Βασιλειών Γ

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Δαυιδ1138N-PRI πρεσβύτερος4245N-NSM προβεβηκὼς4260V-RAPNS ἡμέραις2250N-DPF καὶ2532CONJ περιέβαλλον4016V-IAI-3P αὐτὸν846D-ASM ἱματίοις2440N-DPN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐθερμαίνετο2328V-IMI-3S

2 καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P οἱ3588T-NPM παῖδες3816N-NPM αὐτοῦ846D-GSM Ζητησάτωσαν2212V-AAD-3P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἡμῶν1473P-GP τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM παρθένον3933N-ASF νεάνιδαN-ASF καὶ2532CONJ παραστήσεται3936V-FMI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S αὐτὸν846D-ASM θάλπουσα2282V-AAPNS καὶ2532CONJ κοιμηθήσεται2837V-FPI-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ θερμανθήσεται2328V-FPI-3S 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ἡμῶν1473P-GP 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM

3 καὶ2532CONJ ἐζήτησαν2212V-AAI-3P νεάνιδαN-ASF καλὴν2570A-ASF ἐκ1537PREP παντὸς3956A-GSN ὁρίου3725N-GSN Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ εὗρον2147V-AAI-3P τὴν3588T-ASF ΑβισακN-PRI τὴν3588T-ASF ΣωμανῖτινN-ASF καὶ2532CONJ ἤνεγκαν5342V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM

4 καὶ2532CONJ 3588T-NSF νεᾶνιςN-NSF καλὴ2570A-NSF ἕως2193PREP σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S θάλπουσα2282V-PAPNS τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM καὶ2532CONJ ἐλειτούργει3008V-IAI-3S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM οὐκ3364ADV ἔγνω1097V-AAI-3S αὐτήν846D-ASF

5 Καὶ2532CONJ ΑδωνιαςN-NSM υἱὸς5207N-NSM ΑγγιθN-PRI ἐπῄρετο1869V-IMI-3S λέγων3004V-PAPNS Ἐγὼ1473P-NS βασιλεύσω936V-FAI-1S καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἑαυτῷ1438D-DSM ἅρματα716N-APN καὶ2532CONJ ἱππεῖς2460N-APM καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI ἄνδρας435N-APM παρατρέχεινV-PAN ἔμπροσθεν1715PREP αὐτοῦ846D-GSM

6 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀπεκώλυσενV-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846D-GSM οὐδέποτε3763ADV λέγων3004V-PAPNS Διὰ1223PREP τί5100I-ASN σὺ4771P-NS ἐποίησας4160V-AAI-2S καί2532CONJ γε1065PRT αὐτὸς846D-NSM ὡραῖος5611A-NSM τῇ3588T-DSF ὄψει3799N-DSF σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ αὐτὸν846D-ASM ἔτεκεν5088V-AAI-3S ὀπίσω3694PREP ΑβεσσαλωμN-PRI

7 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P οἱ3588T-NPM λόγοι3056N-NPM αὐτοῦ846D-GSM μετὰ3326PREP ΙωαβN-PRI τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM ΣαρουιαςN-PRI καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP Αβιαθαρ8N-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM καὶ2532CONJ ἐβοήθουν997V-IAI-3P ὀπίσω3694PREP ΑδωνιουN-GSM

8 καὶ2532CONJ Σαδωκ4524N-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM καὶ2532CONJ ΒαναιαςN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωδαεN-PRI καὶ2532CONJ Ναθαν3481N-PRI 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM καὶ2532CONJ Σεμει4584N-PRI καὶ2532CONJ ΡηιN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM δυνατοὶ1415A-NPM τοῦ3588T-GSM Δαυιδ1138N-PRI οὐκ3364ADV ἦσαν1510V-IAI-3P ὀπίσω3694PREP ΑδωνιουN-GSM

9 καὶ2532CONJ ἐθυσίασενV-AAI-3S ΑδωνιαςN-NSM πρόβατα4263N-APN καὶ2532CONJ μόσχους3448N-APM καὶ2532CONJ ἄρνας704N-APM μετὰ3326PREP λίθου3037N-GSM τοῦ3588T-GSM ΖωελεθN-PRI ὃς3739 R-NSM ἦν1510V-IAI-3S ἐχόμενα2192V-PMPAP τῆς3588T-GSF πηγῆς4077N-GSF ΡωγηλN-PRI καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἁδροὺςA-APM Ιουδα2448N-PRI παῖδας3816N-APM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

10 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ναθαν3481N-PRI τὸν3588T-ASM προφήτην4396N-ASM καὶ2532CONJ ΒαναιανN-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δυνατοὺς1415A-APM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Σαλωμων4672N-PRI ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846D-GSM οὐκ3364ADV ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S

11 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Ναθαν3481N-PRI πρὸς4314PREP ΒηρσαβεεN-PRI μητέρα3384N-ASF Σαλωμων4672N-PRI λέγων3004V-PAPNS Οὐκ3364ADV ἤκουσας191V-AAI-2S ὅτι3754CONJ ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ΑδωνιαςN-NSM υἱὸς5207N-NSM ΑγγιθN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ἡμῶν1473P-GP Δαυιδ1138N-PRI οὐκ3364ADV ἔγνω1097V-AAI-3S

12 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV δεῦρο1204ADV συμβουλεύσω4823V-FAI-1S σοι4771P-DS δὴ1161PRT συμβουλίανN-ASF καὶ2532CONJ ἐξελοῦ1807V-AMD-2S τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM σου4771P-GS Σαλωμων4672N-PRI

13 δεῦρο1204ADV εἴσελθε1525V-AAD-2S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM λέγουσα3004V-PAPNS Οὐχὶ3364ADV σύ4771P-NS κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS βασιλεῦ935N-VSM ὤμοσας3660V-AAI-2S τῇ3588T-DSF δούλῃ1399N-DSF σου4771P-GS λέγων3004V-PAPNS ὅτι3754CONJ Σαλωμων4672N-PRI 3588T-NSM υἱός5207N-NSM σου4771P-GS βασιλεύσει936V-FAI-3S μετ3326PREP ἐμὲ1473P-AS καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM καθιεῖται2523V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ΑδωνιαςN-NSM

14 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἔτι2089ADV λαλούσης2980V-PAPGS σου4771P-GS ἐκεῖ1563ADV μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS εἰσελεύσομαι1525V-FMI-1S ὀπίσω3694PREP σου4771P-GS καὶ2532CONJ πληρώσω4137V-AAS-1S τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM σου4771P-GS

15 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S ΒηρσαβεεN-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ταμίειον5009N-ASN καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM πρεσβύτης4246N-NSM σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ ΑβισακN-PRI 3588T-NSF ΣωμανῖτιςN-NSF ἦν1510V-IAI-3S λειτουργοῦσα3008V-PAPNS τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM

16 καὶ2532CONJ ἔκυψεν2955V-AAI-3S ΒηρσαβεεN-PRI καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Τί5100I-NSN ἐστίν1510V-PAI-3S σοι4771P-DS

17 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS βασιλεῦ935N-VSM σὺ4771P-NS ὤμοσας3660V-AAI-2S ἐν1722PREP κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM σου4771P-GS τη3588T-DSF δούλῃ1399N-DSF σου4771P-GS λέγων3004V-PAPNS ὅτι3754CONJ Σαλωμων4672N-PRI 3588T-NSM υἱός5207N-NSM σου4771P-GS βασιλεύσει936V-FAI-3S μετ3326PREP ἐμὲ1473P-AS καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM καθήσεται2524V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM μου1473P-GS

18 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἰδοὺ2400INJ ΑδωνιαςN-NSM ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S καὶ2532CONJ σύ4771P-NS κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS βασιλεῦ935N-VSM οὐκ3364ADV ἔγνως1097V-AAI-2S

19 καὶ2532CONJ ἐθυσίασενV-AAI-3S μόσχους3448N-APM καὶ2532CONJ ἄρνας704N-APM καὶ2532CONJ πρόβατα4263N-APN εἰς1519PREP πλῆθος4128N-ASN καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ Αβιαθαρ8N-PRI τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM καὶ2532CONJ ΙωαβN-PRI τὸν3588T-ASM ἄρχοντα758N-ASM τῆς3588T-GSF δυνάμεως1411N-GSF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Σαλωμων4672N-PRI τὸν3588T-ASM δοῦλόν1401N-ASM σου4771P-GS οὐκ3364ADV ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S

20 καὶ2532CONJ σύ4771P-NS κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS βασιλεῦ935N-VSM οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM παντὸς3956A-GSM Ισραηλ2474N-PRI πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS ἀπαγγεῖλαι518V-AAN αὐτοῖς846D-DPM τίς5100I-ASM καθήσεται2524V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM μου1473P-GS τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM μετ3326PREP αὐτόν846D-ASM

21 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὡς3739CONJ ἂν302PRT κοιμηθῇ2837V-APS-3S 3588T-NSM κύριός2962N-NSM μου1473P-GS 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔσομαι1510V-FMI-1S ἐγὼ1473P-NS καὶ2532CONJ 3588T-NSM υἱός5207N-NSM μου1473P-GS Σαλωμων4672N-PRI ἁμαρτωλοί268A-NPM

22 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἔτι2089ADV αὐτῆς846D-GSF λαλούσης2980V-PAPGS μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ Ναθαν3481N-PRI 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM ἦλθεν2064V-AAI-3S

23 καὶ2532CONJ ἀνηγγέλη312V-API-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Ἰδοὺ2400INJ Ναθαν3481N-PRI 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

24 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Ναθαν3481N-PRI Κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS βασιλεῦ935N-VSM σὺ4771P-NS εἶπας3004V-AAI-2S ΑδωνιαςN-NSM βασιλεύσει936V-FAI-3S ὀπίσω3694PREP μου1473P-GS καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM καθήσεται2524V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM μου1473P-GS

25 ὅτι3754CONJ κατέβη2597V-AAI-3S σήμερον4594ADV καὶ2532CONJ ἐθυσίασενV-AAI-3S μόσχους3448N-APM καὶ2532CONJ ἄρνας704N-APM καὶ2532CONJ πρόβατα4263N-APN εἰς1519PREP πλῆθος4128N-ASN καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM τῆς3588T-GSF δυνάμεως1411N-GSF καὶ2532CONJ Αβιαθαρ8N-PRI τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM καὶ2532CONJ ἰδού2400INJ εἰσιν1510V-PAI-3P ἐσθίοντες2068V-PAPNP καὶ2532CONJ πίνοντες4095V-PAPNP ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P Ζήτω2198V-AAD-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΑδωνιαςN-NSM

26 καὶ2532CONJ ἐμὲ1473P-AS αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM δοῦλόν1401N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ Σαδωκ4524N-PRI τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM καὶ2532CONJ ΒαναιανN-PRI υἱὸν5207N-ASM ΙωδαεN-PRI καὶ2532CONJ Σαλωμων4672N-PRI τὸν3588T-ASM δοῦλόν1401N-ASM σου4771P-GS οὐκ3364ADV ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S

27 εἰ1487CONJ διὰ1223PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM μου1473P-GS τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM γέγονεν1096V-RAI-3S τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐγνώρισας1107V-AAI-2S τῷ3588T-DSM δούλῳ1401N-DSM σου4771P-GS τίς5100I-NSM καθήσεται2524V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM μου1473P-GS τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM μετ3326PREP αὐτόν846D-ASM

28 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Καλέσατέ2564V-AAD-2P μοι1473P-DS τὴν3588T-ASF ΒηρσαβεεN-PRI καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM

29 καὶ2532CONJ ὤμοσεν3660V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Ζῇ2198V-PAS-3S κύριος2962N-NSM ὃς3739 R-NSM ἐλυτρώσατο3084V-ANI-3S τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS ἐκ1537PREP πάσης3956A-GSF θλίψεως2347N-GSF

30 ὅτι3754CONJ καθὼς2531ADV ὤμοσά3660V-AAI-1S σοι4771P-DS ἐν1722PREP κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM Ισραηλ2474N-PRI λέγων3004V-PAPNS ὅτι3754CONJ Σαλωμων4672N-PRI 3588T-NSM υἱός5207N-NSM σου4771P-GS βασιλεύσει936V-FAI-3S μετ3326PREP ἐμὲ1473P-AS καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM καθήσεται2524V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM μου1473P-GS ἀντ473PREP ἐμοῦ1473P-GS ὅτι3754CONJ οὕτως3778ADV ποιήσω4160V-AAS-1S τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ταύτῃ3778D-DSF

31 καὶ2532CONJ ἔκυψεν2955V-AAI-3S ΒηρσαβεεN-PRI ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ζήτω2198V-AAD-3S 3588T-NSM κύριός2962N-NSM μου1473P-GS 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Δαυιδ1138N-PRI εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

32 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Δαυιδ1138N-PRI Καλέσατέ2564V-AAD-2P μοι1473P-DS Σαδωκ4524N-PRI τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM καὶ2532CONJ Ναθαν3481N-PRI τὸν3588T-ASM προφήτην4396N-ASM καὶ2532CONJ ΒαναιανN-PRI υἱὸν5207N-ASM ΙωδαεN-PRI καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

33 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM αὐτοῖς846D-DPM Λάβετε2983V-AAD-2P τοὺς3588T-APM δούλους1401N-APM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM ὑμῶν4771P-GP μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐπιβιβάσατε1913V-AAD-2P τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM μου1473P-GS Σαλωμων4672N-PRI ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ἡμίονονN-ASF τὴν3588T-ASF ἐμὴν1699A-ASF καὶ2532CONJ καταγάγετε2609V-AAD-2P αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ΓιωνN-PRI

34 καὶ2532CONJ χρισάτω5548V-AAD-3S αὐτὸν846D-ASM ἐκεῖ1563ADV Σαδωκ4524N-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM καὶ2532CONJ Ναθαν3481N-PRI 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ σαλπίσατε4537V-AAD-2P κερατίνῃN-DSF καὶ2532CONJ ἐρεῖτε2046V-FAI-2P Ζήτω2198V-AAD-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Σαλωμων4672N-PRI

35 καὶ2532CONJ καθήσεται2524V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM βασιλεύσει936V-FAI-3S ἀντ473PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἐνετειλάμην1781V-AMI-1S τοῦ3588T-GSM εἶναι1510V-PAN εἰς1519PREP ἡγούμενον2233V-PMPAS ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ Ιουδα2448N-PRI

36 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S ΒαναιαςN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωδαεN-PRI τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Γένοιτο1096V-AMO-3S οὕτως3778ADV πιστώσαι4104V-AAO-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM μου1473P-GS τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

37 καθὼς2531ADV ἦν1510V-IAI-3S κύριος2962N-NSM μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM μου1473P-GS τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM οὕτως3778ADV εἴη1510V-PAO-3S μετὰ3326PREP Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ μεγαλύναι3170V-AAN τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ὑπὲρ5228PREP τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM μου1473P-GS τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM Δαυιδ1138N-PRI

38 καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S Σαδωκ4524N-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM καὶ2532CONJ Ναθαν3481N-PRI 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM καὶ2532CONJ ΒαναιαςN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωδαεN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM χερεθθιN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM φελεθθιN-PRI καὶ2532CONJ ἐπεκάθισαν1940V-AAI-3P τὸν3588T-ASM Σαλωμων4672N-PRI ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ἡμίονονN-ASF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἀπήγαγον520V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ΓιωνN-PRI

39 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Σαδωκ4524N-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὸ3588T-ASN κέρας2768N-ASN τοῦ3588T-GSN ἐλαίου1637N-GSN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF καὶ2532CONJ ἔχρισεν5548V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ ἐσάλπισεν4537V-AAI-3S τῇ3588T-DSF κερατίνῃN-DSF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαός2992N-NSM Ζήτω2198V-AAD-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Σαλωμων4672N-PRI

40 καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐχόρευονV-IAI-3P ἐν1722PREP χοροῖς5525N-DPM καὶ2532CONJ εὐφραινόμενοι2165V-PMPNP εὐφροσύνην2167N-ASF μεγάλην3173A-ASF καὶ2532CONJ ἐρράγη4486V-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF φωνῇ5456N-DSF αὐτῶν846D-GPM

