJ στήσεις2476V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐναντίον1726PREP Ααρων2N-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM καὶ2532CONJ λειτουργήσουσιν3008V-FAI-3P αὐτῷ846D-DSM

7 καὶ2532CONJ φυλάξουσιν5442V-FAI-3P τὰς3588T-APF φυλακὰς5438N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF φυλακὰς5438N-APF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ἔναντι1725PREP τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN ἐργάζεσθαι2038V-PMN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF

8 καὶ2532CONJ φυλάξουσιν5442V-FAI-3P πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF φυλακὰς5438N-APF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF

9 καὶ2532CONJ δώσεις1325V-FAI-3S τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτοῦ846D-GSM τοῖς3588T-DPM ἱερεῦσιν2409N-DPM δόμα1390N-ASN δεδομένοι1325V-RMPNP οὗτοί3778D-NPM μοί1473P-DS εἰσιν1510V-PAI-3P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI

10 καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτοῦ846D-GSM καταστήσεις2525V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ φυλάξουσιν5442V-FAI-3P τὴν3588T-ASF ἱερατείαν2405N-ASF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM βωμὸν1041N-ASM καὶ2532CONJ ἔσω2080ADV τοῦ3588T-GSN καταπετάσματος2665N-GSN καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀλλογενὴς241A-NSM 3588T-NSM ἁπτόμενος680V-PMPNS ἀποθανεῖται599V-FMI-3S

11 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

12 Καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἰδοὺ2400INJ εἴληφα2983V-RAI-1S τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ἀντὶ473PREP παντὸς3956A-GSM πρωτοτόκου4416A-GSM διανοίγοντος1272V-PAPGS μήτραν3388N-ASF παρὰ3844PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI λύτρα3083N-APN αὐτῶν846D-GPM ἔσονται1510V-FMI-3P καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P ἐμοὶ1473P-DS οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM

13 ἐμοὶ1473P-DS γὰρ1063PRT πᾶν3956A-NSN πρωτότοκον4416A-NSN ἐν1722PREP 3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐπάταξα3960V-AAI-1S πᾶν3956A-NSN πρωτότοκον4416A-NSN ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Αἰγύπτου125N-GSF ἡγίασα37V-AAI-1S ἐμοὶ1473P-DS πᾶν3956A-NSN πρωτότοκον4416A-NSN ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP ἀνθρώπου444N-GSM ἕως2193PREP κτήνους2934N-GSN ἐμοὶ1473P-DS ἔσονται1510V-FMI-3P ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

14 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF Σινα4614N-PRI λέγων3004V-PAPNS

15 Ἐπίσκεψαι1980V-AAN τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Λευι3017N-PRI κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-GSF αὐτῶν846D-GPM πᾶν3956A-NSN ἀρσενικὸνA-NSN ἀπὸ575PREP μηνιαίουA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV ἐπισκέψασθε1980V-AMD-2P αὐτούς846D-APM

16 καὶ2532CONJ ἐπεσκέψαντο1980V-AMI-3P αὐτοὺς846D-APM ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI διὰ1223PREP φωνῆς5456N-GSF κυρίου2962N-GSM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM συνέταξεν4929V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM κύριος2962N-NSM

17 καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Λευι3017N-PRI ἐξ1537PREP ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM ΓεδσωνN-PRI ΚααθN-PRI καὶ2532CONJ ΜεραριN-PRI

18 καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN ὀνόματα3686N-NPN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΓεδσωνN-PRI κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM ΛοβενιN-PRI καὶ2532CONJ Σεμει4584N-PRI

19 καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ΚααθN-PRI κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM ΑμραμN-PRI καὶ2532CONJ ΙσσααρN-PRI ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ ΟζιηλN-PRI

20 καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ΜεραριN-PRI κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM ΜοολιN-PRI καὶ2532CONJ ΜουσιN-PRI οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P δῆμοι1218N-NPM τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM

21 Τῷ3588T-DSM ΓεδσωνN-PRI δῆμος1218N-NSM τοῦ3588T-GSM ΛοβενιN-PRI καὶ2532CONJ δῆμος1218N-NSM τοῦ3588T-GSM Σεμει4584N-PRI οὗτοι3778D-NPM δῆμοι1218N-NPM τοῦ3588T-GSM ΓεδσωνN-PRI

22 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM παντὸς3956A-GSM ἀρσενικοῦA-GSM ἀπὸ575PREP μηνιαίουA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM ἑπτακισχίλιοι2035A-NPM καὶ2532CONJ πεντακόσιοι4001A-NPM

23 καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ΓεδσωνN-PRI ὀπίσω3694PREP τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF παρὰ3844PREP θάλασσαν2281N-ASF παρεμβαλοῦσιν3924V-FAI-3P

24 καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM οἴκου3624N-GSM πατριᾶς3965N-GSF τοῦ3588T-GSM δήμου1218N-GSM τοῦ3588T-GSM ΓεδσωνN-PRI ΕλισαφN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΛαηλN-PRI

25 καὶ2532CONJ 3588T-NSF φυλακὴ5438N-NSF υἱῶν5207N-GPM ΓεδσωνN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN 3588T-NSF σκηνὴ4633N-NSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN κάλυμμα2571N-NSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN κατακάλυμμαN-NSN τῆς3588T-GSF θύρας2374N-GSF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

26 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἱστία2476N-NPN τῆς3588T-GSF αὐλῆς833N-GSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN καταπέτασμα2665N-NSN τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF τῆς3588T-GSF αὐλῆς833N-GSF τῆς3588T-GSF οὔσης1510V-PAPGS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN κατάλοιπα2645A-NPN πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN αὐτοῦ846D-GSM

27 Τῷ3588T-DSM ΚααθN-PRI δῆμος1218N-NSM 3588T-NSM ΑμραμιςN-PRI καὶ2532CONJ δῆμος1218N-NSM 3588T-NSM ΣααριςN-PRI καὶ2532CONJ δῆμος1218N-NSM 3588T-NSM ΧεβρωνιςN-PRI καὶ2532CONJ δῆμος1218N-NSM 3588T-NSM ΟζιηλιςN-PRI οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P δῆμοι1218N-NPM τοῦ3588T-GSM ΚααθN-PRI

28 κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM πᾶν3956A-ASM ἀρσενικὸνA-ASM ἀπὸ575PREP μηνιαίουA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV ὀκτακισχίλιοιA-NPM καὶ2532CONJ ἑξακόσιοι1812A-NPM φυλάσσοντες5442V-PAPNP τὰς3588T-APF φυλακὰς5438N-APF τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM

29 οἱ3588T-NPM δῆμοι1218N-NPM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΚααθN-PRI παρεμβαλοῦσιν3924V-FAI-3P ἐκ1537PREP πλαγίωνA-GPM τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF κατὰ2596PREP λίβα3047N-ASM

30 καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM οἴκου3624N-GSM πατριῶν3965N-GPF τῶν3588T-GPM δήμων1218N-GPM τοῦ3588T-GSM ΚααθN-PRI ΕλισαφανN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΟζιηλN-PRI

31 καὶ2532CONJ 3588T-NSF φυλακὴ5438N-NSF αὐτῶν846D-GPM 3588T-NSF κιβωτὸς2787N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF τράπεζα5132N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF λυχνία3087N-NSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN θυσιαστήρια2379N-NPN καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN σκεύη4632N-NPN τοῦ3588T-GSM ἁγίου40A-GSM ὅσα3745A-APN λειτουργοῦσιν3008V-PAI-3P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN κατακάλυμμαN-NSN καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN αὐτῶν846D-GPN

32 καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM Ελεαζαρ1648N-PRI 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM Ααρων2N-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM καθεσταμένος2525V-RMPNS φυλάσσειν5442V-PAN τὰς3588T-APF φυλακὰς5438N-APF τῶν3588T-GPN ἁγίων40A-GPN

33 Τῷ3588T-DSM ΜεραριN-PRI δῆμος1218N-NSM 3588T-NSM ΜοολιN-PRI καὶ2532CONJ δῆμος1218N-NSM 3588T-NSM ΜουσιN-PRI οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P δῆμοι1218N-NPM ΜεραριN-PRI

34 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ἀριθμόν706N-ASM πᾶν3956A-ASN ἀρσενικὸνA-ASM ἀπὸ575PREP μηνιαίουA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV ἑξακισχίλιοιA-NPM καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI

35 καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM οἴκου3624N-GSM πατριῶν3965N-GPF τοῦ3588T-GSM δήμου1218N-GSM τοῦ3588T-GSM ΜεραριN-PRI ΣουριηλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑβιχαιλN-PRI ἐκ1537PREP πλαγίωνA-GPM τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF παρεμβαλοῦσιν3924V-FAI-3P πρὸς4314PREP βορρᾶν1005N-ASM

36 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF 3588T-NSF φυλακὴ5438N-NSF υἱῶν5207N-GPM ΜεραριN-PRI τὰς3588T-APF κεφαλίδας2777N-APF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μοχλοὺςN-APM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM στύλους4769N-APM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF βάσεις939N-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN αὐτῶν846D-GPM

37 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM στύλους4769N-APM τῆς3588T-GSF αὐλῆς833N-GSF κύκλῳ2945N-DSM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF βάσεις939N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πασσάλουςN-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κάλους2570A-APM αὐτῶν846D-GPM

38 Καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM παρεμβάλλοντες3924V-PAPNP κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN ἀπ575PREP ἀνατολῆς395N-GSF ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM φυλάσσοντες5442V-PAPNP τὰς3588T-APF φυλακὰς5438N-APF τοῦ3588T-GSM ἁγίου40A-GSM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF φυλακὰς5438N-APF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀλλογενὴς241A-NSM 3588T-NSM ἁπτόμενος680V-PMPNS ἀποθανεῖται599V-FMI-3S

39 Πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM οὓς3739 R-APM ἐπεσκέψατο1980V-ANI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI διὰ1223PREP φωνῆς5456N-GSF κυρίου2962N-GSM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM πᾶν3956A-ASN ἀρσενικὸνA-ASN ἀπὸ575PREP μηνιαίουA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV δύο1417N-NUI καὶ2532CONJ εἴκοσι1501N-NUI χιλιάδες5505N-NPF

40 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS Ἐπίσκεψαι1980V-AAN πᾶν3956A-NSN πρωτότοκον4416A-ASN ἄρσεν730A-ASN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP μηνιαίουA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV καὶ2532CONJ λαβὲ2983V-AAD-2S τὸν3588T-ASM ἀριθμὸν706N-ASM ἐξ1537PREP ὀνόματος3686N-GSN

41 καὶ2532CONJ λήμψῃ2983V-FMI-2S τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἐμοί1473P-DS ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM ἀντὶ473PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN πρωτοτόκων4416A-GPN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κτήνη2934N-APN τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM ἀντὶ473PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN πρωτοτόκων4416A-GPN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN κτήνεσιν2934N-DPN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI

42 καὶ2532CONJ ἐπεσκέψατο1980V-ANI-3S ΜωυσῆςN-NSM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM πᾶν3956A-ASN πρωτότοκον4416A-ASN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI

