Αγγαίος

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Содержание

Κεφάλαιο 1

1 Ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN δευτέρῳ1208A-DSN ἔτει2094N-DSN ἐπὶ1909PREP ΔαρείουN-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM μηνὶ3303N-DSM τῷ3588T-DSM ἕκτῳ1622A-DSM μιᾷ1519A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κύριου2962N-GSM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF ΑγγαιουN-GSM τοῦ3588T-GSM προφήτου4396N-GSM λέγων3004V-PAPNS Εἰπὸν2036V-AAD-2S δὴ1161PRT πρὸς4314PREP Ζοροβαβελ2216N-PRI τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM Σαλαθιηλ4528N-PRI ἐκ1537PREP φυλῆς5443N-GSF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP Ἰησοῦν2424N-PRI τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM ΙωσεδεκN-PRI τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM τὸν3588T-ASM μέγαν3173A-ASM λέγων3004V-PAPNS

2 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM λέγων3004V-PAPNS 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM οὗτος3778D-NSM λέγουσιν3004V-PAI-3P Οὐχ3364ADV ἥκει1854V-PAI-3S 3588T-NSM καιρὸς2540N-NSM τοῦ3588T-GSN οἰκοδομῆσαι3618V-AAN τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM

3 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF ΑγγαιουN-GSM τοῦ3588T-GSM προφήτου4396N-GSM λέγων3004V-PAPNS

4 Εἰ1487CONJ καιρὸς2540N-NSM ὑμῖν4771P-DP μέν3303PRT ἐστιν1510V-PAI-3S τοῦ3588T-GSN οἰκεῖν3611V-PAN ἐν1722PREP οἴκοις3624N-DPM ὑμῶν4771P-GP κοιλοστάθμοιςN-DPM 3588T-NSM δὲ1161PRT οἶκος3624N-NSM οὗτος3778D-NSM ἐξηρήμωταιV-RMI-3S

5 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Τάξατε5021V-AAD-2P δὴ1161PRT τὰς3588T-APF καρδίας2588N-APF ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF ὑμῶν4771P-GP

6 ἐσπείρατε4687V-AAI-2P πολλὰ4183A-APN καὶ2532CONJ εἰσηνέγκατε1533V-AAI-2P ὀλίγα3641A-APN ἐφάγετε2068V-AAI-2P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰς1519PREP πλησμονήν4140N-ASF ἐπίετε4095V-AAI-2P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰς1519PREP μέθην3178N-ASF περιεβάλεσθε4016V-AMI-2P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐθερμάνθητε2328V-API-2P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ 3588T-NSM τοὺς3588T-APM μισθοὺς3408N-APM συνάγων4863V-PAPNS συνήγαγεν4863V-AAI-3S εἰς1519PREP δεσμὸν1199N-ASM τετρυπημένονV-RMPAS

7 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Θέσθε5087V-AMD-2P τὰς3588T-APF καρδίας2588N-APF ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF ὑμῶν4771P-GP

8 ἀνάβητε305V-AAS-2P ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN καὶ2532CONJ κόψατε2875V-AAD-2P ξύλα3586N-APN καὶ2532CONJ οἰκοδομήσατε3618V-AAD-2P τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM καὶ2532CONJ εὐδοκήσω2106V-FAI-1S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἐνδοξασθήσομαι1740V-FPI-1S εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM

9 ἐπεβλέψατε1914V-AAI-2P εἰς1519PREP πολλά4183A-APN καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὀλίγα3641A-NPN καὶ2532CONJ εἰσηνέχθη1533V-API-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM καὶ2532CONJ ἐξεφύσησαV-AAI-1S αὐτά846D-APN διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPN 3588T-NSM οἶκός3624N-NSM μού1473P-GS ἐστιν1510V-PAI-3S ἔρημος2048N-NSF ὑμεῖς4771P-NP δὲ1161PRT διώκετε1377V-PAI-2P ἕκαστος1538A-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

10 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἀνέξει430V-FAI-3S 3588T-NSM οὐρανὸς3772N-NSM ἀπὸ575PREP δρόσουN-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ὑποστελεῖται5288V-FMI-3S τὰ3588T-APN ἐκφόριαN-APN αὐτῆς846D-GSF

