Βασιλειών Α

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Ἄνθρωπος444N-NSM ἦν1510V-IAI-3S ἐξ1537PREP ΑρμαθαιμN-PRI ΣιφαN-PRI ἐξ1537PREP ὄρους3735N-GSN Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM ΕλκαναN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙερεμεηλN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Ηλιου2243N-GSM υἱοῦ5207N-GSM ΘοκεN-PRI ἐν1722PREP ΝασιβN-PRI Εφραιμ2187N-PRI

2 καὶ2532CONJ τούτῳ3778D-DSM δύο1417N-NUI γυναῖκες1135N-NPF ὄνομα3686N-NSN τῇ3588T-DSF μιᾷ1519A-DSF Αννα451N-NSF καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN τῇ3588T-DSF δευτέρᾳ1208A-DSF ΦενναναN-PRI καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S τῇ3588T-DSF ΦενναναN-PRI παιδία3813N-NSF καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF Αννα451N-DSF οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S παιδίον3813N-NSN

3 καὶ2532CONJ ἀνέβαινεν305V-IAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ἐξ1537PREP ἡμερῶν2250N-GPF εἰς1519PREP ἡμέρας2250N-GSF ἐκ1537PREP πόλεως4172N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐξ1537PREP ΑρμαθαιμN-PRI προσκυνεῖν4352V-PAN καὶ2532CONJ θύειν2380V-PAN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM θεῷ2316N-DSM σαβαωθ4519N-PRI εἰς1519PREP ΣηλωN-PRI καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV Ηλι2241N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM δύο1417N-NUI υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ΟφνιN-PRI καὶ2532CONJ ΦινεεςN-PRI ἱερεῖς2409N-NPM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM

4 καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ἡμέρᾳ2250N-DSF καὶ2532CONJ ἔθυσεν2380V-AAI-3S ΕλκαναN-PRI καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S τῇ3588T-DSF ΦενναναN-PRI γυναικὶ1135N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF θυγατράσιν2364N-DPF αὐτῆς846D-GSF μερίδας3310N-APF

5 καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF Αννα451N-DSF ἔδωκεν1325V-AAI-3S μερίδα3310N-ASF μίαν1520A-ASF ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S αὐτῇ846D-DSF παιδίον3813N-NSN πλὴν4133ADV ὅτι3754CONJ τὴν3588T-ASF Ανναν452N-ASF ἠγάπα25V-IAI-3S ΕλκαναN-PRI ὑπὲρ5228PREP ταύτην3778D-ASF καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM ἀπέκλεισεν608V-AAI-3S τὰ3588T-APN περὶ4012PREP τὴν3588T-ASF μήτραν3388N-ASF αὐτῆς846D-GSF

6 ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF κύριος2962N-NSM παιδίον3813N-ASN κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF θλῖψιν2347N-ASF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF ἀθυμίανN-ASF τῆς3588T-GSF θλίψεως2347N-GSF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἠθύμει120V-IAI-3S διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ὅτι3754CONJ συνέκλεισεν4788V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὰ3588T-APN περὶ4012PREP τὴν3588T-ASF μήτραν3388N-ASF αὐτῆς846D-GSF τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV δοῦναι1325V-AAN αὐτῇ846D-DSF παιδίον3813N-ASN

7 οὕτως3778ADV ἐποίει4160V-IAI-3S ἐνιαυτὸν1763N-ASM κατ2596PREP ἐνιαυτὸν1763N-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἀναβαίνειν305V-PAN αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἠθύμει120V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἔκλαιεν2799V-IAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἤσθιεν2068V-IAI-3S

8 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF ΕλκαναN-PRI 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM αὐτῆς846D-GSF Αννα451N-NSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Ἰδοὺ2400INJ ἐγώ1473P-NS κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF Τί5100I-ASN ἐστίν1510V-PAI-3S σοι4771P-DS ὅτι3754CONJ κλαίεις2799V-PAI-2S καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN οὐκ3364ADV ἐσθίεις2068V-PAI-2S καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN τύπτει5180V-PAI-3S σε4771P-AS 3588T-NSF καρδία2588N-NSF σου4771P-GS οὐκ3364ADV ἀγαθὸς18A-NSM ἐγώ1473P-NS σοι4771P-DS ὑπὲρ5228PREP δέκα1176N-NUI τέκνα5043N-APN

9 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S Αννα451N-NSF μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN φαγεῖν2068V-AAN αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ΣηλωN-PRI καὶ2532CONJ κατέστη2525V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ Ηλι2241N-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐκάθητο2521V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM δίφρουN-GSM ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPF φλιῶνN-GPF ναοῦ3485N-GSM κυρίου2962N-GSM

10 καὶ2532CONJ αὐτὴ846D-NSF κατώδυνοςA-NSF ψυχῇ5590N-DSF καὶ2532CONJ προσηύξατο4336V-ANI-3S πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ κλαίουσα2799V-PAPNS ἔκλαυσεν2799V-AAI-3S

11 καὶ2532CONJ ηὔξατο2172V-ANI-3S εὐχὴν2171N-ASF κυρίῳ2962N-DSM λέγουσα3004V-PAPNS ΑδωναιN-PRI κύριε2962N-VSM ελωαιN-PRI σαβαωθ4519N-PRI ἐὰν1437CONJ ἐπιβλέπων1914V-PAPNS ἐπιβλέψῃς1914V-AAS-2S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ταπείνωσιν5014N-ASF τῆς3588T-GSF δούλης1399N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ μνησθῇς3403V-APS-2S μου1473P-GS καὶ2532CONJ δῷς1325V-AAS-2S τῇ3588T-DSF δούλῃ1399N-DSF σου4771P-GS σπέρμα4690N-ASN ἀνδρῶν435N-GPM καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S αὐτὸν846D-ASM ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS δοτὸνA-ASM ἕως2193PREP ἡμέρας2250N-APF θανάτου2288N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ μέθυσμαN-ASN οὐ3364ADV πίεται4095V-FMI-3S καὶ2532CONJ σίδηρος4604N-NSM οὐκ3364ADV ἀναβήσεται305V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

12 καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ὅτε3753ADV ἐπλήθυνεν4129V-IAI-3S προσευχομένη4336V-PMPNS ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ Ηλι2241N-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐφύλαξεν5442V-AAI-3S τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN αὐτῆς846D-GSF

13 καὶ2532CONJ αὐτὴ846D-NSF ἐλάλει2980V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN χείλη5491N-APN αὐτῆς846D-GSF ἐκινεῖτο2795V-IMI-3S καὶ2532CONJ φωνὴ5456N-NSF αὐτῆς846D-GSF οὐκ3364ADV ἠκούετο191V-IMI-3S καὶ2532CONJ ἐλογίσατο3049V-ANI-3S αὐτὴν846D-ASF Ηλι2241N-PRI εἰς1519PREP μεθύουσαν3184V-PAPAS

14 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN Ηλι2241N-PRI Ἕως2193CONJ πότε4218PRT μεθυσθήσῃ3184V-APS-2S περιελοῦ4014V-AMD-2S τὸν3588T-ASM οἶνόν3631N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ πορεύου4198V-PMD-2S ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN κυρίου2962N-GSM

15 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S Αννα451N-NSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Οὐχί3364ADV κύριε2962N-VSM γυνή1135N-NSF 3739 R-DSF σκληρὰ4642A-APN ἡμέρα2250N-NSF ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S καὶ2532CONJ οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ μέθυσμαN-ASN οὐ3364ADV πέπωκα4095V-RAI-1S καὶ2532CONJ ἐκχέω1632V-PAI-1S τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM

16 μὴ3165ADV δῷς1325V-AAS-2S τὴν3588T-ASF δούλην1399N-ASF σου4771P-GS εἰς1519PREP θυγατέρα2364N-ASF λοιμήν3061A-ASF ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP πλήθους4128N-GSN ἀδολεσχίαςN-GSF μου1473P-GS ἐκτέτακα1614V-RAI-1S ἕως2193PREP νῦν3568ADV

17 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S Ηλι2241N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF Πορεύου4198V-PMD-2S εἰς1519PREP εἰρήνην1515N-ASF 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI δῴη1325V-AAS-3S σοι4771P-DS πᾶν3956A-ASN αἴτημά155N-ASN σου4771P-GS 3739 R-ASN ᾐτήσω154V-AMI-2S παρ3844PREP αὐτοῦ846D-GSM

18 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εὗρεν2147V-AAI-3S 3588T-NSF δούλη1399N-NSF σου4771P-GS χάριν5485N-ASF ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN κατάλυμα2646N-ASN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἔφαγεν2068V-AAI-3S μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM ἀνδρὸς435N-GSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἔπιεν4095V-AAI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτῆς846D-GSF οὐ3364ADV συνέπεσεν4842V-AAI-3S ἔτι2089ADV

19 καὶ2532CONJ ὀρθρίζουσιν3719V-PAI-3P τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ προσκυνοῦσιν4352V-PAI-3P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ πορεύονται4198V-PMI-3P τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S ΕλκαναN-PRI εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ΑρμαθαιμN-PRI καὶ2532CONJ ἔγνω1097V-AAI-3S τὴν3588T-ASF Ανναν452N-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐμνήσθη3403V-API-3S αὐτῆς846D-GSF κύριος2962N-NSM

20 καὶ2532CONJ συνέλαβεν4815V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S υἱόν5207N-ASM καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Σαμουηλ4545N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Ὅτι3754CONJ παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM σαβαωθ4519N-PRI ᾐτησάμην154V-AMI-1S αὐτόν846D-ASM

21 Καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ΕλκαναN-PRI καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM αὐτοῦ846D-GSM θῦσαι2380V-AAN ἐν1722PREP ΣηλωμN-PRI τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF εὐχὰς2171N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF δεκάτας1182A-APF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

22 καὶ2532CONJ Αννα451N-NSF οὐκ3364ADV ἀνέβη305V-AAI-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S τῷ3588T-DSM ἀνδρὶ435N-DSM αὐτῆς846D-GSF Ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN ἀναβῆναι305V-AAN τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN ἐὰν1437CONJ ἀπογαλακτίσωV-AAS-1S αὐτό846D-ASN καὶ2532CONJ ὀφθήσεται3708V-FPI-3S τῷ3588T-DSN προσώπῳ4383N-DSN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ καθήσεται2524V-FMI-3S ἐκεῖ1563ADV ἕως2193PREP αἰῶνος165N-GSM

23 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF ΕλκαναN-PRI 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM αὐτῆς846D-GSF Ποίει4160V-PAD-3S τὸ3588T-ASN ἀγαθὸν18A-ASN ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM σου4771P-GS κάθου2521V-PMD-2S ἕως2193PREP ἂν302PRT ἀπογαλακτίσῃςV-AAS-2S αὐτό846D-ASN ἀλλὰ235CONJ στήσαι2476V-AAO-3S κύριος2962N-NSM τὸ3588T-ASN ἐξελθὸν1831V-AAPAS ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN στόματός4750N-GSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF καὶ2532CONJ ἐθήλασεν2337V-AAI-3S τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτῆς846D-GSF ἕως2193PREP ἂν302PRT ἀπογαλακτίσῃV-AAS-3S αὐτόν846D-ASM

24 καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP ΣηλωμN-PRI ἐν1722PREP μόσχῳ3448N-DSM τριετίζοντιV-PAPDS καὶ2532CONJ ἄρτοις740N-DPM καὶ2532CONJ οιφιN-PRI σεμιδάλεως4585N-GSF καὶ2532CONJ νεβελN-PRI οἴνου3631N-GSM καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP ΣηλωμN-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPF

25 καὶ2532CONJ προσήγαγον4317V-AAI-3P ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἔσφαξεν4969V-AAI-3S 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846D-GSM τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF ἣν3739 R-ASF ἐποίει4160V-IAI-3S ἐξ1537PREP ἡμερῶν2250N-GPF εἰς1519PREP ἡμέρας2250N-GSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ προσήγαγεν4317V-AAI-3S τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN καὶ2532CONJ ἔσφαξεν4969V-AAI-3S τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM καὶ2532CONJ προσήγαγεν4317V-AAI-3S Αννα451N-NSF 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF τοῦ3588T-GSN παιδαρίου3808N-GSN πρὸς4314PREP Ηλι2241N-PRI

26 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS κύριε2962N-VSM ζῇ2198V-PAS-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF σου4771P-GS ἐγὼ1473P-NS 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF 3588T-NSF καταστᾶσα2525V-AAPNS ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN προσεύξασθαι4336V-AMP πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM

27 ὑπὲρ5228PREP τοῦ3588T-GSN παιδαρίου3808N-GSN τούτου3778D-GSN προσηυξάμην4336V-AMI-1S καὶ2532CONJ ἔδωκέν1325V-AAI-3S μοι1473P-DS κύριος2962N-NSM τὸ3588T-ASN αἴτημά155N-ASN μου1473P-GS 3739 R-ASN ᾐτησάμην154V-AMI-1S παρ3844PREP αὐτοῦ846D-GSM

28 κἀγὼ2504CONJ κιχρῶV-PAI-1S αὐτὸν846D-ASM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF ἃς3739 R-APF ζῇ2198V-PAS-3S αὐτός846D-NSM χρῆσιν5540N-ASF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐστερεώθη4732V-API-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μου1473P-GS ἐν1722PREP κυρίῳ2962N-DSM ὑψώθη5312V-API-3S κέρας2768N-NSN μου1473P-GS ἐν1722PREP θεῷ2316N-DSM μου1473P-GS ἐπλατύνθη4115V-API-3S ἐπὶ1909PREP ἐχθροὺς2190N-APM τὸ3588T-NSN στόμα4750N-NSN μου1473P-GS εὐφράνθην2165V-API-1S ἐν1722PREP σωτηρίᾳ4991N-DSF σου4771P-GS

2 ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἅγιος40A-NSM ὡς3739CONJ κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S δίκαιος1342A-NSM ὡς3739CONJ 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἡμῶν1473P-GP οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἅγιος40A-NSM πλὴν4133ADV σοῦ4771P-GS

3 μὴ3165ADV καυχᾶσθε2744V-PMD-2P καὶ2532CONJ μὴ3165ADV λαλεῖτε2980V-PAI-2P ὑψηλά5308A-APN μὴ3165ADV ἐξελθάτω1831V-APD-3S μεγαλορρημοσύνηN-NSF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN στόματος4750N-GSN ὑμῶν4771P-GP ὅτι3754CONJ θεὸς2316N-NSM γνώσεων1108N-GPF κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ θεὸς2316N-NSM ἑτοιμάζων2090V-PAPNS ἐπιτηδεύματαN-APN αὐτοῦ846D-GSM

4 τόξον5115N-ASN δυνατῶν1415A-GPM ἠσθένησεν770V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀσθενοῦντες770V-PAPNP περιεζώσαντο4024V-AMI-3P δύναμιν1411N-ASF

5 πλήρεις4134A-NPM ἄρτων740N-GPM ἠλαττώθησανV-API-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πεινῶντες3983V-PAPNP παρῆκαν3935V-AAI-3P γῆν1065N-ASF ὅτι3754CONJ στεῖρα4723N-NSF ἔτεκεν5088V-AAI-3S ἑπτά2033N-NUI καὶ2532CONJ 3588T-NSF πολλὴ4183A-NSF ἐν1722PREP τέκνοις5043N-DPN ἠσθένησεν770V-AAI-3S

6 κύριος2962N-NSM θανατοῖ2289V-PAI-3S καὶ2532CONJ ζωογονεῖ2225V-PAI-3S κατάγει2609V-PAI-3S εἰς1519PREP ᾅδου86N-GSM καὶ2532CONJ ἀνάγει321V-PAI-3S

7 κύριος2962N-NSM πτωχίζειV-PAI καὶ2532CONJ πλουτίζει4148V-PAI-3S ταπεινοῖ5013V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἀνυψοῖV-PAI-3S

8 ἀνιστᾷ450V-PAI-3S ἀπὸ575PREP γῆς1065N-GSF πένητα3993N-ASM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP κοπρίας2874N-GSF ἐγείρει1453V-PAI-3S πτωχὸν4434N-ASM καθίσαι2523V-AAN μετὰ3326PREP δυναστῶν1413N-GPM λαῶν2992N-GPM καὶ2532CONJ θρόνον2362N-ASM δόξης1391N-GSF κατακληρονομῶν2624V-PAPNS αὐτοῖς846D-DPM

