Βασιλειών Δ

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Καὶ2532CONJ ἠθέτησεν114V-AAI-3S Μωαβ1096N-PRI ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN ἀποθανεῖν599V-AAN ΑχααβN-PRI

2 καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S ΟχοζιαςN-NSM διὰ1223PREP τοῦ3588T-GSM δικτυωτοῦA-GSM τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὑπερῴῳ5253N-DSN αὐτοῦ846D-GSM τῷ3588T-DSM ἐν1722PREP Σαμαρείᾳ4540N-DSF καὶ2532CONJ ἠρρώστησεν731V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ἀγγέλους32N-APM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Δεῦτε1205ADV καὶ2532CONJ ἐπιζητήσατε1934V-AAD-2P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Βααλ896N-PRI μυῖανN-ASF θεὸν2316N-ASM ΑκκαρωνN-PRI εἰ1487CONJ ζήσομαι2198V-FMI-1S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἀρρωστίαςN-GSF μου1473P-GS ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ἐπερωτῆσαι1905V-AAN δι1223PREP αὐτοῦ846D-GSM

3 καὶ2532CONJ ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP Ηλιου2243N-PRI τὸν3588T-ASM ΘεσβίτηνN-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἀναστὰς450V-AAPNS δεῦρο1204ADV εἰς1519PREP συνάντησιν4877N-ASF τῶν3588T-GPM ἀγγέλων32N-GPM ΟχοζιουN-GSM βασιλέως935N-GSM Σαμαρείας4540N-GSF καὶ2532CONJ λαλήσεις2980V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Εἰ1487CONJ παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV εἶναι1510V-PAN θεὸν2316N-ASM ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI ὑμεῖς4771P-NP πορεύεσθε4198V-PMI-2P ἐπιζητῆσαι1934V-AAN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Βααλ896N-PRI μυῖανN-ASF θεὸν2316N-ASM ΑκκαρωνN-PRI

4 καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV ὅτι3754CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSF κλίνη2825N-NSF ἐφ1909PREP ἧς3739 R-GSF ἀνέβης305V-AAI-2S ἐκεῖ1563ADV οὐ3364ADV καταβήσῃ2597V-FMI-2S ἀπ575PREP αὐτῆς846D-GSF ὅτι3754CONJ ἐκεῖ1563ADV θανάτῳ2288N-DSM ἀποθανῇ599V-AMS-3S καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S Ηλιου2243N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM

5 καὶ2532CONJ ἐπεστράφησαν1994V-API-3P οἱ3588T-NPM ἄγγελοι32N-NPM πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ ἐπεστρέψατε1994V-AAI-2P

6 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Ἀνὴρ435N-NSM ἀνέβη305V-AAI-3S εἰς1519PREP συνάντησιν4877N-ASF ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP ἡμᾶς1473P-AP Δεῦτε1205ADV ἐπιστράφητε1994V-APS-2P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM τὸν3588T-ASM ἀποστείλαντα649V-AAPAS ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ λαλήσατε2980V-AAD-2P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Εἰ1487ADV παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV εἶναι1510V-PAN θεὸν2316N-ASM ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI σὺ4771P-NS πορεύῃ4198V-PMS-2S ζητῆσαι2212V-AAN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Βααλ896N-PRI μυῖανN-ASF θεὸν2316N-ASM ΑκκαρωνN-PRI οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV 3588T-NSF κλίνη2825N-NSF ἐφ1909PREP ἧς3739 R-GSF ἀνέβης305V-AAI-2S ἐκεῖ1563ADV οὐ3364ADV καταβήσῃ2597V-FMI-2S ἀπ575PREP αὐτῆς846D-GSF ὅτι3754CONJ θανάτῳ2288N-DSM ἀποθανῇ599V-AMS-3S

7 καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM λέγων3004V-PAPNS Τίς5100I-NSF 3588T-NSF κρίσις2920N-NSF τοῦ3588T-GSM ἀνδρὸς435N-GSM τοῦ3588T-GSM ἀναβάντος305V-AAPGS εἰς1519PREP συνάντησιν4877N-ASF ὑμῖν4771P-DP καὶ2532CONJ λαλήσαντος2980V-AAPGS πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τούτους3778D-APM

8 καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Ἀνὴρ435N-NSM δασὺςA-NSM καὶ2532CONJ ζώνην2223N-ASF δερματίνην1193A-ASF περιεζωσμένος4024V-RPPNS τὴν3588T-ASF ὀσφὺν3751N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ηλιου2243N-PRI 3588T-NSM ΘεσβίτηςN-NSM οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S

9 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ἡγούμενον2233V-PMPAS πεντηκόνταρχονN-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πεντήκοντα4004N-NUI αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ Ηλιου2243N-PRI ἐκάθητο2521V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κορυφῆςN-GSF τοῦ3588T-GSN ὄρους3735N-GSN καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S 3588T-NSM πεντηκόνταρχοςN-NSM πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἄνθρωπε444N-VSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐκάλεσέν2564V-AAI-3S σε4771P-AS κατάβηθι2597V-AAD-2S

10 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S Ηλιου2243N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πεντηκόνταρχονN-ASM Καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ ἄνθρωπος444N-NSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐγώ1473P-NS καταβήσεται2597V-FMI-3S πῦρ4442N-ASN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ καταφάγεταί2719V-FMI-3S σε4771P-AS καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πεντήκοντά4004N-NUI σου4771P-GS καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S πῦρ4442N-ASN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ κατέφαγεν2719V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πεντήκοντα4004N-NUI αὐτοῦ846D-GSM

11 καὶ2532CONJ προσέθετο4369V-ANI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ἄλλον243D-ASM πεντηκόνταρχονN-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πεντήκοντα4004N-NUI αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S 3588T-NSM πεντηκόνταρχοςN-NSM πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἄνθρωπε444N-VSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Ταχέως5030ADV κατάβηθι2597V-AAD-2S

12 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S Ηλιου2243N-PRI καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εἰ1487CONJ ἄνθρωπος444N-NSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S καταβήσεται2597V-FMI-3S πῦρ4442N-ASN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ καταφάγεταί2719V-FMI-3S σε4771P-AS καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πεντήκοντά4004N-NUI σου4771P-GS καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S πῦρ4442N-ASN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ κατέφαγεν2719V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πεντήκοντα4004N-NUI αὐτοῦ846D-GSM

13 καὶ2532CONJ προσέθετο4369V-ANI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἔτι2089ADV ἀποστεῖλαι649V-AAN ἡγούμενον2233V-PMPAS πεντηκόνταρχονN-ASM τρίτον5154A-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πεντήκοντα4004N-NUI αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM πεντηκόνταρχοςN-NSM 3588T-NSM τρίτος5154A-NSM καὶ2532CONJ ἔκαμψεν2578V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN γόνατα1119N-APN αὐτοῦ846D-GSM κατέναντι2713ADV Ηλιου2243N-PRI καὶ2532CONJ ἐδεήθη1210V-API-3S αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἄνθρωπε444N-VSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐντιμωθήτωV-APD-3S δὴ1161PRT 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM σου4771P-GS τούτων3778D-GPM τῶν3588T-GPM πεντήκοντα4004N-NUI ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM σου4771P-GS

14 ἰδοὺ2400INJ κατέβη2597V-AAI-3S πῦρ4442N-ASN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ κατέφαγεν2719V-AAI-3S τοὺς3588T-APM δύο1417N-NUI πεντηκοντάρχουςN-APM τοὺς3588T-APM πρώτους4413A-APMS καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πεντήκοντα4004N-NUI αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐντιμωθήτωV-APD-3S δὴ1161PRT 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM σου4771P-GS ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM σου4771P-GS

15 καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP Ηλιου2243N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Κατάβηθι2597V-AAD-2S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM μὴ3165ADV φοβηθῇς5399V-APS-2S ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S Ηλιου2243N-PRI καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM

16 καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Ηλιου2243N-PRI Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Τί5100D-ASN ὅτι3754CONJ ἀπέστειλας649V-AAI-2S ἀγγέλους32N-APM ζητῆσαι2212V-AAN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Βααλ896N-PRI μυῖανN-ASF θεὸν2316N-ASM ΑκκαρωνN-PRI οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV 3588T-NSF κλίνη2825N-NSF ἐφ1909PREP ἧς3739 R-GSF ἀνέβης305V-AAI-2S ἐκεῖ1563ADV οὐ3364ADV καταβήσῃ2597V-FMI-2S ἀπ575PREP αὐτῆς846D-GSF ὅτι3754CONJ θανάτῳ2288N-DSM ἀποθανῇ599V-AMS-2S

17 καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN κυρίου2962N-GSM 3739 R-ASN ἐλάλησεν2980V-AAI-3S Ηλιου2243N-PRI

18 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN λοιπὰ3062A-NPN τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM ΟχοζιουN-GSM ὅσα3745A-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S οὐκ3364ADV ἰδοὺ2400INJ ταῦτα3778D-NPN γεγραμμένα1125V-RPPNP ἐπὶ1909PREP βιβλίου975N-GSN λόγων3056N-GPM τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF τοῖς3588T-DPM βασιλεῦσιν935N-DPM Ισραηλ2474N-PRI
Καὶ2532CONJ Ιωραμ2496N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑχααβN-PRI βασιλεύει936V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP Σαμαρείᾳ4540N-DSF ἔτη2094N-APN δέκα1176N-NUI δύο1417N-NUI ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN ὀκτωκαιδεκάτῳA-DSN Ιωσαφατ2498N-PRI βασιλέως935N-GSM Ιουδα2448N-PRI
καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πονηρὸν4190A-ASN ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM πλὴν4133ADV οὐχ3364ADV ὡς3739CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM οὐδὲ3761CONJ ὡς3739CONJ 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846D-GSM
καὶ2532CONJ ἀπέστησεν868V-AAI-3S τὰς3588T-APF στήλαςN-APF τοῦ3588T-GSM Βααλ896N-PRI ἃς3739 R-APF ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ συνέτριψεν4937V-AAI-3S αὐτάς846D-APF πλὴν4133ADV ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἁμαρτίαις266N-DPF οἴκου3624N-GSM ΙεροβοαμN-PRI ὃς3739 R-NSM ἐξήμαρτενV-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI ἐκολλήθη2853V-API-3S οὐκ3364ADV ἀπέστη868V-AAI-3S ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM
καὶ2532CONJ ἐθυμώθη2373V-API-3S ὀργῇ3709N-DSF κύριος2962N-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ΑχααβN-PRI

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἀνάγειν321V-PAN κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM Ηλιου2243N-PRI ἐν1722PREP συσσεισμῷN-DSM ὡς3739CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S Ηλιου2243N-PRI καὶ2532CONJ ΕλισαιεN-PRI ἐκ1537PREP ΓαλγαλωνN-PRI

2 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ηλιου2243N-PRI πρὸς4314PREP ΕλισαιεN-PRI Κάθου2521V-PMD-2S δὴ1161PRT ἐνταῦθαADV ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM ἀπέσταλκέν649V-RAI-3S με1473P-AS ἕως2193PREP ΒαιθηλN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Ζῇ2198V-PAS-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ζῇ2198V-PAS-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF σου4771P-GS εἰ1487CONJ καταλείψω2641V-FAI-1S σε4771P-AS καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P εἰς1519PREP ΒαιθηλN-PRI

3 καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP ΒαιθηλN-PRI πρὸς4314PREP ΕλισαιεN-PRI καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Εἰ1487CONJ ἔγνως1097V-AAI-2S ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM σήμερον4594ADV λαμβάνει2983V-PAI-3S τὸν3588T-ASM κύριόν2962N-ASM σου4771P-GS ἐπάνωθενADV τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Κἀγὼ2504CONJ ἔγνωκα1097V-RAI-1S σιωπᾶτε4623V-PAI-2P

4 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ηλιου2243N-PRI πρὸς4314PREP ΕλισαιεN-PRI Κάθου2521V-PMD-2S δὴ1161PRT ἐνταῦθαADV ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM ἀπέσταλκέν649V-RAI-3S με1473P-AS εἰς1519PREP Ιεριχω2410N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Ζῇ2198V-PAS-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ζῇ2198V-PAS-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF σου4771P-GS εἰ1487CONJ ἐγκαταλείψω1459V-FAI-1S σε4771P-AS καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P εἰς1519PREP Ιεριχω2410N-PRI

5 καὶ2532CONJ ἤγγισαν1448V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP Ιεριχω2410N-PRI πρὸς4314PREP ΕλισαιεN-PRI καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Εἰ1487CONJ ἔγνως1097V-AAI-2S ὅτι3754CONJ σήμερον4594ADV λαμβάνει2983V-PAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM κύριόν2962N-ASM σου4771P-GS ἐπάνωθενADV τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Καί2532CONJ γε1065PRT ἐγὼ1473P-NS ἔγνων1097V-AAI-1S σιωπᾶτε4623V-PAI-2P

6 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Ηλιου2243N-PRI Κάθου2521V-PMD-2S δὴ1161PRT ὧδε3592ADV ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM ἀπέσταλκέν649V-RAI-3S με1473P-AS ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM Ιορδάνου2446N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Ζῇ2198V-PAS-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ζῇ2198V-PAS-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF σου4771P-GS εἰ1487CONJ ἐγκαταλείψω1459V-FAI-1S σε4771P-AS καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ἀμφότεροι297A-NPM

7 καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI ἄνδρες435N-NPM υἱοὶ5207N-NPM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF μακρόθεν3113ADV καὶ2532CONJ ἀμφότεροι297A-NPM ἔστησαν2476V-AAI-3P ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM Ιορδάνου2446N-GSM

8 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Ηλιου2243N-PRI τὴν3588T-ASF μηλωτὴν3374N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἵλησενV-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN καὶ2532CONJ διῃρέθη1244V-API-3S τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN ἔνθαADV καὶ2532CONJ ἔνθαADV καὶ2532CONJ διέβησαν1224V-AAI-3P ἀμφότεροι297A-NPM ἐν1722PREP ἐρήμῳ2048N-DSF

9 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN διαβῆναι1224V-AAN αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ Ηλιου2243N-PRI εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP ΕλισαιεN-PRI Αἴτησαι154V-AMD-2S τί5100I-ASN ποιήσω4160V-AAS-1S σοι4771P-DS πρὶν4250ADV 2228CONJ ἀναλημφθῆναί353V-APN με1473P-AS ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Γενηθήτω1096V-APD-3S δὴ1161PRT διπλᾶ1362A-APN ἐν1722PREP πνεύματί4151N-DSN σου4771P-GS ἐπ1909PREP ἐμέ1473P-AS

10 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ηλιου2243N-PRI Ἐσκλήρυνας4645V-AAI-2S τοῦ3588T-GSM αἰτήσασθαι154V-AMP ἐὰν1437CONJ ἴδῃς3708V-AAS-2S με1473P-AS ἀναλαμβανόμενον353V-PMPAS ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S σοι4771P-DS οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ μή3165ADV οὐ3364ADV μὴ3165ADV γένηται1096V-AMS-3S

