Βασιλειών Β

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN ἀποθανεῖν599V-AAN Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ Δαυιδ1138N-PRI ἀνέστρεψεν390V-AAI-3S τύπτων5180V-PAPNS τὸν3588T-ASM ΑμαληκN-PRI καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ἐν1722PREP ΣεκελακN-PRI ἡμέρας2250N-APF δύο1417N-NUI

2 καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF τρίτῃ5154A-DSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἀνὴρ435N-NSM ἦλθεν2064V-AAI-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἱμάτια2440N-NPN αὐτοῦ846D-GSM διερρωγότα1284V-RAPNP καὶ2532CONJ γῆ1065N-NSF ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἰσελθεῖν1525V-AAN αὐτὸν846D-ASM πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Δαυιδ1138N-PRI Πόθεν4159ADV σὺ4771P-NS παραγίνῃ3854V-PMS-2S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF Ισραηλ2474N-PRI ἐγὼ1473P-NS διασέσῳσμαι1295V-RMI-1S

4 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Δαυιδ1138N-PRI Τίς5100I-NSM 3588T-NSM λόγος3056N-NSM οὗτος3778D-NSM ἀπάγγειλόν518V-AAD-2S μοι1473P-DS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ὅτι3754CONJ Ἔφυγεν5343V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM πολέμου4171N-GSM καὶ2532CONJ πεπτώκασι4098V-RAI-3P πολλοὶ4183A-NPM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ ἀπέθανον599V-AAI-3P καὶ2532ADV ἀπέθανεν599V-AAI-3S καὶ2532CONJ Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ ΙωναθανN-PRI 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἀπέθανεν599V-AAI-3S

5 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI τῷ3588T-DSN παιδαρίῳ3808N-DSN τῷ3588T-DSN ἀπαγγέλλοντι518V-PAPDS αὐτῷ846D-DSM Πῶς4459ADV οἶδας1492V-RAI-2S ὅτι3754CONJ τέθνηκεν2348V-RAI-3S Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ ΙωναθανN-PRI 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM αὐτοῦ846D-GSM

6 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN τὸ3588T-NSN ἀπαγγέλλον518V-PAPNS αὐτῷ846D-DSM ΠεριπτώματιN-DSN περιέπεσον4045V-AAI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN τῷ3588T-DSM ΓελβουεN-PRI καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ Σαουλ4549N-PRI ἐπεστήρικτο1991V-IMI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN δόρυN-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ τὰ3588T-NPN ἅρματα716N-NPN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἱππάρχαιN-NPM συνῆψανV-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM

7 καὶ2532CONJ ἐπέβλεψεν1914V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὀπίσω3694ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶδέν3708V-AAI-3S με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐκάλεσέν2564V-AAI-3S με1473P-AS καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Ἰδοὺ2400INJ ἐγώ1473P-NS

8 καὶ2532CONJ εἶπέν3004V-AAI-3S μοι1473P-DS Τίς5100I-NSM εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NS καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S ΑμαληκίτηςN-PRI ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S

9 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Στῆθι2476V-APD-2S δὴ1161PRT ἐπάνω1883ADV μου1473P-GS καὶ2532CONJ θανάτωσόν2289V-AAD-2S με1473P-AS ὅτι3754CONJ κατέσχεν2722V-AAI-3S με1473P-AS σκότος4655N-ASN δεινόν1170A-ASN ὅτι3754CONJ πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS

10 καὶ2532CONJ ἐπέστην2186V-AAI-1S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐθανάτωσα2289V-AAI-1S αὐτόν846D-ASM ὅτι3754CONJ ᾔδειν1492V-YAI-1S ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV ζήσεται2198V-FMI-3S μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN πεσεῖν4098V-AAN αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-1S τὸ3588T-ASN βασίλειον933N-ASN τὸ3588T-ASN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM χλιδῶναN-ASM τὸν3588T-ASM ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM βραχίονος1023N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐνήνοχα5342V-RAI-1S αὐτὰ846D-APN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM μου1473P-GS ὧδε3592ADV

11 καὶ2532CONJ ἐκράτησεν2902V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI τῶν3588T-GPN ἱματίων2440N-GPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ διέρρηξεν1284V-AAI-3S αὐτά846D-APN καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM οἱ3588T-NPM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM διέρρηξαν1284V-AAI-3P τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN αὐτῶν846D-GPM

12 καὶ2532CONJ ἐκόψαντο2875V-AMI-3P καὶ2532CONJ ἔκλαυσαν2799V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐνήστευσαν3522V-AAI-3P ἕως2193CONJ δείλης1169A-GSF ἐπὶ1909PREP Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ΙωναθανN-PRI τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ισραηλ2474N-PRI ὅτι3754CONJ ἐπλήγησαν4141V-API-3P ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI τῷ3588T-DSN παιδαρίῳ3808N-DSN τῷ3588T-DSN ἀπαγγέλλοντι518V-PAPDS αὐτῷ846D-DSM Πόθεν4159ADV εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Υἱὸς5207N-NSM ἀνδρὸς435N-GSM παροίκου3941A-GSM ΑμαληκίτουN-PRI ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S

14 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Δαυιδ1138N-PRI Πῶς4459ADV οὐκ3364ADV ἐφοβήθης5399V-API-2S ἐπενεγκεῖν2018V-AAN χεῖρά5495N-ASF σου4771P-GS διαφθεῖραι1311V-AAN τὸν3588T-ASM χριστὸν5547N-ASM κυρίου2962N-GSM

15 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ἓν1519A-ASN τῶν3588T-GPN παιδαρίων3808N-GPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Προσελθὼν4334V-AAPNS ἀπάντησον528V-AAD-2S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

16 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Τὸ3588T-NSN αἷμά129N-NSN σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF σου4771P-GS ὅτι3754CONJ τὸ3588T-NSN στόμα4750N-NSN σου4771P-GS ἀπεκρίθη611V-API-3S κατὰ2596PREP σοῦ4771P-GS λέγων3004V-PAPNS ὅτι3754CONJ Ἐγὼ1473P-NS ἐθανάτωσα2289V-AAI-1S τὸν3588T-ASM χριστὸν5547N-ASM κυρίου2962N-GSM

17 Καὶ2532CONJ ἐθρήνησεν2354V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI τὸν3588T-ASM θρῆνον2355N-ASM τοῦτον3778D-ASM ἐπὶ1909PREP Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ΙωναθανN-PRI τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

18 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S τοῦ3588T-GSN διδάξαι1321V-AAN τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ιουδα2448N-PRI ἰδοὺ2400INJ γέγραπται1125V-RMI-3S ἐπὶ1909PREP βιβλίου975N-GSN τοῦ3588T-GSM εὐθοῦσA-GSM

19 ΣτήλωσονV-AAD-2S Ισραηλ2474N-PRI ὑπὲρ5228PREP τῶν3588T-GPM τεθνηκότων2348V-RAPGP ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὕψη5311N-APN σου4771P-GS τραυματιῶν5135N-GPM πῶς4459ADV ἔπεσαν4098V-AAI-3P δυνατοί1415A-NPM

20 μὴ3165ADV ἀναγγείλητε312V-AAS-2P ἐν1722PREP ΓεθN-PRI καὶ2532CONJ μὴ3165ADV εὐαγγελίσησθε2097V-AMS-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἐξόδοις1841N-DPF ἈσκαλῶνοςN-GS μήποτε3379ADV εὐφρανθῶσιν2165V-APS-3P θυγατέρες2364N-NPF ἀλλοφύλων246A-GPM μήποτε3379ADV ἀγαλλιάσωνται21V-AMS-3P θυγατέρες2364N-NPF τῶν3588T-GPM ἀπεριτμήτων564A-GPM

21 ὄρη3735N-VPN τὰ3588T-VPN ἐν1722PREP ΓελβουεN-PRI μὴ3165ADV καταβῇ2597V-AAS-3S δρόσοςN-NSF καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ὑετὸς5205N-NSM ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ ἀγροὶ68N-NPM ἀπαρχῶν536N-GPF ὅτι3754CONJ ἐκεῖ1563ADV προσωχθίσθη4360V-API-3S θυρεὸς2375N-NSM δυνατῶν1415A-GPM θυρεὸς2375N-NSM Σαουλ4549N-PRI οὐκ3364ADV ἐχρίσθη5548V-API-3S ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN

22 ἀφ575PREP αἵματος129N-GSN τραυματιῶν5135N-GPM ἀπὸ575PREP στέατοςN-GSN δυνατῶν1415A-GPM τόξον5115N-NSN ΙωναθανN-PRI οὐκ3364ADV ἀπεστράφη654V-API-3S κενὸν2756A-ASM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὀπίσω3694ADV καὶ2532CONJ ῥομφαία4501N-NSF Σαουλ4549N-PRI οὐκ3364ADV ἀνέκαμψεν344V-AAI-3S κενή2756A-NSF

23 Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ ΙωναθανN-PRI οἱ3588T-NPM ἠγαπημένοι25V-RMPNP καὶ2532CONJ ὡραῖοι5611A-NPM οὐ3364ADV διακεχωρισμένοι1316V-RMPNP εὐπρεπεῖςA-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ζωῇ2222N-DSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM θανάτῳ2288N-DSM αὐτῶν846D-GPM οὐ3364ADV διεχωρίσθησαν1316V-API-3P ὑπὲρ5228PREP ἀετοὺς105N-APM κοῦφοιA-NPM καὶ2532CONJ ὑπὲρ5228PREP λέοντας3023N-APM ἐκραταιώθησαν2901V-API-3P

24 θυγατέρες2364N-NPF Ισραηλ2474N-PRI ἐπὶ1909PREP Σαουλ4549N-PRI κλαύσατε2799V-AAD-2P τὸν3588T-ASM ἐνδιδύσκοντα1737V-PAPAS ὑμᾶς4771P-AP κόκκινα2847A-APN μετὰ3326PREP κόσμου2889N-GSM ὑμῶν4771P-GP τὸν3588T-ASM ἀναφέροντα399V-PAPAS κόσμον2889N-ASM χρυσοῦν5552A-ASM ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἐνδύματα1742N-APN ὑμῶν4771P-GP

25 πῶς4459ADV ἔπεσαν4098V-AAI-3P δυνατοὶ1415A-NPM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τοῦ3588T-GSM πολέμου4171N-GSM ΙωναθανN-PRI ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὕψη5311N-APN σου4771P-GS τραυματίαςN-NSM

26 ἀλγῶV-PAI-1S ἐπὶ1909PREP σοί4771P-DS ἄδελφέ80N-VSM μου1473P-GS ΙωναθανN-PRI ὡραιώθηςV-API-2S μοι1473P-DS σφόδρα4970ADV ἐθαυμαστώθη2296V-API-3S 3588T-NSF ἀγάπησίςN-NSF σου4771P-GS ἐμοὶ1473P-DS ὑπὲρ5228PREP ἀγάπησιν25N-ASF γυναικῶν1135N-GPF

27 πῶς4459ADV ἔπεσαν4098V-AAI-3P δυνατοὶ1415A-NPM καὶ2532CONJ ἀπώλοντο622V-AMI-3P σκεύη4632N-NPN πολεμικάA-NPN

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ ἐπηρώτησεν1905V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ἐν1722PREP κυρίῳ2962N-DSM λέγων3004V-PAPNS Εἰ1487CONJ ἀναβῶ305V-AAS-1S εἰς1519PREP μίαν1520A-ASF τῶν3588T-GPF πόλεων4172N-GPF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Ἀνάβηθι305V-APD-2S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI Ποῦ4225ADV ἀναβῶ305V-AAS-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εἰς1519PREP ΧεβρωνN-PRI

2 καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV Δαυιδ1138N-PRI εἰς1519PREP ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ ἀμφότεραι297A-NPF αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF αὐτοῦ846D-GSM ΑχινοομN-PRI 3588T-NSF ΙεζραηλῖτιςN-PRI καὶ2532CONJ ΑβιγαιαN-PRI 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF ΝαβαλN-PRI τοῦ3588T-GSM ΚαρμηλίουN-GSM

3 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM οἱ3588T-NPM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἕκαστος1538A-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ κατῴκουν2730V-IAI-3P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πόλεσιν4172N-DPF ΧεβρωνN-PRI

4 καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PMI-3P ἄνδρες435N-NPM τῆς3588T-GSF Ιουδαίας2449N-GSF καὶ2532CONJ χρίουσιν5548V-PAI-3P τὸν3588T-ASM Δαυιδ1138N-PRI ἐκεῖ1563ADV τοῦ3588T-GSN βασιλεύειν936V-PAN ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ιουδα2448N-PRI Καὶ2532CONJ ἀπήγγειλαν518V-AAI-3P τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI λέγοντες3004V-PAPNP ὅτι3754CONJ Οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ΙαβιςN-PRI τῆς3588T-GSF ΓαλααδίτιδοςN-PRI ἔθαψαν2290V-AAI-3P τὸν3588T-ASM Σαουλ4549N-PRI

5 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ἀγγέλους32N-APM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἡγουμένους2233V-PMPAP ΙαβιςN-PRI τῆς3588T-GSF ΓαλααδίτιδοςN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Εὐλογημένοι2127V-RPPNP ὑμεῖς4771P-NP τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ὅτι3754CONJ πεποιήκατε4160V-RAI-2P τὸ3588T-ASN ἔλεος1656N-ASN τοῦτο3778D-ASN ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ὑμῶν4771P-GP ἐπὶ1909PREP Σαουλ4549N-PRI τὸν3588T-ASM χριστὸν5547N-ASM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐθάψατε2290V-AAI-2P αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ΙωναθανN-PRI τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

6 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ποιήσαι4160V-AAO-3S κύριος2962N-NSM μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP ἔλεος1656N-NSM καὶ2532CONJ ἀλήθειαν225N-ASF καί2532CONJ γε1065PRT ἐγὼ1473P-NS ποιήσω4160V-AAS-1S μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP τὰ3588T-APN ἀγαθὰ18A-APN ταῦτα3778D-APN ὅτι3754CONJ ἐποιήσατε4160V-AAI-2P τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN

7 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV κραταιούσθωσαν2901V-PMD-3P αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ γίνεσθε1096V-PMD-2P εἰς1519PREP υἱοὺς5207N-APM δυνατούς1415A-APM ὅτι3754CONJ τέθνηκεν2348V-RAI-3S 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ὑμῶν4771P-GP Σαουλ4549N-PRI καί2532CONJ γε1065PRT ἐμὲ1473P-AS κέχρικεν5548V-RAI-3S 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM Ιουδα2448N-PRI ἐφ1909PREP ἑαυτοὺς1438D-APM εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM

8 Καὶ2532CONJ ΑβεννηρN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΝηρN-PRI ἀρχιστράτηγοςN-NSM τοῦ3588T-GSM Σαουλ4549N-PRI ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΙεβοσθεN-PRI υἱὸν5207N-ASM Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ ἀνεβίβασεν307V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF εἰς1519PREP ΜαναεμN-PRI

9 καὶ2532CONJ ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ΓαλααδῖτινN-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ΘασιριN-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ΙεζραελN-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Βενιαμιν958N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-ASM Ισραηλ2474N-PRI

10 τεσσαράκοντα5062N-NUI ἐτῶν2094N-GPN ΙεβοσθεN-PRI υἱὸς5207N-NSM Σαουλ4549N-PRI ὅτε3753ADV ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI ἔτη2094N-APN ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S πλὴν4133ADV τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Ιουδα2448N-PRI οἳ3739 R-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ὀπίσω3694ADV Δαυιδ1138N-PRI