9 διδοὺς1325V-PAPNS εὐχὴν2171N-ASF τῷ3588T-DSM εὐχομένῳ2172V-PMPDS καὶ2532CONJ εὐλόγησεν2127V-AAI-3S ἔτη2094N-APN δικαίου1342A-GSM ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐν1722PREP ἰσχύι2479N-DSF δυνατὸς1415A-NSM ἀνήρ435N-NSM

10 κύριος2962N-NSM ἀσθενῆ772A-APN ποιήσει4160V-FAI-3S ἀντίδικον476N-ASM αὐτοῦ846D-GSM κύριος2962N-NSM ἅγιος40A-NSM μὴ3165ADV καυχάσθω2744V-PMD-3S 3588T-NSM φρόνιμος5429A-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF φρονήσει5428N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV καυχάσθω2744V-PMD-3S 3588T-NSM δυνατὸς1415A-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV καυχάσθω2744V-PMD-3S 3588T-NSM πλούσιος4145A-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πλούτῳ4149N-DSM αὐτοῦ846D-GSM ἀλλ235CONJ 2228CONJ ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSM καυχάσθω2744V-PMD-3S 3588T-NSM καυχώμενος2744V-PMPNS συνίειν4920V-PAN καὶ2532CONJ γινώσκειν1097V-PAN τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ποιεῖν4160V-PAN κρίμα2917N-ASN καὶ2532CONJ δικαιοσύνην1343N-ASF ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF κύριος2962N-NSM ἀνέβη305V-AAI-3S εἰς1519PREP οὐρανοὺς3772N-APM καὶ2532CONJ ἐβρόντησενV-AAI-3S αὐτὸς846D-NSM κρινεῖ2919V-FAI-3S ἄκρα206A-APN γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ δίδωσιν1325V-PAI-3S ἰσχὺν2479N-ASF τοῖς3588T-DPM βασιλεῦσιν935N-DPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ὑψώσει5312V-FAI-3S κέρας2768N-ASN χριστοῦ5547A-GSM αὐτοῦ846D-GSM

11 Καὶ2532CONJ κατέλιπον2641V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM ἐκεῖ1563ADV ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἀπῆλθον565V-AAI-3P εἰς1519PREP ΑρμαθαιμN-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN ἦν1510V-IAI-3S λειτουργῶν3008V-PAPNS τῷ3588T-DSN προσώπῳ4383N-DSN κυρίου2962N-GSM ἐνώπιον1799PREP Ηλι2241N-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM

12 Καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ηλι2241N-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM υἱοὶ5207N-NPM λοιμοὶ3061A-NPM οὐκ3364ADV εἰδότες3708V-AAPNP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM

13 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN δικαίωμα1345N-ASN τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM παντὸς3956A-GSM τοῦ3588T-GSM θύοντος2380V-PAPGS καὶ2532CONJ ἤρχετο757V-IMI-3S τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM ὡς3739CONJ ἂν302PRT ἡψήθηV-API-3S τὸ3588T-ASN κρέας2907N-ASN καὶ2532CONJ κρεάγραN-NSF τριόδουςA-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

14 καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM λέβηταN-ASM τὸν3588T-ASM μέγαν3173A-ASM 2228CONJ εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN χαλκίον5473N-ASN 2228CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κύθρανN-ASF πᾶν3956A-ASN 3739 R-ASN ἐὰν1437CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κρεάγρᾳN-DSF ἐλάμβανεν2983V-IAI-3S ἑαυτῷ1438D-DSM 3588T-NSM ἱερεύς2409N-NSM κατὰ2596PREP τάδε3592D-NPN ἐποίουν4160V-IAI-3P παντὶ3956A-DSM Ισραηλ2474N-PRI τοῖς3588T-DPM ἐρχομένοις2064V-PMPDP θῦσαι2380V-AAN κυρίῳ2962N-DSM ἐν1722PREP ΣηλωμN-PRI

15 καὶ2532CONJ πρὶν4250ADV θυμιαθῆναι2370V-APN τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN ἤρχετο757V-IMI-3S τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S τῷ3588T-DSM ἀνδρὶ435N-DSM τῷ3588T-DSM θύοντι2380V-PAPDS Δὸς1325V-AAD-2S κρέας2907N-ASN ὀπτῆσαιV-AAN τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV λάβω2983V-AAS-1S παρὰ3844PREP σοῦ4771P-GS ἑφθὸνA-ASM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM λέβητοςN-GSM

16 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM 3588T-NSM θύων2380V-PAPNS Θυμιαθήτω2370V-APD-3S πρῶτον4413A-ASMS ὡς3739CONJ καθήκει2520V-PAI-3S τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN καὶ2532CONJ λαβὲ2983V-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM ἐκ1537PREP πάντων3956A-GPM ὧν3739 R-GPM ἐπιθυμεῖ1937V-PAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Οὐχί3364ADV ὅτι3754CONJ νῦν3568ADV δώσεις1325V-FAI-3S καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ μή3165ADV λήμψομαι2983V-FMI-1S κραταιῶς2900ADV

17 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF ἁμαρτία266N-NSF τῶν3588T-GPN παιδαρίων3808N-GPN ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM μεγάλη3173A-NSF σφόδρα4970ADV ὅτι3754CONJ ἠθέτουν114V-IAI-3P τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF κυρίου2962N-GSM

18 καὶ2532CONJ Σαμουηλ4545N-PRI ἦν1510V-IAI-3S λειτουργῶν3008V-PAPNS ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM παιδάριον3808N-NSN περιεζωσμένον4024V-RAPNS εφουδN-PRI βαρ920A-ASN

19 καὶ2532CONJ διπλοίδαN-ASF μικρὰν3398A-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀνέφερεν399V-IAI-3S αὐτῷ846D-DSM ἐξ1537PREP ἡμερῶν2250N-GPF εἰς1519PREP ἡμέρας2250N-APF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἀναβαίνειν305V-PAN αὐτὴν846D-ASF μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM ἀνδρὸς435N-GSM αὐτῆς846D-GSF θῦσαι2380V-AAN τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF

20 καὶ2532CONJ εὐλόγησεν2127V-AAI-3S Ηλι2241N-PRI τὸν3588T-ASM ΕλκαναN-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS Ἀποτείσαι661V-AAN σοι4771P-DS κύριος2962N-NSM σπέρμα4690N-ASN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γυναικὸς1135N-GSF ταύτης3778D-GSF ἀντὶ473PREP τοῦ3588T-GSN χρέουςN-GSN οὗ3739 R-GSN ἔχρησας5530V-AAI-2S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

21 καὶ2532CONJ ἐπεσκέψατο1980V-ANI-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF Ανναν452N-ASF καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S ἔτι2089ADV τρεῖς5140A-NPM υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI θυγατέρας2364N-APF καὶ2532CONJ ἐμεγαλύνθη3170V-API-3S τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN Σαμουηλ4545N-PRI ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM

22 Καὶ2532CONJ Ηλι2241N-PRI πρεσβύτης4246N-NSM σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S 3739 R-APN ἐποίουν4160V-IAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI

23 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN ποιεῖτε4160V-PAI-2P κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN 3739 R-ASN ἐγὼ1473P-NS ἀκούω191V-PAI-1S ἐκ1537PREP στόματος4750N-GSN παντὸς3956A-GSM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM κυρίου2962N-GSM

24 μή3165ADV τέκνα5043N-APN ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἀγαθὴ18A-NSF 3588T-NSF ἀκοή189N-NSF ἣν3739 R-ASF ἐγὼ1473P-NS ἀκούω191V-PAI-1S μὴ3165ADV ποιεῖτε4160V-PAI-2P οὕτως3778ADV ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἀγαθαὶ18A-NPF αἱ3588T-NPF ἀκοαί189N-NPF ἃς3739 R-APF ἐγὼ1473P-NS ἀκούω191V-PAI-1S τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV δουλεύειν1398V-PAN λαὸν2992N-ASM θεῷ2316N-DSM

25 ἐὰν1437CONJ ἁμαρτάνων264V-PAPNS ἁμάρτῃ264V-AAS-3S ἀνὴρ435N-NSM εἰς1519PREP ἄνδρα435N-ASM καὶ2532CONJ προσεύξονται4336V-FMI-3P ὑπὲρ5228PREP αὐτοῦ846D-GSM πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἁμάρτῃ264V-AAS-3S τίς5100I-ASN προσεύξεται4336V-FMI-3S ὑπὲρ5228PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἤκουον191V-IAI-3P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτῶν846D-GPM ὅτι3754CONJ βουλόμενος1014V-PMPNS ἐβούλετο1014V-IMI-3S κύριος2962N-NSM διαφθεῖραι1311V-AAN αὐτούς846D-APM

26 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN Σαμουηλ4545N-PRI ἐπορεύετο4198V-IMI-3S καὶ2532CONJ ἐμεγαλύνετο3170V-IMI-3S καὶ2532CONJ ἀγαθὸν18A-ASM καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ἀνθρώπων444N-GPM

27 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM θεοῦ2316N-GSM πρὸς4314PREP Ηλι2241N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἀποκαλυφθεὶς601V-APPNS ἀπεκαλύφθην601V-AMI-1S πρὸς4314PREP οἶκον3624N-ASM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS ὄντων1510V-PAPGP αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Αἰγύπτῳ125N-DSF δούλων1401N-GPM τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Φαραω5328N-PRI

28 καὶ2532CONJ ἐξελεξάμην1586V-AMI-1S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS ἐκ1537PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN σκήπτρωνN-GPN Ισραηλ2474N-PRI ἐμοὶ1473P-DS ἱερατεύειν2407V-PAN καὶ2532CONJ ἀναβαίνειν305V-PAN ἐπὶ1909PREP θυσιαστήριόν2379N-ASN μου1473P-GS καὶ2532CONJ θυμιᾶν2370V-PAN θυμίαμα2368N-ASN καὶ2532CONJ αἴρειν142V-PAN εφουδN-PRI καὶ2532CONJ ἔδωκα1325V-AAI-1S τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI εἰς1519PREP βρῶσιν1035N-ASF

29 καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN ἐπέβλεψας1914V-AAI-2S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυμίαμά2368N-ASN μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF μου1473P-GS ἀναιδεῖA-DSM ὀφθαλμῷ3788N-DSM καὶ2532CONJ ἐδόξασας1392V-AAI-2S τοὺς3588T-APM υἱούς5207N-APM σου4771P-GS ὑπὲρ5228PREP ἐμὲ1473P-AS ἐνευλογεῖσθαι1757V-PMN ἀπαρχῆς536N-GSF πάσης3956A-GSF θυσίας2378N-GSF Ισραηλ2474N-PRI ἔμπροσθέν1715PREP μου1473P-GS

30 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI Εἶπα2036V-AAI-1S 3588T-NSM οἶκός3624N-NSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS διελεύσεται1330V-FMI-3S ἐνώπιόν1799PREP μου1473P-GS ἕως2193PREP αἰῶνος165N-GSM καὶ2532CONJ νῦν3568ADV φησιν5346V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Μηδαμῶς3365ADV ἐμοί1473P-DS ὅτι3754CONJ ἀλλ235CONJ 2228CONJ τοὺς3588T-APM δοξάζοντάς1392V-PAPAP με1473P-AS δοξάσω1392V-FAI-1S καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἐξουθενῶν1848V-PAPNS με1473P-AS ἀτιμωθήσεται821V-FPI-3S

31 ἰδοὺ2400INJ ἡμέραι2250N-NPF ἔρχονται2064V-PMI-3P καὶ2532CONJ ἐξολεθρεύσω1842V-AAS-1S τὸ3588T-ASN σπέρμα4690N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN σπέρμα4690N-ASN οἴκου3624N-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS

32 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S σου4771P-GS πρεσβύτης4246N-NSM ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM μου1473P-GS πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF

33 καὶ2532CONJ ἄνδρα435N-ASM οὐκ3364ADV ἐξολεθρεύσω1842V-AAS-1S σοι4771P-DS ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN μου1473P-GS ἐκλιπεῖν1587V-AAN τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ καταρρεῖνV-PAN τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM περισσεύων4052V-PAPNS οἴκου3624N-GSM σου4771P-GS πεσοῦνται4098V-FMI-3P ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF ἀνδρῶν435N-GPM

34 καὶ2532CONJ τοῦτό3778D-NSN σοι4771P-DS τὸ3588T-NSN σημεῖον4592N-NSN 3739 R-ASN ἥξει1854V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM δύο1417N-NUI υἱούς5207N-APM σου4771P-GS τούτους3778D-APM ΟφνιN-PRI καὶ2532CONJ ΦινεεςN-PRI ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF μιᾷ1519A-DSF ἀποθανοῦνται599V-FMI-3P ἀμφότεροι297A-NPM

35 καὶ2532CONJ ἀναστήσω450V-AAS-1S ἐμαυτῷ1683D-DSM ἱερέα2409N-ASM πιστόν4103A-ASM ὃς3739 R-NSM πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ψυχῇ5590N-DSF μου1473P-GS ποιήσει4160V-FAI-3S καὶ2532CONJ οἰκοδομήσω3618V-FAI-1S αὐτῷ846D-DSM οἶκον3624N-ASM πιστόν4103A-ASM καὶ2532CONJ διελεύσεται1330V-FMI-3S ἐνώπιον1799PREP χριστοῦ5547A-GSM μου1473P-GS πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF

36 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM περισσεύων4052V-PAPNS ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM σου4771P-GS ἥξει1854V-FAI-3S προσκυνεῖν4352V-PAN αὐτῷ846D-DSM ὀβολοῦN-GSM ἀργυρίου694N-GSN λέγων3004V-PAPNS ΠαράρριψόνV-AAD-2S με1473P-AS ἐπὶ1909PREP μίαν1520A-ASF τῶν3588T-GPM ἱερατειῶν2405N-GPF σου4771P-GS φαγεῖν2068V-AAN ἄρτον740N-ASM

Κεφάλαιο 3

1 Καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN Σαμουηλ4545N-PRI ἦν1510V-IAI-3S λειτουργῶν3008V-PAPNS τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἐνώπιον1799PREP Ηλι2241N-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM καὶ2532CONJ ῥῆμα4487N-NSN κυρίου2962N-GSM ἦν1510V-IAI-3S τίμιον5093A-ASM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ὅρασις3706N-NSF διαστέλλουσα1291V-PAPNS

2 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ Ηλι2241N-PRI ἐκάθευδεν2518V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ἤρξαντο757V-AMI-3P βαρύνεσθαι925V-PMN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδύνατο1410V-IMI-3S βλέπειν991V-PAN

3 καὶ2532CONJ 3588T-NSM λύχνος3088N-NSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM πρὶν4250ADV ἐπισκευασθῆναιV-APN καὶ2532CONJ Σαμουηλ4545N-PRI ἐκάθευδεν2518V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ναῷ3485N-DSM οὗ3739 R-GSM 3588T-NSF κιβωτὸς2787N-NSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

4 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S κύριος2962N-NSM Σαμουηλ4545N-PRI Σαμουηλ4545N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ ἐγώ1473P-NS

5 καὶ2532CONJ ἔδραμεν5143V-AAI-3S πρὸς4314PREP Ηλι2241N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ ἐγώ1473P-NS ὅτι3754CONJ κέκληκάς2564V-RAI-2S με1473P-AS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Οὐ3364ADV κέκληκά2564V-RAI-1S σε4771P-AS ἀνάστρεφε390V-PAD-2S κάθευδε2518V-PAD-2S καὶ2532CONJ ἀνέστρεψεν390V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐκάθευδεν2518V-AAI-3S

6 καὶ2532CONJ προσέθετο4369V-ANI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI Σαμουηλ4545N-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S πρὸς4314PREP Ηλι2241N-PRI τὸ3588T-ASN δεύτερον1208A-ASN καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ ἐγώ1473P-NS ὅτι3754CONJ κέκληκάς2564V-RAI-2S με1473P-AS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Οὐ3364ADV κέκληκά2564V-RAI-1S σε4771P-AS ἀνάστρεφε390V-PAD-2S κάθευδε2518V-PAD-2S

7 καὶ2532CONJ Σαμουηλ4545N-PRI πρὶν4250ADV 2228CONJ γνῶναι1097V-AAN θεὸν2316N-ASM καὶ2532CONJ ἀποκαλυφθῆναι601V-APN αὐτῷ846D-DSM ῥῆμα4487N-NSN κυρίου2962N-GSM