11 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S αὐτῶν846D-GPM πορευομένων4198V-PMPGP ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P καὶ2532CONJ ἐλάλουν2980V-IAI-3P καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἅρμα716N-ASN πυρὸς4442N-NSM καὶ2532CONJ ἵπποι2462N-NPM πυρὸς4442N-NSM καὶ2532CONJ διέστειλαν1291V-AAI-3P ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ἀμφοτέρων297A-GPM καὶ2532CONJ ἀνελήμφθη353V-API-3S Ηλιου2243N-PRI ἐν1722PREP συσσεισμῷN-DSM ὡς3739CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανόν3772N-ASM

12 καὶ2532CONJ ΕλισαιεN-PRI ἑώρα3708V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἐβόα1016N-ASM Πάτερ3962N-VSM πάτερ3962N-VSM ἅρμα716N-ASN Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἱππεὺς2460N-NSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἶδεν3708V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἔτι2089ADV καὶ2532CONJ ἐπελάβετο1949V-ANI-3S τῶν3588T-GPN ἱματίων2440N-GPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ διέρρηξεν1284V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN εἰς1519PREP δύο1417N-NUI ῥήγματα4485N-APN

13 καὶ2532CONJ ὕψωσεν5312V-AAI-3S τὴν3588T-ASF μηλωτὴν3374N-ASF Ηλιου2243N-PRI 3739 R-NSF ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἐπάνωθενADV ΕλισαιεN-PRI καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN χείλους5491N-GSN τοῦ3588T-GSM Ιορδάνου2446N-GSM

14 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὴν3588T-ASF μηλωτὴν3374N-ASF Ηλιου2243N-PRI 3739 R-NSF ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἐπάνωθενADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV διέστη1339V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Ποῦ4225ADV 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ηλιου2243N-PRI αφφωINJ καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὰ3588T-APN ὕδατα5204N-APN καὶ2532CONJ διερράγησαν1284V-API-3P ἔνθαADV καὶ2532CONJ ἔνθαADV καὶ2532CONJ διέβη1224V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI

15 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP Ιεριχω2410N-PRI ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P Ἐπαναπέπαυται1879V-RMI-3S τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN Ηλιου2243N-PRI ἐπὶ1909PREP ΕλισαιεN-PRI καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P εἰς1519PREP συναντὴνN-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ προσεκύνησαν4352V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

16 καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Ἰδοὺ2400INJ δὴ1161PRT μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM παίδων3816N-GPM σου4771P-GS πεντήκοντα4004N-NUI ἄνδρες435N-NPM υἱοὶ5207N-NPM δυνάμεως1411N-GSF πορευθέντες4198V-APPNP δὴ1161PRT ζητησάτωσαν2212V-AAD-3P τὸν3588T-ASM κύριόν2962N-ASM σου4771P-GS μήποτε3379ADV ἦρεν142V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM πνεῦμα4151N-ASN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἔρριψεν4495V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ιορδάνῃ2446N-DSM 2228CONJ ἐφ1909PREP ἓν1519A-ASN τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN 2228CONJ ἐφ1909PREP ἕνα1519A-ASM τῶν3588T-GPM βουνῶν1015N-GPM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Οὐκ3364ADV ἀποστελεῖτε649V-FAI-2P

17 καὶ2532CONJ παρεβιάσαντο3849V-AMI-3P αὐτὸν846D-ASM ἕως2193PREP ὅτου3748RI-GSN ᾐσχύνετο153V-IMI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἀποστείλατε649V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἀπέστειλαν649V-AAI-3P πεντήκοντα4004N-NUI ἄνδρας435N-APM καὶ2532CONJ ἐζήτησαν2212V-AAI-3P τρεῖς5140A-APF ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὗρον2147V-AAI-3P αὐτόν846D-ASM

18 καὶ2532CONJ ἀνέστρεψαν390V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἐκάθητο2521V-IAI-3S ἐν1722PREP Ιεριχω2410N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Οὐκ3364ADV εἶπον2036V-AAI-3P πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP Μὴ3165ADV πορευθῆτε4198V-APS-2P

19 Καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF πρὸς4314PREP ΕλισαιεN-PRI Ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSF κατοίκησις2731N-NSF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF ἀγαθή18A-NSF καθὼς2531ADV 3588T-NSM κύριος2962N-NSM βλέπει991V-PAI-3S καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὕδατα5204N-APN πονηρὰ4190A-APN καὶ2532CONJ 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἀτεκνουμένηV-PMPNS

20 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Λάβετέ2983V-AAD-2P μοι1473P-DS ὑδρίσκηνN-ASF καινὴν2537A-ASF καὶ2532CONJ θέτε5087V-AAD-2P ἐκεῖ1563ADV ἅλα251N-ASM καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM

21 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF διέξοδον1327N-ASF τῶν3588T-GPN ὑδάτων5204N-GPN καὶ2532CONJ ἔρριψεν4495V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV ἅλα251N-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἴαμαι2390V-RAI-1S τὰ3588T-APN ὕδατα5204N-APN ταῦτα3778D-APN οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S ἔτι2089ADV ἐκεῖθεν1564ADV θάνατος2288N-NSM καὶ2532CONJ ἀτεκνουμένηV-PMPNS

22 καὶ2532CONJ ἰάθησαν2390V-API-3P τὰ3588T-APN ὕδατα5204N-APN ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN ΕλισαιεN-PRI 3739 R-ASN ἐλάλησεν2980V-AAI-3S

23 καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S ἐκεῖθεν1564ADV εἰς1519PREP ΒαιθηλN-PRI καὶ2532CONJ ἀναβαίνοντος305V-PAPGS αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF καὶ2532CONJ παιδάρια3808N-APN μικρὰ3398A-APN ἐξῆλθον1831V-AAI-3P ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ κατέπαιζονV-IAI-3P αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπον3004V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM Ἀνάβαινε305V-PAD-2S φαλακρέA-VSM ἀνάβαινε305V-PAD-2S

24 καὶ2532CONJ ἐξένευσεν1593V-AAI-3S ὀπίσω3694PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN καὶ2532CONJ κατηράσατο2672V-ANI-3S αὐτοῖς846D-DPM ἐν1722PREP ὀνόματι3686N-DSN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐξῆλθον1831V-AAI-3P δύο1417N-NUI ἄρκοι715N-NPM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM δρυμοῦN-GSM καὶ2532CONJ ἀνέρρηξανV-AAI-3P ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM τεσσαράκοντα5062N-NUI καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI παῖδας3816N-APM

25 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ἐκεῖθεν1564ADV εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN τὸ3588T-ASN ΚαρμήλιονN-ASN καὶ2532CONJ ἐκεῖθεν1564ADV ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S εἰς1519PREP Σαμάρειαν4540N-ASF

Κεφάλαιο 3

1 Καὶ2532CONJ Ιωραμ2496N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑχααβN-PRI ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN ὀκτωκαιδεκάτῳA-DSN Ιωσαφατ2498N-PRI βασιλεῖ935N-DSM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S δώδεκα1427N-NUI ἔτη2094N-APN

2 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πονηρὸν4190A-ASN ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM κυρίου2962N-GSM πλὴν4133ADV οὐχ3364ADV ὡς3739CONJ 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὡς3739CONJ 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ μετέστησεν3179V-AAI-3S τὰς3588T-APF στήλαςN-APF τοῦ3588T-GSM Βααλ896N-PRI ἃς3739 R-APF ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846D-GSM

3 πλὴν4133ADV ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἁμαρτίᾳ266N-DSF ΙεροβοαμN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΝαβατN-PRI ὃς3739 R-NSM ἐξήμαρτενV-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI ἐκολλήθη2853V-API-3S οὐκ3364ADV ἀπέστη868V-AAI-3S ἀπ575PREP αὐτῆς846D-GSF

4 Καὶ2532CONJ ΜωσαN-PRI βασιλεὺς935N-NSM Μωαβ1096N-PRI ἦν1510V-IAI-3S νωκηδN-PRI καὶ2532CONJ ἐπέστρεφεν1994V-IAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐπαναστάσειN-DSF ἑκατὸν1540N-NUI χιλιάδας5505N-APF ἀρνῶν704N-GPM καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI χιλιάδας5505N-APF κριῶνN-GPM ἐπὶ1909PREP πόκωνN-GPM

5 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN ἀποθανεῖν599V-AAN ΑχααβN-PRI καὶ2532CONJ ἠθέτησεν114V-AAI-3S βασιλεὺς935N-NSM Μωαβ1096N-PRI ἐν1722PREP βασιλεῖ935N-DSM Ισραηλ2474N-PRI

6 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ιωραμ2496N-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἐκ1537PREP Σαμαρείας4540N-GSF καὶ2532CONJ ἐπεσκέψατο1980V-ANI-3S τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI

7 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S πρὸς4314PREP Ιωσαφατ2498N-PRI βασιλέα935N-ASM Ιουδα2448N-PRI λέγων3004V-PAPNS Βασιλεὺς935N-NSM Μωαβ1096N-PRI ἠθέτησεν114V-AAI-3S ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS εἰ1487CONJ πορεύσῃ4198V-AAS-3S μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS εἰς1519PREP Μωαβ1096N-PRI εἰς1519PREP πόλεμον4171N-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἀναβήσομαι305V-FAI-1S ὅμοιός3664A-NSM μοι1473P-DS ὅμοιός3664A-NSM σοι4771P-DS ὡς3739CONJ 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS 3588T-NSM λαός2992N-NSM σου4771P-GS ὡς3739CONJ οἱ3588T-NPM ἵπποι2462N-NPM μου1473P-GS οἱ3588T-NPM ἵπποι2462N-NPM σου4771P-GS

8 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ποίᾳ4169A-DSF ὁδῷ3598N-DSF ἀναβῶ305V-AAS-1S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ὁδὸν3598N-ASF ἔρημον2048N-ASF ΕδωμN-PRI

9 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΕδωμN-PRI καὶ2532CONJ ἐκύκλωσαν2944V-AAI-3P ὁδὸν3598N-ASF ἑπτὰ2033N-NUI ἡμερῶν2250N-GPF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ὕδωρ5204N-NSN τῇ3588T-DSF παρεμβολῇ3925N-DSF καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN κτήνεσιν2934N-DPN τοῖς3588T-DPM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ποσὶν4228N-DPM αὐτῶν846D-GPM

10 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI 3588INJ ὅτι3754CONJ κέκληκεν2564V-RAI-3S κύριος2962N-NSM τοὺς3588T-APM τρεῖς5140A-APM βασιλεῖς935N-APM παρερχομένους3928V-PMPAP δοῦναι1325V-AAN αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF Μωαβ1096N-PRI

11 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ιωσαφατ2498N-PRI Οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ὧδε3592ADV προφήτης4396N-NSM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐπιζητήσωμεν1934V-AAS-1P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM παρ3844PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S εἷς1519A-NSM τῶν3588T-GPM παίδων3816N-GPM βασιλέως935N-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ὧδε3592ADV ΕλισαιεN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣαφατN-PRI ὃς3739 R-NSM ἐπέχεεν2022V-IAI-3S ὕδωρ5204N-ASN ἐπὶ1909PREP χεῖρας5495N-APF Ηλιου2243N-PRI

12 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ιωσαφατ2498N-PRI Ἔστιν1510V-PAI-3S αὐτῷ846D-DSM ῥῆμα4487N-NSN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ Ιωσαφατ2498N-PRI βασιλεὺς935N-NSM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ βασιλεὺς935N-NSM ΕδωμN-PRI

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI πρὸς4314PREP βασιλέα935N-ASM Ισραηλ2474N-PRI Τί5100I-NSN ἐμοὶ1473P-DS καὶ2532CONJ σοί4771P-DS δεῦρο1204ADV πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM προφήτας4396N-APM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI Μή3165ADV ὅτι3754CONJ κέκληκεν2564V-RAI-3S κύριος2962N-NSM τοὺς3588T-APM τρεῖς5140A-APM βασιλεῖς935N-APM τοῦ3588T-GSN παραδοῦναι3860V-AAN αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF Μωαβ1096N-PRI

14 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Ζῇ2198V-PAS-3S κύριος2962N-NSM τῶν3588T-GPF δυνάμεων1411N-GPF 3739 R-DSM παρέστην3936V-AAI-1S ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ εἰ1487CONJ μὴ3165ADV πρόσωπον4383N-ASN Ιωσαφατ2498N-PRI βασιλέως935N-GSM Ιουδα2448N-PRI ἐγὼ1473P-NS λαμβάνω2983V-PAI-1S εἰ1487CONJ ἐπέβλεψα1914V-AAI-1S πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS καὶ2532CONJ εἶδόν3708V-AAI-1S σε4771P-AS

15 καὶ2532CONJ νυνὶ3570ADV δὲ1161PRT λαβέ2983V-AAD-2S μοι1473P-DS ψάλλοντα5567V-PAPAS καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ ἔψαλλεν5567V-IAI-3S 3588T-NSM ψάλλων5567V-PAPNS καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM

16 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ποιήσατε4160V-AAD-2P τὸν3588T-ASM χειμάρρουν5493A-ASM τοῦτον3778D-ASM βοθύνους999N-APM βοθύνους999N-APM

17 ὅτι3754CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Οὐκ3364ADV ὄψεσθε3708V-FMI-2P πνεῦμα4151N-ASN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ὄψεσθε3708V-FMI-2P ὑετόν5205N-ASM καὶ2532CONJ 3588T-NSM χειμάρρους5493N-NSM οὗτος3778D-NSM πλησθήσεται4130V-FPI-3S ὕδατος5204N-GSN καὶ2532CONJ πίεσθε4095V-FMI-2P ὑμεῖς4771P-NP καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF κτήσειςN-NPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN κτήνη2934N-NPN ὑμῶν4771P-GP

18 καὶ2532CONJ κούφηA-NSF αὕτη3778D-NSF ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ παραδώσω3860V-FAI-1S τὴν3588T-ASF Μωαβ1096N-PRI ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF ὑμῶν4771P-GP

19 καὶ2532CONJ πατάξετε3960V-FAI-2P πᾶσαν3956A-ASF πόλιν4172N-ASF ὀχυρὰνA-ASF καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN ξύλον3586N-ASN ἀγαθὸν18A-ASN καταβαλεῖτε2598V-FAI-2P καὶ2532CONJ πάσας3956A-APF πηγὰς4077N-APF ὕδατος5204N-GSN ἐμφράξετεV-FAI-2P καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF μερίδα3310N-ASF ἀγαθὴν18A-ASF ἀχρειώσετε889V-FAI-2P ἐν1722PREP λίθοις3037N-DPM

20 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV ἀναβαινούσης305V-PAPGS τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ὕδατα5204N-APN ἤρχοντο757V-IMI-3P ἐξ1537PREP ὁδοῦ3598N-GSF ΕδωμN-PRI καὶ2532CONJ ἐπλήσθη4130V-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ὕδατος5204N-GSN