11 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF ἃς3739 R-APF Δαυιδ1138N-PRI ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ἐν1722PREP ΧεβρωνN-PRI ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ιουδα2448N-PRI ἑπτὰ2033N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἓξ1803N-NUI μῆνας3303N-APM

12 Καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ΑβεννηρN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΝηρN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM παῖδες3816N-NPM ΙεβοσθεN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Σαουλ4549N-PRI ἐκ1537PREP ΜαναεμN-PRI εἰς1519PREP ΓαβαωνN-PRI

13 καὶ2532CONJ ΙωαβN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣαρουιαςN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM παῖδες3816N-NPM Δαυιδ1138N-PRI ἐξήλθοσαν1831V-AAI-3P ἐκ1537PREP ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ συναντῶσιν4876V-PAI-3P αὐτοῖς846D-DPM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κρήνηνN-ASF τὴν3588T-ASF ΓαβαωνN-PRI ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτό846D-ASN καὶ2532CONJ ἐκάθισαν2523V-AAI-3P οὗτοι3778D-NPM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κρήνηνN-ASF τὴν3588T-ASF ΓαβαωνN-PRI ἐντεῦθεν1782ADV καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κρήνηνN-ASF ἐντεῦθεν1782ADV

14 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΑβεννερN-PRI πρὸς4314PREP ΙωαβN-PRI Ἀναστήτωσαν450V-AAD-3P δὴ1161PRT τὰ3588T-APN παιδάρια3808N-APN καὶ2532CONJ παιξάτωσαν3815V-AAD-3P ἐνώπιον1799PREP ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΙωαβN-PRI Ἀναστήτωσαν450V-AAD-3P

15 καὶ2532CONJ ἀνέστησαν450V-AAI-3P καὶ2532CONJ παρῆλθον3928V-AAI-3P ἐν1722PREP ἀριθμῷ706N-DSM τῶν3588T-GPM παίδων3816N-GPM Βενιαμιν958N-PRI δώδεκα1427N-NUI τῶν3588T-GPM ΙεβοσθεN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ δώδεκα1427N-NUI ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM παίδων3816N-GPM Δαυιδ1138N-PRI

16 καὶ2532CONJ ἐκράτησαν2902V-AAI-3P ἕκαστος1538A-NSM τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τοῦ3588T-GSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ μάχαιρα3162N-NSF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP πλευρὰν4125N-ASF τοῦ3588T-GSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πίπτουσιν4098V-PAI-3P κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN αὐτό846D-ASN καὶ2532CONJ ἐκλήθη2564V-API-3S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM ἐκείνου1565D-GSM Μερὶς3310N-NSF τῶν3588T-GPM ἐπιβούλων1917N-GPF 3739 R-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP ΓαβαωνN-PRI

17 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S 3588T-NSM πόλεμος4171N-NSM σκληρὸς4642A-NSM ὥστε5620CONJ λίαν3029ADV ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ ἔπταισεν4417V-AAI-3S ΑβεννηρN-PRI καὶ2532CONJ ἄνδρες435N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἐνώπιον1799PREP παίδων3816N-GPM Δαυιδ1138N-PRI

18 καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P ἐκεῖ1563ADV τρεῖς5140N-NUI υἱοὶ5207N-NPM ΣαρουιαςN-PRI ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ ΑβεσσαN-PRI καὶ2532CONJ ΑσαηλN-PRI καὶ2532ADV ΑσαηλN-PRI κοῦφοςA-NSM τοῖς3588T-DPM ποσὶν4228N-DPM αὐτοῦ846D-GSM ὡσεὶ5616ADV μία1520A-NSF δορκὰς1393N-NSF ἐν1722PREP ἀγρῷ68N-DSM

19 καὶ2532CONJ κατεδίωξεν2614V-AAI-3S ΑσαηλN-PRI ὀπίσω3694ADV ΑβεννηρN-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐξέκλινεν1578V-IAI-3S τοῦ3588T-GSN πορεύεσθαι4198V-PMN εἰς1519PREP δεξιὰ1188A-APN οὐδὲ3761CONJ εἰς1519PREP ἀριστερὰ710A-APN κατόπισθενADV ΑβεννηρN-PRI

20 καὶ2532CONJ ἐπέβλεψεν1914V-AAI-3S ΑβεννηρN-PRI εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὀπίσω3694ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εἰ1487PRT σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S αὐτὸς846D-NSM ΑσαηλN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S

21 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM ΑβεννηρN-PRI Ἔκκλινον1578V-AAD-2S σὺ4771P-NS εἰς1519PREP τὰ3588T-APN δεξιὰ1188A-APN 2228CONJ εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἀριστερὰ710A-APN καὶ2532CONJ κάτασχε2722V-AAD-2S σαυτῷ4572D-DSM ἓν1519A-ASN τῶν3588T-GPN παιδαρίων3808N-GPN καὶ2532CONJ λαβὲ2983V-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM τὴν3588T-ASF πανοπλίαν3833N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠθέλησεν2309V-AAI-3S ΑσαηλN-PRI ἐκκλῖναι1578V-AAN ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ὄπισθεν3693ADV αὐτοῦ846D-GSM

22 καὶ2532CONJ προσέθετο4369V-ANI-3S ἔτι2089ADV ΑβεννηρN-PRI λέγων3004V-PAPNS τῷ3588T-DSM ΑσαηλN-PRI Ἀπόστηθι868V-APD-3S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV πατάξω3960V-AAS-1S σε4771P-AS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ πῶς4459ADV ἀρῶ142V-FAI-1S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS πρὸς4314PREP ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ ποῦ4225ADV ἐστιν1510V-PAI-3S ταῦτα3778D-NPN ἐπίστρεφε1994V-PAD-2S πρὸς4314PREP ΙωαβN-PRI τὸν3588T-ASM ἀδελφόν80N-ASM σου4771P-GS

23 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐβούλετο1014V-IMI-3S τοῦ3588T-GSN ἀποστῆναι868V-AAN καὶ2532CONJ τύπτει5180V-PAI-3S αὐτὸν846D-ASM ΑβεννηρN-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὀπίσω3694ADV τοῦ3588T-GSM δόρατοςN-GSN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ψόανN-ASF καὶ2532CONJ διεξῆλθεν1760V-AAI-3S τὸ3588T-ASN δόρυN-ASN ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ὀπίσω3694ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πίπτει4098V-PAI-3S ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ἀποθνῄσκει599V-PAI-3S ὑποκάτω5270ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐρχόμενος2064V-PMPNS ἕως2193CONJ τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM οὗ3739 R-GSM ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV ΑσαηλN-PRI καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S καὶ2532CONJ ὑφίστατοV-IMI-3S

24 καὶ2532CONJ κατεδίωξεν2614V-AAI-3S ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ ΑβεσσαN-PRI ὀπίσω3694ADV ΑβεννηρN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM ἔδυνεν1417V-AAI-3S καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM εἰσῆλθον1525V-AAI-3P ἕως2193CONJ τοῦ3588T-GSM βουνοῦ1015N-GSM ΑμμανN-PRI 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP προσώπου4383N-GSN ΓαιN-PRI ὁδὸν3598N-ASF ἔρημον2048N-ASF ΓαβαωνN-PRI

25 καὶ2532CONJ συναθροίζονται4867V-PMI-3P υἱοὶ5207N-NPM Βενιαμιν958N-PRI οἱ3588T-NPM ὀπίσω3694ADV ΑβεννηρN-PRI καὶ2532CONJ ἐγενήθησαν1096V-API-3P εἰς1519PREP συνάντησιν4877N-ASF μίαν1520A-ASF καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P ἐπὶ1909PREP κεφαλὴν2776N-ASF βουνοῦ1015N-GSM ἑνός1519A-GSM

26 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S ΑβεννηρN-PRI ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Μὴ3165ADV εἰς1519PREP νῖκος3534N-NSN καταφάγεται2719V-FMI-3S 3588T-NSF ῥομφαία4501N-NSF 2228CONJ οὐκ3364ADV οἶδας1492V-RAI-2S ὅτι3754CONJ πικρὰ4089A-NSF ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔσχατα2078A-APN καὶ2532CONJ ἕως2193CONJ πότε4218ADV οὐ3364ADV μὴ3165ADV εἴπῃς3004V-AAS-2S τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM ἀναστρέφειν390V-PAN ἀπὸ575PREP ὄπισθεν3693ADV τῶν3588T-GPM ἀδελφῶν80N-GPM ἡμῶν1473P-GP

27 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΙωαβN-PRI Ζῇ2198V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ὅτι3754CONJ εἰ1487CONJ μὴ3165ADV ἐλάλησας2980V-AAI-2S διότι1360CONJ τότε5119ADV ἐκ1537PREP πρωίθενADV ἀνέβη305V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἕκαστος1538A-NSM κατόπισθενADV τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

28 καὶ2532CONJ ἐσάλπισεν4537V-AAI-3S ΙωαβN-PRI τῇ3588T-DSF σάλπιγγι4536N-DSF καὶ2532CONJ ἀπέστησαν868V-AAI-3P πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV κατεδίωξαν2614V-AAI-3P ὀπίσω3694ADV τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ οὐ3364ADV προσέθεντο4369V-AMI-3P ἔτι2089ADV τοῦ3588T-GSN πολεμεῖν4170V-PAN

29 καὶ2532CONJ ΑβεννηρN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ἀπῆλθον565V-AAI-3P εἰς1519PREP δυσμὰς1424N-APF ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF νύκτα3571N-ASF ἐκείνην1565D-ASF καὶ2532CONJ διέβαιναν1224V-AAI-3P τὸν3588T-ASM Ιορδάνην2446N-ASM καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF παρατείνουσαν3905V-PAPAS καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PMI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF παρεμβολήν3925N-ASF

30 καὶ2532CONJ ΙωαβN-PRI ἀνέστρεψεν390V-AAI-3S ὄπισθεν3693ADV ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ΑβεννηρN-PRI καὶ2532CONJ συνήθροισεν4867V-AAI-3S πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM καὶ2532CONJ ἐπεσκέπησαν1980V-API-3P τῶν3588T-GPM παίδων3816N-GPM Δαυιδ1138N-PRI ἐννεακαίδεκαN-NUI ἄνδρες435N-NPM καὶ2532CONJ ΑσαηλN-PRI

31 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM παῖδες3816N-NPM Δαυιδ1138N-PRI ἐπάταξαν3960V-AAI-3P τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Βενιαμιν958N-PRI τῶν3588T-GPM ἀνδρῶν435N-GPM ΑβεννηρN-PRI τριακοσίους5145A-APM ἑξήκοντα1835N-NUI ἄνδρας435N-APM παρ3844PREP αὐτοῦ846D-GSM

32 καὶ2532CONJ αἴρουσιν142V-PAI-3P τὸν3588T-ASM ΑσαηλN-PRI καὶ2532CONJ θάπτουσιν2290V-PAI-3P αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τάφῳ5028N-DSM τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP ΒαιθλεεμN-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM οἱ3588T-NPM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF νύκτα3571N-ASF καὶ2532CONJ διέφαυσενV-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM ἐν1722PREP ΧεβρωνN-PRI

Κεφάλαιο 3

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S 3588T-NSM πόλεμος4171N-NSM ἐπὶ1909PREP πολὺ4183A-ASN ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM Δαυιδ1138N-PRI ἐπορεύετο4198V-IMI-3S καὶ2532CONJ ἐκραταιοῦτο2901V-IMI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM Σαουλ4549N-PRI ἐπορεύετο4198V-IMI-3S καὶ2532CONJ ἠσθένει770V-IAI-3S

2 Καὶ2532CONJ ἐτέχθησαν5088V-API-3P τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI υἱοὶ5207N-NPM ἐν1722PREP ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM πρωτότοκος4416A-NSM αὐτοῦ846D-GSM Αμνων286N-PRI τῆς3588T-GSF ΑχινοομN-PRI τῆς3588T-GSF ΙεζραηλίτιδοςN-PRI

3 καὶ2532CONJ 3588T-NSM δεύτερος1208A-NSM αὐτοῦ846D-GSM ΔαλουιαN-PRI τῆς3588T-GSF ΑβιγαιαςN-PRI τῆς3588T-GSF ΚαρμηλίαςN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM τρίτος5154A-NSM ΑβεσσαλωμN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΜααχαN-PRI θυγατρὸς2364N-GSF ΘολμιN-PRI βασιλέως935N-GSM ΓεσιρN-PRI

4 καὶ2532CONJ 3588T-NSM τέταρτος5067A-NSM ΟρνιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΦεγγιθN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM πέμπτος3991A-NSM ΣαβατιαN-PRI τῆς3588T-GSF ΑβιταλN-PRI

5 καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἕκτος1622A-NSM ΙεθερααμN-PRI τῆς3588T-GSF ΑιγλαN-PRI γυναικὸς1135N-GSF Δαυιδ1138N-PRI οὗτοι3778D-NPM ἐτέχθησαν5088V-API-3P τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI ἐν1722PREP ΧεβρωνN-PRI

6 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἶναι1510V-PAN τὸν3588T-ASM πόλεμον4171N-ASM ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ΑβεννηρN-PRI ἦν1510V-IAI-3S κρατῶν2902V-PAPNS τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Σαουλ4549N-PRI

7 καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Σαουλ4549N-PRI παλλακὴN-NSF ΡεσφαN-PRI θυγάτηρ2364N-NSF ΙαλN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΜεμφιβοσθεN-PRI υἱὸς5207N-NSM Σαουλ4549N-PRI πρὸς4314PREP ΑβεννηρN-PRI Τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ εἰσῆλθες1525V-AAI-2S πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF παλλακὴνN-ASF τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-GS

8 καὶ2532CONJ ἐθυμώθη2373V-API-3S σφόδρα4970ADV ΑβεννηρN-PRI περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM λόγου3056N-GSM ΜεμφιβοσθεN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΑβεννηρN-PRI πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Μὴ3165ADV κεφαλὴ2776N-NSF κυνὸς2965N-GSM ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S ἐποίησα4160V-AAI-1S ἔλεος1656N-NSM σήμερον4594ADV μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Σαουλ4549N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ περὶ4012PREP ἀδελφῶν80N-GPM καὶ2532CONJ γνωρίμων1110A-GPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ηὐτομόλησαV-AAI-1S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἐπιζητεῖς1934V-PAI-2S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS ὑπὲρ5228PREP ἀδικίας93N-GSF γυναικὸς1135N-GSF σήμερον4594ADV

9 τάδε3592D-APN ποιήσαι4160V-AAO-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῷ3588T-DSM ΑβεννηρN-PRI καὶ2532CONJ τάδε3592D-APN προσθείη4369V-AAO-3S αὐτῷ846D-DSM ὅτι3754CONJ καθὼς2531ADV ὤμοσεν3660V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI ὅτι3754CONJ οὕτως3778ADV ποιήσω4160V-AAS-1S αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ταύτῃ3778D-DSF

10 περιελεῖν4014V-AAN τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN ἀναστῆσαι450V-AAN τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM Δαυιδ1138N-PRI ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ιουδαν2455N-PRI ἀπὸ575PREP ΔανN-PRI ἕως2193ADV ΒηρσαβεεN-PRI