8 καὶ2532CONJ προσέθετο4369V-ANI-3S κύριος2962N-NSM καλέσαι2564V-AAN Σαμουηλ4545N-PRI ἐν1722PREP τρίτῳ5154A-DSM καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S πρὸς4314PREP Ηλι2241N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ ἐγώ1473P-NS ὅτι3754CONJ κέκληκάς2564V-RAI-2S με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐσοφίσατο4679V-ANI-3S Ηλι2241N-PRI ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM κέκληκεν2564V-RAI-3S τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN

9 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἀνάστρεφε390V-PAD-2S κάθευδε2518V-PAD-2S τέκνον5043N-NSN καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐὰν1437CONJ καλέσῃ2564V-AAS-3S σε4771P-AS καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S Λάλει2980V-PAD-2S κύριε2962N-VSM ὅτι3754CONJ ἀκούει191V-PAI-3S 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S Σαμουηλ4545N-PRI καὶ2532CONJ ἐκοιμήθη2837V-API-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM αὐτοῦ846D-GSM

10 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ κατέστη2525V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ὡς3739CONJ ἅπαξ530ADV καὶ2532CONJ ἅπαξ530ADV καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI Λάλει2980V-PAD-2S ὅτι3754CONJ ἀκούει191V-PAI-3S 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS

11 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Σαμουηλ4545N-PRI Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ποιῶ4160V-PAI-1S τὰ3588T-APN ῥήματά4487N-APN μου1473P-GS ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI ὥστε5620CONJ παντὸς3956A-GSM ἀκούοντος191V-PAPGS αὐτὰ846D-APN ἠχήσει2278V-FAI-3S ἀμφότερα297A-APN τὰ3588T-APN ὦτα3775N-ASN αὐτοῦ846D-GSM

12 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἐπεγερῶ1892V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP Ηλι2241N-PRI πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐλάλησα2980V-AAI-1S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἄρξομαι757V-FMI-1S καὶ2532CONJ ἐπιτελέσω2005V-FAI-1S

13 καὶ2532CONJ ἀνήγγελκα312V-RAI-1S αὐτῷ846D-DSM ὅτι3754CONJ ἐκδικῶ1556V-PAI-1S ἐγὼ1473P-NS τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἕως2193PREP αἰῶνος165N-GSM ἐν1722PREP ἀδικίαις93N-DPF υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ κακολογοῦντες2551V-PAPNP θεὸν2316N-ASM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐνουθέτει3560V-IAI-3S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ οὐδ3761CONJ οὕτως3778ADV

14 ὤμοσα3660V-AAI-1S τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ηλι2241N-PRI Εἰ1487PRT ἐξιλασθήσεται2433V-FPI-3S ἀδικία93N-NSF οἴκου3624N-GSM Ηλι2241N-PRI ἐν1722PREP θυμιάματι2368N-DSN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP θυσίαις2378N-DPF ἕως2193PREP αἰῶνος165N-GSM

15 καὶ2532CONJ κοιμᾶται2837V-PMI-3S Σαμουηλ4545N-PRI ἕως2193PREP πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ ὤρθρισεν3719V-AAI-3S τὸ3588T-NSN πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ ἤνοιξεν455V-AAI-3S τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF οἴκου3624N-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ Σαμουηλ4545N-PRI ἐφοβήθη5399V-API-3S ἀπαγγεῖλαι518V-AAN τὴν3588T-ASF ὅρασιν3706N-ASF τῷ3588T-DSM Ηλι2241N-PRI

16 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ηλι2241N-PRI πρὸς4314PREP Σαμουηλ4545N-PRI Σαμουηλ4545N-PRI τέκνον5043N-VSN καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ ἐγώ1473P-NS

17 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τί5100I-ASN τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τὸ3588T-ASN λαληθὲν2980V-APPAS πρὸς4314PREP σέ4771P-AS μὴ3165ADV δὴ1161PRT κρύψῃς2928V-AAS-2S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS τάδε3592D-APN ποιήσαι4160V-AAN σοι4771P-DS 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM καὶ2532CONJ τάδε3592D-APN προσθείη4369V-AAO-3S ἐὰν1437CONJ κρύψῃς2928V-AAS-2S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ῥῆμα4487N-ASN ἐκ1537PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM τῶν3588T-GPM λαληθέντων2980V-APPGP σοι4771P-DS ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὠσίν3775N-DPN σου4771P-GS

18 καὶ2532CONJ ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔκρυψεν2928V-AAI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ηλι2241N-PRI Κύριος2962N-NSM αὐτός846D-NSM τὸ3588T-ASN ἀγαθὸν18A-ASN ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM ποιήσει4160V-FAI-3S

19 Καὶ2532CONJ ἐμεγαλύνθη3170V-API-3S Σαμουηλ4545N-PRI καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S κύριος2962N-NSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

20 καὶ2532CONJ ἔγνωσαν1097V-AAI-3P πᾶς3956A-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP ΔανN-PRI καὶ2532CONJ ἕως2193PREP ΒηρσαβεεN-PRI ὅτι3754CONJ πιστὸς4103A-NSM Σαμουηλ4545N-PRI εἰς1519PREP προφήτην4396N-ASM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

21 καὶ2532CONJ προσέθετο4369V-ANI-3S κύριος2962N-NSM δηλωθῆναι1213V-APN ἐν1722PREP ΣηλωμN-PRI ὅτι3754CONJ ἀπεκαλύφθη601V-API-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Σαμουηλ4545N-PRI καὶ2532CONJ ἐπιστεύθη4100V-API-3S Σαμουηλ4545N-PRI προφήτης4396N-NSM γενέσθαι1096V-AMP τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM εἰς1519PREP πάντα3956A-ASM Ισραηλ2474N-PRI ἀπ575PREP ἄκρων206A-GPM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἕως2193PREP ἄκρων206A-GPM καὶ2532CONJ Ηλι2241N-PRI πρεσβύτης4246N-NSM σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM πορευόμενοι4198V-PMPNP ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P καὶ2532CONJ πονηρὰ4190A-NSF 3588T-NSF ὁδὸς3598N-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF καὶ2532CONJ συναθροίζονται4867V-PMI-3P ἀλλόφυλοι246N-NPM εἰς1519PREP πόλεμον4171N-ASM ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S Ισραηλ2474N-PRI εἰς1519PREP ἀπάντησιν529N-ASF αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP πόλεμον4171N-ASM καὶ2532CONJ παρεμβάλλουσιν3924V-PAI-3P ἐπὶ1909PREP ΑβενεζερN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀλλόφυλοι246N-NPM παρεμβάλλουσιν3924V-PAI-3P ἐν1722PREP ΑφεκN-PRI

2 καὶ2532CONJ παρατάσσονταιV-PMI-3P οἱ3588T-NPM ἀλλόφυλοι246N-NPM εἰς1519PREP πόλεμον4171N-ASM ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἔκλινεν2827V-IAI-3S 3588T-NSM πόλεμος4171N-NSM καὶ2532CONJ ἔπταισεν4417V-AAI-3S ἀνὴρ435N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἐνώπιον1799PREP ἀλλοφύλων246N-GPM καὶ2532CONJ ἐπλήγησαν4141V-API-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF παρατάξειN-DSF ἐν1722PREP ἀγρῷ68N-DSM τέσσαρες5064A-NPM χιλιάδες5505N-NPF ἀνδρῶν435N-GPM

3 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF παρεμβολήν3925N-ASF καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P οἱ3588T-NPM πρεσβύτεροι4245N-NPM Ισραηλ2474N-PRI Κατὰ2596PREP τί5100I-ASN ἔπταισεν4417V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-AP κύριος2962N-NSM σήμερον4594ADV ἐνώπιον1799PREP ἀλλοφύλων246N-GPM λάβωμεν2983V-AAS-1P τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP ἐκ1537PREP ΣηλωμN-PRI καὶ2532CONJ ἐξελθέτω1831V-AAD-3S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ σώσει4982V-FAI-3S ἡμᾶς1473P-AP ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ἐχθρῶν2190N-GPM ἡμῶν1473P-GP

4 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM εἰς1519PREP ΣηλωμN-PRI καὶ2532CONJ αἴρουσιν142V-PAI-3P ἐκεῖθεν1564ADV τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF κυρίου2962N-GSM καθημένου2521V-PMPGS χερουβιμ5502N-PRI καὶ2532CONJ ἀμφότεροι297A-NPM οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ηλι2241N-PRI μετὰ3326PREP τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF ΟφνιN-PRI καὶ2532CONJ ΦινεεςN-PRI

5 καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ὡς3739CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S κιβωτὸς2787N-NSF κυρίου2962N-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF παρεμβολήν3925N-ASF καὶ2532CONJ ἀνέκραξεν349V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM Ισραηλ2474N-PRI φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF καὶ2532CONJ ἤχησεν2278V-AAI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF

6 καὶ2532CONJ ἤκουσαν191V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἀλλόφυλοι246N-NPM τῆς3588T-GSF κραυγῆς2906N-GSF καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἀλλόφυλοι246N-NPM Τίς5100I-ASN 3588T-NSF κραυγὴ2906N-NSF 3588T-NSF μεγάλη3173A-NSF αὕτη3778D-NSF ἐν1722PREP παρεμβολῇ3925N-DSF τῶν3588T-GPM Εβραίων1445N-GPM καὶ2532CONJ ἔγνωσαν1097V-AAI-3P ὅτι3754CONJ κιβωτὸς2787N-NSF κυρίου2962N-GSM ἥκει1854V-PAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF παρεμβολήν3925N-ASF

7 καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-API-3P οἱ3588T-NPM ἀλλόφυλοι246N-NPM καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P Οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM θεοὶ2316N-NPM ἥκασιν1854V-PAI-3P πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF παρεμβολήν3925N-ASF οὐαὶ3759INJ ἡμῖν1473P-DP ἐξελοῦ1807V-AMD-2S ἡμᾶς1473P-AP κύριε2962N-VSM σήμερον4594ADV ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV γέγονεν1096V-RAI-3S τοιαύτη5108A-NSF ἐχθὲς5504ADV καὶ2532CONJ τρίτην5154A-ASF

8 οὐαὶ3759INJ ἡμῖν1473P-DP τίς5100I-NSM ἐξελεῖται1807V-FMI-3S ἡμᾶς1473P-AP ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF τῶν3588T-GPM θεῶν2316N-GPM τῶν3588T-GPM στερεῶν4731A-GPM τούτων3778D-GPM οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM θεοὶ2316N-NPM οἱ3588T-NPM πατάξαντες3960V-AAPNP τὴν3588T-ASF Αἴγυπτον125N-ASF ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF πληγῇ4127N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF

9 κραταιοῦσθε2901V-PMD-2P καὶ2532CONJ γίνεσθε1096V-PMD-2P εἰς1519PREP ἄνδρας435N-APM ἀλλόφυλοι246N-NPM μήποτε3379ADV δουλεύσητε1398V-AAS-2P τοῖς3588T-DPM Εβραίοις1445N-DPM καθὼς2531ADV ἐδούλευσαν1398V-AAI-3P ἡμῖν1473P-DP καὶ2532CONJ ἔσεσθε1510V-FMI-2P εἰς1519PREP ἄνδρας435N-APM καὶ2532CONJ πολεμήσατε4170V-AAD-2P αὐτούς846D-APM

10 καὶ2532CONJ ἐπολέμησαν4170V-AAI-3P αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ πταίει4417V-PAI-3S ἀνὴρ435N-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S ἕκαστος1538A-NSM εἰς1519PREP σκήνωμα4638N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πληγὴ4127N-NSF μεγάλη3173A-NSF σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ ἔπεσαν4098V-AAI-3P ἐξ1537PREP Ισραηλ2474N-PRI τριάκοντα5144N-NUI χιλιάδες5505N-NPF ταγμάτων5001N-GPN

11 καὶ2532CONJ κιβωτὸς2787N-NSF θεοῦ2316N-GSM ἐλήμφθη2983V-API-3S καὶ2532CONJ ἀμφότεροι297A-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ηλι2241N-PRI ἀπέθανον599V-AAI-3P ΟφνιN-PRI καὶ2532CONJ ΦινεεςN-PRI

12 Καὶ2532CONJ ἔδραμεν5143V-AAI-3S ἀνὴρ435N-NSM ΙεμιναῖοςN-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF παρατάξεωςN-GSF καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S εἰς1519PREP ΣηλωμN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN αὐτοῦ846D-GSM διερρηγόταV-RAPAP καὶ2532CONJ γῆ1065N-NSF ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

13 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ Ηλι2241N-PRI ἐκάθητο2521V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM δίφρουN-GSM παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF πύλην4439N-ASF σκοπεύων4648V-PAPNS τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF ὅτι3754CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐξεστηκυῖα1839V-RAPNS περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ἀπαγγεῖλαι518V-AAN καὶ2532CONJ ἀνεβόησεν310V-AAI-3S 3588T-NSF πόλις4172N-NSF

14 καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S Ηλι2241N-PRI τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF τῆς3588T-GSF βοῆς995N-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τίς5100I-ASN 3588T-NSF βοὴ995N-NSF τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM σπεύσας4692V-AAPNS εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S τῷ3588T-DSM Ηλι2241N-PRI

15 καὶ2532CONJ Ηλι2241N-PRI υἱὸς5207N-NSM ἐνενήκοντα1768N-NUI ἐτῶν2094N-GPN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ἐπανέστησαν1881V-AAI-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔβλεπεν991V-IAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ηλὶ2241N-PRI τοῖς3588T-DPM ἀνδράσιν435N-DPM τοῖς3588T-DPM περιεστηκόσιν4026V-RAPDP αὐτῷ846D-DSM Τίς5100I-ASN 3588T-NSF φωνὴ5456N-NSF τοῦ3588T-GSM ἤχους2279N-APM τούτου3778D-GSM

16 καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM σπεύσας4692V-AAPNS προσῆλθεν4334V-AAI-3S πρὸς4314PREP Ηλι2241N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Ἐγώ1473P-NSM εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM ἥκων1854V-PAPNS ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF κἀγὼ2504CONJ πέφευγα5343V-RAI-1S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF παρατάξεωςN-GSF σήμερον4594ADV καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τί5100I-ASN τὸ3588T-ASN γεγονὸς1096V-RAPAS ῥῆμα4487N-ASN τέκνον5043N-ASN

17 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Πέφευγεν5343V-RAI-3S ἀνὴρ435N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN ἀλλοφύλων246N-GPM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πληγὴ4127N-NSF μεγάλη3173A-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM καὶ2532CONJ ἀμφότεροι297A-NPM οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM σου4771P-GS τεθνήκασιν2348V-RAI-3P καὶ2532CONJ 3588T-NSF κιβωτὸς2787N-NSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐλήμφθη2983V-API-3S

18 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ ἐμνήσθη3403V-API-3S τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM δίφρουN-GSM ὀπισθίωςADV ἐχόμενος2192V-PMPNS τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF καὶ2532CONJ συνετρίβη4937V-API-3S 3588T-NSM νῶτος3558N-NSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S ὅτι3754CONJ πρεσβύτης4246N-NSM 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM καὶ2532CONJ βαρύς926A-NSM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἔκρινεν2919V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI εἴκοσι1501N-NUI ἔτη2094N-APN

19 Καὶ2532CONJ νύμφη3565N-NSF αὐτοῦ846D-GSM γυνὴ1135N-NSF ΦινεεςN-PRI συνειληφυῖα4815V-RAPNS τοῦ3588T-GSN τεκεῖν5088V-AAN καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ἀγγελίαν31N-ASF ὅτι3754CONJ ἐλήμφθη2983V-API-3S 3588T-NSF κιβωτὸς2787N-NSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ τέθνηκεν2348V-RAI-3S 3588T-NSM πενθερὸς3995N-NSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ὤκλασενV-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S ὅτι3754CONJ ἐπεστράφησαν1994V-API-3P ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF ὠδῖνες5604N-NPF αὐτῆς846D-GSF

20 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM αὐτῆς846D-GSF ἀποθνῄσκει599V-PAI-3S καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P αὐτῇ846D-DSF αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF αἱ3588T-NPF παρεστηκυῖαι3936V-RAPNP αὐτῇ846D-DSF Μὴ3165ADV φοβοῦ5399V-PMD-2S ὅτι3754CONJ υἱὸν5207N-ASM τέτοκας5088V-RAI-2S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀπεκρίθη611V-API-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐνόησεν3539V-AAI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF αὐτῆς846D-GSF