21 καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF Μωαβ1096N-PRI ἤκουσαν191V-AAI-3P ὅτι3754CONJ ἀνέβησαν305V-AAI-3P οἱ3588T-NPM βασιλεῖς935N-NPM πολεμεῖν4170V-PAN αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἀνεβόησαν310V-AAI-3P ἐκ1537PREP παντὸς3956A-GSM περιεζωσμένουV-PMPGS ζώνην2223N-ASF καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN ὁρίου3725N-GSN

22 καὶ2532CONJ ὤρθρισαν3719V-AAI-3P τὸ3588T-ASN πρωί4404ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM ἀνέτειλεν393V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὕδατα5204N-APN καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S Μωαβ1096N-PRI ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF τὰ3588T-APN ὕδατα5204N-APN πυρρὰ4450A-APN ὡσεὶ5616PRT αἷμα129N-ASN

23 καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Αἷμα129N-NSN τοῦτο3778D-NSN τῆς3588T-GSF ῥομφαίας4501N-GSF ἐμαχέσαντο3164V-AMI-3P οἱ3588T-NPM βασιλεῖς935N-NPM καὶ2532CONJ ἐπάταξαν3960V-AAI-3P ἀνὴρ435N-NSM τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN σκῦλα4661N-APN Μωαβ1096N-PRI

24 καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF παρεμβολὴν3925N-ASF Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ Ισραηλ2474N-PRI ἀνέστησαν450V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐπάταξαν3960V-AAI-3P τὴν3588T-ASF Μωαβ1096N-PRI καὶ2532CONJ ἔφυγον5343V-AAI-3P ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P εἰσπορευόμενοι1531V-PMPNP καὶ2532CONJ τύπτοντες5180V-PAPNP τὴν3588T-ASF Μωαβ1096N-PRI

25 καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF καθεῖλον2507V-AAI-3P καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF μερίδα3310N-ASF ἀγαθὴν18A-ASF ἔρριψαν4495V-AAI-3P ἀνὴρ435N-NSM τὸν3588T-ASM λίθον3037N-ASM καὶ2532CONJ ἐνέπλησαν1705V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF πηγὴν4077N-ASF ὕδατος5204N-GSN ἐνέφραξανV-AAI-3P καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN ξύλον3586N-ASN ἀγαθὸν18A-ASM κατέβαλον2598V-AAI-3P ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN καταλιπεῖν2641V-AAN τοὺς3588T-APM λίθους3037N-APM τοῦ3588T-GSM τοίχου5109N-GSM καθῃρημένους2507V-RMPAP καὶ2532CONJ ἐκύκλευσαν2944V-AAI-3P οἱ3588T-NPM σφενδονῆταιN-NPM καὶ2532CONJ ἐπάταξαν3960V-AAI-3P αὐτήν846D-ASF

26 καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Μωαβ1096N-PRI ὅτι3754CONJ ἐκραταίωσεν2901V-AAI-3S ὑπὲρ5228PREP αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM πόλεμος4171N-NSM καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S μεθ3326PREP ἑαυτοῦ1438D-GSM ἑπτακοσίουςA-APM ἄνδρας435N-APM ἐσπασμένους4685V-RMPAP ῥομφαίαν4501N-ASF διακόψαιV-AAN πρὸς4314PREP βασιλέα935N-ASM ΕδωμN-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδυνήθησαν1410V-API-3P

27 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846D-GSM τὸν3588T-ASM πρωτότοκον4416A-ASM ὃς3739 R-NSM ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ἀντ473PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀνήνεγκεν399V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ὁλοκαύτωμα3646N-ASN ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μετάμελοςN-NSM μέγας3173A-NSM ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀπῆραν522V-AAI-3P ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπέστρεψαν1994V-AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ γυνὴ1135N-NSF μία1520A-NSF ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM ἐβόα994V-AAI-3S πρὸς4314PREP ΕλισαιεN-PRI λέγουσα3004V-PAPNS 3588D-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS 3588T-NSM ἀνήρ435N-NSM μου1473P-GS ἀπέθανεν599V-AAI-3S καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἔγνως1097V-AAI-2S ὅτι3754CONJ δοῦλος1401N-NSM ἦν1510V-IAI-3S φοβούμενος5399V-PMPNS τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ 3588T-NSM δανιστὴς1157N-NSM ἦλθεν2064V-AAI-3S λαβεῖν2983V-AAN τοὺς3588T-APM δύο1417N-NUI υἱούς5207N-APM μου1473P-GS ἑαυτῷ1438D-DSM εἰς1519PREP δούλους1401N-APM

2 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Τί5100I-ASN ποιήσω4160V-AAS-1S σοι4771P-DS ἀνάγγειλόν312V-AAD-2S μοι1473P-DS τί5100I-ASN ἐστίν1510V-PAI-3S σοι4771P-DS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S τῇ3588T-DSF δούλῃ1399N-DSF σου4771P-GS οὐθὲν3762A-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM ὅτι3754CONJ ἀλλ235CONJ 2228CONJ 3739 R-ASN ἀλείψομαι218V-FMI-1S ἔλαιον1637N-ASN

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτήν846D-ASF Δεῦρο1204ADV αἴτησον154V-AAD-2S σαυτῇ4572D-DSF σκεύη4632N-APN ἔξωθεν1855ADV παρὰ3844PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM γειτόνων1069N-GPM σου4771P-GS σκεύη4632N-APN κενά2756A-APN μὴ3165ADV ὀλιγώσῃςV-AAS-2S

4 καὶ2532CONJ εἰσελεύσῃ1525V-FMI-2S καὶ2532CONJ ἀποκλείσεις608V-FAI-3S τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF κατὰ2596PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀποχεεῖςV-FAI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πληρωθὲν4137V-APPAS ἀρεῖς142V-FAI-3S

5 καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S παρ3844PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ ἀπέκλεισεν608V-AAI-3S τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF κατ2596PREP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτῆς846D-GSF αὐτοὶ846D-NPM προσήγγιζον4331V-IAI-3P πρὸς4314PREP αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ αὐτὴ846D-NSF ἐπέχεεν2022V-IAI-3S

6 ἕως2193PREP ἐπλήσθησαν4130V-API-3P τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτῆς846D-GSF Ἐγγίσατε1448V-AAD-2P ἔτι2089ADV πρός4314PREP με1473P-AS σκεῦος4632N-ASN καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P αὐτῇ846D-DSF Οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἔτι2089ADV σκεῦος4632N-ASN καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ἔλαιον1637N-ASN

7 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Δεῦρο1204ADV καὶ2532CONJ ἀπόδου591V-AMD-2S τὸ3588T-ASN ἔλαιον1637N-ASN καὶ2532CONJ ἀποτείσεις661V-FAI-3S τοὺς3588T-APM τόκους5110N-APM σου4771P-GS καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM σου4771P-GS ζήσεσθε2198V-FMI-2P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐπιλοίπῳ1954A-DSN ἐλαίῳ1637N-DSN

8 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἡμέρα2250N-NSF καὶ2532CONJ διέβη1224V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI εἰς1519PREP ΣουμανN-PRI καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV γυνὴ1135N-NSF μεγάλη3173A-NSF καὶ2532CONJ ἐκράτησεν2902V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM φαγεῖν2068V-AAN ἄρτον740N-ASM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἀφ575PREP ἱκανοῦ2425A-GSN τοῦ3588T-GSN εἰσπορεύεσθαι1531V-PMN αὐτὸν846D-ASM ἐξέκλινεν1578V-IAI-3S τοῦ3588T-GSM ἐκεῖ1563ADV φαγεῖν2068V-AAN

9 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM αὐτῆς846D-GSF Ἰδοὺ2400INJ δὴ1161PRT ἔγνων1097V-AAI-1S ὅτι3754CONJ ἄνθρωπος444N-NSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἅγιος40A-NSM οὗτος3778D-NSM διαπορεύεται1279V-PMI-3S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP διὰ1223PREP παντός3956A-GSM

10 ποιήσωμεν4160V-AAS-1P δὴ1161PRT αὐτῷ846D-DSM ὑπερῷον5253N-ASN τόπον5117N-ASM μικρὸν3398A-ASM καὶ2532CONJ θῶμεν5087V-AAS-1P αὐτῷ846D-DSM ἐκεῖ1563ADV κλίνην2825N-ASF καὶ2532CONJ τράπεζαν5132N-ASF καὶ2532CONJ δίφρονN-ASM καὶ2532CONJ λυχνίαν3087N-ASF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἰσπορεύεσθαι1531V-PMN πρὸς4314PREP ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ ἐκκλινεῖ1578V-FAI-3S ἐκεῖ1563ADV

11 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἡμέρα2250N-NSF καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ἐξέκλινεν1578V-IAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὑπερῷον5253N-ASN καὶ2532CONJ ἐκοιμήθη2837V-API-3S ἐκεῖ1563ADV

12 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP ΓιεζιN-PRI τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Κάλεσόν2564V-AAD-2S μοι1473P-DS τὴν3588T-ASF ΣωμανῖτινN-ASF ταύτην3778D-ASF καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Εἰπὸν2036V-AAD-2S δὴ1161PRT πρὸς4314PREP αὐτήν846D-ASF Ἰδοὺ2400INJ ἐξέστησας1839V-AAI-2S ἡμῖν1473P-DP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF ἔκστασιν1611N-ASF ταύτην3778D-ASF τί5100I-ASN δεῖ1210V-PAI-3S ποιῆσαί4160V-AAN σοι4771P-DS εἰ1487CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S λόγος3056N-NSM σοι4771P-DS πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM 2228CONJ πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄρχοντα758N-ASM τῆς3588T-GSF δυνάμεως1411N-GSF 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S οἰκῶ3611V-PAI-1S

14 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τί5100I-ASN δεῖ1210V-PAI-3S ποιῆσαι4160V-AAN αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΓιεζιN-PRI τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Καὶ2532CONJ μάλαADV υἱὸς5207N-NSM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM αὐτῆς846D-GSF πρεσβύτης4246A-NSM

15 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF

16 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI πρὸς4314PREP αὐτήν846D-ASF Εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM καιρὸν2540N-ASM τοῦτον3778D-ASM ὡς3739CONJ 3588T-NSF ὥρα5610N-NSF ζῶσα2198V-PAPNS σὺ4771P-NS περιειληφυῖαV-RAPNS υἱόν5207N-ASM 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Μή3165ADV κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS μὴ3165ADV διαψεύσῃV-AAS-3S τὴν3588T-ASF δούλην1399N-ASF σου4771P-GS

17 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF ἔλαβεν2983V-AAI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S υἱὸν5207N-ASM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM καιρὸν2540N-ASM τοῦτον3778D-ASM ὡς3739CONJ 3588T-NSF ὥρα5610N-NSF ζῶσα2198V-PAPNS ὡς3739CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὴν846D-ASF ΕλισαιεN-PRI

18 καὶ2532CONJ ἡδρύνθηV-API-3S τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἡνίκα2259ADV ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM αὐτοῦ846D-GSM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM θερίζοντας2325V-PAPAP

19 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM αὐτοῦ846D-GSM Τὴν3588D-ASF κεφαλήν2776N-ASF μου1473P-GS τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S τῷ3588T-DSN παιδαρίῳ3808N-DSN Ἆρον142V-AAD-2S αὐτὸν846D-ASM πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

20 καὶ2532CONJ ἦρεν142V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐκοιμήθη2837V-API-3S ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN γονάτων1119N-GPN αὐτῆς846D-GSF ἕως2193PREP μεσημβρίας3314N-GSF καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

21 καὶ2532CONJ ἀνήνεγκεν399V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐκοίμισενV-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κλίνην2825N-ASF τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἀπέκλεισεν608V-AAI-3S κατ2596PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S

22 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἀπόστειλον649V-AAD-2S δή1161PRT μοι1473P-DS ἓν1519A-ASN τῶν3588T-GPN παιδαρίων3808N-GPN καὶ2532CONJ μίαν1520A-ASF τῶν3588T-GPF ὄνων3688N-GPF καὶ2532CONJ δραμοῦμαι5143V-FMI-1S ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἐπιστρέψω1994V-FAI-1S

23 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS πορεύῃ4198V-PAS-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM σήμερον4594ADV οὐ3364ADV νεομηνία3561N-NSF οὐδὲ3761CONJ σάββατον4521N-NSN 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Εἰρήνη1515N-NSF

24 καὶ2532CONJ ἐπέσαξενV-AAI-3S τὴν3588T-ASF ὄνον3688N-ASF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN αὐτῆς846D-GSF Ἄγε71V-PAD-2S πορεύου4198V-PMD-2S μὴ3165ADV ἐπίσχῃς1907V-AAS-2S μοι1473P-DS τοῦ3588T-GSN ἐπιβῆναι1910V-AAN ὅτι3754CONJ ἐὰν1437CONJ εἴπω2036V-AAS-1S σοι4771P-DS

25 δεῦρο1204ADV καὶ2532CONJ πορεύσῃ4198V-AAS-3S καὶ2532CONJ ἐλεύσῃ2064V-FMI-2S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN τὸ3588T-ASN ΚαρμήλιονN-ASN καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI ἐρχομένην2064V-PMPAS αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP ΓιεζιN-PRI τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Ἰδοὺ2400INJ δὴ1161PRT 3588T-NSF ΣωμανῖτιςN-NSF ἐκείνη1565D-NSF

26 νῦν3568ADV δράμε5143V-AAD-2S εἰς1519PREP ἀπαντὴνN-ASF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S Εἰ1487CONJ εἰρήνη1515N-NSF σοι4771P-DS εἰ1487CONJ εἰρήνη1515N-NSF τῷ3588T-DSM ἀνδρί435N-DSM σου4771P-GS εἰ1487CONJ εἰρήνη1515N-NSF τῷ3588T-DSN παιδαρίῳ3808N-DSN 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Εἰρήνη1515N-NSF

27 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S πρὸς4314PREP ΕλισαιεN-PRI εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN καὶ2532CONJ ἐπελάβετο1949V-ANI-3S τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἤγγισεν1448V-AAI-3S ΓιεζιN-PRI ἀπώσασθαι683V-AMP αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Ἄφες863V-AAD-2S αὐτήν846D-ASF ὅτι3754CONJ 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF αὐτῆς846D-GSF κατώδυνοςA-NSF αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM ἀπέκρυψεν613V-AAI-3S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀνήγγειλέν312V-AAI-3S μοι1473P-DS

28 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Μὴ3165ADV ᾐτησάμην154V-AMI-1S υἱὸν5207N-ASM παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM μου1473P-GS οὐκ3364ADV εἶπα2036V-AAI-1S Οὐ3364ADV πλανήσεις4105V-FAI-3S μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS

29 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI τῷ3588T-DSM ΓιεζιN-PRI Ζῶσαι2224V-AMD-2S τὴν3588T-ASF ὀσφύν3751N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ λαβὲ2983V-AAD-2S τὴν3588T-ASF βακτηρίανN-ASF μου1473P-GS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ δεῦρο1204ADV ὅτι3754CONJ ἐὰν1437CONJ εὕρῃς2147V-AAS-2S ἄνδρα435N-ASM οὐκ3364ADV εὐλογήσεις2127V-FAI-3S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ εὐλογήσῃ2127V-AAS-3S σε4771P-AS ἀνήρ435N-NSM οὐκ3364ADV ἀποκριθήσῃ611V-FPI-2S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἐπιθήσεις2007V-FAI-3S τὴν3588T-ASF βακτηρίανN-ASF μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSN παιδαρίου3808N-GSN

30 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF τοῦ3588T-GSN παιδαρίου3808N-GSN Ζῇ2198V-PAS-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ζῇ2198V-PAS-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF σου4771P-GS εἰ1487CONJ ἐγκαταλείψω1459V-FAI-1S σε4771P-AS καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ὀπίσω3694PREP αὐτῆς846D-GSF

31 καὶ2532CONJ ΓιεζιN-PRI διῆλθεν1330V-AAI-3S ἔμπροσθεν1715PREP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S τὴν3588T-ASF βακτηρίανN-ASF ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSN παιδαρίου3808N-GSN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S φωνὴ5456N-NSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἀκρόασιςN-NSF καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S εἰς1519PREP ἀπαντὴνN-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM λέγων3004V-PAPNS Οὐκ3364ADV ἠγέρθη1453V-API-3S τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN

32 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN τεθνηκὸς2348V-RAPAS κεκοιμισμένονV-RMPNS ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κλίνην2825N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

33 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM καὶ2532CONJ ἀπέκλεισεν608V-AAI-3S τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF κατὰ2596PREP τῶν3588T-GPM δύο1417N-NUI ἑαυτῶν1438D-GPM καὶ2532CONJ προσηύξατο4336V-ANI-3S πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM

34 καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐκοιμήθη2837V-API-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN καὶ2532CONJ ἔθηκεν5087V-AAI-3S τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ διέκαμψενV-AAI-3S ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ διεθερμάνθηV-API-3S 3588T-NSF σὰρξ4561N-NSF τοῦ3588T-GSN παιδαρίου3808N-GSN

35 καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF ἔνθεν1759ADV καὶ2532CONJ ἔνθεν1759ADV καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S καὶ2532CONJ συνέκαμψεν4781V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN ἕως2193PREP ἑπτάκις2034ADV καὶ2532CONJ ἤνοιξεν455V-AAI-3S τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτοῦ846D-GSM

36 καὶ2532CONJ ἐξεβόησενV-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI πρὸς4314PREP ΓιεζιN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Κάλεσον2564V-AAD-2S τὴν3588T-ASF ΣωμανῖτινN-ASF ταύτην3778D-ASF καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Λαβὲ2983V-AAD-2S τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM σου4771P-GS

37 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S

38 Καὶ2532CONJ ΕλισαιεN-PRI ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S εἰς1519PREP ΓαλγαλαN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM λιμὸς3042N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM ἐκάθηντο2521V-IMI-3P ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI τῷ3588T-DSN παιδαρίῳ3808N-DSN αὐτοῦ846D-GSM Ἐπίστησον2186V-AAD-2S τὸν3588T-ASM λέβηταN-ASM τὸν3588T-ASM μέγαν3173A-ASM καὶ2532CONJ ἕψεV-PAD-2S ἕψεμαN-ASN τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM

39 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S εἷς1519A-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἀγρὸν68N-ASM συλλέξαι4816V-AAN αριωθN-PRI καὶ2532CONJ εὗρεν2147V-AAI-3S ἄμπελον288N-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἀγρῷ68N-DSM καὶ2532CONJ συνέλεξεν4816V-AAI-3S ἀπ575PREP αὐτῆς846D-GSF τολύπηνN-ASF ἀγρίαν66A-ASF πλῆρες4134A-ASN τὸ3588T-ASN ἱμάτιον2440N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐνέβαλεν1685V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM λέβηταN-ASM τοῦ3588T-GSN ἑψέματοςN-GSN ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔγνωσαν1097V-AAI-3P

40 καὶ2532CONJ ἐνέχει1758V-PAI-3S τοῖς3588T-DPM ἀνδράσιν435N-DPM φαγεῖν2068V-AAN καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐσθίειν2068V-PAN αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ἑψήματοςN-GSN καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἀνεβόησαν310V-AAI-3P καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P Θάνατος2288N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM λέβητιN-DSM ἄνθρωπε444N-VSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδύναντο1410V-IMI-3P φαγεῖν2068V-AAN

41 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Λάβετε2983V-AAD-2P ἄλευρον224N-ASN καὶ2532CONJ ἐμβάλετε1685V-AAD-2P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM λέβηταN-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI πρὸς4314PREP ΓιεζιN-PRI τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN ἜγχειV-PAD-2S τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM καὶ2532CONJ ἐσθιέτωσαν2068V-PAD-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐγενήθη1096V-API-3S ἔτι2089ADV ἐκεῖ1563ADV ῥῆμα4487N-ASN πονηρὸν4190A-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM λέβητιN-DSM

42 καὶ2532CONJ ἀνὴρ435N-NSM διῆλθεν1330V-AAI-3S ἐκ1537PREP ΒαιθσαρισαN-PRI καὶ2532CONJ ἤνεγκεν5342V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM πρωτογενημάτωνN-GPN εἴκοσι1501N-NUI ἄρτους740N-APM κριθίνους2916A-APM καὶ2532CONJ παλάθαςN-APF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δότε1325V-AAD-2P τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM καὶ2532CONJ ἐσθιέτωσαν2068V-PAD-3P

43 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM λειτουργὸς3011N-NSM αὐτοῦ846D-GSM Τί5100I-ASN δῶ1325V-AAS-1S τοῦτο3778D-ASN ἐνώπιον1799PREP ἑκατὸν1540N-NUI ἀνδρῶν435N-GPM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δὸς1325V-AAD-2S τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM καὶ2532CONJ ἐσθιέτωσαν2068V-PAD-3P ὅτι3754CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Φάγονται2068V-FMI-3P καὶ2532CONJ καταλείψουσιν2641V-FAI-3P

44 καὶ2532CONJ ἔφαγον2068V-AAI-3P καὶ2532CONJ κατέλιπον2641V-AAI-3P κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN κυρίου2962N-GSM

Κεφάλαιο 5

1 Καὶ2532CONJ Ναιμαν3497N-PRI 3588T-NSM ἄρχων757V-PAPNS τῆς3588T-GSF δυνάμεως1411N-GSF Συρίας4947N-GSF ἦν1510V-IAI-3S ἀνὴρ435N-NSM μέγας3173A-NSM ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τεθαυμασμένος2296V-RMPNS προσώπῳ4383N-DSN ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S κύριος2962N-NSM σωτηρίαν4991N-ASF Συρίᾳ4947N-DSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM ἦν1510V-IAI-3S δυνατὸς1415A-NSM ἰσχύι2479N-DSF λελεπρωμένοςV-RMPNS

2 καὶ2532CONJ Συρία4947N-NSF ἐξῆλθον1831V-AAI-3P μονόζωνοιN-NPM καὶ2532CONJ ᾐχμαλώτευσαν162V-AAI-3P ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Ισραηλ2474N-PRI νεάνιδαN-ASF μικράν3398A-ASF καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἐνώπιον1799PREP τῆς3588T-GSF γυναικὸς1135N-GSF Ναιμαν3497N-PRI

3 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S τῇ3588T-DSF κυρίᾳ2959N-DSF αὐτῆς846D-GSF Ὄφελον3784V-AAI-1S 3588T-NSM κύριός2962N-NSM μου1473P-GS ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM προφήτου4396N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP Σαμαρείᾳ4540N-DSF τότε5119ADV ἀποσυνάξειV-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF λέπρας3014N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

4 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἑαυτῆς1438D-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S 3588T-NSF νεᾶνιςN-NSF 3588T-NSF ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Ισραηλ2474N-PRI

5 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S βασιλεὺς935N-NSM Συρίας4947N-GSF πρὸς4314PREP Ναιμαν3497N-PRI Δεῦρο1204ADV εἴσελθε1525V-AAD-2S καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S βιβλίον975N-ASN πρὸς4314PREP βασιλέα935N-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM δέκα1176N-NUI τάλαντα5007N-APN ἀργυρίου694N-GSN καὶ2532CONJ ἑξακισχιλίουςA-APM χρυσοῦς5552A-APM καὶ2532CONJ δέκα1176N-NUI ἀλλασσομένας236V-PMPAP στολάς4749N-APF

6 καὶ2532CONJ ἤνεγκεν5342V-AAI-3S τὸ3588T-ASN βιβλίον975N-ASN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Ισραηλ2474N-PRI λέγων3004V-PAPNS Καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ὡς3739CONJ ἂν302PRT ἔλθῃ2064V-AAS-3S τὸ3588T-ASN βιβλίον975N-ASN τοῦτο3778D-ASN πρὸς4314PREP σέ4771P-AS ἰδοὺ2400INJ ἀπέστειλα649V-AAI-1S πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS Ναιμαν3497N-PRI τὸν3588T-ASM δοῦλόν1401N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀποσυνάξειςV-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF λέπρας3014N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

7 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ ἀνέγνω314V-AAI-3S βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI τὸ3588T-ASN βιβλίον975N-ASN διέρρηξεν1284V-AAI-3S τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Μὴ3165ADV θεὸς2316N-NSM ἐγὼ1473P-NS τοῦ3588T-GSN θανατῶσαι2289V-AAN καὶ2532CONJ ζωοποιῆσαι2227V-AAN ὅτι3754CONJ οὗτος3778D-NSM ἀποστέλλει649V-PAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS ἀποσυνάξαιV-AAN ἄνδρα435N-ASM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF λέπρας3014N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ πλὴν4133ADV γνῶτε1097V-AAD-2S δὴ1161PRT καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-AAD-2P ὅτι3754CONJ προφασίζεταιV-PMI-3S οὗτός3778D-NSM με1473P-AS

8 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI ὅτι3754CONJ διέρρηξεν1284V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN ἑαυτοῦ1438D-GSM καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Ισραηλ2474N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN διέρρηξας1284V-AAI-2S τὰ3588T-APN ἱμάτιά2440N-APN σου4771P-GS ἐλθέτω2064V-AAD-3S δὴ1161PRT πρός4314PREP με1473P-AS Ναιμαν3497N-PRI καὶ2532CONJ γνώτω1097V-AAD-3S ὅτι3754CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S προφήτης4396N-NSM ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI

9 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S Ναιμαν3497N-PRI ἐν1722PREP ἵππῳ2462N-DSM καὶ2532CONJ ἅρματι716N-DSN καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP θύρας2374N-GSF οἴκου3624N-GSM ΕλισαιεN-PRI

10 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI ἄγγελον32N-ASM πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM λέγων3004V-PAPNS Πορευθεὶς4198V-AMPNS λοῦσαι3068V-AAN ἑπτάκις2034ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ιορδάνῃ2446N-DSM καὶ2532CONJ ἐπιστρέψει1994V-FAI-3S 3588T-NSF σάρξ4561N-NSF σού4771P-GS σοι4771P-DS καὶ2532CONJ καθαρισθήσῃ2511V-FPI-2S

11 καὶ2532CONJ ἐθυμώθη2373V-API-3S Ναιμαν3497N-PRI καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ δὴ1161PRT ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S πρός4314PREP με1473P-AS καὶ2532CONJ στήσεται2476V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἐπικαλέσεται1941V-FMI-3S ἐν1722PREP ὀνόματι3686N-DSN θεοῦ2316N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM καὶ2532CONJ ἀποσυνάξειV-FAI-3S τὸ3588T-ASN λεπρόν3015A-ASM

12 οὐχὶ3364ADV ἀγαθὸς18A-NSM ΑβαναN-PRI καὶ2532CONJ ΦαρφαρN-PRI ποταμοὶ4215N-NPM Δαμασκοῦ1154N-GSF ὑπὲρ5228PREP Ιορδάνην2446N-ASM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὕδατα5204N-APN Ισραηλ2474N-PRI οὐχὶ3364ADV πορευθεὶς4198V-APPNS λούσομαι3068V-FMI-1S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ καθαρισθήσομαι2511V-FPI-1S καὶ2532CONJ ἐξέκλινεν1578V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S ἐν1722PREP θυμῷ2372N-DSM

13 καὶ2532CONJ ἤγγισαν1448V-AAI-3P οἱ3588T-NPM παῖδες3816N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐλάλησαν2980V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Μέγαν3173A-ASM λόγον3056N-ASM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM πρὸς4314PREP σέ4771P-AS οὐχὶ3364ADV ποιήσεις4160V-FAI-3S καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP σέ4771P-AS Λοῦσαι3068V-AMD-2S καὶ2532CONJ καθαρίσθητι2511V-APD-2S

14 καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S Ναιμαν3497N-PRI καὶ2532CONJ ἐβαπτίσατο907V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ιορδάνῃ2446N-DSM ἑπτάκι2034ADV κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN ΕλισαιεN-PRI καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S 3588T-NSF σὰρξ4561N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ σὰρξ4561N-NSF παιδαρίου3808N-GSN μικροῦ3398A-GSN καὶ2532CONJ ἐκαθαρίσθη2511V-API-3S

15 καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S πρὸς4314PREP ΕλισαιεN-PRI αὐτὸς846D-NSM καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF παρεμβολὴ3925N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ δὴ1161PRT ἔγνωκα1097V-RAI-1S ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF ὅτι3754CONJ ἀλλ235CONJ 2228CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ νῦν3568ADV λαβὲ2983V-AAD-2S τὴν3588T-ASF εὐλογίαν2129N-ASF παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM δούλου1401N-GSM σου4771P-GS

16 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Ζῇ2198V-PAS-3S κύριος2962N-NSM 3739 R-DSM παρέστην3936V-AAI-1S ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM εἰ1487CONJ λήμψομαι2983V-FMI-1S καὶ2532CONJ παρεβιάσατο3849V-ANI-3S αὐτὸν846D-ASM λαβεῖν2983V-AAN καὶ2532CONJ ἠπείθησεν544V-AAI-3S

17 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ναιμαν3497N-PRI Καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ μή3165ADV δοθήτω1325V-APD-3S δὴ1161PRT τῷ3588T-DSM δούλῳ1401N-DSM σου4771P-GS γόμος1117N-NSM ζεύγους2201N-GSN ἡμιόνωνN-GPM καὶ2532CONJ σύ4771P-NS μοι1473P-DS δώσεις1325V-FAI-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF τῆς3588T-GSF πυρρᾶς4450A-GSF ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV ποιήσει4160V-FAI-3S ἔτι2089ADV 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS ὁλοκαύτωμα3646N-ASN καὶ2532CONJ θυσίασμαN-ASN θεοῖς2316N-DPM ἑτέροις2087A-DPM ἀλλ235CONJ 2228CONJ τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM μόνῳ3441A-DSM

