Γένεσις

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Ἐν1722PREP ἀρχῇ746N-DSF ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

2 3588T-NSF δὲ1161PRT γῆ1065N-NSF ἦν1510V-IAI-3S ἀόρατος517A-NSM καὶ2532CONJ ἀκατασκεύαστοςA-NSM καὶ2532CONJ σκότος4655N-NSN ἐπάνω1883PREP τῆς3588T-GSF ἀβύσσου12N-GSF καὶ2532CONJ πνεῦμα4151N-NSN θεοῦ2316N-GSM ἐπεφέρετο2018V-IMI-3S ἐπάνω1883PREP τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM Γενηθήτω1096V-APD-3S φῶς5457N-NSN καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S φῶς5457N-NSN

4 καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN ὅτι3754CONJ καλόν2570A-NSN καὶ2532CONJ διεχώρισεν1316V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τοῦ3588T-GSN φωτὸς5457N-GSN καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τοῦ3588T-GSN σκότους4655N-GSN

5 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN ἡμέραν2250N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN σκότος4655N-ASN ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S νύκτα3571N-ASF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἑσπέρα2073N-NSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πρωί4404ADV ἡμέρα2250N-NSF μία1520A-NSF

6 Καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM Γενηθήτω1096V-APD-3S στερέωμα4733N-NSN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN καὶ2532CONJ ἔστω1510V-PAD-3S διαχωρίζον1316V-PAPNS ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM ὕδατος5204N-GSN καὶ2532CONJ ὕδατος5204N-GSN καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S οὕτως3778ADV

7 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸ3588T-ASN στερέωμα4733N-ASN καὶ2532CONJ διεχώρισεν1316V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN 3739 R-NSN ἦν1510V-IAI-3S ὑποκάτω5270PREP τοῦ3588T-GSN στερεώματος4733N-GSN καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN τοῦ3588T-GSN ἐπάνω1883PREP τοῦ3588T-GSN στερεώματος4733N-GSN

8 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸ3588T-ASN στερέωμα4733N-ASN οὐρανόν3772N-ASM καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὅτι3754CONJ καλόν2570A-NSN καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἑσπέρα2073N-NSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πρωί4404ADV ἡμέρα2250N-NSF δευτέρα1208A-NSF

9 Καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM Συναχθήτω4863V-APD-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN τὸ3588T-NSN ὑποκάτω5270PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM εἰς1519PREP συναγωγὴν4864N-ASF μίαν1520A-ASF καὶ2532CONJ ὀφθήτω3708V-APD-3S 3588T-NSF ξηρά3584A-NSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ συνήχθη4863V-API-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN τὸ3588T-NSN ὑποκάτω5270PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF συναγωγὰς4864N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ὤφθη3708V-API-3S 3588T-NSF ξηρά3584A-NSF

10 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὴν3588T-ASF ξηρὰν3584A-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN συστήματαN-APN τῶν3588T-GPN ὑδάτων5204N-GPN ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S θαλάσσας2281N-APF καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὅτι3754CONJ καλόν2570A-NSN

11 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM Βλαστησάτω985V-AAD-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF βοτάνην1008N-ASF χόρτου5528N-GSM σπεῖρον4687V-PAPNS σπέρμα4690N-ASN κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN καὶ2532CONJ καθ2596PREP ὁμοιότητα3665N-ASF καὶ2532CONJ ξύλον3586N-ASN κάρπιμονA-ASN ποιοῦν4160V-PAPAS καρπόν2590N-ASM οὗ3739 R-GSM τὸ3588T-NSN σπέρμα4690N-NSN αὐτοῦ846D-GSN ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S οὕτως3778ADV

12 καὶ2532CONJ ἐξήνεγκεν1627V-AAI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF βοτάνην1008N-ASF χόρτου5528N-GSM σπεῖρον4687V-PAPNS σπέρμα4690N-ASN κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN καὶ2532CONJ καθ2596PREP ὁμοιότητα3665N-ASF καὶ2532CONJ ξύλον3586N-ASN κάρπιμονA-ASN ποιοῦν4160V-PAPAS καρπόν2590N-ASM οὗ3739 R-GSM τὸ3588T-NSN σπέρμα4690N-NSN αὐτοῦ846D-GSN ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὅτι3754CONJ καλόν2570A-NSN

13 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἑσπέρα2073N-NSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πρωί4404ADV ἡμέρα2250N-NSF τρίτη5154A-NSF

14 Καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM Γενηθήτωσαν1096V-APD-3P φωστῆρες5458N-NPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στερεώματι4733N-DSN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM εἰς1519PREP φαῦσινN-ASF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF τοῦ3588T-GSN διαχωρίζειν1316V-PAN ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τῆς3588T-GSF νυκτὸς3571N-GSF καὶ2532CONJ ἔστωσαν1510V-PAD-3P εἰς1519PREP σημεῖα4592N-APN καὶ2532CONJ εἰς1519PREP καιροὺς2540N-APM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ἐνιαυτοὺς1763N-APM

15 καὶ2532CONJ ἔστωσαν1510V-PAD-3P εἰς1519PREP φαῦσινN-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στερεώματι4733N-DSN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ὥστε5620CONJ φαίνειν5316V-PAN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S οὕτως3778ADV

16 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοὺς3588T-APM δύο1417N-NUI φωστῆρας5458N-APM τοὺς3588T-APM μεγάλους3173A-APM τὸν3588T-ASM φωστῆρα5458N-ASM τὸν3588T-ASM μέγαν3173A-ASM εἰς1519PREP ἀρχὰς746N-APF τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM φωστῆρα5458N-ASM τὸν3588T-ASM ἐλάσσω1640A-ASMC εἰς1519PREP ἀρχὰς746N-APF τῆς3588T-GSF νυκτός3571N-GSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀστέρας792N-APM

17 καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S αὐτοὺς846D-APM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στερεώματι4733N-DSN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ὥστε5620CONJ φαίνειν5316V-PAN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

18 καὶ2532CONJ ἄρχειν757V-PAN τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF νυκτὸς3571N-GSF καὶ2532CONJ διαχωρίζειν1316V-PAN ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τοῦ3588T-GSN φωτὸς5457N-GSN καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τοῦ3588T-GSN σκότους4655N-GSN καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὅτι3754CONJ καλόν2570A-NSN

19 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἑσπέρα2073N-NSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πρωί4404ADV ἡμέρα2250N-NSF τετάρτη5067A-NSF

20 Καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM Ἐξαγαγέτω1806V-AAD-3S τὰ3588T-NPN ὕδατα5204N-NPN ἑρπετὰ2062N-APN ψυχῶν5590N-GPF ζωσῶν2198V-PAPGP καὶ2532CONJ πετεινὰ4071N-APN πετόμενα4072V-PMPAP ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN στερέωμα4733N-ASN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S οὕτως3778ADV

21 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὰ3588T-APN κήτη2785N-APN τὰ3588T-APN μεγάλα3173A-APN καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF ψυχὴν5590N-ASF ζῴων2226N-GPN ἑρπετῶν2062N-GPN 3739 R-APN ἐξήγαγεν1806V-AAI-3S τὰ3588T-APN ὕδατα5204N-APN κατὰ2596PREP γένη1085N-APN αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN πετεινὸν4071N-ASN πτερωτὸνA-ASN κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὅτι3754CONJ καλά2570A-APN

22 καὶ2532CONJ ηὐλόγησεν2127V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM λέγων3004V-PAPNS Αὐξάνεσθε837V-PMD-2P καὶ2532CONJ πληθύνεσθε4129V-PMD-2P καὶ2532CONJ πληρώσατε4137V-AAD-2P τὰ3588T-APN ὕδατα5204N-APN ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF θαλάσσαις2281N-DPF καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN πετεινὰ4071N-NPN πληθυνέσθωσαν4129V-AMD-3P ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

23 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἑσπέρα2073N-NSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πρωί4404ADV ἡμέρα2250N-NSF πέμπτη3991A-NSF

24 Καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM Ἐξαγαγέτω1806V-AAD-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ψυχὴν5590N-ASF ζῶσαν2198V-PAPAS κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN τετράποδα5074A-APN καὶ2532CONJ ἑρπετὰ2062N-APN καὶ2532CONJ θηρία2342N-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S οὕτως3778ADV

25 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὰ3588T-APN θηρία2342N-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κτήνη2934N-APN κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἑρπετὰ2062N-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὅτι3754CONJ καλά2570A-APN

26 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM Ποιήσωμεν4160V-AAS-1P ἄνθρωπον444N-ASM κατ2596PREP εἰκόνα1504N-ASF ἡμετέραν2251A-ASF καὶ2532CONJ καθ2596PREP ὁμοίωσιν3669N-ASF καὶ2532CONJ ἀρχέτωσαν757V-PAD-3P τῶν3588T-GPM ἰχθύων2486N-GPM τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN καὶ2532CONJ πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἑρπετῶν2062N-GPN τῶν3588T-GPN ἑρπόντωνV-PAPGP ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

27 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM κατ2596PREP εἰκόνα1504N-ASF θεοῦ2316N-GSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM ἄρσεν730A-ASN καὶ2532CONJ θῆλυ2338A-ASN ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτούς846D-APM

28 καὶ2532CONJ ηὐλόγησεν2127V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM λέγων3004V-PAPNS Αὐξάνεσθε837V-PMD-2P καὶ2532CONJ πληθύνεσθε4129V-PMD-2P καὶ2532CONJ πληρώσατε4137V-AAD-2P τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ κατακυριεύσατε2634V-AAD-2P αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἄρχετε757V-PAI-2P τῶν3588T-GPM ἰχθύων2486N-GPM τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN καὶ2532CONJ πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἑρπετῶν2062N-GPN τῶν3588T-GPN ἑρπόντωνV-PAPGP ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

29 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM Ἰδοὺ2400INJ δέδωκα1325V-RAI-1S ὑμῖν4771P-DP πᾶν3956A-ASN χόρτον5528N-ASM σπόριμον4702A-ASM σπεῖρον4687V-PAPAS σπέρμα4690N-ASN 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἐπάνω1883PREP πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN ξύλον3586N-ASN 3739 R-NSN ἔχει2192V-PAI-3S ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438D-DSM καρπὸν2590N-ASM σπέρματος4690N-GSN σπορίμου4702A-GSN ὑμῖν4771P-DP ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP βρῶσιν1035N-ASF

30 καὶ2532CONJ πᾶσι3956A-DPN τοῖς3588T-DPN θηρίοις2342N-DPN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ πᾶσι3956A-DPN τοῖς3588T-DPN πετεινοῖς4071N-DPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ παντὶ3956A-DSN ἑρπετῷ2062N-DSN τῷ3588T-DSN ἕρποντιV-PAPDS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF 3739 R-NSN ἔχει2192V-PAI-3S ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438D-DSM ψυχὴν5590N-ASF ζωῆς2222N-GSF πάντα3956A-ASM χόρτον5528N-ASM χλωρὸν5515A-ASM εἰς1519PREP βρῶσιν1035N-ASF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S οὕτως3778ADV

31 καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ καλὰ2570A-APN λίαν3029ADV καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἑσπέρα2073N-NSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πρωί4404ADV ἡμέρα2250N-NSF ἕκτη1622A-NSF

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ συνετελέσθησαν4931V-API-3P 3588T-NSM οὐρανὸς3772N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM αὐτῶν846D-GPM

2 καὶ2532CONJ συνετέλεσεν4931V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ἕκτῃ1622A-DSF τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN αὐτοῦ846D-GSM 3739 R-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S καὶ2532CONJ κατέπαυσεν2664V-AAI-3S τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ἑβδόμῃ1442A-DSF ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN αὐτοῦ846D-GSM ὧν3739 R-GPN ἐποίησεν4160V-AAI-3S

3 καὶ2532CONJ ηὐλόγησεν2127V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF τὴν3588T-ASF ἑβδόμην1442A-ASF καὶ2532CONJ ἡγίασεν37V-AAI-3S αὐτήν846D-ASF ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF κατέπαυσεν2664V-AAI-3S ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN αὐτοῦ846D-GSM ὧν3739 R-GPN ἤρξατο757V-ANI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ποιῆσαι4160V-AAN

4 Αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF βίβλος976N-NSF γενέσεως1078N-GSF οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ γῆς1065N-GSF ὅτε3753ADV ἐγένετο1096V-ANI-3S 3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

5 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN χλωρὸν5515A-ASN ἀγροῦ68N-GSM πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN γενέσθαι1096V-AMP ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ πάντα3956A-ASM χόρτον5528N-ASM ἀγροῦ68N-GSM πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN ἀνατεῖλαι393V-AAN οὐ3364ADV γὰρ1063PRT ἔβρεξεν1026V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἄνθρωπος444N-NSM οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἐργάζεσθαι2038V-PMN τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

6 πηγὴ4077N-NSF δὲ1161PRT ἀνέβαινεν305V-IAI-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐπότιζεν4222V-IAI-3S πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

7 καὶ2532CONJ ἔπλασεν4111V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM χοῦν5522N-ASM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐνεφύσησεν1720V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM πνοὴν4157N-ASF ζωῆς2222N-GSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM εἰς1519PREP ψυχὴν5590N-ASF ζῶσαν2198V-PAPAS

8 Καὶ2532CONJ ἐφύτευσεν5452V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM παράδεισον3857N-ASM ἐν1722PREP ΕδεμN-PRI κατὰ2596PREP ἀνατολὰς395N-APF καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S ἐκεῖ1563ADV τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM ὃν3739 R-ASM ἔπλασεν4111V-AAI-3S

9 καὶ2532CONJ ἐξανέτειλεν1816V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἔτι2089ADV ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF πᾶν3956A-ASN ξύλον3586N-ASN ὡραῖον5611A-ASN εἰς1519PREP ὅρασιν3706N-ASF καὶ2532CONJ καλὸν2570A-ASM εἰς1519PREP βρῶσιν1035N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ξύλον3586N-NSN τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τῷ3588T-DSM παραδείσῳ3857N-DSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ξύλον3586N-ASN τοῦ3588T-GSN εἰδέναι1492V-RAN γνωστὸν1110A-ASN καλοῦ2570A-GSM καὶ2532CONJ πονηροῦ4190A-GSM