21 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN Οὐαὶ3759N-PRI βαρχαβωθN-PRI ὑπὲρ5228PREP τῆς3588T-GSF κιβωτοῦ2787N-GSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ὑπὲρ5228PREP τοῦ3588T-GSM πενθεροῦ3995N-GSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ὑπὲρ5228PREP τοῦ3588T-GSM ἀνδρὸς435N-GSM αὐτῆς846D-GSF

22 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P ἈπῴκισταιV-PPI-3S δόξα1391N-NSF Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN λημφθῆναι2983V-APN τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF κυρίου2962N-GSM

Κεφάλαιο 5

1 Καὶ2532CONJ ἀλλόφυλοι246N-NPM ἔλαβον2983V-AAI-3P τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ εἰσήνεγκαν1533V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF ἐξ1537PREP ΑβεννεζερN-PRI εἰς1519PREP Ἄζωτον108N-AS

2 καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P ἀλλόφυλοι246N-NPM τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἰσήνεγκαν1533V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM ΔαγωνN-PRI καὶ2532CONJ παρέστησαν3936V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF παρὰ3844PREP ΔαγωνN-PRI

3 καὶ2532CONJ ὤρθρισαν3719V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἈζώτιοιN-NPM καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM ΔαγωνN-PRI καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ΔαγωνN-PRI πεπτωκὼς4098V-RAPNS ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἐνώπιον1799PREP κιβωτοῦ2787N-GSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἤγειραν1453V-AAI-3P τὸν3588T-ASM ΔαγωνN-PRI καὶ2532CONJ κατέστησαν2525V-AAI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐβαρύνθη925V-API-3S χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἈζωτίουςN-APM καὶ2532CONJ ἐβασάνισεν928V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἕδραςN-APF αὐτῶν846D-GPM τὴν3588T-ASF Ἄζωτον108N-ASF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὅρια3725N-APN αὐτῆς846D-GSF

4 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὅτε3753ADV ὤρθρισαν3719V-AAI-3P τὸ3588T-ASN πρωί4404ADV καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ΔαγωνN-PRI πεπτωκὼς4098V-RAPNS ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἐνώπιον1799PREP κιβωτοῦ2787N-GSF διαθήκης1242N-GSF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF κεφαλὴ2776N-NSF ΔαγωνN-PRI καὶ2532CONJ ἀμφότερα297A-APN τὰ3588T-APN ἴχνη2487N-APN χειρῶν5495N-GPF αὐτοῦ846D-GSM ἀφῃρημένα851V-RMPAP ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἐμπρόσθιαN-APN αμαφεθN-PRI ἕκαστον1538A-ASM καὶ2532CONJ ἀμφότεροι297A-NPM οἱ3588T-NPM καρποὶ2590N-NPM τῶν3588T-GPM χειρῶν5495N-GPF αὐτοῦ846D-GSM πεπτωκότες4098V-RAPNP ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN πρόθυρονN-ASN πλὴν4133ADV 3588T-NSF ῥάχιςN-NSF ΔαγωνN-PRI ὑπελείφθη5275V-API-3S

5 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN οὐκ3364ADV ἐπιβαίνουσιν1910V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM ΔαγωνN-PRI καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM εἰσπορευόμενος1531V-PMPNS εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM ΔαγωνN-PRI ἐπὶ1909PREP βαθμὸν898N-ASM οἴκου3624N-GSM ΔαγωνN-PRI ἐν1722PREP Ἀζώτῳ108N-DSF ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF ὅτι3754CONJ ὑπερβαίνοντες5233V-PAPNP ὑπερβαίνουσιν5233V-PAI-3P

6 καὶ2532CONJ ἐβαρύνθη925V-API-3S χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP Ἄζωτον108N-AS καὶ2532CONJ ἐπήγαγεν1863V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ ἐξέζεσενV-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ναῦς3491N-APF καὶ2532CONJ μέσον3319A-ASM τῆς3588T-GSF χώρας5561N-GSF αὐτῆς846D-GSF ἀνεφύησανV-AAI-3P μύεςN-NPM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S σύγχυσις4799N-NSF θανάτου2288N-GSM μεγάλη3173A-NSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF

7 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM Ἀζώτου108N-GSF ὅτι3754CONJ οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P ὅτι3754CONJ Οὐ3364ADV καθήσεται2524V-FMI-3S κιβωτὸς2787N-NSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-GP ὅτι3754CONJ σκληρὰ4642A-APN χεὶρ5495N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ΔαγωνN-PRI θεὸν2316N-ASM ἡμῶν1473P-GP

8 καὶ2532CONJ ἀποστέλλουσιν649V-PAI-3P καὶ2532CONJ συνάγουσιν4863V-PAI-3P τοὺς3588T-APM σατράπαςN-APM τῶν3588T-GPM ἀλλοφύλων246N-GPM πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P Τί5100I-ASN ποιήσωμεν4160V-AAS-1P κιβωτῷ2787N-DSF θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ΓεθθαῖοιN-NPM ΜετελθέτωV-APD-3S κιβωτὸς2787N-NSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM πρὸς4314PREP ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ μετῆλθενV-AAI-3S κιβωτὸς2787N-NSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM εἰς1519PREP ΓεθθαN-PRI

9 καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN μετελθεῖνV-AAN αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ γίνεται1096V-PMI-3S χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF τάραχος5017N-NSM μέγας3173A-NSM σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF ἀπὸ575PREP μικροῦ3398A-GSM ἕως2193PREP μεγάλου3173A-GSM καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἕδραςN-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM οἱ3588T-NPM ΓεθθαῖοιN-NPM ἕδραςN-GSF

10 καὶ2532CONJ ἐξαποστέλλουσιν1821V-PAI-3P τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM εἰς1519PREP ἈσκαλῶναN-ASF καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ὡς3739CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S κιβωτὸς2787N-NSF θεοῦ2316N-GSM εἰς1519PREP ἈσκαλῶναN-ASF καὶ2532CONJ ἐβόησαν994V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἈσκαλωνῖταιN-NPM λέγοντες3004V-PAPNP Τί5100I-ASN ἀπεστρέψατε654V-AAI-2P πρὸς4314PREP ἡμᾶς1473P-AP τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI θανατῶσαι2289V-AAN ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM ἡμῶν1473P-GP

11 καὶ2532CONJ ἐξαποστέλλουσιν1821V-PAI-3P καὶ2532CONJ συνάγουσιν4863V-PAI-3P τοὺς3588T-APM σατράπαςN-APM τῶν3588T-GPM ἀλλοφύλων246N-GPM καὶ2532CONJ εἶπον3004V-AAI-3P Ἐξαποστείλατε1821V-AAD-2P τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ καθισάτω2523V-AAD-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV θανατώσῃ2289V-AAS-3S ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM ἡμῶν1473P-GP ὅτι3754CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S σύγχυσις4799N-NSF θανάτου2288N-GSM ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF βαρεῖα926A-NSF σφόδρα4970ADV ὡς3739CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S κιβωτὸς2787N-NSF θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐκεῖ1563ADV

12 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ζῶντες2198V-PAPNP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀποθανόντες599V-AAPNP ἐπλήγησαν4141V-API-3P εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἕδραςN-APF καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S 3588T-NSF κραυγὴ2906N-NSF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανόν3772N-ASM

Κεφάλαιο 6

1 Καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF κιβωτὸς2787N-NSF ἐν1722PREP ἀγρῷ68N-DSM τῶν3588T-GPM ἀλλοφύλων246N-GPM ἑπτὰ2033N-NUI μῆνας3303N-APM καὶ2532CONJ ἐξέζεσενV-AAI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF αὐτῶν846D-GPM μύαςN-APM

2 καὶ2532CONJ καλοῦσιν2564V-PAI-3P ἀλλόφυλοι246N-NPM τοὺς3588T-APM ἱερεῖς2409N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μάντειςN-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἐπαοιδοὺςN-APM αὐτῶν846D-GPM λέγοντες3004V-PAPNP Τί5100I-ASN ποιήσωμεν4160V-AAS-1P τῇ3588T-DSF κιβωτῷ2787N-DSF κυρίου2962N-GSM γνωρίσατε1107V-AAD-2P ἡμῖν1473P-DP ἐν1722PREP τίνι5100I-DSN ἀποστελοῦμεν649V-FAI-1P αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM αὐτῆς846D-GSF

3 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P Εἰ1487PRT ἐξαπεστέλλετε1821V-IAI-2P ὑμεῖς4771P-NP τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF διαθήκης1242N-GSF κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI μὴ3165ADV δὴ1161PRT ἐξαποστείλητε1821V-AAS-2P αὐτὴν846D-ASF κενήν2756A-ASF ἀλλὰ235CONJ ἀποδιδόντες591V-PAPNP ἀπόδοτε591V-AAD-2P αὐτῇ846D-DSF τῆς3588T-GSF βασάνου931N-GSF καὶ2532CONJ τότε5119ADV ἰαθήσεσθε2390V-FPI-2P καὶ2532CONJ ἐξιλασθήσεται2433V-FPI-3S ὑμῖν4771P-DP μὴ3165ADV οὐκ3364ADV ἀποστῇ868V-AAS-3S 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἀφ575PREP ὑμῶν4771P-GP

4 καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P Τί5100I-ASN τὸ3588T-ASN τῆς3588T-GSF βασάνου931N-GSF ἀποδώσομεν591V-FAI-1P αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P Κατ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM τῶν3588T-GPM σατραπῶνN-GPM τῶν3588T-GPM ἀλλοφύλων246N-GPM πέντε4002N-NUI ἕδραςN-APF χρυσᾶς5552A-APF ὅτι3754CONJ πταῖσμαN-ASN ἓν1519A-ASN ὑμῖν4771P-DP καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἄρχουσιν758N-DPM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM

5 καὶ2532CONJ μῦςN-NSM χρυσοῦς5552A-NSM ὁμοίωμα3667N-ASN τῶν3588T-GPM μυῶν3453N-GPM ὑμῶν4771P-GP τῶν3588T-GPM διαφθειρόντων1311V-PAPGP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ δώσετε1325V-FAI-2P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM δόξαν1391N-ASF ὅπως3704CONJ κουφίσῃ2893V-AAS-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἀφ575PREP ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM θεῶν2316N-GPM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ὑμῶν4771P-GP

6 καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN βαρύνετε925V-PAI-2P τὰς3588T-APF καρδίας2588N-APF ὑμῶν4771P-GP ὡς3739CONJ ἐβάρυνεν925V-IAI-3S Αἴγυπτος125N-NSF καὶ2532CONJ Φαραω5328N-PRI τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF αὐτῶν846D-GPM οὐχὶ3364ADV ὅτε3753ADV ἐνέπαιξεν1702V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM ἐξαπέστειλαν1821V-AAI-3P αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἀπῆλθον565V-AAI-3P

7 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV λάβετε2983V-AAD-2P καὶ2532CONJ ποιήσατε4160V-AAD-2P ἅμαξανN-ASF καινὴν2537A-ASF καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI βόας1016N-APM πρωτοτοκούσαςV-PAPAP ἄνευ427PREP τῶν3588T-GPN τέκνων5043N-GPN καὶ2532CONJ ζεύξατε2200V-AAD-2P τὰς3588T-APF βόας1016N-APM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἁμάξῃN-DSF καὶ2532CONJ ἀπαγάγετε520V-AAD-2P τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN ἀπὸ575PREP ὄπισθεν3693ADV αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM

8 καὶ2532CONJ λήμψεσθε2983V-FMI-2P τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF καὶ2532CONJ θήσετε5087V-FAI-2P αὐτὴν846D-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ἅμαξανN-ASF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τὰ3588T-APN χρυσᾶ5552A-APN ἀποδώσετε591V-FAI-2P αὐτῇ846D-DSF τῆς3588T-GSF βασάνου931N-GSF καὶ2532CONJ θήσετε5087V-FAI-2P ἐν1722PREP θέματιN-DSN βερσεχθανN-PRI ἐκ1537PREP μέρους3313N-GSN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐξαποστελεῖτε1821V-FAI-2P αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἀπελάσατε556V-AAD-2P αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἀπελεύσεται565V-FMI-3S

9 καὶ2532CONJ ὄψεσθε3708V-FMI-2P εἰ1487PRT εἰς1519PREP ὁδὸν3598N-ASF ὁρίων3725N-GPN αὐτῆς846D-GSF πορεύσεται4198V-FMI-3S κατὰ2596PREP ΒαιθσαμυςN-PRI αὐτὸς846D-NSM πεποίηκεν4160V-RAI-3S ἡμῖν1473P-DP τὴν3588T-ASF κακίαν2549N-ASF ταύτην3778D-ASF τὴν3588T-ASF μεγάλην3173A-ASF καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ μή3165ADV καὶ2532CONJ γνωσόμεθα1097V-FMI-1P ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV χεὶρ5495N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἧπται680V-RMI-3S ἡμῶν1473P-GP ἀλλὰ235CONJ σύμπτωμαN-ASN τοῦτο3778D-ASN γέγονεν1096V-RAI-3S ἡμῖν1473P-DP

10 καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἀλλόφυλοι246N-NPM οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P δύο1417N-NUI βόας1016N-APM πρωτοτοκούσαςV-PAPAP καὶ2532CONJ ἔζευξαν2200V-AAI-3P αὐτὰς846D-APF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἁμάξῃN-DSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN αὐτῶν846D-GPM ἀπεκώλυσανV-AAI-3P εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM

11 καὶ2532CONJ ἔθεντο5087V-AMI-3P τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ἅμαξανN-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN θέμαN-ASN εργαβN-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μῦςN-ASM τοὺς3588T-APM χρυσοῦς5552A-ASM

12 καὶ2532CONJ κατεύθυναν2720V-AAI-3P αἱ3588T-NPF βόες1016N-NPF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF εἰς1519PREP ὁδὸν3598N-ASF ΒαιθσαμυςN-PRI ἐν1722PREP τρίβῳ5147N-DSF ἑνὶ1519A-DSM ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P καὶ2532CONJ ἐκοπίων2872V-IAI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μεθίσταντο3179V-IMI-3P δεξιὰ1188A-APN οὐδὲ3761CONJ ἀριστερά710A-APN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM σατράπαιN-NPM τῶν3588T-GPM ἀλλοφύλων246N-GPM ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P ὀπίσω3694PREP αὐτῆς846D-GSF ἕως2193PREP ὁρίων3725N-GPN ΒαιθσαμυςN-PRI

13 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP ΒαιθσαμυςN-PRI ἐθέριζον2325V-IAI-3P θερισμὸν2326N-ASM πυρῶν4442N-GPN ἐν1722PREP κοιλάδιN-DSF καὶ2532CONJ ἦραν142V-AAI-3P ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-3P κιβωτὸν2787N-ASF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ηὐφράνθησαν2165V-API-3P εἰς1519PREP ἀπάντησιν529N-ASF αὐτῆς846D-GSF

14 καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἅμαξαN-NSF εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S εἰς1519PREP ἀγρὸν68N-ASM Ωσηε5617N-PRI τὸν3588T-ASM ἐν1722PREP ΒαιθσαμυςN-PRI καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P ἐκεῖ1563ADV παρ3844PREP αὐτῇ846D-DSF λίθον3037N-ASM μέγαν3173A-ASM καὶ2532CONJ σχίζουσιν4977V-PAI-3P τὰ3588T-APN ξύλα3586N-APN τῆς3588T-GSF ἁμάξηςN-GSF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF βόας1016N-APM ἀνήνεγκαν399V-AAI-3P εἰς1519PREP ὁλοκαύτωσινN-ASF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

15 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM ἀνήνεγκαν399V-AAI-3P τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN θέμαN-ASN εργαβN-PRI μετ3326PREP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐπ1909PREP αὐτῆς846D-GSF σκεύη4632N-APN τὰ3588T-APN χρυσᾶ5552A-APN καὶ2532CONJ ἔθεντο5087V-AMI-3P ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM λίθου3037N-GSM τοῦ3588T-GSM μεγάλου3173A-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ΒαιθσαμυςN-PRI ἀνήνεγκαν399V-AAI-3P ὁλοκαυτώσειςN-APF καὶ2532CONJ θυσίας2378N-APF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

