Αμώς

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Λόγοι3056N-NPM Αμως301N-PRI οἳ3739 R-NPM ἐγένοντο1096V-AMI-3P ἐν1722PREP νακκαριμN-PRI ἐκ1537PREP ΘεκουεN-PRI οὓς3739 R-APM εἶδεν3708V-AAI-3S ὑπὲρ5228PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF Οζιου3604N-GSM βασιλέως935N-GSM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF ΙεροβοαμN-PRI τοῦ3588T-GSM ΙωαςN-PRI βασιλέως935N-GSM Ισραηλ2474N-PRI πρὸ4253PREP δύο1417N-NUI ἐτῶν2094N-GPN τοῦ3588T-GSM σεισμοῦ4578N-GSM

2 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Κύριος2962N-NSM ἐκ1537PREP Σιων4622N-PRI ἐφθέγξατο5350V-ANI-3S καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἔδωκεν1325V-AAI-3S φωνὴν5456N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπένθησαν3996V-AAI-3P αἱ3588T-NPF νομαὶ3542N-NPF τῶν3588T-GPM ποιμένων4166N-GPM καὶ2532CONJ ἐξηράνθη3583V-API-3S 3588T-NSF κορυφὴN-NSF τοῦ3588T-GSM ΚαρμήλουN-GSM

3 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM Ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τρισὶν5140A-DPF ἀσεβείαις763N-DPF Δαμασκοῦ1154N-GS καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τέσσαρσιν5064A-DPF οὐκ3364ADV ἀποστραφήσομαι654V-FPI-1S αὐτόν846D-ASM ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ἔπριζον4249V-IAI-3P πρίοσινN-DPM σιδηροῖς4603A-DPM τὰς3588T-APF ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF ἐχούσας2192V-PAPAP τῶν3588T-GPM ἐν1722PREP ΓαλααδN-PRI

4 καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S πῦρ4442N-ASN εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Αζαηλ2476N-PRI καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S θεμέλια2310N-APN υἱοῦ5207N-GSM ΑδερN-PRI

5 καὶ2532CONJ συντρίψω4937V-FAI-1S μοχλοὺςN-APM Δαμασκοῦ1154N-GS καὶ2532CONJ ἐξολεθρεύσω1842V-FAI-1S κατοικοῦντας2730V-PAPAP ἐκ1537PREP πεδίουN-GSN Ων5607N-PRI καὶ2532CONJ κατακόψω2629V-FAI-1S φυλὴν5443N-ASF ἐξ1537PREP ἀνδρῶν435N-GPM Χαρραν5488N-PRI καὶ2532CONJ αἰχμαλωτευθήσεται162V-FPI-3S λαὸς2992N-NSM Συρίας4947N-GSF ἐπίκλητοςA-NSM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

6 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τρισὶν5140A-DPF ἀσεβείαις763N-DPF Γάζης1047N-GSF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τέσσαρσιν5064A-DPF οὐκ3364ADV ἀποστραφήσομαι654V-FPI-1S αὐτούς846D-APM ἕνεκεν1752PREP τοῦ3588T-GSN αἰχμαλωτεῦσαι162V-AAN αὐτοὺς846D-APM αἰχμαλωσίαν161N-ASF τοῦ3588T-GSM Σαλωμων4672N-PRI τοῦ3588T-GSN συγκλεῖσαι4788V-AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Ιδουμαίαν2401N-ASF

7 καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S πῦρ4442N-ASN ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN τείχη5038N-APN Γάζης1047N-GSF καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S θεμέλια2310N-APN αὐτῆς846D-GSF

8 καὶ2532CONJ ἐξολεθρεύσω1842V-FAI-1S κατοικοῦντας2730V-PAPAP ἐξ1537PREP Ἀζώτου108N-GSM καὶ2532CONJ ἐξαρθήσεται1808V-FPI-3S φυλὴ5443N-NSF ἐξ1537PREP ἈσκαλῶνοςN-GSF καὶ2532CONJ ἐπάξω1863V-FAI-1S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP ΑκκαρωνN-PRI καὶ2532CONJ ἀπολοῦνται622V-FMI-3P οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM τῶν3588T-GPM ἀλλοφύλων246A-GPM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

9 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τρισὶν5140A-DPF ἀσεβείαις763N-DPF Τύρου5184N-GSF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τέσσαρσιν5064A-DPF οὐκ3364ADV ἀποστραφήσομαι654V-FPI-1S αὐτήν846D-ASF ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM συνέκλεισαν4788V-AAI-3P αἰχμαλωσίαν161N-ASF τοῦ3588T-GSM Σαλωμων4672N-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Ιδουμαίαν2401N-ASF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐμνήσθησαν3403V-API-3P διαθήκης1242N-GSF ἀδελφῶν80N-GPM

10 καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S πῦρ4442N-ASN ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN τείχη5038N-APN Τύρου5184N-GSF καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S θεμέλια2310N-APN αὐτῆς846D-GSF

11 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τρισὶν5140A-DPF ἀσεβείαις763N-DPF τῆς3588T-GSF Ιδουμαίας2401N-GSF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τέσσαρσιν5064A-DPF οὐκ3364ADV ἀποστραφήσομαι654V-FPI-1S αὐτούς846D-APM ἕνεκα1752PREP τοῦ3588T-GSN διῶξαι1377V-AAN αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐλυμήνατο3075V-ANI-3S μήτραν3388N-ASF ἐπὶ1909PREP γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἥρπασεν726V-AAI-3S εἰς1519PREP μαρτύριον3142N-ASN φρίκηνN-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὅρμημα3731N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἐφύλαξεν5442V-AAI-3S εἰς1519PREP νεῖκος3534N-ASN

12 καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S πῦρ4442N-ASN εἰς1519PREP ΘαιμανN-PRI καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S θεμέλια2310N-APN τειχέων5038N-GPN αὐτῆς846D-GSF

13 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τρισὶν5140A-DPF ἀσεβείαις763N-DPF υἱῶν5207N-GPM ΑμμωνN-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τέσσαρσιν5064A-DPF οὐκ3364ADV ἀποστραφήσομαι654V-FPI-1S αὐτόν846D-ASM ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ἀνέσχιζονV-IAI-3P τὰς3588T-APF ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF ἐχούσας2192V-PAPAP τῶν3588T-GPM ΓαλααδιτῶνN-GPM ὅπως3704CONJ ἐμπλατύνωσινV-PAS-3P τὰ3588T-APN ὅρια3725N-APN αὐτῶν846D-GPM

14 καὶ2532CONJ ἀνάψω381V-FAI-1S πῦρ4442N-ASN ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN τείχη5038N-APN ΡαββαN-PRI καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S θεμέλια2310N-APN αὐτῆς846D-GSF μετὰ3326PREP κραυγῆς2906N-GSF ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF πολέμου4171N-GSM καὶ2532CONJ σεισθήσεται4579V-FPI-3S ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF συντελείας4930N-GSF αὐτῆς846D-GSF

15 καὶ2532CONJ πορεύσονται4198V-FMI-3P οἱ3588T-NPM βασιλεῖς935N-NPM αὐτῆς846D-GSF ἐν1722PREP αἰχμαλωσίᾳ161N-DSF οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτό846D-ASN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

Κεφάλαιο 2

1 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τρισὶν5140A-DPF ἀσεβείαις763N-DPF Μωαβ1096N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τέσσαρσιν5064A-DPF οὐκ3364ADV ἀποστραφήσομαι654V-FPI-1S αὐτόν846D-ASM ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM κατέκαυσαν2618V-AAI-3P τὰ3588T-APN ὀστᾶ3747N-APN βασιλέως935N-GSM τῆς3588T-GSF Ιδουμαίας2401N-GSF εἰς1519PREP κονίανN-ASF

2 καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S πῦρ4442N-ASN ἐπὶ1909PREP Μωαβ1096N-PRI καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S θεμέλια2310N-APN τῶν3588T-GPF πόλεων4172N-GPF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἀποθανεῖται599V-FMI-3S ἐν1722PREP ἀδυναμίᾳN-DSF Μωαβ1096N-PRI μετὰ3326PREP κραυγῆς2906N-GSF καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP φωνῆς5456N-GSF σάλπιγγος4536N-GSF