10 ποταμὸς4215N-NSM δὲ1161PRT ἐκπορεύεται1607V-PMI-3S ἐξ1537PREP ΕδεμN-PRI ποτίζειν4222V-PAN τὸν3588T-ASM παράδεισον3857N-ASM ἐκεῖθεν1564ADV ἀφορίζεται873V-PMI-3S εἰς1519PREP τέσσαρας5064A-APF ἀρχάς746N-APF

11 ὄνομα3686N-NSN τῷ3588T-DSM ἑνὶ1519A-DSM ΦισωνN-PRI οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM κυκλῶν2944V-PAPNS πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ΕυιλατN-PRI ἐκεῖ1563ADV οὗ3739 R-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN χρυσίον5553N-NSN

12 τὸ3588T-ASN δὲ1161PRT χρυσίον5553N-ASN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐκείνης1565D-GSF καλόν2570A-ASM καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἄνθραξ440N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM λίθος3037N-NSM 3588T-NSM πράσινοςN-NSM

13 καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-ASN τῷ3588T-DSM ποταμῷ4215N-DSM τῷ3588T-DSM δευτέρῳ1208A-DSM ΓηωνN-PRI οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM κυκλῶν2944V-PAPNS πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF Αἰθιοπίας128N-GSF

14 καὶ2532CONJ 3588T-NSM ποταμὸς4215N-NSM 3588T-NSM τρίτος5154A-NSM ΤίγριςN-PRI οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM πορευόμενος4198V-PMPNS κατέναντι2713PREP ἈσσυρίωνN-GPM 3588T-NSM δὲ1161PRT ποταμὸς4215N-NSM 3588T-NSM τέταρτος5067A-NSM οὗτος3778D-NSM Εὐφράτης2166N-NSM

15 Καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM ὃν3739 R-ASM ἔπλασεν4111V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM παραδείσῳ3857N-DSM ἐργάζεσθαι2038V-PMN αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ φυλάσσειν5442V-PAN

16 καὶ2532CONJ ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῷ3588T-DSM Αδαμ76N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἀπὸ575PREP παντὸς3956A-GSN ξύλου3586N-GSN τοῦ3588T-GSN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM παραδείσῳ3857N-DSM βρώσει1035N-DSF φάγῃ2068V-FMI-2S

17 ἀπὸ575PREP δὲ1161PRT τοῦ3588T-GSN ξύλου3586N-GSN τοῦ3588T-GSN γινώσκειν1097V-PAN καλὸν2570A-ASN καὶ2532CONJ πονηρόν4190A-ASN οὐ3364ADV φάγεσθε2068V-FMI-2P ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM 3739 R-DSF δ1161PRT ἂν302PRT ἡμέρᾳ2250N-DSF φάγητε2068V-AAS-2P ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM θανάτῳ2288N-DSM ἀποθανεῖσθε599V-FMI-2P

18 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM Οὐ3364ADV καλὸν2570A-ASN εἶναι1510V-PAN τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM μόνον3440ADV ποιήσωμεν4160V-AAS-1P αὐτῷ846D-DSM βοηθὸν998N-ASM κατ2596PREP αὐτόν846D-ASM

19 καὶ2532CONJ ἔπλασεν4111V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἔτι2089ADV ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN θηρία2342N-APN τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN πετεινὰ4071N-APN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ἤγαγεν71V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Αδαμ76N-PRI ἰδεῖν3708V-AAN τί5100I-ASN καλέσει2564V-FAI-3S αὐτά846D-APN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN 3739 R-ASN ἐὰν1437CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S αὐτὸ846D-ASN Αδαμ76N-PRI ψυχὴν5590N-ASF ζῶσαν2198V-PAPAS τοῦτο3778D-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM

20 Καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S Αδαμ76N-PRI ὀνόματα3686N-APN πᾶσιν3956A-DPN τοῖς3588T-DPN κτήνεσιν2934N-DPN καὶ2532CONJ πᾶσι3956A-DPN τοῖς3588T-DPN πετεινοῖς4071N-DPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ πᾶσι3956A-DPN τοῖς3588T-DPN θηρίοις2342N-DPN τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM τῷ3588T-DSM δὲ1161PRT Αδαμ76N-PRI οὐχ3364ADV εὑρέθη2147V-API-3S βοηθὸς998N-NSM ὅμοιος3664A-NSM αὐτῷ846D-DSM

21 καὶ2532CONJ ἐπέβαλεν1911V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἔκστασιν1611N-ASF ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Αδαμ76N-PRI καὶ2532CONJ ὕπνωσενV-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S μίαν1520A-ASF τῶν3588T-GPF πλευρῶν4125N-GPF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀνεπλήρωσεν378V-AAI-3S σάρκα4561N-ASF ἀντ473PREP αὐτῆς846D-GSF

22 καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὴν3588T-ASF πλευράν4125N-ASF ἣν3739 R-ASF ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM Αδαμ76N-PRI εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ ἤγαγεν71V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Αδαμ76N-PRI

23 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Αδαμ76N-PRI Τοῦτο3778D-NSN νῦν3568ADV ὀστοῦν3747N-NSN ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN ὀστέων3747N-GPN μου1473P-GS καὶ2532CONJ σὰρξ4561N-NSF ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF σαρκός4561N-GSF μου1473P-GS αὕτη3778D-NSF κληθήσεται2564V-FPI-3S γυνή1135N-NSF ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ἀνδρὸς435N-GSM αὐτῆς846D-GSF ἐλήμφθη2983V-API-3S αὕτη3778D-NSF

24 ἕνεκεν1752PREP τούτου3778D-GSN καταλείψει2641V-FAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ προσκολληθήσεται4347V-FPI-3S πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P οἱ3588T-NPM δύο1417N-NUI εἰς1519PREP σάρκα4561N-ASF μίαν1520A-ASF

25 καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P οἱ3588T-NPM δύο1417N-NUI γυμνοί1131A-NPM 3739 R-NSN τε5037PRT Αδαμ76N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ᾐσχύνοντο153V-IMI-3P

Κεφάλαιο 3

1 3588T-NSM δὲ1161PRT ὄφις3789N-NSM ἦν1510V-IAI-3S φρονιμώτατος5429A-NSMS πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN θηρίων2342N-GPN τῶν3588T-GPN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ὧν3739 R-GPN ἐποίησεν4160V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM ὄφις3789N-NSM τῇ3588T-DSF γυναικί1135N-DSF Τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM Οὐ3364ADV μὴ3165ADV φάγητε2068V-AAS-2P ἀπὸ575PREP παντὸς3956A-GSN ξύλου3586N-GSN τοῦ3588T-GSN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM παραδείσῳ3857N-DSM

2 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF τῷ3588T-DSM ὄφει3789N-DSM Ἀπὸ575PREP καρποῦ2590N-GSM ξύλου3586N-GSN τοῦ3588T-GSM παραδείσου3857N-GSM φαγόμεθα2068V-FMI-1P

3 ἀπὸ575PREP δὲ1161PRT καρποῦ2590N-GSM τοῦ3588T-GSN ξύλου3586N-GSN 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τοῦ3588T-GSM παραδείσου3857N-GSM εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM Οὐ3364ADV φάγεσθε2068V-FMI-2P ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV ἅψησθε680V-AMS-2P αὐτοῦ846D-GSM ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV ἀποθάνητε599V-AAS-2P

4 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM ὄφις3789N-NSM τῇ3588T-DSF γυναικί1135N-DSF Οὐ3364ADV θανάτῳ2288N-DSM ἀποθανεῖσθε599V-FMI-2P

5 ᾔδει1491V-YAI-3S γὰρ1063PRT 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP 3739 R-DSF ἂν302PRT ἡμέρᾳ2250N-DSF φάγητε2068V-AAS-2P ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM διανοιχθήσονται1272V-FPI-3P ὑμῶν4771P-GP οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοί3788N-NPM καὶ2532CONJ ἔσεσθε1510V-FMI-2P ὡς3739CONJ θεοὶ2316N-NPM γινώσκοντες1097V-PAPNP καλὸν2570A-ASN καὶ2532CONJ πονηρόν4190A-ASN

6 καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF ὅτι3754CONJ καλὸν2570A-NSN τὸ3588T-NSN ξύλον3586N-NSN εἰς1519PREP βρῶσιν1035N-ASF καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ ἀρεστὸν701A-NSN τοῖς3588T-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM ἰδεῖν3708V-AAN καὶ2532CONJ ὡραῖόν5611A-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τοῦ3588T-GSN κατανοῆσαι2657V-AAN καὶ2532CONJ λαβοῦσα2983V-AAPNS τοῦ3588T-GSM καρποῦ2590N-GSM αὐτοῦ846D-GSN ἔφαγεν2068V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ἀνδρὶ435N-DSM αὐτῆς846D-GSF μετ3326PREP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἔφαγον2068V-AAI-3P

7 καὶ2532CONJ διηνοίχθησαν1272V-API-3P οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM τῶν3588T-GPM δύο1417N-NUI καὶ2532CONJ ἔγνωσαν1097V-AAI-3P ὅτι3754CONJ γυμνοὶ1131A-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P καὶ2532CONJ ἔρραψανV-AAI-3P φύλλα5444N-APN συκῆς4808N-GSF καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM περιζώματαN-APN

8 Καὶ2532CONJ ἤκουσαν191V-AAI-3P τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM περιπατοῦντος4043V-PAPGS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM παραδείσῳ3857N-DSM τὸ3588T-ASN δειλινόν1168A-ASN καὶ2532CONJ ἐκρύβησαν2928V-AAI-3P 3739 R-NSN τε5037PRT Αδαμ76N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τοῦ3588T-GSN ξύλου3586N-GSN τοῦ3588T-GSM παραδείσου3857N-GSM

9 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM Αδαμ76N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Αδαμ76N-PRI ποῦ4225ADV εἶ1510V-PAI-2S

10 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Τὴν3588T-ASF φωνήν5456N-ASF σου4771P-GS ἤκουσα191V-AAI-1S περιπατοῦντος4043V-PAPGS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM παραδείσῳ3857N-DSM καὶ2532CONJ ἐφοβήθην5399V-API-1S ὅτι3754CONJ γυμνός1131A-NSM εἰμι1510V-PAI-1S καὶ2532CONJ ἐκρύβην2928V-API-1S

11 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Τίς5100I-NSM ἀνήγγειλέν312V-AAI-3S σοι4771P-DS ὅτι3754CONJ γυμνὸς1131A-NSM εἶ1510V-PAI-2S μὴ3165ADV ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ξύλου3586N-GSN οὗ3739 R-GSN ἐνετειλάμην1781V-AMI-1S σοι4771P-DS τούτου3778D-GSM μόνου3441A-GSM μὴ3165ADV φαγεῖν2068V-AAN ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSN ἔφαγες2068V-AAI-2S

12 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM Αδαμ76N-PRI 3588T-NSF γυνή1135N-NSF ἣν3739 R-ASF ἔδωκας1325V-AAI-2S μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS αὕτη3778D-NSF μοι1473P-DS ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ξύλου3586N-GSN καὶ2532CONJ ἔφαγον2068V-AAI-3P

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῇ3588T-DSF γυναικί1135N-DSF Τί5100I-ASN τοῦτο3778D-ASN ἐποίησας4160V-AAI-2S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSF γυνή1135N-NSF 3588T-NSM ὄφις3789N-NSM ἠπάτησέν538V-AAI-3S με1473P-AS καὶ2532CONJ ἔφαγον2068V-AAI-3P

14 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῷ3588T-DSM ὄφει3789N-DSM Ὅτι3754CONJ ἐποίησας4160V-AAI-2S τοῦτο3778D-ASN ἐπικατάρατος1944A-NSM σὺ4771P-NS ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN θηρίων2342N-GPN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN στήθει4738N-DSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF κοιλίᾳ2836N-DSF πορεύσῃ4198V-FMI-2S καὶ2532CONJ γῆν1065N-ASF φάγῃ2068V-FMI-2S πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF σου4771P-GS

15 καὶ2532CONJ ἔχθραν2190N-ASF θήσω5087V-FAI-1S ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τῆς3588T-GSF γυναικὸς1135N-GSF καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τοῦ3588T-GSN σπέρματός4690N-GSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τοῦ3588T-GSN σπέρματος4690N-GSN αὐτῆς846D-GSF αὐτός846D-NSM σου4771P-GS τηρήσει5083V-FAI-3S κεφαλήν2776N-ASF καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS τηρήσεις5083V-FAI-3S αὐτοῦ846D-GSM πτέρναν4418N-ASF

16 καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF γυναικὶ1135N-DSF εἶπεν2036V-AAI-3S Πληθύνων4129V-PAPNS πληθυνῶ4129V-FAI-1S τὰς3588T-APF λύπας3077N-APF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM στεναγμόν4726N-ASM σου4771P-GS ἐν1722PREP λύπαις3077N-DPF τέξῃ5088V-FMI-2S τέκνα5043N-APN καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM σου4771P-GS 3588T-NSF ἀποστροφήN-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ αὐτός846D-NSM σου4771P-GS κυριεύσει2961V-FAI-3S

17 τῷ3588T-DSM δὲ1161PRT Αδαμ76N-PRI εἶπεν2036V-AAI-3S Ὅτι3754CONJ ἤκουσας191V-AAI-2S τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τῆς3588T-GSF γυναικός1135N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἔφαγες2068V-AAI-2S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ξύλου3586N-GSN οὗ3739 R-GSN ἐνετειλάμην1781V-AMI-1S σοι4771P-DS τούτου3778D-GSM μόνου3441A-GSM μὴ3165ADV φαγεῖν2068V-AAN ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSN ἐπικατάρατος1944A-NSM 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN σου4771P-GS ἐν1722PREP λύπαις3077N-DPF φάγῃ2068V-FMI-2S αὐτὴν846D-ASF πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF σου4771P-GS

18 ἀκάνθας173N-APF καὶ2532CONJ τριβόλους5146N-APM ἀνατελεῖ393V-FAI-3S σοι4771P-DS καὶ2532CONJ φάγῃ2068V-FMI-2S τὸν3588T-ASM χόρτον5528N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM

19 ἐν1722PREP ἱδρῶτι2402N-DSM τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS φάγῃ2068V-FMI-2S τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM σου4771P-GS ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN ἀποστρέψαι654V-AAN σε4771P-AS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐξ1537PREP ἧς3739 R-GSF ἐλήμφθης2983V-API-2S ὅτι3754CONJ γῆ1065N-NSF εἶ1510V-PAI-2S καὶ2532CONJ εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF ἀπελεύσῃ565V-FMI-2S