43 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN πρωτότοκα4416A-NPN τὰ3588T-NPN ἀρσενικὰA-NPN κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ἐξ1537PREP ὀνόματος3686N-GSN ἀπὸ575PREP μηνιαίουA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἐπισκέψεωςN-GSF αὐτῶν846D-GPM δύο1417N-NUI καὶ2532CONJ εἴκοσι1501N-NUI χιλιάδες5505N-NPF τρεῖς5140A-NPM καὶ2532CONJ ἑβδομήκοντα1440N-NUI καὶ2532CONJ διακόσιοι1250A-NPM

44 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

45 Λαβὲ2983V-AAD-2S τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἀντὶ473PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN πρωτοτόκων4416A-GPN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κτήνη2934N-APN τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM ἀντὶ473PREP τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P ἐμοὶ1473P-DS οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

46 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN λύτρα3083N-APN τριῶν5140A-GPM καὶ2532CONJ ἑβδομήκοντα1440N-NUI καὶ2532CONJ διακοσίων1250A-GPM οἱ3588T-NPM πλεονάζοντες4121V-PAPNP παρὰ3844PREP τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN πρωτοτόκων4416A-GPN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI

47 καὶ2532CONJ λήμψῃ2983V-FMI-2S πέντε4002N-NUI σίκλουςN-APM κατὰ2596PREP κεφαλήν2776N-ASF κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN δίδραχμον1323N-ASN τὸ3588T-ASN ἅγιον40A-ASN λήμψῃ2983V-FMI-2S εἴκοσι1501N-NUI ὀβολοὺςN-APM τοῦ3588T-GSM σίκλουN-GSM

48 καὶ2532CONJ δώσεις1325V-FAI-3S τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτοῦ846D-GSM λύτρα3083N-APN τῶν3588T-GPM πλεοναζόντων4121V-PAPGP ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM

49 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN τὰ3588T-APN λύτρα3083N-APN τῶν3588T-GPM πλεοναζόντων4121V-PAPGP εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἐκλύτρωσινV-PAS-3P τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM

50 παρὰ3844PREP τῶν3588T-GPN πρωτοτόκων4416A-GPN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN χιλίους5507A-APM τριακοσίους5145A-APM ἑξήκοντα1835N-NUI πέντε4002N-NUI σίκλουςN-APM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM σίκλονN-ASM τὸν3588T-ASM ἅγιον40A-ASM

51 καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τὰ3588T-APN λύτρα3083N-APN τῶν3588T-GPM πλεοναζόντων4121V-PAPGP Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτοῦ846D-GSM διὰ1223PREP φωνῆς5456N-GSF κυρίου2962N-GSM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI λέγων3004V-PAPNS

2 Λαβὲ2983V-AAD-2S τὸ3588T-ASN κεφάλαιον2774N-ASN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΚααθN-PRI ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSM υἱῶν5207N-GPM Λευι3017N-PRI κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM

3 ἀπὸ575PREP εἴκοσι1501N-NUI καὶ2532CONJ πέντε4002N-NUI ἐτῶν2094N-GPN καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV καὶ2532CONJ ἕως2193PREP πεντήκοντα4004N-NUI ἐτῶν2094N-GPN πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM εἰσπορευόμενος1531V-PMPNS λειτουργεῖν3008V-PAN ποιῆσαι4160V-AAN πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

4 καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΚααθN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN ἅγιον40A-ASN τῶν3588T-GPN ἁγίων40A-GPN

5 καὶ2532CONJ εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ὅταν3752ADV ἐξαίρῃ1808V-PAS-3S 3588T-NSF παρεμβολή3925N-NSF καὶ2532CONJ καθελοῦσιν2507V-FAI-3P τὸ3588T-ASN καταπέτασμα2665N-ASN τὸ3588T-ASN συσκιάζονN-ASN καὶ2532CONJ κατακαλύψουσιν2619V-FAI-3P ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSN τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

6 καὶ2532CONJ ἐπιθήσουσιν2007V-FAI-3P ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN κατακάλυμμαN-ASN δέρμα1192N-ASN ὑακίνθινον5191A-ASN καὶ2532CONJ ἐπιβαλοῦσιν1911V-FAI-3P ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF ἱμάτιον2440N-ASN ὅλον3650A-ASN ὑακίνθινον5191A-ASN ἄνωθεν509ADV καὶ2532CONJ διεμβαλοῦσινV-FAI-3P τοὺς3588T-APM ἀναφορεῖςN-APM

7 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF τράπεζαν5132N-ASF τὴν3588T-ASF προκειμένην4295V-PMPAS ἐπιβαλοῦσιν1911V-FAI-3P ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF ἱμάτιον2440N-ASN ὁλοπόρφυρονA-ASN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN τρυβλία5165N-APN καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θυίσκαςN-APF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κυάθουςN-APM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN σπονδεῖαN-APN ἐν1722PREP οἷς3739 R-DPN σπένδει4689V-PAI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄρτοι740N-NPM οἱ3588T-NPM διὰ1223PREP παντὸς3956A-GSM ἐπ1909PREP αὐτῆς846D-GSF ἔσονται1510V-FMI-3P

8 καὶ2532CONJ ἐπιβαλοῦσιν1911V-FAI-3P ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF ἱμάτιον2440N-ASN κόκκινον2847A-ASN καὶ2532CONJ καλύψουσιν2572V-FAI-3P αὐτὴν846D-ASF καλύμματι2571N-DSN δερματίνῳ1193A-DSN ὑακινθίνῳ5191A-DSN καὶ2532CONJ διεμβαλοῦσινV-FAI-3P δι1223PREP αὐτῆς846D-GSF τοὺς3588T-APM ἀναφορεῖςN-APM

9 καὶ2532CONJ λήμψονται2983V-FMI-3P ἱμάτιον2440N-ASN ὑακίνθινον5191A-ASN καὶ2532CONJ καλύψουσιν2572V-FAI-3P τὴν3588T-ASF λυχνίαν3087N-ASF τὴν3588T-ASF φωτίζουσαν5461V-PAPAS καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM λύχνους3088N-APM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF λαβίδαςN-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἐπαρυστρίδαςN-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἀγγεῖα30N-APN τοῦ3588T-GSN ἐλαίου1637N-GSN οἷς3739 R-DPN λειτουργοῦσιν3008V-PAI-3P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPN

10 καὶ2532CONJ ἐμβαλοῦσιν1685V-FAI-3P αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN αὐτῆς846D-GSF εἰς1519PREP κάλυμμα2571N-ASN δερμάτινον1193A-ASN ὑακίνθινον5191A-ASN καὶ2532CONJ ἐπιθήσουσιν2007V-FAI-3P αὐτὴν846D-ASF ἐπ1909PREP ἀναφορέωνN-GPM

11 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN τὸ3588T-ASN χρυσοῦν5552A-ASN ἐπικαλύψουσιν1943V-FAI-3P ἱμάτιον2440N-ASN ὑακίνθινον5191A-ASN καὶ2532CONJ καλύψουσιν2572V-FAI-3P αὐτὸ846D-ASN καλύμματι2571N-DSN δερματίνῳ1193A-DSN ὑακινθίνῳ5191A-DSN καὶ2532CONJ διεμβαλοῦσινV-FAI-3P τοὺς3588T-APM ἀναφορεῖςN-APM αὐτοῦ846D-GSN

12 καὶ2532CONJ λήμψονται2983V-FMI-3P πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τὰ3588T-APN λειτουργικά3010A-APN ὅσα3745A-APN λειτουργοῦσιν3008V-PAI-3P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἁγίοις40A-DPN καὶ2532CONJ ἐμβαλοῦσιν1685V-FAI-3P εἰς1519PREP ἱμάτιον2440N-ASN ὑακίνθινον5191A-ASN καὶ2532CONJ καλύψουσιν2572V-FAI-3P αὐτὰ846D-APN καλύμματι2571N-DSN δερματίνῳ1193A-DSN ὑακινθίνῳ5191A-DSN καὶ2532CONJ ἐπιθήσουσιν2007V-FAI-3P ἐπὶ1909PREP ἀναφορεῖςN-APM

13 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM καλυπτῆραN-ASM ἐπιθήσει2007V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN καὶ2532CONJ ἐπικαλύψουσιν1943V-FAI-3P ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN ἱμάτιον2440N-ASN ὁλοπόρφυρονA-ASN

14 καὶ2532CONJ ἐπιθήσουσιν2007V-FAI-3P ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN ὅσοις3745A-DPN λειτουργοῦσιν3008V-PAI-3P ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN πυρεῖαN-APN καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF κρεάγραςN-APF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF φιάλας5357N-APF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM καλυπτῆραN-ASM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN καὶ2532CONJ ἐπιβαλοῦσιν1911V-FAI-3P ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN κάλυμμα2571N-ASN δερμάτινον1193A-ASN ὑακίνθινον5191A-ASN καὶ2532CONJ διεμβαλοῦσινV-FAI-3P τοὺς3588T-APM ἀναφορεῖςN-NPM αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ λήμψονται2983V-FMI-3P ἱμάτιον2440N-ASN πορφυροῦν4210A-ASN καὶ2532CONJ συγκαλύψουσιν4780V-FAI-3P τὸν3588T-ASM λουτῆραN-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF βάσιν939N-ASF αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ ἐμβαλοῦσιν1685V-FAI-3P αὐτὰ846D-APN εἰς1519PREP κάλυμμα2571N-ASN δερμάτινον1193A-ASN ὑακίνθινον5191A-ASN καὶ2532CONJ ἐπιθήσουσιν2007V-FAI-3P ἐπὶ1909PREP ἀναφορεῖςN-NPM

15 καὶ2532CONJ συντελέσουσιν4931V-FAI-3P Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καλύπτοντες2572V-PAPNP τὰ3588T-APN ἅγια40A-APN καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τὰ3588T-APN ἅγια40A-APN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐξαίρειν1808V-PAN τὴν3588T-ASF παρεμβολήν3925N-ASF καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN εἰσελεύσονται1525V-FMI-3P υἱοὶ5207N-NPM ΚααθN-PRI αἴρειν142V-PAN καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ἅψονται680V-FMI-3P τῶν3588T-GPN ἁγίων40A-GPN ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV ἀποθάνωσιν599V-AAS-3P ταῦτα3778D-APN ἀροῦσιν142V-FAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΚααθN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

16 ἐπίσκοπος1985N-NSM Ελεαζαρ1648N-PRI υἱὸς5207N-NSM Ααρων2N-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM τὸ3588T-NSN ἔλαιον1637N-NSN τοῦ3588T-GSN φωτὸς5457N-GSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN θυμίαμα2368N-NSN τῆς3588T-GSF συνθέσεωςN-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF θυσία2378N-NSF 3588T-NSF καθ2596PREP ἡμέραν2250N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἔλαιον1637N-NSN τῆς3588T-GSF χρίσεωςN-GSF 3588T-NSF ἐπισκοπὴ1984N-NSF ὅλης3650A-GSF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF καὶ2532CONJ ὅσα3745A-NPN ἐστὶν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἁγίῳ40A-DSN ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPN τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN

17 καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI λέγων3004V-PAPNS

18 Μὴ3165ADV ὀλεθρεύσητε3645V-AAS-2P τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF τὸν3588T-ASM δῆμον1218N-ASM τὸν3588T-ASM ΚααθN-PRI ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM

19 τοῦτο3778D-ASN ποιήσατε4160V-AAD-2P αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ ζήσονται2198V-FMI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀποθάνωσιν599V-AAS-3P προσπορευομένων4365V-PMPGP αὐτῶν846D-GPM πρὸς4314PREP τὰ3588T-APN ἅγια40A-APN τῶν3588T-GPN ἁγίων40A-GPN Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM προσπορευέσθωσαν4365V-PMD-3P καὶ2532CONJ καταστήσουσιν2525V-FAI-3P αὐτοὺς846D-APM ἕκαστον1538A-ASM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF ἀναφορὰνN-ASF αὐτοῦ846D-GSM

20 καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV εἰσέλθωσιν1525V-AAS-3P ἰδεῖν3708V-AAN ἐξάπινα1819ADV τὰ3588T-APN ἅγια40A-APN καὶ2532CONJ ἀποθανοῦνται599V-FMI-3P

21 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

22 Λαβὲ2983V-AAD-2S τὴν3588T-ASF ἀρχὴν746N-ASF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΓεδσωνN-PRI καὶ2532CONJ τούτους3778D-APM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM

23 ἀπὸ575PREP πεντεκαιεικοσαετοῦςN-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV ἕως2193PREP πεντηκονταετοῦςA-GSM ἐπίσκεψαι1980V-AAN αὐτούς846D-APM πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM εἰσπορευόμενος1531V-PMPNS λειτουργεῖν3008V-PAN καὶ2532CONJ ποιεῖν4160V-PAN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

24 αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF λειτουργία3009N-NSF τοῦ3588T-GSM δήμου1218N-GSM τοῦ3588T-GSM ΓεδσωνN-PRI λειτουργεῖν3008V-PAN καὶ2532CONJ αἴρειν142V-PAN

25 καὶ2532CONJ ἀρεῖ142V-FAI-3S τὰς3588T-APF δέρρεις1193N-APF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κάλυμμα2571N-ASN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κάλυμμα2571N-ASN τὸ3588T-ASN ὑακίνθινον5191A-ASN τὸ3588T-ASN ὂν1510V-PAPAS ἐπ1909PREP αὐτῆς846D-GSF ἄνωθεν509ADV καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κάλυμμα2571N-ASN τῆς3588T-GSF θύρας2374N-GSF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

26 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἱστία2476N-APN τῆς3588T-GSF αὐλῆς833N-GSF ὅσα3745A-APN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN περισσὰ4053A-APN καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τὰ3588T-APN λειτουργικά3010A-APN ὅσα3745A-APN λειτουργοῦσιν3008V-PAI-3P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPN ποιήσουσιν4160V-FAI-3P

27 κατὰ2596PREP στόμα4750N-ASN Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF λειτουργία3009N-NSF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΓεδσωνN-PRI κατὰ2596PREP πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF λειτουργίας3009N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἀρτὰ740N-APN δι1223PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπισκέψῃ1980V-AAS-3S αὐτοὺς846D-APM ἐξ1537PREP ὀνομάτων3686N-GPN πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἀρτὰ740N-APN ὑπ5259PREP αὐτῶν846D-GPM

28 αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF λειτουργία3009N-NSF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΓεδσωνN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ 3588T-NSF φυλακὴ5438N-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF ΙθαμαρN-PRI τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM Ααρων2N-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM

29 Υἱοὶ5207N-NPM ΜεραριN-PRI κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM ἐπισκέψασθε1980V-AMD-2P αὐτούς846D-APM

30 ἀπὸ575PREP πεντεκαιεικοσαετοῦςN-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV ἕως2193PREP πεντηκονταετοῦςA-GSM ἐπισκέψασθε1980V-AMD-2P αὐτούς846D-APM πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM εἰσπορευόμενος1531V-PMPNS λειτουργεῖν3008V-PAN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

31 καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN τὰ3588T-APN φυλάγματαN-APN τῶν3588T-GPM αἰρομένων142V-PMPGP ὑπ5259PREP αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN τὰς3588T-APF κεφαλίδας2777N-APF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μοχλοὺςN-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM στύλους4769N-APM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF βάσεις939N-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κατακάλυμμαN-ASN καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF βάσεις939N-NPF αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM στύλοι4769N-NPM αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κατακάλυμμαN-ASN τῆς3588T-GSF θύρας2374N-GSF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF

32 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM στύλους4769N-APM τῆς3588T-GSF αὐλῆς833N-GSF κύκλῳ2945N-DSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF βάσεις939N-NPF αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM στύλους4769N-APM τοῦ3588T-GSN καταπετάσματος2665N-GSN τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF τῆς3588T-GSF αὐλῆς833N-GSF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF βάσεις939N-APF αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πασσάλουςN-APM αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κάλους2570A-APM αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN λειτουργήματαN-APN αὐτῶν846D-GPN ἐξ1537PREP ὀνομάτων3686N-GPN ἐπισκέψασθε1980V-AMD-2P αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τῆς3588T-GSF φυλακῆς5438N-GSF τῶν3588T-GPM αἰρομένων142V-PMPGP ὑπ5259PREP αὐτῶν846D-GPM

33 αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF λειτουργία3009N-NSF δήμου1218N-GSM υἱῶν5207N-GPM ΜεραριN-PRI ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPN τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF ΙθαμαρN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Ααρων2N-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM

34 Καὶ2532CONJ ἐπεσκέψατο1980V-ANI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM Ισραηλ2474N-PRI τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM ΚααθN-PRI κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM

35 ἀπὸ575PREP πεντεκαιεικοσαετοῦςN-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV ἕως2193PREP πεντηκονταετοῦςA-GSM πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM εἰσπορευόμενος1531V-PMPNS λειτουργεῖν3008V-PAN καὶ2532CONJ ποιεῖν4160V-PAN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

36 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM δισχίλιοι1367A-NPM διακόσιοι1250A-NPM πεντήκοντα4004N-NUI

37 αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF δήμου1218N-GSM ΚααθN-PRI πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λειτουργῶν3008V-PAPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καθὰ2505ADV ἐπεσκέψατο1980V-ANI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI διὰ1223PREP φωνῆς5456N-GSF κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF Μωυσῆ3475N-GSM

38 Καὶ2532CONJ ἐπεσκέπησαν1980V-API-3P υἱοὶ5207N-NPM ΓεδσωνN-PRI κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM

39 ἀπὸ575PREP πεντεκαιεικοσαετοῦςN-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV ἕως2193PREP πεντηκονταετοῦςA-GSM πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM εἰσπορευόμενος1531V-PMPNS λειτουργεῖν3008V-PAN καὶ2532CONJ ποιεῖν4160V-PAN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

40 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM δισχίλιοι1367A-NPM ἑξακόσιοι1812A-NPM τριάκοντα5144N-NUI

41 αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF δήμου1218N-GSM υἱῶν5207N-GPM ΓεδσωνN-PRI πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λειτουργῶν3008V-PAPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN οὓς3739 R-APM ἐπεσκέψατο1980V-ANI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI διὰ1223PREP φωνῆς5456N-GSF κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF Μωυσῆ3475N-GSM

42 Ἐπεσκέπησαν1980V-API-3P δὲ1161PRT καὶ2532CONJ δῆμος1218N-NSM υἱῶν5207N-GPM ΜεραριN-PRI κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM

43 ἀπὸ575PREP πεντεκαιεικοσαετοῦςN-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV ἕως2193PREP πεντηκονταετοῦςA-GSM πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM εἰσπορευόμενος1531V-PMPNS λειτουργεῖν3008V-PAN πρὸς4314PREP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

44 καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM τρισχίλιοι5153A-NPM καὶ2532CONJ διακόσιοι1250A-NPM

45 αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἐπίσκεψιςN-NSF δήμου1218N-GSM υἱῶν5207N-GPM ΜεραριN-PRI οὓς3739 R-APM ἐπεσκέψατο1980V-ANI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI διὰ1223PREP φωνῆς5456N-GSF κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF Μωυσῆ3475N-GSM

46 Πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐπεσκεμμένοι1980V-RMPNP οὓς3739 R-APM ἐπεσκέψατο1980V-ANI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM Ισραηλ2474N-PRI τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM

47 ἀπὸ575PREP πεντεκαιεικοσαετοῦςN-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV ἕως2193PREP πεντηκονταετοῦςA-GSM πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM εἰσπορευόμενος1531V-PMPNS πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τὰ3588T-APN αἰρόμενα142V-PMPAP ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

48 καὶ2532CONJ ἐγενήθησαν1096V-API-3P οἱ3588T-NPM ἐπισκεπέντες1980V-APPNP ὀκτακισχίλιοιA-NPM πεντακόσιοι4001A-NPM ὀγδοήκοντα3589N-NUI

49 διὰ1223PREP φωνῆς5456N-GSF κυρίου2962N-GSM ἐπεσκέψατο1980V-ANI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF Μωυσῆ3475N-GSM ἄνδρα435N-ASM κατ2596PREP ἄνδρα435N-ASM ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ὧν3739 R-GPM αἴρουσιν142V-PAI-3P αὐτοί846D-NPM καὶ2532CONJ ἐπεσκέπησαν1980V-API-3P ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

Κεφάλαιο 5

1 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

2 Πρόσταξον4367V-AAD-2S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐξαποστειλάτωσαν1821V-AAD-3P ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF πάντα3956A-ASM λεπρὸν3015A-ASM καὶ2532CONJ πάντα3956A-ASM γονορρυῆA-ASM καὶ2532CONJ πάντα3956A-ASM ἀκάθαρτον169A-ASM ἐπὶ1909PREP ψυχῇ5590N-DSF

3 ἀπὸ575PREP ἀρσενικοῦA-GSN ἕως2193PREP θηλυκοῦA-GSN ἐξαποστείλατε1821V-AAD-2P ἔξω1854PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV μιανοῦσιν3392V-FAI-3P τὰς3588T-APF παρεμβολὰς3925N-APF αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP οἷς3739 R-DPN ἐγὼ1473P-NS καταγίνομαιV-PMI-1S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM

4 καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P οὕτως3778ADV οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλαν1821V-AAI-3P αὐτοὺς846D-APM ἔξω1854PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF καθὰ2505ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM οὕτως3778ADV ἐποίησαν4160V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI

5 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

6 Λάλησον2980V-AAD-2S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἀνὴρ435N-NSM 2228CONJ γυνή1135N-NSF ὅστις3748RI-NSM ἐὰν1437CONJ ποιήσῃ4160V-AAS-3S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF ἁμαρτιῶν266N-GPF τῶν3588T-GPN ἀνθρωπίνων442A-GPN καὶ2532CONJ παριδὼνV-AAPNS παρίδῃV-AAS-3S καὶ2532CONJ πλημμελήσῃV-AAS-3S 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF ἐκείνη1565D-NSF