11 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδυνάσθη1410V-API-3S ἔτι2089ADV ΜεμφιβοσθεN-PRI ἀποκριθῆναι611V-APN τῷ3588T-DSM ΑβεννηρN-PRI ῥῆμα4487N-ASN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN φοβεῖσθαι5399V-PMN αὐτόν846D-ASM

12 Καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ΑβεννηρN-PRI ἀγγέλους32N-APM πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI εἰς1519PREP ΘαιλαμN-PRI οὗ3739 R-GSM ἦν1510V-IAI-3S παραχρῆμα3916ADV λέγων3004V-PAPNS Διάθου1303V-AMD-2S διαθήκην1242N-ASF σου4771P-GS μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSF χείρ5495N-NSF μου1473P-GS μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS τοῦ3588T-GSN ἐπιστρέψαι1994V-AAN πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ισραηλ2474N-PRI

13 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI Ἐγὼ1473P-NSM καλῶς2570ADV διαθήσομαι1303V-FMI-1S πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS διαθήκην1242N-ASF πλὴν4133ADV λόγον3056N-ASM ἕνα1519A-ASM ἐγὼ1473P-NS αἰτοῦμαι154V-PMI-1S παρὰ3844PREP σοῦ4771P-GS λέγων3004V-PAPNS Οὐκ3364ADV ὄψει3708V-FMI-2S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV ἀγάγῃς71V-AAS-2S τὴν3588T-ASF ΜελχολN-PRI θυγατέρα2364N-ASF Σαουλ4549N-PRI παραγινομένου3854V-PMPGS σου4771P-GS ἰδεῖν3708V-AAN τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS

14 καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI πρὸς4314PREP ΜεμφιβοσθεN-PRI υἱὸν5207N-ASM Σαουλ4549N-PRI ἀγγέλους32N-APM λέγων3004V-PAPNS Ἀπόδος591V-AAD-2S μοι1473P-DS τὴν3588T-ASF γυναῖκά1135N-ASF μου1473P-GS τὴν3588T-ASF ΜελχολN-PRI ἣν3739 R-ASF ἔλαβον2983V-AAI-1S ἐν1722PREP ἑκατὸν1540N-NUI ἀκροβυστίαις203N-DPF ἀλλοφύλων246A-GPM

15 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ΜεμφιβοσθεN-PRI καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM ἀνδρὸς435N-GSM αὐτῆς846D-GSF παρὰ3844PREP ΦαλτιηλN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΣελληςN-PRI

16 καὶ2532CONJ ἐπορεύετο4198V-IMI-3S 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM αὐτῆς846D-GSF μετ3326PREP αὐτῆς846D-GSF κλαίων2799V-PAPNS ὀπίσω3694ADV αὐτῆς846D-GSF ἕως2193CONJ ΒαρακιμN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ΑβεννηρN-PRI Πορεύου4198V-PMD-2S ἀνάστρεφε390V-PAD-2S καὶ2532CONJ ἀνέστρεψεν390V-AAI-3S

17 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΑβεννηρN-PRI πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πρεσβυτέρους4245N-APMC Ισραηλ2474N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἐχθὲς5504ADV καὶ2532CONJ τρίτην5154A-ASF ἐζητεῖτε2212V-IAI-2P τὸν3588T-ASM Δαυιδ1138N-PRI βασιλεύειν936V-PAN ἐφ1909PREP ὑμῶν4771P-GP

18 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ποιήσατε4160V-AAD-2P ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S περὶ4012PREP Δαυιδ1138N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF τοῦ3588T-GSM δούλου1401N-GSM μου1473P-GS Δαυιδ1138N-PRI σώσω4982V-FAI-1S τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ἀλλοφύλων246A-GPM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM αὐτῶν846D-GPM

19 καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ΑβεννηρN-PRI ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὠσὶν3775N-DPN Βενιαμιν958N-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ΑβεννηρN-PRI τοῦ3588T-GSN λαλῆσαι2980V-AAN εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὦτα3775N-APN τοῦ3588T-GSM Δαυιδ1138N-PRI εἰς1519PREP ΧεβρωνN-PRI πάντα3956A-ASM ὅσα3745A-APN ἤρεσεν700V-AAI-3S ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM παντὸς3956A-GSM οἴκου3624N-GSM Βενιαμιν958N-PRI

20 Καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ΑβεννηρN-PRI πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI εἰς1519PREP ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM εἴκοσι1501N-NUI ἄνδρες435N-NPM καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI τῷ3588T-DSM ΑβεννηρN-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἀνδράσιν435N-DPM τοῖς3588T-DPM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM πότον4224A-ASN

21 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΑβεννηρN-PRI πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI Ἀναστήσομαι450V-FMI-1S δὴ1161PRT καὶ2532CONJ πορεύσομαι4198V-FMI-1S καὶ2532CONJ συναθροίσω4867V-FAI-1S πρὸς4314PREP κύριόν2962N-ASM μου1473P-GS τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM πάντα3956A-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ διαθήσομαι1303V-FMI-1S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS διαθήκην1242N-ASF καὶ2532CONJ βασιλεύσεις936V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP πᾶσιν3956A-DPM οἷς3739 R-DPM ἐπιθυμεῖ1937V-PAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI τὸν3588T-ASM ΑβεννηρN-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF

22 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ οἱ3588T-NPM παῖδες3816N-NPM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ΙωαβN-PRI παρεγίνοντο3854V-IMI-3P ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἐξοδίαςN-GSF καὶ2532CONJ σκῦλα4661N-APN πολλὰ4183A-APN ἔφερον5342V-IAI-3P μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ΑβεννηρN-PRI οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S μετὰ3326PREP Δαυιδ1138N-PRI εἰς1519PREP ΧεβρωνN-PRI ὅτι3754CONJ ἀπεστάλκει649V-YAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀπεληλύθει565V-YAI-3S ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF

23 καὶ2532ADV ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF στρατιὰ4756N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἤχθησαν71V-API-3P καὶ2532CONJ ἀπηγγέλη518V-API-3S τῷ3588T-DSM ΙωαβN-PRI λέγοντες3004V-PAPNP Ἥκει1854V-PAI-3S ΑβεννηρN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΝηρN-PRI πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἀπέσταλκεν649V-RAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF

24 καὶ2532ADV εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S ΙωαβN-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Τί5100I-ASN τοῦτο3778D-ASN ἐποίησας4160V-AAI-2S ἰδοὺ2400INJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ΑβεννηρN-PRI πρὸς4314PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN ἐξαπέσταλκας1821V-RAI-2S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀπελήλυθεν565V-RAI-3S ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF

25 2228CONJ οὐκ3364ADV οἶδας1492V-RAI-2S τὴν3588T-ASF κακίαν2549N-ASF ΑβεννηρN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΝηρN-PRI ὅτι3754CONJ ἀπατῆσαί538V-AAN σε4771P-AS παρεγένετο3854V-ANI-3S καὶ2532CONJ γνῶναι1097V-AAN τὴν3588T-ASF ἔξοδόν1841N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF εἴσοδόν1529N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ γνῶναι1097V-AAN ἅπαντα537A-APN ὅσα3745A-APN σὺ4771P-NS ποιεῖς4160V-PAI-2S

26 καὶ2532CONJ ἀνέστρεψεν390V-AAI-3S ΙωαβN-PRI ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ἀγγέλους32N-APM ὀπίσω3694PREP ΑβεννηρN-PRI καὶ2532CONJ ἐπιστρέφουσιν1994V-PAI-3P αὐτὸν846D-ASM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN φρέατος5421N-GSN τοῦ3588T-GSM ΣειραμN-PRI καὶ2532CONJ Δαυιδ1138N-PRI οὐκ3364ADV ᾔδει1491V-YAI-3S

27 καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S ΑβεννηρN-PRI εἰς1519PREP ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ ἐξέκλινεν1578V-IAI-3S αὐτὸν846D-ASM ΙωαβN-PRI ἐκ1537PREP πλαγίωνA-GPM τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF λαλῆσαι2980V-AAN πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ἐνεδρεύων1748V-PAPNS καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐκεῖ1563ADV ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ψόανN-ASF καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN αἵματι129N-DSN ΑσαηλN-PRI τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM ΙωαβN-PRI

28 Καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἀθῷός121A-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ἐγὼ1473P-NS καὶ2532CONJ 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF μου1473P-GS ἀπὸ575PREP κυρίου2962N-GSM ἕως2193CONJ αἰῶνος165N-GSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN αἱμάτων129N-GPN ΑβεννηρN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΝηρN-PRI

29 καταντησάτωσαν2658V-AAS-3P ἐπὶ1909PREP κεφαλὴν2776N-ASF ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἐκλίποι1587V-AAO-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ΙωαβN-PRI γονορρυὴςA-NSM καὶ2532CONJ λεπρὸς3015A-NSM καὶ2532CONJ κρατῶν2902V-PAPNS σκυτάληςN-GSF καὶ2532CONJ πίπτων4098V-PAPNS ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF καὶ2532CONJ ἐλασσούμενος1642V-PMPNS ἄρτοις740N-DPM

30 ΙωαβN-PRI δὲ1161PRT καὶ2532CONJ ΑβεσσαN-PRI 3588T-NSM ἀδελφὸς80N-NSM αὐτοῦ846D-GSM διεπαρετηροῦντοV-IMI-3P τὸν3588T-ASM ΑβεννηρN-PRI ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ἐθανάτωσεν2289V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΑσαηλN-PRI τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP ΓαβαωνN-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πολέμῳ4171N-DSM

31 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI πρὸς4314PREP ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τὸν3588T-ASM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM Διαρρήξατε1284V-AAD-2P τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ περιζώσασθε4024V-AMD-2P σάκκους4526N-APM καὶ2532CONJ κόπτεσθε2875V-PMI-2P ἔμπροσθεν1715PREP ΑβεννηρN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Δαυιδ1138N-PRI ἐπορεύετο4198V-IMI-3S ὀπίσω3694ADV τῆς3588T-GSF κλίνης2825N-GSF

32 καὶ2532CONJ θάπτουσιν2290V-PAI-3P τὸν3588T-ASM ΑβεννηρN-PRI εἰς1519PREP ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ ἦρεν142V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔκλαυσεν2799V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM τάφου5028N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔκλαυσεν2799V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἐπὶ1909PREP ΑβεννηρN-PRI

33 καὶ2532CONJ ἐθρήνησεν2354V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐπὶ1909PREP ΑβεννηρN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εἰ1487CONJ κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM θάνατον2288N-ASM ΝαβαλN-PRI ἀποθανεῖται599V-FMI-3S ΑβεννηρN-PRI

34 αἱ3588T-NPF χεῖρές5495N-NPF σου4771P-GS οὐκ3364ADV ἐδέθησαν1210V-API-3P οἱ3588T-NPM πόδες4228N-NPM σου4771P-GS οὐκ3364ADV ἐν1722PREP πέδαις3976N-DPF οὐ3364ADV προσήγαγεν4317V-AAI-3S ὡς3739CONJ ΝαβαλN-PRI ἐνώπιον1799PREP υἱῶν5207N-GPM ἀδικίας93N-GSF ἔπεσας4098V-AAI-2S καὶ2532CONJ συνήχθη4863V-API-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM τοῦ3588T-GSN κλαῦσαι2799V-AAN αὐτόν846D-ASM

35 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM περιδειπνῆσαιV-AAN τὸν3588T-ASM Δαυιδ1138N-PRI ἄρτοις740N-DPM ἔτι2089ADV οὔσης1510V-PAPGS ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ ὤμοσεν3660V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI λέγων3004V-PAPNS Τάδε3592D-ASN ποιήσαι4160V-AAO-3S μοι1473P-DS 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM καὶ2532CONJ τάδε3592D-APN προσθείη4369V-AAO-3S ὅτι3754CONJ ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV δύῃ1417V-PAS-3S 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV γεύσωμαιV-AMS-1S ἄρτου740N-GSM 2228CONJ ἀπὸ575PREP παντός3956A-GSN τινος5100I-GSN

36 καὶ2532CONJ ἔγνω1097V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαός2992N-NSM καὶ2532CONJ ἤρεσεν700V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP αὐτῶν846D-GPM πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM

37 καὶ2532CONJ ἔγνω1097V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐγένετο1096V-ANI-3S παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM θανατῶσαι2289V-AAN τὸν3588T-ASM ΑβεννηρN-PRI υἱὸν5207N-ASM ΝηρN-PRI

38 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM παῖδας3816N-APM αὐτοῦ846D-GSM Οὐκ3364ADV οἴδατε1492V-RAI-2P ὅτι3754CONJ ἡγούμενος2233V-PMPNS μέγας3173A-NSM πέπτωκεν4098V-RAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ταύτῃ3778D-DSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI

39 καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S σήμερον4594ADV συγγενὴς4773A-NSM καὶ2532CONJ καθεσταμένος2525V-RMPNS ὑπὸ5259PREP βασιλέως935N-GSM οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἄνδρες435N-NPM οὗτοι3778D-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΣαρουιαςN-PRI σκληρότεροί4642A-NPMC μού1473P-GS εἰσιν1510V-PAI-3P ἀνταποδῷ467V-AAS-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM ποιοῦντι4160V-PAPDS πονηρὰ4190A-APN κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF κακίαν2549N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S ΜεμφιβοσθεN-PRI υἱὸς5207N-NSM Σαουλ4549N-PRI ὅτι3754CONJ τέθνηκεν2348V-RAI-3S ΑβεννηρN-PRI ἐν1722PREP ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ ἐξελύθησαν1590V-API-3P αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM Ισραηλ2474N-PRI παρείθησαν3935V-API-3P

2 καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI ἄνδρες435N-NPM ἡγούμενοι2233V-PMPNP συστρεμμάτωνN-GPN τῷ3588T-DSM ΜεμφιβοσθεN-PRI υἱῷ5207N-DSM Σαουλ4549N-PRI ὄνομα3686N-NSN τῷ3588T-DSM ἑνὶ1519A-DSM ΒααναN-PRI καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN τῷ3588T-DSM δευτέρῳ1208A-DSM ΡηχαβN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΡεμμωνN-PRI τοῦ3588T-GSM ΒηρωθαίουN-PRI ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Βενιαμιν958N-PRI ὅτι3754CONJ ΒηρωθN-PRI ἐλογίζετο3049V-IMI-3S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Βενιαμιν958N-PRI

3 καὶ2532CONJ ἀπέδρασανV-AAI-3P οἱ3588T-NPM ΒηρωθαῖοιN-PRI εἰς1519PREP ΓεθθαιμN-PRI καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P ἐκεῖ1563ADV παροικοῦντες3939V-PAPNP ἕως2193CONJ τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF

4 καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΙωναθανN-PRI υἱῷ5207N-DSM Σαουλ4549N-PRI υἱὸς5207N-NSM πεπληγὼς4141V-RAPNS τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM υἱὸς5207N-NSM ἐτῶν2094N-GPN πέντε4002N-NUI οὗτος3778D-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐλθεῖν2064V-AAN τὴν3588T-ASF ἀγγελίαν31N-ASF Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ ΙωναθανN-PRI τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἐξ1537PREP ΙεζραελN-PRI καὶ2532CONJ ἦρεν142V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSF τιθηνὸςA-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σπεύδειν4692V-PAN αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἀναχωρεῖν402V-PAN καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐχωλάνθηV-API-3S καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM ΜεμφιβοσθεN-PRI

5 καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P υἱοὶ5207N-NPM ΡεμμωνN-PRI τοῦ3588T-GSM ΒηρωθαίουN-PRI ΡεκχαN-PRI καὶ2532CONJ ΒααναN-PRI καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN καύματι2738N-DSN τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM ΜεμφιβοσθεN-PRI καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἐκάθευδεν2518V-AAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοίτῃ2845N-DSF τῆς3588T-GSF μεσημβρίας3314N-GSF

6 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSF θυρωρὸς2377N-NSF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ἐκάθαιρεν2508V-IAI-3S πυροὺςN-APM καὶ2532CONJ ἐνύσταξεν3573V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐκάθευδεν2518V-AAI-3S καὶ2532CONJ ΡεκχαN-PRI καὶ2532CONJ ΒααναN-PRI οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM διέλαθονV-AAI-3P

7 καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM καὶ2532CONJ ΜεμφιβοσθεN-PRI ἐκάθευδεν2518V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κλίνης2825N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κοιτῶνι2846N-DSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τύπτουσιν5180V-PAI-3P αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ θανατοῦσιν2289V-PAI-3P καὶ2532CONJ ἀφαιροῦσιν851V-PAI-3P τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀπῆλθον565V-AAI-3P ὁδὸν3598N-ASF τὴν3588T-ASF κατὰ2596PREP δυσμὰς1424N-APF ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF νύκτα3571N-ASF

8 καὶ2532CONJ ἤνεγκαν5342V-AAI-3P τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF ΜεμφιβοσθεN-PRI τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI εἰς1519PREP ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSF κεφαλὴ2776N-NSF ΜεμφιβοσθεN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Σαουλ4549N-PRI τοῦ3588T-GSM ἐχθροῦ2190N-GSM σου4771P-GS ὃς3739 R-NSM ἐζήτει2212V-IAI-3S τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM βασιλεῖ935N-DSM ἐκδίκησιν1557N-ASF τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF αὕτη3778D-NSF ἐκ1537PREP Σαουλ4549N-PRI τοῦ3588T-GSM ἐχθροῦ2190N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN σπέρματος4690N-GSN αὐτοῦ846D-GSM

9 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S Δαυιδ1138N-PRI τῷ3588T-DSM ΡεκχαN-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΒααναN-PRI ἀδελφῷ80N-DSM αὐτοῦ846D-GSM υἱοῖς5207N-DPM ΡεμμωνN-PRI τοῦ3588T-GSM ΒηρωθαίουN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Ζῇ2198V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ὃς3739 R-NSM ἐλυτρώσατο3084V-ANI-3S τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS ἐκ1537PREP πάσης3956A-GSF θλίψεως2347N-GSF

10 ὅτι3754CONJ 3588T-NSM ἀπαγγείλας518V-AAPNS μοι1473P-DS ὅτι3754CONJ τέθνηκεν2348V-RAI-3S Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἦν1510V-IAI-3S ὡς3739CONJ εὐαγγελιζόμενος2097V-PMPNS ἐνώπιόν1799ADV μου1473P-GS καὶ2532CONJ κατέσχον2722V-AAI-1S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀπέκτεινα615V-AAI-1S ἐν1722PREP ΣεκελακN-PRI 3739 R-DSM ἔδει1210V-IAI-3S με1473P-AS δοῦναι1325V-AAN εὐαγγέλια2098N-APN

11 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἄνδρες435N-NPM πονηροὶ4190A-NPM ἀπεκτάγκασιν615V-RAI-3P ἄνδρα435N-ASM δίκαιον1342A-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κοίτης2845N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐκζητήσω1567V-AAS-1S τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐξολεθρεύσω1842V-AAS-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

12 καὶ2532CONJ ἐνετείλατο1781V-ANI-3S Δαυιδ1138N-PRI τοῖς3588T-DPM παιδαρίοις3808N-DPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀποκτέννουσιν615V-PAI-3P αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ κολοβοῦσιν2856V-PAI-3P τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐκρέμασαν2910V-AAI-3P αὐτοὺς846D-APM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κρήνηςN-GSF ἐν1722PREP ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF ΜεμφιβοσθεN-PRI ἔθαψαν2290V-AAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τάφῳ5028N-DSM ΑβεννηρN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΝηρN-PRI

Κεφάλαιο 5

1 Καὶ2532CONJ παραγίνονται3854V-PMI-3P πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF φυλαὶ5443N-NPF Ισραηλ2474N-PRI πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI εἰς1519PREP ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM Ἰδοὺ2400INJ ὀστᾶ3747N-NPN σου4771P-GS καὶ2532CONJ σάρκες4561N-NPF σου4771P-GS ἡμεῖς1473P-NP

2 καὶ2532CONJ ἐχθὲς5504ADV καὶ2532CONJ τρίτην5154A-ASF ὄντος1510V-PAPGS Σαουλ4549N-PRI βασιλέως935N-GSM ἐφ1909PREP ἡμῖν1473P-DP σὺ4771P-NS ἦσθα1510V-IAI-2S 3588T-NSM ἐξάγων1806V-PAPNS καὶ2532CONJ εἰσάγων1521V-PAPNS τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP σέ4771P-AS Σὺ4771P-NSM ποιμανεῖς4165V-FAI-3S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἔσει1510V-FAI-3S εἰς1519PREP ἡγούμενον2233V-PMPAS ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI

3 καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PMI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM πρεσβύτεροι4245N-NPM Ισραηλ2474N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM εἰς1519PREP ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ διέθετο1303V-ANI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Δαυιδ1138N-PRI διαθήκην1242N-ASF ἐν1722PREP ΧεβρωνN-PRI ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ χρίουσιν5548V-PAI-3P τὸν3588T-ASM Δαυιδ1138N-PRI εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-ASM Ισραηλ2474N-PRI

4 υἱὸς5207N-NSM τριάκοντα5144N-NUI ἐτῶν2094N-GPN Δαυιδ1138N-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN βασιλεῦσαι936V-AAN αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ τεσσαράκοντα5062N-NUI ἔτη2094N-APN ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S

5 ἑπτὰ2033N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἓξ1803N-NUI μῆνας3303N-APM ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ἐν1722PREP ΧεβρωνN-PRI ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ιουδαν2455N-PRI καὶ2532CONJ τριάκοντα5144N-NUI τρία5140A-APN ἔτη2094N-APN ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ Ιουδαν2455N-PRI ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

6 Καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ΙεβουσαῖονN-PRI τὸν3588T-ASM κατοικοῦντα2730V-PAPAS τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἐρρέθη2046V-API-3S τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI Οὐκ3364ADV εἰσελεύσει1525V-FAI-3S ὧδε3592ADV ὅτι3754CONJ ἀντέστησαν436V-AAI-3P οἱ3588T-NPM τυφλοὶ5185A-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM χωλοί5560A-NPM λέγοντες3004V-PAPNP ὅτι3754CONJ Οὐκ3364ADV εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S Δαυιδ1138N-PRI ὧδε3592ADV

7 καὶ2532CONJ κατελάβετο2638V-ANI-3S Δαυιδ1473N-PRI τὴν3588T-ASF περιοχὴν4042N-ASF Σιων4622N-PRI [αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF πόλις4172N-NSF τοῦ3588T-GSM Δαυιδ1473N-PRI

8 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Δαυιδ1473N-PRI τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF Πᾶς3956A-NSM τύπτων5180V-PAPNS ΙεβουσαῖονN-PRI ἁπτέσθω680V-PMD-3S ἐν1722PREP παραξιφίδιN-DSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM χωλοὺς5560A-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM τυφλοὺς5185A-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μισοῦντας3404V-PAPAP τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF Δαυιδ1473N-PRI διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐροῦσιν2046V-FAI-3P Τυφλοὶ5185A-NPM καὶ2532CONJ χωλοὶ5560A-NPM οὐκ3364ADV εἰσελεύσονται1525V-FMI-3P εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM

9 καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S Δαυιδ1473N-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF περιοχῇ4042N-DSF καὶ2532CONJ ἐκλήθη2564V-API-3S αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF πόλις4172N-NSF Δαυιδ1473N-PRI καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF κύκλῳ2945N-DSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἄκραςN-GSF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

10 καὶ2532CONJ ἐπορεύετο4198V-IMI-3S Δαυιδ1473N-PRI πορευόμενος4198V-PMPNS καὶ2532CONJ μεγαλυνόμενος3170V-PMPNS καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM

11 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ΧιραμN-PRI βασιλεὺς935N-NSM Τύρου5184N-GS ἀγγέλους32N-APM πρὸς4314PREP Δαυιδ1473N-PRI καὶ2532CONJ ξύλα3586N-APN κέδριναA-APN καὶ2532CONJ τέκτονας5045N-APM ξύλων3586N-GPN καὶ2532CONJ τέκτονας5045N-APM λίθων3037N-GPM καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησαν3618V-AAI-3P οἶκον3624N-ASM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1473N-PRI

12 καὶ2532CONJ ἔγνω1097V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ὅτι3754CONJ ἡτοίμασεν2090V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM κύριος2962N-NSM εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ ἐπήρθη1869V-API-3S 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF αὐτοῦ846D-GSM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM αὐτοῦ846D-GSM Ισραηλ2474N-PRI

13 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ἔτι2089ADV γυναῖκας1135N-APF καὶ2532CONJ παλλακὰςN-APF ἐξ1537PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN ἐλθεῖν2064V-AAN αὐτὸν846D-ASM ἐκ1537PREP ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI ἔτι2089ADV υἱοὶ5207N-NPM καὶ2532CONJ θυγατέρες2364N-NPF

14 καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN ὀνόματα3686N-NPN τῶν3588T-GPM γεννηθέντων1080V-APPGP αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ΣαμμουςN-PRI καὶ2532CONJ ΣωβαβN-PRI καὶ2532CONJ Ναθαν3481N-PRI καὶ2532CONJ Σαλωμων4672N-PRI

15 καὶ2532CONJ ΕβεαρN-PRI καὶ2532CONJ ΕλισουςN-PRI καὶ2532CONJ ΝαφεκN-PRI καὶ2532CONJ ΙεφιεςN-PRI

16 καὶ2532CONJ ΕλισαμαN-PRI καὶ2532CONJ ΕλιδαεN-PRI καὶ2532CONJ ΕλιφαλαθN-PRI
ΣαμαεN-PRI ΙεσσιβαθN-PRI Ναθαν3481N-PRI ΓαλαμαανN-PRI ΙεβααρN-PRI ΘεησουςN-PRI ΕλφαλατN-PRI ΝαγεδN-PRI ΝαφεκN-PRI ΙαναθαN-PRI ΛεασαμυςN-PRI ΒααλιμαθN-PRI ΕλιφαλαθN-PRI

17 Καὶ2532CONJ ἤκουσαν191V-AAI-3P ἀλλόφυλοι246A-NPM ὅτι3754CONJ κέχρισται5548V-RMI-3S Δαυιδ1138N-PRI βασιλεὺς935N-NSM ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀνέβησαν305V-AAI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἀλλόφυλοι246A-NPM ζητεῖν2212V-PAN τὸν3588T-ASM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF περιοχήν4042N-ASF

18 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀλλόφυλοι246A-NPM παραγίνονται3854V-PMI-3P καὶ2532CONJ συνέπεσανV-AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κοιλάδαN-ASF τῶν3588T-GPM τιτάνωνN-GPM

19 καὶ2532CONJ ἠρώτησεν2065V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI διὰ1223PREP κυρίου2962N-GSM λέγων3004V-PAPNS Εἰ1487CONJ ἀναβῶ305V-AAS-1S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἀλλοφύλους246A-APM καὶ2532CONJ παραδώσεις3860V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF χεῖράς5495N-APF μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI Ἀνάβαινε305V-PAD-2S ὅτι3754CONJ παραδιδοὺς3860V-PAPNS παραδώσω3860V-FAI-1S τοὺς3588T-APM ἀλλοφύλους246A-APM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF χεῖράς5495N-APF σου4771P-GS

20 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἐπάνω1883ADV διακοπῶνV-PAPGP καὶ2532CONJ ἔκοψεν2875V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ἀλλοφύλους246A-APM ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ΔιέκοψενV-AAI-3S κύριος2962N-NSM τοὺς3588T-APM ἐχθρούς2190N-APM μου1473P-GS τοὺς3588T-APM ἀλλοφύλους246A-APM ἐνώπιον1799PREP ἐμοῦ1473P-GS ὡς3739CONJ διακόπτεταιV-PMI-3S ὕδατα5204N-ASN διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐκλήθη2564V-API-3S τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM ἐκείνου1565D-GSM Ἐπάνω1883ADV διακοπῶνV-PAPGP

21 καὶ2532CONJ καταλιμπάνουσινV-PAI-3P ἐκεῖ1563ADV τοὺς3588T-APM θεοὺς2316N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐλάβοσαν2983V-AAI-3P αὐτοὺς846D-APM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM οἱ3588T-NPM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM

22 καὶ2532CONJ προσέθεντο4369V-AMI-3P ἔτι2089ADV ἀλλόφυλοι246A-NPM τοῦ3588T-GSN ἀναβῆναι305V-AAN καὶ2532CONJ συνέπεσανV-AAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλάδιN-DSF τῶν3588T-GPM τιτάνωνN-GPM

23 καὶ2532CONJ ἐπηρώτησεν1905V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI διὰ1223PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM Οὐκ3364ADV ἀναβήσει305V-FMI-2S εἰς1519PREP συνάντησιν4877N-ASF αὐτῶν846D-GPM ἀποστρέφου654V-PMD-2S ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ παρέσει3928V-FMI-2S αὐτοῖς846D-DPM πλησίον4139ADV τοῦ3588T-GSM κλαυθμῶνοςN-GSM

24 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἀκοῦσαί191V-AAN σε4771P-AS τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF τοῦ3588T-GSM συγκλεισμοῦN-GSM τοῦ3588T-GSM ἄλσουςN-GSN τοῦ3588T-GSN κλαυθμῶνοςN-GSM τότε5119ADV καταβήσει2597V-FMI-2S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM ὅτι3754CONJ τότε5119ADV ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S κύριος2962N-NSM ἔμπροσθέν1715PREP σου4771P-GS κόπτειν2875V-PAN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πολέμῳ4171N-DSM τῶν3588T-GPM ἀλλοφύλων246A-GPM

25 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI καθὼς2531ADV ἐνετείλατο1781V-ANI-3S αὐτῷ846D-DSM κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ἀλλοφύλους246A-APM ἀπὸ575PREP ΓαβαωνN-PRI ἕως2193CONJ τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ΓαζηραN-PRI

Κεφάλαιο 6

1 Καὶ2532CONJ συνήγαγεν4863V-AAI-3S ἔτι2089ADV Δαυιδ1138N-PRI πάντα3956A-ASM νεανίαν3494N-ASM ἐξ1537PREP Ισραηλ2474N-PRI ὡς3739CONJ ἑβδομήκοντα1440N-NUI χιλιάδας5505N-APF

2 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM 3588T-NSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM Ιουδα2448N-PRI ἐν1722PREP ἀναβάσειN-DSF τοῦ3588T-GSN ἀναγαγεῖν321V-AAN ἐκεῖθεν1564ADV τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐφ1909PREP ἣν3739 R-ASF ἐπεκλήθη1941V-API-3S τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN κυρίου2962N-GSM τῶν3588T-GPF δυνάμεων1411N-GPF καθημένου2521V-PMPGS ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPM χερουβιν5502N-PRI ἐπ1909PREP αὐτῆς846D-GSF