41 Καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S ΑδωνιαςN-NSM καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM κλητοὶ2822A-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM συνετέλεσαν4931V-AAI-3P φαγεῖν2068V-AAN καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S ΙωαβN-PRI τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF τῆς3588T-GSF κερατίνηςN-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τίς5100I-NSF 3588T-NSF φωνὴ5456N-NSF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF ἠχούσης2278V-PAPGS

42 ἔτι2089ADV αὐτοῦ846D-GSM λαλοῦντος2980V-PAPGS καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ΙωναθανN-PRI υἱὸς5207N-NSM Αβιαθαρ8N-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM ἦλθεν2064V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΑδωνιαςN-NSM Εἴσελθε1525V-AAD-2S ὅτι3754CONJ ἀνὴρ435N-NSM δυνάμεως1411N-GSF εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NS καὶ2532CONJ ἀγαθὰ18A-APN εὐαγγέλισαι2097V-AMI-2S

43 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S ΙωναθανN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Καὶ2532CONJ μάλαADV 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ἡμῶν1473P-GP 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Δαυιδ1138N-PRI ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Σαλωμων4672N-PRI

44 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM τὸν3588T-ASM Σαδωκ4524N-PRI τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM καὶ2532CONJ Ναθαν3481N-PRI τὸν3588T-ASM προφήτην4396N-ASM καὶ2532CONJ ΒαναιανN-PRI υἱὸν5207N-ASM ΙωδαεN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM χερεθθιN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM φελεθθιN-PRI καὶ2532CONJ ἐπεκάθισαν1940V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ἡμίονονN-ASF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

45 καὶ2532CONJ ἔχρισαν5548V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM Σαδωκ4524N-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM καὶ2532CONJ Ναθαν3481N-PRI 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ΓιωνN-PRI καὶ2532CONJ ἀνέβησαν305V-AAI-3P ἐκεῖθεν1564ADV εὐφραινόμενοι2165V-PMPNP καὶ2532CONJ ἤχησεν2278V-AAI-3S 3588T-NSF πόλις4172N-NSF αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF φωνή5456N-NSF ἣν3739 R-ASF ἠκούσατε191V-AAI-2P

46 καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI ἐπὶ1909PREP θρόνον2362N-ASM τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF

47 καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P οἱ3588T-NPM δοῦλοι1401N-NPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM εὐλογῆσαι2127V-AAN τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἡμῶν1473P-GP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Δαυιδ1138N-PRI λέγοντες3004V-PAPNP ἈγαθύναιV-AAN 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN Σαλωμων4672N-PRI τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM σου4771P-GS ὑπὲρ5228PREP τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ μεγαλύναι3170V-AAN τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ὑπὲρ5228PREP τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κοίτην2845N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

48 καί2532CONJ γε1065PRT οὕτως3778ADV εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Εὐλογητὸς2128A-NSM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ὃς3739 R-NSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S σήμερον4594ADV ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN σπέρματός4690N-GSN μου1473P-GS καθήμενον2521V-PMPAS ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοί3788N-NPM μου1473P-GS βλέπουσιν991V-PAI-3P

49 Καὶ2532CONJ ἐξέστησαν1839V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐξανέστησαν1817V-AAI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM κλητοὶ2822A-NPM τοῦ3588T-GSM ΑδωνιουN-GSM καὶ2532CONJ ἀπῆλθον565V-AAI-3P ἀνὴρ435N-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

50 καὶ2532CONJ ΑδωνιαςN-NSM ἐφοβήθη5399V-API-3S ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐπελάβετο1949V-ANI-3S τῶν3588T-GPN κεράτων2768N-GPN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN

51 καὶ2532CONJ ἀνηγγέλη312V-API-3S τῷ3588T-DSM Σαλωμων4672N-PRI λέγοντες3004V-PAPNP Ἰδοὺ2400INJ ΑδωνιαςN-NSM ἐφοβήθη5399V-API-3S τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ κατέχει2722V-PAI-3S τῶν3588T-GPN κεράτων2768N-GPN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN λέγων3004V-PAPNS Ὀμοσάτω3660V-AAD-3S μοι1473P-DS σήμερον4594ADV 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Σαλωμων4672N-PRI εἰ1487CONJ οὐ3364ADV θανατώσει2289V-FAI-3S τὸν3588T-ASM δοῦλον1401N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF

52 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI Ἐὰν1437CONJ γένηται1096V-AMS-3S εἰς1519PREP υἱὸν5207N-ASM δυνάμεως1411N-GSF εἰ1487CONJ πεσεῖται4098V-FMI-3S τῶν3588T-GPF τριχῶν2359N-GPF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ κακία2549N-NSF εὑρεθῇ2147V-APS-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM θανατωθήσεται2289V-FPI-3S

53 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ κατήνεγκεν2702V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἀπάνωθενADV τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Σαλωμων4672N-PRI Δεῦρο1204ADV εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκόν3624N-ASM σου4771P-GS

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ ἤγγισαν1448V-AAI-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF Δαυιδ1138N-PRI ἀποθανεῖν599V-AAN αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐνετείλατο1781V-ANI-3S τῷ3588T-DSM Σαλωμων4672N-PRI υἱῷ5207N-DSM αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS

2 Ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S πορεύομαι4198V-PMI-1S ἐν1722PREP ὁδῷ3598N-DSF πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἰσχύσεις2480V-FAI-3S καὶ2532CONJ ἔσῃ1510V-FMI-2S εἰς1519PREP ἄνδρα435N-ASM

3 καὶ2532CONJ φυλάξεις5442V-FAI-3S τὴν3588T-ASF φυλακὴν5438N-ASF κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM σου4771P-GS τοῦ3588T-GSN πορεύεσθαι4198V-PMN ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF αὐτοῦ846D-GSM φυλάσσειν5442V-PAN τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN δικαιώματα1345N-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κρίματα2917N-APN τὰ3588T-APN γεγραμμένα1125V-RMPAP ἐν1722PREP νόμῳ3551N-DSM Μωυσέως3475N-GSM ἵνα2443CONJ συνίῃς4920V-PAS-2S 3739 R-APN ποιήσεις4160V-FAI-3S κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἂν302PRT ἐντείλωμαί1781V-AMS-1S σοι4771P-DS

4 ἵνα2443CONJ στήσῃ2476V-AAS-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ὃν3739 R-ASM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S λέγων3004V-PAPNS Ἐὰν1437CONJ φυλάξωσιν5442V-AAS-3P οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM σου4771P-GS τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF αὐτῶν846D-GPM πορεύεσθαι4198V-PMN ἐνώπιον1799PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF ψυχῇ5590N-DSF αὐτῶν846D-GPM λέγων3004V-PAPNS Οὐκ3364ADV ἐξολεθρευθήσεταί1842V-FPI-3S σοι4771P-DS ἀνὴρ435N-NSM ἐπάνωθενADV θρόνου2362N-GSM Ισραηλ2474N-PRI

5 καί2532CONJ γε1065PRT σὺ4771P-NS ἔγνως1097V-AAI-2S ὅσα3745A-APN ἐποίησέν4160V-AAI-3S μοι1473P-DS ΙωαβN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣαρουιαςN-PRI ὅσα3745A-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM δυσὶν1417N-NUI ἄρχουσιν758N-DPM τῶν3588T-GPF δυνάμεων1411N-GPF Ισραηλ2474N-PRI τῷ3588T-DSM ΑβεννηρN-PRI υἱῷ5207N-DSM ΝηρN-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΑμεσσαιN-PRI υἱῷ5207N-DSM ΙεθερN-PRI καὶ2532CONJ ἀπέκτεινεν615V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἔταξεν5021V-AAI-3S τὰ3588T-APN αἵματα129N-APN πολέμου4171N-GSM ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S αἷμα129N-ASN ἀθῷον121A-ASN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ζώνῃ2223N-DSF αὐτοῦ846D-GSM τῇ3588T-DSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὀσφύι3751N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὑποδήματι5266N-DSN αὐτοῦ846D-GSM τῷ3588T-DSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ποδὶ4228N-DSM αὐτοῦ846D-GSM

6 καὶ2532CONJ ποιήσεις4160V-FAI-3S κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF σοφίαν4678N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV κατάξεις2609V-FAI-3S τὴν3588T-ASF πολιὰνN-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF εἰς1519PREP ᾅδου86N-GSM

7 καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM ΒερζελλιN-PRI τοῦ3588T-GSM ΓαλααδίτουN-GSM ποιήσεις4160V-FAI-3S ἔλεος1656ADV καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ἐσθίουσιν2068V-PAI-3P τὴν3588T-ASF τράπεζάν5132N-ASF σου4771P-GS ὅτι3754CONJ οὕτως3778ADV ἤγγισάν1448V-AAI-3P μοι1473P-DS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN με1473P-AS ἀποδιδράσκεινV-PAN ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN ΑβεσσαλωμN-PRI τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM σου4771P-GS

8 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS Σεμει4584N-PRI υἱὸς5207N-NSM Γηρα1094N-PRI υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ΙεμενιN-PRI ἐκ1537PREP ΒαουριμN-PRI καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM κατηράσατό2672V-ANI-3S με1473P-AS κατάραν2671N-ASF ὀδυνηρὰνA-ASF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF 3739 R-DSF ἐπορευόμην4198V-IMI-1S εἰς1519PREP Παρεμβολάς3925N-APF καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM κατέβη2597V-AAI-3S εἰς1519PREP ἀπαντήνN-ASF μου1473P-GS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM Ιορδάνην2446N-ASM καὶ2532CONJ ὤμοσα3660V-AAI-1S αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP κυρίῳ2962N-DSM λέγων3004V-PAPNS Εἰ1487CONJ θανατώσω2289V-FAI-1S σε4771P-AS ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF

9 καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀθῳώσῃςV-FAI-3S αὐτόν846D-ASM ὅτι3754CONJ ἀνὴρ435N-NSM σοφὸς4680A-NSM εἶ1510V-PAI-2S σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ γνώσῃ1097V-FMI-2S 3739 R-APN ποιήσεις4160V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ κατάξεις2609V-FAI-3S τὴν3588T-ASF πολιὰνN-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP αἵματι129N-DSN εἰς1519PREP ᾅδου86N-GSM

10 καὶ2532CONJ ἐκοιμήθη2837V-API-3S Δαυιδ1138N-PRI μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐτάφη2290V-API-3S ἐν1722PREP πόλει4172N-DSF Δαυιδ1138N-PRI

11 καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF ἃς3739 R-APF ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI τεσσαράκοντα5062N-NUI ἔτη2094N-APN ἐν1722PREP ΧεβρωνN-PRI ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ἔτη2094N-APN ἑπτὰ2033N-NUI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI τριάκοντα5144N-NUI τρία5140A-APN ἔτη2094N-APN

12 Καὶ2532CONJ Σαλωμων4672N-PRI ἐκάθισεν2523V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM Δαυιδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM υἱὸς5207N-NSM ἐτῶν2094N-GPN δώδεκα1427N-NUI καὶ2532CONJ ἡτοιμάσθη2090V-API-3S 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF αὐτοῦ846D-GSM σφόδρα4970ADV

13 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S ΑδωνιαςN-NSM υἱὸς5207N-NSM ΑγγιθN-PRI πρὸς4314PREP ΒηρσαβεεN-PRI μητέρα3384N-ASF Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Εἰρήνη1515N-NSF 3588T-NSF εἴσοδός1529N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εἰρήνη1515N-NSF

14 λόγος3056N-NSM μοι1473P-DS πρὸς4314PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Λάλησον2980V-AAD-2S

15 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF Σὺ4771P-NS οἶδας1492V-RAI-2S ὅτι3754CONJ ἐμοὶ1473P-DS ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF καὶ2532CONJ ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS ἔθετο5087V-ANI-3S πᾶς3956A-NSM Ισραηλ2474N-PRI τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM καὶ2532CONJ ἐστράφη4762V-API-3S 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S τῷ3588T-DSM ἀδελφῷ80N-DSM μου1473P-GS ὅτι3754CONJ παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM ἐγένετο1096V-ANI-3S αὐτῷ846D-DSM

16 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV αἴτησινN-ASF μίαν1520A-ASF ἐγὼ1473P-NS αἰτοῦμαι154V-PMI-1S παρὰ3844PREP σοῦ4771P-GS μὴ3165ADV ἀποστρέψῃς654V-AAS-2S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM ΒηρσαβεεN-PRI Λάλει2980V-PAD-2S

17 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF Εἰπὸν2036V-AAD-2S δὴ1161PRT πρὸς4314PREP Σαλωμων4672N-PRI τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἀποστρέψει654V-FAI-3S τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ δώσει1325V-FAI-3S μοι1473P-DS τὴν3588T-ASF ΑβισακN-PRI τὴν3588T-ASF ΣωμανῖτινN-ASF εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF

18 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΒηρσαβεεN-PRI Καλῶς2570ADV ἐγὼ1473P-NS λαλήσω2980V-FAI-1S περὶ4012PREP σοῦ4771P-GS τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM

19 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S ΒηρσαβεεN-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Σαλωμων4672N-PRI λαλῆσαι2980V-AAN αὐτῷ846D-DSM περὶ4012PREP ΑδωνιουN-GSM καὶ2532CONJ ἐξανέστη1817V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM εἰς1519PREP ἀπαντὴνN-ASF αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ κατεφίλησεν2705V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐτέθη5087V-API-3S θρόνος2362N-NSM τῇ3588T-DSF μητρὶ3384N-DSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPF αὐτοῦ846D-GSM

20 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM ΑἴτησινN-ASF μίαν1520A-ASF μικρὰν3398A-ASF ἐγὼ1473P-NS αἰτοῦμαι154V-PMI-1S παρὰ3844PREP σοῦ4771P-GS μὴ3165ADV ἀποστρέψῃς654V-AAS-2S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Αἴτησαι154V-AMD-2S μῆτερ3384N-VSF ἐμή1699A-VSF ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἀποστρέψω654V-FAI-1S σε4771P-AS

21 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δοθήτω1325V-APD-3S δὲ1161PRT ΑβισακN-PRI 3588T-NSF ΣωμανῖτιςN-NSF τῷ3588T-DSM ΑδωνιαN-DSM τῷ3588T-DSM ἀδελφῷ80N-DSM σου4771P-GS εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF

22 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S Σαλωμων4672N-PRI 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S τῇ3588T-DSF μητρὶ3384N-DSF αὐτοῦ846D-GSM Καὶ2532ADV ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN σὺ4771P-NS ᾔτησαι154V-AMI-2S τὴν3588T-ASF ΑβισακN-PRI τῷ3588T-DSM ΑδωνιαN-DSM καὶ2532CONJ αἴτησαι154V-AAN αὐτῷ846D-DSM τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF ὅτι3754CONJ οὗτος3778D-NSM ἀδελφός80N-NSM μου1473P-GS 3588T-NSM μέγας3173A-NSM ὑπὲρ5228PREP ἐμέ1473P-AS καὶ2532CONJ αὐτῷ846D-DSM Αβιαθαρ8N-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM καὶ2532CONJ αὐτῷ846D-DSM ΙωαβN-PRI 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM ΣαρουιαςN-PRI 3588T-NSM ἀρχιστράτηγοςN-NSM ἑταῖρος2083N-NSM

23 καὶ2532CONJ ὤμοσεν3660V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Σαλωμων4672N-PRI κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM λέγων3004V-PAPNS Τάδε3592D-APN ποιήσαι4160V-AAO-3S μοι1473P-DS 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM καὶ2532CONJ τάδε3592D-APN προσθείη4369V-AAO-3S ὅτι3754CONJ κατὰ2596PREP τῆς3588T-GSF ψυχῆς5590N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ΑδωνιαςN-NSM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τοῦτον3778D-ASM

24 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ζῇ2198V-AAS-3S κύριος2962N-NSM ὃς3739 R-NSM ἡτοίμασέν2090V-AAI-3S με1473P-AS καὶ2532CONJ ἔθετό5087V-ANI-3S με1473P-AS ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM Δαυιδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἐποίησέν4160V-AAI-3S μοι1473P-DS οἶκον3624N-ASM καθὼς2531ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ὅτι3754CONJ σήμερον4594ADV θανατωθήσεται2289V-FPI-3S ΑδωνιαςN-NSM

