Αββακούμ

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Τὸ3588T-NSN λῆμμαN-NSN 3739 R-ASN εἶδεν3708V-AAI-3S ΑμβακουμN-PRI 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM

2 Ἕως2193PREP τίνος5100I-GSM κύριε2962N-VSM κεκράξομαι2896V-FMI-1S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV εἰσακούσῃς1522V-AAS-2S βοήσομαι994V-FMI-1S πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS ἀδικούμενος91V-PPPNS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV σώσεις4982V-FAI-3S

3 ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN μοι1473P-DS ἔδειξας1166V-AAI-2S κόπους2873N-APM καὶ2532CONJ πόνους4192N-APM ἐπιβλέπειν1914V-PAN ταλαιπωρίαν5004N-ASF καὶ2532CONJ ἀσέβειαν763N-ASF ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF μου1473P-GS γέγονεν1096V-RAI-3S κρίσις2920N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM κριτὴς2923N-NSM λαμβάνει2983V-PAI-3S

4 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN διεσκέδασταιV-RMI-3S νόμος3551N-NSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV διεξάγεταιV-PMI-3S εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN κρίμα2917N-NSN ὅτι3754CONJ 3588T-NSM ἀσεβὴς765A-NSM καταδυναστεύει2616V-PAI-3S τὸν3588T-ASM δίκαιον1342A-ASM ἕνεκεν1752PREP τούτου3778D-GSN ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S τὸ3588T-NSN κρίμα2917N-NSN διεστραμμένον1294V-RMPNS

5 ἴδετε3708V-AAD-2P οἱ3588T-VPM καταφρονηταί2707N-VPM καὶ2532CONJ ἐπιβλέψατε1914V-AAD-2P καὶ2532CONJ θαυμάσατε2296V-AAD-2P θαυμάσια2297A-APN καὶ2532CONJ ἀφανίσθητε853V-APD-2P διότι1360CONJ ἔργον2041N-ASN ἐγὼ1473P-NS ἐργάζομαι2038V-PMI-1S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ὑμῶν4771P-GP 3739 R-ASN οὐ3364ADV μὴ3165ADV πιστεύσητε4100V-AAS-2P ἐάν1437CONJ τις5100I-NSM ἐκδιηγῆται1555V-PMS-3S

6 διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐξεγείρω1825V-PAI-1S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP τοὺς3588T-APM Χαλδαίους5466N-APM τοὺς3588T-APM μαχητάςN-APM τὸ3588T-ASN ἔθνος1484N-ASN τὸ3588T-ASN πικρὸν4089A-ASM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ταχινὸν5031A-ASN τὸ3588T-ASN πορευόμενον4198V-PMPAS ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN πλάτη4114N-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF τοῦ3588T-GSN κατακληρονομῆσαι2624V-AAN σκηνώματα4638N-APN οὐκ3364ADV αὐτοῦ846D-GSN

7 φοβερὸς5398A-NSM καὶ2532CONJ ἐπιφανής2016A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἐξ1537PREP αὐτοῦ846D-GSM τὸ3588T-NSN κρίμα2917N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN λῆμμαN-NSN αὐτοῦ846D-GSM ἐξ1537PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S

8 καὶ2532CONJ ἐξαλοῦνται1814V-FMI-3P ὑπὲρ5228PREP παρδάλεις3917N-APF οἱ3588T-NPM ἵπποι2462N-NPM αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ ὀξύτεροι3691A-NPMC ὑπὲρ5228PREP τοὺς3588T-APM λύκους3074N-APM τῆς3588T-GSF Ἀραβίας688N-GSF καὶ2532CONJ ἐξιππάσονταιV-FMI-3P οἱ3588T-NPM ἱππεῖς2460N-NPM αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ ὁρμήσουσιν3729V-FAI-3P μακρόθεν3113ADV καὶ2532CONJ πετασθήσονται4072V-FPI-3P ὡς3739CONJ ἀετὸς105N-NSM πρόθυμος4289A-NSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN φαγεῖν2068V-AAN

9 συντέλεια4930N-NSF εἰς1519PREP ἀσεβεῖς765A-NPM ἥξει1854V-FAI-3S ἀνθεστηκότας436V-RAPAP προσώποις4383N-DPN αὐτῶν846D-GPM ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF καὶ2532CONJ συνάξει4863V-FAI-3S ὡς3739CONJ ἄμμον285N-ASF αἰχμαλωσίαν161N-ASF