3 καὶ2532CONJ ἐξολεθρεύσω1842V-FAI-1S κριτὴν2923N-ASM ἐξ1537PREP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM αὐτῆς846D-GSF ἀποκτενῶ615V-FAI-1S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

4 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τρισὶν5140A-DPF ἀσεβείαις763N-DPF υἱῶν5207N-GPM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τέσσαρσιν5064A-DPF οὐκ3364ADV ἀποστραφήσομαι654V-FPI-1S αὐτόν846D-ASM ἕνεκα1752PREP τοῦ3588T-GSN ἀπώσασθαι683V-AMP αὐτοὺς846D-APM τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN προστάγματαN-APN αὐτοῦ846D-GSM οὐκ3364ADV ἐφυλάξαντο5442V-AMI-3P καὶ2532CONJ ἐπλάνησεν4105V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM τὰ3588T-APN μάταια3152A-APN αὐτῶν846D-GPM 3739 R-APN ἐποίησαν4160V-AAI-3P οἷς3739 R-DPM ἐξηκολούθησαν1811V-AAI-3P οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM αὐτῶν846D-GPM ὀπίσω3694PREP αὐτῶν846D-GPM

5 καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S πῦρ4442N-ASN ἐπὶ1909PREP Ιουδαν2455N-ASM καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S θεμέλια2310N-APN Ιερουσαλημ2419N-PRI

6 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τρισὶν5140A-DPF ἀσεβείαις763N-DPF Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF τέσσαρσιν5064A-DPF οὐκ3364ADV ἀποστραφήσομαι654V-FPI-1S αὐτόν846D-ASM ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ἀπέδοντο591V-AMI-3P ἀργυρίου694N-GSN δίκαιον1342A-ASM καὶ2532CONJ πένητα3993N-ASM ἕνεκεν1752PREP ὑποδημάτων5266N-GPN

7 τὰ3588T-APN πατοῦντα3961V-PAPAP ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM χοῦν5522N-ASM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐκονδύλιζονV-IAI-3P εἰς1519PREP κεφαλὰς2776N-APF πτωχῶν4434N-GPM καὶ2532CONJ ὁδὸν3598N-ASF ταπεινῶν5011A-GPM ἐξέκλιναν1578V-AAI-3P καὶ2532CONJ υἱὸς5207N-NSM καὶ2532CONJ πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846D-GSM εἰσεπορεύοντο1531V-IMI-3P πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF αὐτὴν846D-ASF παιδίσκην3814N-ASF ὅπως3704CONJ βεβηλώσωσιν953V-AAS-3P τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM

8 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN αὐτῶν846D-GPM δεσμεύοντες1195V-PAPNP σχοινίοις4979N-DPN παραπετάσματαN-APN ἐποίουν4160V-IAI-3P ἐχόμενα2192V-PMPAP τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN καὶ2532CONJ οἶνον3631N-ASM ἐκ1537PREP συκοφαντιῶνN-GPF ἔπινον4095V-IAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM

9 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἐξῆρα1808V-AAI-1S τὸν3588T-ASM ΑμορραῖονN-ASM ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM οὗ3739 R-GSM ἦν1510V-IAI-3S καθὼς2531ADV ὕψος5311N-NSN κέδρου2748N-GSF τὸ3588T-NSN ὕψος5311N-NSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἰσχυρὸς2478A-NSM ἦν1510V-IAI-3S ὡς3739CONJ δρῦςN-NSF καὶ2532CONJ ἐξῆρα1808V-AAI-1S τὸν3588T-ASM καρπὸν2590N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἐπάνωθενADV καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ῥίζας4491N-APF αὐτοῦ846D-GSM ὑποκάτωθενPREP

10 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἀνήγαγον321V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ περιήγαγον4013V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF τεσσαράκοντα5062N-NUI ἔτη2094N-APN τοῦ3588T-GSN κατακληρονομῆσαι2624V-AAN τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF τῶν3588T-GPM ΑμορραίωνN-GPM

11 καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-1S ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP προφήτας4396N-APM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM νεανίσκων3495N-GPM ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP ἁγιασμόν38N-ASM μὴ3165ADV οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ταῦτα3778D-NPN υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

12 καὶ2532CONJ ἐποτίζετε4222V-IAI-2P τοὺς3588T-APM ἡγιασμένους37V-RMPAP οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM προφήταις4396N-DPM ἐνετέλλεσθε1781V-IMI-2P λέγοντες3004V-PAPNP Οὐ3364ADV μὴ3165ADV προφητεύσητε4395V-AAS-2P

13 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS κυλίω2947V-PAI-1S ὑποκάτω5270PREP ὑμῶν4771P-GP ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM κυλίεται2947V-PPI-3S 3588T-NSF ἅμαξαN-NSF 3588T-NSF γέμουσα1073V-PAPNS καλάμης2562N-GSF

14 καὶ2532CONJ ἀπολεῖται622V-FMI-3S φυγὴ5437N-NSF ἐκ1537PREP δρομέωςN-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM κραταιὸς2900A-NSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV κρατήσῃ2902V-AAS-3S τῆς3588T-GSF ἰσχύος2479N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM μαχητὴςN-NSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV σώσῃ4982V-AAS-3S τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

15 καὶ2532CONJ 3588T-NSM τοξότηςN-NSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV ὑποστῇV-AAS-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM ὀξὺς3691A-NSM τοῖς3588T-DPM ποσὶν4228N-DPM αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV διασωθῇ1295V-APS-3S οὐδὲ3761CONJ 3588T-NSM ἱππεὺς2460N-NSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV σώσῃ4982V-AAS-3S τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

16 καὶ2532CONJ εὑρήσει2147V-FAI-3S τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP δυναστείαιςN-DPF 3588T-NSM γυμνὸς1131A-NSM διώξεται1377V-FMI-3S ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

Κεφάλαιο 3

1 Ἀκούσατε191V-AAD-2P τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τοῦτον3778D-ASM ὃν3739 R-ASM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP πάσης3956A-GSF φυλῆς5443N-GSF ἧς3739 R-GSF ἀνήγαγον321V-AAI-1S ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF λέγων3004V-PAPNS

2 Πλὴν4133ADV ὑμᾶς4771P-AP ἔγνων1097V-AAI-1S ἐκ1537PREP πασῶν3956A-GPF φυλῶν5443N-GPF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐκδικήσω1556V-FAI-1S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF ὑμῶν4771P-GP

3 εἰ1487CONJ πορεύσονται4198V-FMI-3P δύο1417N-NUI ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸ846D-ASN καθόλου2527ADV ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV γνωρίσωσιν1107V-AAS-3P ἑαυτούς1438D-APM

4 εἰ1487CONJ ἐρεύξεται2044V-FMI-3S λέων3023N-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM δρυμοῦN-GSM αὐτοῦ846D-GSM θήραν2339N-ASF οὐκ3364ADV ἔχων2192V-PAPNS εἰ1487CONJ δώσει1325V-FAI-3S σκύμνοςN-NSM φωνὴν5456N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF μάνδραςN-GSF αὐτοῦ846D-GSM καθόλου2527ADV ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV ἁρπάσῃ726V-AAS-3S τι5100I-ASN

5 εἰ1487CONJ πεσεῖται4098V-FMI-3S ὄρνεον3732N-NSN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἄνευ427PREP ἰξευτοῦN-GSM εἰ1487CONJ σχασθήσεταιV-FPI-3S παγὶς3803N-NSF ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἄνευ427PREP τοῦ3588T-GSN συλλαβεῖν4815V-PAN τι5100I-ASN

6 εἰ1487CONJ φωνήσει5455V-FAI-3S σάλπιγξ4536N-NSF ἐν1722PREP πόλει4172N-DSF καὶ2532CONJ λαὸς2992N-NSM οὐ3364ADV πτοηθήσεται4422V-FPI-3S εἰ1487CONJ ἔσται1510V-FMI-3S κακία2549N-NSF ἐν1722PREP πόλει4172N-DSF ἣν3739 R-ASF κύριος2962N-NSM οὐκ3364ADV ἐποίησεν4160V-AAI-3S