7 ἐξαγορεύσειV-FAI-3S τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF ἣν3739 R-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀποδώσει591V-FAI-3S τὴν3588T-ASF πλημμέλειανN-ASF τὸ3588T-ASN κεφάλαιον2774N-ASN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἐπίπεμπτονA-ASN αὐτοῦ846D-GSN προσθήσει4369V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN καὶ2532CONJ ἀποδώσει591V-FAI-3S τίνι5100I-DSM ἐπλημμέλησενV-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM

8 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV 1510V-PAS-3S τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM 3588T-NSM ἀγχιστεύωνV-PAPNS ὥστε5620CONJ ἀποδοῦναι591V-AAN αὐτῷ846D-DSM τὸ3588T-ASN πλημμέλημαN-ASN πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM τὸ3588T-ASN πλημμέλημαN-ASN τὸ3588T-ASN ἀποδιδόμενον591V-PMPAS κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM ἔσται1510V-FMI-3S πλὴν4133PREP τοῦ3588T-GSM κριοῦN-GSM τοῦ3588T-GSM ἱλασμοῦ2434N-GSM δι1223PREP οὗ3739 R-GSM ἐξιλάσεταιV-FMI-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSM

9 καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF ἀπαρχὴ536N-NSF κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἁγιαζόμενα37V-PMPAP ἐν1722PREP υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI ὅσα3745A-APN ἂν302PRT προσφέρωσιν4374V-PAS-3P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM αὐτῷ846D-DSM ἔσται1510V-FMI-3S

10 καὶ2532CONJ ἑκάστου1538A-GSN τὰ3588T-APN ἡγιασμένα37V-RMPAP αὐτοῦ846D-GSM ἔσται1510V-FMI-3S ἀνὴρ435N-NSM ὃς3739 R-NSM ἐὰν1437CONJ δῷ1325V-AAS-3S τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM αὐτῷ846D-DSM ἔσται1510V-FMI-3S

11 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

12 Λάλησον2980V-AAD-2S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Ἀνδρὸς435N-GSM ἀνδρὸς435N-GSM ἐὰν1437CONJ παραβῇ3845V-AAS-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ παρίδῃV-AAS-3S αὐτὸν846D-ASM ὑπεριδοῦσα5237V-AAPNS

13 καὶ2532CONJ κοιμηθῇ2837V-APS-3S τις5100I-NSM μετ3326PREP αὐτῆς846D-GSF κοίτην2845N-ASF σπέρματος4690N-GSN καὶ2532CONJ λάθῃ2990V-AAS-3S ἐξ1537PREP ὀφθαλμῶν3788N-GPM τοῦ3588T-GSM ἀνδρὸς435N-GSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ κρύψῃ2928V-AAS-3S αὐτὴ846D-NSF δὲ1161PRT 1510V-PAS-3S μεμιαμμένη3392V-RMPNS καὶ2532CONJ μάρτυς3144N-NSM μὴ3165ADV ἦν1510V-IAI-3S μετ3326PREP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ αὐτὴ846D-NSF μὴ3165ADV 1510V-PAS-3S συνειλημμένη4815V-RMPNS

14 καὶ2532CONJ ἐπέλθῃ1904V-AAS-3S αὐτῷ846D-DSM πνεῦμα4151N-NSN ζηλώσεωςN-GSF καὶ2532CONJ ζηλώσῃ2206V-AAS-3S τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM αὐτὴ846D-NSF δὲ1161PRT μεμίανται3392V-RMI-3S 2228CONJ ἐπέλθῃ1904V-AAS-3S αὐτῷ846D-DSM πνεῦμα4151N-NSN ζηλώσεωςN-GSF καὶ2532CONJ ζηλώσῃ2206V-AAS-3S τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM αὐτὴ846D-NSF δὲ1161PRT μὴ3165ADV 1510V-PAS-3S μεμιαμμένη3392V-RMPNS

15 καὶ2532CONJ ἄξει71V-FAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM καὶ2532CONJ προσοίσει4374V-FAI-3S τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN περὶ4012PREP αὐτῆς846D-GSF τὸ3588T-ASN δέκατον1182A-ASN τοῦ3588T-GSN οιφιN-PRI ἄλευρον224N-ASN κρίθινον2916A-ASN οὐκ3364ADV ἐπιχεεῖ2022V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN ἔλαιον1637N-ASN οὐδὲ3761CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN λίβανον3030N-ASM ἔστιν1510V-PAI-3S γὰρ1063PRT θυσία2378N-NSF ζηλοτυπίαςN-GSF θυσία2378N-NSF μνημοσύνου3422N-GSN ἀναμιμνήσκουσα363V-PAPNS ἁμαρτίαν266N-ASF

16 καὶ2532CONJ προσάξει4317V-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM καὶ2532CONJ στήσει2476V-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM

17 καὶ2532CONJ λήμψεται2983V-FMI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ὕδωρ5204N-ASN καθαρὸν2513A-ASN ζῶν2198V-PAPAS ἐν1722PREP ἀγγείῳ30N-DSN ὀστρακίνῳ3749A-DSN καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF τῆς3588T-GSF οὔσης1510V-PAPGS ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN ἐδάφους1475N-GSN τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ λαβὼν2983V-AAPNS 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐμβαλεῖ1685V-FAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN

18 καὶ2532CONJ στήσει2476V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἀποκαλύψει601V-FAI-3S τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τῆς3588T-GSF γυναικὸς1135N-GSF καὶ2532CONJ δώσει1325V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῆς846D-GSF τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF τοῦ3588T-GSN μνημοσύνου3422N-GSN τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF τῆς3588T-GSF ζηλοτυπίαςN-GSF ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN τοῦ3588T-GSM ἐλεγμοῦ1650N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐπικαταρωμένουV-PMPGS τούτου3778D-GSM

19 καὶ2532CONJ ὁρκιεῖ3726V-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S τῇ3588T-DSF γυναικί1135N-DSF Εἰ1487CONJ μὴ3165ADV κεκοίμηταί2837V-RMI-3S τις5100I-NSM μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS εἰ1487CONJ μὴ3165ADV παραβέβηκας3845V-RAI-2S μιανθῆναι3392V-APN ὑπὸ5259PREP τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM τὸν3588T-ASM σεαυτῆς4572D-GSF ἀθῴα121A-NSF ἴσθι1510V-PAD-2S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN τοῦ3588T-GSM ἐλεγμοῦ1650N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐπικαταρωμένουV-PMPGS τούτου3778D-GSM

20 εἰ1487CONJ δὲ1161PRT σὺ4771P-NS παραβέβηκας3845V-RAI-2S ὑπ5259PREP ἀνδρὸς435N-GSM οὖσα1510V-PAPNS 2228CONJ μεμίανσαι3392V-RMI-2S καὶ2532CONJ ἔδωκέν1325V-AAI-3S τις5100I-NSM τὴν3588T-ASF κοίτην2845N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS πλὴν4133PREP τοῦ3588T-GSM ἀνδρός435N-GSM σου4771P-GS

21 καὶ2532CONJ ὁρκιεῖ3726V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ὅρκοις3727N-DPM τῆς3588T-GSF ἀρᾶς685N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τῇ3588T-DSF γυναικί1135N-DSF Δῴη1325V-AAO-3S κύριός2962N-NSM σε4771P-AS ἐν1722PREP ἀρᾷ685N-DSF καὶ2532CONJ ἐνόρκιονN-ASM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM σου4771P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN δοῦναι1325V-AAN κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM μηρόν3382N-ASM σου4771P-GS διαπεπτωκόταV-RAPAS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κοιλίαν2836N-ASF σου4771P-GS πεπρησμένην4092V-RMPAS

22 καὶ2532CONJ εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN τὸ3588T-ASN ἐπικαταρώμενονV-PMPAS τοῦτο3778D-ASN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κοιλίαν2836N-ASF σου4771P-GS πρῆσαι4092V-AAN γαστέρα1064N-ASF καὶ2532CONJ διαπεσεῖνV-AAN μηρόν3382N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S 3588T-NSF γυνή1135N-NSF Γένοιτο1096V-AMO-3S γένοιτο1096V-AMO-3S

23 καὶ2532CONJ γράψει1125V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὰς3588T-APF ἀρὰς685N-APF ταύτας3778D-APF εἰς1519PREP βιβλίον975N-ASN καὶ2532CONJ ἐξαλείψει1813V-FAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN τοῦ3588T-GSM ἐλεγμοῦ1650N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐπικαταρωμένουV-PMPGS

24 καὶ2532CONJ ποτιεῖ4222V-FAI-3S τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN τοῦ3588T-GSM ἐλεγμοῦ1650N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐπικαταρωμένουV-PMPGS καὶ2532CONJ εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S εἰς1519PREP αὐτὴν846D-ASF τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN τὸ3588T-ASN ἐπικαταρώμενονV-PMPAS τοῦ3588T-GSM ἐλεγμοῦ1650N-GSM

25 καὶ2532CONJ λήμψεται2983V-FMI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF τῆς3588T-GSF γυναικὸς1135N-GSF τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF τῆς3588T-GSF ζηλοτυπίαςN-GSF καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ προσοίσει4374V-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN

26 καὶ2532CONJ δράξεται1405V-FMI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF τὸ3588T-ASN μνημόσυνον3422N-ASN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἀνοίσει399V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ποτιεῖ4222V-FAI-3S τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN

27 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐὰν1437CONJ 1510V-PAS-3S μεμιαμμένη3392V-RMPNS καὶ2532CONJ λήθῃ3024N-DSF λάθῃ2990V-AAS-3S τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S εἰς1519PREP αὐτὴν846D-ASF τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN τοῦ3588T-GSM ἐλεγμοῦ1650N-GSM τὸ3588T-ASN ἐπικαταρώμενονV-PMPAS καὶ2532CONJ πρησθήσεται4092V-FPI-3S τὴν3588T-ASF κοιλίαν2836N-ASF καὶ2532CONJ διαπεσεῖταιV-FMI-3S 3588T-NSM μηρὸς3382N-NSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF εἰς1519PREP ἀρὰν685N-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM αὐτῆς846D-GSF

28 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV μιανθῇ3392V-APS-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF καὶ2532CONJ καθαρὰ2513A-NSF 1510V-PAS-3S καὶ2532CONJ ἀθῴα121A-NSF ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἐκσπερματιεῖV-FAI-3S σπέρμα4690N-ASN

29 οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM νόμος3551N-NSM τῆς3588T-GSF ζηλοτυπίαςN-GSF 3739 R-DSM ἐὰν1437CONJ παραβῇ3845V-AAS-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF ὑπ5259PREP ἀνδρὸς435N-GSM οὖσα1510V-PAPNS καὶ2532CONJ μιανθῇ3392V-APS-3S

30 2228CONJ ἄνθρωπος444N-NSM 3739 R-DSM ἐὰν1437CONJ ἐπέλθῃ1904V-AAS-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM πνεῦμα4151N-NSN ζηλώσεωςN-GSF καὶ2532CONJ ζηλώσῃ2206V-AAS-3S τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ στήσει2476V-FAI-3S τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ποιήσει4160V-FAI-3S αὐτῇ846D-DSF 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM τοῦτον3778D-ASM

31 καὶ2532CONJ ἀθῷος121A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ἀπὸ575PREP ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF ἐκείνη1565D-NSF λήμψεται2983V-FMI-3S τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF αὐτῆς846D-GSF