18 καὶ2532CONJ ἱλάσεται2433V-FMI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM δούλῳ1401N-DSM σου4771P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἰσπορεύεσθαι1531V-PMN τὸν3588T-ASM κύριόν2962N-ASM μου1473P-GS εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM ΡεμμανN-PRI προσκυνῆσαι4352V-AAN αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐπαναπαύσεται1879V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF χειρός5495N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ προσκυνήσω4352V-AAS-1S ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM ΡεμμανN-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN προσκυνεῖν4352V-PAN αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM ΡεμμανN-PRI καὶ2532CONJ ἱλάσεται2433V-FMI-3S δὴ1161PRT κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM δούλῳ1401N-DSM σου4771P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM λόγῳ3056N-DSM τούτῳ3778D-DSM

19 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI πρὸς4314PREP Ναιμαν3497N-PRI Δεῦρο1204ADV εἰς1519PREP εἰρήνην1515N-ASF καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP δεβραθαN-PRI τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

20 Καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΓιεζιN-PRI τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN ΕλισαιεN-PRI Ἰδοὺ2400INJ ἐφείσατο5339V-ANI-3S 3588T-NSM κύριός2962N-NSM μου1473P-GS τοῦ3588T-GSM Ναιμαν3497N-PRI τοῦ3588T-GSM Σύρου4948N-GSM τούτου3778D-GSM τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV λαβεῖν2983V-AAN ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF αὐτοῦ846D-GSM 3739 R-APN ἐνήνοχεν5342V-RAI-3S ζῇ2198V-PAS-3S κύριος2962N-NSM ὅτι3754CONJ εἰ1487CONJ μὴ3165ADV δραμοῦμαι5143V-FMI-1S ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ λήμψομαι2983V-FMI-1S παρ3844PREP αὐτοῦ846D-GSM τι5100I-ASN

21 καὶ2532CONJ ἐδίωξε1377V-AAI-3S ΓιεζιN-PRI ὀπίσω3694PREP τοῦ3588T-GSM Ναιμαν3497N-PRI καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM Ναιμαν3497N-PRI τρέχοντα5143V-PAPAS ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ἅρματος716N-GSN εἰς1519PREP ἀπαντὴνN-ASF αὐτοῦ846D-GSM

22 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εἰρήνη1515N-NSF 3588T-NSM κύριός2962N-NSM μου1473P-GS ἀπέστειλέν649V-AAI-3S με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS Ἰδοὺ2400INJ νῦν3568ADV ἦλθον2064V-AAI-3P πρός4314PREP με1473P-AS δύο1417N-NUI παιδάρια3808N-APN ἐξ1537PREP ὄρους3735N-GSN Εφραιμ2187N-PRI ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM δὸς1325V-AAD-2S δὴ1161PRT αὐτοῖς846D-DPM τάλαντον5007N-ASN ἀργυρίου694N-GSN καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI ἀλλασσομένας236V-PMPAP στολάς4749N-APF

23 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ναιμαν3497N-PRI Λαβὲ2983V-AAD-2S διτάλαντονN-ASN ἀργυρίου694N-GSN καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἐν1722PREP δυσὶ1417N-NUI θυλάκοιςN-DPM καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI ἀλλασσομένας236V-PMPAP στολὰς4749N-APF καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP δύο1417N-NUI παιδάρια3808N-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἦραν142V-AAI-3P ἔμπροσθεν1715PREP αὐτοῦ846D-GSM

24 καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN σκοτεινόν4652A-ASN καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ παρέθετο3908V-ANI-3S ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM

25 καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S καὶ2532CONJ παρειστήκει3936V-PAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ΕλισαιεN-PRI Πόθεν4159ADV ΓιεζιN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΓιεζιN-PRI Οὐ3364ADV πεπόρευται4198V-RMI-3S 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS ἔνθαADV καὶ2532CONJ ἔνθαADV

26 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ΕλισαιεN-PRI Οὐχὶ3364ADV 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μου1473P-GS ἐπορεύθη4198V-API-3S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS ὅτε3753ADV ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ἅρματος716N-GSN εἰς1519PREP συναντήνN-ASF σοι4771P-DS καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἔλαβες2983V-AAI-2S τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἔλαβες2983V-AAI-2S τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN καὶ2532CONJ λήμψῃ2983V-FMI-2S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM κήπους2779N-APM καὶ2532CONJ ἐλαιῶνας1637N-APM καὶ2532CONJ ἀμπελῶνας290N-APM καὶ2532CONJ πρόβατα4263N-APN καὶ2532CONJ βόας1016N-APM καὶ2532CONJ παῖδας3816N-APM καὶ2532CONJ παιδίσκας3814N-APF

27 καὶ2532CONJ 3588T-NSF λέπρα3014N-NSF Ναιμαν3497N-PRI κολληθήσεται2853V-FPI-3S ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σπέρματί4690N-DSN σου4771P-GS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM λελεπρωμένοςV-RMPNS ὡσεὶ5616PRT χιών5510N-NSF

Κεφάλαιο 6

1 Καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM πρὸς4314PREP ΕλισαιεN-PRI Ἰδοὺ2400INJ δὴ1161PRT 3588T-NSM τόπος5117N-NSM ἐν1722PREP 3739 R-DSM ἡμεῖς1473P-NP οἰκοῦμεν3611V-PAI-1P ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS στενὸς4728A-NSM ἀφ575PREP ἡμῶν1473P-GP

2 πορευθῶμεν4198V-APS-1P δὴ1161PRT ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM Ιορδάνου2446N-GSM καὶ2532CONJ λάβωμεν2983V-AAS-1P ἐκεῖθεν1564ADV ἀνὴρ435N-NSM εἷς1519A-NSM δοκὸν1385N-ASF μίαν1520A-ASF καὶ2532CONJ ποιήσωμεν4160V-AAS-1P ἑαυτοῖς1438D-DPM ἐκεῖ1563ADV τοῦ3588T-GSN οἰκεῖν3611V-PAN ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δεῦτε1205ADV

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM εἷς1519A-NSM Ἐπιεικέως1933ADV δεῦρο1204ADV μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐγὼ1473P-NS πορεύσομαι4198V-FMI-1S

4 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM Ιορδάνην2446N-ASM καὶ2532CONJ ἔτεμνονV-IAI-3P τὰ3588T-APN ξύλα3586N-APN

5 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM εἷς1519A-NSM καταβάλλων2598V-PAPNS τὴν3588T-ASF δοκόν1385N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN σιδήριονN-ASN ἐξέπεσεν1601V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN καὶ2532CONJ ἐβόησεν994V-AAI-3S 3588INJ κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ αὐτὸ846D-ASN κεχρημένον5530V-RMPAS

6 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM Ποῦ4225ADV ἔπεσεν4098V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔδειξεν1166V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM καὶ2532CONJ ἀπέκνισενV-AAI-3S ξύλον3586N-ASN καὶ2532CONJ ἔρριψεν4495V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ἐπεπόλασενV-AAI-3S τὸ3588T-ASN σιδήριονN-ASN

7 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ὕψωσον5312V-AAD-2S σαυτῷ4572D-DSM καὶ2532CONJ ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S αὐτό846D-ASN

8 Καὶ2532CONJ βασιλεὺς935N-NSM Συρίας4947N-GSF ἦν1510V-IAI-3S πολεμῶν4170V-PAPNS ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐβουλεύσατο1011V-ANI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM παῖδας3816N-APM αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS Εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM τόνδε3592D-ASM τινὰ5100I-ASM ελμωνιN-PRI παρεμβαλῶ3924V-FAI-1S

9 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Ισραηλ2474N-PRI λέγων3004V-PAPNS Φύλαξαι5442V-AMD-2S μὴ3165ADV παρελθεῖν3928V-AAN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM τούτῳ3778D-DSM ὅτι3754CONJ ἐκεῖ1563ADV Συρία4947N-NSF κέκρυπται2928V-RMI-3S

10 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM ὃν3739 R-ASM εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM ΕλισαιεN-PRI καὶ2532CONJ ἐφυλάξατο5442V-ANI-3S ἐκεῖθεν1564ADV οὐ3364ADV μίαν1519A-ASF οὐδὲ3761CONJ δύο1417N-NUI

11 καὶ2532CONJ ἐξεκινήθηV-API-3S 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF βασιλέως935N-GSM Συρίας4947N-GSF περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM λόγου3056N-GSM τούτου3778D-GSM καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S τοὺς3588T-APM παῖδας3816N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Οὐκ3364ADV ἀναγγελεῖτέ312V-FAI-2P μοι1473P-DS τίς5100I-NSM προδίδωσίν4272V-PAI-3S με1473P-AS βασιλεῖ935N-DSM Ισραηλ2474N-PRI

12 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S εἷς1519A-NSM τῶν3588T-GPM παίδων3816N-GPM αὐτοῦ846D-GSM Οὐχί3364ADV κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS βασιλεῦ935N-VSM ὅτι3754CONJ ΕλισαιεN-PRI 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM 3588T-NSM ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI ἀναγγέλλει312V-PAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Ισραηλ2474N-PRI πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM οὓς3739 R-APM ἐὰν1437CONJ λαλήσῃς2980V-AAS-2S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ταμιείῳ5009N-DSN τοῦ3588T-GSM κοιτῶνός2846N-GSM σου4771P-GS

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δεῦτε1205ADV ἴδετε3708V-AAD-2P ποῦ4225ADV οὗτος3778D-NSM καὶ2532CONJ ἀποστείλας649V-AAPNS λήμψομαι2983V-FMI-1S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀνήγγειλαν312V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM λέγοντες3004V-PAPNP Ἰδοὺ2400INJ ἐν1722PREP ΔωθαιμN-PRI

14 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV ἵππον2462N-ASM καὶ2532CONJ ἅρμα716N-ASN καὶ2532CONJ δύναμιν1411N-ASF βαρεῖαν926A-ASF καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P νυκτὸς3571N-GSF καὶ2532CONJ περιεκύκλωσαν4033V-AAI-3P τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF

15 καὶ2532CONJ ὤρθρισεν3719V-AAI-3S 3588T-NSM λειτουργὸς3011N-NSM ΕλισαιεN-PRI ἀναστῆναι450V-AAN καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ δύναμις1411N-NSF κυκλοῦσα2944V-PAPNS τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ ἵππος2462N-NSM καὶ2532CONJ ἅρμα716N-NSN καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM 3588INJ κύριε2962N-VSM πῶς4459ADV ποιήσωμεν4160V-AAS-1P

16 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Μὴ3165ADV φοβοῦ5399V-PMD-2S ὅτι3754CONJ πλείους4183A-NPM οἱ3588T-NPM μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-GP ὑπὲρ5228PREP τοὺς3588T-APM μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM

17 καὶ2532CONJ προσεύξατο4336V-ANI-3S ΕλισαιεN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Κύριε2962N-VSM διάνοιξον1272V-AAD-2S τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM τοῦ3588T-GSN παιδαρίου3808N-GSN καὶ2532CONJ ἰδέτω3708V-AAD-3S καὶ2532CONJ διήνοιξεν1272V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN πλῆρες4134A-ASN ἵππων2462N-GPM καὶ2532CONJ ἅρμα716N-ASN πυρὸς4442N-GSN περικύκλῳADV ΕλισαιεN-PRI

18 καὶ2532CONJ κατέβησαν2597V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ προσηύξατο4336V-ANI-3S ΕλισαιεN-PRI πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Πάταξον3960V-AAD-2S δὴ1161PRT τοῦτο3778D-ASN τὸ3588T-ASN ἔθνος1484N-ASN ἀορασίᾳN-DSF καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἀορασίᾳN-DSF κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN ΕλισαιεN-PRI

19 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM ΕλισαιεN-PRI Οὐχ3364ADV αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF πόλις4172N-NSF καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ὁδός3598N-NSF δεῦτε1205ADV ὀπίσω3694PREP μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀπάξω520V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM ὃν3739 R-ASM ζητεῖτε2212V-PAI-2P καὶ2532CONJ ἀπήγαγεν520V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP Σαμάρειαν4540N-ASF

20 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P εἰς1519PREP Σαμάρειαν4540N-ASF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Ἄνοιξον455V-AAD-2S δή1161PRT κύριε2962N-VSM τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἰδέτωσαν3708V-AAD-3P καὶ2532CONJ διήνοιξεν1272V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἦσαν1510V-IAI-3P ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM Σαμαρείας4540N-GSF

21 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ὡς3739CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S αὐτούς846D-APM Εἰ1487CONJ πατάξας3960V-AAPNS πατάξω3960V-FAI-1S πάτερ3962N-VSM

22 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Οὐ3364ADV πατάξεις3960V-FAI-3S εἰ1487CONJ μὴ3165ADV οὓς3739 R-APM ᾐχμαλώτευσας162V-AAI-2S ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τόξῳ5115N-DSN σου4771P-GS σὺ4771P-NS τύπτεις5180V-PAI-2S παράθες3908V-AAD-2S ἄρτους740N-APM καὶ2532CONJ ὕδωρ5204N-ASN ἐνώπιον1799PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ φαγέτωσαν2068V-AAD-3P καὶ2532CONJ πιέτωσαν4095V-AAD-3P καὶ2532CONJ ἀπελθέτωσαν565V-AAD-3P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM αὐτῶν846D-GPM

23 καὶ2532CONJ παρέθηκεν3908V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM παράθεσινN-ASF μεγάλην3173A-ASF καὶ2532CONJ ἔφαγον2068V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἔπιον4095V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἀπῆλθον565V-AAI-3P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV προσέθεντο4369V-AMI-3P ἔτι2089ADV μονόζωνοιN-NPM Συρίας4947N-GSF τοῦ3588T-GSN ἐλθεῖν2064V-AAN εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF Ισραηλ2474N-PRI

24 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ ἤθροισενV-AAI-3S υἱὸς5207N-NSM ΑδερN-PRI βασιλεὺς935N-NSM Συρίας4947N-GSF πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF παρεμβολὴν3925N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S καὶ2532CONJ περιεκάθισενV-AAI-3S Σαμάρειαν4540N-ASF

25 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λιμὸς3042N-NSM μέγας3173A-NSM ἐν1722PREP Σαμαρείᾳ4540N-DSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ περιεκάθηντοV-IMI-3P ἐπ1909PREP αὐτήν846D-ASF ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM ἐγενήθη1096V-API-3S κεφαλὴ2776N-NSF ὄνου3688N-GSM πεντήκοντα4004N-NUI σίκλωνN-GPM ἀργυρίου694N-GSN καὶ2532CONJ τέταρτον5067A-ASM τοῦ3588T-GSM κάβου2503N-GSM κόπρου2874N-GSF περιστερῶν4058N-GPF πέντε4002N-NUI σίκλωνN-GPM ἀργυρίου694N-GSN

26 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI διαπορευόμενος1279V-PMPNS ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN καὶ2532CONJ γυνὴ1135N-NSF ἐβόησεν994V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM λέγουσα3004V-PAPNS Σῶσον4982V-AAD-2S κύριε2962N-VSM βασιλεῦ935N-VSM

27 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF Μή3165ADV σε4771P-AS σώσαι4982V-AAN κύριος2962N-NSM πόθεν4159ADV σώσω4982V-FAI-1S σε4771P-AS μὴ3165ADV ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἅλωνος257N-GSF 2228CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ληνοῦ3025N-GSF

28 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Τί5100I-ASN ἐστίν1510V-PAI-3S σοι4771P-DS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὕτη3778D-NSF εἶπεν2036V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Δὸς1325V-AAD-2S τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ φαγόμεθα2068V-FMI-1P αὐτὸν846D-ASM σήμερον4594ADV καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ φαγόμεθα2068V-FMI-1P αὐτὸν846D-ASM αὔριον839ADV

29 καὶ2532CONJ ἡψήσαμενV-AAI-1P τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐφάγομεν2068V-AAI-1P αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-1S πρὸς4314PREP αὐτὴν846D-ASF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF δευτέρᾳ1208A-DSF Δὸς1325V-AAD-2S τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ φάγωμεν2068V-AAS-1P αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἔκρυψεν2928V-AAI-3S τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτῆς846D-GSF

30 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τῆς3588T-GSF γυναικός1135N-GSF διέρρηξεν1284V-AAI-3S τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM διεπορεύετο1279V-IMI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM τὸν3588T-ASM σάκκον4526N-ASM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF σαρκὸς4561N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἔσωθεν2081ADV

31 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τάδε3592D-APN ποιήσαι4160V-AAN μοι1473P-DS 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM καὶ2532CONJ τάδε3592D-APN προσθείη4369V-AAO-3S εἰ1487CONJ στήσεται2476V-FMI-3S 3588T-NSF κεφαλὴ2776N-NSF ΕλισαιεN-PRI ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM σήμερον4594ADV

32 καὶ2532CONJ ΕλισαιεN-PRI ἐκάθητο2521V-IMI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πρεσβύτεροι4245N-NPM ἐκάθηντο2521V-IMI-3P μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ἄνδρα435N-ASM πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM πρὶν4250ADV ἐλθεῖν2064V-AAN τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πρεσβυτέρους4245N-APM Εἰ1487CONJ οἴδατε1492V-RAI-2P ὅτι3754CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM φονευτοῦN-GSM οὗτος3778D-NSM ἀφελεῖν851V-FAN τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF μου1473P-GS ἴδετε3708V-AAD-2P ὡς3739ADV ἂν302PRT ἔλθῃ2064V-AAS-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM ἀποκλείσατε608V-AAD-2P τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF καὶ2532CONJ παραθλίψατεV-AAD-2P αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF θύρᾳ2374N-DSF οὐχὶ3364ADV φωνὴ5456N-NSF τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM κατόπισθενADV αὐτοῦ846D-GSM

33 ἔτι2089ADV αὐτοῦ846D-GSM λαλοῦντος2980V-PAPGS μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἄγγελος32N-NSM κατέβη2597V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF κακία2549N-NSF παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM τί5100I-ASN ὑπομείνω5278V-AAS-1S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἔτι2089ADV

Κεφάλαιο 7

1 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Ἄκουσον191V-AAD-2S λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ὡς3739CONJ 3588T-NSF ὥρα5610N-NSF αὕτη3778D-NSF αὔριον839ADV μέτρον3358N-ASN σεμιδάλεως4585N-GSF σίκλουN-GSM καὶ2532CONJ δίμετρονA-ASM κριθῶν2915N-GPF σίκλουN-GSM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πύλαις4439N-DPF Σαμαρείας4540N-GSF

2 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S 3588T-NSM τριστάτηςN-NSM ἐφ1909PREP ὃν3739 R-ASM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐπανεπαύετο1879V-IMI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM τῷ3588T-DSM ΕλισαιεN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ ποιήσει4160V-FAI-3S κύριος2962N-NSM καταρράκταςN-APM ἐν1722PREP οὐρανῷ3772N-DSM μὴ3165ADV ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ ΕλισαιεN-PRI εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ σὺ4771P-NS ὄψῃ3708V-FMI-2S τοῖς3588T-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐκεῖθεν1564ADV οὐ3364ADV φάγῃ2068V-AAS-3S

3 καὶ2532CONJ τέσσαρες5064A-NPM ἄνδρες435N-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P λεπροὶ3015A-NPM παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ἀνὴρ435N-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM Τί5100I-ASN ἡμεῖς1473P-NP καθήμεθα2521V-PMI-1P ὧδε3592ADV ἕως2193PREP ἀποθάνωμεν599V-AAS-1P

4 ἐὰν1437CONJ εἴπωμεν3004V-AAS-1P Εἰσέλθωμεν1525V-AAS-1S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ 3588T-NSM λιμὸς3042N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF καὶ2532CONJ ἀποθανούμεθα599V-FMI-1P ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ καθίσωμεν2523V-AAS-1P ὧδε3592ADV καὶ2532CONJ ἀποθανούμεθα599V-FMI-1P καὶ2532CONJ νῦν3568ADV δεῦτε1205ADV καὶ2532CONJ ἐμπέσωμεν1706V-AAS-1P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF παρεμβολὴν3925N-ASF Συρίας4947N-GSF ἐὰν1437CONJ Ζωογονήσωσιν2225V-AAS-3P ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ ζησόμεθα2198V-FMI-1P καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ θανατώσωσιν2289V-AAS-3P ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ ἀποθανούμεθα599V-FMI-1P

5 καὶ2532CONJ ἀνέστησαν450V-AAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σκότει4655N-DSN εἰσελθεῖν1525V-AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF παρεμβολὴν3925N-ASF Συρίας4947N-GSF καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P εἰς1519PREP μέρος3313N-ASN τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF Συρίας4947N-GSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἀνὴρ435N-NSM ἐκεῖ1563ADV

6 καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM ἀκουστὴν191A-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὴν3588T-ASF παρεμβολὴν3925N-ASF Συρίας4947N-GSF φωνὴν5456N-ASF ἅρματος716N-GSN καὶ2532CONJ φωνὴν5456N-ASF ἵππου2462N-GSM καὶ2532CONJ φωνὴν5456N-ASF δυνάμεως1411N-GSF μεγάλης3173A-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ἀνὴρ435N-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846D-GSM Νῦν3568ADV ἐμισθώσατο3409V-ANI-3S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI τοὺς3588T-APM βασιλέας935N-APM τῶν3588T-GPM ΧετταίωνN-GPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM βασιλέας935N-APM Αἰγύπτου125N-GSF τοῦ3588T-GSN ἐλθεῖν2064V-AAN ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP

7 καὶ2532CONJ ἀνέστησαν450V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἀπέδρασανV-AAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σκότει4655N-DSN καὶ2532CONJ ἐγκατέλιπαν1459V-AAI-3P τὰς3588T-APF σκηνὰς4633N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἵππους2462N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ὄνους3688N-APM αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF παρεμβολῇ3925N-DSF ὡς3739CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἔφυγον5343V-AAI-3P πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF ἑαυτῶν1438D-GPM

8 καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P οἱ3588T-NPM λεπροὶ3015A-NPM οὗτοι3778D-NPM ἕως2193PREP μέρους3313N-GSN τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P εἰς1519PREP σκηνὴν4633N-ASF μίαν1520A-ASF καὶ2532CONJ ἔφαγον2068V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἔπιον4095V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἦραν142V-AAI-3P ἐκεῖθεν1564ADV ἀργύριον694N-ASN καὶ2532CONJ χρυσίον5553N-ASN καὶ2532CONJ ἱματισμὸν2441N-ASM καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P καὶ2532CONJ ἐπέστρεψαν1994V-AAI-3P καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P εἰς1519PREP σκηνὴν4633N-ASF ἄλλην243D-ASF καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P ἐκεῖθεν1564ADV καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P καὶ2532CONJ κατέκρυψανV-AAI-3P

9 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ἀνὴρ435N-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM Οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV ἡμεῖς1473P-NP ποιοῦμεν4160V-PAI-1P 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF αὕτη3778D-NSF ἡμέρα2250N-NSF εὐαγγελίαςN-GSF ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-NP σιωπῶμεν4623V-PAI-1P καὶ2532CONJ μένομεν3306V-PAI-1P ἕως2193PREP φωτὸς5457N-GSN τοῦ3588T-GSM πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ εὑρήσομεν2147V-FAI-1P ἀνομίαν458N-ASF καὶ2532CONJ νῦν3568ADV δεῦρο1204ADV καὶ2532CONJ εἰσέλθωμεν1525V-AAS-1P καὶ2532CONJ ἀναγγείλωμεν312V-AAS-1P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

10 καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐβόησαν994V-AAI-3P πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF πύλην4439N-ASF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἀνήγγειλαν312V-AAI-3P αὐτοῖς846D-DPM λέγοντες3004V-PAPNP Εἰσήλθομεν1525V-AAI-1P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF παρεμβολὴν3925N-ASF Συρίας4947N-GSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐκεῖ1563ADV ἀνὴρ435N-NSM καὶ2532CONJ φωνὴ5456N-NSF ἀνθρώπου444N-GSM ὅτι3754CONJ εἰ1487CONJ μὴ3165ADV ἵππος2462N-NSM δεδεμένος1210V-RMPNS καὶ2532CONJ ὄνος3688N-NSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF σκηναὶ4633N-NPF αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ εἰσίν1510V-PAI-3P

11 καὶ2532CONJ ἐβόησαν994V-AAI-3P οἱ3588T-NPM θυρωροὶ2377N-NPM καὶ2532CONJ ἀνήγγειλαν312V-AAI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἔσω2080ADV

12 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM νυκτὸς3571N-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM παῖδας3816N-APM αὐτοῦ846D-GSM Ἀναγγελῶ312V-FAI-1S δὴ1161PRT ὑμῖν4771P-DP 3739 R-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἡμῖν1473P-DP Συρία4947N-NSF ἔγνωσαν1097V-AAI-3P ὅτι3754CONJ πεινῶμεν3983V-PAI-1P ἡμεῖς1473P-NP καὶ2532CONJ ἐξῆλθαν1831V-AAI-3P ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF καὶ2532CONJ ἐκρύβησαν2928V-API-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἀγρῷ68N-DSM λέγοντες3004V-PAPNP ὅτι3754CONJ Ἐξελεύσονται1831V-FMI-3P ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ συλλημψόμεθα4815V-FMI-1P αὐτοὺς846D-APM ζῶντας2198V-PAPAP καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF εἰσελευσόμεθα1525V-FMI-1P

13 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S εἷς1519A-NSM τῶν3588T-GPM παίδων3816N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Λαβέτωσαν2983V-AAD-3P δὴ1161PRT πέντε4002N-NUI τῶν3588T-GPM ἵππων2462N-GPM τῶν3588T-GPM ὑπολελειμμένων5275V-RMPGP οἳ3739 R-NPM κατελείφθησαν2641V-API-3P ὧδε3592ADV ἰδού2400INJ εἰσιν1510V-PAI-3P πρὸς4314PREP πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN πλῆθος4128N-ASN Ισραηλ2474N-PRI τὸ3588T-ASN ἐκλεῖπον1587V-PAPAS καὶ2532CONJ ἀποστελοῦμεν649V-FAI-1P ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ὀψόμεθα3708V-FMI-1P

14 καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P δύο1417N-NUI ἐπιβάταςN-APM ἵππων2462N-GPM καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ὀπίσω3694PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM Συρίας4947N-GSF λέγων3004V-PAPNS Δεῦτε1205ADV καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-AAD-2P

15 καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ὀπίσω3694PREP αὐτῶν846D-GPM ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM Ιορδάνου2446N-GSM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF ὁδὸς3598N-NSF πλήρης4134A-NSM ἱματίων2440N-GPN καὶ2532CONJ σκευῶν4632N-GPN ὧν3739 R-GPN ἔρριψεν4495V-AAI-3S Συρία4947N-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN θαμβεῖσθαι2284V-PMN αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἐπέστρεψαν1994V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄγγελοι32N-NPM καὶ2532CONJ ἀνήγγειλαν312V-AAI-3P τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM

16 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM καὶ2532CONJ διήρπασεν1283V-AAI-3S τὴν3588T-ASF παρεμβολὴν3925N-ASF Συρίας4947N-GSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μέτρον3358N-ASN σεμιδάλεως4585N-GSF σίκλουN-GSM καὶ2532CONJ δίμετρονA-ASM κριθῶν2915N-GPF σίκλουN-GSM κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN κυρίου2962N-GSM

17 καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM κατέστησεν2525V-AAI-3S τὸν3588T-ASM τριστάτηνN-ASM ἐφ1909PREP ὃν3739 R-ASM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐπανεπαύετο1879V-IMI-3S ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF καὶ2532CONJ συνεπάτησενV-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πύλῃ4439N-DSF καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S καθὰ2505ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ὃς3739 R-NSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN καταβῆναι2597V-AAN τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM

18 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S καθὰ2505ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM λέγων3004V-PAPNS ΔίμετρονN-NSN κριθῆς2915N-GSF σίκλουN-GSM καὶ2532CONJ μέτρον3358N-ASN σεμιδάλεως4585N-GSF σίκλουN-GSM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὡς3739CONJ 3588T-NSF ὥρα5610N-NSF αὕτη3778D-NSF αὔριον839ADV ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πύλῃ4439N-DSF Σαμαρείας4540N-GSF

19 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S 3588T-NSM τριστάτηςN-NSM τῷ3588T-DSM ΕλισαιεN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ κύριος2962N-NSM ποιεῖ4160V-PAI-3S καταρράκταςN-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οὐρανῷ3772N-DSM μὴ3165ADV ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Ἰδοὺ2400INJ ὄψῃ3708V-FMI-2S τοῖς3588T-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐκεῖθεν1564ADV οὐ3364ADV φάγῃ2068V-AAS-3S

20 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ συνεπάτησενV-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πύλῃ4439N-DSF καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ2532CONJ ΕλισαιεN-PRI ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF ἧς3739 R-GSF ἐζωπύρησενV-AAI-3S τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM λέγων3004V-PAPNS Ἀνάστηθι450V-AAD-2S καὶ2532CONJ δεῦρο1204ADV σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκός3624N-NSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ παροίκει3939V-PAD-2S οὗ3739 R-GSM ἐὰν1437CONJ παροικήσῃς3939V-AAS-2S ὅτι3754CONJ κέκληκεν2564V-RAI-3S κύριος2962N-NSM λιμὸν3042N-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καί2532CONJ γε1065PRT ἦλθεν2064V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἑπτὰ2033N-NUI ἔτη2094N-APN