7 διότι1360CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ποιήσῃ4160V-AAS-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πρᾶγμα4229N-ASN ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV ἀποκαλύψῃ601V-FMI-2S παιδείαν3809N-ASF αὐτοῦ846D-GSM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM δούλους1401N-APM αὐτοῦ846D-GSM τοὺς3588T-APM προφήτας4396N-APM

8 λέων3023N-NSM ἐρεύξεται2044V-FMI-3S καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM οὐ3364ADV φοβηθήσεται5399V-FPI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM οὐ3364ADV προφητεύσει4395V-FAI-3S

9 Ἀπαγγείλατε518V-AAD-2P χώραις5561N-DPF ἐν1722PREP ἈσσυρίοιςN-DPM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF χώρας5561N-APF τῆς3588T-GSF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ εἴπατε2036V-AAI-2P Συνάχθητε4863V-APD-2P ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN Σαμαρείας4540N-GSF καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-AAD-2P θαυμαστὰ2298A-APN πολλὰ4183A-APN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF καταδυναστείανN-ASF τὴν3588T-ASF ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

10 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔγνω1097V-AAI-3S 3739 R-APN ἔσται1510V-FMI-3S ἐναντίον1726PREP αὐτῆς846D-GSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM οἱ3588T-NPM θησαυρίζοντες2343V-PAPNP ἀδικίαν93N-ASF καὶ2532CONJ ταλαιπωρίαν5004N-ASF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χώραις5561N-DPF αὐτῶν846D-GPM

11 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM Τύρος5184N-NSF κυκλόθεν2943ADV 3588T-NSF γῆ1065N-NSF σου4771P-GS ἐρημωθήσεται2049V-FPI-3S καὶ2532CONJ κατάξει2609V-FAI-3S ἐκ1537PREP σοῦ4771P-GS ἰσχύν2479N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ διαρπαγήσονται1283V-FPI-3P αἱ3588T-NPF χῶραί5561N-NPF σου4771P-GS

12 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ὅταν3752ADV ἐκσπάσῃV-AAS-3S 3588T-NSM ποιμὴν4166N-NSM ἐκ1537PREP στόματος4750N-GSN τοῦ3588T-GSM λέοντος3023N-GSM δύο1417N-NUI σκέλη4628N-APN 2228CONJ λοβὸνN-ASM ὠτίου5621N-GSN οὕτως3778ADV ἐκσπασθήσονταιV-FPI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP ἐν1722PREP Σαμαρείᾳ4540N-DSF κατέναντι2713ADV φυλῆς5443N-GSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP Δαμασκῷ1154N-DS ἱερεῖς2409N-NPM

13 ἀκούσατε191V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἐπιμαρτύρασθε1957V-AMD-2P τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ιακωβ2384N-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

14 διότι1360CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ὅταν3752ADV ἐκδικῶ1556V-PAI-1S ἀσεβείας763N-GSF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐκδικήσω1556V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN θυσιαστήρια2379N-APN ΒαιθηλN-PRI καὶ2532CONJ κατασκαφήσεται2679V-FPI-3S τὰ3588T-APN κέρατα2768N-APN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN καὶ2532CONJ πεσοῦνται4098V-FMI-3P ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

15 συγχεῶ4797V-FAI-1S καὶ2532CONJ πατάξω3960V-FAI-1S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τὸν3588T-ASM περίπτερονA-ASM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τὸν3588T-ASM θερινόνA-ASM καὶ2532CONJ ἀπολοῦνται622V-FMI-3P οἶκοι3624N-NPM ἐλεφάντινοι1661A-NPM καὶ2532CONJ προστεθήσονται4369V-FPI-3P οἶκοι3624N-NPM ἕτεροι2087A-NPM πολλοί4183A-NPM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

Κεφάλαιο 4

1 Ἀκούσατε191V-AAD-2P τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τοῦτον3778D-ASM δαμάλεις1151N-VPF τῆς3588T-GSF ΒασανίτιδοςN-GSF αἱ3588T-NPF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN τῆς3588T-GSF Σαμαρείας4540N-GSF αἱ3588T-NPF καταδυναστεύουσαι2616V-PAPNP πτωχοὺς4434N-APM καὶ2532CONJ καταπατοῦσαι2662V-PAPNP πένητας3993N-APM αἱ3588T-NPF λέγουσαι3004V-PAPNP τοῖς3588T-DPM κυρίοις2962N-DPM αὐτῶν846D-GPM Ἐπίδοτε1929V-AAD-2P ἡμῖν1473P-DP ὅπως3704CONJ πίωμεν4095V-AAS-1P

2 ὀμνύει3660V-PAI-3S κύριος2962N-NSM κατὰ2596PREP τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM αὐτοῦ846D-GSM Διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ ἡμέραι2250N-NPF ἔρχονται2064V-PMI-3P ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ λήμψονται2983V-FMI-3P ὑμᾶς4771P-AP ἐν1722PREP ὅπλοις3696N-DPN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP λέβηταςN-APM ὑποκαιομένουςV-PMPAP ἐμβαλοῦσιν1685V-FAI-3P ἔμπυροιA-NPM λοιμοί3061N-NPM

3 καὶ2532CONJ ἐξενεχθήσεσθε1627V-FPI-2P γυμναὶ1131A-NPF κατέναντι2713ADV ἀλλήλων240D-GPM καὶ2532CONJ ἀπορριφήσεσθε641V-FPI-2P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN τὸ3588T-ASN ΡεμμανN-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM

4 Εἰσήλθατε1525V-AAI-2P εἰς1519PREP ΒαιθηλN-PRI καὶ2532CONJ ἠνομήσατεV-AAI-2P καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ΓαλγαλαN-PRI ἐπληθύνατε4129V-AAI-2P τοῦ3588T-GSN ἀσεβῆσαι764V-AAN καὶ2532CONJ ἠνέγκατε5342V-AAI-2P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV θυσίας2378N-APF ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF τριημερίανN-ASF τὰ3588T-APN ἐπιδέκαταA-APN ὑμῶν4771P-GP

5 καὶ2532CONJ ἀνέγνωσαν314V-AAI-3P ἔξω1854ADV νόμον3551N-ASM καὶ2532CONJ ἐπεκαλέσαντο1941V-AMI-3P ὁμολογίας3671N-APF ἀπαγγείλατε518V-AAD-2P ὅτι3754CONJ ταῦτα3778D-APN ἠγάπησαν25V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM

6 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS δώσω1325V-FAI-1S ὑμῖν4771P-DP γομφιασμὸνN-ASM ὀδόντων3599N-GPM ἐν1722PREP πάσαις3956A-DPF ταῖς3588T-DPF πόλεσιν4172N-DPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἔνδειανN-ASF ἄρτων740N-GPM ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPM τοῖς3588T-DPM τόποις5117N-DPM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐπεστρέψατε1994V-AAI-2P πρός4314PREP με1473P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

7 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἀνέσχον430V-AAI-1S ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-GP τὸν3588T-ASM ὑετὸν5205N-ASM πρὸ4253PREP τριῶν5140A-GPM μηνῶν3303N-GPM τοῦ3588T-GSM τρυγήτουN-GSM καὶ2532CONJ βρέξω1026V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP πόλιν4172N-ASF μίαν1520A-ASF ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT πόλιν4172N-ASF μίαν1520A-ASF οὐ3364ADV βρέξω1026V-FAI-1S μερὶς3310N-NSF μία1520A-NSF βραχήσεται1026V-FPI-3S καὶ2532CONJ μερίς3310N-NSF ἐφ1909PREP ἣν3739 R-ASF οὐ3364ADV βρέξω1026V-FAI-1S ἐπ1909PREP αὐτήν846D-ASF ξηρανθήσεται3583V-FPI-3S

8 καὶ2532CONJ συναθροισθήσονται4867V-FPI-3P δύο1417N-NUI καὶ2532CONJ τρεῖς5140A-NPF πόλεις4172N-NPF εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF μίαν1520A-ASF τοῦ3588T-GSN πιεῖν4095V-AAN ὕδωρ5204N-ASN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐμπλησθῶσιν1705V-APS-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐπεστρέψατε1994V-AAI-2P πρός4314PREP με1473P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