10 καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἐν1722PREP βασιλεῦσιν935N-DPM ἐντρυφήσει1792V-FAI-3S καὶ2532CONJ τύραννοι5181N-NPM παίγνιαN-NPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM εἰς1519PREP πᾶν3956A-ASN ὀχύρωμα3794N-ASN ἐμπαίξεται1702V-FMI-3S καὶ2532CONJ βαλεῖ906V-FAI-3S χῶμαN-ASN καὶ2532CONJ κρατήσει2902V-FAI-3S αὐτοῦ846D-GSN

11 τότε5119ADV μεταβαλεῖ3328V-FAI-3S τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN καὶ2532CONJ διελεύσεται1330V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἐξιλάσεταιV-FMI-3S αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἰσχὺς2479N-NSF τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM μου1473P-GS

12 οὐχὶ3364ADV σὺ4771P-NS ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM ἅγιός40A-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀποθάνωμεν599V-AAS-1P κύριε2962N-VSM εἰς1519PREP κρίμα2917N-ASN τέταχας5021V-RAI-2S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἔπλασέν4111V-AAI-3S με1473P-AS τοῦ3588T-GSN ἐλέγχειν1651V-PAN παιδείαν3809N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

13 καθαρὸς2513A-NSM ὀφθαλμὸς3788N-NSM τοῦ3588T-GSM μὴ3165ADV ὁρᾶν3708V-PAN πονηρά4190A-APN καὶ2532CONJ ἐπιβλέπειν1914V-PAN ἐπὶ1909PREP πόνους4192N-APM οὐ3364ADV δυνήσῃ1410V-FMI-2S ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN ἐπιβλέπεις1914V-PAI-2S ἐπὶ1909PREP καταφρονοῦντας2706V-PAPAP παρασιωπήσῃV-FMI-2S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN καταπίνειν2666V-PAN ἀσεβῆ765A-ASM τὸν3588T-ASM δίκαιον1342A-ASM

14 καὶ2532CONJ ποιήσεις4160V-FAI-3S τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM ὡς3739CONJ τοὺς3588T-APM ἰχθύας2486N-APM τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ τὰ3588T-APN ἑρπετὰ2062N-APN τὰ3588T-APN οὐκ3364ADV ἔχοντα2192V-PAPAP ἡγούμενον2233V-PMPAS

15 συντέλειαν4930N-ASF ἐν1722PREP ἀγκίστρῳ44N-DSN ἀνέσπασεν385V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἵλκυσεν1670V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP ἀμφιβλήστρῳ293N-DSN καὶ2532CONJ συνήγαγεν4863V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF σαγήναις4522N-DPF αὐτοῦ846D-GSM ἕνεκεν1752PREP τούτου3778D-GSN εὐφρανθήσεται2165V-FPI-3S καὶ2532CONJ χαρήσεται5463V-FPI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF αὐτοῦ846D-GSM

16 ἕνεκεν1752PREP τούτου3778D-GSM θύσει2380V-FAI-3S τῇ3588T-DSF σαγήνῃ4522N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ θυμιάσει2370V-FAI-3S τῷ3588T-DSN ἀμφιβλήστρῳ293N-DSN αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM ἐλίπανενV-AAI-3S μερίδα3310N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN βρώματα1033N-APN αὐτοῦ846D-GSM ἐκλεκτά1588A-APN

17 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἀμφιβαλεῖ294V-FAI-3S τὸ3588T-ASN ἀμφίβληστρον293N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ διὰ1223PREP παντὸς3956A-GSN ἀποκτέννειν615V-PAN ἔθνη1484N-APN οὐ3364ADV φείσεται5339V-FMI-3S

Κεφάλαιο 2

1 Ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF φυλακῆς5438N-GSF μου1473P-GS στήσομαι2476V-FMI-1S καὶ2532CONJ ἐπιβήσομαι1910V-FMI-1S ἐπὶ1909PREP πέτραν4073N-ASF καὶ2532CONJ ἀποσκοπεύσωV-FAI-1S τοῦ3588T-GSN ἰδεῖν3708V-AAN τί5100I-ASN λαλήσει2980V-FAI-3S ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DS καὶ2532CONJ τί5100I-ASN ἀποκριθῶ611V-APS-1S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ἔλεγχόν1650N-ASM μου1473P-GS