25 καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF ΒαναιουN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΙωδαεN-PRI καὶ2532CONJ ἀνεῖλεν337V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S ΑδωνιαςN-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF

26 Καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Αβιαθαρ8N-PRI τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM ἈπότρεχεV-PAD-2S σὺ4771P-NS εἰς1519PREP ΑναθωθN-PRI εἰς1519PREP ἀγρόν68N-ASM σου4771P-GS ὅτι3754CONJ ἀνὴρ435N-NSM θανάτου2288N-GSM εἶ1510V-PAI-2S σὺ4771P-NS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ταύτῃ3778D-DSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV θανατώσω2289V-FAI-1S σε4771P-AS ὅτι3754CONJ ἦρας142V-AAI-2S τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF τῆς3588T-GSF διαθήκης1242N-GSF κυρίου2962N-GSM ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ ἐκακουχήθης2559V-API-2S ἐν1722PREP ἅπασιν537A-DPM οἷς3739 R-DPM ἐκακουχήθη2559V-API-3S 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM μου1473P-GS

27 καὶ2532CONJ ἐξέβαλεν1544V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI τὸν3588T-ASM Αβιαθαρ8N-PRI τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV εἶναι1510V-PAN ἱερέα2409N-ASM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM πληρωθῆναι4137V-APN τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN κυρίου2962N-GSM 3739 R-ASN ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ηλι2241N-PRI ἐν1722PREP ΣηλωμN-PRI

28 καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀκοὴ189N-NSF ἦλθεν2064V-AAI-3S ἕως2193PREP ΙωαβN-PRI τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM ΣαρουιαςN-PRI [ὅτι3754CONJ ΙωαβN-PRI ἦν1510V-IAI-3S κεκλικὼς2827V-RAPNS ὀπίσω3694PREP ΑδωνιουN-GSM καὶ2532CONJ ὀπίσω3694PREP Σαλωμων4672N-PRI οὐκ3364ADV ἔκλινεν2827V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S ΙωαβN-PRI εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN σκήνωμα4638N-ASN τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ κατέσχεν2722V-AAI-3S τῶν3588T-GPN κεράτων2768N-GPN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN

29 καὶ2532CONJ ἀπηγγέλη518V-API-3S τῷ3588T-DSM Σαλωμων4672N-PRI λέγοντες3004V-PAPNP ὅτι3754CONJ Ἔφυγεν5343V-IAI-3S ΙωαβN-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ κατέχει2722V-PAI-3S τῶν3588T-GPN κεράτων2768N-GPN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI πρὸς4314PREP ΙωαβN-PRI λέγων3004V-PAPNS Τί5100I-ASN γέγονέν1096V-RAI-3S σοι4771P-DS ὅτι3754CONJ πέφευγας5343V-RAI-2S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΙωαβN-PRI Ὅτι3754CONJ ἐφοβήθην5399V-API-1S ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἔφυγον5343V-AAI-1S πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τὸν3588T-ASM ΒαναιουN-PRI υἱὸν5207N-ASM ΙωδαεN-PRI λέγων3004V-PAPNS Πορεύου4198V-AMD-2S καὶ2532CONJ ἄνελε337V-AAD-2S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ θάψον2290V-AAD-2S αὐτόν846D-ASM

30 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ΒαναιουN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωδαεN-PRI πρὸς4314PREP ΙωαβN-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Ἔξελθε1831V-AAD-2S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΙωαβN-PRI Οὐκ3364ADV ἐκπορεύομαι1607V-PMI-1S ὅτι3754CONJ ὧδε3592ADV ἀποθανοῦμαι599V-FMI-1S καὶ2532CONJ ἀπέστρεψεν654V-AAI-3S ΒαναιαςN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωδαεN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM λέγων3004V-PAPNS Τάδε3592D-APN λελάληκεν2980V-RAI-3S ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ τάδε3592D-APN ἀποκέκριταί611V-RMI-3S μοι1473P-DS

31 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Πορεύου4198V-AMD-2S καὶ2532CONJ ποίησον4160V-AAD-2S αὐτῷ846D-DSM καθὼς2531ADV εἴρηκεν2046V-RAI-3S καὶ2532CONJ ἄνελε337V-AAD-2S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ θάψεις2290V-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐξαρεῖς1808V-FAI-3S σήμερον4594ADV τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN 3739 R-ASN δωρεὰν1431N-ASF ἐξέχεεν1632V-IAI-3S ΙωαβN-PRI ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-GS

32 καὶ2532CONJ ἀπέστρεψεν654V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN τῆς3588T-GSF ἀδικίας93N-GSF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ ἀπήντησεν528V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM δυσὶν1417N-NUI ἀνθρώποις444N-DPM τοῖς3588T-DPM δικαίοις1342A-DPM καὶ2532CONJ ἀγαθοῖς18A-DPM ὑπὲρ5228PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀπέκτεινεν615V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM μου1473P-GS Δαυιδ1138N-PRI οὐκ3364ADV ἔγνω1097V-AAI-3S τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN αὐτῶν846D-GPM τὸν3588T-ASM ΑβεννηρN-PRI υἱὸν5207N-ASM ΝηρN-PRI ἀρχιστράτηγονN-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΑμεσσαN-PRI υἱὸν5207N-ASM ΙεθερN-PRI ἀρχιστράτηγονN-ASM Ιουδα2448N-PRI

33 καὶ2532CONJ ἐπεστράφη1994V-API-3S τὰ3588T-APN αἵματα129N-APN αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP κεφαλὴν2776N-ASF τοῦ3588T-GSN σπέρματος4690N-GSN αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN σπέρματι4690N-DSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM θρόνῳ2362N-DSM αὐτοῦ846D-GSM γένοιτο1096V-AMO-3S εἰρήνη1515N-NSF ἕως2193PREP αἰῶνος165N-GSM παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM

34 καὶ2532CONJ ἀπήντησεν528V-AAI-3S ΒαναιουN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωδαεN-PRI τῷ3588T-DSM ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ ἐθανάτωσεν2289V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἔθαψεν2290V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF

35 καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τὸν3588T-ASM ΒαναιουN-PRI υἱὸν5207N-ASM ΙωδαεN-PRI ἀντ473PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF στρατηγίανN-ASF καὶ2532CONJ 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF κατωρθοῦτοV-IAI-3S ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Σαδωκ4524N-PRI τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM ἔδωκεν1325V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM εἰς1519PREP ἱερέα2409N-ASM πρῶτον4413A-ASMS ἀντὶ473PREP Αβιαθαρ8N-PRI
ἔδωκεν1325V-AAI-3S κύριος2962N-NSM φρόνησιν5428N-ASF Σαλωμων4672N-PRI σοφίαν4678N-ASF πολλὴν4183A-ASF σφόδρα4970ADV ἄμμος285N-NSF παρὰ3844PREP θάλασσαν2281N-ASF,
ἐπληθύνθη4129V-API-3S φρόνησις5428N-NSF Σαλωμων4672N-PRI σφόδρα4970ADV φρόνησιν5428N-ASF υἱῶν5207N-GPM πάντας3956A-APM φρονίμους5429A-APM .
θυγατέρα2364N-ASF Φαραω5328N-PRI πόλιν4172N-ASF Δαυιδ1138N-PRI συντελέσαι4931V-AAN οἶκον3624N-ASM οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM · ἔτεσιν2094N-DPN ἐποίησεν4160V-AAI-3S συνετέλεσεν4931V-AAI-3S.
Σαλωμων4672N-PRI αἴροντες142V-PAPNP ἄρσινN-ASF ὄρει3735N-DSN.
ἐποίησεν4160V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI θάλασσαν2281N-ASF τοὺς3588N-APM λουτῆρας μεγάλους3173A-APM στύλους4769N-APM τὴν3588N-ASF κρήνην αὐλῆς833N-GSF θάλασσαν2281N-ASF χαλκῆν5470A-ASF.
ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S καὶ2532V-AAI-3S διέκοψεν πόλιν4172N-ASF Δαυιδ1138N-PRI· Φαραω5328N-PRI πόλεως4172N-GSF Δαυιδ1138N-PRI οἶκον3624N-ASM , ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S · τότε5119ADV ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S ἄκραν
Σαλωμων4672N-PRI ἀνέφερεν399V-IAI-3S εἰρηνικὰς1516A-APF , ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S κυρίῳ2962N-DSM, ἐθυμία2370V-IAI-3S κυρίου2962N-GSM. συνετέλεσεν4931V-AAI-3S οἶκον3624N-ASM.
οὗτοι3778D-NPM Σαλωμων4672N-PRI· ἑξακόσιοι1812A-NPM ἐπιστάται1988N-NPM λαοῦ2992N-GSM ποιούντων4160V-PAPGP .
ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S τὴν3588N-PRI Ασσουρ τὴν3588N-PRI Γαζερ τὴν3588N-PRI Βαιθωρων τὰ3588N-PRI Βααλαθ·
οἰκοδομῆσαι3618V-AAN οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM κύκλῳ2945N-DSM, ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S ταύτας3778D-APF.
ἔτι2089ADV Δαυιδ1138N-PRI ζῆν2198V-PAN Σαλωμων4672N-PRI Σεμει4584N-PRI Γηρα1094N-PRI σπέρματος4690N-GSN τοῦ5120N-PRI Ιεμινι ἐκ1537N-PRI Χεβρων·
οὗτος3778D-NSM κατηράσατό2672V-ANI-3S κατάραν2671N-ASF ὀδυνηρὰνA-ASF ἡμέρᾳ2250N-DSF Παρεμβολάς3925N-APF,
κατέβαινεν2597V-IAI-3S εἰς1519N-ASF ἀπαντήν , ὤμοσα3660V-AAI-1S κυρίου2962N-GSM θανατωθήσεται2289V-FPI-3S ῥομφαίᾳ4501N-DSF·
νῦν3568ADV , ἀνὴρ435N-NSM φρόνιμος5429A-NSM , κατάξεις2609V-FAI-3S τὴν3588N-ASF πολιὰν αἵματι129N-DSN ᾅδου86N-GSM.

36 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τὸν3588T-ASM Σεμει4584N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Οἰκοδόμησον3618V-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM οἶκον3624N-ASM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ κάθου2521V-PMD-2S ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐξελεύσῃ1831V-FMI-2S ἐκεῖθεν1564ADV οὐδαμοῦADV

37 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῆς3588T-GSF ἐξόδου1841N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ διαβήσῃ1224V-FMI-2S τὸν3588T-ASM χειμάρρουν5493A-ASM Κεδρων2748N-PRI γινώσκων1097V-PAPNS γνώσῃ1097V-FMI-2S ὅτι3754CONJ θανάτῳ2288N-DSM ἀποθανῇ599V-AAS-3S τὸ3588T-NSN αἷμά129N-NSN σου4771P-GS ἔσται1510V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ὥρκισεν3726V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF

38 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σεμει4584N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Ἀγαθὸν18A-ASN τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN 3739 R-ASN ἐλάλησας2980V-AAI-2S κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS βασιλεῦ935N-VSM οὕτω3778ADV ποιήσει4160V-FAI-3S 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S Σεμει4584N-PRI ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI τρία5140A-APN ἔτη2094N-APN

39 καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S μετὰ3326PREP τρία5140A-APN ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἀπέδρασανV-AAI-3P δύο1417N-NUI δοῦλοι1401N-NPM τοῦ3588T-GSM Σεμει4584N-PRI πρὸς4314PREP ΑγχουςN-PRI υἱὸν5207N-ASM ΜααχαN-PRI βασιλέα935N-ASM ΓεθN-PRI καὶ2532CONJ ἀπηγγέλη518V-API-3S τῷ3588T-DSM Σεμει4584N-PRI λέγοντες3004V-PAPNP Ἰδοὺ2400INJ οἱ3588T-NPM δοῦλοί1401N-NPM σου4771P-GS ἐν1722PREP ΓεθN-PRI

40 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S Σεμει4584N-PRI καὶ2532CONJ ἐπέσαξεV-AAI-3S τὴν3588T-ASF ὄνον3688N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S εἰς1519PREP ΓεθN-PRI πρὸς4314PREP ΑγχουςN-PRI τοῦ3588T-GSN ἐκζητῆσαι1567V-AAN τοὺς3588T-APM δούλους1401N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S Σεμει4584N-PRI καὶ2532CONJ ἤγαγεν71V-AAI-3S τοὺς3588T-APM δούλους1401N-APM αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP ΓεθN-PRI

41 καὶ2532CONJ ἀπηγγέλη518V-API-3S τῷ3588T-DSM Σαλωμων4672N-PRI λέγοντες3004V-PAPNP ὅτι3754CONJ Ἐπορεύθη4198V-API-3S Σεμει4584N-PRI ἐξ1537PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI εἰς1519PREP ΓεθN-PRI καὶ2532CONJ ἀπέστρεψεν654V-AAI-3S τοὺς3588T-APM δούλους1401N-APM αὐτοῦ846D-GSM

42 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Σεμει4584N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Οὐχὶ3364ADV ὥρκισά3726V-AAI-1S σε4771P-AS κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐπεμαρτυράμην1957V-AMI-1S σοι4771P-DS λέγων3004V-PAPNS Ἐν1722PREP 3739 R-DSF ἂν302PRT ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐξέλθῃς1831V-AAS-2S ἐξ1537PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ πορευθῇς4198V-APS-2S εἰς1519PREP δεξιὰ1188A-APN 2228CONJ εἰς1519PREP ἀριστερά710A-APN γινώσκων1097V-PAPNS γνώσῃ1097V-FMI-2S ὅτι3754CONJ θανάτῳ2288N-DSM ἀποθανῇ599V-AAS-3S

43 καὶ2532CONJ τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐφύλαξας5442V-AAI-2S τὸν3588T-ASM ὅρκον3727N-ASM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἐντολήν1785N-ASF ἣν3739 R-ASF ἐνετειλάμην1781V-AMI-1S κατὰ2596PREP σοῦ4771P-GS

44 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM πρὸς4314PREP Σεμει4584N-PRI Σὺ4771P-NS οἶδας1492V-RAI-2S πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF κακίαν2549N-ASF σου4771P-GS ἣν3739 R-ASF ἔγνω1097V-AAI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF σου4771P-GS 3739 R-APN ἐποίησας4160V-AAI-2S τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI τῷ3588T-DSM πατρί3962N-DSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀνταπέδωκεν467V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF κακίαν2549N-ASF σου4771P-GS εἰς1519PREP κεφαλήν2776N-ASF σου4771P-GS

45 καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Σαλωμων4672N-PRI ηὐλογημένος2127V-RMPNS καὶ2532CONJ 3588T-NSM θρόνος2362N-NSM Δαυιδ1138N-PRI ἔσται1510V-FMI-3S ἕτοιμος2092A-NSM ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

46 καὶ2532CONJ ἐνετείλατο1781V-ANI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Σαλωμων4672N-PRI τῷ3588T-DSM ΒαναιαN-PRI υἱῷ5207N-DSM ΙωδαεN-PRI καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀνεῖλεν337V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S
Σαλωμων4672N-PRI φρόνιμος5429A-NSM σφόδρα4970ADV σοφός4680A-NSM, Ιουδα2448N-PRI πολλοὶ4183A-NPM σφόδρα4970ADV ἄμμος285N-NSF θαλάσσης2281N-GSF , ·
Σαλωμων4672N-PRI πάσαις3956A-DPF βασιλείαις932N-DPF, ἐδούλευον1398V-IAI-3P Σαλωμων4672N-PRI ζωῆς2222N-GSF .
Σαλωμων4672N-PRI ,
ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S τῇ3588T-DSF .
Σαλωμων4672N-PRI· κόροι2884N-NPM σεμιδάλεως4585N-GSF κόροι2884N-NPM ἀλεύρου224N-GSN κεκοπανισμένουV-RMPGS, μόσχοι3448N-NPM ἐκλεκτοὶ1588A-NPM ἐκτὸς1622N-GPM ἐλάφων δορκάδων1393N-GPF ὀρνίθων3733N-GPM νομάδων
ποταμοῦ4215N-GSM , βασιλεῦσιν935N-DPM ποταμοῦ4215N-GSM·
εἰρήνη1515N-NSF μερῶν3313N-GPN , κατῴκει2730V-IAI-3S Ιουδα2448N-PRI , ὑπὸ5259PREP ἄμπελον288N-ASF ὑπὸ5259PREP συκῆν4808N-ASF , , ΔανN-PRI ἕως2193N-PRI Βηρσαβεε Σαλωμων4672N-PRI.
οὗτοι3778D-NPM Σαλωμων4672N-PRI· Σαδωκ4524N-PRI ἱερέως2409N-GSM Ναθαν3481N-PRI οἶκον3624N-ASM καὶ2532N-PRI Σουβα γραμματεὺς1122N-NSM Αχιθαλαμ363V-PAPNS Αβι5207N-PRI Ιωαβ ἀρχιστράτηγοςN-NSM καὶ2532N-PRI Αχιρε υἱὸς5207N-NPF Εδραι τὰς3588N-APF ἄρσεις καὶ2532N-PRI Βαναια υἱὸς5207N-PRI Ιωδαε τοῦ5120N-GSN πλινθείου καὶ2532N-PRI Ζαχουρ Ναθαν3481N-PRI σύμβουλος4825N-NSM.
Σαλωμων4672N-PRI τοκάδες2462N-NPM ἱππέων2460N-GPM.
βασιλεῦσιν935N-DPM ποταμοῦ4215N-GSM γῆς1065N-GSF ὁρίων3725N-GPN .
Σαλωμων4672N-PRI Δαυιδ1138N-PRI ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S Ιουδα2448N-PRI .