Κεφάλαιο 6

1 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

2 Λάλησον2980V-AAD-2S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Ἀνὴρ435N-NSM 2228CONJ γυνή1135N-NSF ὃς3739 R-NSM ἐὰν1437CONJ μεγάλως3171ADV εὔξηται2172V-AMS-3S εὐχὴν2171N-ASF ἀφαγνίσασθαιV-AMP ἁγνείαν47N-ASF κυρίῳ2962N-DSM

3 ἀπὸ575PREP οἴνου3631N-GSM καὶ2532CONJ σικερα4608N-PRI ἁγνισθήσεται48V-FPI-3S ἀπὸ575PREP οἴνου3631N-GSM καὶ2532CONJ ὄξος3690N-ASN ἐξ1537PREP οἴνου3631N-GSM καὶ2532CONJ ὄξος3690N-ASN ἐκ1537PREP σικερα4608N-PRI οὐ3364ADV πίεται4095V-FMI-3S καὶ2532CONJ ὅσα3745A-APN κατεργάζεται2716V-PMI-3S ἐκ1537PREP σταφυλῆς4718N-GSF οὐ3364ADV πίεται4095V-FMI-3S καὶ2532CONJ σταφυλὴν4718N-ASF πρόσφατον4372A-ASF καὶ2532CONJ σταφίδαN-ASF οὐ3364ADV φάγεται2068V-FMI-3S

4 πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τῆς3588T-GSF εὐχῆς2171N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN ὅσα3745A-APN γίνεται1096V-PMI-3S ἐξ1537PREP ἀμπέλου288N-GSF οἶνον3631N-ASM ἀπὸ575PREP στεμφύλωνN-GPN ἕως2193PREP γιγάρτουN-GSN οὐ3364ADV φάγεται2068V-FMI-3S

5 πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τῆς3588T-GSF εὐχῆς2171N-GSF τοῦ3588T-GSM ἁγνισμοῦ49N-GSM ξυρὸνN-NSN οὐκ3364ADV ἐπελεύσεται1904V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἕως2193CONJ ἂν302PRT πληρωθῶσιν4137V-APS-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF ὅσας3745A-APF ηὔξατο2172V-ANI-3S κυρίῳ2962N-DSM ἅγιος40A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S τρέφων5142V-PAPNS κόμην2864N-ASF τρίχα2359N-ASF κεφαλῆς2776N-GSF

6 πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τῆς3588T-GSF εὐχῆς2171N-GSF κυρίῳ2962N-DSM ἐπὶ1909PREP πάσῃ3956A-DSF ψυχῇ5590N-DSF τετελευτηκυίᾳ5053V-RAPDS οὐκ3364ADV εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S

7 ἐπὶ1909PREP πατρὶ3962N-DSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP μητρὶ3384N-DSF καὶ2532CONJ ἐπ1909PREP ἀδελφῷ80N-DSM καὶ2532CONJ ἐπ1909PREP ἀδελφῇ79N-DSF οὐ3364ADV μιανθήσεται3392V-FPI-3S ἐπ1909PREP αὐτοῖς846D-DPM ἀποθανόντων599V-AAPGP αὐτῶν846D-GPM ὅτι3754CONJ εὐχὴ2171N-NSF θεοῦ2316N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM ἐπὶ1909PREP κεφαλῆς2776N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

8 πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τῆς3588T-GSF εὐχῆς2171N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἅγιος40A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S κυρίῳ2962N-DSM

9 ἐὰν1437CONJ δέ1161CONJ τις5100I-NSM ἀποθάνῃ599V-AAS-3S ἐξάπινα1819ADV ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM παραχρῆμα3916N-ASN μιανθήσεται3392V-FPI-3S 3588T-NSF κεφαλὴ2776N-NSF εὐχῆς2171N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ξυρήσεται3587V-FMI-3S τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM 3739 R-DSF ἂν302PRT ἡμέρᾳ2250N-DSF καθαρισθῇ2511V-APS-3S τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ἑβδόμῃ1442A-DSF ξυρηθήσεται3587V-FPI-3S

10 καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ὀγδόῃ3590A-DSF οἴσει5342V-FAI-3S δύο1417N-NUI τρυγόνας5167N-APF 2228CONJ δύο1417N-NUI νεοσσοὺς3502N-APM περιστερῶν4058N-GPF πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF θύρας2374N-GSF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

11 καὶ2532CONJ ποιήσει4160V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM μίαν1520A-ASF περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ μίαν1520A-ASF εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN καὶ2532CONJ ἐξιλάσεταιV-FMI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM περὶ4012PREP ὧν3739 R-GPN ἥμαρτεν264V-AAI-3S περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ψυχῆς5590N-GSF καὶ2532CONJ ἁγιάσει37V-FAI-3S τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF

12 3739 R-DSF ἡγιάσθη37V-API-3S κυρίῳ2962N-DSM τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τῆς3588T-GSF εὐχῆς2171N-GSF καὶ2532CONJ προσάξει4317V-FAI-3S ἀμνὸν286N-ASM ἐνιαύσιονA-ASM εἰς1519PREP πλημμέλειανN-ASF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF αἱ3588T-NPF πρότεραι4387A-NPFC ἄλογοι249A-NPM ἔσονται1510V-FMI-3P ὅτι3754CONJ ἐμιάνθη3392V-API-3S κεφαλὴ2776N-NSF εὐχῆς2171N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

13 Καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM νόμος3551N-NSM τοῦ3588T-GSM εὐξαμένου2172V-AMPGS 3739 R-DSF ἂν302PRT ἡμέρᾳ2250N-DSF πληρώσῃ4137V-AAS-3S ἡμέρας2250N-APF εὐχῆς2171N-GSF αὐτοῦ846D-GSM προσοίσει4374V-FAI-3S αὐτὸς846D-NSM παρὰ3844PREP τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

14 καὶ2532CONJ προσάξει4317V-FAI-3S τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM κυρίῳ2962N-DSM ἀμνὸν286N-ASM ἐνιαύσιονA-ASM ἄμωμον299A-ASM ἕνα1519A-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωσινN-ASF καὶ2532CONJ ἀμνάδαN-ASF ἐνιαυσίανA-ASF ἄμωμον299A-ASF μίαν1520A-ASF εἰς1519PREP ἁμαρτίαν266N-ASF καὶ2532CONJ κριὸνN-ASM ἕνα1519A-ASM ἄμωμον299A-ASM εἰς1519PREP σωτήριον4992N-ASN

15 καὶ2532CONJ κανοῦνN-ASN ἀζύμων106A-GPF σεμιδάλεως4585N-GSF ἄρτους740N-APM ἀναπεποιημένουςV-RPPAP ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN καὶ2532CONJ λάγαναN-APN ἄζυμα106A-APN κεχρισμένα5548V-RMPAP ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN καὶ2532CONJ θυσία2378N-NSF αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ σπονδὴN-NSF αὐτῶν846D-GPN

16 καὶ2532CONJ προσοίσει4374V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ποιήσει4160V-FAI-3S τὸ3588T-ASN περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὁλοκαύτωμα3646N-ASN αὐτοῦ846D-GSM

17 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM κριὸνN-ASM ποιήσει4160V-FAI-3S θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN κυρίῳ2962N-DSM ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN κανῷN-DSN τῶν3588T-GPN ἀζύμων106A-GPN καὶ2532CONJ ποιήσει4160V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σπονδὴνN-ASF αὐτοῦ846D-GSM

18 καὶ2532CONJ ξυρήσεται3587V-FMI-3S 3588T-NSM ηὐγμένος2172V-RMPNS παρὰ3844PREP τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τῆς3588T-GSF εὐχῆς2171N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S τὰς3588T-APF τρίχας2359N-APF ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN πῦρ4442N-ASN 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF τοῦ3588T-GSM σωτηρίου4992N-GSN

19 καὶ2532CONJ λήμψεται2983V-FMI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὸν3588T-ASM βραχίονα1023N-ASM ἑφθὸνA-ASM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM κριοῦN-GSM καὶ2532CONJ ἄρτον740N-ASM ἕνα1519A-ASM ἄζυμον106A-ASM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN κανοῦN-GSN καὶ2532CONJ λάγανονN-ASN ἄζυμον106A-ASN ἓν1519A-ASN καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF τοῦ3588T-GSM ηὐγμένου2172V-RMPGS μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN ξυρήσασθαι3587V-AMP αὐτὸν846D-ASM τὴν3588T-ASF εὐχὴν2171N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

20 καὶ2532CONJ προσοίσει4374V-FAI-3S αὐτὰ846D-APN 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐπίθεμαN-ASN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM ἅγιον40A-ASN ἔσται1510V-FMI-3S τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN στηθυνίουN-GSN τοῦ3588T-GSN ἐπιθέματοςN-GSN καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM βραχίονος1023N-GSM τοῦ3588T-GSN ἀφαιρέματοςN-GSN καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN πίεται4095V-FMI-3S 3588T-NSM ηὐγμένος2172V-RMPNS οἶνον3631N-ASM

21 οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM νόμος3551N-NSM τοῦ3588T-GSM εὐξαμένου2172V-AMPGS ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT εὔξηται2172V-AMS-3S κυρίῳ2962N-DSM δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM κυρίῳ2962N-DSM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF εὐχῆς2171N-GSF χωρὶς5565PREP ὧν3739 R-GPN ἂν302PRT εὕρῃ2147V-AAS-3S 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF αὐτοῦ846D-GSM κατὰ2596PREP δύναμιν1411N-ASF τῆς3588T-GSF εὐχῆς2171N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἣν3739 R-ASF ἂν302PRT εὔξηται2172V-AMS-3S κατὰ2596PREP νόμον3551N-ASM ἁγνείας47N-GSF

22 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

23 Λάλησον2980V-AAD-2S Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS Οὕτως3778ADV εὐλογήσετε2127V-FAI-2P τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI λέγοντες3004V-PAPNP αὐτοῖς846D-DPM [καὶ2532CONJ ἐπιθήσουσιν2007V-FAI-3P τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM εὐλογήσω2127V-FAI-1S αὐτούς846D-APM

24 Εὐλογήσαι2127V-AAO-3S σε4771P-AS κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ φυλάξαι5442V-AAO-3S σε4771P-AS

25 ἐπιφάναι2014V-AAO-3S κύριος2962N-NSM τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS καὶ2532CONJ ἐλεήσαι1653V-AAO-3S σε4771P-AS

26 ἐπάραι1869V-AAO-3S κύριος2962N-NSM τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS καὶ2532CONJ δῴη1325V-AAO-3S σοι4771P-DS εἰρήνην1515N-ASF

27  

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S 3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF συνετέλεσεν4931V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM ὥστε5620CONJ ἀναστῆσαι450V-AAO-3S τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF καὶ2532CONJ ἔχρισεν5548V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἡγίασεν37V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ ἔχρισεν5548V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN καὶ2532CONJ ἡγίασεν37V-AAI-3S αὐτά846D-APN