2 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S πρός4314PREP με1473P-AS κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Γράψον1125V-AAD-2S ὅρασιν3706N-ASF καὶ2532CONJ σαφῶςADV ἐπὶ1909PREP πυξίονN-ASN ὅπως3704CONJ διώκῃ1377V-PAS-3S 3588T-NSM ἀναγινώσκων314V-PAPNS αὐτά846D-APN

3 διότι1360CONJ ἔτι2089ADV ὅρασις3706N-NSF εἰς1519PREP καιρὸν2540N-ASM καὶ2532CONJ ἀνατελεῖ393V-FAI-3S εἰς1519PREP πέρας4009N-NSN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰς1519PREP κενόν2756A-ASN ἐὰν1437CONJ ὑστερήσῃ5302V-AAS-3S ὑπόμεινον5278V-AAD-2S αὐτόν846D-ASM ὅτι3754CONJ ἐρχόμενος2064V-PMPNS ἥξει1854V-FAI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV χρονίσῃ5549V-AAS-3S

4 ἐὰν1437CONJ ὑποστείληται5288V-AMS-3S οὐκ3364ADV εὐδοκεῖ2106V-PAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSM δὲ1161PRT δίκαιος1342A-NSM ἐκ1537PREP πίστεώς4102N-GSF μου1473P-GS ζήσεται2198V-FMI-3S

5 3588T-NSM δὲ1161PRT κατοινωμένοςV-PMPNS καὶ2532CONJ καταφρονητὴς2707N-NSM ἀνὴρ435N-NSM ἀλάζων213N-NSM οὐδὲν3762A-ASN μὴ3165ADV περάνῃV-AAS-3S ὃς3739 R-NSM ἐπλάτυνεν4115V-IAI-3S καθὼς2531ADV 3588T-NSM ᾅδης86N-NSM τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM ὡς3739CONJ θάνατος2288N-NSM οὐκ3364ADV ἐμπιπλάμενος1705V-PMPNS καὶ2532CONJ ἐπισυνάξει1996V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN καὶ2532CONJ εἰσδέξεται1523V-FMI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λαούς2992N-APM

6 οὐχὶ3364ADV ταῦτα3778D-APN πάντα3956A-ASN παραβολὴν3850N-ASF κατ2596PREP αὐτοῦ846D-GSM λήμψονται2983V-FMI-3P καὶ2532CONJ πρόβλημαN-ASN εἰς1519PREP διήγησιν1335N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐροῦσιν2046V-FAI-3P Οὐαὶ3759INJ 3588T-NSM πληθύνων4129V-PAPNS ἑαυτῷ1438D-DSM τὰ3588T-APN οὐκ3364ADV ὄντα1510V-PAPAP αὐτοῦ846D-GSMἕως2193PREP τίνος5100I-GSMκαὶ2532CONJ βαρύνων925V-PAPNS τὸν3588T-ASM κλοιὸνN-ASM αὐτοῦ846D-GSM στιβαρῶςADV

7 ὅτι3754CONJ ἐξαίφνης1810ADV ἀναστήσονται450V-FMI-3P δάκνοντες1143V-PAPNP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐκνήψουσιν1594V-FAI-3P οἱ3588T-NPM ἐπίβουλοίN-NPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἔσῃ1510V-FMI-2S εἰς1519PREP διαρπαγὴνN-ASF αὐτοῖς846D-DPM

8 διότι1360CONJ σὺ4771P-NS ἐσκύλευσαςV-AAPNS ἔθνη1484N-APN πολλά4183A-APN σκυλεύσουσίνV-FAI-3P σε4771P-AS πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ὑπολελειμμένοι5275V-RMPNP λαοὶ2992N-NPM δι1223PREP αἵματα129N-APN ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ ἀσεβείας763N-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM κατοικούντων2730V-PAPGP αὐτήν846D-ASF

9 3588INJ 3588T-NSM πλεονεκτῶν4122V-PAPNS πλεονεξίαν4124N-ASF κακὴν2556A-ASF τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN τάξαι5021V-AAN εἰς1519PREP ὕψος5311N-ASN νοσσιὰν3555N-ASF αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN ἐκσπασθῆναιV-APN ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF κακῶν2556A-GPN