Κεφάλαιο 3

1  

2 πλὴν4133ADV 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἦσαν1510V-IAI-3P θυμιῶντες2370V-PAPNP ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM ὑψηλοῖς5308A-DPM ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ᾠκοδομήθη3618V-API-3S οἶκος3624N-NSM τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN κυρίου2962N-GSM ἕως2193PREP νῦν3568ADV

3 καὶ2532CONJ ἠγάπησεν25V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM πορεύεσθαι4198V-PMN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN προστάγμασινN-DPN Δαυιδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM πλὴν4133ADV ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ὑψηλοῖς5308A-DPM ἔθυεν2380V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἐθυμία2370V-IAI-3S

4 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S εἰς1519PREP ΓαβαωνN-PRI θῦσαι2380V-AAN ἐκεῖ1563ADV ὅτι3754CONJ αὐτὴ846D-NSF ὑψηλοτάτη5308A-NSFS καὶ2532CONJ μεγάλη3173A-NSF χιλίαν5507A-ASF ὁλοκαύτωσινN-ASF ἀνήνεγκεν399V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN ἐν1722PREP ΓαβαωνN-PRI

5 καὶ2532CONJ ὤφθη3708V-API-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Σαλωμων4672N-PRI ἐν1722PREP ὕπνῳ5258N-DSM τὴν3588T-ASF νύκτα3571N-ASF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Σαλωμων4672N-PRI Αἴτησαί154V-AMD-2S τι5100I-ASN αἴτημα155N-ASN σαυτῷ4572D-DSM

6 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI Σὺ4771P-NS ἐποίησας4160V-AAI-2S μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM δούλου1401N-GSM σου4771P-GS Δαυιδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-GS ἔλεος1656N-ASN μέγα3173A-ASN καθὼς2531ADV διῆλθεν1330V-AAI-3S ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP δικαιοσύνῃ1343N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP εὐθύτητι2118N-DSF καρδίας2588N-GSF μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ ἐφύλαξας5442V-AAI-2S αὐτῷ846D-DSM τὸ3588T-ASN ἔλεος1656N-ASN τὸ3588T-ASN μέγα3173A-ASN τοῦτο3778D-ASN δοῦναι1325V-AAN τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF αὕτη3778D-NSF

7 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS σὺ4771P-NS ἔδωκας1325V-AAI-2S τὸν3588T-ASM δοῦλόν1401N-ASM σου4771P-GS ἀντὶ473PREP Δαυιδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S παιδάριον3808N-ASN μικρὸν3398A-ASN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV οἶδα1492V-RAI-1S τὴν3588T-ASF ἔξοδόν1841N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF εἴσοδόν1529N-ASF μου1473P-GS

8 3588T-NSM δὲ1161PRT δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM σου4771P-GS ὃν3739 R-ASM ἐξελέξω1586V-AMI-2S λαὸν2992N-ASM πολύν4183A-ASM ὃς3739 R-NSM οὐκ3364ADV ἀριθμηθήσεται705V-FPI-3S

9 καὶ2532CONJ δώσεις1325V-FAI-3S τῷ3588T-DSM δούλῳ1401N-DSM σου4771P-GS καρδίαν2588N-ASF ἀκούειν191V-PAN καὶ2532CONJ διακρίνειν1252V-PAN τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM σου4771P-GS ἐν1722PREP δικαιοσύνῃ1343N-DSF τοῦ3588T-GSN συνίειν4920V-PAN ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ἀγαθοῦ18A-GSM καὶ2532CONJ κακοῦ2556A-GSM ὅτι3754CONJ τίς5100I-NSM δυνήσεται1410V-FMI-3S κρίνειν2919V-PAN τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM σου4771P-GS τὸν3588T-ASM βαρὺν926A-ASM τοῦτον3778D-ASM

10 καὶ2532CONJ ἤρεσεν700V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM ὅτι3754CONJ ᾐτήσατο154V-ANI-3S Σαλωμων4672N-PRI τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN

11 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ᾐτήσω154V-AMI-2S παρ3844PREP ἐμοῦ1473P-GS τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ᾐτήσω154V-AMI-2S σαυτῷ4572D-DSM ἡμέρας2250N-APF πολλὰς4183A-APF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ᾐτήσω154V-AMI-2S πλοῦτον4149N-ASM οὐδὲ3761CONJ ᾐτήσω154V-AMI-2S ψυχὰς5590N-APF ἐχθρῶν2190N-GPM σου4771P-GS ἀλλ235CONJ ᾐτήσω154V-AMI-2S σαυτῷ4572D-DSM σύνεσιν4907N-ASF τοῦ3588T-GSN εἰσακούειν1522V-PAN κρίμα2917N-ASN

12 ἰδοὺ2400INJ πεποίηκα4160V-RAI-1S κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμά4487N-ASN σου4771P-GS ἰδοὺ2400INJ δέδωκά1325V-RAI-1S σοι4771P-DS καρδίαν2588N-ASF φρονίμην5429A-ASF καὶ2532CONJ σοφήν4680A-ASF ὡς3739CONJ σὺ4771P-NS οὐ3364ADV γέγονεν1096V-RAI-3S ἔμπροσθέν1715PREP σου4771P-GS καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP σὲ4771P-AS οὐκ3364ADV ἀναστήσεται450V-FMI-3S ὅμοιός3664A-NSM σοι4771P-DS

13 καὶ2532CONJ 3739 R-APN οὐκ3364ADV ᾐτήσω154V-AMI-2S δέδωκά1325V-RAI-1S σοι4771P-DS καὶ2532CONJ πλοῦτον4149N-ASM καὶ2532CONJ δόξαν1391N-ASF ὡς3739CONJ οὐ3364ADV γέγονεν1096V-RAI-3S ἀνὴρ435N-NSM ὅμοιός3664A-NSM σοι4771P-DS ἐν1722PREP βασιλεῦσιν935N-DPM

14 καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ πορευθῇς4198V-APS-2S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF μου1473P-GS φυλάσσειν5442V-PAN τὰς3588T-APF ἐντολάς1785N-APF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN προστάγματάN-APN μου1473P-GS ὡς3739CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S Δαυιδ1138N-PRI 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ πληθυνῶ4129V-FAI-1S τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF σου4771P-GS

15 καὶ2532CONJ ἐξυπνίσθη1852V-API-3S Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐνύπνιον1798N-ASN καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S καὶ2532CONJ παραγίνεται3854V-PMI-3S εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τοῦ3588T-GSN κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN κιβωτοῦ2787N-GSF διαθήκης1242N-GSF κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP Σιων4622N-PRI καὶ2532CONJ ἀνήγαγεν321V-AAI-3S ὁλοκαυτώσειςN-APF καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S εἰρηνικὰς1516A-APF καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S πότον4224N-ASM μέγαν3173A-ASM ἑαυτῷ1438D-DSM καὶ2532CONJ πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM παισὶν3816N-DPM αὐτοῦ846D-GSM

16 Τότε5119ADV ὤφθησαν3708V-API-3P δύο1417N-NUI γυναῖκες1135N-NPF πόρναι4204N-NPF τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM

17 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF 3588T-NSF μία1520A-NSF Ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS κύριε2962N-VSM ἐγὼ1473P-NS καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὕτη3778D-NSF οἰκοῦμεν3611V-PAI-1P ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM ἑνὶ1519A-DSM καὶ2532CONJ ἐτέκομεν5088V-AAI-1P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM

18 καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF τρίτῃ5154A-DSF τεκούσης5088V-AAPGS μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὕτη3778D-NSF καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-NP κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN αὐτό846D-ASN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S οὐθεὶς3762A-NSM μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-GP πάρεξPREP ἀμφοτέρων297A-GPM ἡμῶν1473P-GP ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM

19 καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τῆς3588T-GSF γυναικὸς1135N-GSF ταύτης3778D-GSF τὴν3588T-ASF νύκτα3571N-ASF ὡς3739CONJ ἐπεκοιμήθηV-API-3S ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM

20 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S μέσης3319A-GSF τῆς3588T-GSF νυκτὸς3571N-GSF καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM μου1473P-GS ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF ἀγκαλῶν43N-GPF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐκοίμισενV-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόλπῳ2859N-DSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτῆς846D-GSF τὸν3588T-ASM τεθνηκότα2348V-RAPAS ἐκοίμισενV-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόλπῳ2859N-DSM μου1473P-GS

21 καὶ2532CONJ ἀνέστην450V-AAI-1S τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV θηλάσαι2337V-AAN τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐκεῖνος1565D-NSM ἦν1510V-IAI-3S τεθνηκώς2348V-RAPNS καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ κατενόησα2657V-AAI-1S αὐτὸν846D-ASM πρωί4404ADV καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM υἱός5207N-NSM μου1473P-GS ὃν3739 R-ASM ἔτεκον5088V-AAI-3P

22 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF 3588T-NSF ἑτέρα2087A-NSF Οὐχί3364ADV ἀλλὰ235CONJ 3588T-NSM υἱός5207N-NSM μου1473P-GS 3588T-NSM ζῶν2198V-PAPNS 3588T-NSM δὲ1161PRT υἱός5207N-NSM σου4771P-GS 3588T-NSM τεθνηκώς2348V-RAPNS καὶ2532CONJ ἐλάλησαν2980V-AAI-3P ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

23 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM αὐταῖς846D-DPF Σὺ4771P-NS λέγεις3004V-PAI-2S Οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM υἱός5207N-NSM μου1473P-GS 3588T-NSM ζῶν2198V-PAPNS καὶ2532CONJ 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM ταύτης3778D-GSF 3588T-NSM τεθνηκώς2348V-RAPNS καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS λέγεις3004V-PAI-2S Οὐχί3364ADV ἀλλὰ235CONJ 3588T-NSM υἱός5207N-NSM μου1473P-GS 3588T-NSM ζῶν2198V-PAPNS καὶ2532CONJ 3588T-NSM υἱός5207N-NSM σου4771P-GS 3588T-NSM τεθνηκώς2348V-RAPNS

24 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Λάβετέ2983V-AAD-2P μοι1473P-DS μάχαιραν3162N-ASF καὶ2532CONJ προσήνεγκαν4374V-AAI-3P τὴν3588T-ASF μάχαιραν3162N-ASF ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

25 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Διέλετε1244V-AAD-2P τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN τὸ3588T-ASN θηλάζον2337V-PAPAS τὸ3588T-ASN ζῶν2198V-PAPNS εἰς1519PREP δύο1417N-NUI καὶ2532CONJ δότε1325V-AAD-2P τὸ3588T-ASN ἥμισυ2255A-ASN αὐτοῦ846D-GSM ταύτῃ3778D-DSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἥμισυ2255A-ASN αὐτοῦ846D-GSM ταύτῃ3778D-DSF

26 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S 3588T-NSF γυνή1135N-NSF ἧς3739 R-GSF ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM 3588T-NSM ζῶν2198V-PAPNS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ὅτι3754CONJ ἐταράχθη5015V-API-3S 3588T-NSF μήτρα3388N-NSF αὐτῆς846D-GSF ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM υἱῷ5207N-DSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS κύριε2962N-VSM δότε1325V-AAD-2P αὐτῇ846D-DSF τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN καὶ2532CONJ θανάτῳ2288N-DSM μὴ3165ADV θανατώσητε2289V-AAS-2P αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF εἶπεν2036V-AAI-3S Μήτε3383CONJ ἐμοὶ1473P-DS μήτε3383CONJ αὐτῇ846D-DSF ἔστω1510V-PAD-3S διέλετε1244V-AAD-2P

27 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δότε1325V-AAD-2P τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN τῇ3588T-DSF εἰπούσῃ2036V-AAPDS Δότε1325V-AAD-2P αὐτῇ846D-DSF αὐτὸ846D-ASN καὶ2532CONJ θανάτῳ2288N-DSM μὴ3165ADV θανατώσητε2289V-AAS-2P αὐτόν846D-ASM αὐτὴ846D-NSF 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846D-GSM

28 καὶ2532CONJ ἤκουσαν191V-AAI-3P πᾶς3956A-NSM Ισραηλ2474N-PRI τὸ3588T-ASN κρίμα2917N-ASN τοῦτο3778D-ASN 3739 R-ASN ἔκρινεν2919V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-API-3P ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ὅτι3754CONJ εἶδον3708V-AAI-3P ὅτι3754CONJ φρόνησις5428N-NSF θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM τοῦ3588T-GSN ποιεῖν4160V-PAN δικαίωμα1345N-ASN

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Σαλωμων4672N-PRI βασιλεύων936V-PAPNS ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI

2 καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM οἳ3739 R-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P αὐτοῦ846D-GSM ΑζαριουN-PRI υἱὸς5207N-NSM Σαδωκ4524N-PRI

3 καὶ2532CONJ ΕλιαρεφN-PRI καὶ2532CONJ ΑχιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣαβαN-PRI γραμματεῖς1122N-NPM καὶ2532CONJ Ιωσαφατ2498N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑχιλιδN-PRI ὑπομιμνῄσκων5279V-PAPNS

4 καὶ2532CONJ ΣαδουχN-PRI καὶ2532CONJ Αβιαθαρ8N-PRI ἱερεῖς2409N-NPM

5 καὶ2532CONJ ΟρνιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM Ναθαν3481N-PRI ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPM καθεσταμένων2525V-RMPGP καὶ2532CONJ ΖαβουθN-PRI υἱὸς5207N-NSM Ναθαν3481N-PRI ἑταῖρος2083N-NSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

6 καὶ2532CONJ ΑχιηλN-PRI οἰκονόμος3623N-NSM καὶ2532CONJ ΕλιαβN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣαφN-PRI ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF πατριᾶς3965N-GSF καὶ2532CONJ ΑδωνιραμN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΕφραN-PRI ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPM φόρων5411N-GPM

7 Καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Σαλωμων4672N-PRI δώδεκα1427N-NUI καθεσταμένοι2525V-RMPNP ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-ASM Ισραηλ2474N-PRI χορηγεῖν5524V-PAN τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM μῆνα3303N-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἐνιαυτῷ1763N-DSM ἐγίνετο1096V-IMI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ἕνα1519A-ASM χορηγεῖν5524V-PAN

8 καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN τὰ3588T-APN ὀνόματα3686N-APN αὐτῶν846D-GPM ΒενωρN-PRI ἐν1722PREP ὄρει3735N-DSN Εφραιμ2187N-PRI εἷς1519A-NSM

9 υἱὸς5207N-NSM ΡηχαβN-PRI ἐν1722PREP ΜαχεμαςN-PRI καὶ2532CONJ ΒηθαλαμινN-PRI καὶ2532CONJ ΒαιθσαμυςN-PRI καὶ2532CONJ ΑιλωνN-PRI ἕως2193PREP ΒαιθανανN-PRI εἷς1519A-NSM

10 υἱὸς5207N-NSM ΕσωθN-PRI ΒηρβηθνεμαN-PRI ΛουσαμηνχαN-PRI καὶ2532CONJ ΡησφαραN-PRI