20 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S Αδαμ76N-PRI τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τῆς3588T-GSF γυναικὸς1135N-GSF αὐτοῦ846D-GSM Ζωή2222N-NSF ὅτι3754CONJ αὕτη3778D-NSF μήτηρ3384N-NSF πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ζώντων2198V-PAPGP

21 Καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῷ3588T-DSM Αδαμ76N-PRI καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF γυναικὶ1135N-DSF αὐτοῦ846D-GSM χιτῶνας5509N-APM δερματίνους1193A-APM καὶ2532CONJ ἐνέδυσεν1746V-AAI-3S αὐτούς846D-APM

22 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM Ἰδοὺ2400INJ Αδαμ76N-PRI γέγονεν1096V-RAI-3S ὡς3739CONJ εἷς1519A-NSM ἐξ1537PREP ἡμῶν1473P-GP τοῦ3588T-GSN γινώσκειν1097V-PAN καλὸν2570A-ASM καὶ2532CONJ πονηρόν4190A-ASM καὶ2532CONJ νῦν3568ADV μήποτε3379ADV ἐκτείνῃ1614V-AAS-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF καὶ2532CONJ λάβῃ2983V-AAS-3S τοῦ3588T-GSN ξύλου3586N-GSN τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF καὶ2532CONJ φάγῃ2068V-FMI-2S καὶ2532CONJ ζήσεται2198V-FMI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

23 καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM παραδείσου3857N-GSM τῆς3588T-GSF τρυφῆς5172N-GSF ἐργάζεσθαι2038V-PMN τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐξ1537PREP ἧς3739 R-GSF ἐλήμφθη2983V-API-3S

24 καὶ2532CONJ ἐξέβαλεν1544V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Αδαμ76N-PRI καὶ2532CONJ κατῴκισεν2730V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἀπέναντι561PREP τοῦ3588T-GSM παραδείσου3857N-GSM τῆς3588T-GSF τρυφῆς5172N-GSF καὶ2532CONJ ἔταξεν5021V-AAI-3S τὰ3588T-APN χερουβιμ5502N-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF φλογίνηνA-ASF ῥομφαίαν4501N-ASF τὴν3588T-ASF στρεφομένην4762V-PMPAS φυλάσσειν5442V-PAN τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF τοῦ3588T-GSN ξύλου3586N-GSN τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF

Κεφάλαιο 4

1 Αδαμ76N-PRI δὲ1161PRT ἔγνω1097V-AAI-3S Ευαν2096N-PRI τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ συλλαβοῦσα4815V-AAPNS ἔτεκεν5088V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Καιν2535N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐκτησάμην2932V-AMI-1S ἄνθρωπον444N-ASM διὰ1223PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

2 καὶ2532CONJ προσέθηκεν4369V-AAI-3S τεκεῖν5088V-AAN τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846D-GSM τὸν3588T-ASM Αβελ6N-PRI καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S Αβελ6N-PRI ποιμὴν4166N-NSM προβάτων4263N-GPN Καιν2535N-PRI δὲ1161PRT ἦν1510V-IAI-3S ἐργαζόμενος2038V-PMPNS τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

3 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μεθ3326PREP ἡμέρας2250N-APF ἤνεγκεν5342V-AAI-3S Καιν2535N-PRI ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM καρπῶν2590N-GPM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF θυσίαν2378N-ASF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

4 καὶ2532CONJ Αβελ6N-PRI ἤνεγκεν5342V-AAI-3S καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM πρωτοτόκων4416A-GPM τῶν3588T-GPN προβάτων4263N-GPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN στεάτωνN-GPN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπεῖδεν1896V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐπὶ1909PREP Αβελ6N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPN δώροις1435N-DPN αὐτοῦ846D-GSM

5 ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT Καιν2535N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF θυσίαις2378N-DPF αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV προσέσχεν4337V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐλύπησεν3076V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Καιν2535N-PRI λίαν3029ADV καὶ2532CONJ συνέπεσεν4842V-AAI-3S τῷ3588T-DSN προσώπῳ4383N-DSN

6 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῷ3588T-DSM Καιν2535N-PRI Ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN περίλυπος4036A-NSM ἐγένου1096V-AMI-2S καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN συνέπεσεν4842V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS

7 οὐκ3364ADV ἐὰν1437CONJ ὀρθῶς3717ADV προσενέγκῃς4374V-AAS-2S ὀρθῶς3717ADV δὲ1161PRT μὴ3165ADV διέλῃς1244V-AAS-2S ἥμαρτες264V-AAI-2S ἡσύχασον2270V-AAD-2S πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS 3588T-NSF ἀποστροφὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἄρξεις757V-FAI-3S αὐτοῦ846D-GSM

8 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Καιν2535N-PRI πρὸς4314PREP Αβελ6N-PRI τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846D-GSM Διέλθωμεν1330V-AAS-1P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πεδίονN-ASN καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἶναι1510V-PAN αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πεδίῳN-DSN καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S Καιν2535N-PRI ἐπὶ1909PREP Αβελ6N-PRI τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀπέκτεινεν615V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM

9 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πρὸς4314PREP Καιν2535N-PRI Ποῦ4225ADV ἐστιν1510V-PAI-3S Αβελ6N-PRI 3588T-NSM ἀδελφός80N-NSM σου4771P-GS 3588T-NSM δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Οὐ3364ADV γινώσκω1097V-PAI-1S μὴ3165ADV φύλαξ5441N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM μού1473P-GS εἰμι1510V-PAI-1S ἐγώ1473P-NS

10 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM Τί5100I-ASN ἐποίησας4160V-AAI-2S φωνὴ5456N-NSF αἵματος129N-GSN τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM σου4771P-GS βοᾷ994V-PAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

11 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐπικατάρατος1944A-NSM σὺ4771P-NS ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF 3739 R-NSF ἔχανενV-AAI-3S τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN αὐτῆς846D-GSF δέξασθαι1209V-AMP τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM σου4771P-GS ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF χειρός5495N-GSF σου4771P-GS

12 ὅτι3754CONJ ἐργᾷ2038V-FMI-2S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV προσθήσει4369V-FAI-3S τὴν3588T-ASF ἰσχὺν2479N-ASF αὐτῆς846D-GSF δοῦναί1325V-AAN σοι4771P-DS στένωνV-PAPNS καὶ2532CONJ τρέμων5141V-PAPNS ἔσῃ1510V-FMI-2S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

13 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Καιν2535N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM Μείζων3173A-NSFC 3588T-NSF αἰτία156N-NSF μου1473P-GS τοῦ3588T-GSN ἀφεθῆναί863V-APN με1473P-AS

14 εἰ1487CONJ ἐκβάλλεις1544V-PAI-2S με1473P-AS σήμερον4594ADV ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS κρυβήσομαι2928V-FPI-1S καὶ2532CONJ ἔσομαι1510V-FMI-1S στένωνV-PAPNS καὶ2532CONJ τρέμων5141V-PAPNS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM εὑρίσκων2147V-PAPNS με1473P-AS ἀποκτενεῖ615V-FAI-3S με1473P-AS

15 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM Οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἀποκτείνας615V-AAPNS Καιν2535N-PRI ἑπτὰ2033N-NUI ἐκδικούμενα1556V-PMPAP παραλύσει3886V-FAI-3S καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM σημεῖον4592N-ASN τῷ3588T-DSM Καιν2535N-PRI τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV ἀνελεῖν337V-AAN αὐτὸν846D-ASM πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM εὑρίσκοντα2147V-PAPAS αὐτόν846D-ASM

16 ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S δὲ1161PRT Καιν2535N-PRI ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ᾤκησεν3611V-AAI-3S ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF ΝαιδN-PRI κατέναντι2713PREP ΕδεμN-PRI

17 Καὶ2532CONJ ἔγνω1097V-AAI-3S Καιν2535N-PRI τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ συλλαβοῦσα4815V-AAPNS ἔτεκεν5088V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ενωχ1802N-PRI καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S οἰκοδομῶν3618V-PAPNS πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ ἐπωνόμασεν2028V-AAI-3S τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846D-GSM Ενωχ1802N-PRI

18 ἐγενήθη1096V-API-3S δὲ1161PRT τῷ3588T-DSM Ενωχ1802N-PRI ΓαιδαδN-PRI καὶ2532CONJ ΓαιδαδN-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΜαιηλN-PRI καὶ2532CONJ ΜαιηλN-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Μαθουσαλα3103N-PRI καὶ2532CONJ Μαθουσαλα3103N-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Λαμεχ2984N-PRI

19 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἑαυτῷ1438D-DSM Λαμεχ2984N-PRI δύο1417N-NUI γυναῖκας1135N-APF ὄνομα3686N-ASN τῇ3588T-DSF μιᾷ1519A-DSF ΑδαN-PRI καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-ASN τῇ3588T-DSF δευτέρᾳ1208A-DSF ΣελλαN-PRI

20 καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S ΑδαN-PRI τὸν3588T-ASM ΙωβελN-PRI οὗτος3778D-NSM ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM οἰκούντων3611V-PAPGP ἐν1722PREP σκηναῖς4633N-DPF κτηνοτρόφωνA-GPN

21 καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-ASN τῷ3588T-DSM ἀδελφῷ80N-DSM αὐτοῦ846D-GSM ΙουβαλN-PRI οὗτος3778D-NSM ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM καταδείξαςV-AAPNS ψαλτήριονN-ASN καὶ2532CONJ κιθάραν2788N-ASF

22 ΣελλαN-PRI δὲ1161PRT ἔτεκεν5088V-AAI-3S καὶ2532CONJ αὐτὴ846D-NSF τὸν3588T-ASM ΘοβελN-PRI καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S σφυροκόποςA-NSM χαλκεὺς5471N-NSM χαλκοῦ5475N-GSM καὶ2532CONJ σιδήρου4604N-GSM ἀδελφὴ79N-NSF δὲ1161PRT ΘοβελN-PRI Νοεμα3540N-PRI

23 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT Λαμεχ2984N-PRI ταῖς3588T-DPF ἑαυτοῦ1438D-GSM γυναιξίν1135N-DPF ΑδαN-PRI καὶ2532CONJ ΣελλαN-PRI ἀκούσατέ191V-AAD-2P μου1473P-GS τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF γυναῖκες1135N-VPF Λαμεχ2984N-PRI ἐνωτίσασθέ1801V-AMD-2P μου1473P-GS τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM ὅτι3754CONJ ἄνδρα435N-ASM ἀπέκτεινα615V-AAI-1S εἰς1519PREP τραῦμα5134N-ASN ἐμοὶ1473P-DS καὶ2532CONJ νεανίσκον3495N-ASM εἰς1519PREP μώλωπα3468N-ASM ἐμοί1473P-DS

24 ὅτι3754CONJ ἑπτάκις2034ADV ἐκδεδίκηται1556V-RMI-3S ἐκ1537PREP Καιν2535N-PRI ἐκ1537PREP δὲ1161PRT Λαμεχ2984N-PRI ἑβδομηκοντάκις1441ADV ἑπτά2033N-NUI

25 Ἔγνω1097V-AAI-3S δὲ1161PRT Αδαμ76N-PRI Ευαν2096N-PRI τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ συλλαβοῦσα4815V-AAPNS ἔτεκεν5088V-AAI-3S υἱὸν5207N-ASM καὶ2532CONJ ἐπωνόμασεν2028V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Σηθ4589N-PRI λέγουσα3004V-PAPNS Ἐξανέστησεν1817V-AAI-3S γάρ1063PRT μοι1473P-DS 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM σπέρμα4690N-ASN ἕτερον2087A-ASN ἀντὶ473PREP Αβελ6N-PRI ὃν3739 R-ASM ἀπέκτεινεν615V-AAI-3S Καιν2535N-PRI

26 καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Σηθ4589N-PRI ἐγένετο1096V-ANI-3S υἱός5207N-NSM ἐπωνόμασεν2028V-AAI-3S δὲ1161PRT τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Ενως1800N-PRI οὗτος3778D-NSM ἤλπισεν1679V-AAI-3S ἐπικαλεῖσθαι1941V-PMN τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

Κεφάλαιο 5

1 Αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF βίβλος976N-NSF γενέσεως1078N-GSF ἀνθρώπων444N-GPM 3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM Αδαμ76N-PRI κατ2596PREP εἰκόνα1504N-ASF θεοῦ2316N-GSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM

2 ἄρσεν730A-ASN καὶ2532CONJ θῆλυ2338A-ASN ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ εὐλόγησεν2127V-AAI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἐπωνόμασεν2028V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτῶν846D-GPM Αδαμ76N-PRI 3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτούς846D-APM

3 ἔζησεν2198V-AAI-3S δὲ1161PRT Αδαμ76N-PRI διακόσια1250A-APN καὶ2532CONJ τριάκοντα5144N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF ἰδέαν2397N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF εἰκόνα1504N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπωνόμασεν2028V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Σηθ4589N-PRI

4 ἐγένοντο1096V-AMI-3P δὲ1161PRT αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF Αδαμ76N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Σηθ4589N-PRI ἑπτακόσιαA-APN ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF

5 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF Αδαμ76N-PRI ἃς3739 R-APF ἔζησεν2198V-AAI-3S ἐννακόσιαA-APN καὶ2532CONJ τριάκοντα5144N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

6 Ἔζησεν2198V-AAI-3S δὲ1161PRT Σηθ4589N-PRI διακόσια1250A-APN καὶ2532CONJ πέντε4002N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ενως1800N-PRI

7 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Σηθ4589N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Ενως1800N-PRI ἑπτακόσιαA-APN καὶ2532CONJ ἑπτὰ2033N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF

8 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF Σηθ4589N-PRI ἐννακόσιαA-APN καὶ2532CONJ δώδεκα1427N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

9 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Ενως1800N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI ἐνενήκοντα1768N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Καιναν2536N-PRI

10 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Ενως1800N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Καιναν2536N-PRI ἑπτακόσιαA-APN καὶ2532CONJ δέκα1176N-NUI πέντε4002N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF

11 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF Ενως1800N-PRI ἐννακόσιαA-APN καὶ2532CONJ πέντε4002N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

12 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Καιναν2536N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI ἑβδομήκοντα1440N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Μαλελεηλ3121N-PRI

13 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Καιναν2536N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Μαλελεηλ3121N-PRI ἑπτακόσιαA-APN καὶ2532CONJ τεσσαράκοντα5062N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF

14 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF Καιναν2536N-PRI ἐννακόσιαA-APN καὶ2532CONJ δέκα1176N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

15 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Μαλελεηλ3121N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI καὶ2532CONJ ἑξήκοντα1835N-NUI πέντε4002N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ιαρεδ2391N-PRI

16 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Μαλελεηλ3121N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Ιαρεδ2391N-PRI ἑπτακόσιαA-APN καὶ2532CONJ τριάκοντα5144N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF

17 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF Μαλελεηλ3121N-PRI ὀκτακόσιαA-APN καὶ2532CONJ ἐνενήκοντα1768N-NUI πέντε4002N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

18 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Ιαρεδ2391N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI καὶ2532CONJ ἑξήκοντα1835N-NUI δύο1417N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ενωχ1802N-PRI

19 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Ιαρεδ2391N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Ενωχ1802N-PRI ὀκτακόσιαA-APN ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF

20 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF Ιαρεδ2391N-PRI ἐννακόσιαA-APN καὶ2532CONJ ἑξήκοντα1835N-NUI δύο1417N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

21 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Ενωχ1802N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI καὶ2532CONJ ἑξήκοντα1835N-NUI πέντε4002N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Μαθουσαλα3103N-PRI

22 εὐηρέστησεν2100V-AAI-3S δὲ1161PRT Ενωχ1802N-PRI τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Μαθουσαλα3103N-PRI διακόσια1250A-APN ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF

23 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF Ενωχ1802N-PRI τριακόσια5145A-APN ἑξήκοντα1835N-NUI πέντε4002N-NUI ἔτη2094N-APN

24 καὶ2532CONJ εὐηρέστησεν2100V-AAI-3S Ενωχ1802N-PRI τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ηὑρίσκετο2147V-IMI-3S ὅτι3754CONJ μετέθηκεν3346V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM θεός2316N-NSM

25 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Μαθουσαλα3103N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI καὶ2532CONJ ἑξήκοντα1835N-NUI ἑπτὰ2033N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Λαμεχ2984N-PRI

26 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Μαθουσαλα3103N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Λαμεχ2984N-PRI ὀκτακόσιαA-APN δύο1417N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF

27 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF Μαθουσαλα3103N-PRI ἃς3739 R-APF ἔζησεν2198V-AAI-3S ἐννακόσιαA-APN καὶ2532CONJ ἑξήκοντα1835N-NUI ἐννέα1767N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

28 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Λαμεχ2984N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI ὀγδοήκοντα3589N-NUI ὀκτὼ3638N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱὸν5207N-ASM

29 καὶ2532CONJ ἐπωνόμασεν2028V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Νωε3575N-PRI λέγων3004V-PAPNS Οὗτος3778D-NSM διαναπαύσειV-FAI-3S ἡμᾶς1473P-AP ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF λυπῶν3077N-GPF τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἧς3739 R-GSF κατηράσατο2672V-ANI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM

30 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Λαμεχ2984N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Νωε3575N-PRI πεντακόσια4001A-APN καὶ2532CONJ ἑξήκοντα1835N-NUI πέντε4002N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF

31 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF Λαμεχ2984N-PRI ἑπτακόσιαA-NPN καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI τρία5140A-NPM ἔτη2094N-NPN καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

32 Καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S Νωε3575N-PRI ἐτῶν2094N-GPN πεντακοσίων4001A-GPN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S Νωε3575N-PRI τρεῖς5140A-APM υἱούς5207N-APM τὸν3588T-ASM Σημ4590N-PRI τὸν3588T-ASM ΧαμN-PRI τὸν3588T-ASM ΙαφεθN-PRI

Κεφάλαιο 6

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἡνίκα2259ADV ἤρξαντο757V-AMI-3P οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM πολλοὶ4183A-NPM γίνεσθαι1096V-PMN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ θυγατέρες2364N-NPF ἐγενήθησαν1096V-API-3P αὐτοῖς846D-DPM

2 ἰδόντες3708V-AAPNP δὲ1161PRT οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM ὅτι3754CONJ καλαί2570A-NPF εἰσιν1510V-PAI-3P ἔλαβον2983V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM γυναῖκας1135N-APF ἀπὸ575PREP πασῶν3956A-GPF ὧν3739 R-GPF ἐξελέξαντο1586V-AMI-3P

3 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM Οὐ3364ADV μὴ3165ADV καταμείνῃ2650V-AAS-3S τὸ3588T-ASN πνεῦμά4151N-ASN μου1473P-GS ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ἀνθρώποις444N-DPM τούτοις3778D-DPM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN εἶναι1510V-PAN αὐτοὺς846D-APM σάρκας4561N-APF ἔσονται1510V-FMI-3P δὲ1161PRT αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF αὐτῶν846D-GPM ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI ἔτη2094N-APN

4 οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT γίγαντεςN-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF καὶ2532CONJ μετ3326PREP ἐκεῖνο1565D-ASN ὡς3739CONJ ἂν302PRT εἰσεπορεύοντο1531V-IMI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM πρὸς4314PREP τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ ἐγεννῶσαν1080V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM ἐκεῖνοι1565D-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P οἱ3588T-NPM γίγαντεςN-NPM οἱ3588T-NPM ἀπ575PREP αἰῶνος165N-GSM οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM οἱ3588T-NPM ὀνομαστοίA-NPM

5 Ἰδὼν3708V-AAPNS δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὅτι3754CONJ ἐπληθύνθησαν4129V-API-3P αἱ3588T-NPF κακίαι2549N-NPF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM τις5100I-NSM διανοεῖταιV-PMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἐπιμελῶς1960ADV ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN πονηρὰ4190A-APN πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF

6 καὶ2532CONJ ἐνεθυμήθη1760V-API-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὅτι3754CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ διενοήθηV-API-3S

7 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM ἈπαλείψωV-FAI-1S τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM ὃν3739 R-ASM ἐποίησα4160V-AAI-1S ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἀπὸ575PREP ἀνθρώπου444N-GSM ἕως2193PREP κτήνους2934N-GSN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP ἑρπετῶν2062N-GPN ἕως2193PREP τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ὅτι3754CONJ ἐθυμώθην2373V-API-1S ὅτι3754CONJ ἐποίησα4160V-AAI-1S αὐτούς846D-APM

8 Νωε3575N-PRI δὲ1161PRT εὗρεν2147V-AAI-3S χάριν5485N-ASF ἐναντίον1726PREP κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

9 Αὗται3778D-NPF δὲ1161PRT αἱ3588T-NPF γενέσεις1078N-NPF Νωε3575N-PRI Νωε3575N-PRI ἄνθρωπος444N-NSM δίκαιος1342A-NSM τέλειος5046A-NSM ὢν1510V-PAPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γενεᾷ1074N-DSF αὐτοῦ846D-GSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM εὐηρέστησεν2100V-AAI-3S Νωε3575N-PRI

10 ἐγέννησεν1080V-AAI-3S δὲ1161PRT Νωε3575N-PRI τρεῖς5140A-APM υἱούς5207N-APM τὸν3588T-ASM Σημ4590N-PRI τὸν3588T-ASM ΧαμN-PRI τὸν3588T-ASM ΙαφεθN-PRI

11 ἐφθάρη5351V-API-3S δὲ1161PRT 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἐναντίον1726PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἐπλήσθη4130V-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἀδικίας93N-GSF

12 καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S κατεφθαρμένη2704V-RMPNS ὅτι3754CONJ κατέφθειρεν2704V-IAI-3S πᾶσα3956A-NSF σὰρξ4561N-NSF τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

13 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πρὸς4314PREP Νωε3575N-PRI Καιρὸς2540N-NSM παντὸς3956A-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἥκει1854V-PAI-3S ἐναντίον1726PREP μου1473P-GS ὅτι3754CONJ ἐπλήσθη4130V-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἀδικίας93N-GSF ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS καταφθείρω2704V-PAI-1S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

14 ποίησον4160V-AAD-2S οὖν3767PRT σεαυτῷ4572D-DSM κιβωτὸν2787N-ASF ἐκ1537PREP ξύλων3586N-GPN τετραγώνων5068A-GPN νοσσιὰς3555N-APF ποιήσεις4160V-FAI-3S τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF καὶ2532CONJ ἀσφαλτώσειςV-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἔσωθεν2081ADV καὶ2532CONJ ἔξωθεν1855ADV τῇ3588T-DSF ἀσφάλτῳN-DSF

15 καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV ποιήσεις4160V-FAI-3S τὴν3588T-ASF κιβωτόν2787N-ASF τριακοσίων5145A-GPM πήχεων4083N-GPM τὸ3588T-ASN μῆκος3372N-ASN τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI πήχεων4083N-GPM τὸ3588T-ASN πλάτος4114N-ASN καὶ2532CONJ τριάκοντα5144N-NUI πήχεων4083N-GPM τὸ3588T-ASN ὕψος5311N-ASN αὐτῆς846D-GSF

16 ἐπισυνάγων1996V-PAPNS ποιήσεις4160V-FAI-3S τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP πῆχυν4083N-ASM συντελέσεις4931V-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἄνωθεν509ADV τὴν3588T-ASF δὲ1161PRT θύραν2374N-ASF τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF ποιήσεις4160V-FAI-3S ἐκ1537PREP πλαγίωνA-GPM κατάγαιαA-APN διώροφαA-APN καὶ2532CONJ τριώροφαA-APN ποιήσεις4160V-FAI-3S αὐτήν846D-ASF

17 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἰδοὺ2400INJ ἐπάγω1863V-PAI-1S τὸν3588T-ASM κατακλυσμὸν2627N-ASM ὕδωρ5204N-ASN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καταφθεῖραι2704V-AAN πᾶσαν3956A-ASF σάρκα4561N-ASF ἐν1722PREP 3739 R-DSF ἐστιν1510V-PAI-3S πνεῦμα4151N-NSN ζωῆς2222N-GSF ὑποκάτω5270PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ὅσα3745A-APN ἐὰν1437CONJ 1510V-PAS-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF τελευτήσει5053V-FAI-3S

18 καὶ2532CONJ στήσω2476V-FAI-1S τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF μου1473P-GS πρὸς4314PREP σέ4771P-AS εἰσελεύσῃ1525V-FMI-2S δὲ1161PRT εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κιβωτόν2787N-ASF σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνή1135N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM σου4771P-GS μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS

19 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἑρπετῶν2062N-GPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN θηρίων2342N-GPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πάσης3956A-GSF σαρκός4561N-GSF δύο1417N-NUI δύο1417N-NUI ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPM εἰσάξεις1521V-FAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κιβωτόν2787N-ASF ἵνα2443CONJ τρέφῃς5142V-PAS-2S μετὰ3326PREP σεαυτοῦ4572D-GSM ἄρσεν730A-NSN καὶ2532CONJ θῆλυ2338A-NSN ἔσονται1510V-FMI-3P

20 ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPN ὀρνέων3732N-GPN τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἑρπετῶν2062N-GPN τῶν3588T-GPN ἑρπόντωνV-PAPGP ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN αὐτῶν846D-GPN δύο1417N-NUI δύο1417N-NUI ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN εἰσελεύσονται1525V-FMI-3P πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS τρέφεσθαι5142V-PMN μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS ἄρσεν730A-ASN καὶ2532CONJ θῆλυ2338A-ASN

21 σὺ4771P-NS δὲ1161PRT λήμψῃ2983V-FMI-2S σεαυτῷ4572D-DSM ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN βρωμάτων1033N-GPN 3739 R-APN ἔδεσθε2068V-FMI-2P καὶ2532CONJ συνάξεις4863V-FAI-3S πρὸς4314PREP σεαυτόν4572D-ASM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S σοὶ4771P-DS καὶ2532CONJ ἐκείνοις1565D-DPN φαγεῖν2068V-AAN

22 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S Νωε3575N-PRI πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐνετείλατο1781V-ANI-3S αὐτῷ846D-DSM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM οὕτως3778ADV ἐποίησεν4160V-AAI-3S

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πρὸς4314PREP Νωε3575N-PRI Εἴσελθε1525V-AAD-2S σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM οἶκός3624N-NSM σου4771P-GS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κιβωτόν2787N-ASF ὅτι3754CONJ σὲ4771P-AS εἶδον3708V-AAI-3P δίκαιον1342A-ASM ἐναντίον1726PREP μου1473P-GS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γενεᾷ1074N-DSF ταύτῃ3778D-DSF

2 ἀπὸ575PREP δὲ1161PRT τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN τῶν3588T-GPN καθαρῶν2513A-GPN εἰσάγαγε1521V-AAD-2S πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS ἑπτὰ2033N-NUI ἑπτά2033N-NUI ἄρσεν730A-ASN καὶ2532CONJ θῆλυ2338A-ASN ἀπὸ575PREP δὲ1161PRT τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN τῶν3588T-GPN μὴ3165ADV καθαρῶν2513A-GPN δύο1417N-NUI δύο1417N-NUI ἄρσεν730A-ASN καὶ2532CONJ θῆλυ2338A-ASN

3 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM τῶν3588T-GPN καθαρῶν2513A-GPN ἑπτὰ2033N-NUI ἑπτά2033N-NUI ἄρσεν730A-ASN καὶ2532CONJ θῆλυ2338A-ASN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN τῶν3588T-GPN μὴ3165ADV καθαρῶν2513A-GPN δύο1417N-NUI δύο1417N-NUI ἄρσεν730A-ASN καὶ2532CONJ θῆλυ2338A-ASN διαθρέψαιV-AAN σπέρμα4690N-ASN ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

4 ἔτι2089ADV γὰρ1063PRT ἡμερῶν2250N-GPF ἑπτὰ2033N-NUI ἐγὼ1473P-NS ἐπάγω1863V-PAI-1S ὑετὸν5205N-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF τεσσαράκοντα5062N-NUI ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ τεσσαράκοντα5062N-NUI νύκτας3571N-APF καὶ2532CONJ ἐξαλείψω1813V-AAS-1S πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF ἐξανάστασιν1815N-ASF ἣν3739 R-ASF ἐποίησα4160V-AAI-1S ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

5 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S Νωε3575N-PRI πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐνετείλατο1781V-ANI-3S αὐτῷ846D-DSM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM

6 Νωε3575N-PRI δὲ1161PRT ἦν1510V-IAI-3S ἐτῶν2094N-GPN ἑξακοσίων1812A-GPN καὶ2532CONJ 3588T-NSM κατακλυσμὸς2627N-NSM ἐγένετο1096V-ANI-3S ὕδατος5204N-GSN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