11 καὶ2532CONJ ἐπάξω1863V-FAI-1S ῥομφαίαν4501N-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM σῖτον4621N-ASM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ἔλαιον1637N-ASN καὶ2532CONJ ὅσα3745A-APN ἐκφέρει1627V-PAI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καὶ2532ADV ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN κτήνη2934N-APN καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM πόνους4192N-APM τῶν3588T-GPM χειρῶν5495N-GPF αὐτῶν846D-GPM

12 καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S Ζοροβαβελ2216N-PRI 3588T-NSM τοῦ3588T-GSM Σαλαθιηλ4528N-PRI ἐκ1537PREP φυλῆς5443N-GSF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ Ἰησοῦς2424N-PRI 3588T-NSM τοῦ3588T-GSM ΙωσεδεκN-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM 3588T-NSM μέγας3173A-NSM καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM ΑγγαιουN-GSM τοῦ3588T-GSM προφήτου4396N-GSM καθότι2530ADV ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM αὐτῶν846D-GPM πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἐφοβήθη5399V-API-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN κυρίου2962N-GSM

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΑγγαιοςN-PRI 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM Ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

14 καὶ2532CONJ ἐξήγειρεν1825V-IAI-3S κύριος2962N-NSM τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN Ζοροβαβελ2216N-PRI τοῦ3588T-GSM Σαλαθιηλ4528N-PRI ἐκ1537PREP φυλῆς5443N-GSF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN Ἰησοῦ2424N-PRI τοῦ3588T-GSM ΙωσεδεκN-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM τοῦ3588T-GSM μεγάλου3173A-GSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN τῶν3588T-GPM καταλοίπων2645A-GPM παντὸς3956A-GSM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐποίουν4160V-IAI-3P ἔργα2041N-APN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM κυρίου2962N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM

15 τῇ3588T-DSF τετράδι5064N-DSF καὶ2532CONJ εἰκάδιN-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τοῦ3588T-GSM ἕκτου1622A-GSM τῷ3588T-DSN δευτέρῳ1208A-DSN ἔτει2094N-DSN ἐπὶ1909PREP ΔαρείουN-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

Κεφάλαιο 2

1 Τῷ3588T-DSM ἑβδόμῳ1442A-DSM μηνὶ3303N-DSM μιᾷ1519A-DSF καὶ2532CONJ εἰκάδιN-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF ΑγγαιουN-GSM τοῦ3588T-GSM προφήτου4396N-GSM λέγων3004V-PAPNS

2 Εἰπὸν2036V-AAD-2S δὴ1161PRT πρὸς4314PREP Ζοροβαβελ2216N-PRI τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM Σαλαθιηλ4528N-PRI ἐκ1537PREP φυλῆς5443N-GSF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP Ἰησοῦν2424N-PRI τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM ΙωσεδεκN-PRI τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM τὸν3588T-ASM μέγαν3173A-ASM καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM καταλοίπους2645A-APM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM λέγων3004V-PAPNS

3 Τίς5100I-NSM ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-GP ὃς3739 R-NSM εἶδεν3708V-AAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦτον3778D-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δόξῃ1391N-DSF αὐτοῦ846D-GSM τῇ3588T-DSF ἔμπροσθεν1715ADV καὶ2532CONJ πῶς4459ADV ὑμεῖς4771P-NP βλέπετε991V-PAI-2P αὐτὸν846D-ASM νῦν3568ADV καθὼς2531ADV οὐχ3364ADV ὑπάρχοντα5225V-PAPAS ἐνώπιον1799PREP ὑμῶν4771P-GP

4 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV κατίσχυε2729V-PAD-2S Ζοροβαβελ2216N-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ κατίσχυε2729V-PAD-2S Ἰησοῦ2424N-PRI 3588T-NSM τοῦ3588T-GSM ΙωσεδεκN-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM 3588T-NSM μέγας3173A-NSM καὶ2532CONJ κατισχυέτω2729V-PAD-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-VSM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ποιεῖτε4160V-PAD-2P διότι1360CONJ μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

5 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πνεῦμά4151N-NSN μου1473P-GS ἐφέστηκεν2186V-RAI-3S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN ὑμῶν4771P-GP θαρσεῖτε2293V-PAD-2P

6 διότι1360CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἔτι2089ADV ἅπαξ530ADV ἐγὼ1473P-NS σείσω4579V-FAI-1S τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ξηράν3584A-ASF