9 ἐπάταξα3960V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐν1722PREP πυρώσει4451N-DPF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἰκτέρῳN-DSM ἐπληθύνατε4129V-AAI-2P κήπους2779N-APM ὑμῶν4771P-GP ἀμπελῶνας290N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ συκῶνας4810N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐλαιῶνας1637N-APM ὑμῶν4771P-GP κατέφαγεν2719V-AAI-3S 3588T-NSF κάμπη2578N-NSF καὶ2532CONJ οὐδ3761CONJ ὧς3739CONJ ἐπεστρέψατε1994V-AAI-2P πρός4314PREP με1473P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

10 ἐξαπέστειλα1821V-AAI-1S εἰς1519PREP ὑμᾶς4771P-AP θάνατον2288N-ASM ἐν1722PREP ὁδῷ3598N-DSF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἀπέκτεινα615V-AAI-1S ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF τοὺς3588T-APM νεανίσκους3495N-APM ὑμῶν4771P-GP μετὰ3326PREP αἰχμαλωσίας161N-GSF ἵππων2462N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀνήγαγον321V-AAI-1S ἐν1722PREP πυρὶ4442N-DSN τὰς3588T-APF παρεμβολὰς3925N-APF ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὀργῇ3709N-DSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ οὐδ3761CONJ ὧς3739CONJ ἐπεστρέψατε1994V-AAI-2P πρός4314PREP με1473P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

11 κατέστρεψα2690V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-AP καθὼς2531ADV κατέστρεψεν2690V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Σοδομα4670N-PRI καὶ2532CONJ Γομορρα1116N-PRI καὶ2532CONJ ἐγένεσθε1096V-AMI-2P ὡς3739CONJ δαλὸςN-NSM ἐξεσπασμένοςV-RMPNS ἐκ1537PREP πυρός4442N-GSN καὶ2532CONJ οὐδ3761CONJ ὧς3739CONJ ἐπεστρέψατε1994V-AAI-2P πρός4314PREP με1473P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

12 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN οὕτως3778ADV ποιήσω4160V-FAI-1S σοι4771P-DS Ισραηλ2474N-PRI πλὴν4133ADV ὅτι3754CONJ οὕτως3778ADV ποιήσω4160V-FAI-1S σοι4771P-DS ἑτοιμάζου2090V-PMD-2S τοῦ3588T-GSN ἐπικαλεῖσθαι1941V-PMN τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM σου4771P-GS Ισραηλ2474N-PRI

13 διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS στερεῶν4732V-PAPNS βροντὴν1027N-ASF καὶ2532CONJ κτίζων2936V-PAPNS πνεῦμα4151N-ASN καὶ2532CONJ ἀπαγγέλλων518V-PAPNS εἰς1519PREP ἀνθρώπους444N-APM τὸν3588T-ASM χριστὸν5547A-ASM αὐτοῦ846D-GSM ποιῶν4160V-PAPNS ὄρθρον3722N-ASM καὶ2532CONJ ὁμίχλην3658N-ASF καὶ2532CONJ ἐπιβαίνων1910V-PAPNS ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὕψη5311N-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM

Κεφάλαιο 5

1 Ἀκούσατε191V-AAD-2P τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM τοῦτον3778D-ASM ὃν3739 R-ASM ἐγὼ1473P-NS λαμβάνω2983V-PAI-1S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP θρῆνον2355N-ASM οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI

2 Ἔπεσεν4098V-AAI-3S οὐκέτι3765ADV μὴ3165ADV προσθῇ4369V-AAS-3S τοῦ3588T-GSN ἀναστῆναι450V-AAN παρθένος3933N-NSF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἔσφαλεν4969V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτῆς846D-GSF οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἀναστήσων450V-FAPNS αὐτήν846D-ASF

3 διότι1360CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM κύριος2962N-NSM 3588T-NSF πόλις4172N-NSF ἐξ1537PREP ἧς3739 R-GSF ἐξεπορεύοντο1607V-IMI-3P χίλιοι5507A-NPM ὑπολειφθήσονται5275V-FPI-3P ἑκατόν1540N-NUI καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP ἧς3739 R-GSF ἐξεπορεύοντο1607V-IMI-3P ἑκατόν1540N-NUI ὑπολειφθήσονται5275V-FPI-3P δέκα1176N-NUI τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ισραηλ2474N-PRI

4 διότι1360CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ισραηλ2474N-PRI Ἐκζητήσατέ1567V-AAD-2P με1473P-AS καὶ2532CONJ ζήσεσθε2198V-FMI-2P

5 καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἐκζητεῖτε1567V-PAI-2P ΒαιθηλN-PRI καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ΓαλγαλαN-PRI μὴ3165ADV εἰσπορεύεσθε1531V-PMD-2P καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN φρέαρ5421N-ASN τοῦ3588T-GSM ὅρκου3727N-GSM μὴ3165ADV διαβαίνετε1224V-PAD-2P ὅτι3754CONJ ΓαλγαλαN-PRI αἰχμαλωτευομένη162V-PPPNS αἰχμαλωτευθήσεται162V-FPI-3S καὶ2532CONJ ΒαιθηλN-PRI ἔσται1510V-FMI-3S ὡς3739CONJ οὐχ3364ADV ὑπάρχουσα5225V-PAPNS

6 ἐκζητήσατε1567V-AAD-2P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ζήσατε2198V-AAD-2P ὅπως3704CONJ μὴ3165ADV ἀναλάμψῃ353V-AAS-3S ὡς3739CONJ πῦρ4442N-NSN 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM Ιωσηφ2501N-PRI καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM σβέσων4570V-FAPNS τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ισραηλ2474N-PRI

7 κύριος2962N-NSM 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAPNS εἰς1519PREP ὕψος5311N-ASN κρίμα2917N-ASN καὶ2532CONJ δικαιοσύνην1343N-ASF εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF ἔθηκεν5087V-AAI-3S

8 ποιῶν4160V-PAPNS πάντα3956A-APN καὶ2532CONJ μετασκευάζωνV-PAPNS καὶ2532CONJ ἐκτρέπων1624V-PAPNS εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV σκιὰν4639N-ASF θανάτου2288N-GSM καὶ2532CONJ ἡμέραν2250N-ASF εἰς1519PREP νύκτα3571N-ASF συσκοτάζωνV-PAPNS 3588T-NSM προσκαλούμενος4341V-PMPNS τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ ἐκχέων1632V-PAPNS αὐτὸ846D-ASN ἐπὶ1909PREP προσώπου4383N-GSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM

9 3588T-NSM διαιρῶν1244V-PAPNS συντριμμὸνN-ASM ἐπ1909PREP ἰσχὺν2479N-ASF καὶ2532CONJ ταλαιπωρίαν5004N-ASF ἐπὶ1909PREP ὀχύρωμα3794N-ASN ἐπάγων1863V-PAPNS

10 ἐμίσησαν3404V-AAI-3P ἐν1722PREP πύλαις4439N-DPF ἐλέγχοντα1651V-PAPAS καὶ2532CONJ λόγον3056N-ASM ὅσιον3741A-ASM ἐβδελύξαντο948V-AMI-3P

11 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM κατεκονδυλίζετεV-IAI-2P πτωχοὺς4434N-APM καὶ2532CONJ δῶρα1435N-APN ἐκλεκτὰ1588A-APN ἐδέξασθε1209V-AMI-2P παρ3844PREP αὐτῶν846D-GPM οἴκους3624N-APM ξυστοὺςA-APM ᾠκοδομήσατε3618V-AAI-2P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV κατοικήσητε2730V-AAS-2P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM ἀμπελῶνας290N-APM ἐπιθυμητοὺς1938A-APM ἐφυτεύσατε5452V-AAI-2P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV πίητε4095V-AAS-2P τὸν3588T-ASM οἶνον3631N-ASM ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM

12 ὅτι3754CONJ ἔγνων1097V-AAI-1S πολλὰς4183A-APF ἀσεβείας763N-APF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἰσχυραὶ2478A-NPF αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF ὑμῶν4771P-GP καταπατοῦντες2662V-PAPNP δίκαιον1342A-ASM λαμβάνοντες2983V-PAPNP ἀλλάγματαN-APN καὶ2532CONJ πένητας3993N-APM ἐν1722PREP πύλαις4439N-DPF ἐκκλίνοντες1578V-PAPNP