7 εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S δὲ1161PRT Νωε3575N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN τοῦ3588T-GSM κατακλυσμοῦ2627N-GSM

8 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN τῶν3588T-GPN καθαρῶν2513A-GPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN τῶν3588T-GPN μὴ3165ADV καθαρῶν2513A-GPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἑρπετῶν2062N-GPN τῶν3588T-GPN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

9 δύο1417N-NUI δύο1417N-NUI εἰσῆλθον1525V-AAI-3P πρὸς4314PREP Νωε3575N-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κιβωτόν2787N-ASF ἄρσεν730A-ASN καὶ2532CONJ θῆλυ2338A-ASN καθὰ2505ADV ἐνετείλατο1781V-ANI-3S αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM

10 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μετὰ3326PREP τὰς3588T-APF ἑπτὰ2033N-NUI ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN τοῦ3588T-GSM κατακλυσμοῦ2627N-GSM ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

11 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἑξακοσιοστῷA-DSN ἔτει2094N-DSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ζωῇ2222N-DSF τοῦ3588T-GSM Νωε3575N-PRI τοῦ3588T-GSM δευτέρου1208A-GSM μηνός3303N-GSM ἑβδόμῃ1442A-DSF καὶ2532CONJ εἰκάδιN-DSF τοῦ3588T-GSM μηνός3303N-GSM τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ταύτῃ3778D-DSF ἐρράγησαν4486V-AAI-3P πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF πηγαὶ4077N-NPF τῆς3588T-GSF ἀβύσσου12N-GSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM καταρράκταιN-NPM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ἠνεῴχθησαν455V-API-3P

12 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S 3588T-NSM ὑετὸς5205N-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF τεσσαράκοντα5062N-NUI ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ τεσσαράκοντα5062N-NUI νύκτας3571N-APF

13 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ταύτῃ3778D-DSF εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S Νωε3575N-PRI Σημ4590N-PRI ΧαμN-PRI ΙαφεθN-PRI υἱοὶ5207N-NPM Νωε3575N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF Νωε3575N-PRI καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF τρεῖς5140A-NPF γυναῖκες1135N-NPF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κιβωτόν2787N-ASF

14 καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN θηρία2342N-NPN κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN κτήνη2934N-NPN κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN ἑρπετὸν2062N-NSN κινούμενον2795V-PMPNS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN πετεινὸν4071N-NSN κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN

15 εἰσῆλθον1525V-AAI-3P πρὸς4314PREP Νωε3575N-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κιβωτόν2787N-ASF δύο1417N-NUI δύο1417N-NUI ἀπὸ575PREP πάσης3956A-GSF σαρκός4561N-GSF ἐν1722PREP 3739 R-DSN ἐστιν1510V-PAI-3S πνεῦμα4151N-NSN ζωῆς2222N-GSF

16 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN εἰσπορευόμενα1531V-PMPNP ἄρσεν730A-ASN καὶ2532CONJ θῆλυ2338A-ASN ἀπὸ575PREP πάσης3956A-GSF σαρκὸς4561N-GSF εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S καθὰ2505ADV ἐνετείλατο1781V-ANI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῷ3588T-DSM Νωε3575N-PRI καὶ2532CONJ ἔκλεισεν2808V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἔξωθεν1855ADV αὐτοῦ846D-GSM τὴν3588T-ASF κιβωτόν2787N-ASF

17 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S 3588T-NSM κατακλυσμὸς2627N-NSM τεσσαράκοντα5062N-NUI ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ τεσσαράκοντα5062N-NUI νύκτας3571N-APF ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐπληθύνθη4129V-API-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN καὶ2532CONJ ἐπῆρεν1869V-AAI-3S τὴν3588T-ASF κιβωτόν2787N-ASF καὶ2532CONJ ὑψώθη5312V-API-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

18 καὶ2532CONJ ἐπεκράτειV-IAI-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN καὶ2532CONJ ἐπληθύνετο4129V-IMI-3S σφόδρα4970ADV ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐπεφέρετο2018V-IMI-3S 3588T-NSF κιβωτὸς2787N-NSF ἐπάνω1883PREP τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN

19 τὸ3588T-NSN δὲ1161PRT ὕδωρ5204N-NSN ἐπεκράτειV-IAI-3S σφόδρα4970ADV σφοδρῶς4971ADV ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐπεκάλυψεν1943V-AAI-3S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN τὰ3588T-APN ὑψηλά5308A-APN 3739 R-APN ἦν1510V-IAI-3S ὑποκάτω5270PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM

20 δέκα1176N-NUI πέντε4002N-NUI πήχεις4083N-APM ἐπάνω1883ADV ὑψώθη5312V-API-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN καὶ2532CONJ ἐπεκάλυψεν1943V-AAI-3S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN τὰ3588T-APN ὑψηλά5308A-APN

21 καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S πᾶσα3956A-NSF σὰρξ4561N-NSF κινουμένη2795V-PMPNS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPN θηρίων2342N-GPN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN ἑρπετὸν2062N-NSN κινούμενον2795V-PMPAS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM ἄνθρωπος444N-NSM

22 καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἔχει2192V-PAI-3S πνοὴν4157N-ASF ζωῆς2222N-GSF καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM ὃς3739 R-NSM ἦν1510V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF ξηρᾶς3584A-GSF ἀπέθανεν599V-AAI-3S

23 καὶ2532CONJ ἐξήλειψεν1813V-AAI-3S πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-NSN ἀνάστημαN-NSN 3739 R-NSN ἦν1510V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP προσώπου4383N-GSN πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἀπὸ575PREP ἀνθρώπου444N-GSM ἕως2193PREP κτήνους2934N-GSN καὶ2532CONJ ἑρπετῶν2062N-GPN καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ἐξηλείφθησαν1813V-API-3P ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ κατελείφθη2641V-API-3S μόνος3441A-NSM Νωε3575N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κιβωτῷ2787N-DSF

24 καὶ2532CONJ ὑψώθη5312V-API-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἡμέρας2250N-APF ἑκατὸν1540N-NUI πεντήκοντα4004N-NUI

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ2532CONJ ἐμνήσθη3403V-API-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSM Νωε3575N-PRI καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN θηρίων2342N-GPN καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἑρπετῶν2062N-GPN ὅσα3745A-NPN ἦν1510V-IAI-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κιβωτῷ2787N-DSF καὶ2532CONJ ἐπήγαγεν1863V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πνεῦμα4151N-ASN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἐκόπασεν2869V-AAI-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN

2 καὶ2532CONJ ἐπεκαλύφθησαν1943V-API-3P αἱ3588T-NPF πηγαὶ4077N-NPF τῆς3588T-GSF ἀβύσσου12N-GSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM καταρράκταιN-NPM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ συνεσχέθη4912V-API-3S 3588T-NSM ὑετὸς5205N-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM

3 καὶ2532CONJ ἐνεδίδουV-IAI-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN πορευόμενον4198V-PMPNS ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐνεδίδουV-IAI-3S καὶ2532CONJ ἠλαττονοῦτο1641V-IMI-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN μετὰ3326PREP πεντήκοντα4004N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ἡμέρας2250N-APF

4 καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S 3588T-NSF κιβωτὸς2787N-NSF ἐν1722PREP μηνὶ3303N-DSM τῷ3588T-DSM ἑβδόμῳ1442A-DSM ἑβδόμῃ1442A-DSF καὶ2532CONJ εἰκάδιN-DSF τοῦ3588T-GSM μηνός3303N-GSM ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN τὰ3588T-APN ΑραρατN-PRI

5 τὸ3588T-NSN δὲ1161PRT ὕδωρ5204N-NSN πορευόμενον4198V-PMPAS ἠλαττονοῦτο1641V-IMI-3S ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM δεκάτου1182A-GSM μηνός3303N-GSM ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῷ3588T-DSM ἑνδεκάτῳ1734A-DSM μηνί3303N-DSM τῇ3588T-DSF πρώτῃ4413A-DSFS τοῦ3588T-GSM μηνός3303N-GSM ὤφθησαν3708V-API-3P αἱ3588T-NPF κεφαλαὶ2776N-NPF τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN

6 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μετὰ3326PREP τεσσαράκοντα5062N-NUI ἡμέρας2250N-APF ἠνέῳξεν455V-AAI-3S Νωε3575N-PRI τὴν3588T-ASF θυρίδα2376N-ASF τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF ἣν3739 R-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S

7 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S τὸν3588T-ASM κόρακα2876N-ASM τοῦ3588T-GSN ἰδεῖν3708V-AAN εἰ1487CONJ κεκόπακεν2869V-RAI-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN καὶ2532CONJ ἐξελθὼν1831V-AAPNS οὐχ3364ADV ὑπέστρεψεν5290V-AAI-3S ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN ξηρανθῆναι3583V-APN τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

8 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S τὴν3588T-ASF περιστερὰν4058N-ASF ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM ἰδεῖν3708V-AAN εἰ1487CONJ κεκόπακεν2869V-RAI-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

9 καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὑροῦσα2147V-AAPNS 3588T-NSF περιστερὰ4058N-NSF ἀνάπαυσιν372N-ASF τοῖς3588T-DPM ποσὶν4228N-DPM αὐτῆς846D-GSF ὑπέστρεψεν5290V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κιβωτόν2787N-ASF ὅτι3754CONJ ὕδωρ5204N-NSN ἦν1510V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP παντὶ3956A-DSN προσώπῳ4383N-DSN πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐκτείνας1614V-AAPNS τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἔλαβεν2983V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ εἰσήγαγεν1521V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF πρὸς4314PREP ἑαυτὸν1438D-ASM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κιβωτόν2787N-ASF

10 καὶ2532CONJ ἐπισχὼν1907V-AAPNS ἔτι2089ADV ἡμέρας2250N-APF ἑπτὰ2033N-NUI ἑτέρας2087A-APF πάλιν3825ADV ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S τὴν3588T-ASF περιστερὰν4058N-ASF ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF

11 καὶ2532CONJ ἀνέστρεψεν390V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSF περιστερὰ4058N-NSF τὸ3588T-ASN πρὸς4314PREP ἑσπέραν2073N-ASF καὶ2532CONJ εἶχεν2192V-IAI-3S φύλλον5444N-ASN ἐλαίας1636N-GSF κάρφος2595N-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στόματι4750N-DSN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἔγνω1097V-AAI-3S Νωε3575N-PRI ὅτι3754CONJ κεκόπακεν2869V-RAI-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

12 καὶ2532CONJ ἐπισχὼν1907V-AAPNS ἔτι2089ADV ἡμέρας2250N-APF ἑπτὰ2033N-NUI ἑτέρας2087A-APF πάλιν3825ADV ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S τὴν3588T-ASF περιστεράν4058N-ASF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV προσέθετο4369V-ANI-3S τοῦ3588T-GSN ἐπιστρέψαι1994V-AAN πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ἔτι2089ADV

13 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἑνὶ1519A-DSM καὶ2532CONJ ἑξακοσιοστῷA-DSN ἔτει2094N-DSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ζωῇ2222N-DSF τοῦ3588T-GSM Νωε3575N-PRI τοῦ3588T-GSM πρώτου4413A-GSMS μηνός3303N-GSM μιᾷ1519A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνός3303N-GSM ἐξέλιπεν1587V-AAI-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἀπεκάλυψεν601V-AAI-3S Νωε3575N-PRI τὴν3588T-ASF στέγην4721N-ASF τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF ἣν3739 R-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S ὅτι3754CONJ ἐξέλιπεν1587V-AAI-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

14 ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῷ3588T-DSM μηνὶ3303N-DSM τῷ3588T-DSM δευτέρῳ1208A-DSM ἑβδόμῃ1442A-DSF καὶ2532CONJ εἰκάδιN-DSF τοῦ3588T-GSM μηνός3303N-GSM ἐξηράνθη3583V-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF

15 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῷ3588T-DSM Νωε3575N-PRI λέγων3004V-PAPNS

16 Ἔξελθε1831V-AAD-2S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνή1135N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM σου4771P-GS μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS

17 καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN θηρία2342N-NPN ὅσα3745A-NPN ἐστὶν1510V-PAI-3S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF σὰρξ4561N-NSF ἀπὸ575PREP πετεινῶν4071N-GPN ἕως2193PREP κτηνῶν2934N-GPN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN ἑρπετὸν2062N-ASN κινούμενον2795V-PMPAS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐξάγαγε1806V-AAD-2S μετὰ3326PREP σεαυτοῦ4572D-GSM καὶ2532CONJ αὐξάνεσθε837V-PMD-2P καὶ2532CONJ πληθύνεσθε4129V-PMD-2P ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

18 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S Νωε3575N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM

19 καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN θηρία2342N-NPN καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN κτήνη2934N-NPN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN πετεινὸν4071N-NSN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN ἑρπετὸν2062N-NSN κινούμενον2795V-PMPNS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN αὐτῶν846D-GPM ἐξήλθοσαν1831V-AAI-3P ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF

20 καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S Νωε3575N-PRI θυσιαστήριον2379N-ASN τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN τῶν3588T-GPN καθαρῶν2513A-GPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN τῶν3588T-GPN καθαρῶν2513A-GPN καὶ2532CONJ ἀνήνεγκεν399V-AAI-3S ὁλοκαρπώσειςN-APF ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN

21 καὶ2532CONJ ὠσφράνθηV-API-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὀσμὴν3744N-ASF εὐωδίας2136N-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM διανοηθείςV-APPNS Οὐ3364ADV προσθήσω4369V-FAI-1S ἔτι2089ADV τοῦ3588T-GSN καταράσασθαι2672V-AMP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF διὰ1223PREP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM ὅτι3754CONJ ἔγκειταιV-PMI-3S 3588T-NSF διάνοια1271N-NSF τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐπιμελῶς1960ADV ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN πονηρὰ4190A-APN ἐκ1537PREP νεότητος3503N-GSF οὐ3364ADV προσθήσω4369V-FAI-1S οὖν3767PRT ἔτι2089ADV πατάξαι3960V-AAN πᾶσαν3956A-ASF σάρκα4561N-ASF ζῶσαν2198V-PAPAS καθὼς2531ADV ἐποίησα4160V-AAI-1S