7 καὶ2532CONJ συσσείσωV-FAI-1S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN καὶ2532CONJ ἥξει1854V-FAI-3S τὰ3588T-APN ἐκλεκτὰ1588A-APN πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN καὶ2532CONJ πλήσω4130V-FAI-1S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦτον3778D-ASM δόξης1391N-GSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

8 ἐμὸν1699A-NSN τὸ3588T-NSN ἀργύριον694N-NSN καὶ2532CONJ ἐμὸν1699A-NSN τὸ3588T-NSN χρυσίον5553N-NSN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

9 διότι1360CONJ μεγάλη3173A-NSF ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF δόξα1391N-NSF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τούτου3778D-GSM 3588T-NSF ἐσχάτη2078A-NSF ὑπὲρ5228PREP τὴν3588T-ASF πρώτην4413A-ASF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM τούτῳ3778D-DSM δώσω1325V-FAI-1S εἰρήνην1515N-ASF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ εἰρήνην1515N-ASF ψυχῆς5590N-GSF εἰς1519PREP περιποίησιν4047N-ASF παντὶ3956A-DSM τῷ3588T-DSM κτίζοντι2936V-PAPDS τοῦ3588T-GSN ἀναστῆσαι450V-AAN τὸν3588T-ASM ναὸν3485N-ASM τοῦτον3778D-ASM

10 Τετράδι5064N-NUI καὶ2532CONJ εἰκάδιN-DSF τοῦ3588T-GSM ἐνάτου1766A-GSM μηνὸς3303N-GSM ἔτους2094N-GSN δευτέρου1208A-GSM ἐπὶ1909PREP ΔαρείουN-GSM ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP ΑγγαιονN-ASN τὸν3588T-ASM προφήτην4396N-ASM λέγων3004V-PAPNS

11 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἐπερώτησον1905V-AAD-2S τοὺς3588T-APM ἱερεῖς2409N-NPM νόμον3551N-ASM λέγων3004V-PAPNS

12 Ἐὰν1437CONJ λάβῃ2983V-AAS-3S ἄνθρωπος444N-NSM κρέας2907N-ASN ἅγιον40A-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἄκρῳ206A-DSM τοῦ3588T-GSN ἱματίου2440N-GSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἅψηται680V-AMS-3S τὸ3588T-NSN ἄκρον206A-NSN τοῦ3588T-GSN ἱματίου2440N-GSN αὐτοῦ846D-GSM ἄρτου740N-GSM 2228CONJ ἑψέματοςN-GSN 2228CONJ οἴνου3631N-GSM 2228CONJ ἐλαίου1637N-GSN 2228CONJ παντὸς3956A-GSN βρώματος1033N-GSN εἰ1487CONJ ἁγιασθήσεται37V-FPI-3S καὶ2532CONJ ἀπεκρίθησαν611V-API-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Οὔ3364ADV

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΑγγαιοςN-NSM Ἐὰν1437CONJ ἅψηται680V-AMS-3S μεμιαμμένος3392V-RMPNS ἐπὶ1909PREP ψυχῇ5590N-DSF ἀπὸ575PREP παντὸς3956A-GSN τούτων3778D-GPN εἰ1487CONJ μιανθήσεται3392V-FPI-3S καὶ2532CONJ ἀπεκρίθησαν611V-API-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Μιανθήσεται3392V-FPI-3S

14 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S ΑγγαιοςN-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Οὕτως3778ADV 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM οὗτος3778D-NSM καὶ2532ADV οὕτως3778ADV τὸ3588T-NSN ἔθνος1484N-NSN τοῦτο3778D-NSN ἐνώπιον1799PREP ἐμοῦ1473P-GS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ὃς3739 R-NSM ἐὰν1437CONJ ἐγγίσῃ1448V-AAS-3S ἐκεῖ1563ADV μιανθήσεται3392V-FPI-3S ἕνεκεν1752PREP τῶν3588T-GPN λημμάτωνN-GPN αὐτῶν846D-GPM τῶν3588T-GPN ὀρθρινῶν3720A-GPN ὀδυνηθήσονται3600V-FPI-3P ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN πόνων4192N-GPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐμισεῖτε3404V-IAI-2P ἐν1722PREP πύλαις4439N-DPF ἐλέγχοντας1651V-PAPAP