3 καὶ2532CONJ ἐπεβίβασεν1913V-AAI-3S τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF κυρίου2962N-GSM ἐφ1909PREP ἅμαξανN-ASF καινὴν2537A-ASF καὶ2532CONJ ἦρεν142V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM Αμιναδαβ284N-PRI τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM βουνῷ1015N-DSM καὶ2532CONJ ΟζαN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM υἱοὶ5207N-NPM Αμιναδαβ284N-PRI ἦγον71V-IAI-3P τὴν3588T-ASF ἅμαξανN-ASF

4 σὺν4862PREP τῇ3588T-DSF κιβωτῷ2787N-DSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P ἔμπροσθεν1715PREP τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF

5 καὶ2532CONJ Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI παίζοντες3815V-PAPNP ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP ὀργάνοιςN-DPN ἡρμοσμένοις718V-RMPDP ἐν1722PREP ἰσχύι2479N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ᾠδαῖς3592N-DPF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP κινύραιςN-DPF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP νάβλαιςN-DPF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τυμπάνοιςN-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP κυμβάλοις2950N-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP αὐλοῖς836N-DPM

6 καὶ2532CONJ παραγίνονται3854V-PMI-3P ἕως2193CONJ ἅλω257N-ASF ΝωδαβN-PRI καὶ2532CONJ ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S ΟζαN-PRI τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM κατασχεῖν2722V-AAN αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἐκράτησεν2902V-AAI-3S αὐτήν846D-ASF ὅτι3754CONJ περιέσπασεν4049V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF 3588T-NSM μόσχος3448N-NSM τοῦ3588T-GSN κατασχεῖν2722V-AAN αὐτήν846D-ASF

7 καὶ2532CONJ ἐθυμώθη2373V-API-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM ΟζαN-PRI καὶ2532CONJ ἔπαισεν3815V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐκεῖ1563ADV 3588T-NSM θεός2316N-NSM καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

8 καὶ2532CONJ ἠθύμησεν2373V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ὑπὲρ5228PREP οὗ3739 R-GSM διέκοψενV-AAI-3S κύριος2962N-NSM διακοπὴνN-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ΟζαN-PRI καὶ2532CONJ ἐκλήθη2564V-API-3S 3588T-NSM τόπος5117N-NSM ἐκεῖνος1565D-NSM ΔιακοπὴN-NSF ΟζαN-PRI ἕως2193CONJ τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF

9 καὶ2532CONJ ἐφοβήθη5399V-API-3S Δαυιδ1138N-PRI τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF λέγων3004V-PAPNS Πῶς4459ADV εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S πρός4314PREP με1473P-AS 3588T-NSF κιβωτὸς2787N-NSF κυρίου2962N-GSM

10 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐβούλετο1014V-IMI-3S Δαυιδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSN ἐκκλῖναι1578V-AAN πρὸς4314PREP αὑτὸν1438D-ASM τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF διαθήκης1242N-GSF κυρίου2962N-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἀπέκλινενV-IAI-3S αὐτὴν846D-ASF Δαυιδ1138N-PRI εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM ΑβεδδαραN-PRI τοῦ3588T-GSM ΓεθθαίουN-GSM

11 καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S 3588T-NSF κιβωτὸς2787N-NSF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM ΑβεδδαραN-PRI τοῦ3588T-GSM ΓεθθαίουN-GSM μῆνας3303N-APM τρεῖς5140N-NUI καὶ2532CONJ εὐλόγησεν2127V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ὅλον3650A-ASM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ΑβεδδαραN-PRI καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN αὐτοῦ846D-GSM

12 Καὶ2532CONJ ἀπηγγέλη518V-API-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Δαυιδ1138N-PRI λέγοντες3004V-PAPNP Ηὐλόγησεν2127V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ΑβεδδαραN-PRI καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN αὐτοῦ846D-GSM ἕνεκεν1752PREP τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἀνήγαγεν321V-AAI-3S τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ΑβεδδαραN-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF Δαυιδ1138N-PRI ἐν1722PREP εὐφροσύνῃ2167N-DSF

13 καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM αἴροντες142V-PAPNP τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF ἑπτὰ2033N-NUI χοροὶ5525N-NPM καὶ2532CONJ θῦμαN-NSN μόσχος3448N-NSM καὶ2532CONJ ἄρνα704N-ASM

14 καὶ2532CONJ Δαυιδ1138N-PRI ἀνεκρούετοV-IMI-3S ἐν1722PREP ὀργάνοιςN-DPN ἡρμοσμένοις718V-RMPDP ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM Δαυιδ1138N-PRI ἐνδεδυκὼς1746V-RAPNS στολὴν4749N-ASF ἔξαλλονA-ASF

15 καὶ2532CONJ Δαυιδ1473N-PRI καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἀνήγαγον321V-AAI-3P τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF κυρίου2962N-GSM μετὰ3326PREP κραυγῆς2906N-GSF καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP φωνῆς5456N-GSF σάλπιγγος4536N-GSF

16 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF παραγινομένης3854V-PMPGS ἕως2193CONJ πόλεως4172N-GSF Δαυιδ1473N-PRI καὶ2532CONJ ΜελχολN-PRI 3588T-NSF θυγάτηρ2364N-NSF Σαουλ4549N-PRI διέκυπτενV-IAI-3S διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF θυρίδος2376N-GSF καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Δαυιδ1473N-PRI ὀρχούμενον3738V-PMPAS καὶ2532CONJ ἀνακρουόμενονV-PMPAS ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐξουδένωσεν1847V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτῆς846D-GSF

17 καὶ2532CONJ φέρουσιν5342V-PAI-3P τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἀνέθηκαν394V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM αὐτῆς846D-GSF εἰς1519PREP μέσον3319A-ASM τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF ἧς3739 R-GSF ἔπηξεν4078V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF Δαυιδ1473N-PRI καὶ2532CONJ ἀνήνεγκεν399V-AAI-3S Δαυιδ1473N-PRI ὁλοκαυτώματα3646N-APN ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἰρηνικάς1516A-APF

18 καὶ2532CONJ συνετέλεσεν4931V-AAI-3S Δαυιδ1473N-PRI συναναφέρωνV-PAPNS τὰς3588T-APF ὁλοκαυτώσειςN-APF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF εἰρηνικὰς1516A-APF καὶ2532CONJ εὐλόγησεν2127V-AAI-3S τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM ἐν1722PREP ὀνόματι3686N-DSN κυρίου2962N-GSM τῶν3588T-GPF δυνάμεων1411N-GPF

19 καὶ2532CONJ διεμέρισεν1266V-AAI-3S παντὶ3956A-DSM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM εἰς1519PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF δύναμιν1411N-ASF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP ΔανN-PRI ἕως2193CONJ ΒηρσαβεεN-PRI ἀπὸ575PREP ἀνδρὸς435N-GSM ἕως2193CONJ γυναικὸς1135N-GSF ἑκάστῳ1538A-DSM κολλυρίδαN-ASF ἄρτου740N-GSM καὶ2532CONJ ἐσχαρίτηνN-ASM καὶ2532CONJ λάγανονN-ASN ἀπὸ575PREP τηγάνουN-GSN καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἕκαστος1538A-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

20 καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI εὐλογῆσαι2127V-AAN τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ΜελχολN-PRI 3588T-NSF θυγάτηρ2364N-NSF Σαουλ4549N-PRI εἰς1519PREP ἀπάντησιν529N-ASF Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ εὐλόγησεν2127V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Τί5100I-ASN δεδόξασται1392V-RMI-3S σήμερον4594ADV 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ὃς3739 R-NSM ἀπεκαλύφθη601V-API-3S σήμερον4594ADV ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM παιδισκῶν3814N-GPM τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM ἑαυτοῦ1438D-GSM καθὼς2531ADV ἀποκαλύπτεται601V-PMI-3S ἀποκαλυφθεὶς601V-APPNS εἷς1519N-NUI τῶν3588T-GPM ὀρχουμένων3738V-PMPGS

21 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI πρὸς4314PREP ΜελχολN-PRI Ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM ὀρχήσομαι3738V-FMI-1S εὐλογητὸς2128A-NSM κύριος2962N-NSM ὃς3739 R-NSM ἐξελέξατό1586V-ANI-3S με1473P-AS ὑπὲρ5228PREP τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ὑπὲρ5228PREP πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSM καταστῆσαί2525V-AAN με1473P-AS εἰς1519PREP ἡγούμενον2233V-PMPAS ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ παίξομαι3815V-FMI-1S καὶ2532CONJ ὀρχήσομαι3738V-FMI-1S ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM

22 καὶ2532CONJ ἀποκαλυφθήσομαι601V-FPI-1S ἔτι2089ADV οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ ἔσομαι1510V-FMI-1S ἀχρεῖος888A-NSM ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM παιδισκῶν3814N-GPM ὧν3739 R-GPM εἶπάς2036V-AAI-2S με1473P-AS δοξασθῆναι1392V-APN

23 καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF ΜελχολN-PRI θυγατρὶ2364N-DSF Σαουλ4549N-PRI οὐκ3364ADV ἐγένετο1096V-ANI-3S παιδίον3813N-NSN ἕως2193CONJ τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF τοῦ3588T-GSN ἀποθανεῖν599V-AAN αὐτήν846D-ASF

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὅτε3753ADV ἐκάθισεν2523V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM κατεκληρονόμησεν2624V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM κύκλῳ2945N-DSM ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM αὐτοῦ846D-GSM τῶν3588T-GPM κύκλῳ2945N-DSM

2 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM πρὸς4314PREP Ναθαν3481N-PRI τὸν3588T-ASM προφήτην4396N-ASM Ἰδοὺ2400INJ δὴ1161PRT ἐγὼ1473P-NS κατοικῶ2730V-PAI-1S ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM κεδρίνῳA-DSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF κιβωτὸς2787N-NSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM κάθηται2521V-PMI-3S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ναθαν3481N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἂν302PRT ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF σου4771P-GS βάδιζεV-PAD-2S καὶ2532CONJ ποίει4160V-PAD-2S ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS

4 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S τῇ3588T-DSF νυκτὶ3571N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ῥῆμα4487N-NSN κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP Ναθαν3481N-PRI λέγων3004V-PAPNS

5 Πορεύου4198V-PMD-2S καὶ2532CONJ εἰπὸν3004V-AAD-2S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM δοῦλόν1401N-ASM μου1473P-GS Δαυιδ1138N-PRI Τάδε3592D-ASN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Οὐ3364ADV σὺ4771P-NS οἰκοδομήσεις3618V-FAI-3S μοι1473P-DS οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSN κατοικῆσαί2730V-AAN με1473P-AS

6 ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV κατῴκηκα2730V-RAI-1S ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM ἀφ575PREP ἧς3739 R-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἀνήγαγον321V-AAI-1S ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSM τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI ἕως2193CONJ τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ ἤμην1510V-IAI-1S ἐμπεριπατῶν1704V-PAPNS ἐν1722PREP καταλύματι2646N-DSN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP σκηνῇ4633N-DSF

7 ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM οἷς3739 R-DPM διῆλθον1330V-AAI-3P ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM Ισραηλ2474N-PRI εἰ1487CONJ λαλῶν2980V-PAPNS ἐλάλησα2980V-AAI-1S πρὸς4314PREP μίαν1520A-ASF φυλὴν5443N-ASF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI 3739 R-DSM ἐνετειλάμην1781V-AMI-1S ποιμαίνειν4165V-PAN τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS Ισραηλ2474N-PRI λέγων3004V-PAPNS Τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ᾠκοδομήκατέ3618V-RAI-2P μοι1473P-DS οἶκον3624N-ASM κέδρινονA-ASM

8 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV τάδε3592D-APN ἐρεῖς2046V-FAI-3S τῷ3588T-DSM δούλῳ1401N-DSM μου1473P-GS Δαυιδ1138N-PRI Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἔλαβόν2983V-AAI-1S σε4771P-AS ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF μάνδραςN-GSF τῶν3588T-GPN προβάτων4263N-GPN τοῦ3588T-GSN εἶναί1510V-PAN σε4771P-AS εἰς1519PREP ἡγούμενον2233V-PMPAS ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI

9 καὶ2532CONJ ἤμην1510V-IAI-1S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM οἷς3739 R-DPM ἐπορεύου4198V-IMI-2S καὶ2532CONJ ἐξωλέθρευσαV-AAI-1S πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἐχθρούς2190N-APM σου4771P-GS ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐποίησά4160V-AAI-1S σε4771P-AS ὀνομαστὸνA-ASM κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τῶν3588T-GPM μεγάλων3173A-GPM τῶν3588T-GPM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

10 καὶ2532CONJ θήσομαι5087V-FMI-1S τόπον5117N-ASM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM μου1473P-GS τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ καταφυτεύσωV-AAS-1S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ κατασκηνώσει2681V-FAI-3S καθ2596PREP ἑαυτὸν1438D-ASM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μεριμνήσει3309V-FAI-3S οὐκέτι3765ADV καὶ2532CONJ οὐ3364ADV προσθήσει4369V-FAI-3S υἱὸς5207N-NSM ἀδικίας93N-GSF τοῦ3588T-GSN ταπεινῶσαι5013V-AAN αὐτὸν846D-ASM καθὼς2531ADV ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF

11 ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF ὧν3739 R-GPF ἔταξα5021V-AAI-1S κριτὰς2923N-APM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀναπαύσω373V-AAS-1S σε4771P-AS ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀπαγγελεῖ518V-FAI-3S σοι4771P-DS κύριος2962N-NSM ὅτι3754CONJ οἶκον3624N-ASM οἰκοδομήσεις3618V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM

12 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐὰν1437CONJ πληρωθῶσιν4137V-APS-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ κοιμηθήσῃ2837V-FPI-2S μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀναστήσω450V-FAI-1S τὸ3588T-ASN σπέρμα4690N-ASN σου4771P-GS μετὰ3326PREP σέ4771P-AS ὃς3739 R-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κοιλίας2836N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἑτοιμάσω2090V-FAI-1S τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

13 αὐτὸς846D-NSM οἰκοδομήσει3618V-FAI-3S μοι1473P-DS οἶκον3624N-ASM τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀνορθώσω461V-FAI-1S τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἕως2193CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

14 ἐγὼ1473P-NS ἔσομαι1510V-FMI-1S αὐτῷ846D-DSM εἰς1519PREP πατέρα3962N-ASM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἔσται1510V-FMI-3S μοι1473P-DS εἰς1519PREP υἱόν5207N-ASM καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ ἔλθῃ2064V-AAS-3S 3588T-NSF ἀδικία93N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐλέγξω1651V-FAI-1S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP ῥάβδῳ4464N-DSF ἀνδρῶν435N-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἁφαῖς860N-DPF υἱῶν5207N-GPM ἀνθρώπων444N-GPM

15 τὸ3588T-ASN δὲ1161CONJ ἔλεός1656N-ASN μου1473P-GS οὐκ3364ADV ἀποστήσω868V-AAS-1S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM καθὼς2531ADV ἀπέστησα868V-AAI-1S ἀφ575PREP ὧν3739 R-GPM ἀπέστησα868V-AAI-1S ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN μου1473P-GS

16 καὶ2532CONJ πιστωθήσεται4104V-FPI-3S 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἕως2193CONJ αἰῶνος165N-GSM ἐνώπιον1799PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSM θρόνος2362N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἔσται1510V-FMI-3S ἀνωρθωμένος461V-PMPNS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