2 καὶ2532CONJ προσήνεγκαν4374V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM Ισραηλ2474N-PRI δώδεκα1427N-NUI ἄρχοντες758N-NPM οἴκων3624N-GPM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM οὗτοι3778D-NPM ἄρχοντες758N-NPM φυλῶν5443N-GPF οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM παρεστηκότες3936V-RAPNP ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF ἐπισκοπῆς1984N-GSF

3 καὶ2532CONJ ἤνεγκαν5342V-AAI-3P τὰ3588T-APN δῶρα1435N-APN αὐτῶν846D-GPM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM ἓξ1803N-NUI ἁμάξαςN-APF λαμπηνικὰςA-APF καὶ2532CONJ δώδεκα1427N-NUI βόας1016N-APM ἅμαξανN-ASF παρὰ3844PREP δύο1417N-NUI ἀρχόντων758N-GPM καὶ2532CONJ μόσχον3448N-ASM παρὰ3844PREP ἑκάστου1538A-GSM καὶ2532CONJ προσήγαγον4317V-AAI-3P ἐναντίον1726PREP τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF

4 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

5 Λαβὲ2983V-AAD-2S παρ3844PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P πρὸς4314PREP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τὰ3588T-APN λειτουργικὰ3010A-APN τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ δώσεις1325V-FAI-3S αὐτὰ846D-APN τοῖς3588T-DPM Λευίταις3019N-DPM ἑκάστῳ1538A-DSM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF αὐτοῦ846D-GSM λειτουργίαν3009N-ASF

6 καὶ2532CONJ λαβὼν2983V-AAPNS ΜωυσῆςN-NSM τὰς3588T-APF ἁμάξαςN-APF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM βόας1016N-APM ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN τοῖς3588T-DPM Λευίταις3019N-DPM

7 τὰς3588T-APF δύο1417N-NUI ἁμάξαςN-APF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM τέσσαρας5064A-APM βόας1016N-APM ἔδωκεν1325V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM ΓεδσωνN-PRI κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF λειτουργίας3009N-APF αὐτῶν846D-GPM

8 καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF τέσσαρας5064A-APM ἁμάξαςN-APF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ὀκτὼ3638N-NUI βόας1016N-APM ἔδωκεν1325V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM ΜεραριN-PRI κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF λειτουργίας3009N-APF αὐτῶν846D-GPM διὰ1223PREP ΙθαμαρN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Ααρων2N-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM

9 καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM ΚααθN-PRI οὐκ3364ADV ἔδωκεν1325V-AAI-3S ὅτι3754CONJ τὰ3588T-APN λειτουργήματαN-APN τοῦ3588T-GSN ἁγίου40A-GSN ἔχουσιν2192V-PAI-3P ἐπ1909PREP ὤμων3676N-GPM ἀροῦσιν142V-FAI-3P

10 Καὶ2532CONJ προσήνεγκαν4374V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἐγκαινισμὸνN-ASM τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF 3739 R-DSF ἔχρισεν5548V-AAI-3S αὐτό846D-ASN καὶ2532CONJ προσήνεγκαν4374V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM τὰ3588T-APN δῶρα1435N-APN αὐτῶν846D-GPM ἀπέναντι561PREP τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN

11 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Ἄρχων758N-NSM εἷς1519A-NSM καθ2596PREP ἡμέραν2250N-ASF ἄρχων758N-NSM καθ2596PREP ἡμέραν2250N-ASF προσοίσουσιν4374V-FAI-3P τὰ3588T-APN δῶρα1435N-APN αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἐγκαινισμὸνN-ASM τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN

12 Καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM προσφέρων4374V-PAPNS τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF πρώτῃ4413A-DSFS τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Ναασσων3476N-PRI υἱὸς5207N-NSM Αμιναδαβ284N-PRI ἄρχων758N-NSM τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF Ιουδα2448N-PRI

13 καὶ2532CONJ προσήνεγκεν4374V-AAI-3S τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τρυβλίον5165N-ASN ἀργυροῦν693A-ASN ἕν1519A-ASN τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ὁλκὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM φιάλην5357N-ASF μίαν1520A-ASF ἀργυρᾶν693A-ASF ἑβδομήκοντα1440N-NUI σίκλωνN-GPM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM σίκλονN-ASM τὸν3588T-ASM ἅγιον40A-ASM ἀμφότερα297A-APN πλήρη4134A-APN σεμιδάλεως4585N-GSF ἀναπεποιημένηςV-RPPGS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF

14 θυίσκηνN-ASF μίαν1520A-ASF δέκα1176N-NUI χρυσῶν5552A-GPM πλήρη4134A-APN θυμιάματος2368N-GSN

15 μόσχον3448N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM κριὸνN-ASM ἕνα1519A-ASM ἀμνὸν286N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐνιαύσιονA-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN

16 καὶ2532CONJ χίμαρονN-ASM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF

17 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN δαμάλεις1151N-NPF δύο1417N-NUI κριοὺςN-APM πέντε4002N-NUI τράγους5131N-APM πέντε4002N-NUI ἀμνάδαςN-APF ἐνιαυσίαςA-APF πέντε4002N-NUI τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN Ναασσων3476N-PRI υἱοῦ5207N-GSM Αμιναδαβ284N-PRI

18 Τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF δευτέρᾳ1208A-DSF προσήνεγκεν4374V-AAI-3S Ναθαναηλ3482N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣωγαρN-PRI ἄρχων758N-NSM τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF Ισσαχαρ2466N-PRI

19 καὶ2532CONJ προσήνεγκεν4374V-AAI-3S τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τρυβλίον5165N-ASN ἀργυροῦν693A-ASN ἕν1519A-ASN τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ὁλκὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM φιάλην5357N-ASF μίαν1520A-ASF ἀργυρᾶν693A-ASF ἑβδομήκοντα1440N-NUI σίκλωνN-GPM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM σίκλονN-ASM τὸν3588T-ASN ἅγιον40A-ASN ἀμφότερα297A-APN πλήρη4134A-APN σεμιδάλεως4585N-GSF ἀναπεποιημένηςV-RPPGS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF

20 θυίσκηνN-ASF μίαν1520A-ASF δέκα1176N-NUI χρυσῶν5552A-GPM πλήρη4134A-APN θυμιάματος2368N-GSN

21 μόσχον3448N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM κριὸνN-ASM ἕνα1519A-ASM ἀμνὸν286N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐνιαύσιονA-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN

22 καὶ2532CONJ χίμαρονN-ASM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF

23 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN δαμάλεις1151N-NPF δύο1417N-NUI κριοὺςN-APM πέντε4002N-NUI τράγους5131N-APM πέντε4002N-NUI ἀμνάδαςN-APF ἐνιαυσίαςA-APF πέντε4002N-NUI τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN Ναθαναηλ3482N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΣωγαρN-PRI

24 Τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF τρίτῃ5154A-DSF ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ζαβουλων2194N-PRI ΕλιαβN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΧαιλωνN-PRI

25 τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τρυβλίον5165N-ASN ἀργυροῦν693A-ASM ἕν1519A-ASN τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ὁλκὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM φιάλην5357N-ASF μίαν1520A-ASF ἀργυρᾶν693A-ASF ἑβδομήκοντα1440N-NUI σίκλωνN-GPM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM σίκλονN-ASM τὸν3588T-ASN ἅγιον40A-ASN ἀμφότερα297A-APN πλήρη4134A-APN σεμιδάλεως4585N-GSF ἀναπεποιημένηςV-RPPGS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF

26 θυίσκηνN-ASF μίαν1520A-ASF δέκα1176N-NUI χρυσῶν5552A-GPN πλήρη4134A-APN θυμιάματος2368N-GSN

27 μόσχον3448N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM κριὸνN-ASM ἕνα1519A-ASM ἀμνὸν286N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐνιαύσιονA-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN

28 καὶ2532CONJ χίμαρονN-ASM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF

29 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN δαμάλεις1151N-NPF δύο1417N-NUI κριοὺςN-APM πέντε4002N-NUI τράγους5131N-APM πέντε4002N-NUI ἀμνάδαςN-APF ἐνιαυσίαςA-GSF πέντε4002N-NUI τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN ΕλιαβN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΧαιλωνN-PRI

30 Τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF τετάρτῃ5067A-DSF ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ρουβην4502N-PRI ΕλισουρN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣεδιουρN-PRI

31 τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τρυβλίον5165N-ASN ἀργυροῦν693A-ASN ἕν1519A-ASN τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ὁλκὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM φιάλην5357N-ASF μίαν1520A-ASF ἀργυρᾶν693A-ASF ἑβδομήκοντα1440N-NUI σίκλωνN-GPM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM σίκλονN-ASM τὸν3588T-ASN ἅγιον40A-ASN ἀμφότερα297A-APN πλήρη4134A-APN σεμιδάλεως4585N-GSF ἀναπεποιημένηςV-RPPGS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF

32 θυίσκηνN-ASF μίαν1520A-ASF δέκα1176N-NUI χρυσῶν5552A-GPN πλήρη4134A-APN θυμιάματος2368N-GSN

33 μόσχον3448N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM κριὸνN-ASM ἕνα1519A-ASM ἀμνὸν286N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐνιαύσιονA-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN

34 καὶ2532CONJ χίμαρονN-ASM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF

35 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN δαμάλεις1151N-NPF δύο1417N-NUI κριοὺςN-APM πέντε4002N-NUI τράγους5131N-APM πέντε4002N-NUI ἀμνάδαςN-APF ἐνιαυσίαςA-APF πέντε4002N-NUI τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN ΕλισουρN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΣεδιουρN-PRI

36 Τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF πέμπτῃ3991A-DSF ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Συμεων4826N-PRI ΣαλαμιηλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣουρισαδαιN-PRI

37 τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τρυβλίον5165N-ASN ἀργυροῦν693A-ASN ἕν1519A-ASN τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ὁλκὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM φιάλην5357N-ASF μίαν1520A-ASF ἀργυρᾶν693A-ASF ἑβδομήκοντα1440N-NUI σίκλωνN-GPM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM σίκλονN-ASM τὸν3588T-ASN ἅγιον40A-ASN ἀμφότερα297A-APN πλήρη4134A-APN σεμιδάλεως4585N-GSF ἀναπεποιημένηςV-RPPGS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF

38 θυίσκηνN-ASF μίαν1520A-ASF δέκα1176N-NUI χρυσῶν5552A-GPN πλήρη4134A-APN θυμιάματος2368N-GSN

39 μόσχον3448N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM κριὸνN-ASM ἕνα1519A-ASM ἀμνὸν286N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐνιαύσιονA-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN

40 καὶ2532CONJ χίμαρονN-ASM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF

41 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN δαμάλεις1151N-NPF δύο1417N-NUI κριοὺςN-APM πέντε4002N-NUI τράγους5131N-APM πέντε4002N-NUI ἀμνάδαςN-APF ἐνιαυσίαςA-APF πέντε4002N-NUI τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN ΣαλαμιηλN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΣουρισαδαιN-PRI

42 Τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ἕκτῃ1622A-DSF ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Γαδ1045N-PRI ΕλισαφN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΡαγουηλN-PRI