13 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN 3588T-NSM συνίων4920V-PAPNS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM σιωπήσεται4623V-FMI-3S ὅτι3754CONJ καιρὸς2540N-NSM πονηρός4190A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S

14 ἐκζητήσατε1567V-AAD-2P τὸ3588T-ASN καλὸν2570A-ASN καὶ2532CONJ μὴ3165ADV τὸ3588T-ASN πονηρόν4190A-ASN ὅπως3704CONJ ζήσητε2198V-AAS-2P καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S οὕτως3778ADV μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM εἴπατε2036V-AAI-2P

15 Μεμισήκαμεν3404V-RAI-1P τὰ3588T-APN πονηρὰ4190A-APN καὶ2532CONJ ἠγαπήκαμεν25V-RAI-1P τὰ3588T-APN καλά2570A-APN καὶ2532CONJ ἀποκαταστήσατε600V-AAD-2P ἐν1722PREP πύλαις4439N-DPF κρίμα2917N-ASN ὅπως3704CONJ ἐλεήσῃ1653V-AAD-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM τοὺς3588T-APM περιλοίπουςA-APM τοῦ3588T-GSM Ιωσηφ2501N-PRI

16 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἐν1722PREP πάσαις3956A-DPF πλατείαις4116A-DPF κοπετός2870N-NSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πάσαις3956A-DPF ὁδοῖς3598N-DPF ῥηθήσεται2046V-FPI-3S Οὐαὶ3759INJ οὐαί3759INJ κληθήσεται2564V-FPI-3S γεωργὸς1092N-NSM εἰς1519PREP πένθος3997N-ASN καὶ2532CONJ κοπετὸν2870N-ASM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP εἰδότας3708V-RAPAP θρῆνον2355N-ASM

17 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πάσαις3956A-DPF ὁδοῖς3598N-DPF κοπετός2870N-NSM διότι1360CONJ διελεύσομαι1330V-FMI-1S διὰ1223PREP μέσου3319A-GSN σου4771P-GS εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM

18 Οὐαὶ3759INJ οἱ3588T-NPM ἐπιθυμοῦντες1937V-PAPNP τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF κυρίου2962N-GSM ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN αὕτη3778D-NSF ὑμῖν4771P-DP 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ αὐτή846D-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S σκότος4655N-NSN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV φῶς5457N-NSN

19 ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ὅταν3752ADV φύγῃ5343V-AAS-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN τοῦ3588T-GSM λέοντος3023N-GSM καὶ2532CONJ ἐμπέσῃ1706V-FMI-2S αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSF ἄρκος715N-NSF καὶ2532CONJ εἰσπηδήσῃ1530V-AAS-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀπερείσηταιV-AMS-3S τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM τοῖχον5109N-ASM καὶ2532CONJ δάκῃ1143V-AAS-3S αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM ὄφις3789N-NSM

20 οὐχὶ3364ADV σκότος4655N-NSN 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV φῶς5457N-NSN καὶ2532CONJ γνόφος1105N-NSM οὐκ3364ADV ἔχων2192V-PAPNS φέγγος5338N-ASN αὐτῇ846D-DSF

21 μεμίσηκα3404V-RAI-1S ἀπῶσμαι683V-RMI-1S ἑορτὰς1859N-APF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ὀσφρανθῶV-APS-1S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πανηγύρεσιν3831N-DPF ὑμῶν4771P-GP

22 διότι1360CONJ καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ ἐνέγκητέ5342V-AAS-2P μοι1473P-DS ὁλοκαυτώματα3646N-APN καὶ2532CONJ θυσίας2378N-APF ὑμῶν4771P-GP οὐ3364ADV προσδέξομαι4327V-FMI-1S αὐτά846D-APN καὶ2532CONJ σωτηρίου4992N-GSN ἐπιφανείας2015N-APF ὑμῶν4771P-GP οὐκ3364ADV ἐπιβλέψομαι1914V-FMI-1S

23 μετάστησον3179V-AAD-2S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ἦχον2279N-ASM ᾠδῶν3592N-GPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ψαλμὸν5568N-ASM ὀργάνωνN-GPN σου4771P-GS οὐκ3364ADV ἀκούσομαι191V-FMI-1S

24 καὶ2532CONJ κυλισθήσεται2947V-FPI-3S ὡς3739CONJ ὕδωρ5204N-NSN κρίμα2917N-NSN καὶ2532CONJ δικαιοσύνη1343N-NSF ὡς3739CONJ χειμάρρους5493A-NSM ἄβατοςA-NSM

25 μὴ3165ADV σφάγια4968N-APN καὶ2532CONJ θυσίας2378N-APF προσηνέγκατέ4374V-AAI-2P μοι1473P-DS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF τεσσαράκοντα5062N-NUI ἔτη2094N-APN οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI

26 καὶ2532CONJ ἀνελάβετε353V-AAI-2P τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF τοῦ3588T-GSM Μολοχ3434N-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἄστρον798N-ASN τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ὑμῶν4771P-GP Ραιφαν4481N-PRI τοὺς3588T-APM τύπους5179N-APM αὐτῶν846D-GPM οὓς3739 R-APM ἐποιήσατε4160V-AAI-2P ἑαυτοῖς1438D-DPM

27 καὶ2532CONJ μετοικιῶ3351V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐπέκεινα1900ADV Δαμασκοῦ1154N-GS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM

Κεφάλαιο 6

1 Οὐαὶ3759INJ τοῖς3588T-DPM ἐξουθενοῦσιν1848V-PAPDP Σιων4622N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM πεποιθόσιν3982V-RAPDP ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN Σαμαρείας4540N-GSF ἀπετρύγησανV-AAI-3P ἀρχὰς746N-APF ἐθνῶν1484N-GPN καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P αὐτοί846D-NPM οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI

2 διάβητε1224V-AAD-2P πάντες3956A-NPM καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-AAD-2P καὶ2532CONJ διέλθατε1330V-AAD-2P ἐκεῖθεν1564ADV εἰς1519PREP ΕμαθN-PRI ΡαββαN-PRI καὶ2532CONJ κατάβητε2597V-AAD-2P ἐκεῖθεν1564ADV εἰς1519PREP ΓεθN-PRI ἀλλοφύλων246A-GPM τὰς3588T-APF κρατίστας2903A-APFS ἐκ1537PREP πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPF βασιλειῶν932N-GPF τούτων3778D-GPF εἰ1487CONJ πλέονα4183A-NPN τὰ3588T-NPN ὅρια3725N-NPN αὐτῶν846D-GPM ἐστιν1510V-PAI-3S τῶν3588T-GPN ὑμετέρων5212A-GPN ὁρίων3725N-GPN

3 οἱ3588T-NPM ἐρχόμενοι2064V-PMPNP εἰς1519PREP ἡμέραν2250N-ASF κακήν2556A-ASF οἱ3588T-NPM ἐγγίζοντες1448V-PAPNP καὶ2532CONJ ἐφαπτόμενοιV-PMPNP σαββάτων4521N-GPN ψευδῶν5571A-GPN

4 οἱ3588T-NPM καθεύδοντες2518V-PAPNP ἐπὶ1909PREP κλινῶν2825N-GPF ἐλεφαντίνων1661A-GPF καὶ2532CONJ κατασπαταλῶντεςV-PAPNP ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF στρωμναῖςN-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἔσθοντες2068V-PAPNP ἐρίφους2056N-APM ἐκ1537PREP ποιμνίων4168N-GPN καὶ2532CONJ μοσχάριαN-APN ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN βουκολίωνN-GPN γαλαθηνάA-APN

5 οἱ3588T-NPM ἐπικροτοῦντεςV-PAPNP πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF τῶν3588T-GPN ὀργάνωνN-GPN ὡς3739CONJ ἑστῶτα2476V-RAPAS ἐλογίσαντο3049V-AMI-3P καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὡς3739CONJ φεύγοντα5343V-PAPAS