17 κατὰ2596PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τούτους3778D-APM καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF ὅρασιν3706N-ASF ταύτην3778D-ASF οὕτως3778ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S Ναθαν3481N-PRI πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI

18 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Τίς5100I-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ἐγώ1473P-NS κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM 3588T-NSM οἶκός3624N-NSM μου1473P-GS ὅτι3754CONJ ἠγάπηκάς25V-RAI-2S με1473P-AS ἕως2193CONJ τούτων3778D-GPM

19 καὶ2532CONJ κατεσμικρύνθηV-API-3S μικρὸν3398A-ASM ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ ἐλάλησας2980V-AAI-2S ὑπὲρ5228PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM δούλου1401N-GSM σου4771P-GS εἰς1519PREP μακράν3117A-ASF οὗτος3778D-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSM νόμος3551N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS κύριε2962N-VSM

20 καὶ2532CONJ τί5100I-ASN προσθήσει4369V-FAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ἔτι2089ADV τοῦ3588T-GSN λαλῆσαι2980V-AAN πρὸς4314PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ νῦν3568ADV σὺ4771P-NS οἶδας1492V-RAI-2S τὸν3588T-ASM δοῦλόν1401N-ASM σου4771P-GS κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS κύριε2962N-VSM

21 διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM σου4771P-GS πεποίηκας4160V-RAI-2S καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF σου4771P-GS ἐποίησας4160V-AAI-2S πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF μεγαλωσύνην3172N-ASF ταύτην3778D-ASF γνωρίσαι1107V-AAN τῷ3588T-DSM δούλῳ1401N-DSM σου4771P-GS

22 ἕνεκεν1752PREP τοῦ3588T-GSN μεγαλῦναί3170V-AAN σε4771P-AS κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS κύριε2962N-VSM ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ὡς3739CONJ σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S θεὸς2316N-NSM πλὴν4133ADV σοῦ4771P-GS ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM οἷς3739 R-DPM ἠκούσαμεν191V-AAI-1P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὠσὶν3775N-DPN ἡμῶν1473P-GP

23 καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM ὡς3739CONJ 3588T-NSM λαός2992N-NSM σου4771P-GS Ισραηλ2474N-PRI ἔθνος1484N-NSN ἄλλο243D-NSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF ὡς3739CONJ ὡδήγησεν3594V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSM λυτρώσασθαι3084V-AMP αὐτῷ846D-DSM λαὸν2992N-ASM τοῦ3588T-GSN θέσθαι5087V-AMP σε4771P-AS ὄνομα3686N-ASN τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN μεγαλωσύνην3172N-ASF καὶ2532CONJ ἐπιφάνειαν2015N-ASF τοῦ3588T-GSN ἐκβαλεῖν1544V-FAN σε4771P-AS ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM σου4771P-GS οὗ3739 R-GSM ἐλυτρώσω3084V-AMI-2S σεαυτῷ4572D-DSM ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSM ἔθνη1484N-APN καὶ2532CONJ σκηνώματα4638N-APN

24 καὶ2532CONJ ἡτοίμασας2090V-AAI-2S σεαυτῷ4572D-DSM τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM σου4771P-GS Ισραηλ2474N-PRI λαὸν2992N-ASM ἕως2193CONJ αἰῶνος165N-GSM καὶ2532CONJ σύ4771P-NS κύριε2962N-VSM ἐγένου1096V-AMI-2S αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP θεόν2316N-ASM

25 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS κύριε2962N-VSM τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN 3739 R-NSN ἐλάλησας2980V-AAI-2S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM δούλου1401N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM αὐτοῦ846D-GSM πίστωσον4104V-AAD-2S ἕως2193CONJ αἰῶνος165N-GSM κύριε2962N-VSM παντοκράτωρ3841N-NSM θεὲ2316N-VSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ νῦν3568ADV καθὼς2531ADV ἐλάλησας2980V-AAI-2S

26 μεγαλυνθείη3170V-APO-3S τὸ3588T-NSN ὄνομά3686N-NSN σου4771P-GS ἕως2193CONJ αἰῶνος165N-GSM

27 κύριε2962N-VSM παντοκράτωρ3841N-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἀπεκάλυψας601V-AAI-2S τὸ3588T-ASN ὠτίον5621N-ASN τοῦ3588T-GSM δούλου1401N-GSM σου4771P-GS λέγων3004V-PAPNS Οἶκον3624N-ASM οἰκοδομήσω3618V-FAI-1S σοι4771P-DS διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN εὗρεν2147V-AAI-3S 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF ἑαυτοῦ1438D-GSM τοῦ3588T-GSN προσεύξασθαι4336V-AMP πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS τὴν3588T-ASF προσευχὴν4335N-ASF ταύτην3778D-ASF

28 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS κύριε2962N-VSM σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM θεός2316N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM λόγοι3056N-NPM σου4771P-GS ἔσονται1510V-FMI-3P ἀληθινοί228A-NPM καὶ2532CONJ ἐλάλησας2980V-AAI-2S ὑπὲρ5228PREP τοῦ3588T-GSM δούλου1401N-GSM σου4771P-GS τὰ3588T-APN ἀγαθὰ18A-APN ταῦτα3778D-APN

29 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἄρξαι757V-AAO-3S καὶ2532CONJ εὐλόγησον2127V-AAD-2S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM δούλου1401N-GSM σου4771P-GS τοῦ3588T-GSM εἶναι1510V-PAN εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS κύριε2962N-VSM ἐλάλησας2980V-AAI-2S καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF εὐλογίας2129N-GSF σου4771P-GS εὐλογηθήσεται2127V-FPI-3S 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM δούλου1401N-GSM σου4771P-GS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI τοὺς3588T-APM ἀλλοφύλους246A-APM καὶ2532CONJ ἐτροπώσατοV-ANI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI τὴν3588T-ASF ἀφωρισμένην873V-RMPAS ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF τῶν3588T-GPM ἀλλοφύλων246A-GPM

2 καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI τὴν3588T-ASF Μωαβ1096N-PRI καὶ2532CONJ διεμέτρησενV-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP σχοινίοις4979N-DPN κοιμίσαςV-AAPNS αὐτοὺς846D-APM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S τὰ3588T-NPN δύο1417N-NUI σχοινίσματαN-NPN τοῦ3588T-GSN θανατῶσαι2289V-AAN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN δύο1417N-NUI σχοινίσματαN-APN ἐζώγρησεν2221V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S Μωαβ1096N-PRI τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI εἰς1519PREP δούλους1401N-APM φέροντας5342V-PAPAP ξένια3578N-APN

3 καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI τὸν3588T-ASM ΑδρααζαρN-PRI υἱὸν5207N-ASM Ρααβ4460N-PRI βασιλέα935N-ASM ΣουβαN-PRI πορευομένου4198V-PMPGS αὐτοῦ846D-GSM ἐπιστῆσαι2186V-AAN τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ποταμὸν4215N-ASM Εὐφράτην2166N-PRI

4 καὶ2532CONJ προκατελάβετοV-ANI-3S Δαυιδ1138N-PRI τῶν3588T-GPM αὐτοῦ846D-GSM χίλια5507A-APN ἅρματα716N-APN καὶ2532CONJ ἑπτὰ2033N-NUI χιλιάδας5505N-APF ἱππέων2460N-GPM καὶ2532CONJ εἴκοσι1501N-NUI χιλιάδας5505N-APF ἀνδρῶν435N-GPM πεζῶν3979A-GPM καὶ2532CONJ παρέλυσεν3886V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἅρματα716N-APN καὶ2532CONJ ὑπελίπετο5275V-ANI-3S ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM ἑκατὸν1540N-NUI ἅρματα716N-APN

5 καὶ2532CONJ παραγίνεται3854V-PMI-3S Συρία4947N-NPM Δαμασκοῦ1154N-GSF βοηθῆσαι997V-AAN τῷ3588T-DSM ΑδρααζαρN-PRI βασιλεῖ935N-DSM ΣουβαN-PRI καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Σύρῳ4948N-DSM εἴκοσι1501N-NUI δύο1417N-NUI χιλιάδας5505N-APF ἀνδρῶν435N-GPM

6 καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S Δαυιδ1138N-PRI φρουρὰνN-ASF ἐν1722PREP Συρίᾳ4947N-DSM τῇ3588T-DSF κατὰ2596PREP Δαμασκόν1154N-ASF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S 3588T-NSM Σύρος4948N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI εἰς1519PREP δούλους1401N-APM φέροντας5342V-PAPAP ξένια3578N-APN καὶ2532CONJ ἔσωσεν4982V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM Δαυιδ1138N-PRI ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM οἷς3739 R-DPM ἐπορεύετο4198V-IMI-3S

7 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI τοὺς3588T-APM χλιδῶναςN-APM τοὺς3588T-APM χρυσοῦς5552A-NSM οἳ3739 R-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPM παίδων3816N-GPM τῶν3588T-GPM ΑδρααζαρN-PRI βασιλέως935N-GSM ΣουβαN-PRI καὶ2532CONJ ἤνεγκεν5342V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN ΣουσακιμN-PRI βασιλεὺς935N-NSM Αἰγύπτου125N-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἀναβῆναι305V-AAN αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF Ροβοαμ4497N-PRI υἱοῦ5207N-GSM Σολομῶντος4672N-PRI

8 καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ΜασβακN-PRI ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF ἐκλεκτῶν1588A-GPF πόλεων4172N-GPF τοῦ3588T-GSM ΑδρααζαρN-PRI ἔλαβεν2983V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Δαυιδ1138N-PRI χαλκὸν5475N-ASM πολὺν4183A-ASM σφόδρα4970ADV ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S Σαλωμων4672N-PRI τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF τὴν3588T-ASF χαλκῆν5470A-ASF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM στύλους4769N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM λουτῆραςN-APM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN

9 καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S ΘοουN-PRI 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΗμαθN-PRI ὅτι3754CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF δύναμιν1411N-ASF ΑδρααζαρN-PRI

10 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ΘοουN-PRI ΙεδδουρανN-PRI τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846D-GSM πρὸς4314PREP βασιλέα935N-ASM Δαυιδ1138N-PRI ἐρωτῆσαι2065V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὰ3588T-APN εἰς1519PREP εἰρήνην1515N-ASF καὶ2532CONJ εὐλογῆσαι2127V-AAN αὐτὸν846D-ASM ὑπὲρ5228PREP οὗ3739 R-GSM ἐπολέμησεν4170V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΑδρααζαρN-PRI καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM ὅτι3754CONJ ἀντικείμενος480V-PMPNS ἦν1510V-IAI-3S τῷ3588T-DSM ΑδρααζαρN-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χερσὶν5495N-DPF αὐτοῦ846D-GSM ἦσαν1510V-IAI-3P σκεύη4632N-APN ἀργυρᾶ693A-APN καὶ2532CONJ σκεύη4632N-APN χρυσᾶ5552A-APN καὶ2532CONJ σκεύη4632N-APN χαλκᾶ5470A-APN

11 καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN ἡγίασεν37V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Δαυιδ1138N-PRI τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSN ἀργυρίου694N-GSN καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSN χρυσίου5553N-GSN οὗ3739 R-GSN ἡγίασεν37V-AAI-3S ἐκ1537PREP πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPF πόλεων4172N-GPF ὧν3739 R-GPF κατεδυνάστευσεν2616V-AAI-3S

12 ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF Ιδουμαίας2401N-GSF καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF Μωαβ1096N-PRI καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΑμμωνN-PRI καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἀλλοφύλων246A-GPM καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP ΑμαληκN-PRI καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN σκύλων4661N-GPN ΑδρααζαρN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Ρααβ4460N-PRI βασιλέως935N-GSM ΣουβαN-PRI

13 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ὄνομα3686N-ASN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἀνακάμπτειν344V-PAN αὐτὸν846D-ASM ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὴν3588T-ASF Ιδουμαίαν2401N-ASF ἐν1722PREP ΓαιμελεN-PRI εἰς1519PREP ὀκτωκαίδεκαN-NUI χιλιάδας5505N-APF

14 καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Ιδουμαίᾳ2401N-DSF φρουράνN-ASF ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF Ιδουμαίᾳ2401N-DSF καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM Ιδουμαῖοι2401N-NPM δοῦλοι1401N-NPM τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM καὶ2532CONJ ἔσωσεν4982V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM Δαυιδ1138N-PRI ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM οἷς3739 R-DPM ἐπορεύετο4198V-IMI-3S

15 Καὶ2532CONJ ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ποιῶν4160V-PAPNS κρίμα2917N-ASN καὶ2532CONJ δικαιοσύνην1343N-ASF ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

16 καὶ2532CONJ ΙωαβN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣαρουιαςN-PRI ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF στρατιᾶς4756N-GSF καὶ2532CONJ Ιωσαφατ2498N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑχιαN-PRI ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN ὑπομνημάτωνN-GPN

17 καὶ2532CONJ ΣαδδουκN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑχιτωβN-PRI καὶ2532CONJ ΑχιμελεχN-PRI υἱὸς5207N-NSM Αβιαθαρ8N-PRI ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ Ασα760N-PRI 3588T-NSM γραμματεύς1122N-NSM

18 καὶ2532CONJ ΒαναιαςN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωδαεN-PRI σύμβουλος4825N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM χελεθθιN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM φελεττιN-PRI καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM Δαυιδ1138N-PRI αὐλάρχαιN-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P

Κεφάλαιο 9

1 Καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI Εἰ1487CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S ἔτι2089ADV ὑπολελειμμένος5275V-RMPNS τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-AAS-1S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἔλεος1656N-NSM ἕνεκεν1752PREP ΙωναθανN-PRI

2 καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Σαουλ4549N-PRI παῖς3816N-NSM ἦν1510V-IAI-3S καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM ΣιβαN-PRI καὶ2532CONJ καλοῦσιν2564V-PAI-3P αὐτὸν846D-ASM πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Εἰ1487CONJ σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S ΣιβαN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐγὼ1473P-NSM δοῦλος1401N-NSM σός4674A-NSM

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Εἰ1487CONJ ὑπολέλειπται5275V-RMI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Σαουλ4549N-PRI ἔτι2089ADV ἀνὴρ435N-NSM καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-AAS-1S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἔλεος1656N-NSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΣιβαN-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Ἔτι2089CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S υἱὸς5207N-NSM τῷ3588T-DSM ΙωναθανN-PRI πεπληγὼς4141V-RAPNS τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM

4 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Ποῦ4225ADV οὗτος3778D-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΣιβαN-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Ἰδοὺ2400INJ ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM ΜαχιρN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑμιηλN-PRI ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ΛαδαβαρN-PRI

5 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ΜαχιρN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑμιηλN-PRI ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ΛαδαβαρN-PRI

6 καὶ2532CONJ παραγίνεται3854V-PMI-3S ΜεμφιβοσθεN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωναθανN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Σαουλ4549N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Δαυιδ1138N-PRI ΜεμφιβοσθεN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS

7 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Δαυιδ1138N-PRI Μὴ3165ADV φοβοῦ5399V-PMD-2S ὅτι3754CONJ ποιῶν4160V-PAPNS ποιήσω4160V-FAI-1S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS ἔλεος1656N-NSM διὰ1223PREP ΙωναθανN-PRI τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀποκαταστήσω600V-AAS-1S σοι4771P-DS πάντα3956A-ASM ἀγρὸν68N-ASM Σαουλ4549N-PRI πατρὸς3962N-GSM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS φάγῃ2068V-FMI-2S ἄρτον740N-ASM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF τραπέζης5132N-GSF μου1473P-GS διὰ1223PREP παντός3956A-GSM

8 καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S ΜεμφιβοσθεN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τίς5100I-NSM εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS ὅτι3754CONJ ἐπέβλεψας1914V-AAI-2S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM κύνα2965N-ASM τὸν3588T-ASM τεθνηκότα2348V-RAPAS τὸν3588T-ASM ὅμοιον3664A-ASM ἐμοί1473P-DS

9 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΣιβαN-PRI τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Πάντα3956A-NPN ὅσα3745A-NPN ἐστὶν1510V-PAI-3S τῷ3588T-DSM Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ ὅλῳ3650A-DSM τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM δέδωκα1325V-RAI-1S τῷ3588T-DSM υἱῷ5207N-DSM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM σου4771P-GS

10 καὶ2532CONJ ἐργᾷ2038V-PAS-3S αὐτῷ846D-DSM τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM δοῦλοί1401N-NPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἰσοίσεις1533V-FAI-3S τῷ3588T-DSM υἱῷ5207N-DSM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM σου4771P-GS ἄρτους740N-APM καὶ2532CONJ ἔδεται2068V-FMI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ΜεμφιβοσθεN-PRI υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM σου4771P-GS φάγεται2068V-FMI-3S διὰ1223PREP παντὸς3956A-GSM ἄρτον740N-ASM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF τραπέζης5132N-GSF μου1473P-GS [καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΣιβαN-PRI ἦσαν1510V-IAI-3P πεντεκαίδεκαN-NUI υἱοὶ5207N-NPM καὶ2532CONJ εἴκοσι1501N-NUI δοῦλοι1401N-NPM

11 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΣιβαN-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐντέταλται1781V-RMI-3S 3588T-NSM κύριός2962N-NSM μου1473P-GS 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τῷ3588T-DSM δούλῳ1401N-DSM αὐτοῦ846D-GSM οὕτως3778ADV ποιήσει4160V-FAI-3S 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ΜεμφιβοσθεN-PRI ἤσθιεν2068V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF τραπέζης5132N-GSF Δαυιδ1138N-PRI καθὼς2531ADV εἷς1519N-NUI τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

12 καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΜεμφιβοσθεN-PRI υἱὸς5207N-NSM μικρὸς3398A-NSM καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM ΜιχαN-PRI καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF κατοίκησις2731N-NSF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ΣιβαN-PRI δοῦλοι1401N-NPM τοῦ3588T-GSM ΜεμφιβοσθεN-PRI

13 καὶ2532CONJ ΜεμφιβοσθεN-PRI κατῴκει2730V-IAI-3S ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ὅτι3754CONJ ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF τραπέζης5132N-GSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM διὰ1223PREP παντὸς3956A-GSM ἤσθιεν2068V-IAI-3S καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἦν1510V-IAI-3S χωλὸς5560A-NSM ἀμφοτέροις297A-DPM τοῖς3588T-DPM ποσὶν4228N-DPM αὐτοῦ846D-GSM

Κεφάλαιο 10

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S βασιλεὺς935N-NSM υἱῶν5207N-GPM ΑμμωνN-PRI καὶ2532CONJ ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ΑννωνN-PRI υἱὸς5207N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἀντ473PREP αὐτοῦ846D-GSM

2 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Δαυιδ1473N-PRI Ποιήσω4160V-FAI-1S ἔλεος1656N-NSM μετὰ3326PREP ΑννωνN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΝααςN-PRI ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846D-GSM μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS ἔλεος1656N-NSM καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S Δαυιδ1473N-PRI παρακαλέσαι3870V-AAN αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM αὐτοῦ846D-GSM περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ παρεγένοντο3854V-AMI-3P οἱ3588T-NPM παῖδες3816N-NPM Δαυιδ1473N-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF υἱῶν5207N-GPM ΑμμωνN-PRI

3 καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM υἱῶν5207N-GPM ΑμμωνN-PRI πρὸς4314PREP ΑννωνN-PRI τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM αὐτῶν846D-GPM Μὴ3165ADV παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN δοξάζειν1392V-PAN Δαυιδ1473N-PRI τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM σου4771P-GS ἐνώπιόν1799ADV σου4771P-GS ὅτι3754CONJ ἀπέστειλέν649V-AAI-3S σοι4771P-DS παρακαλοῦντας3870V-PAPAP ἀλλ235CONJ οὐχὶ3364ADV ὅπως3704CONJ ἐρευνήσωσιν2045V-AAS-3P τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ κατασκοπήσωσιν2684V-AAS-3P αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN κατασκέψασθαιV-AMP αὐτὴν846D-ASF ἀπέστειλεν649V-AAI-3S Δαυιδ1473N-PRI τοὺς3588T-APM παῖδας3816N-APM αὐτοῦ846D-GSM πρὸς4314PREP σέ4771P-AS

4 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ΑννωνN-PRI τοὺς3588T-APM παῖδας3816N-APM Δαυιδ1473N-PRI καὶ2532CONJ ἐξύρησεν3587V-AAI-3S τοὺς3588T-APM πώγωναςN-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀπέκοψεν609V-AAI-3S τοὺς3588T-APM μανδύαςN-APM αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἡμίσει2255A-DSM ἕως2193CONJ τῶν3588T-GPM ἰσχίωνN-GPN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S αὐτούς846D-APM

5 καὶ2532CONJ ἀνήγγειλαν312V-AAI-3P τῷ3588T-DSM Δαυιδ1473N-PRI ὑπὲρ5228PREP τῶν3588T-GPM ἀνδρῶν435N-GPM καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S εἰς1519PREP ἀπαντὴνN-ASF αὐτῶν846D-GPM ὅτι3754CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ἠτιμασμένοι818V-RMPNP σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Καθίσατε2523V-AAD-2P ἐν1722PREP Ιεριχω2410N-PRI ἕως2193CONJ τοῦ3588T-GSN ἀνατεῖλαι393V-AAN τοὺς3588T-APM πώγωναςN-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐπιστραφήσεσθε1994V-FPI-2P

6 καὶ2532CONJ εἶδαν3708V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΑμμωνN-PRI ὅτι3754CONJ κατῃσχύνθησαν2617V-API-3P 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἀπέστειλαν649V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΑμμωνN-PRI καὶ2532CONJ ἐμισθώσαντο3409V-AMI-3P τὴν3588T-ASF Συρίαν4947N-ASF ΒαιθροωβN-PRI εἴκοσι1501N-NUI χιλιάδας5505N-APF πεζῶν3979A-GPM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ΜααχαN-PRI χιλίους5507A-APM ἄνδρας435N-APM καὶ2532CONJ ΙστωβN-PRI δώδεκα1427N-NUI χιλιάδας5505N-APF ἀνδρῶν435N-GPM

7 καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF δύναμιν1411N-ASF τοὺς3588T-APM δυνατούς1415A-APM

8 καὶ2532CONJ ἐξῆλθαν1831V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΑμμωνN-PRI καὶ2532CONJ παρετάξαντοV-AMI-3P πόλεμον4171N-ASM παρὰ3844PREP τῇ3588T-DSF θύρᾳ2374N-DSF τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF καὶ2532CONJ Συρία4947N-NSF ΣουβαN-PRI καὶ2532CONJ ΡοωβN-PRI καὶ2532CONJ ΙστωβN-PRI καὶ2532CONJ ΜααχαN-PRI μόνοι3441A-NPM ἐν1722PREP ἀγρῷ68N-DSM

9 καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S ΙωαβN-PRI ὅτι3754CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ἀντιπρόσωπονA-ASM τοῦ3588T-GSM πολέμου4171N-GSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ὄπισθεν3693ADV καὶ2532CONJ ἐπέλεξενV-AAI-3S ἐκ1537PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM νεανίσκων3495N-GPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ παρετάξαντοV-AMI-3P ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF Συρίας4947N-GSF

10 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κατάλοιπον2645A-ASN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF ΑβεσσαN-PRI τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ παρετάξαντοV-AMI-3P ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF υἱῶν5207N-GPM ΑμμωνN-PRI

11 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐὰν1437ADV κραταιωθῇ2901V-APS-3S Συρία4947N-NSF ὑπὲρ5228PREP ἐμέ1473P-AS καὶ2532CONJ ἔσεσθέ1510V-FMI-2P μοι1473P-DS εἰς1519PREP σωτηρίαν4991N-ASF καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ υἱοὶ5207N-NPM ΑμμωνN-PRI κραταιωθῶσιν2901V-APS-3P ὑπὲρ5228PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ ἐσόμεθα1510V-FMI-1P τοῦ3588T-GSN σῶσαί4982V-AAN σε4771P-AS

12 ἀνδρίζου407V-PMD-2S καὶ2532CONJ κραταιωθῶμεν2901V-APS-1P ὑπὲρ5228PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ περὶ4012PREP τῶν3588T-GPF πόλεων4172N-GPF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM ποιήσει4160V-FAI-3S τὸ3588T-ASN ἀγαθὸν18A-ASN ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM αὐτοῦ846D-GSM

13 καὶ2532CONJ προσῆλθεν4334V-AAI-3S ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM αὐτοῦ846D-GSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP πόλεμον4171N-ASM πρὸς4314PREP Συρίαν4947N-ASF καὶ2532CONJ ἔφυγαν5343V-AAI-3P ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM

14 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΑμμωνN-PRI εἶδαν3708V-AAI-3P ὅτι3754CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S Συρία4947N-NSF καὶ2532CONJ ἔφυγαν5343V-AAI-3P ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN ΑβεσσαN-PRI καὶ2532CONJ εἰσῆλθαν1525V-AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ ἀνέστρεψεν390V-AAI-3S ΙωαβN-PRI ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΑμμωνN-PRI καὶ2532CONJ παρεγένοντο3854V-AMI-3P εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

15 καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S Συρία4947N-NSF ὅτι3754CONJ ἔπταισεν4417V-AAI-3S ἔμπροσθεν1715PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ συνήχθησαν4863V-API-3P ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτό846D-ASN

16 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ΑδρααζαρN-PRI καὶ2532CONJ συνήγαγεν4863V-AAI-3S τὴν3588T-ASF Συρίαν4947N-ASF τὴν3588T-ASF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM ΧαλαμακN-PRI καὶ2532CONJ παρεγένοντο3854V-AMI-3P ΑιλαμN-PRI καὶ2532CONJ ΣωβακN-PRI ἄρχων757V-PAPNS τῆς3588T-GSF δυνάμεως1411N-GSF ΑδρααζαρN-PRI ἔμπροσθεν1715PREP αὐτῶν846D-GPM

17 καὶ2532CONJ ἀνηγγέλη312V-API-3S τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ συνήγαγεν4863V-AAI-3S τὸν3588T-ASM πάντα3956A-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ διέβη1224V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ιορδάνην2446N-ASM καὶ2532CONJ παρεγένοντο3854V-AMI-3P εἰς1519PREP ΑιλαμN-PRI καὶ2532CONJ παρετάξατοV-ANI-3S Συρία4947N-NSF ἀπέναντι561ADV Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἐπολέμησαν4170V-AAI-3P μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM

18 καὶ2532CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S Συρία4947N-NSF ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀνεῖλεν337V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF Συρίας4947N-GSF ἑπτακόσιαA-APN ἅρματα716N-APN καὶ2532CONJ τεσσαράκοντα5062N-NUI χιλιάδας5505N-APF ἱππέων2460N-GPM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΣωβακN-PRI τὸν3588T-ASM ἄρχοντα758N-ASM τῆς3588T-GSF δυνάμεως1411N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐπάταξεν3960V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV

19 καὶ2532CONJ εἶδαν3708V-AAI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM βασιλεῖς935N-NPM οἱ3588T-NPM δοῦλοι1401N-NPM ΑδρααζαρN-PRI ὅτι3754CONJ ἔπταισαν4417V-AAI-3P ἔμπροσθεν1715PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ηὐτομόλησανV-AAI-3P μετὰ3326PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐδούλευσαν1398V-AAI-3P αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ ἐφοβήθη5399V-API-3S Συρία4947N-NSF τοῦ3588T-GSN σῶσαι4982V-AAN ἔτι2089ADV τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM ΑμμωνN-PRI

Κεφάλαιο 11

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐπιστρέψαντος1994V-AAPGS τοῦ3588T-GSM ἐνιαυτοῦ1763N-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM καιρὸν2540N-ASM τῆς3588T-GSF ἐξοδίαςN-GSF τῶν3588T-GPM βασιλέων935N-GPM καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI τὸν3588T-ASM ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM παῖδας3816N-APM αὐτοῦ846D-GSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM πάντα3956A-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ διέφθειραν1311V-AAI-3P τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM ΑμμωνN-PRI καὶ2532CONJ διεκάθισανV-AAI-3P ἐπὶ1909PREP ΡαββαθN-PRI καὶ2532CONJ Δαυιδ1138N-PRI ἐκάθισεν2523V-AAI-3S ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

2 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πρὸς4314PREP ἑσπέραν2073N-ASF καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF κοίτης2845N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ περιεπάτει4043V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN δώματος1430N-GSN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S γυναῖκα1135N-ASF λουομένην3068V-PMPAS ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN δώματος1430N-GSN καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF καλὴ2570A-NSF τῷ3588T-DSN εἴδει1491N-DSN σφόδρα4970ADV

3 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἐζήτησεν2212V-AAI-3S τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Οὐχὶ3364ADV αὕτη3778D-NSF ΒηρσαβεεN-PRI θυγάτηρ2364N-NSF ΕλιαβN-PRI γυνὴ1135N-NSF Ουριου3774N-PRI τοῦ3588T-GSM ΧετταίουN-GSM

4 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ἀγγέλους32N-APM καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐκοιμήθη2837V-API-3S μετ3326PREP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ αὐτὴ846D-NSF ἁγιαζομένη37V-PMPNS ἀπὸ575PREP ἀκαθαρσίας167N-GSF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἀπέστρεψεν654V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτῆς846D-GSF

5 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF ἔλαβεν2983V-AAI-3S 3588T-NSF γυνή1135N-NSF καὶ2532CONJ ἀποστείλασα649V-AAPNS ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐγώ1473P-NSF εἰμι1510V-PAI-1S ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF ἔχω2192V-PAI-1S

6 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI πρὸς4314PREP ΙωαβN-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἀπόστειλον649V-AAD-2S πρός4314PREP με1473P-AS τὸν3588T-ASM Ουριαν3774N-PRI τὸν3588T-ASM ΧετταῖονN-ASM καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ΙωαβN-PRI τὸν3588T-ASM Ουριαν3774N-PRI πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI

7 καὶ2532CONJ παραγίνεται3854V-PMI-3S Ουριας3774N-PRI καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐπηρώτησεν1905V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI εἰς1519PREP εἰρήνην1515N-ASF ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ εἰς1519PREP εἰρήνην1515N-ASF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP εἰρήνην1515N-ASF τοῦ3588T-GSM πολέμου4171N-GSM

8 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI τῷ3588T-DSM Ουρια3774N-PRI Κατάβηθι2597V-APD-2S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκόν3624N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ νίψαι3538V-AAN τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S Ουριας3774N-PRI ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ὀπίσω3694ADV αὐτοῦ846D-GSM ἄρσιςN-NSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