22 πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF σπέρμα4690N-NSN καὶ2532CONJ θερισμός2326N-NSM ψῦχος5592N-NSN καὶ2532CONJ καῦμα2738N-NSN θέρος2330N-NSN καὶ2532CONJ ἔαρN-NSN ἡμέραν2250N-ASF καὶ2532CONJ νύκτα3571N-ASF οὐ3364ADV καταπαύσουσιν2664V-FAI-3P

Κεφάλαιο 9

1 Καὶ2532CONJ ηὐλόγησεν2127V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM Νωε3575N-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Αὐξάνεσθε837V-PMD-2P καὶ2532CONJ πληθύνεσθε4129V-PMD-2P καὶ2532CONJ πληρώσατε4137V-AAD-2P τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ κατακυριεύσατε2634V-AAD-2P αὐτῆς846D-GSF

2 καὶ2532CONJ 3588T-NSM τρόμος5156N-NSM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ 3588T-NSM φόβος5401N-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP πᾶσιν3956A-DPN τοῖς3588T-DPN θηρίοις2342N-DPN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὄρνεα3732N-APN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN κινούμενα2795V-PMPAP ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἰχθύας2486N-APM τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF ὑπὸ5259PREP χεῖρας5495N-APF ὑμῖν4771P-DP δέδωκα1325V-RAI-1S

3 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN ἑρπετόν2062N-NSN 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ζῶν2198V-PAPNS ὑμῖν4771P-DP ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP βρῶσιν1035N-ASF ὡς3739CONJ λάχανα3001N-NPN χόρτου5528N-GSM δέδωκα1325V-RAI-1S ὑμῖν4771P-DP τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN

4 πλὴν4133ADV κρέας2907N-ASN ἐν1722PREP αἵματι129N-DSN ψυχῆς5590N-GSF οὐ3364ADV φάγεσθε2068V-FMI-2P

5 καὶ2532CONJ γὰρ1063PRT τὸ3588T-NSN ὑμέτερον5212A-NSN αἷμα129N-NSN τῶν3588T-GPF ψυχῶν5590N-GPF ὑμῶν4771P-GP ἐκζητήσω1567V-AAS-1S ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN θηρίων2342N-GPN ἐκζητήσω1567V-AAS-1S αὐτὸ846D-ASN καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ἀνθρώπου444N-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM ἐκζητήσω1567V-AAS-1S τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM

6 3588T-NSM ἐκχέων1632V-PAPNS αἷμα129N-ASN ἀνθρώπου444N-GSM ἀντὶ473PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN αὐτοῦ846D-GSM ἐκχυθήσεται1632V-FPI-3S ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP εἰκόνι1504N-DSF θεοῦ2316N-GSM ἐποίησα4160V-AAI-1S τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM

7 ὑμεῖς4771P-NP δὲ1161PRT αὐξάνεσθε837V-PMD-2P καὶ2532CONJ πληθύνεσθε4129V-PMD-2P καὶ2532CONJ πληρώσατε4137V-AAD-2P τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ πληθύνεσθε4129V-PMD-2P ἐπ1909PREP αὐτῆς846D-GSF

8 Καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῷ3588T-DSM Νωε3575N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτοῦ846D-GSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS

9 Ἐγὼ1473P-NS ἰδοὺ2400INJ ἀνίστημι450V-PAI-1S τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF μου1473P-GS ὑμῖν4771P-DP καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN σπέρματι4690N-DSN ὑμῶν4771P-GP μεθ3326PREP ὑμᾶς4771P-AP

10 καὶ2532CONJ πάσῃ3956A-DSF ψυχῇ5590N-DSF τῇ3588T-DSF ζώσῃ2198V-PAPDS μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP ἀπὸ575PREP ὀρνέων3732N-GPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP κτηνῶν2934N-GPN καὶ2532CONJ πᾶσι3956A-DPN τοῖς3588T-DPN θηρίοις2342N-DPN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ὅσα3745A-NPN μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ἐξελθόντων1831V-AAPGP ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF

11 καὶ2532CONJ στήσω2476V-FAI-1S τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF μου1473P-GS πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀποθανεῖται599V-FMI-3S πᾶσα3956A-NSF σὰρξ4561N-NSF ἔτι2089ADV ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN τοῦ3588T-GSM κατακλυσμοῦ2627N-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S ἔτι2089ADV κατακλυσμὸς2627N-NSM ὕδατος5204N-GSN τοῦ3588T-GSN καταφθεῖραι2704V-AAN πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

12 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πρὸς4314PREP Νωε3575N-PRI Τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN σημεῖον4592N-NSN τῆς3588T-GSF διαθήκης1242N-GSF 3739 R-ASN ἐγὼ1473P-NS δίδωμι1325V-PAI-1S ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM πάσης3956A-GSF ψυχῆς5590N-GSF ζώσης2198V-PAPGS 3739 R-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP γενεὰς1074N-APF αἰωνίους166A-APF

13 τὸ3588T-ASN τόξον5115N-ASN μου1473P-GS τίθημι5087V-PAI-1S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF νεφέλῃ3507N-DSF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP σημεῖον4592N-ASN διαθήκης1242N-GSF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

14 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN συννεφεῖνV-PAN με1473P-AS νεφέλας3507N-APF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ὀφθήσεται3708V-FPI-3S τὸ3588T-ASN τόξον5115N-ASN μου1473P-GS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF νεφέλῃ3507N-DSF

15 καὶ2532CONJ μνησθήσομαι3403V-FPI-1S τῆς3588T-GSF διαθήκης1242N-GSF μου1473P-GS 3739 R-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM πάσης3956A-GSF ψυχῆς5590N-GSF ζώσης2198V-PAPGS ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF σαρκί4561N-DSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S ἔτι2089ADV τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN εἰς1519PREP κατακλυσμὸν2627N-ASM ὥστε5620CONJ ἐξαλεῖψαι1813V-AAN πᾶσαν3956A-ASF σάρκα4561N-ASF

16 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-NSN τόξον5115N-NSN μου1473P-GS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF νεφέλῃ3507N-DSF καὶ2532CONJ ὄψομαι3708V-FMI-1S τοῦ3588T-GSN μνησθῆναι3403V-APN διαθήκην1242N-ASF αἰώνιον166A-ASF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM πάσης3956A-GSF ψυχῆς5590N-GSF ζώσης2198V-PAPGS ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF σαρκί4561N-DSF 3739 R-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

17 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῷ3588T-DSM Νωε3575N-PRI Τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN σημεῖον4592N-NSN τῆς3588T-GSF διαθήκης1242N-GSF ἧς3739 R-GSF διεθέμην1303V-AMI-1S ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM πάσης3956A-GSF σαρκός4561N-GSF 3739 R-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

18 Ἦσαν1510V-IAI-3P δὲ1161PRT οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Νωε3575N-PRI οἱ3588T-NPM ἐξελθόντες1831V-AAPNP ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF Σημ4590N-PRI ΧαμN-PRI ΙαφεθN-PRI ΧαμN-PRI ἦν1510V-IAI-3S πατὴρ3962N-NSM Χανααν5477N-PRI

19 τρεῖς5140A-NPM οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Νωε3575N-PRI ἀπὸ575PREP τούτων3778D-GPM διεσπάρησαν1289V-API-3P ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

20 Καὶ2532CONJ ἤρξατο757V-ANI-3S Νωε3575N-PRI ἄνθρωπος444N-NSM γεωργὸς1092N-NSM γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐφύτευσεν5452V-AAI-3S ἀμπελῶνα290N-ASM

21 καὶ2532CONJ ἔπιεν4095V-AAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴνου3631N-GSM καὶ2532CONJ ἐμεθύσθη3184V-API-3S καὶ2532CONJ ἐγυμνώθηV-API-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM

22 καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S ΧαμN-PRI 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM Χανααν5477N-PRI τὴν3588T-ASF γύμνωσινN-ASF τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξελθὼν1831V-AAPNS ἀνήγγειλεν312V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM δυσὶν1417N-NUI ἀδελφοῖς80N-DPM αὐτοῦ846D-GSM ἔξω1854ADV

23 καὶ2532CONJ λαβόντες2983V-AAPNP Σημ4590N-PRI καὶ2532CONJ ΙαφεθN-PRI τὸ3588T-ASN ἱμάτιον2440N-ASN ἐπέθεντο2007V-AMI-3P ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN δύο1417N-NUI νῶτα3577N-APN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ὀπισθοφανῶςADV καὶ2532CONJ συνεκάλυψαν4780V-AAI-3P τὴν3588T-ASF γύμνωσινN-ASF τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτῶν846D-GPM ὀπισθοφανέςA-ASN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γύμνωσινN-ASF τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV εἶδον3708V-AAI-3P

24 ἐξένηψεν1594V-AAI-3S δὲ1161PRT Νωε3575N-PRI ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM οἴνου3631N-GSM καὶ2532CONJ ἔγνω1097V-AAI-3S ὅσα3745A-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM νεώτερος3501A-NSMC

25 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐπικατάρατος1944A-NSM Χανααν5477N-PRI παῖς3816N-NSM οἰκέτης3610N-NSM ἔσται1510V-FMI-3S τοῖς3588T-DPM ἀδελφοῖς80N-DPM αὐτοῦ846D-GSM

26 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εὐλογητὸς2128A-NSM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSM Σημ4590N-PRI καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S Χανααν5477N-PRI παῖς3816N-NSM αὐτοῦ846D-GSM

27 πλατύναι4115V-PAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῷ3588T-DSM ΙαφεθN-PRI καὶ2532CONJ κατοικησάτω2730V-AAD-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM οἴκοις3624N-DPM τοῦ3588T-GSM Σημ4590N-PRI καὶ2532CONJ γενηθήτω1096V-APD-3S Χανααν5477N-PRI παῖς3816N-NSM αὐτῶν846D-GPM

28 Ἔζησεν2198V-AAI-3S δὲ1161PRT Νωε3575N-PRI μετὰ3326PREP τὸν3588T-ASM κατακλυσμὸν2627N-ASM τριακόσια5145A-APN πεντήκοντα4004N-NUI ἔτη2094N-APN

29 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF Νωε3575N-PRI ἐννακόσιαA-NPN πεντήκοντα4004N-NUI ἔτη2094N-NPN καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

Κεφάλαιο 10

1 Αὗται3778D-NPF δὲ1161PRT αἱ3588T-NPF γενέσεις1078N-NPF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Νωε3575N-PRI Σημ4590N-PRI ΧαμN-PRI ΙαφεθN-PRI καὶ2532CONJ ἐγενήθησαν1096V-API-3P αὐτοῖς846D-DPM υἱοὶ5207N-NPM μετὰ3326PREP τὸν3588T-ASM κατακλυσμόν2627N-ASM

2 Υἱοὶ5207N-NPM ΙαφεθN-PRI ΓαμερN-PRI καὶ2532CONJ Μαγωγ3098N-PRI καὶ2532CONJ ΜαδαιN-PRI καὶ2532CONJ ΙωυανN-PRI καὶ2532CONJ ΕλισαN-PRI καὶ2532CONJ ΘοβελN-PRI καὶ2532CONJ ΜοσοχN-PRI καὶ2532CONJ ΘιραςN-PRI

3 καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ΓαμερN-PRI ΑσχαναζN-PRI καὶ2532CONJ ΡιφαθN-PRI καὶ2532CONJ ΘοργαμαN-PRI

4 καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ΙωυανN-PRI ΕλισαN-PRI καὶ2532CONJ ΘαρσιςN-PRI ΚίτιοιN-NPM ῬόδιοιN-NPM

5 ἐκ1537PREP τούτων3778D-GPM ἀφωρίσθησαν873V-API-3P νῆσοι3520N-NPF τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF αὐτῶν846D-GPM ἕκαστος1538A-NSM κατὰ2596PREP γλῶσσαν1100N-ASF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF φυλαῖς5443N-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN αὐτῶν846D-GPM

6 Υἱοὶ5207N-NPM δὲ1161PRT ΧαμN-PRI Χους5522N-PRI καὶ2532CONJ ΜεσραιμN ΦουδN-PRI καὶ2532CONJ Χανααν5477N-PRI

7 υἱοὶ5207N-NPM δὲ1161PRT Χους5522N-PRI ΣαβαN-PRI καὶ2532CONJ ΕυιλαN-PRI καὶ2532CONJ ΣαβαθαN-PRI καὶ2532CONJ ΡεγμαN-PRI καὶ2532CONJ ΣαβακαθαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM δὲ1161PRT ΡεγμαN-PRI ΣαβαN-PRI καὶ2532CONJ ΔαδανN-PRI

8 Χους5522N-PRI δὲ1161PRT ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΝεβρωδN-PRI οὗτος3778D-NSM ἤρξατο757V-ANI-3S εἶναι1510V-PAN γίγαςN-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

9 οὗτος3778D-NSM ἦν1510V-IAI-3S γίγαςN-NSM κυνηγὸςN-NSM ἐναντίον1726PREP κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐροῦσιν2046V-FAI-3P Ὡς3739CONJ ΝεβρωδN-PRI γίγαςN-NSM κυνηγὸςN-NSM ἐναντίον1726PREP κυρίου2962N-GSM

10 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἀρχὴ746N-NSF τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF αὐτοῦ846D-GSM Βαβυλὼν897N-PRI καὶ2532CONJ ΟρεχN-PRI καὶ2532CONJ ΑρχαδN-PRI καὶ2532CONJ ΧαλαννηN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF ΣεννααρN-PRI

11 ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐκείνης1565D-GSF ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ΑσσουρN-PRI καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ΝινευηN-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ΡοωβωθN-PRI πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ΧαλαχN-PRI

12 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ΔασεμN-PRI ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM ΝινευηN-PRI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM ΧαλαχN-PRI αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF πόλις4172N-NSF 3588T-NSF μεγάλη3173A-NSF

13 καὶ2532CONJ ΜεσραιμN ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ΛουδιιμN-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ΕνεμετιιμN-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ΛαβιιμN-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ΝεφθαλιιμN-PRI

14 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ΠατροσωνιιμN-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ΧασλωνιιμN-PRI ὅθεν3606ADV ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ἐκεῖθεν1564ADV ΦυλιστιιμN-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ΚαφθοριιμN-PRI

15 Χανααν5477N-PRI δὲ1161PRT ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Σιδῶνα4605N-PRI πρωτότοκον4416A-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΧετταῖονN-ASM

16 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΙεβουσαῖονN-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΑμορραῖονN-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΓεργεσαῖονN-ASM

17 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΕυαῖονN-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΑρουκαῖονN-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΑσενναῖονN-ASM