10 ἐβουλεύσω1011V-AMI-2S αἰσχύνην152N-ASF τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM σου4771P-GS συνεπέραναςV-AAI-2S λαοὺς2992N-APM πολλούς4183A-APM καὶ2532CONJ ἐξήμαρτενV-AAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF σου4771P-GS

11 διότι1360CONJ λίθος3037N-NSM ἐκ1537PREP τοίχου5109N-GSM βοήσεται994V-FMI-3S καὶ2532CONJ κάνθαροςN-NSM ἐκ1537PREP ξύλου3586N-GSN φθέγξεται5350V-FMI-3S αὐτά846D-APN

12 οὐαὶ3759INJ 3588T-NSM οἰκοδομῶν3618V-PAPNS πόλιν4172N-ASF ἐν1722PREP αἵμασιν129N-DPN καὶ2532CONJ ἑτοιμάζων2090V-PAPNS πόλιν4172N-ASF ἐν1722PREP ἀδικίαις93N-DPF

13 οὐ3364ADV ταῦτά3778D-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM καὶ2532CONJ ἐξέλιπον1587V-AAI-3P λαοὶ2992N-NPM ἱκανοὶ2425A-NPM ἐν1722PREP πυρί4442N-DSN καὶ2532CONJ ἔθνη1484N-NPN πολλὰ4183A-NPN ὠλιγοψύχησανV-AAI-3P

14 ὅτι3754CONJ πλησθήσεται4130V-FPI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF τοῦ3588T-GSN γνῶναι1097V-AAN τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF κυρίου2962N-GSM ὡς3739CONJ ὕδωρ5204N-NSN κατακαλύψει2619V-FAI-3S αὐτούς846D-APM

15 3588INJ 3588T-NSM ποτίζων4222V-PAPNS τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM ἀνατροπῇN-DSF θολερᾷA-DSF καὶ2532CONJ μεθύσκων3182V-PAPNS ὅπως3704CONJ ἐπιβλέπῃ1914V-PAS-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN σπήλαια4693N-APN αὐτῶν846D-GPM

16 πλησμονὴν4140N-ASF ἀτιμίας819N-GSF ἐκ1537PREP δόξης1391N-GSF πίε4095V-AAD-2S καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ διασαλεύθητιV-APD-2S καὶ2532CONJ σείσθητι4579V-APD-2S ἐκύκλωσεν2944V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS ποτήριον4221N-NSN δεξιᾶς1188A-GSF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ συνήχθη4863V-API-3S ἀτιμία819N-NSF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF σου4771P-GS

17 διότι1360CONJ ἀσέβεια763N-NSF τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM καλύψει2572V-FAI-3S σε4771P-AS καὶ2532CONJ ταλαιπωρία5004N-NSF θηρίων2342N-GPN πτοήσει4422V-FAI-3S σε4771P-AS διὰ1223PREP αἵματα129N-APN ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ ἀσεβείας763N-APF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM κατοικούντων2730V-PAPGP αὐτήν846D-ASF

18 Τί5100I-ASN ὠφελεῖ5623V-PAI-3S γλυπτόνA-NSN ὅτι3754CONJ ἔγλυψανV-AAI-3P αὐτό846D-ASN ἔπλασαν4111V-AAI-3P αὐτὸ846D-ASN χώνευμαN-ASN φαντασίαν5325N-ASF ψευδῆ5571A-ASF ὅτι3754CONJ πέποιθεν3982V-RAI-3S 3588T-NSM πλάσας4111V-AAPNS ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN πλάσμα4110N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN εἴδωλα1497N-APN κωφά2974A-APN

19 οὐαὶ3759INJ 3588T-NSM λέγων3004V-PAPNS τῷ3588T-DSN ξύλῳ3586N-DSN Ἔκνηψον1594V-AAD-2S ἐξεγέρθητι1825V-APD-2S καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM λίθῳ3037N-DSM Ὑψώθητι5312V-APD-2S καὶ2532CONJ αὐτό846D-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S φαντασία5325N-NSF τοῦτο3778D-NSN δέ1161PRT ἐστιν1510V-PAI-3S ἔλασμαN-NSM χρυσίου5553N-GSN καὶ2532CONJ ἀργυρίου694N-GSN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN πνεῦμα4151N-NSN οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM

20 3588T-NSM δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP ναῷ3485N-DSM ἁγίῳ40A-DSM αὐτοῦ846D-GSM εὐλαβείσθω2125V-PMD-3S ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF

Κεφάλαιο 3

1 Προσευχὴ4335N-NSF ΑμβακουμN-PRI τοῦ3588T-GSM προφήτου4396N-GSM μετὰ3326PREP ᾠδῆς3592N-GSF

2 Κύριε2962N-VSM εἰσακήκοα1522V-RAI-1S τὴν3588T-ASF ἀκοήν189N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐφοβήθην5399V-API-1S κατενόησα2657V-AAI-1S τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐξέστην1839V-AAI-1S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN δύο1417N-NUI ζῴων2226N-GPN γνωσθήσῃ1097V-FPI-2S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐγγίζειν1448V-PAN τὰ3588T-APN ἔτη2094N-APN ἐπιγνωσθήσῃ1921V-FPI-2S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN παρεῖναι3918V-PAN τὸν3588T-ASM καιρὸν2540N-ASM ἀναδειχθήσῃ322V-FPI-2S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ταραχθῆναι5015V-APN τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS ἐν1722PREP ὀργῇ3709N-DSF ἐλέους1656N-APN μνησθήσῃ3403V-FPI-2S

3 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐκ1537PREP ΘαιμανN-PRI ἥξει1854V-FAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἅγιος40A-NSM ἐξ1537PREP ὄρους3735N-GSN κατασκίουA-GSN δασέοςA-GSM διάψαλμαN-NSN ἐκάλυψεν2572V-AAI-3S οὐρανοὺς3772N-APM 3588T-NSF ἀρετὴ703N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ αἰνέσεως133N-GSF αὐτοῦ846D-GSM πλήρης4134A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF

4 καὶ2532CONJ φέγγος5338N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ φῶς5457N-NSN ἔσται1510V-FMI-3S κέρατα2768N-NPN ἐν1722PREP χερσὶν5495N-DPF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S ἀγάπησιν25N-ASF κραταιὰν2900A-ASF ἰσχύος2479N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

5 πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM πορεύσεται4198V-FMI-3S λόγος3056N-NSM καὶ2532CONJ ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S ἐν1722PREP πεδίλοιςN-DPN οἱ3588T-NPM πόδες4228N-NPM αὐτοῦ846D-GSM

6 ἔστη2476V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐσαλεύθη4531V-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἐπέβλεψεν1914V-AAI-3S καὶ2532CONJ διετάκηV-API-3S ἔθνη1484N-APN διεθρύβηV-API-3S τὰ3588T-NPN ὄρη3735N-NPN βίᾳ970N-DSF ἐτάκησαν5080V-API-3P βουνοὶ1015N-NPM αἰώνιοι166A-NPM

7 πορείας4197N-APF αἰωνίας166A-APF αὐτοῦ846D-GSM ἀντὶ473PREP κόπων2873N-GPM εἶδον3708V-AAI-1S σκηνώματα4638N-NPN Αἰθιόπων128N-PRI πτοηθήσονται4422V-FPI-3P καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF σκηναὶ4633N-NPF γῆς1065N-GSF Μαδιαμ3099N-PRI

8 μὴ3165ADV ἐν1722PREP ποταμοῖς4215N-DPM ὠργίσθης3710V-API-2S κύριε2962N-VSM 2228CONJ ἐν1722PREP ποταμοῖς4215N-DPM 3588T-NSM θυμός2372N-NSM σου4771P-GS 2228CONJ ἐν1722PREP θαλάσσῃ2281N-DSF τὸ3588T-NSN ὅρμημά3731N-NSN σου4771P-GS ὅτι3754CONJ ἐπιβήσῃ1910V-FMI-2S ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἵππους2462N-APM σου4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἱππασίαN-NSF σου4771P-GS σωτηρία4991N-NSF

9 ἐντείνωνV-PAPNS ἐντενεῖςV-FAI-3S τὸ3588T-ASN τόξον5115N-ASN σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN σκῆπτραN-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM διάψαλμαN-NSN ποταμῶν4215N-GPM ῥαγήσεται4486V-FPI-3S γῆ1065N-NSF

10 ὄψονταί3708V-FMI-3P σε4771P-AS καὶ2532CONJ ὠδινήσουσιν5605V-FAI-3P λαοί2992N-NPM σκορπίζων4650V-PAPNS ὕδατα5204N-APN πορείας4197N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S 3588T-NSF ἄβυσσος12N-NSF φωνὴν5456N-ASF αὐτῆς846D-GSF ὕψος5311N-ASN φαντασίας5325N-GSF αὐτῆς846D-GSF