11 ΧιναναδαβN-PRI καὶ2532CONJ ΑναφαθιN-PRI ἀνὴρ435N-NSM ΤαβληθN-PRI θυγάτηρ2364N-NSF Σαλωμων4672N-PRI ἦν1510V-IAI-3S αὐτῷ846D-DSM εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF εἷς1519A-NSM

12 ΒακχαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑχιλιδN-PRI ΘααναχN-PRI καὶ2532CONJ ΜεκεδωN-PRI καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM ΣανN-PRI 3588T-NSM παρὰ3844PREP ΣεσαθανN-PRI ὑποκάτω5270PREP τοῦ3588T-GSM ΕσραεN-PRI καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP ΒαισαφουδN-PRI ΕβελμαωλαN-PRI ἕως2193PREP ΜαεβερN-PRI ΛουκαμN-PRI εἷς1519A-NSM

13 υἱὸς5207N-NSM ΓαβερN-PRI ἐν1722PREP ΡεμαθN-PRI ΓαλααδN-PRI τούτῳ3778D-DSM σχοίνισμαN-NSN ΕρεγαβαN-PRI 3739 R-NSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ΒασανN-PRI ἑξήκοντα1835N-NUI πόλεις4172N-NPF μεγάλαι3173A-NPF τειχήρειςA-NPM καὶ2532CONJ μοχλοὶN-NPM χαλκοῖ5470A-NPM εἷς1519A-NSM

14 ΑχιναδαβN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑχελN-PRI ΜααναινN-PRI εἷς1519A-NSM

15 ΑχιμααςN-PRI ἐν1722PREP ΝεφθαλιN-PRI καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ΒασεμμαθN-PRI θυγατέρα2364N-ASF Σαλωμων4672N-PRI εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF εἷς1519A-NSM

16 ΒααναN-PRI υἱὸς5207N-NSM Χουσι1473N-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ΜααλαθN-PRI εἷς1519A-NSM

17  Ιωσαφατ2498N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΦουασουδN-PRI ἐν1722PREP Ισσαχαρ2466N-PRI

18  ΣαμααN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΗλαN-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Βενιαμιν958N-PRI

19  ΓαβερN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑδαιN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF Γαδ1045N-PRI γῇ1065N-DSF ΣηωνN-PRI βασιλέως935N-GSM τοῦ3588T-GSM ΕσεβωνN-PRI καὶ2532CONJ ΩγN-PRI βασιλέως935N-GSM τοῦ3588T-GSM ΒασανN-PRI καὶ2532CONJ νασιφN-PRI εἷς1519A-NSM ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Ιουδα2448N-PRI

20  

21  

22  καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN δέοντα1210V-PAPNP τῷ3588T-DSM Σαλωμων4672N-PRI ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF μιᾷ1519A-DSF τριάκοντα5144N-NUI κόροι2884N-NPM σεμιδάλεως4585N-GSF καὶ2532CONJ ἑξήκοντα1835N-NUI κόροι2884N-NPM ἀλεύρου224N-GSN κεκοπανισμένουV-RMPGS

23  καὶ2532CONJ δέκα1176N-NUI μόσχοι3448N-NPM ἐκλεκτοὶ1588A-NPM καὶ2532CONJ εἴκοσι1501N-NUI βόες1016N-NPM νομάδεςN-NPM καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI πρόβατα4263N-NPN ἐκτὸς1622PREP ἐλάφωνN-GPM καὶ2532CONJ δορκάδων1393N-GPF καὶ2532CONJ ὀρνίθων3733N-GPM ἐκλεκτῶν1588A-GPM σιτευτά4618A-APN

24  ὅτι3754CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἄρχων757V-PAPNS πέραν4008PREP τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S αὐτῷ846D-DSM εἰρήνη1515N-NSF ἐκ1537PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN μερῶν3313N-GPN κυκλόθεν2943ADV

25  

26  

27  Καὶ2532CONJ ἐχορήγουν5524V-IAI-3P οἱ3588T-NPM καθεσταμένοι2525V-RMPNP οὕτως3778ADV τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN διαγγέλματαN-NPN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF τράπεζαν5132N-ASF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἕκαστος1538A-NSM μῆνα3303N-ASM αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV παραλλάσσουσινV-PAI-3P λόγον3056N-ASM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF κριθὰς2915N-APF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἄχυρον892N-ASN τοῖς3588T-DPM ἵπποις2462N-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN ἅρμασιν716N-DPN ᾖρον142V-IAI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM οὗ3739 R-GSM ἂν302PRT 1510V-PAS-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM ἕκαστος1538A-NSM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF σύνταξινN-ASF αὐτοῦ846D-GSM

28  

29  Καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S κύριος2962N-NSM φρόνησιν5428N-ASF τῷ3588T-DSM Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ σοφίαν4678N-ASF πολλὴν4183A-ASF σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ χύμαN-ASN καρδίας2588N-GSF ὡς3739CONJ 3588T-NSF ἄμμος285N-NSF 3588T-NSF παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF

30  καὶ2532CONJ ἐπληθύνθη4129V-API-3S Σαλωμων4672N-PRI σφόδρα4970ADV ὑπὲρ5228PREP τὴν3588T-ASF φρόνησιν5428N-ASF πάντων3956A-GPM ἀρχαίων744A-GPM ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ ὑπὲρ5228PREP πάντας3956A-APM φρονίμους5429A-APM Αἰγύπτου125N-GSF

31 καὶ2532CONJ ἐσοφίσατο4679V-ANI-3S ὑπὲρ5228PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM καὶ2532CONJ ἐσοφίσατο4679V-ANI-3S ὑπὲρ5228PREP ΓαιθανN-PRI τὸν3588T-ASM ΕζραίτηνN-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΑιμανN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΧαλκαλN-PRI καὶ2532CONJ ΔαρδαN-PRI υἱοὺς5207N-APM ΜαλN-PRI

32  καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI τρισχιλίας5153A-APF παραβολάς3850N-APF καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P ᾠδαὶ3592N-NPF αὐτοῦ846D-GSM πεντακισχίλιαι4000A-NPF

33  καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S περὶ4012PREP τῶν3588T-GPN ξύλων3586N-GPN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF κέδρου2748N-GSF τῆς3588T-GSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Λιβάνῳ3030N-DSM καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ὑσσώπου5301N-GSF τῆς3588T-GSF ἐκπορευομένης1607V-PMPGS διὰ1223PREP τοῦ3588T-GSM τοίχου5109N-GSM καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S περὶ4012PREP τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN καὶ2532CONJ περὶ4012PREP τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN καὶ2532CONJ περὶ4012PREP τῶν3588T-GPN ἑρπετῶν2062N-GPN καὶ2532CONJ περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM ἰχθύων2486N-GPM

34  καὶ2532CONJ παρεγίνοντο3854V-IMI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM λαοὶ2992N-NPM ἀκοῦσαι191V-AAN τῆς3588T-GSF σοφίας4678N-GSF Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ ἐλάμβανεν2983V-IAI-3S δῶρα1435N-APN παρὰ3844PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM βασιλέων935N-GPM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ὅσοι3745A-NPM ἤκουον191V-IAI-3P τῆς3588T-GSF σοφίας4678N-GSF αὐτοῦ846D-GSM
Καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI τὴν3588T-ASF θυγατέρα2364N-ASF Φαραω5328N-PRI ἑαυτῷ1438D-DSM εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ εἰσήγαγεν1521V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF Δαυιδ1138N-PRI ἕως2193PREP συντελέσαι4931V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ἑαυτοῦ1438D-GSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN τεῖχος5038N-ASN Ιερουσαλημ2419N-PRI
τότε5119ADV ἀνέβη305V-AAI-3S Φαραω5328N-PRI βασιλεὺς935N-NSM Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ προκατελάβετοV-ANI-3S τὴν3588T-ASF ΓαζερN-PRI καὶ2532CONJ ἐνεπύρισενV-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΧανανίτηνN-ASM τὸν3588T-ASM κατοικοῦντα2730V-PAPAS ἐν1722PREP ΜεργαβN-PRI καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτὰς846D-APF Φαραω5328N-PRI ἀποστολὰς651N-APF θυγατρὶ2364N-DSF αὐτοῦ846D-GSM γυναικὶ1135N-DSF Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ Σαλωμων4672N-PRI ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ΓαζερN-PRI

Κεφάλαιο 5

1  Καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ΧιραμN-PRI βασιλεὺς935N-NSM Τύρου5184N-GSF τοὺς3588T-APM παῖδας3816N-APM αὐτοῦ846D-GSM χρῖσαι5548V-AAN τὸν3588T-ASM Σαλωμων4672N-PRI ἀντὶ473PREP Δαυιδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ ἀγαπῶν25V-PAPNS ἦν1510V-IAI-3S ΧιραμN-PRI τὸν3588T-ASM Δαυιδ1138N-PRI πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-GSF

2  καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI πρὸς4314PREP ΧιραμN-PRI λέγων3004V-PAPNS

3  Σὺ4771P-NS οἶδας1492V-RAI-2S Δαυιδ1138N-PRI τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM μου1473P-GS ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐδύνατο1410V-IMI-3S οἰκοδομῆσαι3618V-AAN οἶκον3624N-ASM τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM μου1473P-GS ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῶν3588T-GPM πολέμων4171N-GPM τῶν3588T-GPM κυκλωσάντων2944V-AAPGP αὐτὸν846D-ASM ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN δοῦναι1325V-AAN κύριον2962N-ASM αὐτοὺς846D-APM ὑπὸ5259PREP τὰ3588T-APN ἴχνη2487N-APN τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

4  καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἀνέπαυσε373V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS ἐμοὶ1473P-DS κυκλόθεν2943ADV οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐπίβουλοςN-NSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἀπάντημαN-ASN πονηρόν4190A-ASN

5  καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS λέγω3004V-PAI-1S οἰκοδομῆσαι3618V-AAN οἶκον3624N-ASM τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM μου1473P-GS καθὼς2531ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM μου1473P-GS λέγων3004V-PAPNS 3588T-NSM υἱός5207N-NSM σου4771P-GS ὃν3739 R-ASM δώσω1325V-FAI-1S ἀντὶ473PREP σοῦ4771P-GS ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM σου4771P-GS οὗτος3778D-NSM οἰκοδομήσει3618V-FAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN μου1473P-GS

6  καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἔντειλαι1781V-AAN καὶ2532CONJ κοψάτωσάν2875V-AAD-3P μοι1473P-DS ξύλα3586N-APN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ οἱ3588T-NPM δοῦλοί1401N-NPM μου1473P-GS μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM μισθὸν3408N-ASM δουλείας1397N-APF σου4771P-GS δώσω1325V-FAI-1S σοι4771P-DS κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐὰν1437CONJ εἴπῃς3004V-AAS-2S ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS οἶδας1492V-RAI-2S ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἡμῖν1473P-DP εἰδὼς3708V-RAPNS ξύλα3586N-APN κόπτειν2875V-PAN καθὼς2531ADV οἱ3588T-NPM Σιδώνιοι4606N-NPM

7  καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S καθὼς2531ADV ἤκουσεν191V-AAI-3S ΧιραμN-PRI τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM Σαλωμων4672N-PRI ἐχάρη5463V-API-3S σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εὐλογητὸς2128A-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM σήμερον4594ADV ὃς3739 R-NSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI υἱὸν5207N-ASM φρόνιμον5429A-ASM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τὸν3588T-ASM πολὺν4183A-ASM τοῦτον3778D-ASM

8  καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S πρὸς4314PREP Σαλωμων4672N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἀκήκοα191V-RAI-1S περὶ4012PREP πάντων3956A-GPM ὧν3739 R-GPM ἀπέσταλκας649V-RAI-2S πρός4314PREP με1473P-AS ἐγὼ1473P-NS ποιήσω4160V-AAS-1S πᾶν3956A-ASN θέλημά2307N-ASN σου4771P-GS ξύλα3586N-APN κέδριναA-APN καὶ2532CONJ πεύκιναA-APN

9  οἱ3588T-NPM δοῦλοί1401N-NPM μου1473P-GS κατάξουσιν2609V-FAI-3P αὐτὰ846D-APN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF ἐγὼ1473P-NS θήσομαι5087V-FMI-1S αὐτὰ846D-APN σχεδίαςN-APF ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM οὗ3364 R-GSM ἐὰν1437CONJ ἀποστείλῃς649V-AAS-2S πρός4314PREP με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐκτινάξω1621V-AAS-1S αὐτὰ846D-APN ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἀρεῖς142V-FAI-3S καὶ2532CONJ ποιήσεις4160V-FAI-3S τὸ3588T-ASN θέλημά2307N-ASN μου1473P-GS τοῦ3588T-GSN δοῦναι1325V-AAN ἄρτους740N-APM τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM μου1473P-GS

10  καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ΧιραμN-PRI διδοὺς1325V-PAPNS τῷ3588T-DSM Σαλωμων4672N-PRI κέδρους2748N-APF καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN θέλημα2307N-ASN αὐτοῦ846D-GSM

11  καὶ2532CONJ Σαλωμων4672N-PRI ἔδωκεν1325V-AAI-3S τῷ3588T-DSM ΧιραμN-PRI εἴκοσι1501N-NUI χιλιάδας5505N-APF κόρους2884N-APM πυροῦ4448N-GSM καὶ2532CONJ μαχιρN-PRI τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἴκοσι1501N-NUI χιλιάδας5505N-APF βεθN-PRI ἐλαίου1637N-GSN κεκομμένου2875V-RMPGS κατὰ2596PREP τοῦτο3778D-ASN ἐδίδου1325V-IMI-3S Σαλωμων4672N-PRI τῷ3588T-DSM ΧιραμN-PRI κατ2596PREP ἐνιαυτόν1763N-ASM

12  καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S σοφίαν4678N-ASF τῷ3588T-DSM Σαλωμων4672N-PRI καθὼς2531ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S εἰρήνη1515N-NSF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ΧιραμN-PRI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ διέθεντο1303V-AMI-3P διαθήκην1242N-ASF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM ἑαυτῶν1438D-GPM

13  καὶ2532CONJ ἀνήνεγκεν399V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM φόρον5411N-ASM ἐκ1537PREP παντὸς3956A-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM φόρος5411N-NSM τριάκοντα5144N-NUI χιλιάδες5505N-NPF ἀνδρῶν435N-GPM

14  καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM Λίβανον3030N-ASM δέκα1176N-NUI χιλιάδες5505N-APF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM μηνί3303N-DSM ἀλλασσόμενοι236V-PMPNP μῆνα3303N-ASM ἦσαν1510V-IAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Λιβάνῳ3030N-DSM καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI μῆνας3303N-APM ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ΑδωνιραμN-PRI ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM φόρου5411N-GSM

15  καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S τῷ3588T-DSM Σαλωμων4672N-PRI ἑβδομήκοντα1440N-NUI χιλιάδες5505N-NPF αἴροντες142V-PAPNP ἄρσινN-ASF καὶ2532CONJ ὀγδοήκοντα3589N-NUI χιλιάδες5505N-NPF λατόμων2998V-PAPNS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN

16  χωρὶς5565ADV ἀρχόντων758N-GPM τῶν3588T-GPM καθεσταμένων2525V-RMPGP ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPM ἔργων2041N-GPN τῶν3588T-GPM Σαλωμων4672N-PRI τρεῖς5140A-NPF χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ ἑξακόσιοι1812A-NPM ἐπιστάται1988N-NPM οἱ3588T-NPM ποιοῦντες4160V-PAPNP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN

17  

18  καὶ2532CONJ ἡτοίμασαν2090V-AAI-3P τοὺς3588T-APM λίθους3037N-APM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ξύλα3586N-APN τρία5140A-APN ἔτη2094N-APN