18 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἈράδιονN-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΣαμαραῖονN-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΑμαθιN-PRI καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τοῦτο3778D-ASN διεσπάρησαν1289V-API-3P αἱ3588T-NPF φυλαὶ5443N-NPF τῶν3588T-GPM Χαναναίων5478N-GPM

19 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P τὰ3588T-NPN ὅρια3725N-NPN τῶν3588T-GPM Χαναναίων5478N-GPM ἀπὸ575PREP Σιδῶνος4605N-PRI ἕως2193CONJ ἐλθεῖν2064V-AAN εἰς1519PREP ΓεραραN-AS καὶ2532CONJ Γάζαν1047N-PRI ἕως2193CONJ ἐλθεῖν2064V-AAN Σοδομων4670N-GS καὶ2532CONJ Γομορρας1116N-PRI ΑδαμαN-PRI καὶ2532CONJ ΣεβωιμN-PRI ἕως2193PREP ΛασαN-PRI

20 οὗτοι3778D-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΧαμN-PRI ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF φυλαῖς5443N-DPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP γλώσσας1100N-APF αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χώραις5561N-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN αὐτῶν846D-GPM

21 Καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Σημ4590N-PRI ἐγενήθη1096V-API-3S καὶ2532CONJ αὐτῷ846D-DSM πατρὶ3962N-DSM πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Εβερ1443N-PRI ἀδελφῷ80N-DSM ΙαφεθN-PRI τοῦ3588T-GSM μείζονος3173A-GSMC

22 υἱοὶ5207N-NPM Σημ4590N-PRI ΑιλαμN-PRI καὶ2532CONJ ΑσσουρN-PRI καὶ2532CONJ Αρφαξαδ742N-PRI καὶ2532CONJ ΛουδN-PRI καὶ2532CONJ Αραμ689N-PRI καὶ2532CONJ Καιναν2536N-PRI

23 καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM Αραμ689N-PRI Ως3739N-PRI καὶ2532CONJ ΟυλN-PRI καὶ2532CONJ ΓαθερN-PRI καὶ2532CONJ ΜοσοχN-PRI

24 καὶ2532CONJ Αρφαξαδ742N-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Καιναν2536N-PRI καὶ2532CONJ Καιναν2536N-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Σαλα4527N-PRI Σαλα4527N-PRI δὲ1161PRT ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Εβερ1443N-PRI

25 καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Εβερ1443N-PRI ἐγενήθησαν1096V-API-3P δύο1417N-NUI υἱοί5207N-NPM ὄνομα3686N-NSN τῷ3588T-DSM ἑνὶ1519A-DSM Φαλεκ5317N-PRI ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF αὐτοῦ846D-GSM διεμερίσθη1266V-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-ASN τῷ3588T-DSM ἀδελφῷ80N-DSM αὐτοῦ846D-GSM ΙεκτανN-PRI

26 ΙεκτανN-PRI δὲ1161PRT ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΕλμωδαδN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΣαλεφN-PRI καὶ2532CONJ ΑσαρμωθN-PRI καὶ2532CONJ ΙαραχN-PRI

27 καὶ2532CONJ ΟδορραN-PRI καὶ2532CONJ ΑιζηλN-PRI καὶ2532CONJ ΔεκλαN-PRI

28 καὶ2532CONJ ΑβιμεηλN-PRI καὶ2532CONJ ΣαβευN-PRI

29 καὶ2532CONJ ΟυφιρN-PRI καὶ2532CONJ ΕυιλαN-PRI καὶ2532CONJ ΙωβαβN-PRI πάντες3956A-NPM οὗτοι3778D-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΙεκτανN-PRI

30 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S 3588T-NSF κατοίκησις2731N-NSF αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP ΜασσηN-PRI ἕως2193CONJ ἐλθεῖν2064V-AAN εἰς1519PREP ΣωφηραN-PRI ὄρος3735N-ASN ἀνατολῶν395N-GPF

31 οὗτοι3778D-NPM υἱοὶ5207N-NPM Σημ4590N-PRI ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF φυλαῖς5443N-DPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP γλώσσας1100N-APF αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χώραις5561N-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN αὐτῶν846D-GPM

32 Αὗται3778D-NPF αἱ3588T-NPF φυλαὶ5443N-NPF υἱῶν5207N-GPM Νωε3575N-PRI κατὰ2596PREP γενέσεις1078N-NPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP τούτων3778D-GPM διεσπάρησαν1289V-API-3P νῆσοι3520N-NPF τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF μετὰ3326PREP τὸν3588T-ASM κατακλυσμόν2627N-ASM

Κεφάλαιο 11

1 Καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF χεῖλος5491N-NSN ἕν1519A-NSN καὶ2532CONJ φωνὴ5456N-NSF μία1520A-NSF πᾶσιν3956A-DPM

2 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN κινῆσαι2795V-AAN αὐτοὺς846D-APM ἀπὸ575PREP ἀνατολῶν395N-GPF εὗρον2147V-AAI-3P πεδίονN-ASN ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF ΣεννααρN-PRI καὶ2532CONJ κατῴκησαν2730V-AAI-3P ἐκεῖ1563ADV

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM τῷ3588T-DSM πλησίον4139ADV Δεῦτε1205ADV πλινθεύσωμενV-AAS-1P πλίνθουςN-APF καὶ2532CONJ ὀπτήσωμενV-AAS-1P αὐτὰς846D-APF πυρί4442N-DSN καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSF πλίνθοςN-NSF εἰς1519PREP λίθον3037N-ASM καὶ2532CONJ ἄσφαλτοςN-NSF ἦν1510V-IAI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSM πηλός4081N-NSM

4 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P Δεῦτε1205ADV οἰκοδομήσωμεν3618V-AAS-1P ἑαυτοῖς1438D-DPM πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ πύργον4444N-ASM οὗ3739 R-GSM 3588T-NSF κεφαλὴ2776N-NSF ἔσται1510V-FMI-3S ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ποιήσωμεν4160V-AAS-1P ἑαυτοῖς1438D-DPM ὄνομα3686N-ASN πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN διασπαρῆναι1289V-APN ἐπὶ1909PREP προσώπου4383N-GSN πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

5 καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἰδεῖν3708V-AAN τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM πύργον4444N-ASM ὃν3739 R-ASM ᾠκοδόμησαν3618V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM

6 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM Ἰδοὺ2400INJ γένος1085N-NSN ἓν1519A-NSN καὶ2532CONJ χεῖλος5491N-NSN ἓν1519A-NSN πάντων3956A-GPM καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-ASN ἤρξαντο757V-AMI-3P ποιῆσαι4160V-AAN καὶ2532CONJ νῦν3568ADV οὐκ3364ADV ἐκλείψει1587V-FAI-3S ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἂν302PRT ἐπιθῶνται2007V-PMS-3P ποιεῖν4160V-PAN

7 δεῦτε1205ADV καὶ2532CONJ καταβάντες2597V-AAPNP συγχέωμεν4797V-PAS-1P ἐκεῖ1563ADV αὐτῶν846D-GPM τὴν3588T-ASF γλῶσσαν1100N-ASF ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV ἀκούσωσιν191V-AAS-3P ἕκαστος1538A-NSM τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF τοῦ3588T-GSM πλησίον4139ADV

8 καὶ2532CONJ διέσπειρεν1289V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM κύριος2962N-NSM ἐκεῖθεν1564ADV ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐπαύσαντο3973V-AMI-3P οἰκοδομοῦντες3618V-PAPNP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM πύργον4444N-ASM

9 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐκλήθη2564V-API-3S τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτῆς846D-GSF Σύγχυσις4799N-NSF ὅτι3754CONJ ἐκεῖ1563ADV συνέχεεν4797V-IAI-3S κύριος2962N-NSM τὰ3588T-APN χείλη5491N-APN πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐκεῖθεν1564ADV διέσπειρεν1289V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

10 Καὶ2532CONJ αὗται3778D-NPF αἱ3588T-NPF γενέσεις1078N-NPF Σημ4590N-PRI Σημ4590N-PRI υἱὸς5207N-NSM ἑκατὸν1540N-NUI ἐτῶν2094N-GPN ὅτε3753ADV ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Αρφαξαδ742N-PRI δευτέρου1208A-GSN ἔτους2094N-GSN μετὰ3326PREP τὸν3588T-ASM κατακλυσμόν2627N-ASM

11 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Σημ4590N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Αρφαξαδ742N-PRI πεντακόσια4001A-APN ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

12 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Αρφαξαδ742N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI τριάκοντα5144N-NUI πέντε4002N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Καιναν2536N-PRI

13 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Αρφαξαδ742N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Καιναν2536N-PRI ἔτη2094N-APN τετρακόσια5071A-APN τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Καιναν2536N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI τριάκοντα5144N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Σαλα4527N-PRI καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Καιναν2536N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Σαλα4527N-PRI ἔτη2094N-APN τριακόσια5145A-APN τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

14 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Σαλα4527N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI τριάκοντα5144N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Εβερ1443N-PRI

15 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Σαλα4527N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Εβερ1443N-PRI τριακόσια5145A-APN τριάκοντα5144N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

16 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Εβερ1443N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI τριάκοντα5144N-NUI τέσσαρα5064A-APN ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Φαλεκ5317N-PRI

17 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Εβερ1443N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Φαλεκ5317N-PRI ἔτη2094N-APN τριακόσια5145A-APN ἑβδομήκοντα1440N-NUI καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

18 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Φαλεκ5317N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI τριάκοντα5144N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ραγαυ4466N-PRI

19 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Φαλεκ5317N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Ραγαυ4466N-PRI διακόσια1250A-APN ἐννέα1767N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

20 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Ραγαυ4466N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI τριάκοντα5144N-NUI δύο1417N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Σερουχ4562N-PRI

21 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Ραγαυ4466N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Σερουχ4562N-PRI διακόσια1250A-APN ἑπτὰ2033N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

22 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Σερουχ4562N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI τριάκοντα5144N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ναχωρ3493N-PRI

23 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Σερουχ4562N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Ναχωρ3493N-PRI ἔτη2094N-APN διακόσια1250A-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

24 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Ναχωρ3493N-PRI ἔτη2094N-APN ἑβδομήκοντα1440N-NUI ἐννέα1767N-NUI καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Θαρα2291N-PRI

25 καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Ναχωρ3493N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN γεννῆσαι1080V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM Θαρα2291N-PRI ἔτη2094N-APN ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI ἐννέα1767N-NUI καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

26 Καὶ2532CONJ ἔζησεν2198V-AAI-3S Θαρα2291N-PRI ἑβδομήκοντα1440N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Αβραμ2983N-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ναχωρ3493N-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΑρρανN-PRI

27 Αὗται3778D-NPF δὲ1161PRT αἱ3588T-NPF γενέσεις1078N-NPF Θαρα2291N-PRI Θαρα2291N-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Αβραμ2983N-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ναχωρ3493N-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΑρρανN-PRI καὶ2532CONJ ΑρρανN-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Λωτ3091N-PRI

28 καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S ΑρρανN-PRI ἐνώπιον1799PREP Θαρα2291N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF 3739 R-DSF ἐγενήθη1096V-API-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χώρᾳ5561N-DSF τῶν3588T-GPM Χαλδαίων5466N-GPM

29 καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P Αβραμ2983N-PRI καὶ2532CONJ Ναχωρ3493N-PRI ἑαυτοῖς1438D-DPM γυναῖκας1135N-APF ὄνομα3686N-NSN τῇ3588T-DSF γυναικὶ1135N-DSF Αβραμ2983N-PRI ΣαραN-PRI καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN τῇ3588T-DSF γυναικὶ1135N-DSF Ναχωρ3493N-PRI ΜελχαN-PRI θυγάτηρ2364N-NSF ΑρρανN-PRI πατὴρ3962N-NSM ΜελχαN-PRI καὶ2532CONJ πατὴρ3962N-NSM ΙεσχαN-PRI

30 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ΣαραN-PRI στεῖρα4723N-NSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐτεκνοποίειV-IAI-3S

31 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Θαρα2291N-PRI τὸν3588T-ASM Αβραμ2983N-PRI υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Λωτ3091N-PRI υἱὸν5207N-ASM ΑρρανN-PRI υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ΣαρανN-PRI τὴν3588T-ASF νύμφην3565N-ASF αὐτοῦ846D-GSM γυναῖκα1135N-ASF Αβραμ2983N-PRI τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξήγαγεν1806V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF χώρας5561N-GSF τῶν3588T-GPM Χαλδαίων5466N-GPM πορευθῆναι4198V-APN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF Χανααν5477N-PRI καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ἕως2193PREP Χαρραν5488N-PRI καὶ2532CONJ κατῴκησεν2730V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV

32 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF Θαρα2291N-PRI ἐν1722PREP Χαρραν5488N-PRI διακόσια1250A-APN πέντε4002N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S Θαρα2291N-PRI ἐν1722PREP Χαρραν5488N-PRI

Κεφάλαιο 12

1 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Αβραμ2983N-PRI Ἔξελθε1831V-AAD-2S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF συγγενείας4772N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἣν3739 R-ASF ἄν302PRT σοι4771P-DS δείξω1166V-FAI-1S

2 καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-FAI-1S σε4771P-AS εἰς1519PREP ἔθνος1484N-ASN μέγα3173A-ASN καὶ2532CONJ εὐλογήσω2127V-FAI-1S σε4771P-AS καὶ2532CONJ μεγαλυνῶ3170V-FAI-1S τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἔσῃ1510V-FMI-2S εὐλογητός2128A-NSM

3 καὶ2532CONJ εὐλογήσω2127V-FAI-1S τοὺς3588T-APM εὐλογοῦντάς2127V-PAPAP σε4771P-AS καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM καταρωμένους2672V-PMPAP σε4771P-AS καταράσομαι2672V-FMI-1S καὶ2532CONJ ἐνευλογηθήσονται1757V-FPI-3P ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF φυλαὶ5443N-NPF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

4 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S Αβραμ2983N-PRI καθάπερ2509ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ᾤχετοV-IMI-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM Λωτ3091N-PRI Αβραμ2983N-PRI δὲ1161PRT ἦν1510V-IAI-3S ἐτῶν2094N-GPN ἑβδομήκοντα1440N-NUI πέντε4002N-NUI ὅτε3753ADV ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ἐκ1537PREP Χαρραν5488N-PRI