15 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV θέσθε5087V-AMD-2P δὴ1161PRT εἰς1519PREP τὰς3588T-APF καρδίας2588N-APF ὑμῶν4771P-GP ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ ὑπεράνω5231ADV πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN θεῖναι5087V-AAN λίθον3037N-ASM ἐπὶ1909PREP λίθον3037N-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ναῷ3485N-DSM κυρίου2962N-GSM

16 τίνες5100I-NPM ἦτε1510V-IAI-2P ὅτε3753ADV ἐνεβάλλετε1685V-IAI-2P εἰς1519PREP κυψέληνN-ASF κριθῆς2915N-GSF εἴκοσι1501N-NUI σάτα4568N-APN καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S κριθῆς2915N-GSF δέκα1176N-NUI σάτα4568N-APN καὶ2532CONJ εἰσεπορεύεσθε1531V-IMI-2P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὑπολήνιον5276N-ASN ἐξαντλῆσαιV-AAN πεντήκοντα4004N-NUI μετρητάς3355N-APM καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P εἴκοσι1501N-NUI

17 ἐπάταξα3960V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐν1722PREP ἀφορίᾳN-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἀνεμοφθορίᾳN-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP χαλάζῃ5464N-DSF πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐπεστρέψατε1994V-AAI-2P πρός4314PREP με1473P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

18 ὑποτάξατε5293V-AAD-2P δὴ1161PRT τὰς3588T-APF καρδίας2588N-APF ὑμῶν4771P-GP ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ ἐπέκεινα1900ADV ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF τετράδοςN-NUI καὶ2532CONJ εἰκάδοςN-GSF τοῦ3588T-GSM ἐνάτου1766A-GSM μηνὸς3303N-GSM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἧς3739 R-GSF ἐθεμελιώθη2311V-API-3S 3588T-NSM ναὸς3485N-NSM κυρίου2962N-GSM θέσθε5087V-AMD-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF ὑμῶν4771P-GP

19 εἰ1487CONJ ἔτι2089ADV ἐπιγνωσθήσεται1921V-FPI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF ἅλω257N-GSF καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ ἔτι2089ADV 3588T-NSF ἄμπελος288N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF συκῆ4808N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ῥόαN-NSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ξύλα3586N-NPN τῆς3588T-GSF ἐλαίας1636N-GSF τὰ3588T-NPN οὐ3364ADV φέροντα5342V-PAPNP καρπόν2590N-ASM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF εὐλογήσω2127V-AAS-1S

20 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM ἐκ1537PREP δευτέρου1208A-GSN πρὸς4314PREP ΑγγαιονN-ASM τὸν3588T-ASM προφήτην4396N-ASM τετράδι5064N-NUI καὶ2532CONJ εἰκάδιN-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM λέγων3004V-PAPNS

21 Εἰπὸν2036V-AAD-2S πρὸς4314PREP Ζοροβαβελ2216N-PRI τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM Σαλαθιηλ4528N-PRI ἐκ1537PREP φυλῆς5443N-GSF Ιουδα2448N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἐγὼ1473P-NS σείω4579V-PAI-1S τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ξηρὰν3584A-ASF

22 καὶ2532CONJ καταστρέψω2690V-FAI-1S θρόνους2362N-APM βασιλέων935N-GPM καὶ2532CONJ ὀλεθρεύσω3645V-FAI-1S δύναμιν1411N-ASF βασιλέων935N-GPM τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN καὶ2532CONJ καταστρέψω2690V-FAI-1S ἅρματα716N-APN καὶ2532CONJ ἀναβάταςN-APM καὶ2532CONJ καταβήσονται2597V-FMI-3P ἵπποι2462N-NPM καὶ2532CONJ ἀναβάταιN-NPM αὐτῶν846D-GPM ἕκαστος1538A-NSM ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

23 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM λήμψομαί2983V-FMI-1S σε4771P-AS Ζοροβαβελ2216N-PRI τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM Σαλαθιηλ4528N-PRI τὸν3588T-ASM δοῦλόν1401N-ASM μου1473P-GS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ θήσομαί5087V-FMI-1S σε4771P-AS ὡς3739CONJ σφραγῖδα4973N-ASF διότι1360CONJ σὲ4771P-AS ᾑρέτισα140V-AAI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

Содержание

Содержание