Κεφάλαιο 6

1 Καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN τεσσαρακοστῷA-DSN καὶ2532CONJ τετρακοσιοστῷA-DSN ἔτει2094N-DSN τῆς3588T-GSF ἐξόδου1841N-GSF υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF τῷ3588T-DSN ἔτει2094N-DSN τῷ3588T-DSN τετάρτῳ5067A-DSN ἐν1722PREP μηνὶ3303N-DSM τῷ3588T-DSM δευτέρῳ1208A-DSM βασιλεύοντος936V-PAPGS τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM Σαλωμων4672N-PRI ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI
καὶ2532CONJ ἐνετείλατο1781V-ANI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ αἴρουσιν142V-PAI-3P λίθους3037N-APM μεγάλους3173A-APM τιμίους5093A-APM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM θεμέλιον2310N-ASM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM καὶ2532CONJ λίθους3037N-APM ἀπελεκήτουςA-APM
καὶ2532CONJ ἐπελέκησανV-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΧιραμN-PRI καὶ2532CONJ ἔβαλαν906V-AAI-3P αὐτούς846D-APM
ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἔτει2094N-DSN τῷ3588T-DSM τετάρτῳ5067A-DSM ἐθεμελίωσεν2311V-AAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP μηνὶ3303N-DSM ΝισωN-PRI τῷ3588T-DSM δευτέρῳ1208A-DSM μηνί3303N-DSM
ἐν1722PREP ἑνδεκάτῳ1734A-DSM ἐνιαυτῷ1763N-DSM ἐν1722PREP μηνὶ3303N-DSM Βααλ896N-PRI [οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM μὴν3303PRT 3588T-NSM ὄγδοος3590A-NSM συνετελέσθη4931V-API-3S 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM εἰς1519PREP πάντα3956A-ASM λόγον3056N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP πᾶσαν3956A-ASF διάταξινN-ASF αὐτοῦ846D-GSM

2 καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM ὃν3739 R-ASM ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Σαλωμων4672N-PRI τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM τεσσαράκοντα5062N-NUI πήχεων4083A-GPM μῆκος3372N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἴκοσι1501N-NUI ἐν1722PREP πήχει4083A-DSM πλάτος4114N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πέντε4002N-NUI καὶ2532CONJ εἴκοσι1501N-NUI ἐν1722PREP πήχει4083A-DSM τὸ3588T-ASN ὕψος5311N-ASN αὐτοῦ846D-GSM

3 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN αιλαμN-PRI κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSM ναοῦ3485N-GSM εἴκοσι1501N-NUI ἐν1722PREP πήχει4083A-DSM μῆκος3372N-ASN αὐτοῦ846D-GSN εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλάτος4114N-ASN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM καὶ2532CONJ δέκα1176N-NUI ἐν1722PREP πήχει4083A-DSM τὸ3588T-ASN πλάτος4114N-ASN αὐτοῦ846D-GSM κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM καὶ2532CONJ συνετέλεσεν4931V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM

4 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM θυρίδας2376N-APF παρακυπτομένας3879V-PMPAP κρυπτάς2927A-APF

5 καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM τοῖχον5109N-ASM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM μέλαθραN-APN κυκλόθεν2943ADV τῷ3588T-DSM ναῷ3485N-DSM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN δαβιρN-PRI καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S πλευρὰς4125N-APF κυκλόθεν2943ADV

6 3588T-NSF πλευρὰ4125N-NSF 3588T-NSF ὑποκάτω5270PREP πέντε4002N-NUI πήχεων4083A-GPM τὸ3588T-ASN πλάτος4114N-ASN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN μέσον3319A-ASM ἕξ1803N-NUI καὶ2532CONJ 3588T-NSF τρίτη5154A-NSF ἑπτὰ2033N-NUI ἐν1722PREP πήχει4083A-DSM τὸ3588T-ASN πλάτος4114N-ASN αὐτῆς846D-GSF ὅτι3754CONJ διάστημα1292N-ASN ἔδωκεν1325V-AAI-3S τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM κυκλόθεν2943ADV ἔξωθεν1855ADV τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ὅπως3704CONJ μὴ3165ADV ἐπιλαμβάνωνται1949V-PMS-3P τῶν3588T-GPM τοίχων5109N-GPM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM

7 καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN οἰκοδομεῖσθαι3618V-PMN αὐτὸν846D-ASM λίθοις3037N-DPM ἀκροτόμοιςA-DPM ἀργοῖς692A-DPM ᾠκοδομήθη3618V-API-3S καὶ2532CONJ σφῦρα4974N-NSF καὶ2532CONJ πέλεκυςN-NSN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN σκεῦος4632N-NSN σιδηροῦν4603A-NSN οὐκ3364ADV ἠκούσθη191V-FPI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN οἰκοδομεῖσθαι3618V-PMN αὐτόν846D-ASM

8 καὶ2532CONJ 3588T-NSM πυλὼν4440N-NSM τῆς3588T-GSF πλευρᾶς4125N-GSF τῆς3588T-GSF ὑποκάτωθενPREP ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF ὠμίανN-ASF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τὴν3588T-ASF δεξιάν1188A-ASF καὶ2532CONJ ἑλικτὴA-NSF ἀνάβασιςN-NSF εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN μέσον3319A-ASN καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF μέσης3319A-GSF ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN τριώροφαA-APN

9 καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM καὶ2532CONJ συνετέλεσεν4931V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐκοιλοστάθμησενV-AAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM κέδροις2748N-DPF

10 καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ἐνδέσμουςN-APM δι1223PREP ὅλου3650A-GSM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM πέντε4002N-NUI ἐν1722PREP πήχει4083A-DSM τὸ3588T-NSN ὕψος5311N-NSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ συνέσχεν4912V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ἔνδεσμονN-ASM ἐν1722PREP ξύλοις3586N-DPN κεδρίνοιςA-DPN

11  

12  

13  

14  

15 Καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S τοὺς3588T-APM τοίχους5109N-APM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM διὰ1223PREP ξύλων3586N-GPN κεδρίνωνA-GPN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ἐδάφους1475N-GSN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τῶν3588T-GPF δοκῶν1385N-GPF καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τῶν3588T-GPM τοίχων5109N-GPM ἐκοιλοστάθμησενV-AAI-3S συνεχόμενα4912V-PMPAP ξύλοις3586N-DPN ἔσωθεν2081ADV καὶ2532CONJ περιέσχεν4023V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ἔσω2080ADV τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ἐν1722PREP πλευραῖς4125N-DPF πευκίναιςA-DPF

16 καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S τοὺς3588T-APM εἴκοσι1501N-NUI πήχεις4083A-APM ἀπ575PREP ἄκρου206A-GSM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τὸ3588T-ASN πλευρὸνN-ASN τὸ3588T-ASN ἓν1519A-ASN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ἐδάφους1475N-GSN ἕως2193PREP τῶν3588T-GPF δοκῶν1385N-GPF καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN δαβιρN-PRI εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἅγιον40A-ASM τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM

17 καὶ2532CONJ τεσσαράκοντα5062N-NUI πηχῶν4083N-GPM ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM ναὸς3485N-NSM κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN

18  

19 τοῦ3588T-GSN δαβιρN-PRI ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ἔσωθεν2081ADV δοῦναι1325V-AAN ἐκεῖ1563ADV τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF διαθήκης1242N-GSF κυρίου2962N-GSM

20 εἴκοσι1501N-NUI πήχεις4083A-APM μῆκος3372N-ASN καὶ2532CONJ εἴκοσι1501N-NUI πήχεις4083A-APM πλάτος4114N-ASN καὶ2532CONJ εἴκοσι1501N-NUI πήχεις4083A-APM τὸ3588T-ASN ὕψος5311N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ περιέσχεν4023V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM χρυσίῳ5553N-DSN συγκεκλεισμένῳ4788V-RMPDS καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S θυσιαστήριον2379N-ASN

21 κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSN δαβιρN-PRI καὶ2532CONJ περιέσχεν4023V-AAI-3S αὐτὸ846D-ASN χρυσίῳ5553N-DSN

22 καὶ2532CONJ ὅλον3650A-ASM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM περιέσχεν4023V-AAI-3S χρυσίῳ5553N-DSN ἕως2193PREP συντελείας4930N-GSF παντὸς3956A-GSM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM

23 Καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN δαβιρN-PRI δύο1417N-NUI χερουβιν5502N-PRI δέκα1176N-NUI πήχεων4083A-GPM μέγεθος3174N-ASN ἐσταθμωμένονV-AMPAS

24 καὶ2532CONJ πέντε4002N-NUI πήχεων4083A-GPM πτερύγιον4419N-ASN τοῦ3588T-GSN χερουβ5502N-PRI τοῦ3588T-GSN ἑνός1519A-GSN καὶ2532CONJ πέντε4002N-NUI πήχεων4083A-GPM πτερύγιον4419N-ASN αὐτοῦ846D-GSN τὸ3588T-ASN δεύτερον1208A-ASN ἐν1722PREP πήχει4083A-DSM δέκα1176N-NUI ἀπὸ575PREP μέρους3313N-GSN πτερυγίου4419N-GSN αὐτοῦ846D-GSN εἰς1519PREP μέρος3313N-ASN πτερυγίου4419N-GSN αὐτοῦ846D-GSN

25 οὕτως3778ADV τῷ3588T-DSN χερουβ5502N-PRI τῷ3588T-DSN δευτέρῳ1208A-DSN ἐν1722PREP μέτρῳ3358N-DSN ἑνὶ1519A-DSN συντέλεια4930N-NSF μία1520A-NSF ἀμφοτέροις297A-DPM

26 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὕψος5311N-NSN τοῦ3588T-GSN χερουβ5502N-PRI τοῦ3588T-GSN ἑνὸς1519A-GSN δέκα1176N-NUI ἐν1722PREP πήχει4083A-DSM καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV τὸ3588T-NSN χερουβ5502N-PRI τὸ3588T-NSN δεύτερον1208A-NSN

27 καὶ2532CONJ ἀμφότερα297A-APN τὰ3588T-APN χερουβιν5502N-PRI ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐσωτάτου2082A-GSMS καὶ2532CONJ διεπέτασενV-AAI-3S τὰς3588T-APF πτέρυγας4420N-APF αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ ἥπτετο680V-IMI-3S πτέρυξ4420N-NSF μία1520A-NSF τοῦ3588T-GSM τοίχου5109N-GSM καὶ2532CONJ πτέρυξ4420N-NSF ἥπτετο680V-IMI-3S τοῦ3588T-GSM τοίχου5109N-GSM τοῦ3588T-GSN δευτέρου1208A-GSN καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF πτέρυγες4420N-NPF αὐτῶν846D-GPM αἱ3588T-NPF ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ἥπτοντο680V-IMI-3P πτέρυξ4420N-NSF πτέρυγος4420N-GSF

28 καὶ2532CONJ περιέσχεν4023V-AAI-3S τὰ3588T-APN χερουβιν5502N-PRI χρυσίῳ5553N-DSN

29 καὶ2532CONJ πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM τοίχους5109N-APM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM κύκλῳ2945N-DSM ἐγκολαπτὰV-AAPAP ἔγραψεν1125V-AAI-3S γραφίδιN-DSF χερουβιν5502N-PRI καὶ2532CONJ φοίνικες5404N-NPM τῷ3588T-DSM ἐσωτέρῳ2082A-DSMC καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ἐξωτέρῳ1857A-DSM

30 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἔδαφος1475N-ASN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM περιέσχεν4023V-AAI-3S χρυσίῳ5553N-DSN τοῦ3588T-GSM ἐσωτάτου2082A-GSMS καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM ἐξωτάτου1857A-GSMS

31 Καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN θυρώματιN-DSN τοῦ3588T-GSN δαβιρN-PRI ἐποίησεν4160V-AAI-3S θύρας2374N-APF ξύλων3586N-GPN ἀρκευθίνωνA-GPN καὶ2532CONJ φλιὰςN-APF πενταπλᾶςA-APF

32 καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI θύρας2374N-APF ξύλων3586N-GPN πευκίνωνA-GPN καὶ2532CONJ ἐγκολαπτὰV-AAPAP ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM ἐγκεκολαμμέναV-RMPAP χερουβιν5502N-PRI καὶ2532CONJ φοίνικας5404N-APM καὶ2532CONJ πέταλαN-APN διαπεπετασμέναV-RMPAP καὶ2532CONJ περιέσχεν4023V-AAI-3S χρυσίῳ5553N-DSN καὶ2532CONJ κατέβαινεν2597V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN χερουβιν5502N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM φοίνικας5404N-APM τὸ3588T-ASN χρυσίον5553N-ASN

33 καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV ἐποίησεν4160V-AAI-3S τῷ3588T-DSM πυλῶνι4440N-DSM τοῦ3588T-GSM ναοῦ3485N-GSM φλιαὶN-NPF ξύλων3586N-GPN ἀρκευθίνωνA-GPN στοαὶ4745N-NPF τετραπλῶςADV

34 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἀμφοτέραις297A-DPF ταῖς3588T-DPF θύραις2374N-DPF ξύλα3586N-APN πεύκιναA-APN δύο1417N-NUI πτυχαὶN-NPF 3588T-NSF θύρα2374N-NSF 3588T-NSF μία1520A-NSF καὶ2532CONJ στροφεῖςN-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI πτυχαὶN-NPF 3588T-NSF θύρα2374N-NSF 3588T-NSF δευτέρα1208A-NSF στρεφόμενα4762V-PMPAP

35 ἐγκεκολαμμέναV-RMPAP χερουβιν5502N-PRI καὶ2532CONJ φοίνικες5404N-NPM καὶ2532CONJ διαπεπετασμέναV-RMPAP πέταλαN-APN καὶ2532CONJ περιεχόμενα4023V-PMPAP χρυσίῳ5553N-DSN καταγομένῳ2609V-PMPDS ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ἐκτύπωσινN-ASF

36 καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S τὴν3588T-ASF αὐλὴν833N-ASF τὴν3588T-ASF ἐσωτάτην2082A-ASFS τρεῖς5140A-APM στίχουςN-APM ἀπελεκήτωνV-RAPNS καὶ2532CONJ στίχοςN-NSM κατειργασμένης2716V-RMPGS κέδρου2748N-GSF κυκλόθεν2943ADV
καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησε3618V-AAI-3S καταπέτασμα2665N-ASN τῆς3588T-GSF αὐλῆς833N-GSF τοῦ3588T-GSN αιλαμN-PRI τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSM ναοῦ3485N-GSM

37  

38  

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI τρισκαίδεκαN-NUI ἔτεσιν2094N-DPN

2 καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM δρυμῷN-DSM τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM ἑκατὸν1540N-NUI πήχεις4083A-NPM μῆκος3372N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI πήχεις4083A-NPM πλάτος4114N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τριάκοντα5144N-NUI πηχῶν4083N-GPM ὕψος5311N-NSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τριῶν5140A-GPM στίχωνN-GPM στύλων4769N-GPM κεδρίνωνA-GPM καὶ2532CONJ ὠμίαιN-NPF κέδριναιA-NPF τοῖς3588T-DPM στύλοις4769N-DPM

3 καὶ2532CONJ ἐφάτνωσενV-AAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ἄνωθεν509ADV ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPF πλευρῶν4125N-GPF τῶν3588T-GPM στύλων4769N-GPM καὶ2532CONJ ἀριθμὸς706N-NSM τῶν3588T-GPM στύλων4769N-GPM τεσσαράκοντα5062N-NUI καὶ2532CONJ πέντε4002N-NUI δέκα1176N-NUI καὶ2532CONJ πέντε4002N-NUI 3588T-NSM στίχοςN-NSM

4 καὶ2532CONJ μέλαθραN-APN τρία5140A-APN καὶ2532CONJ χώρα5561N-NSF ἐπὶ1909PREP χώραν5561N-ASF τρισσῶςADV

5 καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN θυρώματαN-APN καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF χῶραι5561N-NPF τετράγωνοι5068A-NPF μεμελαθρωμέναιV-RMPNP καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN θυρώματοςN-GSN ἐπὶ1909PREP θύραν2374N-ASF τρισσῶςADV

6 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN αιλαμN-PRI τῶν3588T-GPM στύλων4769N-GPM πεντήκοντα4004N-NUI πηχῶν4083N-GPM μῆκος3372N-ASN καὶ2532CONJ τριάκοντα5144N-NUI ἐν1722PREP πλάτει4116A-DSM ἐζυγωμέναV-RMPAP αιλαμN-PRI ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ στῦλοι4769N-NPM καὶ2532CONJ πάχοςN-NSN ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτῆς846D-GSF τοῖς3588T-DPM αιλαμμινN-PRI