16 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πέντε4002N-NUI σατράπαιN-NPM τῶν3588T-GPM ἀλλοφύλων246N-GPM ἑώρων3708V-IAI-3P καὶ2532CONJ ἀνέστρεψαν390V-AAI-3P εἰς1519PREP ἈσκαλῶναN-ASF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF

17 καὶ2532CONJ αὗται3778D-NPF αἱ3588T-NPF ἕδραιN-NPF αἱ3588T-NPF χρυσαῖ5552A-NPF ἃς3739 R-APF ἀπέδωκαν591V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἀλλόφυλοι246N-NPM τῆς3588T-GSF βασάνου931N-GSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM τῆς3588T-GSF Ἀζώτου108N-GSF μίαν1520A-ASF τῆς3588T-GSF Γάζης1047N-GSF μίαν1520A-ASF τῆς3588T-GSF ἈσκαλῶνοςN-GSF μίαν1520A-ASF τῆς3588T-GSF ΓεθN-PRI μίαν1520A-ASF τῆς3588T-GSF ΑκκαρωνN-PRI μίαν1520A-ASF

18 καὶ2532CONJ μῦςN-ASM οἱ3588T-NPM χρυσοῖ5552A-NPM κατ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM πασῶν3956A-GPF πόλεων4172N-GPF τῶν3588T-GPM ἀλλοφύλων246N-GPM τῶν3588T-GPM πέντε4002N-NUI σατραπῶνN-GPM ἐκ1537PREP πόλεως4172N-GSF ἐστερεωμένης4732V-RMPGS καὶ2532CONJ ἕως2193PREP κώμης2968N-GSF τοῦ3588T-GSM ΦερεζαίουN-PRI καὶ2532CONJ ἕως2193PREP λίθου3037N-GSM τοῦ3588T-GSM μεγάλου3173A-GSM οὗ3739 R-GSM ἐπέθηκαν2007V-AAI-3P ἐπ1909PREP αὐτοῦ846D-GSM τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF διαθήκης1242N-GSF κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP ἀγρῷ68N-DSM Ωσηε5617N-PRI τοῦ3588T-GSM ΒαιθσαμυσίτουN-PRI

19 Καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠσμένισανV-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ιεχονιου2423N-PRI ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ἀνδράσιν435N-DPM ΒαιθσαμυςN-PRI ὅτι3754CONJ εἶδαν3708V-AAI-3P κιβωτὸν2787N-ASF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM ἑβδομήκοντα1440N-NUI ἄνδρας435N-APM καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI χιλιάδας5505N-APF ἀνδρῶν435N-GPM καὶ2532CONJ ἐπένθησεν3996V-AAI-3S 3588T-NSM λαός2992N-NSM ὅτι3754CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM πληγὴν4127N-ASF μεγάλην3173A-ASF σφόδρα4970ADV

20 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM οἱ3588T-NPM ἐκ1537PREP ΒαιθσαμυςN-PRI Τίς5100I-ASN δυνήσεται1410V-FMI-3S διελθεῖν1330V-AAN ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM ἁγίου40A-GSM τούτου3778D-GSM καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τίνα5100I-ASM ἀναβήσεται305V-FMI-3S κιβωτὸς2787N-NSF κυρίου2962N-GSM ἀφ575PREP ἡμῶν1473P-GP

21 καὶ2532CONJ ἀποστέλλουσιν649V-PAI-3P ἀγγέλους32N-APM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP ΚαριαθιαριμN-PRI λέγοντες3004V-PAPNP Ἀπεστρόφασιν654V-AAI-3P ἀλλόφυλοι246N-NPM τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF κυρίου2962N-GSM κατάβητε2597V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἀναγάγετε321V-AAD-2P αὐτὴν846D-ASF πρὸς4314PREP ἑαυτούς1438D-APM

Κεφάλαιο 7

1 καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PMI-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ΚαριαθιαριμN-PRI καὶ2532CONJ ἀνάγουσιν321V-PAI-3P τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF διαθήκης1242N-GSF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἰσάγουσιν1521V-PAI-3P αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM Αμιναδαβ284N-PRI τὸν3588T-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM βουνῷ1015N-DSM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ελεαζαρ1648N-PRI υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἡγίασαν37V-AAI-3P φυλάσσειν5442V-PAN τὴν3588T-ASF κιβωτὸν2787N-ASF διαθήκης1242N-GSF κυρίου2962N-GSM

2 Καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ἀφ575PREP ἧς3739 R-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF κιβωτὸς2787N-NSF ἐν1722PREP ΚαριαθιαριμN-PRI ἐπλήθυναν4129V-AAI-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P εἴκοσι1501N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἐπέβλεψεν1914V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ὀπίσω3694PREP κυρίου2962N-GSM

3 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πρὸς4314PREP πάντα3956A-ASM οἶκον3624N-ASM Ισραηλ2474N-PRI λέγων3004V-PAPNS Εἰ1487PRT ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF καρδίᾳ2588N-DSF ὑμῶν4771P-GP ὑμεῖς4771P-NP ἐπιστρέφετε1994V-PAI-2P πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM περιέλετε4014V-AAD-2P τοὺς3588T-APM θεοὺς2316N-APM τοὺς3588T-APM ἀλλοτρίους245A-APM ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἄλσηN-APN καὶ2532CONJ ἑτοιμάσατε2090V-AAD-2P τὰς3588T-APF καρδίας2588N-APF ὑμῶν4771P-GP πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ δουλεύσατε1398V-AAD-2P αὐτῷ846D-DSM μόνῳ3441A-DSM καὶ2532CONJ ἐξελεῖται1807V-FMI-3S ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ἀλλοφύλων246N-GPM

4 καὶ2532CONJ περιεῖλον4014V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI τὰς3588T-APF Βααλιμ896N-PRI καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἄλσηN-APN ΑσταρωθN-PRI καὶ2532CONJ ἐδούλευσαν1398V-AAI-3P κυρίῳ2962N-DSM μόνῳ3441A-DSM

5 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI ἈθροίσατεV-AAD-2P πάντα3956A-ASM Ισραηλ2474N-PRI εἰς1519PREP ΜασσηφαθN-PRI καὶ2532CONJ προσεύξομαι4336V-FMI-1S περὶ4012PREP ὑμῶν4771P-GP πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM

6 καὶ2532CONJ συνήχθησαν4863V-API-3P εἰς1519PREP ΜασσηφαθN-PRI καὶ2532CONJ ὑδρεύονταιV-PMI-3P ὕδωρ5204N-ASN καὶ2532CONJ ἐξέχεαν1632V-AAI-3P ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἐνήστευσαν3522V-AAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Ἡμαρτήκαμεν264V-RAI-1P ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐδίκαζεν2613V-IAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI εἰς1519PREP ΜασσηφαθN-PRI

7 καὶ2532CONJ ἤκουσαν191V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἀλλόφυλοι246N-NPM ὅτι3754CONJ συνηθροίσθησαν4867V-API-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI εἰς1519PREP ΜασσηφαθN-PRI καὶ2532CONJ ἀνέβησαν305V-AAI-3P σατράπαιN-NPM ἀλλοφύλων246N-GPM ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀκούουσιν191V-PAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-API-3P ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN ἀλλοφύλων246N-GPM

8 καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI πρὸς4314PREP Σαμουηλ4545N-PRI Μὴ3165ADV παρασιωπήσῃςV-AAS-2S ἀφ575PREP ἡμῶν1473P-GP τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV βοᾶν994V-PAN πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM θεόν2316N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ σώσει4982V-FAI-3S ἡμᾶς1473P-AP ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ἀλλοφύλων246N-GPM

9 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI ἄρνα704N-ASM γαλαθηνὸνA-ASM ἕνα1519A-ASM καὶ2532CONJ ἀνήνεγκεν399V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ὁλοκαύτωσινN-ASF σὺν4862PREP παντὶ3956A-DSM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ ἐβόησεν994V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM περὶ4012PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐπήκουσεν1873V-AAI-3S αὐτοῦ846D-GSM κύριος2962N-NSM

10 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI ἀναφέρων399V-PAPNS τὴν3588T-ASF ὁλοκαύτωσινN-ASF καὶ2532CONJ ἀλλόφυλοι246N-NPM προσῆγον4317V-IAI-3P εἰς1519PREP πόλεμον4171N-ASM ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐβρόντησενV-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἀλλοφύλους246N-APM καὶ2532CONJ συνεχύθησαν4797V-API-3P καὶ2532CONJ ἔπταισαν4417V-AAI-3P ἐνώπιον1799PREP Ισραηλ2474N-PRI

11 καὶ2532CONJ ἐξῆλθαν1831V-AAI-3P ἄνδρες435N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἐκ1537PREP ΜασσηφαθN-PRI καὶ2532CONJ κατεδίωξαν2614V-AAI-3P τοὺς3588T-APM ἀλλοφύλους246N-APM καὶ2532CONJ ἐπάταξαν3960V-AAI-3P αὐτοὺς846D-APM ἕως2193PREP ὑποκάτω5270PREP τοῦ3588T-GSM ΒαιθχορN-PRI

12 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI λίθον3037N-ASM ἕνα1519A-ASM καὶ2532CONJ ἔστησεν2476V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ΜασσηφαθN-PRI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῆς3588T-GSF παλαιᾶς3820A-GSF καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ΑβενεζερN-PRI Λίθος3037N-NSM τοῦ3588T-GSM βοηθοῦ998N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἕως2193PREP ἐνταῦθαADV ἐβοήθησεν997V-AAI-3S ἡμῖν1473P-DP κύριος2962N-NSM

13 καὶ2532CONJ ἐταπείνωσεν5013V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τοὺς3588T-APM ἀλλοφύλους246N-APM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV προσέθεντο4369V-AMI-3P ἔτι2089ADV προσελθεῖν4334V-AAN εἰς1519PREP ὅριον3725N-ASN Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἀλλοφύλους246N-APM πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τοῦ3588T-GSM Σαμουηλ4545N-PRI

14 καὶ2532CONJ ἀπεδόθησαν591V-API-3P αἱ3588T-NPF πόλεις4172N-NPF ἃς3739 R-APF ἔλαβον2983V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἀλλόφυλοι246N-NPM παρὰ3844PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀπέδωκαν591V-AAI-3P αὐτὰς846D-APF τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP ἈσκαλῶνοςN-GSF ἕως2193PREP ΑζοβN-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὅριον3725N-ASN Ισραηλ2474N-PRI ἀφείλαντο851V-AMI-3P ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ἀλλοφύλων246N-GPM καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S εἰρήνη1515N-NSF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τοῦ3588T-GSM ΑμορραίουN-GSM

15 καὶ2532CONJ ἐδίκαζεν2613V-IAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

16 καὶ2532CONJ ἐπορεύετο4198V-IMI-3S κατ2596PREP ἐνιαυτὸν1763N-ASM ἐνιαυτὸν1763N-ASM καὶ2532CONJ ἐκύκλου2944N-GSM ΒαιθηλN-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ΓαλγαλαN-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ΜασσηφαθN-PRI καὶ2532CONJ ἐδίκαζεν2613V-IAI-3S τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPM τοῖς3588T-DPM ἡγιασμένοις37V-RMPDP τούτοις3778D-DPM

17 3588T-NSF δὲ1161PRT ἀποστροφὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP ΑρμαθαιμN-PRI ὅτι3754CONJ ἐκεῖ1563ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐδίκαζεν2613V-IAI-3S ἐκεῖ1563ADV τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV θυσιαστήριον2379N-ASN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ ἐγήρασεν1095V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI καὶ2532CONJ κατέστησεν2525V-AAI-3S τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτοῦ846D-GSM δικαστὰς1348N-APM τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI

2 καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN τὰ3588T-APN ὀνόματα3686N-APN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM πρωτότοκος4416A-NSM Ιωηλ2493N-PRI καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN τοῦ3588T-GSM δευτέρου1208A-GSM Αβια7N-PRI δικασταὶ1348N-NPM ἐν1722PREP ΒηρσαβεεN-PRI

3 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐπορεύθησαν4198V-API-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP ὁδῷ3598N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξέκλιναν1578V-AAI-3P ὀπίσω3694PREP τῆς3588T-GSF συντελείας4930N-GSF καὶ2532CONJ ἐλάμβανον2983V-IAI-3P δῶρα1435N-APN καὶ2532CONJ ἐξέκλινον1578V-IAI-3P δικαιώματα1345N-APN

4 καὶ2532CONJ συναθροίζονται4867V-PMI-3P ἄνδρες435N-NPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ παραγίνονται3854V-PMI-3P εἰς1519PREP ΑρμαθαιμN-PRI πρὸς4314PREP Σαμουηλ4545N-PRI

5 καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM Ἰδοὺ2400INJ σὺ4771P-NS γεγήρακας1095V-RAI-2S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM σου4771P-GS οὐ3364ADV πορεύονται4198V-PMI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ νῦν3568ADV κατάστησον2525V-AAD-2S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP βασιλέα935N-ASM δικάζειν2613V-PAN ἡμᾶς1473P-AP καθὰ2505ADV καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN λοιπὰ3062A-APN ἔθνη1484N-APN

6 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S πονηρὸν4190A-ASN τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM Σαμουηλ4545N-PRI ὡς3739CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Δὸς1325V-AAD-2S ἡμῖν1473P-DP βασιλέα935N-ASM δικάζειν2613V-PAN ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ προσηύξατο4336V-ANI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM

7 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Σαμουηλ4545N-PRI Ἄκουε191V-PAD-2S τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καθὰ2505ADV ἂν302PRT λαλήσωσίν2980V-AAS-3P σοι4771P-DS ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV σὲ4771P-AS ἐξουθενήκασιν1848V-RAI-3P ἀλλ235CONJ 2228CONJ ἐμὲ1473P-AS ἐξουδενώκασιν1848V-RAI-3P τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV βασιλεύειν936V-PAN ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM

8 κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ποιήματα4161N-APN 3739 R-APN ἐποίησάν4160V-AAI-3P μοι1473P-DS ἀφ575PREP ἧς3739 R-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἀνήγαγον321V-AAI-3P αὐτοὺς846D-APM ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ ἐγκατέλιπόν1459V-AAI-3P με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐδούλευον1398V-IAI-3P θεοῖς2316N-DPM ἑτέροις2087A-DPM οὕτως3778ADV αὐτοὶ846D-NPM ποιοῦσιν4160V-PAI-3P καὶ2532CONJ σοί4771P-DS

9 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἄκουε191V-PAD-2S τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF αὐτῶν846D-GPM πλὴν4133ADV ὅτι3754CONJ διαμαρτυρόμενος1263V-PMPNS διαμαρτύρῃ1263V-PMS-2S αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ ἀπαγγελεῖς518V-FAI-3S αὐτοῖς846D-DPM τὸ3588T-ASN δικαίωμα1345N-ASN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ὃς3739 R-NSM βασιλεύσει936V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM

10 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τοὺς3588T-APM αἰτοῦντας154V-PAPAP παρ3844PREP αὐτοῦ846D-GSM βασιλέα935N-ASM

11 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Τοῦτο3778D-NSN ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-ASN δικαίωμα1345N-ASN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ὃς3739 R-NSM βασιλεύσει936V-FAI-3S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM ὑμῶν4771P-GP λήμψεται2983V-FMI-3S καὶ2532CONJ θήσεται5087V-FMI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ἅρμασιν716N-DPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἱππεῦσιν2460N-DPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ προτρέχοντας4390V-PAPAP τῶν3588T-GPN ἁρμάτων716N-GPN αὐτοῦ846D-GSM

12 καὶ2532CONJ θέσθαι5087V-AMP αὐτοὺς846D-APM ἑαυτῷ1438D-DSM χιλιάρχους5506N-APM καὶ2532CONJ ἑκατοντάρχους1543N-APM καὶ2532CONJ θερίζειν2325V-PAN θερισμὸν2326N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τρυγᾶν5166V-PAN τρυγητὸν5166N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ποιεῖν4160V-PAN σκεύη4632N-APN πολεμικὰA-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ σκεύη4632N-APN ἁρμάτων716N-GPN αὐτοῦ846D-GSM