43 τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τρυβλίον5165N-ASN ἀργυροῦν693A-ASN ἕν1519A-ASN τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ὁλκὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM φιάλην5357N-ASF μίαν1520A-ASF ἀργυρᾶν693A-ASF ἑβδομήκοντα1440N-NUI σίκλωνN-GPM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM σίκλονN-ASM τὸν3588T-ASN ἅγιον40A-ASN ἀμφότερα297A-APN πλήρη4134A-APN σεμιδάλεως4585N-GSF ἀναπεποιημένηςV-RPPGS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF

44 θυίσκηνN-ASF μίαν1520A-ASF δέκα1176N-NUI χρυσῶν5552A-GPN πλήρη4134A-APN θυμιάματος2368N-GSN

45 μόσχον3448N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM κριὸνN-ASM ἕνα1519A-ASM ἀμνὸν286N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐνιαύσιονA-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN

46 καὶ2532CONJ χίμαρονN-ASM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF

47 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN δαμάλεις1151N-NPF δύο1417N-NUI κριοὺςN-APM πέντε4002N-NUI τράγους5131N-APM πέντε4002N-NUI ἀμνάδαςN-APF ἐνιαυσίαςA-APF πέντε4002N-NUI τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN ΕλισαφN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΡαγουηλN-PRI

48 Τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ἑβδόμῃ1442A-DSF ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Εφραιμ2187N-PRI ΕλισαμαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΕμιουδN-PRI

49 τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τρυβλίον5165N-ASN ἀργυροῦν693A-ASN ἕν1519A-ASN τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ὁλκὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM φιάλην5357N-ASF μίαν1520A-ASF ἀργυρᾶν693A-ASF ἑβδομήκοντα1440N-NUI σίκλωνN-GPM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM σίκλονN-ASM τὸν3588T-ASN ἅγιον40A-ASN ἀμφότερα297A-APN πλήρη4134A-APN σεμιδάλεως4585N-GSF ἀναπεποιημένηςV-RPPGS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF

50 θυίσκηνN-ASF μίαν1520A-ASF δέκα1176N-NUI χρυσῶν5552A-GPN πλήρη4134A-APN θυμιάματος2368N-GSN

51 μόσχον3448N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM κριὸνN-ASM ἕνα1519A-ASM ἀμνὸν286N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐνιαύσιονA-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN

52 καὶ2532CONJ χίμαρονN-ASM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF

53 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN δαμάλεις1151N-NPF δύο1417N-NUI κριοὺςN-APM πέντε4002N-NUI τράγους5131N-APM πέντε4002N-NUI ἀμνάδαςN-APF ἐνιαυσίαςA-APF πέντε4002N-NUI τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN ΕλισαμαN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΕμιουδN-PRI

54 Τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ὀγδόῃ3590A-DSF ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Μανασση3128N-PRI Γαμαλιηλ1059N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΦαδασσουρN-PRI

55 τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τρυβλίον5165N-ASN ἀργυροῦν693A-ASN ἕν1519A-ASN τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ὁλκὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM φιάλην5357N-ASF μίαν1520A-ASF ἀργυρᾶν693A-ASF ἑβδομήκοντα1440N-NUI σίκλωνN-GPM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM σίκλονN-ASM τὸν3588T-ASN ἅγιον40A-ASN ἀμφότερα297A-APN πλήρη4134A-APN σεμιδάλεως4585N-GSF ἀναπεποιημένηςV-RPPGS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF

56 θυίσκηνN-ASF μίαν1520A-ASF δέκα1176N-NUI χρυσῶν5552A-GPN πλήρη4134A-APN θυμιάματος2368N-GSN

57 μόσχον3448N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM κριὸνN-ASM ἕνα1519A-ASM ἀμνὸν286N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐνιαύσιονA-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN

58 καὶ2532CONJ χίμαρονN-ASM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF

59 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN δαμάλεις1151N-NPF δύο1417N-NUI κριοὺςN-APM πέντε4002N-NUI τράγους5131N-APM πέντε4002N-NUI ἀμνάδαςN-APF ἐνιαυσίαςA-GSF πέντε4002N-NUI τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN Γαμαλιηλ1059N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΦαδασσουρN-PRI

60 Τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ἐνάτῃ1766A-DSF ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Βενιαμιν958N-PRI ΑβιδανN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΓαδεωνιN-PRI

61 τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τρυβλίον5165N-ASN ἀργυροῦν693A-ASN ἕν1519A-ASN τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ὁλκὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM φιάλην5357N-ASF μίαν1520A-ASF ἀργυρᾶν693A-ASF ἑβδομήκοντα1440N-NUI σίκλωνN-GPM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM σίκλονN-ASM τὸν3588T-ASN ἅγιον40A-ASN ἀμφότερα297A-APN πλήρη4134A-APN σεμιδάλεως4585N-GSF ἀναπεποιημένηςV-RPPGS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF

62 θυίσκηνN-ASF μίαν1520A-ASF δέκα1176N-NUI χρυσῶν5552A-GPN πλήρη4134A-APN θυμιάματος2368N-GSN

63 μόσχον3448N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM κριὸνN-ASM ἕνα1519A-ASM ἀμνὸν286N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐνιαύσιονA-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN

64 καὶ2532CONJ χίμαρονN-ASM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF

65 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN δαμάλεις1151N-NPF δύο1417N-NUI κριοὺςN-APM πέντε4002N-NUI τράγους5131N-APM πέντε4002N-NUI ἀμνάδαςN-APF ἐνιαυσίαςA-APF πέντε4002N-NUI τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN ΑβιδανN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΓαδεωνιN-PRI

66 Τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF δεκάτῃ1182A-DSF ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΔανN-PRI ΑχιεζερN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑμισαδαιN-PRI

67 τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τρυβλίον5165N-ASN ἀργυροῦν693A-ASN ἕν1519A-ASN τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ὁλκὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM φιάλην5357N-ASF μίαν1520A-ASF ἀργυρᾶν693A-ASF ἑβδομήκοντα1440N-NUI σίκλωνN-GPM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM σίκλονN-ASM τὸν3588T-ASN ἅγιον40A-ASN ἀμφότερα297A-APN πλήρη4134A-APN σεμιδάλεως4585N-GSF ἀναπεποιημένηςV-RPPGS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF

68 θυίσκηνN-ASF μίαν1520A-ASF δέκα1176N-NUI χρυσῶν5552A-GPN πλήρη4134A-APN θυμιάματος2368N-GSN

69 μόσχον3448N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM κριὸνN-ASM ἕνα1519A-ASM ἀμνὸν286N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐνιαύσιονA-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN

70 καὶ2532CONJ χίμαρονN-ASM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF

71 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN δαμάλεις1151N-NPF δύο1417N-NUI κριοὺςN-APM πέντε4002N-NUI τράγους5131N-APM πέντε4002N-NUI ἀμνάδαςN-APF ἐνιαυσίαςA-APF πέντε4002N-NUI τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN ΑχιεζερN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑμισαδαιN-PRI

72 Τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ἑνδεκάτῃ1734A-DSF ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ασηρ768N-PRI ΦαγαιηλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΕχρανN-PRI

73 τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τρυβλίον5165N-ASN ἀργυροῦν693A-ASN ἕν1519A-ASN τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ὁλκὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM φιάλην5357N-ASF μίαν1520A-ASF ἀργυρᾶν693A-ASF ἑβδομήκοντα1440N-NUI σίκλωνN-GPM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM σίκλονN-ASM τὸν3588T-ASN ἅγιον40A-ASN ἀμφότερα297A-APN πλήρη4134A-APN σεμιδάλεως4585N-GSF ἀναπεποιημένηςV-RPPGS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF

74 θυίσκηνN-ASF μίαν1520A-ASF δέκα1176N-NUI χρυσῶν5552A-GPN πλήρη4134A-APN θυμιάματος2368N-GSN

75 μόσχον3448N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM κριὸνN-ASM ἕνα1519A-ASM ἀμνὸν286N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐνιαύσιονA-ASN εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN

76 καὶ2532CONJ χίμαρονN-ASM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF

77 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN δαμάλεις1151N-NPF δύο1417N-NUI κριοὺςN-APM πέντε4002N-NUI τράγους5131N-APM πέντε4002N-NUI ἀμνάδαςN-APF ἐνιαυσίαςA-APF πέντε4002N-NUI τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN ΦαγαιηλN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΕχρανN-PRI

78 Τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF δωδεκάτῃ1428A-DSF ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΝεφθαλιN-PRI ΑχιρεN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑινανN-PRI

79 τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τρυβλίον5165N-ASN ἀργυροῦν693A-ASN ἕν1519A-ASN τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ὁλκὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM φιάλην5357N-ASF μίαν1520A-ASF ἀργυρᾶν693A-ASF ἑβδομήκοντα1440N-NUI σίκλωνN-GPM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM σίκλονN-ASM τὸν3588T-ASN ἅγιον40A-ASN ἀμφότερα297A-APN πλήρη4134A-APN σεμιδάλεως4585N-GSF ἀναπεποιημένηςV-RPPGS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF

80 θυίσκηνN-ASF μίαν1520A-ASF δέκα1176N-NUI χρυσῶν5552A-GPN πλήρη4134A-APN θυμιάματος2368N-GSN

81 μόσχον3448N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM κριὸνN-ASM ἕνα1519A-ASM ἀμνὸν286N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐνιαύσιονA-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN

82 καὶ2532CONJ χίμαρονN-ASM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF

83 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN δαμάλεις1151N-NPF δύο1417N-NUI κριοὺςN-APM πέντε4002N-NUI τράγους5131N-APM πέντε4002N-NUI ἀμνάδαςN-APF ἐνιαυσίαςA-APF πέντε4002N-NUI τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN ΑχιρεN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑινανN-PRI

84 Οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM ἐγκαινισμὸςN-NSM τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN 3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἔχρισεν5548V-AAI-3S αὐτό846D-ASN παρὰ3844PREP τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI τρυβλία5165N-NPN ἀργυρᾶ693A-NPN δώδεκα1427N-NUI φιάλαι5357N-NPF ἀργυραῖ693A-NPF δώδεκα1427N-NUI θυίσκαιN-NPF χρυσαῖ5552A-NPF δώδεκα1427N-NUI

85 τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI σίκλωνN-GPM τὸ3588T-NSN τρυβλίον5165N-NSN τὸ3588T-NSN ἕν1519A-NSN καὶ2532CONJ ἑβδομήκοντα1440N-NUI σίκλωνN-GPM 3588T-NSF φιάλη5357N-NSF 3588T-NSF μία1520A-NSF πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-NSN ἀργύριον694N-NSN τῶν3588T-GPN σκευῶν4632N-GPN δισχίλιοι1367A-NPM καὶ2532CONJ τετρακόσιοι5071A-NPM σίκλοιN-NPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM σίκλῳN-DSM τῷ3588T-DSN ἁγίῳ40A-DSN

86 θυίσκαιN-NPF χρυσαῖ5552A-NPF δώδεκα1427N-NUI πλήρεις4134A-NPM θυμιάματος2368N-GSN πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-NSN χρυσίον5553N-NSN τῶν3588T-GPF θυισκῶνN-GPF εἴκοσι1501N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI χρυσοῖ5552A-NPM