7 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN αιλαμN-PRI τῶν3588T-GPM θρόνων2362N-GPM οὗ3739 R-GSM κρινεῖ2919V-FAI-3S ἐκεῖ1563ADV αιλαμN-PRI τοῦ3588T-GSN κριτηρίου2922N-GSN

8 καὶ2532CONJ οἶκος3624N-NSM αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP 3739 R-DSM καθήσεται2524V-FMI-3S ἐκεῖ1563ADV αὐλὴ833N-NSF μία1520A-NSF ἐξελισσομένηV-PMPNS τούτοις3778D-DPM κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ οἶκον3624N-ASM τῇ3588T-DSF θυγατρὶ2364N-DSF Φαραω5328N-PRI ἣν3739 R-ASF ἔλαβεν2983V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN αιλαμN-PRI τοῦτο3778D-ASN

9 πάντα3956A-APN ταῦτα3778D-APN ἐκ1537PREP λίθων3037N-GPM τιμίων5093A-GPM κεκολαμμέναV-RMPAP ἐκ1537PREP διαστήματος1292N-GSN ἔσωθεν2081ADV καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN θεμελίου2310N-GSN ἕως2193PREP τῶν3588T-GPN γεισῶνN-GPN καὶ2532CONJ ἔξωθεν1855ADV εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF αὐλὴν833N-ASF τὴν3588T-ASF μεγάλην3173A-ASF

10 τὴν3588T-ASF τεθεμελιωμένην2311V-RMPAS ἐν1722PREP τιμίοις5093A-DPM λίθοις3037N-DPM μεγάλοις3173A-DPM λίθοις3037N-DPM δεκαπήχεσινA-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ὀκταπήχεσινA-DPM

11 καὶ2532CONJ ἐπάνωθενADV τιμίοις5093A-DPM κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN μέτρον3358N-ASN ἀπελεκήτωνV-RAPNS καὶ2532CONJ κέδροις2748N-DPF

12 τῆς3588T-GSF αὐλῆς833N-GSF τῆς3588T-GSF μεγάλης3173A-GSF κύκλῳ2945N-DSM τρεῖς5140A-NPM στίχοιN-NPM ἀπελεκήτωνV-RAPNS καὶ2532CONJ στίχοςN-NSM κεκολαμμένηςV-RMPGS κέδρου2748N-GSF
καὶ2532CONJ συνετέλεσεν4931V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI ὅλον3650A-ASM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

13 Καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΧιραμN-PRI ἐκ1537PREP Τύρου5184N-GSF

14 υἱὸν5207N-ASM γυναικὸς1135N-GSF χήρας5503N-GSF καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF ΝεφθαλιN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἀνὴρ435N-NSM Τύριος5183N-NSM τέκτων5045N-NSM χαλκοῦ5475A-GSM καὶ2532CONJ πεπληρωμένος4137V-RMPNS τῆς3588T-GSF τέχνης5078N-GSF καὶ2532CONJ συνέσεως4907N-GSF καὶ2532CONJ ἐπιγνώσεως1922N-GSF τοῦ3588T-GSN ποιεῖν4160V-PAN πᾶν3956A-ASN ἔργον2041N-ASN ἐν1722PREP χαλκῷ5475A-DSM καὶ2532CONJ εἰσήχθη1521V-API-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN

15 καὶ2532CONJ ἐχώνευσενV-AAI-3S τοὺς3588T-APM δύο1417N-NUI στύλους4769N-APM τῷ3588T-DSN αιλαμN-PRI τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ὀκτωκαίδεκαN-NUI πήχεις4083A-NPM ὕψος5311N-NSN τοῦ3588T-GSM στύλου4769N-GSM καὶ2532CONJ περίμετρονN-NSN τέσσαρες5064A-APM καὶ2532CONJ δέκα1176N-NUI πήχεις4083A-NPM ἐκύκλου2944N-GSM αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πάχοςN-NSN τοῦ3588T-GSM στύλου4769N-GSM τεσσάρων5064A-GPM δακτύλων1147N-GPM τὰ3588T-APN κοιλώματαN-APN καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV 3588T-NSM στῦλος4769N-NSM 3588T-NSM δεύτερος1208A-NSM

16 καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI ἐπιθέματαN-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S δοῦναι1325V-AAN ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF κεφαλὰς2776N-APF τῶν3588T-GPM στύλων4769N-GPM χωνευτὰA-APN χαλκᾶ5470A-APN πέντε4002N-NUI πήχεις4083A-APM τὸ3588T-NSN ὕψος5311N-NSN τοῦ3588T-GSN ἐπιθέματοςN-GSN τοῦ3588T-GSM ἑνός1519A-GSM καὶ2532CONJ πέντε4002N-NUI πήχεις4083A-NPM τὸ3588T-NSN ὕψος5311N-NSN τοῦ3588T-GSN ἐπιθέματοςN-GSN τοῦ3588T-GSM δευτέρου1208A-GSM

17 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S δύο1417N-NUI δίκτυα1350N-APN περικαλύψαι4028V-AAN τὸ3588T-ASN ἐπίθεμαN-ASN τῶν3588T-GPM στύλων4769N-GPM καὶ2532CONJ δίκτυον1350N-ASN τῷ3588T-DSN ἐπιθέματιN-DSN τῷ3588T-DSN ἑνί1519A-DSN καὶ2532CONJ δίκτυον1350N-ASN τῷ3588T-DSN ἐπιθέματιN-DSN τῷ3588T-DSN δευτέρῳ1208A-DSN

18 καὶ2532CONJ ἔργον2041N-ASN κρεμαστόνA-ASN δύο1417N-NUI στίχοιN-NPM ῥοῶνN-GPF χαλκῶν5470A-GPF δεδικτυωμένοιV-RMPNP ἔργον2041N-ASN κρεμαστόνA-ASN στίχοςN-NSM ἐπὶ1909PREP στίχονN-ASM καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV ἐποίησεν4160V-AAI-3S τῷ3588T-DSN ἐπιθέματιN-DSN τῷ3588T-DSN δευτέρῳ1208A-DSN

19  καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPF κεφαλῶν2776N-GPF τῶν3588T-GPM στύλων4769N-GPM ἔργον2041N-ASN κρίνου2918N-GSN κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN αιλαμN-PRI τεσσάρων5064A-GPM πηχῶν4083N-GPM

20  καὶ2532CONJ μέλαθρονN-ASN ἐπ1909PREP ἀμφοτέρων297A-GPM τῶν3588T-GPM στύλων4769N-GPM καὶ2532CONJ ἐπάνωθενADV τῶν3588T-GPF πλευρῶν4125N-GPF ἐπίθεμαN-ASN τὸ3588T-ASN μέλαθρονN-ASN τῷ3588T-DSN πάχειN-DSN

21 καὶ2532CONJ ἔστησεν2476V-AAI-3S τοὺς3588T-APM στύλους4769N-APM τοῦ3588T-GSN αιλαμN-PRI τοῦ3588T-GSM ναοῦ3485N-GSM καὶ2532CONJ ἔστησεν2476V-AAI-3S τὸν3588T-ASM στῦλον4769N-ASM τὸν3588T-ASM ἕνα1519A-ASM καὶ2532CONJ ἐπεκάλεσενV-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ΙαχουμN-PRI καὶ2532CONJ ἔστησεν2476V-AAI-3S τὸν3588T-ASM στῦλον4769N-ASM τὸν3588T-ASM δεύτερον1208A-ASM καὶ2532CONJ ἐπεκάλεσενV-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ΒααζN-PRI

22  

23 Καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF δέκα1176N-NUI ἐν1722PREP πήχει4083A-DSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN χείλους5491N-GSN αὐτῆς846D-GSF ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN χείλους5491N-GSN αὐτῆς846D-GSF στρογγύλονA-ASN κύκλῳ2945N-DSM τὸ3588T-NSN αὐτό846D-NSN πέντε4002N-NUI ἐν1722PREP πήχει4083A-DSM τὸ3588T-NSN ὕψος5311N-NSN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ συνηγμένοι4863V-RMPNP τρεῖς5140A-NPM καὶ2532CONJ τριάκοντα5144N-NUI ἐν1722PREP πήχει4083A-DSM ἐκύκλουν2944V-IAI-3P αὐτήν846D-ASF

24 καὶ2532CONJ ὑποστηρίγματαN-NPN ὑποκάτωθενADV τοῦ3588T-GSN χείλους5491N-GSN αὐτῆς846D-GSF κυκλόθεν2943ADV ἐκύκλουν2944V-IAI-3P αὐτήν846D-ASF δέκα1176N-NUI ἐν1722PREP πήχει4083A-DSM κυκλόθεν2943ADV ἀνιστᾶν450V-PAPAS τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF

25 καὶ2532CONJ δώδεκα1427N-NUI βόες1016N-NPM ὑποκάτω5270PREP τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF οἱ3588T-NPM τρεῖς5140A-NPM ἐπιβλέποντες1914V-PAPNP βορρᾶν1005N-ASM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τρεῖς5140A-NPM ἐπιβλέποντες1914V-PAPNP θάλασσαν2281N-ASF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τρεῖς5140A-NPM ἐπιβλέποντες1914V-PAPNP νότον3558N-ASM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τρεῖς5140A-NPM ἐπιβλέποντες1914V-PAPNP ἀνατολήν395N-ASF καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὀπίσθιαA-APN εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM καὶ2532CONJ 3588T-NSF θάλασσα2281N-NSF ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM ἐπάνωθενADV

26 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN χεῖλος5491N-NSN αὐτῆς846D-GSF ὡς3739CONJ ἔργον2041N-ASN χείλους5491N-GSN ποτηρίου4221N-GSN βλαστὸς986N-NSM κρίνου2918N-GSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πάχοςN-NSN αὐτοῦ846D-GSM παλαιστήςN-GSF

27 Καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S δέκα1176N-NUI μεχωνωθN-PRI χαλκᾶς5470A-APF πέντε4002N-NUI πήχεις4083A-APM μῆκος3372N-ASN τῆς3588T-GSF μεχωνωθN-PRI τῆς3588T-GSF μιᾶς1519A-GSF καὶ2532CONJ τέσσαρες5064A-NPM πήχεις4083A-NPM πλάτος4114N-NSN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἓξ1803N-NUI ἐν1722PREP πήχει4083A-DSM ὕψος5311N-NSN αὐτῆς846D-GSF

28 καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN ἔργον2041N-NSN τῶν3588T-GPF μεχωνωθN-PRI σύγκλειστονN-NSN αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ σύγκλειστονN-NSN ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPM ἐξεχομένων1810V-PMPGP

29 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN συγκλείσματαN-APN αὐτῶν846D-GPM ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPM ἐξεχομένων1810V-PMPGP λέοντες3023N-NPM καὶ2532CONJ βόες1016N-NPM καὶ2532CONJ χερουβιν5502N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPM ἐξεχομένων1810V-PMPGP οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ ἐπάνωθενADV καὶ2532CONJ ὑποκάτωθενADV τῶν3588T-GPM λεόντων3023N-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM βοῶν1016N-GPM χῶραι5561N-NPF ἔργον2041N-ASN καταβάσεως2600N-GSF

30 καὶ2532CONJ τέσσαρες5064A-NPM τροχοὶ5164N-NPM χαλκοῖ5470A-NPM τῇ3588T-DSF μεχωνωθN-PRI τῇ3588T-DSF μιᾷ1519A-DSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN προσέχοντα4337V-PAPNP χαλκᾶ5470A-NPN καὶ2532CONJ τέσσαρα5064A-ASM μέρη3313N-APN αὐτῶν846D-GPM ὠμίαιN-NPF ὑποκάτω5270PREP τῶν3588T-GPM λουτήρωνN-GPM

31  

32 καὶ2532CONJ χεῖρες5495N-NPF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM τροχοῖς5164N-DPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF μεχωνωθN-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὕψος5311N-NSN τοῦ3588T-GSM τροχοῦ5164N-GSM τοῦ3588T-GSM ἑνὸς1519A-GSM πήχεος4083N-GSM καὶ2532CONJ ἡμίσους2255A-GSM

33 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἔργον2041N-NSN τῶν3588T-GPM τροχῶν5164N-GPM ἔργον2041N-NSN τροχῶν5164N-GPM ἅρματος716N-GSN αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM νῶτοι3558N-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSF πραγματεία4230N-NSF αὐτῶν846D-GPM τὰ3588T-NPN πάντα3956A-NPN χωνευτάA-NPN

34 αἱ3588T-NPF τέσσαρες5064A-NPF ὠμίαιN-NPF ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPM τεσσάρων5064A-GPM γωνιῶν1137N-GPF τῆς3588T-GSF μεχωνωθN-PRI τῆς3588T-GSF μιᾶς1519A-GSF ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF μεχωνωθN-PRI οἱ3588T-NPM ὦμοι3676INJ αὐτῆς846D-GSF

35 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF τῆς3588T-GSF μεχωνωθN-PRI ἥμισυ2255A-ASN τοῦ3588T-GSM πήχεος4083A-GSM μέγεθος3174N-ASN στρογγύλονN-ASN κύκλῳ2945N-DSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF τῆς3588T-GSF μεχωνωθN-PRI καὶ2532CONJ ἀρχὴ746N-NSF χειρῶν5495N-GPF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN συγκλείσματαN-NPN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἠνοίγετο455V-IMI-3S ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF ἀρχὰς746N-APF τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτῆς846D-GSF

36 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN συγκλείσματαN-APN αὐτῆς846D-GSF χερουβιν5502N-PRI καὶ2532CONJ λέοντες3023N-NPM καὶ2532CONJ φοίνικες5404N-NPM ἑστῶτα2476V-RAPNP ἐχόμενον2192V-PMPAS ἕκαστον1538A-ASM κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἔσω2080ADV καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κυκλόθεν2943ADV

37 κατ2596PREP αὐτὴν846D-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF δέκα1176N-NUI μεχωνωθN-PRI τάξιν5010N-ASF μίαν1520A-ASF καὶ2532CONJ μέτρον3358N-ASN ἓν1519A-ASN πάσαις3956A-DPF

38 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S δέκα1176N-NUI χυτροκαύλουςN-APM χαλκοῦς5475A-APM τεσσαράκοντα5062N-NUI χοεῖςN-APM χωροῦντα5562V-PAPAS τὸν3588T-ASM χυτρόκαυλονN-ASM τὸν3588T-ASM ἕνα1519A-ASM μετρήσει3354N-DSF 3588T-NSM χυτρόκαυλοςN-NSM 3588T-NSM εἷς1519A-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF μεχωνωθN-PRI τῆς3588T-GSF μιᾶς1519A-GSF ταῖς3588T-DPF δέκα1176N-NUI μεχωνωθN-PRI

39 καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S τὰς3588T-APF δέκα1176N-NUI μεχωνωθN-PRI πέντε4002N-NUI ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ὠμίαςN-GSF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPF καὶ2532CONJ πέντε4002N-NUI ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ὠμίαςN-GSF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ἐξ1537PREP ἀριστερῶν710A-GPF καὶ2532CONJ 3588T-NSF θάλασσα2281N-NSF ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ὠμίαςN-GSF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPF κατ2596PREP ἀνατολὰς395N-APF ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN κλίτουςN-GSN τοῦ3588T-GSM νότου3558N-GSM

40 Καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S ΧιραμN-PRI τοὺς3588T-APM λέβηταςN-APM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θερμάστρειςN-APF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF φιάλας5357N-APF καὶ2532CONJ συνετέλεσεν4931V-AAI-3S ΧιραμN-PRI ποιῶν4169A-GPM πάντα3956A-ASM τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN 3739 R-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Σαλωμων4672N-PRI ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM κυρίου2962N-GSM

41 στύλους4769N-APM δύο1417N-NUI καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN στρεπτὰA-APN τῶν3588T-GPM στύλων4769N-GPM ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPF κεφαλῶν2776N-GPF τῶν3588T-GPM στύλων4769N-GPM δύο1417N-NUI καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN δίκτυα1350N-APN δύο1417N-NUI τοῦ3588T-GSN καλύπτειν2572V-PAN ἀμφότερα297A-APN τὰ3588T-APN στρεπτὰA-APN τῶν3588T-GPF γλυφῶνN-GPF τὰ3588T-APN ὄντα1510V-PAPAP ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPM στύλων4769N-GPM