13 καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF ὑμῶν4771P-GP λήμψεται2983V-FMI-3S εἰς1519PREP μυρεψοὺςN-APM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP μαγειρίσσαςN-APF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP πεσσούσαςV-PAPAP

14 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀγροὺς68N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀμπελῶνας290N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἐλαιῶνας1637N-APM ὑμῶν4771P-GP τοὺς3588T-APM ἀγαθοὺς18A-APM λήμψεται2983V-FMI-3S καὶ2532CONJ δώσει1325V-FAI-3S τοῖς3588T-DPM δούλοις1401N-DPM αὐτοῦ846D-GSM

15 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN σπέρματα4690N-APN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀμπελῶνας290N-APM ὑμῶν4771P-GP ἀποδεκατώσει586V-FAI-3S καὶ2532CONJ δώσει1325V-FAI-3S τοῖς3588T-DPM εὐνούχοις2135N-DPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM δούλοις1401N-DPM αὐτοῦ846D-GSM

16 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δούλους1401N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF δούλας1399N-APF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN βουκόλιαN-APN ὑμῶν4771P-GP τὰ3588T-APN ἀγαθὰ18A-APN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ὄνους3688N-APF ὑμῶν4771P-GP λήμψεται2983V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἀποδεκατώσει586V-FAI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN αὐτοῦ846D-GSM

17 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ποίμνια4168N-APN ὑμῶν4771P-GP ἀποδεκατώσει586V-FAI-3S καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP ἔσεσθε1510V-FMI-2P αὐτῷ846D-DSM δοῦλοι1401N-NPM

18 καὶ2532CONJ βοήσεσθε994V-FMI-2P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN βασιλέως935N-GSM ὑμῶν4771P-GP οὗ3739 R-GSM ἐξελέξασθε1586V-AMI-2P ἑαυτοῖς1438D-DPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐπακούσεται1873V-FMI-3S κύριος2962N-NSM ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF ὅτι3754CONJ ὑμεῖς4771P-NP ἐξελέξασθε1586V-AMI-2P ἑαυτοῖς1438D-DPM βασιλέα935N-ASM

19 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠβούλετο1014V-IAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἀκοῦσαι191V-AAN τοῦ3588T-GSM Σαμουηλ4545N-PRI καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM Οὐχί3364ADV ἀλλ235CONJ 2228CONJ βασιλεὺς935N-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP

20 καὶ2532CONJ ἐσόμεθα1510V-FMI-1P καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-NP κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN καὶ2532CONJ δικάσει2613V-FAI-3S ἡμᾶς1473P-AP βασιλεὺς935N-NSM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S ἔμπροσθεν1715PREP ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ πολεμήσει4170V-FAI-3S τὸν3588T-ASM πόλεμον4171N-ASM ἡμῶν1473P-GP

21 καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὦτα3775N-APN κυρίου2962N-GSM

22 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Σαμουηλ4545N-PRI Ἄκουε191V-PAD-2S τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ βασίλευσον936V-AAD-2S αὐτοῖς846D-DPM βασιλέα935N-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πρὸς4314PREP ἄνδρας435N-APM Ισραηλ2474N-PRI ἈποτρεχέτωV-PAD-2S ἕκαστος1538A-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

Κεφάλαιο 9

1 Καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἀνὴρ435N-NSM ἐξ1537PREP υἱῶν5207N-GPM Βενιαμιν958N-PRI καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM Κις2797N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑβιηλN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΣαρεδN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΒαχιρN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑφεκN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ἀνδρὸς435N-GSM ΙεμιναίουN-GSM ἀνὴρ435N-NSM δυνατός1415A-NSM

2 καὶ2532CONJ τούτῳ3778D-DSM υἱός5207N-NSM καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM Σαουλ4549N-PRI εὐμεγέθηςA-NSM ἀνὴρ435N-NSM ἀγαθός18A-NSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI ἀγαθὸς18A-NSM ὑπὲρ5228PREP αὐτόν846D-ASM ὑπὲρ5228PREP ὠμίανN-ASF καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV ὑψηλὸς5308A-NSM ὑπὲρ5228PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

3 καὶ2532CONJ ἀπώλοντο622V-AMI-3P αἱ3588T-NPF ὄνοι3688N-NPF Κις2797N-PRI πατρὸς3962N-GSM Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Κις2797N-PRI πρὸς4314PREP Σαουλ4549N-PRI τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846D-GSM Λαβὲ2983V-AAD-2S μετὰ3326PREP σεαυτοῦ4572D-GSM ἓν1519A-ASN τῶν3588T-GPN παιδαρίων3808N-GPN καὶ2532CONJ ἀνάστητε450V-AAS-2P καὶ2532CONJ πορεύθητε4198V-APS-2P καὶ2532CONJ ζητήσατε2212V-AAD-2P τὰς3588T-APF ὄνους3688N-APF

4 καὶ2532CONJ διῆλθον1330V-AAI-3P δι1223PREP ὄρους3735N-GSN Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ διῆλθον1330V-AAI-3P διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ΣελχαN-PRI καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὗρον2147V-AAI-3P καὶ2532CONJ διῆλθον1330V-AAI-3P διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ΕασακεμN-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S καὶ2532CONJ διῆλθον1330V-AAI-3P διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ΙακιμN-PRI καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὗρον2147V-AAI-3P

5 αὐτῶν846D-GPM ἐλθόντων2064V-AAPGP εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ΣιφN-PRI καὶ2532CONJ Σαουλ4549N-PRI εἶπεν2036V-AAI-3S τῷ3588T-DSN παιδαρίῳ3808N-DSN αὐτοῦ846D-GSM τῷ3588T-DSN μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM Δεῦρο1204ADV καὶ2532CONJ ἀναστρέψωμεν390V-AAS-1P μὴ3165ADV ἀνεὶς447V-AAPNS 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM μου1473P-GS τὰς3588T-APF ὄνους3688N-APF φροντίζῃ5431V-PAS-3S περὶ4012PREP ἡμῶν1473P-GP

6 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN Ἰδοὺ2400INJ δὴ1161PRT ἄνθρωπος444N-NSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF ταύτῃ3778D-DSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ἔνδοξος1741A-NSM πᾶν3956A-NSN 3739 R-ASN ἐὰν1437CONJ λαλήσῃ2980V-AAS-3S παραγινόμενον3854V-PMPAS παρέσται3918V-FMI-3S καὶ2532CONJ νῦν3568ADV πορευθῶμεν4198V-APS-1P ὅπως3704CONJ ἀπαγγείλῃ518V-AAS-3S ἡμῖν1473P-DP τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF ἡμῶν1473P-GP ἐφ1909PREP ἣν3739 R-ASF ἐπορεύθημεν4198V-API-1P ἐπ1909PREP αὐτήν846D-ASF

7 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Σαουλ4549N-PRI τῷ3588T-DSN παιδαρίῳ3808N-DSN αὐτοῦ846D-GSM τῷ3588T-DSN μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM Καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ πορευσόμεθα4198V-FMI-1P καὶ2532CONJ τί5100I-ASN οἴσομεν5342V-FAI-1P τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ὅτι3754CONJ οἱ3588T-NPM ἄρτοι740N-NPM ἐκλελοίπασιν1587V-RAI-3P ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN ἀγγείων30N-GPN ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ πλεῖον4183A-ASN οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-GP εἰσενεγκεῖν1533V-AAN τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τὸ3588T-ASN ὑπάρχον5225V-PAPAS ἡμῖν1473P-DP

8 καὶ2532CONJ προσέθετο4369V-ANI-3S τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN ἀποκριθῆναι611V-APN τῷ3588T-DSM Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ εὕρηται2147V-RPI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF μου1473P-GS τέταρτον5067A-ASM σίκλουN-GSM ἀργυρίου694N-GSN καὶ2532CONJ δώσεις1325V-FAI-3S τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἀπαγγελεῖ518V-FAI-3S ἡμῖν1473P-DP τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF ἡμῶν1473P-GP

9 καὶ2532CONJ ἔμπροσθεν1715ADV ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI τάδε3592D-APN ἔλεγεν3004V-IAI-3S ἕκαστος1538A-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πορεύεσθαι4198V-PMN ἐπερωτᾶν1905V-PAN τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM Δεῦρο1204ADV πορευθῶμεν4198V-APS-1P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βλέποντα991V-PAPAS ὅτι3754CONJ τὸν3588T-ASM προφήτην4396N-ASM ἐκάλει2564V-IAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἔμπροσθεν1715ADV 3588T-NSM βλέπων991V-PAPNS

10 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαουλ4549N-PRI πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Ἀγαθὸν18A-ASN τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN δεῦρο1204ADV καὶ2532CONJ πορευθῶμεν4198V-APS-1P καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF οὗ3739 R-GSM ἦν1510V-IAI-3S ἐκεῖ1563ADV 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

11 αὐτῶν846D-GPM ἀναβαινόντων305V-PAPGP τὴν3588T-ASF ἀνάβασινN-ASF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM εὑρίσκουσιν2147V-PAI-3P τὰ3588T-APN κοράσια2877N-APN ἐξεληλυθότα1831V-RAPAP ὑδρεύσασθαιV-AMP ὕδωρ5204N-ASN καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐταῖς846D-DPF Εἰ1487PRT ἔστιν1510V-PAI-3S ἐνταῦθαADV 3588T-NSM βλέπων991V-PAPNS

12 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S τὰ3588T-APN κοράσια2877N-APN αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτοῖς846D-DPM Ἔστιν1510V-PAI-3S ἰδοὺ2400INJ κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN ὑμῶν4771P-GP νῦν3568ADV διὰ1223PREP τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF ἥκει1854V-PAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ὅτι3754CONJ θυσία2378N-NSF σήμερον4594ADV τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM ἐν1722PREP ΒαμαN-PRI

13 ὡς3739CONJ ἂν302PRT εἰσέλθητε1525V-AAS-2P τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF οὕτως3778ADV εὑρήσετε2147V-FAI-2P αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF πρὶν4250ADV ἀναβῆναι305V-AAN αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP ΒαμαN-PRI τοῦ3588T-GSN φαγεῖν2068V-AAN ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV φάγῃ2068V-AAS-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN εἰσελθεῖν1525V-AAN αὐτόν846D-ASM ὅτι3754CONJ οὗτος3778D-NSM εὐλογεῖ2127V-PAI-3S τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἐσθίουσιν2068V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ξένοι3581A-NPM καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἀνάβητε305V-AAD-2S ὅτι3754CONJ διὰ1223PREP τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF εὑρήσετε2147V-FAI-2P αὐτόν846D-ASM

14 καὶ2532CONJ ἀναβαίνουσιν305V-PAI-3P τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF αὐτῶν846D-GPM εἰσπορευομένων1531V-PMPGP εἰς1519PREP μέσον3319A-ASN τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ Σαμουηλ4545N-PRI ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S εἰς1519PREP ἀπάντησιν529N-ASF αὐτῶν846D-GPM τοῦ3588T-GSN ἀναβῆναι305V-AAN εἰς1519PREP ΒαμαN-PRI

15 καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM ἀπεκάλυψεν601V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὠτίον5621N-ASN Σαμουηλ4545N-PRI ἡμέρᾳ2250N-DSF μιᾷ1519A-DSF ἔμπροσθεν1715PREP τοῦ3588T-GSN ἐλθεῖν2064V-AAN πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM Σαουλ4549N-PRI λέγων3004V-PAPNS

16 Ὡς3739CONJ 3588T-NSM καιρὸς2540N-NSM αὔριον839ADV ἀποστελῶ649V-FAI-1S πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS ἄνδρα435N-ASM ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Βενιαμιν958N-PRI καὶ2532CONJ χρίσεις5548V-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP ἄρχοντα758N-ASM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ σώσει4982V-FAI-3S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ἀλλοφύλων246N-GPM ὅτι3754CONJ ἐπέβλεψα1914V-AAI-1S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ταπείνωσιν5014N-ASF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS ὅτι3754CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S βοὴ995N-NSF αὐτῶν846D-GPM πρός4314PREP με1473P-AS

17 καὶ2532CONJ Σαμουηλ4545N-PRI εἶδεν3708V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM ἀπεκρίθη611V-API-3S αὐτῷ846D-DSM Ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ὃν3739 R-ASM εἶπά2036V-AAI-1S σοι4771P-DS Οὗτος3778D-NSM ἄρξει757V-FAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM μου1473P-GS

18 καὶ2532CONJ προσήγαγεν4317V-AAI-3S Σαουλ4549N-PRI πρὸς4314PREP Σαμουηλ4545N-PRI εἰς1519PREP μέσον3319A-ASN τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἀπάγγειλον518V-AAD-2S δὴ1161PRT ποῖος4169A-NSM 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM βλέποντος991V-PAPGS

19 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S Σαμουηλ4545N-PRI τῷ3588T-DSM Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S αὐτός846D-NSM ἀνάβηθι305V-AAD-2S ἔμπροσθέν1715PREP μου1473P-GS εἰς1519PREP ΒαμαN-PRI καὶ2532CONJ φάγε2068V-AAD-2S μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS σήμερον4594ADV καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S σε4771P-AS πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF σου4771P-GS ἀπαγγελῶ518V-FAI-1S σοι4771P-DS

20 καὶ2532CONJ περὶ4012PREP τῶν3588T-GPF ὄνων3688N-GPF σου4771P-GS τῶν3588T-GPF ἀπολωλυιῶν622V-RAPGP σήμερον4594ADV τριταίωνA-GPM μὴ3165ADV θῇς5087V-AAS-2S τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF σου4771P-GS αὐταῖς846D-DPF ὅτι3754CONJ εὕρηνται2147V-RPI-3P καὶ2532CONJ τίνι5100I-DSN τὰ3588T-APN ὡραῖα5611A-APN τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI οὐ3364ADV σοὶ4771P-DS καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS

21 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Οὐχὶ3364ADV ἀνδρὸς435N-GSM υἱὸς5207N-NSM ΙεμιναίουN-GSM ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S τοῦ3588T-GSM μικροῦ3398A-GSN σκήπτρουN-GSN φυλῆς5443N-GSF Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF τῆς3588T-GSF ἐλαχίστης1646A-GSFS ἐξ1537PREP ὅλου3650A-GSN σκήπτρουN-GSN Βενιαμιν958N-PRI καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN ἐλάλησας2980V-AAI-2S πρὸς4314PREP ἐμὲ1473P-AS κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN

22 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI τὸν3588T-ASM Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἰσήγαγεν1521V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN κατάλυμα2646N-ASN καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S αὐτοῖς846D-DPM τόπον5117N-ASM ἐν1722PREP πρώτοις4413A-DPMS τῶν3588T-GPM κεκλημένων2564V-RMPGP ὡσεὶ5616PRT ἑβδομήκοντα1440N-NUI ἀνδρῶν435N-GPM

23 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI τῷ3588T-DSM μαγείρῳN-DSM Δός1325V-AAD-2S μοι1473P-DS τὴν3588T-ASF μερίδα3310N-ASF ἣν3739 R-ASF ἔδωκά1325V-AAI-1S σοι4771P-DS ἣν3739 R-ASF εἶπά2036V-AAI-1S σοι4771P-DS θεῖναι5087V-AAN αὐτὴν846D-ASF παρὰ3844PREP σοί4771P-DS

24 καὶ2532CONJ ὕψωσεν5312V-AAI-3S 3588T-NSM μάγειροςN-NSM τὴν3588T-ASF κωλέανN-ASF καὶ2532CONJ παρέθηκεν3908V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἐνώπιον1799PREP Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI τῷ3588T-DSM Σαουλ4549N-PRI Ἰδοὺ2400INJ ὑπόλειμμα2640N-ASN παράθες3908V-AAD-2S αὐτὸ846D-ASN ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS καὶ2532CONJ φάγε2068V-AAD-2S ὅτι3754CONJ εἰς1519PREP μαρτύριον3142N-ASN τέθειταί5087V-RMI-3S σοι4771P-DS παρὰ3844PREP τοὺς3588T-APM ἄλλους243D-APM ἀπόκνιζεV-PAD-2S καὶ2532CONJ ἔφαγεν2068V-AAI-3S Σαουλ4549N-PRI μετὰ3326PREP Σαμουηλ4545N-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF

25 καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ΒαμαN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF καὶ2532CONJ διέστρωσανV-AAI-3P τῷ3588T-DSM Σαουλ4549N-PRI ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN δώματι1430N-DSN