9 καὶ2532CONJ ἐκοιμήθη2837V-API-3S Ουριας3774N-PRI παρὰ3844PREP τῇ3588T-DSF θύρᾳ2374N-DSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV κατέβη2597V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

10 καὶ2532CONJ ἀνήγγειλαν312V-AAI-3P τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI λέγοντες3004V-PAPNP ὅτι3754CONJ Οὐ3364ADV κατέβη2597V-AAI-3S Ουριας3774N-PRI εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI πρὸς4314PREP Ουριαν3774N-PRI Οὐχὶ3364ADV ἐξ1537PREP ὁδοῦ3598N-GSF σὺ4771P-NS ἔρχῃ2064V-PMS-2S τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV κατέβης2597V-AAI-2S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκόν3624N-ASM σου4771P-GS

11 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ουριας3774N-PRI πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI 3588T-NSF κιβωτὸς2787N-NSF καὶ2532CONJ Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ Ιουδας2455N-NSM κατοικοῦσιν2730V-PAI-3P ἐν1722PREP σκηναῖς4633N-DPF καὶ2532CONJ 3588T-NSM κύριός2962N-NSM μου1473P-GS ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM δοῦλοι1401N-NPM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM παρεμβάλλουσιν3924V-PAI-3P καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS εἰσελεύσομαι1525V-FMI-1S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκόν3624N-ASM μου1473P-GS φαγεῖν2068V-AAN καὶ2532CONJ πιεῖν4095V-AAN καὶ2532CONJ κοιμηθῆναι2837V-APN μετὰ3326PREP τῆς3588T-GSF γυναικός1135N-GSF μου1473P-GS πῶς4459ADV ζῇ2198V-PAS-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF σου4771P-GS εἰ1487CONJ ποιήσω4160V-AAS-1S τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN

12 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI πρὸς4314PREP Ουριαν3774N-PRI Κάθισον2523V-AAD-2S ἐνταῦθαADV καί2532CONJ γε1065PRT σήμερον4594ADV καὶ2532CONJ αὔριον839ADV ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S σε4771P-AS καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S Ουριας3774N-PRI ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF ἐπαύριον1887ADV

13 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἔφαγεν2068V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔπιεν4095V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐμέθυσεν3184V-AAI-3P αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ἑσπέρας2073N-GSF τοῦ3588T-GSN κοιμηθῆναι2837V-APN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κοίτης2845N-GSF αὐτοῦ846D-GSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV κατέβη2597V-AAI-3S

14 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ ἔγραψεν1125V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI βιβλίον975N-ASN πρὸς4314PREP ΙωαβN-PRI καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF Ουριου3774N-PRI

15 καὶ2532CONJ ἔγραψεν1125V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN βιβλίῳ975N-DSN λέγων3004V-PAPNS Εἰσάγαγε1521V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ουριαν3774N-PRI ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF τοῦ3588T-GSM πολέμου4171N-GSM τοῦ3588T-GSM κραταιοῦ2900A-GSM καὶ2532CONJ ἀποστραφήσεσθε654V-FPI-2P ἀπὸ575PREP ὄπισθεν3693ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πληγήσεται4141V-FPI-3S καὶ2532CONJ ἀποθανεῖται599V-FMI-3S

16 καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN φυλάσσειν5442V-PAN Ιωαβ5442N-PRI ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ ἔθηκεν5087V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ουριαν3774N-PRI εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM οὗ3739 R-GSM ᾔδει1491N-DSN ὅτι3754CONJ ἄνδρες435N-NPM δυνάμεως1411N-GSF ἐκεῖ1563ADV

17 καὶ2532CONJ ἐξῆλθον1831V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἐπολέμουν4170V-IAI-3P μετὰ3326PREP Ιωαβ5442N-PRI καὶ2532CONJ ἔπεσαν4098V-AAI-3P ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S καί2532CONJ γε1065PRT Ουριας3774N-PRI 3588T-NSM ΧετταῖοςN-NSM

18 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S Ιωαβ5442N-PRI καὶ2532CONJ ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τοῦ3588T-GSM πολέμου4171N-GSM

19 καὶ2532CONJ ἐνετείλατο1781V-ANI-3S τῷ3588T-DSM ἀγγέλῳ32N-DSM λέγων3004V-PAPNS Ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN συντελέσαι4931V-AAN σε4771P-AS πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τοῦ3588T-GSM πολέμου4171N-GSM λαλῆσαι2980V-AAN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM

20 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐὰν1437CONJ ἀναβῇ305V-AAS-3S 3588T-NSM θυμὸς2372N-NSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ εἴπῃ3004V-AAS-3S σοι4771P-DS Τί5100I-NSN ὅτι3754CONJ ἠγγίσατε1448V-AAI-2P πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF πολεμῆσαι4170V-AAN οὐκ3364ADV ᾔδειτε1492V-YAI-2P ὅτι3754CONJ τοξεύσουσινV-FAI-3P ἀπάνωθενADV τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN

21 τίς5100I-NSM ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΑβιμελεχN-PRI υἱὸν5207N-ASM ΙεροβααλN-PRI οὐχὶ3364ADV γυνὴ1135N-NSF ἔρριψεν4495V-AAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM κλάσμα2801N-NSN μύλου3458N-GSM ἐπάνωθενADV τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S ἐν1722PREP ΘαμασιN-PRI ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN προσηγάγετε4317V-AAI-2P πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN τεῖχος5038N-ASN καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S Καί2532CONJ γε1065PRT Ουριας3774N-PRI 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS 3588T-NSM ΧετταῖοςN-NSM ἀπέθανεν599V-AAI-3S

22 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM Ιωαβ2980N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ παρεγένετο3854V-ANI-3S καὶ2532CONJ ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Ιωαβ2980N-PRI πάντα3956A-ASM τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN τοῦ3588T-GSM πολέμου4171N-GSM καὶ2532CONJ ἐθυμώθη2373V-API-3S Δαυιδ1138N-PRI πρὸς4314PREP Ιωαβ2980N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM Ἵνα2443ADV τί5100I-ASN προσηγάγετε4317V-AAI-2P πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF τοῦ3588T-GSN πολεμῆσαι4170V-AAN οὐκ3364ADV ᾔδειτε1492V-YAI-2P ὅτι3754CONJ πληγήσεσθε4141V-FPI-2P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN τίς5100I-NSM ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΑβιμελεχN-PRI υἱὸν5207N-ASM ΙεροβααλN-PRI οὐχὶ3364ADV γυνὴ1135N-NSF ἔρριψεν4495V-AAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM κλάσμα2801N-NSN μύλου3458N-GSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S ἐν1722PREP ΘαμασιN-PRI ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN προσηγάγετε4317V-AAI-2P πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN τεῖχος5038N-ASN

23 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI Ὅτι3754CONJ ἐκραταίωσαν2901V-AAI-3P ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM καὶ2532CONJ ἐξῆλθαν1831V-AAI-3P ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἀγρόν68N-ASM καὶ2532CONJ ἐγενήθημεν1096V-API-1P ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM ἕως2193CONJ τῆς3588T-GSF θύρας2374N-GSF τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF

24 καὶ2532CONJ ἐτόξευσανV-AAI-3P οἱ3588T-NPM τοξεύοντεςV-PAPNP πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM παῖδάς3816N-APM σου4771P-GS ἀπάνωθενADV τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN καὶ2532CONJ ἀπέθαναν599V-AAI-3P τῶν3588T-GPM παίδων3816N-GPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καί2532CONJ γε1065PRT 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS Ουριας3774N-PRI 3588T-NSM ΧετταῖοςN-NSM ἀπέθανεν599V-AAI-3S

25 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM Τάδε3592D-NSN ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP ΙωαβN-PRI Μὴ3165ADV πονηρὸν4190A-ASM ἔστω1510V-PAD-3S ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM σου4771P-GS τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN ὅτι3754CONJ ποτὲ4218ADV μὲν3303PRT οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ ποτὲ4218ADV οὕτως3778ADV φάγεται2068V-FMI-3S 3588T-NSF μάχαιρα3162N-NSF κραταίωσον2901V-AAD-2S τὸν3588T-ASM πόλεμόν4171N-ASM σου4771P-GS πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ κατάσπασονV-AAD-2S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ κραταίωσον2901V-AAD-2S αὐτόν846D-ASM

26 καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF Ουριου3774N-PRI ὅτι3754CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S Ουριας3774N-PRI 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐκόψατο2875V-ANI-3S τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM αὐτῆς846D-GSF

27 καὶ2532CONJ διῆλθεν1330V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πένθος3997N-ASN καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ συνήγαγεν4863V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S αὐτῷ846D-DSM εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM υἱόν5207N-ASM Καὶ2532CONJ πονηρὸν4190A-ASM ἐφάνη5316V-API-3S τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN 3739 R-NSN ἐποίησεν4160V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM κυρίου2962N-GSM

Κεφάλαιο 12

1 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM Ναθαν3481N-PRI τὸν3588T-ASM προφήτην4396N-ASM πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Δύο1417N-NUI ἦσαν1510V-IAI-3P ἄνδρες435N-NPM ἐν1722PREP πόλει4172N-DSF μιᾷ1519A-DSF εἷς1519N-NUI πλούσιος4145A-NSM καὶ2532CONJ εἷς1519N-NUI πένης3993N-NSM

2 καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM πλουσίῳ4145A-DSM ἦν1510V-IAI-3S ποίμνια4168N-APN καὶ2532CONJ βουκόλιαN-APN πολλὰ4183A-APN σφόδρα4970ADV

3 καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM πένητι3993N-DSM οὐδὲν3762A-ASN ἀλλ235CONJ 2228CONJ ἀμνὰςN-NSF μία1520A-APN μικρά3398A-APN ἣν3739 R-ASF ἐκτήσατο2932V-ANI-3S καὶ2532CONJ περιεποιήσατο4046V-ANI-3S καὶ2532CONJ ἐξέθρεψεν1625V-AAI-3S αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἡδρύνθηV-API-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτό846D-ASN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ἄρτου740N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἤσθιεν2068V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ποτηρίου4221N-GSN αὐτοῦ846D-GSM ἔπινεν4095V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόλπῳ2859N-DSM αὐτοῦ846D-GSM ἐκάθευδεν2518V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S αὐτῷ846D-DSM ὡς3739CONJ θυγάτηρ2364N-NSF

4 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S πάροδος3938N-NSF τῷ3588T-DSM ἀνδρὶ435N-DSM τῷ3588T-DSM πλουσίῳ4145A-DSM καὶ2532CONJ ἐφείσατο5339V-ANI-3S λαβεῖν2983V-AAN ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN ποιμνίων4168N-GPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN βουκολίωνN-GPN αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN τῷ3588T-DSM ξένῳ3581A-DSM ὁδοιπόρῳA-DSM ἐλθόντι2064V-AAPDS πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ἀμνάδαN-ASF τοῦ3588T-GSM πένητος3993N-GSM καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF τῷ3588T-DSM ἀνδρὶ435N-DSM τῷ3588T-DSM ἐλθόντι2064V-AAPDS πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM

5 καὶ2532CONJ ἐθυμώθη2373V-API-3S ὀργῇ3709N-DSF Δαυιδ1138N-PRI σφόδρα4970ADV τῷ3588T-DSM ἀνδρί435N-DSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI πρὸς4314PREP Ναθαν3481N-PRI Ζῇ2198V-PAS-3S κύριος2962N-NSM ὅτι3754CONJ υἱὸς5207N-NSM θανάτου2288N-GSM 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM 3588T-NSM ποιήσας4160V-AAPNS τοῦτο3778D-ASN

6 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀμνάδαN-ASF ἀποτείσει661V-FAI-3S ἑπταπλασίονα4179A-APN ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ὅτι3754CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ περὶ4012PREP οὗ3739 R-GSM οὐκ3364ADV ἐφείσατο5339V-ANI-3S

7 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Ναθαν3481N-PRI πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI Σὺ4771P-NSM εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM 3588T-NSM ποιήσας4160V-AAPNS τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-NPN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI Ἐγώ1473P-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ἔχρισά5548V-AAI-1S σε4771P-AS εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S ἐρρυσάμην4506V-AMI-1S σε4771P-AS ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF Σαουλ4549N-PRI

8 καὶ2532CONJ ἔδωκά1325V-AAI-1S σοι4771P-DS τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF γυναῖκας1135N-APF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM σου4771P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόλπῳ2859N-DSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἔδωκά1325V-AAI-1S σοι4771P-DS τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ μικρόν3398A-ASM ἐστιν1510V-PAI-3S προσθήσω4369V-FAI-1S σοι4771P-DS κατὰ2596PREP ταῦτα3778D-APN

9 τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ ἐφαύλισαςV-AAI-2S τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN τὸ3588T-ASN πονηρὸν4190A-ASN ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM αὐτοῦ846D-GSM τὸν3588T-ASM Ουριαν3774N-PRI τὸν3588T-ASM ΧετταῖονN-ASM ἐπάταξας3960V-AAI-2S ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἔλαβες2983V-AAI-2S σεαυτῷ4572D-DSM εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ αὐτὸν846D-ASM ἀπέκτεινας615V-AAI-2S ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF υἱῶν5207N-GPM ΑμμωνN-PRI

10 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV οὐκ3364ADV ἀποστήσεται868V-FMI-3S ῥομφαία4501N-NSF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM σου4771P-GS ἕως2193CONJ αἰῶνος165N-GSM ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ὅτι3754CONJ ἐξουδένωσάς1847V-AAI-1S με1473P-AS καὶ2532CONJ ἔλαβες2983V-AAI-2S τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF τοῦ3588T-GSM Ουριου3774N-PRI τοῦ3588T-GSM ΧετταίουN-GSM τοῦ3588T-GSN εἶναί1510V-PAN σοι4771P-DS εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF

11 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐξεγείρω1825V-AAS-1S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS κακὰ2556A-APN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ λήμψομαι2983V-FMI-1S τὰς3588T-APF γυναῖκάς1135N-APF σου4771P-GS κατ2596PREP ὀφθαλμούς3788N-APM σου4771P-GS καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S τῷ3588T-DSM πλησίον4139ADV σου4771P-GS καὶ2532CONJ κοιμηθήσεται2837V-FPI-3S μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM γυναικῶν1135N-GPF σου4771P-GS ἐναντίον1727PREP τοῦ3588T-GSM ἡλίου2246N-GSM τούτου3778D-GSM

12 ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS ἐποίησας4160V-AAI-2S κρυβῇ2928ADV κἀγὼ2504CONJ ποιήσω4160V-AAS-1S τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN ἐναντίον1727PREP παντὸς3956A-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀπέναντι561ADV τούτου3778D-GSM τοῦ3588T-GSM ἡλίου2246N-GSM

13 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI τῷ3588T-DSM Ναθαν3481N-PRI Ἡμάρτηκα264V-RAI-1S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Ναθαν3481N-PRI πρὸς4314PREP Δαυιδ1138N-PRI Καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM παρεβίβασενV-AAI-3S τὸ3588T-ASN ἁμάρτημά265N-ASN σου4771P-GS οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀποθάνῃς599V-AAS-2S

14 πλὴν4133ADV ὅτι3754CONJ παροξύνων3947V-PAPNS παρώξυνας3947V-AAI-2S τοὺς3588T-APM