42 τὰς3588T-APF ῥόαςN-APF τετρακοσίας5071A-APF ἀμφοτέροις297A-DPN τοῖς3588T-DPN δικτύοις1350N-DPN δύο1417N-NUI στίχοιN-NPM ῥοῶνN-GPF τῷ3588T-DSN δικτύῳ1350N-DSN τῷ3588T-DSN ἑνὶ1519A-DSN περικαλύπτειν4028V-PAN ἀμφότερα297A-APN τὰ3588T-APN στρεπτὰA-APN ἐπ1909PREP ἀμφοτέροις297A-DPM τοῖς3588T-DPM στύλοις4769N-DPM

43 καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF μεχωνωθN-PRI δέκα1176N-NUI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM χυτροκαύλουςN-APM δέκα1176N-NUI ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPF μεχωνωθN-PRI

44 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF μίαν1520A-ASF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM βόας1016N-APM δώδεκα1427N-NUI ὑποκάτω5270PREP τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF

45 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM λέβηταςN-APM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θερμάστρειςN-APF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF φιάλας5357N-APF καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN 3739 R-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S ΧιραμN-PRI τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Σαλωμων4672N-PRI τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM στῦλοι4769N-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI καὶ2532CONJ ὀκτὼ3638N-NUI τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM κυρίου2962N-GSM πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM 3739 R-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S ΧιραμN-PRI χαλκᾶ5470A-APN ἄρδηνADV

46 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM περιοίκῳ4040A-DSM τοῦ3588T-GSM Ιορδάνου2446N-GSM ἐχώνευσενV-AAI-3S αὐτὰ846D-APN 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πάχειN-DSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ΣοκχωθN-PRI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ΣιραN-PRI

47 οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S σταθμὸςN-NSM τοῦ3588T-GSM χαλκοῦ5475A-GSM οὗ3739 R-GSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN ταῦτα3778D-APN ἐκ1537PREP πλήθους4128N-GSN σφόδρα4970ADV οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S τέρμαN-ASN τῷ3588T-DSM σταθμῷN-DSM τοῦ3588T-GSM χαλκοῦ5475A-GSM

48 Καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Σαλωμων4672N-PRI τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN 3739 R-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM κυρίου2962N-GSM τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN τὸ3588T-ASN χρυσοῦν5552A-ASN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF τράπεζαν5132N-ASF ἐφ1909PREP ἧς3739 R-GSF οἱ3588T-NPM ἄρτοι740N-NPM τῆς3588T-GSF προσφορᾶς4376N-GSF χρυσῆν5552A-ASF

49 καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF λυχνίας3087N-APF πέντε4002N-NUI ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPF καὶ2532CONJ πέντε4002N-NUI ἐξ1537PREP ἀριστερῶν710A-GPF κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSN δαβιρN-PRI χρυσᾶς5552A-GSF συγκλειομένας4788V-PMPAP καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN λαμπάδιαN-APN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM λύχνους3088N-APM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἐπαρυστρίδαςN-APF χρυσᾶς5552A-GSF

50 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN πρόθυραN-APN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἧλοι2247N-NPM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF φιάλαι5357N-NPF καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN τρύβλια5165N-NPN καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF θυίσκαιN-NPF χρυσαῖ5552A-NPF σύγκλεισταA-NPN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN θυρώματαN-APN τῶν3588T-GPF θυρῶν2374N-GPF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐσωτάτου2082A-GSMS ἁγίου40A-GSM τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM ναοῦ3485N-GSM χρυσᾶς5552A-GSF

51 καὶ2532CONJ ἀνεπληρώθη378V-API-3S πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN 3739 R-ASN ἐποίησεν4160V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI οἴκου3624N-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἰσήνεγκεν1533V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI τὰ3588T-APN ἅγια40A-APN Δαυιδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἅγια40A-APN Σαλωμων4672N-PRI τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN χρυσίον5553N-ASN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN ἔδωκεν1325V-AAI-3S εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM θησαυροὺς2344N-APM οἴκου3624N-GSM κυρίου2962N-GSM

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN συντελέσαι4931V-AAN Σαλωμων4672N-PRI τοῦ3588T-GSN οἰκοδομῆσαι3618V-AAN τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ἑαυτοῦ1438D-GSM μετὰ3326PREP εἴκοσι1501N-NUI ἔτη2094N-APN τότε5119ADV ἐξεκκλησίασενV-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Σαλωμων4672N-PRI πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM πρεσβυτέρους4245N-APM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP Σιων4622N-PRI τοῦ3588T-GSN ἀνενεγκεῖν399V-AAN τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF διαθήκης1242N-GSF κυρίου2962N-GSM ἐκ1537PREP πόλεως4172N-GSF Δαυιδ1138N-PRI [αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S Σιων4622N-PRI

2 ἐν1722PREP μηνὶ3303N-DSM ΑθανινN-PRI

3 καὶ2532CONJ ἦραν142V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF

4 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN σκήνωμα4638N-ASN τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τὰ3588T-APN ἅγια40A-APN τὰ3588T-APN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σκηνώματι4638N-DSN τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

5 καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἔμπροσθεν1715PREP τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF θύοντες2380V-PAPNP πρόβατα4263N-APN καὶ2532CONJ βόας1016N-APM ἀναρίθμητα382A-APN

6 καὶ2532CONJ εἰσφέρουσιν1533V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM αὐτῆς846D-GSF εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN δαβιρN-PRI τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἅγια40A-APN τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM ὑπὸ5259PREP τὰς3588T-APF πτέρυγας4420N-APF τῶν3588T-GPN χερουβιν5502N-PRI

7 ὅτι3754CONJ τὰ3588T-NPN χερουβιν5502N-PRI διαπεπετασμέναV-RMPNP ταῖς3588T-DPF πτέρυξιν4420N-DPF ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF καὶ2532CONJ περιεκάλυπτον4028V-IAI-3P τὰ3588T-NPN χερουβιν5502N-PRI ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἅγια40A-APN αὐτῆς846D-GSF ἐπάνωθενADV

8 καὶ2532CONJ ὑπερεῖχον5242V-IAI-3P τὰ3588T-APN ἡγιασμένα37V-RMPAP καὶ2532CONJ ἐνεβλέποντο1689V-IMI-3P αἱ3588T-NPF κεφαλαὶ2776N-NPF τῶν3588T-GPM ἡγιασμένων37V-RMPGP ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM εἰς1519PREP πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSN δαβιρN-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ὠπτάνοντο3700V-IMI-3P ἔξω1854ADV

9 οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κιβωτῷ2787N-DSF πλὴν4133ADV δύο1417N-NUI πλάκες4109N-NPF λίθιναι3035A-NPF πλάκες4109N-NPF τῆς3588T-GSF διαθήκης1242N-GSF ἃς3739 R-APF ἔθηκεν5087V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV ΜωυσῆςN-NSM ἐν1722PREP ΧωρηβN-PRI 3739 R-APN διέθετο1303V-ANI-3S κύριος2962N-NSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐκπορεύεσθαι1607V-PMN αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF

10 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ ἐξῆλθον1831V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ἁγίου40N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF νεφέλη3507N-NSF ἔπλησεν4130V-AAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM

11 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδύναντο1410V-IMI-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM στῆναι2476V-AAN λειτουργεῖν3008V-PAN ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῆς3588T-GSF νεφέλης3507N-GSF ὅτι3754CONJ ἔπλησεν4130V-AAI-3S δόξα1391N-NSF κυρίου2962N-GSM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM

12  

13  

14 Καὶ2532CONJ ἀπέστρεψεν654V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εὐλόγησεν2127V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM πάντα3956A-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF ἐκκλησία1577N-NSF Ισραηλ2474N-PRI εἱστήκει2476V-YAI-3S

15 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εὐλογητὸς2128A-NSM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI σήμερον4594ADV ὃς3739 R-NSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στόματι4750N-DSN αὐτοῦ846D-GSM περὶ4012PREP Δαυιδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χερσὶν5495N-DPF αὐτοῦ846D-GSM ἐπλήρωσεν4137V-AAI-3S λέγων3004V-PAPNS

16 Ἀφ575PREP ἧς3739 R-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἐξήγαγον1806V-AAI-1S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF οὐκ3364ADV ἐξελεξάμην1586V-AMI-1S ἐν1722PREP πόλει4172N-DSF ἐν1722PREP ἑνὶ1519A-DSN σκήπτρῳN-DSN Ισραηλ2474N-PRI τοῦ3588T-GSN οἰκοδομῆσαι3618V-AAN οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSN εἶναι1510V-PAN τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN μου1473P-GS ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ἐξελεξάμην1586V-AMI-1S ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI εἶναι1510V-PAN τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN μου1473P-GS ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ἐξελεξάμην1586V-AMI-1S τὸν3588T-ASM Δαυιδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSN εἶναι1510V-PAN ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI

17 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF Δαυιδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-GS οἰκοδομῆσαι3618V-AAN οἶκον3624N-ASM τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI

18 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM μου1473P-GS Ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ἦλθεν2064V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF σου4771P-GS τοῦ3588T-GSN οἰκοδομῆσαι3618V-AAN οἶκον3624N-ASM τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN μου1473P-GS καλῶς2570ADV ἐποίησας4160V-AAI-2S ὅτι3754CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF σου4771P-GS

19 πλὴν4133ADV σὺ4771P-NS οὐκ3364ADV οἰκοδομήσεις3618V-FAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ἀλλ235CONJ 3739 R-NSF 3588T-NSM υἱός5207N-NSM σου4771P-GS 3588T-NSM ἐξελθὼν1831V-AAPNS ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF πλευρῶν4125N-GPF σου4771P-GS οὗτος3778D-NSM οἰκοδομήσει3618V-FAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN μου1473P-GS

20 καὶ2532CONJ ἀνέστησεν450V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN αὐτοῦ846D-GSM 3739 R-ASN ἐλάλησεν2980V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀνέστην450V-AAI-1S ἀντὶ473PREP Δαυιδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐκάθισα2523V-AAI-1S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM Ισραηλ2474N-PRI καθὼς2531ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησα3618V-AAI-1S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI

21 καὶ2532CONJ ἐθέμην5087V-AMI-1S ἐκεῖ1563ADV τόπον5117N-ASM τῇ3588T-DSF κιβωτῷ2787N-DSF ἐν1722PREP 3739 R-DSF ἐστιν1510V-PAI-3S ἐκεῖ1563ADV διαθήκη1242N-NSF κυρίου2962N-GSM ἣν3739 R-ASF διέθετο1303V-ANI-3S κύριος2962N-NSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM ἡμῶν1473P-GP ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐξαγαγεῖν1806V-AAN αὐτὸν846D-ASM αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF

22 Καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN κυρίου2962N-GSM ἐνώπιον1799PREP πάσης3956A-GSF ἐκκλησίας1577N-GSF Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ διεπέτασενV-AAI-3S τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM

23 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ὡς3739CONJ σὺ4771P-NS θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οὐρανῷ3772N-DSM ἄνω507ADV καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF κάτω2736ADV φυλάσσων5442V-PAPNS διαθήκην1242N-ASF καὶ2532CONJ ἔλεος1656N-NSM τῷ3588T-DSM δούλῳ1401N-DSM σου4771P-GS τῷ3588T-DSM πορευομένῳ4198V-PMPDS ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

24 3739 R-APN ἐφύλαξας5442V-AAI-2S τῷ3588T-DSM δούλῳ1401N-DSM σου4771P-GS Δαυιδ1138N-PRI τῷ3588T-DSM πατρί3962N-DSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐλάλησας2980V-AAI-2S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στόματί4750N-DSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP χερσίν5495N-DPF σου4771P-GS ἐπλήρωσας4137V-AAI-2S ὡς3739CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF αὕτη3778D-NSF

25 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI φύλαξον5442V-AAD-2S τῷ3588T-DSM δούλῳ1401N-DSM σου4771P-GS τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI τῷ3588T-DSM πατρί3962N-DSM μου1473P-GS 3739 R-APN ἐλάλησας2980V-AAI-2S αὐτῷ846D-DSM λέγων3004V-PAPNS Οὐκ3364ADV ἐξαρθήσεταί1808V-FPI-3S σου4771P-GS ἀνὴρ435N-NSM ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN μου1473P-GS καθήμενος2521V-PMPNS ἐπὶ1909PREP θρόνου2362N-GSM Ισραηλ2474N-PRI πλὴν4133ADV ἐὰν1437CONJ φυλάξωνται5442V-AMS-3P τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN σου4771P-GS τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτῶν846D-GPM τοῦ3588T-GSN πορεύεσθαι4198V-PMN ἐνώπιον1799PREP ἐμοῦ1473P-GS καθὼς2531ADV ἐπορεύθης4198V-API-2S ἐνώπιον1799PREP ἐμοῦ1473P-GS

26 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI πιστωθήτω4104V-APD-3S δὴ1161PRT τὸ3588T-ASN ῥῆμά4487N-ASN σου4771P-GS τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI τῷ3588T-DSM πατρί3962N-DSM μου1473P-GS

27 ὅτι3754CONJ εἰ1487CONJ ἀληθῶς230ADV κατοικήσει2730V-FAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM μετὰ3326PREP ἀνθρώπων444N-GPM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF εἰ1487CONJ 3588T-NSM οὐρανὸς3772N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM οὐρανὸς3772N-NSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM οὐκ3364ADV ἀρκέσουσίν714V-FAI-3P σοι4771P-DS πλὴν4133ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM οὗτος3778D-NSM ὃν3739 R-ASM ᾠκοδόμησα3618V-AAI-1S τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN σου4771P-GS

28 καὶ2532CONJ ἐπιβλέψῃ1914V-AMS-2S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF δέησίν1162N-ASF μου1473P-GS κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἀκούειν191V-PAN τῆς3588T-GSF τέρψεωςN-GSF ἧς3739 R-GSF 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS προσεύχεται4336V-PMI-3S ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS σήμερον4594ADV

29 τοῦ3588T-GSN εἶναι1510V-PAN ὀφθαλμούς3788N-APM σου4771P-GS ἠνεῳγμένους455V-RMPAP εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦτον3778D-ASM ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ νυκτός3571N-GSF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM ὃν3739 R-ASM εἶπας2036V-AAI-2S Ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-NSN ὄνομά3686N-NSN μου1473P-GS ἐκεῖ1563ADV τοῦ3588T-GSN εἰσακούειν1522V-PAN τῆς3588T-GSF προσευχῆς4335N-GSF ἧς3739 R-GSF προσεύχεται4336V-PMI-3S 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM τοῦτον3778D-ASM ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ νυκτός3571N-GSF

30 καὶ2532CONJ εἰσακούσῃ1522V-AMS-2S τῆς3588T-GSF δεήσεως1162N-GSF τοῦ3588T-GSM δούλου1401N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM σου4771P-GS Ισραηλ2474N-PRI 3739 R-APN ἂν302PRT προσεύξωνται4336V-AMS-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM τοῦτον3778D-ASM καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS εἰσακούσῃ1522V-AMS-2S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM τῆς3588T-GSF κατοικήσεώς2731N-GSF σου4771P-GS ἐν1722PREP οὐρανῷ3772N-DSM καὶ2532CONJ ποιήσεις4160V-FAI-3S καὶ2532CONJ ἵλεως2436ADV ἔσῃ1510V-FMI-2S

31 ὅσα3745A-APN ἂν302PRT ἁμάρτῃ264V-AAS-3S ἕκαστος1538A-NSM τῷ3588T-DSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ λάβῃ2983V-AAS-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM ἀρὰν685N-ASF τοῦ3588T-GSN ἀρᾶσθαιV-PMN αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἔλθῃ2064V-AAS-3S καὶ2532CONJ ἐξαγορεύσῃV-AAS-3S κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN σου4771P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM τούτῳ3778D-DSM

32 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS εἰσακούσει1522V-FAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ποιήσεις4160V-FAI-3S καὶ2532CONJ κρινεῖς2919V-FAI-3S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM σου4771P-GS Ισραηλ2474N-PRI ἀνομηθῆναιV-APN ἄνομον459A-ASM δοῦναι1325V-AAN τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN δικαιῶσαι1344V-AAN δίκαιον1342A-ASM δοῦναι1325V-AAN αὐτῷ846D-DSM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF δικαιοσύνην1343N-ASF