5 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Αβραμ2983N-PRI τὴν3588T-ASF ΣαρανN-PRI γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Λωτ3091N-PRI υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὑπάρχοντα5225V-PAPAP αὐτῶν846D-GPM ὅσα3745A-APN ἐκτήσαντο2932V-AMI-3P καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF ψυχήν5590N-ASF ἣν3739 R-ASF ἐκτήσαντο2932V-AMI-3P ἐν1722PREP Χαρραν5488N-PRI καὶ2532CONJ ἐξήλθοσαν1831V-AAI-3P πορευθῆναι4198V-APN εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF Χανααν5477N-PRI καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF Χανααν5477N-PRI

6 καὶ2532CONJ διώδευσεν1353V-AAI-3S Αβραμ2983N-PRI τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN μῆκος3372N-ASN αὐτῆς846D-GSF ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM Συχεμ4966N-PRI ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF δρῦνN-ASF τὴν3588T-ASF ὑψηλήν5308A-ASF οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ΧαναναῖοιN-NPM τότε5119ADV κατῴκουν2730V-IAI-3P τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

7 καὶ2532CONJ ὤφθη3708V-API-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Αβραμ2983N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Τῷ3588T-DSN σπέρματί4690N-DSN σου4771P-GS δώσω1325V-FAI-1S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ταύτην3778D-ASF καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV Αβραμ2983N-PRI θυσιαστήριον2379N-ASN κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM ὀφθέντι3708V-APPDS αὐτῷ846D-DSM

8 καὶ2532CONJ ἀπέστη868V-AAI-3S ἐκεῖθεν1564ADV εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN κατ2596PREP ἀνατολὰς395N-APF ΒαιθηλN-PRI καὶ2532CONJ ἔστησεν2476V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ΒαιθηλN-PRI κατὰ2596PREP θάλασσαν2281N-ASF καὶ2532CONJ ΑγγαιN-PRI κατ2596PREP ἀνατολάς395N-APF καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV θυσιαστήριον2379N-ASN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ ἐπεκαλέσατο1941V-ANI-3S ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN κυρίου2962N-GSM

9 καὶ2532CONJ ἀπῆρεν522V-AAI-3S Αβραμ2983N-PRI καὶ2532CONJ πορευθεὶς4198V-APPNS ἐστρατοπέδευσενV-AAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF

10 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λιμὸς3042N-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S Αβραμ2983N-PRI εἰς1519PREP Αἴγυπτον125N-ASF παροικῆσαι3939V-AAN ἐκεῖ1563ADV ὅτι3754CONJ ἐνίσχυσεν1765V-AAI-3S 3588T-NSM λιμὸς3042N-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

11 ἐγένετο1096V-ANI-3S δὲ1161PRT ἡνίκα2259ADV ἤγγισεν1448V-AAI-3S Αβραμ2983N-PRI εἰσελθεῖν1525V-AAN εἰς1519PREP Αἴγυπτον125N-ASF εἶπεν2036V-AAI-3S Αβραμ2983N-PRI ΣαραN-PRI τῇ3588T-DSF γυναικὶ1135N-DSF αὐτοῦ846D-GSM Γινώσκω1097V-PAI-1S ἐγὼ1473P-NS ὅτι3754CONJ γυνὴ1135N-NSF εὐπρόσωποςA-NSF εἶ1510V-PAI-2S

12 ἔσται1510V-FMI-3S οὖν3767PRT ὡς3739CONJ ἂν302PRT ἴδωσίν3708V-AAS-3P σε4771P-AS οἱ3588T-NPM Αἰγύπτιοι124N-NPM ἐροῦσιν2046V-FAI-3P ὅτι3754CONJ Γυνὴ1135N-NSF αὐτοῦ846D-GSM αὕτη3778D-NSF καὶ2532CONJ ἀποκτενοῦσίν615V-FAI-3P με1473P-AS σὲ4771P-AS δὲ1161PRT περιποιήσονται4046V-FMI-3P

13 εἰπὸν3004V-AAD-2S οὖν3767PRT ὅτι3754CONJ Ἀδελφὴ79N-NSF αὐτοῦ846D-GSM εἰμι1510V-PAI-1S ὅπως3704CONJ ἂν302PRT εὖ2095ADV μοι1473P-DS γένηται1096V-AMS-3S διὰ1223PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ ζήσεται2198V-FMI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS ἕνεκεν1752PREP σοῦ4771P-GS

14 ἐγένετο1096V-ANI-3S δὲ1161PRT ἡνίκα2259ADV εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S Αβραμ2983N-PRI εἰς1519PREP Αἴγυπτον125N-ASF ἰδόντες3708V-AAPNP οἱ3588T-NPM Αἰγύπτιοι124N-NPM τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF ὅτι3754CONJ καλὴ2570A-NSF ἦν1510V-IAI-3S σφόδρα4970ADV

15 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐπῄνεσαν1867V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ εἰσήγαγον1521V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Φαραω5328N-PRI

16 καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Αβραμ2983N-PRI εὖ2095ADV ἐχρήσαντο5531V-AMI-3P δι1223PREP αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P αὐτῷ846D-DSM πρόβατα4263N-NPN καὶ2532CONJ μόσχοι3448N-NPM καὶ2532CONJ ὄνοι3688N-NPM παῖδες3816N-NPM καὶ2532CONJ παιδίσκαι3814N-NPF ἡμίονοιN-NPM καὶ2532CONJ κάμηλοι2574N-NPM

17 καὶ2532CONJ ἤτασενV-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM Φαραω5328N-PRI ἐτασμοῖςN-DPM μεγάλοις3173A-DPM καὶ2532CONJ πονηροῖς4190A-DPM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM περὶ4012PREP ΣαραςN-PRI τῆς3588T-GSF γυναικὸς1135N-GSF Αβραμ2983N-PRI

18 καλέσας2564V-AAPNS δὲ1161PRT Φαραω5328N-PRI τὸν3588T-ASM Αβραμ2983N-PRI εἶπεν3004V-AAI-3S Τί5100I-ASN τοῦτο3778D-ASN ἐποίησάς4160V-AAI-2S μοι1473P-DS ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἀπήγγειλάς518V-AAI-2S μοι1473P-DS ὅτι3754CONJ γυνή1135N-NSF σού4771P-GS ἐστιν1510V-PAI-3S

19 ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN εἶπας2036V-AAI-2S ὅτι3754CONJ Ἀδελφή79N-NSF μού1473P-GS ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-1S αὐτὴν846D-ASF ἐμαυτῷ1683D-DSM εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSF γυνή1135N-NSF σου4771P-GS ἐναντίον1726PREP σου4771P-GS λαβὼν2983V-AAPNS ἀπότρεχεV-PAD-2S

20 καὶ2532CONJ ἐνετείλατο1781V-ANI-3S Φαραω5328N-PRI ἀνδράσιν435N-DPM περὶ4012PREP Αβραμ2983N-PRI συμπροπέμψαιV-AAN αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἦν1510V-IAI-3S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ Λωτ3091N-PRI μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM

Κεφάλαιο 13

1 Ἀνέβη305V-AAI-3S δὲ1161PRT Αβραμ2983N-PRI ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF αὐτὸς846D-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ Λωτ3091N-PRI μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἔρημον2048N-ASF

2 Αβραμ2983N-PRI δὲ1161PRT ἦν1510V-IAI-3S πλούσιος4145A-NSM σφόδρα4970ADV κτήνεσιν2934N-DPN καὶ2532CONJ ἀργυρίῳ694N-DSN καὶ2532CONJ χρυσίῳ5553N-DSN

3 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ὅθεν3606ADV ἦλθεν2064V-AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἔρημον2048N-ASF ἕως2193PREP ΒαιθηλN-PRI ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM οὗ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF σκηνὴ4633N-NSF αὐτοῦ846D-GSM τὸ3588T-ASN πρότερον4387A-ASN ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM ΒαιθηλN-PRI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM ΑγγαιN-PRI

4 εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN οὗ3364ADV ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV τὴν3588T-ASF ἀρχήν746N-ASF καὶ2532CONJ ἐπεκαλέσατο1941V-ANI-3S ἐκεῖ1563ADV Αβραμ2983N-PRI τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN κυρίου2962N-GSM

5 καὶ2532CONJ Λωτ3091N-PRI τῷ3588T-DSM συμπορευομένῳ4848V-PMPDS μετὰ3326PREP Αβραμ2983N-PRI ἦν1510V-IAI-3S πρόβατα4263N-NPN καὶ2532CONJ βόες1016N-NPM καὶ2532CONJ σκηναί4633N-NPF

6 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐχώρει5562V-IAI-3S αὐτοὺς846D-APM 3588T-NSF γῆ1065N-NSF κατοικεῖν2730V-PAN ἅμα260ADV ὅτι3754CONJ ἦν1510V-IAI-3S τὰ3588T-NPN ὑπάρχοντα5225V-PAPNP αὐτῶν846D-GPM πολλά4183A-NPN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐδύναντο1410V-IMI-3P κατοικεῖν2730V-PAN ἅμα260ADV

7 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μάχη3163N-NSF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τῶν3588T-GPM ποιμένων4166N-GPM τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN τοῦ3588T-GSM Αβραμ2983N-PRI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τῶν3588T-GPM ποιμένων4166N-GPM τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN τοῦ3588T-GSM Λωτ3091N-PRI οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ΧαναναῖοιN-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ΦερεζαῖοιN-NPM τότε5119ADV κατῴκουν2730V-IAI-3P τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

8 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT Αβραμ2983N-PRI τῷ3588T-DSM Λωτ3091N-PRI Μὴ3165ADV ἔστω1510V-PAD-3S μάχη3163N-NSF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τῶν3588T-GPM ποιμένων4166N-GPM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τῶν3588T-GPM ποιμένων4166N-GPM σου4771P-GS ὅτι3754CONJ ἄνθρωποι444N-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM ἡμεῖς1473P-NP ἐσμεν1510V-PAI-1P

9 οὐκ3364ADV ἰδοὺ2400INJ πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἐναντίον1726PREP σού4771P-GS ἐστιν1510V-PAI-3S διαχωρίσθητι1316V-APD-2S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS εἰ1487CONJ σὺ4771P-NS εἰς1519PREP ἀριστερά710A-APN ἐγὼ1473P-NS εἰς1519PREP δεξιά1188A-APN εἰ1487CONJ δὲ1161PRT σὺ4771P-NS εἰς1519PREP δεξιά1188A-APN ἐγὼ1473P-NS εἰς1519PREP ἀριστερά710A-APN

10 καὶ2532CONJ ἐπάρας1869V-AAPNS Λωτ3091N-PRI τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτοῦ846D-GSM εἶδεν3708V-AAI-3S πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF περίχωρον4066A-ASF τοῦ3588T-GSM Ιορδάνου2446N-GSM ὅτι3754CONJ πᾶσα3956A-NSF ἦν1510V-IAI-3S ποτιζομένη4222V-PMPNS πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN καταστρέψαι2690V-AAN τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM Σοδομα4670N-AS καὶ2532CONJ Γομορρα1116N-PRI ὡς3739CONJ 3588T-NSM παράδεισος3857N-NSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ 3588T-NSF γῆ1065N-NSF Αἰγύπτου125N-GSF ἕως2193CONJ ἐλθεῖν2064V-AAN εἰς1519PREP ΖογοραN-PRI

11 καὶ2532CONJ ἐξελέξατο1586V-ANI-3S ἑαυτῷ1438D-DSM Λωτ3091N-PRI πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF περίχωρον4066A-ASF τοῦ3588T-GSM Ιορδάνου2446N-GSM καὶ2532CONJ ἀπῆρεν522V-AAI-3S Λωτ3091N-PRI ἀπὸ575PREP ἀνατολῶν395N-GPF καὶ2532CONJ διεχωρίσθησαν1316V-API-3P ἕκαστος1538A-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

12 Αβραμ2983N-PRI δὲ1161PRT κατῴκησεν2730V-AAI-3S ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Χανααν5477N-PRI Λωτ3091N-PRI δὲ1161PRT κατῴκησεν2730V-AAI-3S ἐν1722PREP πόλει4172N-DSF τῶν3588T-GPM περιχώρων4066A-GPM καὶ2532CONJ ἐσκήνωσεν4637V-AAI-3S ἐν1722PREP Σοδομοις4670N-DS

13 οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἄνθρωποι444N-NPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP Σοδομοις4670N-DS πονηροὶ4190A-NPM καὶ2532CONJ ἁμαρτωλοὶ268A-NPM ἐναντίον1726PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM σφόδρα4970ADV

14 3588T-NSM δὲ1161PRT θεὸς2316N-NSM εἶπεν3004V-AAI-3S τῷ3588T-DSM Αβραμ2983N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN διαχωρισθῆναι1316V-APN τὸν3588T-ASM Λωτ3091N-PRI ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM Ἀναβλέψας308V-AAPNS τοῖς3588T-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM σου4771P-GS ἰδὲ3708V-AAD-2S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM οὗ3364ADV νῦν3568ADV σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S πρὸς4314PREP βορρᾶν1005N-ASM καὶ2532CONJ λίβα3047N-ASM καὶ2532CONJ ἀνατολὰς395N-APF καὶ2532CONJ θάλασσαν2281N-ASF

15 ὅτι3754CONJ πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἣν3739 R-ASF σὺ4771P-NS ὁρᾷς3708V-PAI-2S σοὶ4771P-DS δώσω1325V-FAI-1S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN σπέρματί4690N-DSN σου4771P-GS ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM

16 καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-FAI-1S τὸ3588T-ASN σπέρμα4690N-ASN σου4771P-GS ὡς3739CONJ τὴν3588T-ASF ἄμμον285N-ASF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF εἰ1487CONJ δύναταί1410V-PMI-3S τις5100I-NSM ἐξαριθμῆσαιV-AAN τὴν3588T-ASF ἄμμον285N-ASF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN σπέρμα4690N-NSN σου4771P-GS ἐξαριθμηθήσεταιV-FPI-3S

17 ἀναστὰς450V-AAPNS διόδευσον1353V-AAD-2S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF εἴς1519PREP τε5037PRT τὸ3588T-ASN μῆκος3372N-ASN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλάτος4114N-ASN ὅτι3754CONJ σοὶ4771P-DS δώσω1325V-FAI-1S αὐτήν846D-ASF

18 καὶ2532CONJ ἀποσκηνώσαςV-AAPNS Αβραμ2983N-PRI ἐλθὼν2064V-AAPNS κατῴκησεν2730V-AAI-3S