26 καὶ2532CONJ ἐκοιμήθη2837V-API-3S καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ ἀνέβαινεν305V-IAI-3S 3588T-NSM ὄρθρος3722N-NSM καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI τὸν3588T-ASM Σαουλ4549N-PRI ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN δώματι1430N-DSN λέγων3004V-PAPNS Ἀνάστα450V-AAD-2S καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S σε4771P-AS καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S αὐτὸς846D-NSM καὶ2532CONJ Σαμουηλ4545N-PRI ἕως2193PREP ἔξω1854ADV

27 αὐτῶν846D-GPM καταβαινόντων2597V-PAPGP εἰς1519PREP μέρος3313N-ASN τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ Σαμουηλ4545N-PRI εἶπεν3004V-AAI-3S τῷ3588T-DSM Σαουλ4549N-PRI Εἰπὸν2036V-AAD-2S τῷ3588T-DSM νεανίσκῳ3495N-DSM καὶ2532CONJ διελθέτω1330V-AAD-3S ἔμπροσθεν1715PREP ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS στῆθι2476V-AAD-2S ὡς3739CONJ σήμερον4594ADV καὶ2532CONJ ἄκουσον191V-AAD-2S ῥῆμα4487N-ASN θεοῦ2316N-GSM

Κεφάλαιο 10

1 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI τὸν3588T-ASM φακὸνN-ASM τοῦ3588T-GSN ἐλαίου1637N-GSN καὶ2532CONJ ἐπέχεεν2022V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐφίλησεν5368V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Οὐχὶ3364ADV κέχρικέν5548V-RAI-3S σε4771P-AS κύριος2962N-NSM εἰς1519PREP ἄρχοντα758N-ASM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἄρξεις757V-FAI-3S ἐν1722PREP λαῷ2992N-DSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS σώσεις4982V-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ἐχθρῶν2190N-GPM αὐτοῦ846D-GSM κυκλόθεν2943ADV καὶ2532CONJ τοῦτό3778D-ASN σοι4771P-DS τὸ3588T-ASN σημεῖον4592N-ASN ὅτι3754CONJ ἔχρισέν5548V-AAI-3S σε4771P-AS κύριος2962N-NSM ἐπὶ1909PREP κληρονομίαν2817N-ASF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP ἄρχοντα758N-ASM

2 ὡς3739CONJ ἂν302PRT ἀπέλθῃς565V-AAS-2S σήμερον4594ADV ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ εὑρήσεις2147V-FAI-3S δύο1417N-NUI ἄνδρας435N-APM πρὸς4314PREP τοῖς3588T-DPM τάφοις5028N-DPM Ραχηλ4478N-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὁρίῳ3725N-DSN Βενιαμιν958N-PRI ἁλλομένους242V-PAPAP μεγάλα3173A-APN καὶ2532CONJ ἐροῦσίν2046V-FAI-3P σοι4771P-DS Εὕρηνται2147V-RPI-3P αἱ3588T-NPF ὄνοι3688N-NPF ἃς3739 R-APF ἐπορεύθητε4198V-API-2P ζητεῖν2212V-PAN καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM σου4771P-GS ἀποτετίνακται660V-RPI-3S τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τῶν3588T-GPF ὄνων3688N-GPF καὶ2532CONJ ἐδαψιλεύσατοV-ANI-3S δι1223PREP ὑμᾶς4771P-AP λέγων3004V-PAPNS Τί5100I-ASN ποιήσω4160V-AAS-1S ὑπὲρ5228PREP τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM μου1473P-GS

3 καὶ2532CONJ ἀπελεύσει565V-AAI-3S ἐκεῖθεν1564ADV καὶ2532CONJ ἐπέκεινα1900ADV ἥξεις1854V-FAI-3S ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF δρυὸςN-GSF ΘαβωρN-PRI καὶ2532CONJ εὑρήσεις2147V-FAI-3S ἐκεῖ1563ADV τρεῖς5140A-APM ἄνδρας435N-APM ἀναβαίνοντας305V-PAPAP πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM εἰς1519PREP ΒαιθηλN-PRI ἕνα1519A-ASM αἴροντα142V-PAPAS τρία5140A-APN αἰγίδιαN-APN καὶ2532CONJ ἕνα1519A-ASM αἴροντα142V-PAPAS τρία5140A-APN ἀγγεῖα30N-APN ἄρτων740N-GPM καὶ2532CONJ ἕνα1519A-ASM αἴροντα142V-PAPAS ἀσκὸν779N-ASM οἴνου3631N-GSM

4 καὶ2532CONJ ἐρωτήσουσίν2065V-FAI-3P σε4771P-AS τὰ3588T-APN εἰς1519PREP εἰρήνην1515N-ASF καὶ2532CONJ δώσουσίν1325V-FAI-3P σοι4771P-DS δύο1417N-NUI ἀπαρχὰς536N-APF ἄρτων740N-GPM καὶ2532CONJ λήμψῃ2983V-FMI-2S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF χειρὸς5495N-GSF αὐτῶν846D-GPM

5 καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN εἰσελεύσῃ1525V-FMI-2S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM βουνὸν1015N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM οὗ3739 R-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἐκεῖ1563ADV τὸ3588T-ASN ἀνάστημαN-ASN τῶν3588T-GPM ἀλλοφύλων246N-GPM ἐκεῖ1563ADV ΝασιβN-PRI 3588T-NSM ἀλλόφυλος246N-NSM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὡς3739CONJ ἂν302PRT εἰσέλθητε1525V-AAS-2P ἐκεῖ1563ADV εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ ἀπαντήσεις528V-FAI-3S χορῷ5525N-DSM προφητῶν4396N-GPM καταβαινόντων2597V-PAPGP ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ΒαμαN-PRI καὶ2532CONJ ἔμπροσθεν1715PREP αὐτῶν846D-GPM νάβλαN-PRI καὶ2532CONJ τύμπανονN-ASN καὶ2532CONJ αὐλὸς836N-ASM καὶ2532CONJ κινύραN-NSF καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM προφητεύοντες4395V-PAPNP

6 καὶ2532CONJ ἐφαλεῖται2177V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS πνεῦμα4151N-NSN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ προφητεύσεις4395V-FAI-3S μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ στραφήσῃ4762V-FPI-2S εἰς1519PREP ἄνδρα435N-ASM ἄλλον243D-ASM

7 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὅταν3752ADV ἥξει1854V-FAI-3S τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN ταῦτα3778D-APN ἐπὶ1909PREP σέ4771P-AS ποίει4160V-PAD-2S πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐὰν1437CONJ εὕρῃ2147V-AAS-3S 3588T-NSF χείρ5495N-NSF σου4771P-GS ὅτι3754CONJ θεὸς2316N-NSM μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS

8 καὶ2532CONJ καταβήσῃ2597V-FMI-2S ἔμπροσθεν1715PREP τῆς3588T-GSF ΓαλγαλαN-PRI καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ καταβαίνω2597V-PAI-1S πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS ἀνενεγκεῖν399V-AAN ὁλοκαύτωσινN-ASF καὶ2532CONJ θυσίας2378N-APF εἰρηνικάς1516A-APF ἑπτὰ2033N-NUI ἡμέρας2250N-APF διαλείψεις1257V-FAI-3S ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN ἐλθεῖν2064V-AAN με1473P-AS πρὸς4314PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ γνωρίσω1107V-AAS-1S σοι4771P-DS 3739 R-APN ποιήσεις4160V-FAI-3S

9 καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ὥστε5620CONJ ἐπιστραφῆναι1994V-APN τῷ3588T-DSM ὤμῳ3676N-DSM αὐτοῦ846D-GSM ἀπελθεῖν565V-AAN ἀπὸ575PREP Σαμουηλ4545N-PRI μετέστρεψεν3344V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM καρδίαν2588N-ASF ἄλλην243D-ASF καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF

10 καὶ2532CONJ ἔρχεται2064V-PMI-3S ἐκεῖθεν1564ADV εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM βουνόν1015N-ASM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ χορὸς5525N-NSM προφητῶν4396N-GPM ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἥλατο242V-ANI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM πνεῦμα4151N-NSN θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἐπροφήτευσεν4395V-AAI-3S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῶν846D-GPM

11 καὶ2532CONJ ἐγενήθησαν1096V-API-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM εἰδότες3708V-AAPNP αὐτὸν846D-ASM ἐχθὲς5504ADV καὶ2532CONJ τρίτην5154A-ASF καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ αὐτὸς846D-NSM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἕκαστος1538A-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM Τί5100I-ASN τοῦτο3778D-ASN τὸ3588T-ASN γεγονὸς1096V-RAPAS τῷ3588T-DSM υἱῷ5207N-DSM Κις2797N-PRI 2228CONJ καὶ2532ADV Σαουλ4549N-PRI ἐν1722PREP προφήταις4396N-DPM

12 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S τις5100I-NSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846D-GSM διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐγενήθη1096V-API-3S εἰς1519PREP παραβολήν3850N-ASF 1510V-PAS-3S καὶ2532CONJ Σαουλ4549N-PRI ἐν1722PREP προφήταις4396N-DPM

13 καὶ2532CONJ συνετέλεσεν4931V-AAI-3S προφητεύων4395V-PAPNS καὶ2532CONJ ἔρχεται2064V-PMI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM βουνόν1015N-ASM

14 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM οἰκεῖος3609A-NSM αὐτοῦ846D-GSM πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN παιδάριον3808N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Ποῦ4225ADV ἐπορεύθητε4198V-API-2P καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P Ζητεῖν2212V-PAN τὰς3588T-APF ὄνους3688N-APF καὶ2532CONJ εἴδαμεν3708V-AAI-1P ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV εἰσίν1510V-PAI-3P καὶ2532CONJ εἰσήλθομεν1525V-AAI-1P πρὸς4314PREP Σαμουηλ4545N-PRI

15 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM οἰκεῖος3609A-NSM πρὸς4314PREP Σαουλ4549N-PRI Ἀπάγγειλον518V-AAI-3S δή1161PRT μοι1473P-DS τί5100I-ASN εἶπέν2036V-AAI-3S σοι4771P-DS Σαμουηλ4545N-PRI

16 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Σαουλ4549N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM οἰκεῖον3609A-ASM αὐτοῦ846D-GSM Ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S ἀπαγγέλλων518V-PAPNS μοι1473P-DS ὅτι3754CONJ εὕρηνται2147V-RPI-3P αἱ3588T-NPF ὄνοι3688N-NPF τὸ3588T-ASN δὲ1161PRT ῥῆμα4487N-ASN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF οὐκ3364ADV ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM

17 Καὶ2532CONJ παρήγγειλεν3853V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI παντὶ3956A-DSM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM εἰς1519PREP ΜασσηφαN-PRI

18 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI Τάδε3592I-APN εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἐγὼ1473P-NS ἀνήγαγον321V-AAI-3P τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐξειλάμην1807V-AMI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF Φαραω5328N-PRI βασιλέως935N-GSM Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPM βασιλειῶν932N-GPF τῶν3588T-GPM θλιβουσῶν2346V-PAPGP ὑμᾶς4771P-AP

19 καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP σήμερον4594ADV ἐξουθενήκατε1848V-RAI-2P τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM ὃς3739 R-NSM αὐτός846D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ὑμῶν4771P-GP σωτὴρ4990N-NSM ἐκ1537PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM κακῶν2556A-GPM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ θλίψεων2347N-GPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ εἴπατε2036V-AAI-2P Οὐχί3364ADV ἀλλ235CONJ 2228CONJ ὅτι3754CONJ βασιλέα935N-ASM στήσεις2476V-FAI-3S ἐφ1909PREP ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ νῦν3568ADV κατάστητε2525V-AAS-2P ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM κατὰ2596PREP τὰ3588T-APN σκῆπτραN-APN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF φυλὰς5443N-APF ὑμῶν4771P-GP

20 καὶ2532CONJ προσήγαγεν4317V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκῆπτραN-APN Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ κατακληροῦταιV-PPI-3S σκῆπτρονN-NSN Βενιαμιν958N-PRI

21 καὶ2532CONJ προσάγει4317V-PAI-3S σκῆπτρονN-ASN Βενιαμιν958N-PRI εἰς1519PREP φυλάς5443N-APF καὶ2532CONJ κατακληροῦταιV-PPI-3S φυλὴ5443N-NSF ΜατταριN-PRI καὶ2532CONJ προσάγουσιν4317V-PAI-3P τὴν3588T-ASF φυλὴν5443N-ASF ΜατταριN-PRI εἰς1519PREP ἄνδρας435N-APM καὶ2532CONJ κατακληροῦταιV-PPI-3S Σαουλ4549N-PRI υἱὸς5207N-NSM Κις2797N-PRI καὶ2532CONJ ἐζήτει2212V-IAI-3S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὑρίσκετο2147V-IPI-3S

22 καὶ2532CONJ ἐπηρώτησεν1905V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI ἔτι2089ADV ἐν1722PREP κυρίῳ2962N-DSM Εἰ1487PRT ἔρχεται2064V-PMI-3S 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM ἐνταῦθαADV καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM Ἰδοὺ2400INJ αὐτὸς846D-NSM κέκρυπται2928V-RMI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN σκεύεσιν4632N-DPN

23 καὶ2532CONJ ἔδραμεν5143V-AAI-3S καὶ2532CONJ λαμβάνει2983V-PAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐκεῖθεν1564ADV καὶ2532CONJ κατέστησεν2525V-AAI-3S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ ὑψώθη5312V-API-3S ὑπὲρ5228PREP πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM ὑπὲρ5228PREP ὠμίανN-ASF καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV

24 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πρὸς4314PREP πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM Εἰ1487PRT ἑοράκατε3708V-RAI-2P ὃν3739 R-ASM ἐκλέλεκται1586V-RMI-3S ἑαυτῷ1438D-DSM κύριος2962N-NSM ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S αὐτῷ846D-DSM ὅμοιος3664A-NSM ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM ὑμῖν4771P-DP καὶ2532CONJ ἔγνωσαν1097V-AAI-3P πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Ζήτω2198V-PAD-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM

25 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τὸ3588T-ASN δικαίωμα1345N-ASN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἔγραψεν1125V-AAI-3S ἐν1722PREP βιβλίῳ975N-DSN καὶ2532CONJ ἔθηκεν5087V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S ἕκαστος1538A-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

26 καὶ2532CONJ Σαουλ4549N-PRI ἀπῆλθεν565V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP ΓαβααN-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P υἱοὶ5207N-NPM δυνάμεων1411N-GPF ὧν3739 R-GPM ἥψατο680V-ANI-3S κύριος2962N-NSM καρδίας2588N-APF αὐτῶν846D-GPM μετὰ3326PREP Σαουλ4549N-PRI

27 καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM λοιμοὶ3061A-NPM εἶπαν2036V-AAI-3P Τί5100I-ASN σώσει4982V-FAI-3S ἡμᾶς1473P-AP οὗτος3778D-NSM καὶ2532CONJ ἠτίμασαν818V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἤνεγκαν5342V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM δῶρα1435N-APN

Κεφάλαιο 11

1 Καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ὡς3739CONJ μετὰ3326PREP μῆνα3303N-ASM καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S ΝααςN-PRI 3588T-NSM ΑμμανίτηςN-NSM καὶ2532CONJ παρεμβάλλει3924V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP ΙαβιςN-PRI ΓαλααδN-PRI καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ΙαβιςN-PRI πρὸς4314PREP ΝααςN-PRI τὸν3588T-ASM ΑμμανίτηνN-ASM Διάθου1303V-AMD-2S ἡμῖν1473P-DP διαθήκην1242N-ASF καὶ2532CONJ δουλεύσομέν1398V-FAI-1P σοι4771P-DS

2 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM ΝααςN-PRI 3588T-NSM ΑμμανίτηςN-NSM Ἐν1722PREP ταύτῃ3778D-DSF διαθήσομαι1303V-FMI-1S ὑμῖν4771P-DP διαθήκην1242N-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐξορύξαι1846V-AAN ὑμῶν4771P-GP πάντα3956A-ASM ὀφθαλμὸν3788N-ASM δεξιόν1188A-ASM καὶ2532CONJ θήσομαι5087V-FMI-1S ὄνειδος3681N-ASN ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI

3 καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846D-DSM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ΙαβιςN-PRI Ἄνες447V-AAD-2S ἡμῖν1473P-DP ἑπτὰ2033N-NUI ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ ἀποστελοῦμεν649V-FAI-1P ἀγγέλους32N-APM εἰς1519PREP πᾶν3956A-ASN ὅριον3725N-ASN Ισραηλ2474N-PRI ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV 1510V-PAS-3S 3588T-NSM σῴζων4982V-PAPNS ἡμᾶς1473P-AP ἐξελευσόμεθα1831V-FMI-1P πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP

4 καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PMI-3P οἱ3588T-NPM ἄγγελοι32N-NPM εἰς1519PREP ΓαβααN-PRI πρὸς4314PREP Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ λαλοῦσιν2980V-PAI-3P τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὦτα3775N-APN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ ἦραν142V-AAI-3P πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἔκλαυσαν2799V-AAI-3P

5 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ Σαουλ4549N-PRI ἤρχετο757V-IMI-3S μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV ἐξ1537PREP ἀγροῦ68N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαουλ4549N-PRI Τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ κλαίει2799V-PAI-3S 3588T-NSM λαός2992N-NSM καὶ2532CONJ διηγοῦνται1334V-PMI-3P αὐτῷ846D-DSM τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΙαβιςN-PRI

6 καὶ2532CONJ ἐφήλατο2177V-ANI-3S πνεῦμα4151N-NSN κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP Σαουλ4549N-PRI ὡς3739CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ ἐθυμώθη2373V-API-3S ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM ὀργὴ3709N-NSF αὐτοῦ846D-GSM σφόδρα4970ADV

7 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S δύο1417N-NUI βόας1016N-APM καὶ2532CONJ ἐμέλισενV-AAI-3S αὐτὰς846D-APF καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S εἰς1519PREP πᾶν3956A-ASN ὅριον3725N-ASN Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF ἀγγέλων32N-GPM λέγων3004V-PAPNS Ὃς3739 R-NSM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ὀπίσω3694PREP Σαουλ4549N-PRI καὶ2532CONJ ὀπίσω3694PREP Σαμουηλ4545N-PRI κατὰ2596PREP τάδε3592D-APN ποιήσουσιν4160V-FAI-3P τοῖς3588T-DPM βουσὶν1016N-DPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπῆλθεν1904V-AAI-3S ἔκστασις1611N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐβόησαν994V-AAI-3P ὡς3739CONJ ἀνὴρ435N-NSM εἷς1519A-NSM

8 καὶ2532CONJ ἐπισκέπτεται1980V-PMI-3S αὐτοὺς846D-APM ΑβιεζεκN-PRI ἐν1722PREP ΒαμαN-PRI πᾶν3956A-NSN ἄνδρα435N-ASM Ισραηλ2474N-PRI ἑξακοσίας1812A-APF χιλιάδας5505N-APF καὶ2532CONJ ἄνδρας435N-APM Ιουδα2448N-PRI ἑβδομήκοντα1440N-NUI χιλιάδας5505N-APF

9 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM ἀγγέλοις32N-DPM τοῖς3588T-DPM ἐρχομένοις2064V-PMPDP Τάδε3592I-APN ἐρεῖτε2046V-FAI-2P τοῖς3588T-DPM ἀνδράσιν435N-DPM ΙαβιςN-PRI Αὔριον839ADV ὑμῖν4771P-DP 3588T-NSF σωτηρία4991N-NSF διαθερμάναντοςV-AAPGS τοῦ3588T-GSM ἡλίου2246N-GSM καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄγγελοι32N-NPM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ ἀπαγγέλλουσιν518V-PAI-3P τοῖς3588T-DPM ἀνδράσιν435N-DPM ΙαβιςN-PRI καὶ2532CONJ εὐφράνθησαν2165V-API-3P

10 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ΙαβιςN-PRI πρὸς4314PREP ΝααςN-PRI τὸν3588T-ASM ΑμμανίτηνN-ASM Αὔριον839ADV ἐξελευσόμεθα1831V-FMI-1P πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ ποιήσετε4160V-FAI-2P ἡμῖν1473P-DP τὸ3588T-ASN ἀγαθὸν18A-ASN ἐνώπιον1799PREP ὑμῶν4771P-GP

11 καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S μετὰ3326PREP τὴν3588T-ASF αὔριον839ADV καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S Σαουλ4549N-PRI τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM εἰς1519PREP τρεῖς5140A-APF ἀρχάς746N-APF καὶ2532CONJ εἰσπορεύονται1531V-PMI-3P μέσον3319A-ASN τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF ἐν1722PREP φυλακῇ5438N-DSF τῇ3588T-DSF πρωινῇ4407A-DSF καὶ2532CONJ ἔτυπτον5180V-IAI-3P τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM ΑμμωνN-PRI ἕως2193PREP διεθερμάνθηV-API-3S 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF καὶ2532CONJ ἐγενήθησαν1096V-API-3P οἱ3588T-NPM ὑπολελειμμένοι5275V-RMPNP διεσπάρησαν1289V-API-3P καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπελείφθησαν5275V-API-3P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM δύο1417N-NUI κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN αὐτό846D-ASN

12 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM πρὸς4314PREP Σαμουηλ4545N-PRI Τίς5100I-ASN 3588T-NSM εἴπας3004V-AAI-2S ὅτι3754CONJ Σαουλ4549N-PRI οὐ3364ADV βασιλεύσει936V-FAI-3S ἡμῶν1473P-GP παράδος3860V-AAD-2S τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM καὶ2532CONJ θανατώσομεν2289V-FAI-1P αὐτούς846D-APM

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Σαουλ4549N-PRI Οὐκ3364ADV ἀποθανεῖται599V-FMI-3S οὐδεὶς3762A-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ταύτῃ3778D-DSF ὅτι3754CONJ σήμερον4594ADV κύριος2962N-NSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S σωτηρίαν4991N-ASF ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI

14 Καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM λέγων3004V-PAPNS Πορευθῶμεν4198V-PAS-1P εἰς1519PREP ΓαλγαλαN-PRI καὶ2532CONJ ἐγκαινίσωμεν1457V-AAS-1P ἐκεῖ1563ADV τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF

15 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM εἰς1519PREP ΓαλγαλαN-PRI καὶ2532CONJ ἔχρισεν5548V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI ἐκεῖ1563ADV τὸν3588T-ASM Σαουλ4549N-PRI εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP ΓαλγαλοιςN-PRI καὶ2532CONJ ἔθυσεν2380V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV θυσίας2378N-APF καὶ2532CONJ εἰρηνικὰς1516A-APF ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εὐφράνθη2165V-API-3S Σαμουηλ4545N-PRI καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM Ισραηλ2474N-PRI ὥστε5620CONJ λίαν3029ADV

Κεφάλαιο 12

1 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πρὸς4314PREP πάντα3956A-ASM ἄνδρα435N-ASM Ισραηλ2474N-PRI Ἰδοὺ2400INJ ἤκουσα191V-AAI-1S φωνῆς5456N-GSF ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN εἴπατέ2036V-AAI-2P μοι1473P-DS καὶ2532CONJ ἐβασίλευσα936V-AAI-1S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP βασιλέα935N-ASM

2 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM διαπορεύεται1279V-PMI-3S ἐνώπιον1799PREP ὑμῶν4771P-GP κἀγὼ2504CONJ γεγήρακα1095V-RAI-1S καὶ2532CONJ καθήσομαι2524V-FMI-1S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM μου1473P-GS ἰδοὺ2400INJ ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-DP κἀγὼ2504CONJ ἰδοὺ2400INJ διελήλυθα1330V-RAI-1S ἐνώπιον1799PREP ὑμῶν4771P-GP ἐκ1537PREP νεότητός3503N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF

3 ἰδοὺ2400INJ ἐγώ1473P-NS ἀποκρίθητε611V-APS-2P κατ2596PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐνώπιον1799PREP χριστοῦ5547A-GSM αὐτοῦ846D-GSM μόσχον3448N-ASM τίνος5100I-GSM εἴληφα2983V-RAI-1S 2228CONJ ὄνον3688N-ASF τίνος5100I-GSM εἴληφα2983V-RAI-1S 2228CONJ τίνα5100I-ASM κατεδυνάστευσα2616V-AAI-1S ὑμῶν4771P-GP 2228CONJ τίνα5100I-ASM ἐξεπίεσαV-AAI-1S 2228CONJ ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF τίνος5100I-GSN εἴληφα2983V-RAI-1S ἐξίλασμαN-ASN καὶ2532CONJ ὑπόδημα5266N-ASN ἀποκρίθητε611V-APS-2P κατ2596PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ἀποδώσω591V-FAI-1S ὑμῖν4771P-DP

4 καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P πρὸς4314PREP Σαμουηλ4545N-PRI Οὐκ3364ADV ἠδίκησας91V-AAI-2S ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ οὐ3364ADV κατεδυνάστευσας2616V-AAI-2S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔθλασαςV-AAI-2S ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἴληφας2983V-RAI-2S ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF οὐδενὸς3762A-GSM οὐδέν3762A-ASN

5 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM Μάρτυς3144N-NSM κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-DP καὶ2532CONJ μάρτυς3144N-NSM χριστὸς5547A-NSM αὐτοῦ846D-GSM σήμερον4594ADV ἐν1722PREP ταύτῃ3778D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ὅτι3754CONJ οὐχ3364ADV εὑρήκατε2147V-RAI-2P ἐν1722PREP χειρί5495N-DSF μου1473P-GS οὐθέν3762A-ASN καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Μάρτυς3144N-NSM

6 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM λέγων3004V-PAPNS Μάρτυς3144N-NSM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM ποιήσας4160V-AAPNS τὸν3588T-ASM Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ααρων2N-PRI 3588T-NSM ἀναγαγὼν321V-AAPNS τοὺς3588T-APM πατέρας3962N-APM ἡμῶν1473P-GP ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF

7 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV κατάστητε2525V-AAS-2P καὶ2532CONJ δικάσω2613V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἀπαγγελῶ518V-FAI-1S ὑμῖν4771P-DP τὴν3588T-ASF πᾶσαν3956A-ASF δικαιοσύνην1343N-ASF κυρίου2962N-GSM 3739 R-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-DP καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM πατράσιν3962N-DPM ὑμῶν4771P-GP

8 ὡς3739CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP Αἴγυπτον125N-ASF καὶ2532CONJ ἐταπείνωσεν5013V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM Αἴγυπτος125N-NSF καὶ2532CONJ ἐβόησαν994V-AAI-3P οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ἡμῶν1473P-GP πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ ἐξήγαγεν1806V-AAI-3S τοὺς3588T-APM πατέρας3962N-APM ἡμῶν1473P-GP ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ κατῴκισεν2730V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM τούτῳ3778D-DSM

9 καὶ2532CONJ ἐπελάθοντο1950V-AMI-3P κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀπέδοτο591V-ANI-3S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF ΣισαραN-PRI ἀρχιστρατήγουN-GSM ΙαβινN-NUI βασιλέως935N-GSM ΑσωρN-PRI καὶ2532CONJ εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF ἀλλοφύλων246N-GPM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF βασιλέως935N-GSM Μωαβ1096N-PRI καὶ2532CONJ ἐπολέμησαν4170V-AAI-3P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM

10 καὶ2532CONJ ἐβόησαν994V-AAI-3P πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P Ἡμάρτομεν264V-AAI-1P ὅτι3754CONJ ἐγκατελίπομεν1459V-AAI-1P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἐδουλεύσαμεν1398V-AAI-1P τοῖς3588T-DPM Βααλιμ896N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἄλσεσινN-DPN καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐξελοῦ1807V-AMD-2S ἡμᾶς1473P-AP ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ἐχθρῶν2190N-GPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ δουλεύσομέν1398V-FAI-1P σοι4771P-DS

11 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM ΙεροβααλN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Βαρακ913N-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ιεφθαε2422N-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Σαμουηλ4545N-PRI καὶ2532CONJ ἐξείλατο1807V-ANI-3S ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ἐχθρῶν2190N-GPM ὑμῶν4771P-GP τῶν3588T-GPM κυκλόθεν2943ADV καὶ2532CONJ κατῳκεῖτε2730V-IAI-2P πεποιθότες3982V-RAPNP

12 καὶ2532CONJ εἴδετε3708V-AAI-2P ὅτι3754CONJ ΝααςN-PRI βασιλεὺς935N-NSM υἱῶν5207N-GPM ΑμμωνN-PRI ἦλθεν2064V-AAI-3S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ εἴπατε2036V-AAI-2P Οὐχί3364ADV ἀλλ235CONJ 2228CONJ ὅτι3754CONJ βασιλεὺς935N-NSM βασιλεύσει936V-FAI-3S ἐφ1909PREP ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἡμῶν1473P-GP βασιλεὺς935N-NSM ἡμῶν1473P-GP

13 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM ὃν3739 R-ASM ἐξελέξασθε1586V-AMI-2P καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ δέδωκεν1325V-RAI-3S κύριος2962N-NSM ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP βασιλέα935N-ASM

14 ἐὰν1437CONJ φοβηθῆτε5399V-APS-2P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ δουλεύσητε1398V-AAS-2P αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἀκούσητε191V-AAS-2P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἐρίσητε2051V-AAS-2P τῷ3588T-DSN στόματι4750N-DSN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἦτε1510V-IAI-2P καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM 3588T-NSM βασιλεύων936V-PAPNS ἐφ1909PREP ὑμῶν4771P-GP ὀπίσω3694PREP κυρίου2962N-GSM πορευόμενοι4198V-PMPNP

15 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV ἀκούσητε191V-AAS-2P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐρίσητε2051V-AAS-2P τῷ3588T-DSN στόματι4750N-DSN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ὑμῶν4771P-GP

16 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV κατάστητε2525V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-AAD-2P τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τὸ3588T-ASN μέγα3173A-ASN τοῦτο3778D-ASN 3739 R-ASN 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ποιήσει4160V-FAI-3S ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM ὑμῶν4771P-GP

17 οὐχὶ3364ADV θερισμὸς2326N-NSM πυρῶν4443N-GPF σήμερον4594ADV ἐπικαλέσομαι1941V-FMI-1S κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ δώσει1325V-FAI-3S φωνὰς5456N-APF καὶ2532CONJ ὑετόν5205N-ASM καὶ2532CONJ γνῶτε1097V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-AAD-2P ὅτι3754CONJ 3588T-NSF κακία2549N-NSF ὑμῶν4771P-GP μεγάλη3173A-NSF ἣν3739 R-ASF ἐποιήσατε4160V-AAI-2P ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM αἰτήσαντες154V-AAPNP ἑαυτοῖς1438D-DPM βασιλέα935N-ASM

18 καὶ2532CONJ ἐπεκαλέσατο1941V-ANI-3S Σαμουηλ4545N-PRI τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S κύριος2962N-NSM φωνὰς5456N-APF καὶ2532CONJ ὑετὸν5205N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-API-3P πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Σαμουηλ4545N-PRI

19 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM πρὸς4314PREP Σαμουηλ4545N-PRI Πρόσευξαι4336V-AMD-2S ὑπὲρ5228PREP τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM σου4771P-GS πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM θεόν2316N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀποθάνωμεν599V-AAS-1P ὅτι3754CONJ προστεθείκαμεν4369V-RAI-1P πρὸς4314PREP πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF ἡμῶν1473P-GP κακίαν2549N-ASF αἰτήσαντες154V-AAPNP ἑαυτοῖς1438D-DPM βασιλέα935N-ASM

20 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Σαμουηλ4545N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM Μὴ3165ADV φοβεῖσθε5399V-PMI-2P ὑμεῖς4771P-NP πεποιήκατε4160V-RAI-2P τὴν3588T-ASF πᾶσαν3956A-ASF κακίαν2549N-ASF ταύτην3778D-ASF πλὴν4133ADV μὴ3165ADV ἐκκλίνητε1578V-PAS-2P ἀπὸ575PREP ὄπισθεν3693ADV κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ δουλεύσατε1398V-AAD-2P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF καρδίᾳ2588N-DSF ὑμῶν4771P-GP

21 καὶ2532CONJ μὴ3165ADV παραβῆτε3845V-AAS-2P ὀπίσω3694PREP τῶν3588T-GPM μηθὲν3367A-ASN ὄντων1510V-PAPGP οἳ3739 R-NPM οὐ3364ADV περανοῦσινV-PAI-3P οὐθὲν