Οβδιού

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Ὅρασις3706N-NSF ΑβδιουN-GSM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῇ3588T-DSF Ιδουμαίᾳ2401N-DSF Ἀκοὴν189N-ASF ἤκουσα191V-AAI-1S παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ περιοχὴν4042N-ASF εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S Ἀνάστητε450V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἐξαναστῶμεν1817V-AAS-1P ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP πόλεμον4171N-ASM

2 ἰδοὺ2400INJ ὀλιγοστὸνA-ASM δέδωκά1325V-RAI-1S σε4771P-AS ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN ἠτιμωμένος821V-RPPNS σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S σφόδρα4970ADV

3 ὑπερηφανία5243N-NSF τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF σου4771P-GS ἐπῆρέν1869V-AAI-3S σε4771P-AS κατασκηνοῦντα2681V-PAPAS ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὀπαῖς3692N-DPF τῶν3588T-GPM πετρῶν4074N-GPM ὑψῶν5311N-GPN κατοικίαν2733N-ASF αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF αὐτοῦ846D-GSM Τίς5100I-NSM με1473P-AS κατάξει2609V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

4 ἐὰν1437CONJ μετεωρισθῇς3349V-APS-2S ὡς3739CONJ ἀετὸς105N-NSM καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN ἄστρων798N-GPN θῇς5087V-AAS-2S νοσσιάν3555N-ASF σου4771P-GS ἐκεῖθεν1564ADV κατάξω2609V-FAI-1S σε4771P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

5 εἰ1487CONJ κλέπται2812N-NPM εἰσῆλθον1525V-AAI-3P πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS 2228CONJ λῃσταὶ3027N-NPM νυκτός3571N-GSF ποῦ4225ADV ἂν302PRT ἀπερρίφης641V-API-2S οὐκ3364ADV ἂν302PRT ἔκλεψαν2813V-AAI-3P τὰ3588T-APN ἱκανὰ2425A-APN ἑαυτοῖς1438D-DPM καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ τρυγηταὶN-NPM εἰσῆλθον1525V-AAI-3P πρὸς4314PREP σέ4771P-AS οὐκ3364ADV ἂν302PRT ὑπελίποντο5275V-AMI-3P ἐπιφυλλίδαN-ASF

6 πῶς4459ADV ἐξηρευνήθη1830V-API-3S Ησαυ2269N-PRI καὶ2532CONJ κατελήμφθη2638V-API-3S αὐτοῦ846D-GSM τὰ3588T-NPN κεκρυμμένα2928V-RMPNP

7 ἕως2193PREP τῶν3588T-GPN ὁρίων3725N-GPN σου4771P-GS ἐξαπέστειλάν1821V-AAI-3P σε4771P-AS πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM τῆς3588T-GSF διαθήκης1242N-GSF σου4771P-GS ἀντέστησάν436V-AAI-3P σοι4771P-DS ἠδυνάσθησαν1410V-API-3P πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS ἄνδρες435N-NPM εἰρηνικοί1516A-NPM σου4771P-GS ἔθηκαν5087V-AAI-3P ἔνεδρα1749N-APN ὑποκάτω5270PREP σου4771P-GS οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S σύνεσις4907N-NSF αὐτοῖς846D-DPM

8 ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἀπολῶ622V-FAI-1S σοφοὺς4680A-APM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF Ιδουμαίας2401N-GSF καὶ2532CONJ σύνεσιν4907N-ASF ἐξ1537PREP ὄρους3735N-GSN Ησαυ2269N-PRI

9 καὶ2532CONJ πτοηθήσονται4422V-FPI-3P οἱ3588T-NPM μαχηταίN-NPM σου4771P-GS οἱ3588T-NPM ἐκ1537PREP ΘαιμανN-PRI ὅπως3704CONJ ἐξαρθῇ1808V-APS-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἐξ1537PREP ὄρους3735N-GSN Ησαυ2269N-PRI

10 διὰ1223PREP τὴν3588T-ASF σφαγὴν4967N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀσέβειαν763N-ASF τὴν3588T-ASF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἀδελφόν80N-ASM σου4771P-GS Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ καλύψει2572V-FAI-3S σε4771P-AS αἰσχύνη152N-NSF καὶ2532CONJ ἐξαρθήσῃ1808V-FPI-2S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

11 Ἀφ575PREP ἧς3739 R-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἀντέστης436V-AAI-2S ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF αἰχμαλωτευόντων162V-PAPGP ἀλλογενῶν241A-GPM δύναμιν1411N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀλλότριοι245A-NPM εἰσῆλθον1525V-AAI-3P εἰς1519PREP πύλας4439N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἔβαλον906V-AAI-3P κλήρους2819N-APM καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἦς1510V-IAI-2S ὡς3739CONJ εἷς1519A-NSM ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM

12 καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἐπίδῃς1896V-PAS-2S ἡμέραν2250N-ASF ἀδελφοῦ80N-GSM σου4771P-GS ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF ἀλλοτρίων245A-GPM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἐπιχαρῇςV-APS-2S ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ιουδα2448N-PRI ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF ἀπωλείας684N-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV μεγαλορρημονήσῃςV-AAS-2S ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF θλίψεως2347N-GSF

13 μηδὲ3366CONJ εἰσέλθῃς1525V-AAS-2S εἰς1519PREP πύλας4439N-APF λαῶν2992N-GPM ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF πόνων4192N-GPM αὐτῶν846D-GPM μηδὲ3366CONJ ἐπίδῃς1896V-PAS-2S καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS τὴν3588T-ASF συναγωγὴν4864N-ASF αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF ὀλέθρου3639N-GSM αὐτῶν846D-GPM μηδὲ3366CONJ συνεπιθῇV-AAS-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF δύναμιν1411N-ASF αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF ἀπωλείας684N-GSF αὐτῶν846D-GPM

14 μηδὲ3366CONJ ἐπιστῇς2186V-AAS-2S ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF διεκβολὰςN-APF αὐτῶν846D-GPM τοῦ3588T-GSN ἐξολεθρεῦσαι1842V-AAN τοὺς3588T-APM ἀνασῳζομένους391V-PMPAP αὐτῶν846D-GPM μηδὲ3366CONJ συγκλείσῃς4788V-AAS-2S τοὺς3588T-APM φεύγοντας5343V-PAPAP ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF θλίψεως2347N-GSF

15 διότι1360CONJ ἐγγὺς1451ADV ἡμέρα2250N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἐποίησας4160V-AAI-2S οὕτως3778ADV ἔσται1510V-FMI-3S σοι4771P-DS τὸ3588T-NSN ἀνταπόδομά468N-NSN σου4771P-GS ἀνταποδοθήσεται467V-FPI-3S εἰς1519PREP κεφαλήν2776N-ASF σου4771P-GS

16 διότι1360CONJ ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἔπιες4095V-AAI-2S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN τὸ3588T-ASN ἅγιόν40A-ASN μου1473P-GS πίονται4095V-FMI-3P πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ἔθνη1484N-NPN οἶνον3631N-ASM πίονται4095V-FMI-3P καὶ2532CONJ καταβήσονται2597V-FMI-3P καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P καθὼς2531ADV οὐχ3364ADV ὑπάρχοντες5225V-PAPNP

17 Ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN Σιων4622N-PRI ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF σωτηρία4991N-NSF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἅγιον40A-NSN καὶ2532CONJ κατακληρονομήσουσιν2624V-FAI-3P 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM Ιακωβ2384N-PRI τοὺς3588T-APM κατακληρονομήσαντας2624V-AAPAP αὐτούς846D-APM

18 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM Ιακωβ2384N-PRI πῦρ4442N-NSN 3588T-NSM δὲ1161PRT οἶκος3624N-NSM Ιωσηφ2501N-PRI φλόξ5395N-NSF 3588T-NSM δὲ1161PRT οἶκος3624N-NSM Ησαυ2269N-PRI εἰς1519PREP καλάμην2562N-ASF καὶ2532CONJ ἐκκαυθήσονται1572V-FPI-3P εἰς1519PREP αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ καταφάγονται2719V-FMI-3P αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S πυροφόροςA-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ησαυ2269N-PRI διότι1360CONJ κύριος2962N-NSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S

19 καὶ2532CONJ κατακληρονομήσουσιν2624V-FAI-3P οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP ΝαγεβN-PRI τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN τὸ3588T-ASN Ησαυ2269N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ΣεφηλαN-PRI τοὺς3588T-APM ἀλλοφύλους246A-APM καὶ2532CONJ κατακληρονομήσουσιν2624V-FAI-3P τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πεδίονN-ASN Σαμαρείας4540N-GSF καὶ2532CONJ Βενιαμιν958N-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ΓαλααδῖτινN-ASF

20 καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF μετοικεσίας3350N-GSF 3588T-NSF ἀρχὴ746N-NSF αὕτη3778D-NSF τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI γῆ1065N-NSF τῶν3588T-GPM Χαναναίων5478N-GPM ἕως2193PREP Σαρεπτων4558N-GPF καὶ2532CONJ 3588T-NSF μετοικεσία3350N-NSF Ιερουσαλημ2419N-PRI ἕως2193PREP ΕφραθαN-PRI καὶ2532CONJ κληρονομήσουσιν2816V-FAI-3P τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF τοῦ3588T-GSM ΝαγεβN-PRI

21 καὶ2532CONJ ἀναβήσονται305V-FMI-3P ἄνδρες435N-NPM σεσῳσμένοι4982V-RPPNP ἐξ1537PREP ὄρους3735N-GSN Σιων4622N-PRI τοῦ3588T-GSN ἐκδικῆσαι1556V-AAN τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN Ησαυ2269N-PRI καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF

Содержание
None