87 πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF βόες1016N-NPF εἰς1519PREP ὁλοκαύτωσινN-ASF μόσχοι3448N-NPM δώδεκα1427N-NUI κριοὶN-NPM δώδεκα1427N-NUI ἀμνοὶ286N-NPM ἐνιαύσιοιA-NPM δώδεκα1427N-NUI καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF θυσίαι2378N-NPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF σπονδαὶN-NPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ χίμαροιN-NPM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM δώδεκα1427N-NUI περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF

88 πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF βόες1016N-NPF εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN δαμάλεις1151N-NPF εἴκοσι1501N-NUI τέσσαρες5064A-NPM κριοὶN-NPM ἑξήκοντα1835N-NUI τράγοι5131N-NPM ἑξήκοντα1835N-NUI ἀμνάδεςN-NPF ἑξήκοντα1835N-NUI ἐνιαύσιαιA-NPF ἄμωμοι299A-NPF αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἐγκαίνωσιςN-NSF τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN πληρῶσαι4137V-AAN τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN χρῖσαι5548V-AAN αὐτόν846D-ASM

89 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἰσπορεύεσθαι1531V-PMN Μωυσῆν3475N-ASM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN λαλῆσαι2980V-AAN αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF κυρίου2962N-GSM λαλοῦντος2980V-PAPGS πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ἄνωθεν509ADV τοῦ3588T-GSN ἱλαστηρίου2435N-GSN 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τῶν3588T-GPM δύο1417N-NUI χερουβιμ5502N-PRI καὶ2532CONJ ἐλάλει2980V-IAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

2 Λάλησον2980V-AAD-2S τῷ3588T-DSM Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Ὅταν3752ADV ἐπιτιθῇς2007V-PAS-2S τοὺς3588T-APM λύχνους3088N-APM ἐκ1537PREP μέρους3313N-GSN κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN τῆς3588T-GSF λυχνίας3087N-GSF φωτιοῦσιν5461V-FAI-3P οἱ3588T-NPM ἑπτὰ2033N-NUI λύχνοι3088N-NPM

3 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S οὕτως3778ADV Ααρων2N-PRI ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ἑνὸς1519A-GSN μέρους3313N-GSN κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN τῆς3588T-GSF λυχνίας3087N-GSF ἐξῆψενV-AAI-3S τοὺς3588T-APM λύχνους3088N-APM αὐτῆς846D-GSF καθὰ2505ADV συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

4 καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF κατασκευὴN-NSF τῆς3588T-GSF λυχνίας3087N-GSF στερεὰ4731A-NSF χρυσῆ5552A-NSF 3588T-NSM καυλὸςN-NSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN κρίνα2918N-NPN αὐτῆς846D-GSF στερεὰ4731A-NSF ὅλη3650A-NSF κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN εἶδος1491N-ASN 3739 R-NSN ἔδειξεν1166V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM οὕτως3778ADV ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὴν3588T-ASF λυχνίαν3087N-ASF

5 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

6 Λαβὲ2983V-AAD-2S τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀφαγνιεῖςV-FAI-3S αὐτούς846D-APM

7 καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV ποιήσεις4160V-FAI-3S αὐτοῖς846D-DPM τὸν3588T-ASM ἁγνισμὸν49N-ASM αὐτῶν846D-GPM περιρρανεῖςV-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ὕδωρ5204N-NSN ἁγνισμοῦ49N-GSM καὶ2532CONJ ἐπελεύσεται1904V-FMI-3S ξυρὸνN-ASN ἐπὶ1909PREP πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN σῶμα4983N-ASN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ πλυνοῦσιν4150V-FAI-3P τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ καθαροὶ2513A-NPM ἔσονται1510V-FMI-3P

8 καὶ2532CONJ λήμψονται2983V-FMI-3P μόσχον3448N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM καὶ2532CONJ τούτου3778D-GSM θυσίαν2378N-ASF σεμιδάλεως4585N-GSF ἀναπεποιημένηνV-RPPAS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN καὶ2532CONJ μόσχον3448N-ASM ἐνιαύσιονA-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM λήμψῃ2983V-FMI-2S περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF

9 καὶ2532CONJ προσάξεις4317V-FAI-3S τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἔναντι1725PREP τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ συνάξεις4863V-FAI-3S πᾶσαν3956A-ASF συναγωγὴν4864N-ASF υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI

10 καὶ2532CONJ προσάξεις4317V-FAI-3S τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐπιθήσουσιν2007V-FAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῶν846D-GPM ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM

11 καὶ2532CONJ ἀφοριεῖ873V-FAI-3S Ααρων2N-PRI τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἀπόδομαN-ASN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM παρὰ3844PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P ὥστε5620CONJ ἐργάζεσθαι2038V-PMN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN κυρίου2962N-GSM

12 οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT Λευῖται3019N-NPM ἐπιθήσουσιν2007V-FAI-3P τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF κεφαλὰς2776N-APF τῶν3588T-GPM μόσχων3448N-GPM καὶ2532CONJ ποιήσει4160V-FAI-3S τὸν3588T-ASM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἕνα1519A-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN κυρίῳ2962N-DSM ἐξιλάσασθαιV-AMP περὶ4012PREP αὐτῶν846D-GPM

13 καὶ2532CONJ στήσεις2476V-FAI-3S τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἔναντι1725PREP Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ ἔναντι1725PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀποδώσεις591V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἀπόδομαN-ASN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM

14 καὶ2532CONJ διαστελεῖς1291V-FAI-3S τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P ἐμοί1473P-DS

15 καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN εἰσελεύσονται1525V-FMI-3P οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM ἐργάζεσθαι2038V-PMN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ καθαριεῖς2511V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἀποδώσεις591V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM

16 ὅτι3754CONJ ἀπόδομαN-NSN ἀποδεδομένοι591V-RMPNP οὗτοί3778D-NPM μοί1473P-DS εἰσιν1510V-PAI-3P ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ἀντὶ473PREP τῶν3588T-GPM διανοιγόντων1272V-PAPGP πᾶσαν3956A-ASF μήτραν3388N-ASF πρωτοτόκων4416A-GPM πάντων3956A-GPM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI εἴληφα2983V-RAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐμοί1473P-DS

17 ὅτι3754CONJ ἐμοὶ1473P-DS πᾶν3956A-ASN πρωτότοκον4416A-ASN ἐν1722PREP υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP ἀνθρώπου444N-GSM ἕως2193PREP κτήνους2934N-GSN 3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐπάταξα3960V-AAI-1S πᾶν3956A-ASN πρωτότοκον4416A-ASN ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Αἰγύπτῳ125N-DSF ἡγίασα37V-AAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐμοὶ1473P-DS

18 καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἀντὶ473PREP παντὸς3956A-GSN πρωτοτόκου4416A-GSN ἐν1722PREP υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI

19 καὶ2532CONJ ἀπέδωκα591V-AAI-1S τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἀπόδομαN-ASN δεδομένους1325V-RMPAP Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ἐργάζεσθαι2038V-PMN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ ἐξιλάσκεσθαιV-PMN περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI προσεγγίζων4331V-PAPNS πρὸς4314PREP τὰ3588T-APN ἅγια40A-APN

20 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF συναγωγὴ4864N-NSF υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI τοῖς3588T-DPM Λευίταις3019N-DPM καθὰ2505ADV ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM οὕτως3778ADV ἐποίησαν4160V-AAI-3P αὐτοῖς846D-DPM οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI

21 καὶ2532CONJ ἡγνίσαντο48V-AMI-3P οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM καὶ2532CONJ ἐπλύναντο4150V-AMI-3P τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN καὶ2532CONJ ἀπέδωκεν591V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM Ααρων2N-PRI ἀπόδομαN-ASN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐξιλάσατοV-ANI-3S περὶ4012PREP αὐτῶν846D-GPM Ααρων2N-PRI ἀφαγνίσασθαιV-AMP αὐτούς846D-APM

22 καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN εἰσῆλθον1525V-AAI-3P οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM λειτουργεῖν3008V-PAN τὴν3588T-ASF λειτουργίαν3009N-ASF αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN ἔναντι1725PREP Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ ἔναντι1725PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καθὼς2531ADV συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM οὕτως3778ADV ἐποίησαν4160V-AAI-3P αὐτοῖς846D-DPM

23 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

24 Τοῦτό3778D-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM ἀπὸ575PREP πεντεκαιεικοσαετοῦςN-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV εἰσελεύσονται1525V-FMI-3P ἐνεργεῖν1754V-PAN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

25 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πεντηκονταετοῦςA-GSM ἀποστήσεται868V-FMI-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF λειτουργίας3009N-GSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐργᾶται2038V-FMI-3S ἔτι2089ADV

26 καὶ2532CONJ λειτουργήσει3008V-FAI-3S 3588T-NSM ἀδελφὸς80N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN φυλάσσειν5442V-PAN φυλακάς5438N-APF ἔργα2041N-APN δὲ1161PRT οὐκ3364ADV ἐργᾶται2038V-FMI-3S οὕτως3778ADV ποιήσεις4160V-FAI-3S τοῖς3588T-DPM Λευίταις3019N-DPM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF φυλακαῖς5438N-DPF αὐτῶν846D-GPM

Κεφάλαιο 9

1 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF Σινα4614N-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἔτει2094N-DSN τῷ3588T-DSN δευτέρῳ1208A-DSN ἐξελθόντων1831V-AAPGP αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM μηνὶ3303N-DSM τῷ3588T-DSM πρώτῳ4413A-DSMS λέγων3004V-PAPNS

2 Εἰπὸν2036V-AAD-2S καὶ2532CONJ ποιείτωσαν4160V-PAD-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI τὸ3588T-ASN πασχα3957N-PRI καθ2596PREP ὥραν5610N-ASF αὐτοῦ846D-GSN

3 τῇ3588T-DSF τεσσαρεσκαιδεκάτῃ5065A-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τοῦ3588T-GSM πρώτου4413A-GSMS πρὸς4314PREP ἑσπέραν2073N-ASF ποιήσεις4160V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN κατὰ2596PREP καιρούς2540N-APM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτοῦ846D-GSM ποιήσεις4160V-FAI-3S αὐτό846D-ASN

4 καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI ποιῆσαι4160V-AAN τὸ3588T-ASN πασχα3957N-PRI

5 ἐναρχομένου1728V-PMPGS τῇ3588T-DSF τεσσαρεσκαιδεκάτῃ5065A-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF τοῦ3588T-GSM Σινα4614N-PRI καθὰ2505ADV συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM οὕτως3778ADV ἐποίησαν4160V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI

6 Καὶ2532CONJ παρεγένοντο3854V-AMI-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM οἳ3739 R-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἀκάθαρτοι169A-NPM ἐπὶ1909PREP ψυχῇ5590N-DSF ἀνθρώπου444N-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδύναντο1410V-IMI-3P ποιῆσαι4160V-AAN τὸ3588T-ASN πασχα3957N-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ προσῆλθον4334V-AAI-3P ἐναντίον1726PREP Μωυσῆ3475N-GSM καὶ2532CONJ