11 ἐπήρθη1869V-API-3S 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF σελήνη4582N-NSF ἔστη2476V-AAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF τάξει5010N-DSF αὐτῆς846D-GSF εἰς1519PREP φῶς5457N-ASN βολίδες1002N-NPF σου4771P-GS πορεύσονται4198V-FMI-3P εἰς1519PREP φέγγος5338N-ASN ἀστραπῆς796N-GSF ὅπλων3696N-GPN σου4771P-GS

12 ἐν1722PREP ἀπειλῇ547N-DSF ὀλιγώσειςV-FAI-3S γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP θυμῷ2372N-DSM κατάξεις2609V-FAI-3S ἔθνη1484N-APN

13 ἐξῆλθες1831V-AAI-2S εἰς1519PREP σωτηρίαν4991N-ASF λαοῦ2992N-GSM σου4771P-GS τοῦ3588T-GSN σῶσαι4982V-AAN τοὺς3588T-APM χριστούς5547A-APM σου4771P-GS ἔβαλες906V-AAI-2S εἰς1519PREP κεφαλὰς2776N-APF ἀνόμων459A-GPM θάνατον2288N-ASM ἐξήγειρας1825V-AAI-2S δεσμοὺς1199N-APM ἕως2193PREP τραχήλου5137N-GSM διάψαλμαN-NSN

14 διέκοψαςV-AAI-2S ἐν1722PREP ἐκστάσει1611N-DSF κεφαλὰς2776N-APF δυναστῶν1413N-GPM σεισθήσονται4579V-FPI-3P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF διανοίξουσιν1272V-FAI-3P χαλινοὺς5469N-APM αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ ἔσθων2068V-PAPNS πτωχὸς4434N-NSM λάθρᾳ2977ADV

15 καὶ2532CONJ ἐπεβίβασας1913V-AAI-2S εἰς1519PREP θάλασσαν2281N-ASF τοὺς3588T-APM ἵππους2462N-APM σου4771P-GS ταράσσοντας5015V-PAPAP ὕδωρ5204N-ASN πολύ4183A-ASN

16 ἐφυλαξάμην5442V-AMI-1S καὶ2532CONJ ἐπτοήθη4422V-API-3S 3588T-NSF κοιλία2836N-NSF μου1473P-GS ἀπὸ575PREP φωνῆς5456N-GSF προσευχῆς4335N-GSF χειλέων5491N-GPN μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S τρόμος5156N-NSM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὀστᾶ3747N-APN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ὑποκάτωθένPREP μου1473P-GS ἐταράχθη5015V-API-3S 3588T-NSF ἕξις1838N-NSF μου1473P-GS ἀναπαύσομαι373V-FMI-1S ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF θλίψεως2347N-GSF τοῦ3588T-GSN ἀναβῆναι305V-AAN εἰς1519PREP λαὸν2992N-ASM παροικίας3940N-GSF μου1473P-GS

17 διότι1360CONJ συκῆ4808N-NSF οὐ3364ADV καρποφορήσει2592V-FAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S γενήματα1081N-NPN ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀμπέλοις288N-DPF ψεύσεται5574V-FMI-3S ἔργον2041N-NSN ἐλαίας1636N-GSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN πεδίαN-NPN οὐ3364ADV ποιήσει4160V-FAI-3S βρῶσιν1035N-ASF ἐξέλιπον1587V-AAI-3P ἀπὸ575PREP βρώσεως1035N-GSF πρόβατα4263N-NPN καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπάρχουσιν5225V-PAI-3P βόες1016N-NPM ἐπὶ1909PREP φάτναις5336N-DPF

18 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἀγαλλιάσομαι21V-FMI-1S χαρήσομαι5463V-FPI-1S ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM τῷ3588T-DSM σωτῆρί4990N-DSM μου1473P-GS

19 κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM δύναμίς1411N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τάξει5021V-FAI-3S τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM μου1473P-GS εἰς1519PREP συντέλειαν4930N-ASF ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὑψηλὰ5308A-APN ἐπιβιβᾷ1913V-FAI-3S με1473P-AS τοῦ3588T-GSN νικῆσαι3528V-AAN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ᾠδῇ3592N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

Содержание