6 οἱ3588T-NPM πίνοντες4095V-PAPNP τὸν3588T-ASM διυλισμένον1368V-APPAS οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN πρῶτα4413A-APN μύρα3464N-APN χριόμενοι5548V-PMPNP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔπασχον3958V-IAI-3P οὐδὲν3762A-ASN ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF συντριβῇ4937N-DSF Ιωσηφ2501N-PRI

7 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN νῦν3568ADV αἰχμάλωτοι164A-NPM ἔσονται1510V-FMI-3P ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF δυναστῶν1413N-GPM καὶ2532CONJ ἐξαρθήσεται1808V-FPI-3S χρεμετισμὸςN-NSM ἵππων2462N-GPM ἐξ1537PREP Εφραιμ2187N-PRI

8 ὅτι3754CONJ ὤμοσεν3660V-AAI-3S κύριος2962N-NSM καθ2596PREP ἑαυτοῦ1438D-GSM Διότι1360CONJ βδελύσσομαι948V-PMI-1S ἐγὼ1473P-NS πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF ὕβριν5196N-ASF Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF χώρας5561N-APF αὐτοῦ846D-GSM μεμίσηκα3404V-RAI-1S καὶ2532CONJ ἐξαρῶ1808V-FAI-1S πόλιν4172N-ASF σὺν4862PREP πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM κατοικοῦσιν2730V-PAPDP αὐτήν846D-ASF

9 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐὰν1437CONJ ὑπολειφθῶσιν5275V-APS-3P δέκα1176N-NUI ἄνδρες435N-NPM ἐν1722PREP οἰκίᾳ3614N-DSF μιᾷ1519A-DSF καὶ2532CONJ ἀποθανοῦνται599V-FMI-3P καὶ2532CONJ ὑπολειφθήσονται5275V-FPI-3P οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM

10 καὶ2532CONJ λήμψονται2983V-FMI-3P οἱ3588T-NPM οἰκεῖοι3609A-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ παραβιῶνται3849V-PMS-3P τοῦ3588T-GSN ἐξενέγκαι1627V-AAN τὰ3588T-APN ὀστᾶ3747N-APN αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S τοῖς3588T-DPM προεστηκόσι4291V-RAPDP τῆς3588T-GSF οἰκίας3614N-GSF Εἰ1487CONJ ἔτι2089ADV ὑπάρχει5225V-PAI-3S παρὰ3844PREP σοί4771P-DS καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S Οὐκέτι3765ADV καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S Σίγα4601V-PAD-2S ἕνεκα1752PREP τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV ὀνομάσαι3687V-AAN τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN κυρίου2962N-GSM

11 διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ κύριος2962N-NSM ἐντέλλεται1781V-PMI-3S καὶ2532CONJ πατάξει3960V-FAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τὸν3588T-ASM μέγαν3173A-ASM θλάσμασινN-DPN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τὸν3588T-ASM μικρὸν3398A-ASM ῥάγμασινN-DPN

12 εἰ1487CONJ διώξονται1377V-FMI-3P ἐν1722PREP πέτραις4073N-DPF ἵπποι2462N-NPM εἰ1487CONJ παρασιωπήσονταιV-FMI-3P ἐν1722PREP θηλείαις2338A-DPF ὅτι3754CONJ ὑμεῖς4771P-NP ἐξεστρέψατε1612V-AAI-2P εἰς1519PREP θυμὸν2372N-ASM κρίμα2917N-ASN καὶ2532CONJ καρπὸν2590N-ASM δικαιοσύνης1343N-GSF εἰς1519PREP πικρίαν4088N-ASF

13 οἱ3588T-NPM εὐφραινόμενοι2165V-PMPNP ἐπ1909PREP οὐδενὶ3762A-DSM λόγῳ3056N-DSM οἱ3588T-NPM λέγοντες3004V-PAPNP Οὐκ3364ADV ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἰσχύι2479N-DSF ἡμῶν1473P-GP ἔσχομεν2192V-AAI-1P κέρατα2768N-APN

14 διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐπεγείρω1892V-PAI-1S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἔθνος1484N-ASN καὶ2532CONJ ἐκθλίψουσινV-FAI-3P ὑμᾶς4771P-AP τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV εἰσελθεῖν1525V-AAN εἰς1519PREP ΕμαθN-PRI καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM χειμάρρου5493N-GSM τῶν3588T-GPF δυσμῶν1424N-GPF

Κεφάλαιο 7

1 Οὕτως3778ADV ἔδειξέν1166V-AAI-3S μοι1473P-DS κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐπιγονὴN-NSF ἀκρίδων200N-GPF ἐρχομένη2064V-PMPNS ἑωθινήA-NSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ βροῦχοςN-NSM εἷς1519A-NSM Γωγ1136N-PRI 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM

2 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐὰν1437CONJ συντελέσῃ4931V-AAS-3S τοῦ3588T-GSN καταφαγεῖν2719V-AAN τὸν3588T-ASM χόρτον5528N-ASM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Κύριε2962N-VSM κύριε2962N-VSM ἵλεως2436A-NSM γενοῦ1096V-AMD-2S τίς5100I-NSM ἀναστήσει450V-FAI-3S τὸν3588T-ASM Ιακωβ2384N-PRI ὅτι3754CONJ ὀλιγοστόςA-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S

3 μετανόησον3340V-AAD-2S κύριε2962N-VSM ἐπὶ1909PREP τούτῳ3778D-DSM Καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-NSN οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

4 Οὕτως3778ADV ἔδειξέν1166V-AAI-3S μοι1473P-DS κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S τὴν3588T-ASF δίκην1349N-ASF ἐν1722PREP πυρὶ4442N-DSN κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ κατέφαγε2719V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ἄβυσσον12N-ASF τὴν3588T-ASF πολλὴν4183A-ASF καὶ2532CONJ κατέφαγεν2719V-AAI-3S τὴν3588T-ASF μερίδα3310N-ASF

5 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Κύριε2962N-VSM κύριε2962N-VSM κόπασον2869V-AAD-2S δή1161PRT τίς5100I-NSM ἀναστήσει450V-FAI-3S τὸν3588T-ASM Ιακωβ2384N-PRI ὅτι3754CONJ ὀλιγοστόςA-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S

6 μετανόησον3340V-AAD-2S κύριε2962N-VSM ἐπὶ1909PREP τούτῳ3778D-DSM Καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-NSN οὐ3364ADV μὴ3165ADV γένηται1096V-AMS-3S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

7 Οὕτως3778ADV ἔδειξέν1166V-AAI-3S μοι1473P-DS κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἀνὴρ435N-NSM ἑστηκὼς2476V-RAPNS ἐπὶ1909PREP τείχους5038N-GSN ἀδαμαντίνουA-GSN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἀδάμαςN-NSM

8 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Τί5100I-ASN σὺ4771P-NS ὁρᾷς3708V-PAI-2S Αμως301N-PRI καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S ἈδάμανταN-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐντάσσωV-PAI-1S ἀδάμανταN-ASM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS Ισραηλ2474N-PRI οὐκέτι3765ADV μὴ3165ADV προσθῶ4369V-AAS-1S τοῦ3588T-GSN παρελθεῖν3928V-AAN αὐτόν846D-ASM

9 καὶ2532CONJ ἀφανισθήσονται853V-FPI-3P βωμοὶ1041N-NPM τοῦ3588T-GSM γέλωτος1071N-GSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF τελεταὶN-NPF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐξερημωθήσονταιV-FPI-3P καὶ2532CONJ ἀναστήσομαι450V-FMI-1S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ΙεροβοαμN-PRI ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF

10 Καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S ΑμασιαςN-NSM 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ΒαιθηλN-PRI πρὸς4314PREP ΙεροβοαμN-PRI βασιλέα935N-ASM Ισραηλ2474N-PRI λέγων3004V-PAPNS Συστροφὰς4963N-APF ποιεῖται4160V-PMI-3S κατὰ2596PREP σοῦ4771P-GS Αμως301N-PRI ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI οὐ3364ADV μὴ3165ADV δύνηται1410V-PMS-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ὑπενεγκεῖν5297V-AAN ἅπαντας537A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM αὐτοῦ846D-GSM