2 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN ΕλισαιεN-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S αὐτὴ846D-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ παρῴκει3939V-IAI-3S ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF ἀλλοφύλων246A-GPM ἑπτὰ2033N-NUI ἔτη2094N-APN

3 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN τῶν3588T-GPM ἑπτὰ2033N-NUI ἐτῶν2094N-GPN καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF ἀλλοφύλων246A-GPM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S βοῆσαι994V-AAN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ἑαυτῆς1438D-GSF καὶ2532CONJ περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM ἀγρῶν68N-GPM ἑαυτῆς1438D-GSF

4 καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐλάλει2980V-IAI-3S πρὸς4314PREP ΓιεζιN-PRI τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN ΕλισαιεN-PRI τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM λέγων3004V-PAPNS Διήγησαι1334V-AMD-2S δή1161PRT μοι1473P-DS πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN μεγάλα3173A-APN 3739 R-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI

5 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S αὐτοῦ846D-GSM ἐξηγουμένου1834V-PMPGS τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ὡς3739CONJ ἐζωπύρησενV-AAI-3S υἱὸν5207N-ASM τεθνηκότα2348V-RAPAS καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSF γυνή1135N-NSF ἧς3739 R-GSF ἐζωπύρησενV-AAI-3S τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτῆς846D-GSF ΕλισαιεN-PRI βοῶσα994V-PAPNS πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ἑαυτῆς1438D-GSF καὶ2532CONJ περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM ἀγρῶν68N-GPM ἑαυτῆς1438D-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΓιεζιN-PRI Κύριε2962N-VSM βασιλεῦ935N-VSM αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF γυνή1135N-NSF καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM αὐτῆς846D-GSF ὃν3739 R-ASM ἐζωπύρησενV-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI

6 καὶ2532CONJ ἐπηρώτησεν1905V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ διηγήσατο1334V-ANI-3S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM εὐνοῦχον2135N-ASM ἕνα1519A-ASM λέγων3004V-PAPNS Ἐπίστρεψον1994V-AAD-2S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN γενήματα1081N-APN τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM αὐτῆς846D-GSF ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἧς3739 R-GSF κατέλιπεν2641V-AAI-3S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM νῦν3568ADV

7 Καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI εἰς1519PREP Δαμασκόν1154N-ASF καὶ2532CONJ υἱὸς5207N-NSM ΑδερN-PRI βασιλεὺς935N-NSM Συρίας4947N-GSF ἠρρώστει731V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἀνήγγειλαν312V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM λέγοντες3004V-PAPNP Ἥκει1854V-PAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἕως2193PREP ὧδε3592ADV

8 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM πρὸς4314PREP Αζαηλ2476N-PRI Λαβὲ2983V-AAD-2S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF σου4771P-GS μανααN-PRI καὶ2532CONJ δεῦρο1204ADV εἰς1519PREP ἀπαντὴνN-ASF τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἐπιζήτησον1934V-AAD-2S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM παρ3844PREP αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS Εἰ1487CONJ ζήσομαι2198V-FMI-1S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἀρρωστίαςN-GSF μου1473P-GS ταύτης3778D-GSF

9 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S Αζαηλ2476N-PRI εἰς1519PREP ἀπαντὴνN-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S μανααN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἀγαθὰ18A-APN Δαμασκοῦ1154N-GSF ἄρσινN-ASF τεσσαράκοντα5062N-NUI καμήλων2574N-GPM καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP ΕλισαιεN-PRI 3588D-NSM υἱός5207N-NSM σου4771P-GS υἱὸς5207N-NSM ΑδερN-PRI βασιλεὺς935N-NSM Συρίας4947N-GSF ἀπέστειλέν649V-AAI-3S με1473P-AS πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS λέγων3004V-PAPNS Εἰ1487CONJ ζήσομαι2198V-FMI-1S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἀρρωστίαςN-GSF μου1473P-GS ταύτης3778D-GSF

10 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Δεῦρο1204ADV εἰπὸν3004V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM Ζωῇ2222N-DSF ζήσῃ2198V-FMI-2S καὶ2532CONJ ἔδειξέν1166V-AAI-3S μοι1473P-DS κύριος2962N-NSM ὅτι3754CONJ θανάτῳ2288N-DSM ἀποθανῇ599V-AMS-2S

11 καὶ2532CONJ παρέστη3936V-AAI-3S τῷ3588T-DSN προσώπῳ4383N-DSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔθηκεν5087V-AAI-3S ἕως2193PREP αἰσχύνης152N-GSF καὶ2532CONJ ἔκλαυσεν2799V-AAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

12 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Αζαηλ2476N-PRI Τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ 3588T-NSM κύριός2962N-NSM μου1473P-GS κλαίει2799V-PAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ὅτι3754CONJ οἶδα1492V-RAI-1S ὅσα3745A-APN ποιήσεις4160V-FAI-3S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI κακά2556A-APN τὰ3588T-APN ὀχυρώματα3794N-APN αὐτῶν846D-GPM ἐξαποστελεῖς1821V-FAI-3S ἐν1722PREP πυρὶ4442N-DSN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἐκλεκτοὺς1588A-APM αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF ἀποκτενεῖς615V-FAI-3S καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN νήπια3516A-APN αὐτῶν846D-GPM ἐνσείσειςV-FAI-3S καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF ἐχούσας2192V-PAPAP αὐτῶν846D-GPM ἀναρρήξειςV-FAI-3S

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Αζαηλ2476N-PRI Τίς5100I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS 3588T-NSM κύων2965N-NSM 3588T-NSM τεθνηκώς2348V-RAPNS ὅτι3754CONJ ποιήσει4160V-FAI-3S τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕλισαιεN-PRI Ἔδειξέν1166V-AAI-3S μοι1473P-DS κύριός2962N-NSM σε4771P-AS βασιλεύοντα936V-PAPAS ἐπὶ1909PREP Συρίαν4947N-ASF

14 καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S ἀπὸ575PREP ΕλισαιεN-PRI καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Τί5100I-ASN εἶπέν2036V-AAI-3S σοι4771P-DS ΕλισαιεN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εἶπέν2036V-AAI-3S μοι1473P-DS Ζωῇ2222N-DSF ζήσῃ2198V-FMI-2S

15 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S τῇ3588T-DSF ἐπαύριον1887ADV καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὸ3588T-ASN μαχμαN-PRI καὶ2532CONJ ἔβαψεν911V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὕδατι5204N-DSN καὶ2532CONJ περιέβαλεν4016V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S Αζαηλ2476N-PRI ἀντ473PREP αὐτοῦ846D-GSM

16 Ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN πέμπτῳ3991A-DSN τῷ3588T-DSM Ιωραμ2496N-PRI υἱῷ5207N-DSM ΑχααβN-PRI βασιλεῖ935N-DSM Ισραηλ2474N-PRI ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S Ιωραμ2496N-PRI υἱὸς5207N-NSM Ιωσαφατ2498N-PRI βασιλεὺς935N-NSM Ιουδα2448N-PRI

17 υἱὸς5207N-NSM τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI ἐτῶν2094N-GPN ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN βασιλεύειν936V-PAN αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ὀκτὼ3638N-NUI ἔτη2094N-APN ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

18 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ἐν1722PREP ὁδῷ3598N-DSF βασιλέων935N-GPM Ισραηλ2474N-PRI καθὼς2531ADV ἐποίησεν4160V-AAI-3S οἶκος3624N-NSM ΑχααβN-PRI ὅτι3754CONJ θυγάτηρ2364N-NSF ΑχααβN-PRI ἦν1510V-IAI-3S αὐτῷ846D-DSM εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πονηρὸν4190A-ASN ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM

19 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠθέλησεν2309V-AAI-3S κύριος2962N-NSM διαφθεῖραι1311V-AAN τὸν3588T-ASM Ιουδαν2455N-ASM διὰ1223PREP Δαυιδ1138N-PRI τὸν3588T-ASM δοῦλον1401N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καθὼς2531ADV εἶπεν3004V-AAI-3S δοῦναι1325V-AAN αὐτῷ846D-DSM λύχνον3088N-ASM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτοῦ846D-GSM πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF

20 ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF αὐτοῦ846D-GSM ἠθέτησεν114V-AAI-3S ΕδωμN-PRI ὑποκάτωθενADV χειρὸς5495N-GSF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐβασίλευσαν936V-AAI-3P ἐφ1909PREP ἑαυτοὺς1438D-APM βασιλέα935N-ASM

21 καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S Ιωραμ2496N-PRI εἰς1519PREP ΣιωρN-PRI καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἅρματα716N-APN μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S αὐτοῦ846D-GSM ἀναστάντος450V-AAPGS καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΕδωμN-PRI τὸν3588T-ASM κυκλώσαντα2944V-AAPAS ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM τῶν3588T-GPN ἁρμάτων716N-GPN καὶ2532CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN σκηνώματα4638N-APN αὐτῶν846D-GPM

22 καὶ2532CONJ ἠθέτησεν114V-AAI-3S ΕδωμN-PRI ὑποκάτωθενADV χειρὸς5495N-GSF Ιουδα2448N-PRI ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF τότε5119ADV ἠθέτησεν114V-AAI-3S ΛοβεναN-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM

23 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN λοιπὰ3062A-APN τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM Ιωραμ2496N-PRI καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S οὐκ3364ADV ἰδοὺ2400INJ ταῦτα3778D-APN γέγραπται1125V-RMI-3S ἐπὶ1909PREP βιβλίῳ975N-DSN λόγων3056N-GPM τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF τοῖς3588T-DPM βασιλεῦσιν935N-DPM Ιουδα2448N-PRI

24 καὶ2532CONJ ἐκοιμήθη2837V-API-3S Ιωραμ2496N-PRI μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐτάφη2290V-API-3S μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP πόλει4172N-DSF Δαυιδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ΟχοζιαςN-NSM υἱὸς5207N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἀντ473PREP αὐτοῦ846D-GSM

25 Ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN δωδεκάτῳ1428A-DSN τῷ3588T-DSM Ιωραμ2496N-PRI υἱῷ5207N-DSM ΑχααβN-PRI βασιλεῖ935N-DSM Ισραηλ2474N-PRI ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ΟχοζιαςN-NSM υἱὸς5207N-NSM Ιωραμ2496N-PRI

26 υἱὸς5207N-NSM εἴκοσι1501N-NUI καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI ἐτῶν2094N-GPN ΟχοζιαςN-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN βασιλεύειν936V-PAN αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐνιαυτὸν1763N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-ASN τῆς3588T-GSF μητρὸς3384N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ΓοθολιαN-NSF θυγάτηρ2364N-NSF ΑμβριN-PRI βασιλέως935N-GSM Ισραηλ2474N-PRI

27 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ἐν1722PREP ὁδῷ3598N-DSF οἴκου3624N-GSM ΑχααβN-PRI καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πονηρὸν4190A-ASN ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καθὼς2531ADV 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM ΑχααβN-PRI

28 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S μετὰ3326PREP Ιωραμ2496N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑχααβN-PRI εἰς1519PREP πόλεμον4171N-ASM μετὰ3326PREP Αζαηλ2476N-PRI βασιλέως935N-GSM ἀλλοφύλων246A-GPM ἐν1722PREP ΡεμμωθN-PRI ΓαλααδN-PRI καὶ2532CONJ ἐπάταξαν3960V-AAI-3P οἱ3588T-NPM Σύροι4948N-NPM τὸν3588T-ASM Ιωραμ2496N-PRI

29 καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ιωραμ2496N-PRI τοῦ3588T-GSN ἰατρευθῆναιV-APN ἐν1722PREP ΙεζραελN-PRI ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF πληγῶν4127N-GPF ὧν3739 R-GPM ἐπάταξαν3960V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP ΡεμμωθN-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πολεμεῖν4170V-PAN αὐτὸν846D-ASM μετὰ3326PREP Αζαηλ2476N-PRI βασιλέως935N-GSM Συρίας4947N-GSF καὶ2532CONJ ΟχοζιαςN-NSM υἱὸς5207N-NSM Ιωραμ2496N-PRI κατέβη2597V-AAI-3S τοῦ3588T-GSN ἰδεῖν3708V-AAN τὸν3588T-ASM Ιωραμ2496N-PRI υἱὸν5207N-ASM ΑχααβN-PRI ἐν1722PREP ΙεζραελN-PRI ὅτι3754CONJ ἠρρώστει731V-IAI-3S αὐτός846D-NSM

Κεφάλαιο 9

1 Καὶ2532CONJ ΕλισαιεN-PRI 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S ἕνα1519A-ASM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Ζῶσαι2224V-AMD-2S τὴν3588T-ASF ὀσφύν3751N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ λαβὲ2983V-AAD-2S τὸν3588T-ASM φακὸνN-ASM τοῦ3588T-GSN ἐλαίου1637N-GSN τούτου3778D-GSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ δεῦρο1204ADV εἰς1519PREP ΡεμμωθN-PRI ΓαλααδN-PRI

2 καὶ2532CONJ εἰσελεύσῃ1525V-FMI-2S ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ὄψῃ3708V-FMI-2S ἐκεῖ1563ADV Ιου2447N-PRI υἱὸν5207N-ASM Ιωσαφατ2498N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΝαμεσσιN-PRI καὶ2532CONJ εἰσελεύσῃ1525V-FMI-2S καὶ2532CONJ ἀναστήσεις450V-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSM τῶν3588T-GPM ἀδελφῶν80N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἰσάξεις1521V-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ταμίειον5009N-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ταμιείῳ5009N-DSN

3 καὶ2532CONJ λήμψῃ2983V-FMI-2S τὸν3588T-ASM φακὸνN-ASM τοῦ3588T-GSN ἐλαίου1637N-GSN καὶ2532CONJ ἐπιχεεῖς2022V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἰπόν3004V-AAD-2S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Κέχρικά5548V-RAI-1S σε4771P-AS εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀνοίξεις455V-FAI-3S τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF καὶ2532CONJ φεύξῃ5343V-FMI-2S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μενεῖς3306V-FAI-3S

4 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM εἰς1519PREP ΡεμμωθN-PRI ΓαλααδN-PRI

5 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM τῆς3588T-GSF δυνάμεως1411N-GSF ἐκάθηντο2521V-IMI-3P καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Λόγος3056N-NSM μοι1473P-DS πρὸς4314PREP σέ4771P-AS 3588T-NSM ἄρχων757V-PAPNS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ιου2447N-PRI Πρὸς4314PREP τίνα5100I-ASM ἐκ1537PREP πάντων3956A-GPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Πρὸς4314PREP σέ4771P-AS 3588T-NSM ἄρχων757V-PAPNS

6 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM καὶ2532CONJ ἐπέχεεν2022V-IAI-3S τὸ3588T-ASN ἔλαιον1637N-ASN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI Κέχρικά5548V-RAI-1S σε4771P-AS εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM ἐπὶ1909PREP λαὸν2992N-ASM κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI

7 καὶ2532CONJ ἐξολεθρεύσεις1842V-FAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ΑχααβN-PRI τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM σου4771P-GS ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐκδικήσεις1556V-FAI-3S τὰ3588T-APN αἵματα129N-APN τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM μου1473P-GS τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN αἵματα129N-APN πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM κυρίου2962N-GSM ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF Ιεζαβελ2403N-PRI

8 καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ὅλου3650A-GSM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ΑχααβN-PRI καὶ2532CONJ ἐξολεθρεύσεις1842V-FAI-3S τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM ΑχααβN-PRI οὐροῦνταV-PAPAS πρὸς4314PREP τοῖχον5109N-ASM καὶ2532CONJ συνεχόμενον4912V-PMPAS καὶ2532CONJ ἐγκαταλελειμμένον1459V-RMPAS ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI

9 καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ΑχααβN-PRI ὡς3739CONJ τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ΙεροβοαμN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΝαβατN-PRI καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ΒαασαN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑχιαN-PRI

10 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF Ιεζαβελ2403N-PRI καταφάγονται2719V-FMI-3P οἱ3588T-NPM κύνες2965N-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF μερίδι3310N-DSF ΙεζραελN-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM θάπτων2290V-PAPNS καὶ2532CONJ ἤνοιξεν455V-AAI-3S τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF καὶ2532CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S

11 καὶ2532CONJ Ιου2447N-PRI ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM παῖδας3816N-APM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM Εἰ1487CONJ εἰρήνη1515N-NSF τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S 3588T-NSM ἐπίλημπτοςA-NSM οὗτος3778D-NSM πρὸς4314PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Ὑμεῖς4771P-NP οἴδατε1492V-RAI-2P τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀδολεσχίανN-ASF αὐτοῦ846D-GSM

12 καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P Ἄδικον94A-ASN ἀπάγγειλον518V-AAD-2S δὴ1161PRT ἡμῖν1473P-DP καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ιου2447N-PRI πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Κέχρικά5548V-RAI-1S σε4771P-AS εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI

13 καὶ2532CONJ ἀκούσαντες191V-AAPNP ἔσπευσαν4692V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P ἕκαστος1538A-NSM τὸ3588T-ASN ἱμάτιον2440N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔθηκαν5087V-AAI-3P ὑποκάτω5270PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP γαρεμN-PRI τῶν3588T-GPM ἀναβαθμῶν304N-GPM καὶ2532CONJ ἐσάλπισαν4537V-AAI-3P ἐν1722PREP κερατίνῃN-DSF καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P Ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S Ιου2447N-PRI

14 καὶ2532CONJ συνεστράφη4962V-API-3S Ιου2447N-PRI υἱὸς5207N-NSM Ιωσαφατ2498N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΝαμεσσιN-PRI πρὸς4314PREP Ιωραμ2496N-PRI καὶ2532CONJ Ιωραμ2496N-PRI αὐτὸς846D-NSM ἐφύλασσεν5442V-IAI-3S ἐν1722PREP ΡεμμωθN-PRI ΓαλααδN-PRI αὐτὸς846D-NSM καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN Αζαηλ2476N-PRI βασιλέως935N-GSM Συρίας4947N-GSF

15 καὶ2532CONJ ἀπέστρεψεν654V-AAI-3S Ιωραμ2496N-PRI 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἰατρευθῆναιV-APN ἐν1722PREP ΙεζραελN-PRI ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF πληγῶν4127N-GPF ὧν3739 R-GPM ἔπαισαν3815V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM οἱ3588T-NPM Σύροι4948N-NPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πολεμεῖν4170V-PAN αὐτὸν846D-ASM μετὰ3326PREP Αζαηλ2476N-PRI βασιλέως935N-GSM Συρίασ4947N-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ιου2447N-PRI Εἰ1487CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF ὑμῶν4771P-GP μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS μὴ3165ADV ἐξελθέτω1831V-AAD-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF διαπεφευγὼς1309V-RAPNS τοῦ3588T-GSN πορευθῆναι4198V-APN καὶ2532CONJ ἀπαγγεῖλαι518V-AAN ἐν1722PREP ΙεζραελN-PRI

16 καὶ2532CONJ ἵππευσενV-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S Ιου2447N-PRI καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S εἰς1519PREP ΙεζραελN-PRI ὅτι3754CONJ Ιωραμ2496N-PRI βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἐθεραπεύετο2323V-IMI-3S ἐν1722PREP ΙεζραελN-PRI ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM τοξευμάτωνN-GPM ὧν3739 R-GPM κατετόξευσαν2700V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM οἱ3588T-NPM ΑραμινN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ΡαμμαθN-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πολέμῳ4171N-DSM μετὰ3326PREP Αζαηλ2476N-PRI βασιλέως935N-GSM Συρίας4947N-GSF ὅτι3754CONJ αὐτὸς846D-NSM δυνατὸς1415A-NSM καὶ2532CONJ ἀνὴρ435N-NSM δυνάμεως1411N-GSF καὶ2532CONJ ΟχοζιαςN-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ιουδα2448N-PRI κατέβη2597V-AAI-3S ἰδεῖν3708V-AAN τὸν3588T-ASM Ιωραμ2496N-PRI

17 καὶ2532CONJ 3588T-NSM σκοπὸς4649N-NSM ἀνέβη305V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM πύργον4444N-ASM ἐν1722PREP ΙεζραελN-PRI καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S τὸν3588T-ASM κονιορτὸν2868N-ASM Ιου2447N-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN παραγίνεσθαι3854V-PMN αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Κονιορτὸν2868N-NSN ἐγὼ1473P-NS βλέπω991V-PAI-1S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ιωραμ2496N-PRI Λαβὲ2983V-AAD-2S ἐπιβάτην1910N-ASM καὶ2532CONJ ἀπόστειλον649V-AAD-2S ἔμπροσθεν1715PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ εἰπάτω2036V-AAD-3S Εἰ1487CONJ εἰρήνη1515N-NSF

18 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ἐπιβάτηςN-NSM ἵππου2462N-GSM εἰς1519PREP ἀπαντὴνN-ASF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Εἰ1487CONJ εἰρήνη1515N-NSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ιου2447N-PRI Τί5100I-ASN σοι4771P-DS καὶ2532CONJ εἰρήνῃ1515N-DSF ἐπίστρεφε1994V-PAD-2S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὀπίσω3694PREP μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S 3588T-NSM σκοπὸς4649N-NSM λέγων3004V-PAPNS Ἦλθεν2064V-AAI-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM ἕως2193PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀνέστρεψεν390V-AAI-3S

19 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ἐπιβάτην1910N-ASM ἵππου2462N-GSM δεύτερον1208A-ASM καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Εἰ1487CONJ εἰρήνη1515N-NSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ιου2447N-PRI Τί5100I-ASN σοι4771P-DS καὶ2532CONJ εἰρήνῃ1515N-DSF ἐπιστρέφου1994V-PMD-2S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὀπίσω3694PREP μου1473P-GS

20 καὶ2532CONJ ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S 3588T-NSM σκοπὸς4649N-NSM λέγων3004V-PAPNS Ἦλθεν2064V-AAI-3S ἕως2193PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀνέστρεψεν390V-AAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄγων71V-PAPNS ἦγεν71V-IAI-3S τὸν3588T-ASM Ιου2447N-PRI υἱὸν5207N-ASM ΝαμεσσιουN-GSM ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP παραλλαγῇ3883N-DSF ἐγένετο1096V-ANI-3S

21 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ιωραμ2496N-PRI Ζεῦξον2200V-AAD-2S καὶ2532CONJ ἔζευξεν2200V-AAI-3S ἅρμα716N-ASN καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S Ιωραμ2496N-PRI βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ΟχοζιαςN-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ιουδα2448N-PRI ἀνὴρ435N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἅρματι716N-DSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξῆλθον1831V-AAI-3P εἰς1519PREP ἀπαντὴνN-ASF Ιου2447N-PRI καὶ2532CONJ εὗρον2147V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF μερίδι3310N-DSF ΝαβουθαιN-PRI τοῦ3588T-GSM ΙεζραηλίτουN-GSM

22 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S Ιωραμ2496N-PRI τὸν3588T-ASM Ιου2447N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εἰ1487CONJ εἰρήνη1515N-NSF Ιου2447N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ιου2447N-PRI Τί5100I-ASN εἰρήνη1515N-NSF ἔτι2089ADV αἱ3588T-NPF πορνεῖαι4202N-NPF Ιεζαβελ2403N-PRI τῆς3588T-GSF μητρός3384N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN φάρμακα5333N-NPN αὐτῆς846D-GSF τὰ3588T-NPN πολλά4183A-NPN

23 καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S Ιωραμ2496N-PRI τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN φυγεῖν5343V-AAN καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP ΟχοζιανN-ASM Δόλος1388N-NSM ΟχοζιαN-DSM

24 καὶ2532CONJ ἔπλησεν4130V-AAI-3S Ιου2447N-PRI τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN τόξῳ5115N-DSN καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ιωραμ2496N-PRI ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τῶν3588T-GPM βραχιόνων1023N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S τὸ3588T-ASN βέλος956N-ASN διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔκαμψεν2578V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN γόνατα1119N-APN αὐτοῦ846D-GSM

25 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ιου2447N-PRI πρὸς4314PREP ΒαδεκαρN-PRI τὸν3588T-ASM τριστάτηνN-ASM αὐτοῦ846D-GSM Ῥῖψον4495V-AAD-2S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF μερίδι3310N-DSF ἀγροῦ68N-GSM ΝαβουθαιN-PRI τοῦ3588T-GSM ΙεζραηλίτουN-GSM ὅτι3754CONJ μνημονεύω3421V-PAI-1S ἐγὼ1473P-NS καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἐπιβεβηκότες1910V-RAPNP ἐπὶ1909PREP ζεύγη2201N-APN ὀπίσω3694PREP ΑχααβN-PRI τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM τὸ3588T-ASN λῆμμαN-ASN τοῦτο3778D-ASN λέγων3004V-PAPNS

26 Εἰ1487CONJ μὴ3165ADV μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN αἱμάτων129N-GPN ΝαβουθαιN-PRI καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN αἵματα129N-APN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM εἶδον3708V-AAI-3P ἐχθές5504ADV φησὶν5346V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἀνταποδώσω467V-FAI-1S αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF μερίδι3310N-DSF ταύτῃ3778D-DSF φησὶν5346V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἄρας142V-AAPNS δὴ1161PRT ῥῖψον4495V-AAD-2S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF μερίδι3310N-DSF κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN κυρίου2962N-GSM

27 καὶ2532CONJ ΟχοζιαςN-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ιουδα2448N-PRI εἶδεν3708V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S ὁδὸν3598N-ASF ΒαιθαγγανN-PRI καὶ2532CONJ ἐδίωξεν1377V-AAI-3S ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM Ιου2447N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Καί2532CONJ γε1065PRT αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἅρματι716N-DSN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἀναβαίνειν305V-PAN ΓαιN-PRI 3739 R-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S ΙεβλααμN-PRI καὶ2532CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S εἰς1519PREP ΜαγεδδωνN-PRI καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV

28 καὶ2532CONJ ἐπεβίβασαν1913V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM οἱ3588T-NPM παῖδες3816N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ἅρμα716N-ASN καὶ2532CONJ ἤγαγον71V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἔθαψαν2290V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τάφῳ5028N-DSM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP πόλει4172N-DSF Δαυιδ1138N-PRI

29 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN ἑνδεκάτῳ1734A-DSN Ιωραμ2496N-PRI βασιλέως935N-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ΟχοζιαςN-NSM ἐπὶ1909PREP Ιουδαν2455N-ASM

30 Καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S Ιου2447N-PRI εἰς1519PREP ΙεζραελN-PRI καὶ2532CONJ Ιεζαβελ2403N-PRI ἤκουσεν191V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐστιμίσατοV-ANI-3S τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἠγάθυνενV-AAI-3S τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ διέκυψενV-AAI-3S διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF θυρίδος2376N-GSF

31 καὶ2532CONJ Ιου2447N-PRI εἰσεπορεύετο1531V-IMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εἰ1487CONJ εἰρήνη1515N-NSF ΖαμβριN-PRI 3588T-NSM φονευτὴςN-NSM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

32 καὶ2532CONJ ἐπῆρεν1869V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θυρίδα2376N-ASF καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τίς5100I-ASN εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NS κατάβηθι2597V-AAD-2S μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ κατέκυψαν2596V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM δύο1417N-NUI εὐνοῦχοι2135N-NPM

33 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Κυλίσατε2947V-AAD-2P αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἐκύλισαν2947V-AAI-3P αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἐρραντίσθη4472V-AAP-3S τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN αὐτῆς846D-GSF πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM τοῖχον5109N-ASM καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἵππους2462N-APM καὶ2532CONJ συνεπάτησανV-AAI-3P αὐτήν846D-ASF

34 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S Ιου2447N-PRI καὶ2532CONJ ἔφαγεν2068V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔπιεν4095V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐπισκέψασθε1980V-AMD-2P δὴ1161PRT τὴν3588T-ASF κατηραμένην2672V-RMPAS ταύτην3778D-ASF καὶ2532CONJ θάψατε2290V-AAD-2P αὐτήν846D-ASF ὅτι3754CONJ θυγάτηρ2364N-NSF βασιλέως935N-GSM ἐστίν1510V-PAI-3S

35 καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P θάψαι2290V-AAN αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὗρον2147V-AAI-3P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF ἄλλο243D-ASN τι5100I-ASN 2228CONJ τὸ3588T-ASN κρανίον2898N-ASN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πόδες4228N-NPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἴχνη2487N-APN τῶν3588T-GPM χειρῶν5495N-GPF

36 καὶ2532CONJ ἐπέστρεψαν1994V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἀνήγγειλαν312V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM ὃν3739 R-ASM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF δούλου1401N-GSM αὐτοῦ846D-GSM Ηλιου2243N-GSM τοῦ3588T-GSM ΘεσβίτουN-GSM λέγων3004V-PAPNS Ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF μερίδι3310N-DSF ΙεζραελN-PRI καταφάγονται2719V-FMI-3P οἱ3588T-NPM κύνες2965N-NPM τὰς3588T-APF σάρκας4561N-APF Ιεζαβελ2403N-PRI

37 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-ASN θνησιμαῖονA-ASN Ιεζαβελ2403N-PRI ὡς3739CONJ κοπρία2874N-NSF ἐπὶ1909PREP προσώπου4383N-GSN τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF μερίδι3310N-DSF ΙεζραελN-PRI ὥστε5620CONJ μὴ3165ADV εἰπεῖν3004V-AAN αὐτούς846D-APM Ιεζαβελ2403N-PRI

Κεφάλαιο 10

1 Καὶ2532CONJ τῷ