11 διότι1360CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S Αμως301N-PRI Ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF τελευτήσει5053V-FAI-3S ΙεροβοαμN-PRI 3588T-NSM δὲ1161PRT Ισραηλ2474N-PRI αἰχμάλωτος164A-NSM ἀχθήσεται71V-FPI-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

12 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΑμασιαςN-NSM πρὸς4314PREP Αμως301N-PRI 3588T-NSM ὁρῶν3708V-PAPNS βάδιζεV-PAD-2S ἐκχώρησον1633V-AAD-2S εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV καταβίουV-PAD-2S καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV προφητεύσεις4395V-FAI-3S

13 εἰς1519PREP δὲ1161PRT ΒαιθηλN-PRI οὐκέτι3765ADV μὴ3165ADV προσθῇς4369V-AAS-2S τοῦ3588T-GSN προφητεῦσαι4395V-AAN ὅτι3754CONJ ἁγίασμαN-NSN βασιλέως935N-GSM ἐστὶν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ οἶκος3624N-NSM βασιλείας932N-GSF ἐστίν1510V-PAI-3S

14 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S Αμως301N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP ΑμασιανN-ASM Οὐκ3364ADV ἤμην1510V-IAI-1S προφήτης4396N-NSM ἐγὼ1473P-NS οὐδὲ3761CONJ υἱὸς5207N-NSM προφήτου4396N-GSM ἀλλ235CONJ 2228CONJ αἰπόλοςN-NSM ἤμην1510V-IAI-1S καὶ2532CONJ κνίζωνV-PAPNS συκάμιναN-APN

15 καὶ2532CONJ ἀνέλαβέν353V-AAI-3S με1473P-AS κύριος2962N-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN προβάτων4263N-GPN καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS ΒάδιζεV-PAD-2S προφήτευσον4395V-AAD-2S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS Ισραηλ2474N-PRI

16 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἄκουε191V-PAD-2S λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM Σὺ4771P-NS λέγεις3004V-PAI-2S Μὴ3165ADV προφήτευε4395V-PAD-2S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ὀχλαγωγήσῃςV-AAS-2S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ιακωβ2384N-PRI

17 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSF γυνή1135N-NSF σου4771P-GS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF πορνεύσει4203V-FAI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF θυγατέρες2364N-NPF σου4771P-GS ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF πεσοῦνται4098V-FMI-3P καὶ2532CONJ 3588T-NSF γῆ1065N-NSF σου4771P-GS ἐν1722PREP σχοινίῳ4979N-DSN καταμετρηθήσεταιV-FPI-3S καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF ἀκαθάρτῳ169A-DSF τελευτήσεις5053V-FAI-3S 3588T-NSM δὲ1161PRT Ισραηλ2474N-PRI αἰχμάλωτος164A-NSM ἀχθήσεται71V-FPI-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

Κεφάλαιο 8

1 Οὕτως3778ADV ἔδειξέν1166V-AAI-3S μοι1473P-DS κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἄγγος32N-NSN ἰξευτοῦN-GSM

2 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τί5100I-ASN σὺ4771P-NS βλέπεις991V-PAI-2S Αμως301N-PRI καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Ἄγγος32N-ASN ἰξευτοῦN-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Ἥκει1854V-PAI-3S τὸ3588T-NSN πέρας4009N-NSN ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS Ισραηλ2474N-PRI οὐκέτι3765ADV μὴ3165ADV προσθῶ4369V-AAS-1S τοῦ3588T-GSN παρελθεῖν3928V-AAN αὐτόν846D-ASM

3 καὶ2532CONJ ὀλολύξει3649V-FAI-3S τὰ3588T-APN φατνώματαN-APN τοῦ3588T-GSM ναοῦ3485N-GSM ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM πολὺς4183A-NSM 3588T-NSM πεπτωκὼς4098V-RAPNS ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM τόπῳ5117N-DSM ἐπιρρίψω1977V-AAS-1S σιωπήνN-ASF

4 Ἀκούσατε191V-AAD-2P δὴ1161PRT ταῦτα3778D-APN οἱ3588T-NPM ἐκτρίβοντεςV-PAPNP εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV πένητα3993N-ASM καὶ2532CONJ καταδυναστεύοντες2616V-PAPNP πτωχοὺς4434N-APM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

5 οἱ3588T-NPM λέγοντες3004V-PAPNP Πότε4218ADV διελεύσεται1330V-FMI-3S 3588T-NSM μὴν3303N-NSM καὶ2532CONJ ἐμπολήσομενV-FAI-1P καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN σάββατα4521N-NPN καὶ2532CONJ ἀνοίξομεν455V-FAI-1P θησαυροὺς2344N-APM τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN μικρὸν3398A-ASN μέτρον3358N-ASN καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN μεγαλῦναι3170V-AAN στάθμιαN-APN καὶ2532CONJ ποιῆσαι4160V-AAN ζυγὸν2218N-ASM ἄδικον94A-ASM

6 τοῦ3588T-GSN κτᾶσθαι2932V-PMN ἐν1722PREP ἀργυρίῳ694N-DSN πτωχοὺς4434N-APM καὶ2532CONJ ταπεινὸν5011A-ASM ἀντὶ473PREP ὑποδημάτων5266N-GPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP παντὸς3956A-GSN γενήματος1081N-GSN ἐμπορευσόμεθα1710V-FMI-1P

7 ὀμνύει3660V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καθ2596PREP ὑπερηφανίας5243N-GSF Ιακωβ2384N-PRI Εἰ1487CONJ ἐπιλησθήσεται1950V-FPI-3S εἰς1519PREP νεῖκος3534N-ASN πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN ὑμῶν4771P-GP

8 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τούτοις3778D-DPM οὐ3364ADV ταραχθήσεται5015V-FPI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καὶ2532CONJ πενθήσει3996V-FAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM κατοικῶν2730V-PAPNS ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ ἀναβήσεται305V-FMI-3S ὡς3739CONJ ποταμὸς4215N-NSM συντέλεια4930N-NSF καὶ2532CONJ καταβήσεται2597V-FMI-3S ὡς3739CONJ ποταμὸς4215N-NSM Αἰγύπτου125N-GSF

9 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM καὶ2532CONJ δύσεται1417V-FMI-3S 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM μεσημβρίας3314N-GSF καὶ2532CONJ συσκοτάσειV-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN

10 καὶ2532CONJ μεταστρέψω3344V-FAI-1S τὰς3588T-APF ἑορτὰς1859N-APF ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP πένθος3997N-ASN καὶ2532CONJ πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ᾠδὰς3592N-APF ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP θρῆνον2355N-ASM καὶ2532CONJ ἀναβιβῶ307V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF ὀσφὺν3751N-ASF σάκκον4526N-ASM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF κεφαλὴν2776N-ASF φαλάκρωμαN-ASN καὶ2532CONJ θήσομαι5087V-FMI-1S αὐτὸν846D-ASM ὡς3739CONJ πένθος3997N-ASN ἀγαπητοῦ27A-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ ἡμέραν2250N-ASF ὀδύνης3601N-GSF

11 ἰδοὺ2400INJ ἡμέραι2250N-NPF ἔρχονται2064V-PMI-3P λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S λιμὸν3042N-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF οὐ3364ADV λιμὸν3042N-ASM ἄρτου740N-GSM οὐδὲ3761CONJ δίψαν1373N-ASF ὕδατος5204N-GSN ἀλλὰ235CONJ λιμὸν3042N-ASM τοῦ3588T-GSN ἀκοῦσαι191V-AAN λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM

12 καὶ2532CONJ σαλευθήσονται4531V-FPI-3P ὕδατα5204N-APN ἕως2193PREP θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP βορρᾶ1005N-GSM ἕως2193PREP ἀνατολῶν395N-GPF περιδραμοῦνται4063V-FMI-3P ζητοῦντες2212V-PAPNP τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV εὕρωσιν2147V-AAS-3P

13 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἐκλείψουσιν1587V-FAI-3P αἱ3588T-NPF παρθένοι3933N-NPF αἱ3588T-NPF καλαὶ2570A-NPF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM νεανίσκοι3495N-NPM ἐν1722PREP δίψει1373N-DSN

14 οἱ3588T-NPM ὀμνύοντες3660V-PAPNP κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM ἱλασμοῦ2434N-GSM Σαμαρείας4540N-GSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM λέγοντες3004V-PAPNP Ζῇ2198V-PAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM σου4771P-GS ΔανN-PRI καὶ2532CONJ ζῇ2198V-PAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM σου4771P-GS ΒηρσαβεεN-PRI καὶ2532CONJ πεσοῦνται4098V-FMI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀναστῶσιν450V-AAS-3P ἔτι2089ADV

Κεφάλαιο 9

1 Εἶδον3708V-AAI-1S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἐφεστῶτα2186V-RAPAS ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Πάταξον3960V-AAD-2S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ἱλαστήριον2435N-ASN καὶ2532CONJ σεισθήσεται4579V-FPI-3S τὰ3588T-APN πρόπυλαN-APN καὶ2532CONJ διάκοψονV-AAD-2S εἰς1519PREP κεφαλὰς2776N-APF πάντων3956A-GPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM καταλοίπους2645A-APM αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF ἀποκτενῶ615V-FAI-1S οὐ3364ADV μὴ3165ADV διαφύγῃ1309V-AAS-3S ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM φεύγων5343V-PAPNS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV διασωθῇ1295V-APS-3S ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM ἀνασῳζόμενος391V-PMPNS

2 ἐὰν1437CONJ κατορυγῶσινV-APS-3P εἰς1519PREP ᾅδου86N-GSM ἐκεῖθεν1564ADV 3588T-NSF χείρ5495N-NSF μου1473P-GS ἀνασπάσει385V-FAI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ ἀναβῶσιν305V-AAS-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανόν3772N-ASM ἐκεῖθεν1564ADV κατάξω2609V-FAI-1S αὐτούς846D-APM

3 ἐὰν1437CONJ ἐγκρυβῶσιν1470V-APS-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κορυφὴνN-ASF τοῦ3588T-GSM ΚαρμήλουN-GSM ἐκεῖθεν1564ADV ἐξερευνήσω1830V-AAS-1S καὶ2532CONJ λήμψομαι2983V-FMI-1S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ καταδύσωσινV-AAS-3P ἐξ1537PREP ὀφθαλμῶν3788N-GPM μου1473P-GS εἰς1519PREP τὰ3588T-APN βάθη899N-APN τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF ἐκεῖ1563ADV ἐντελοῦμαι1781V-PMI-1S τῷ3588T-DSM δράκοντι1404N-DSM καὶ2532CONJ δήξεται1143V-FMI-3S αὐτούς846D-APM

4 καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ πορευθῶσιν4198V-APS-3P ἐν1722PREP αἰχμαλωσίᾳ161N-DSF πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM αὐτῶν846D-GPM ἐκεῖ1563ADV ἐντελοῦμαι1781V-PMI-1S τῇ3588T-DSF ῥομφαίᾳ4501N-DSF καὶ2532CONJ ἀποκτενεῖ615V-FAI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ στηριῶ4741V-FAI-1S τοὺς3588T-APM ὀφθαλμούς3788N-APM μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP κακὰ2556A-APN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰς1519PREP ἀγαθά18A-APN

5 καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM 3588T-NSM ἐφαπτόμενοςV-PMPNS τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ σαλεύων4531V-PAPNS αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ πενθήσουσιν3996V-FAI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἀναβήσεται305V-FMI-3S ὡς3739CONJ ποταμὸς4215N-NSM συντέλεια4930N-NSF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ καταβήσεται2597V-FMI-3S ὡς3739CONJ ποταμὸς4215N-NSM Αἰγύπτου125N-GSF

6 3588T-NSM οἰκοδομῶν3618V-PAPNS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM ἀνάβασινN-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἐπαγγελίαν1860N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF θεμελιῶν2311V-PAPNS 3588T-NSM προσκαλούμενος4341V-PMPNS τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ ἐκχέων1632V-PAPNS αὐτὸ846D-ASN ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM

7 οὐχ3364ADV ὡς3739CONJ υἱοὶ5207N-NPM Αἰθιόπων128N-GPM ὑμεῖς4771P-NP ἐστε1510V-PAI-2P ἐμοί1473P-DS υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM οὐ3364ADV τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI ἀνήγαγον321V-AAI-1S ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀλλοφύλους246A-APM ἐκ1537PREP Καππαδοκίας2587N-GSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM Σύρους4948N-APM ἐκ1537PREP βόθρου998N-GSM

8 Ἰδοὺ2400INJ οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τῶν3588T-GPM ἁμαρτωλῶν268A-GPM καὶ2532CONJ ἐξαρῶ1808V-FAI-1S αὐτὴν846D-ASF ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF πλὴν4133ADV ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN ἐξαρῶ1808V-FAI-1S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ιακωβ2384N-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

9 διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐντέλλομαι1781V-PMI-1S καὶ2532CONJ λικμιῶV-FAI-1S ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPN τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM λικμᾶται3039V-PMI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM λικμῷ3039N-DSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV πέσῃ4098V-FMI-2S σύντριμμα4938N-NSN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

10 ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF τελευτήσουσι5053V-FAI-3P πάντες3956A-NPM ἁμαρτωλοὶ268A-NPM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS οἱ3588T-NPM λέγοντες3004V-PAPNP Οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐγγίσῃ1448V-AAS-3S οὐδ3761CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV γένηται1096V-AMS-3S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP τὰ3588T-NPN κακά2556A-NPN

11 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἀναστήσω450V-FAI-1S τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF Δαυιδ1138N-PRI τὴν3588T-ASF πεπτωκυῖαν4098V-RAPAS καὶ2532CONJ ἀνοικοδομήσω456V-FAI-1S τὰ3588T-APN πεπτωκότα4098V-RAPAP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κατεσκαμμένα2679V-RPPAP αὐτῆς846D-GSF ἀναστήσω450V-FAI-1S καὶ2532CONJ ἀνοικοδομήσω456V-FAI-1S αὐτὴν846D-ASF καθὼς2531ADV αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM

12 ὅπως3704CONJ ἐκζητήσωσιν1567V-AAS-3P οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN ἐφ1909PREP οὓς3739 R-APM ἐπικέκληται1941V-RPI-3S τὸ3588T-NSN ὄνομά3686N-NSN μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAPNS ταῦτα3778D-APN

13 ἰδοὺ2400INJ ἡμέραι2250N-NPF ἔρχονται2064V-PMI-3P λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ καταλήμψεται2638V-FMI-3S 3588T-NSM ἀλοητὸςN-NSM τὸν3588T-ASM τρύγητον5166N-ASM καὶ2532CONJ περκάσειV-FAI-3S 3588T-NSF σταφυλὴ4718N-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM σπόρῳ4703N-DSM καὶ2532CONJ ἀποσταλάξειV-FAI-3S τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN γλυκασμόνN-ASM καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM βουνοὶ1015N-NPM σύμφυτοι4854A-NPM ἔσονται1510V-FMI-3P

14 καὶ2532CONJ ἐπιστρέψω1994V-FAI-1S τὴν3588T-ASF αἰχμαλωσίαν161N-ASF λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ οἰκοδομήσουσιν3618V-FAI-3P πόλεις4172N-APF τὰς3588T-APF ἠφανισμένας853V-RPPAP καὶ2532CONJ κατοικήσουσιν2730V-FAI-3P καὶ2532CONJ καταφυτεύσουσινV-FAI-3P ἀμπελῶνας290N-APM καὶ2532CONJ πίονται4095V-FMI-3P τὸν3588T-ASM οἶνον3631N-ASM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ φυτεύσουσιν5452V-FAI-3P κήπους2779N-APM καὶ2532CONJ φάγονται2068V-FMI-3P τὸν3588T-ASM καρπὸν2590N-ASM αὐτῶν846D-GPM

15 καὶ2532CONJ καταφυτεύσωV-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐκσπασθῶσινV-APS-3P οὐκέτι3765ADV ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτῶν846D-GPM ἧς3739 R-GSF ἔδωκα1325V-AAI-1S αὐτοῖς846D-DPM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM