Творения Блаженнаго Иеронима Стридонскаго. Часть 9

Творения Блаженнаго Иеронима Стридонскаго. Ч.9. — Киев, 1883

OCR
72 БЛЛЖК.ННАГО 1ΚΡΟΠΙΪΜ А управляется, и все имѣетъ познаніе о Богѣ, пиша
о которомъ согласно съ стопками знаменитый поэтъ
говоритъ: И небеса, и земля, и равнина зыбучаго моря, И блестящій шаръ луны, и титановы звѣзды Духъ питаегь внутри; и душа, разіаваясь по членамъ, Цѣлой громадою движетъ, смѣшавшись съ тѣломъ великамъ *)> н прочее. Другіе же разумѣютъ Духа Святаго, который
вначалѣ носился надъ водами и оживотворялъ все, который
исходитъ отъ Отца и, вслѣдствіе общности природы, посы¬
лается Сыномъ, говорящимъ: упе есть вамъ, да Азъ иду.
Аще бо не иду Азъ, Утѣшитель не пріидетъ къ вамъ;
аще ли же иду, послю Его къ вамъ (Іоанн. 16, 7). О
Немъ еще Онъ говоритъ: егда же пріидетъ Утѣшитель,
Егоже Азъ послю вамъ отъ Отца, Духъ истины, иже
отъ Отца исходитъ (Іоанв. Іо, 26). Никто не долженъ
соблазняться, если Духъ называется исходящимъ отъ Отца,
такъ какъ и Сынъ говорилъ о Себѣ: Азъ пзыдохъ отъ
Отца и пріидохъ; ибо Я не отъ Себя Самаго изшелъ, но
Онъ послалъ Меня (Іоанн. гл. 16). Объ этомъ Духѣ Онъ
говорилъ: Азъ умолю Отца, а иного Утѣшители дастъ
вамъ, да будетъ съ вами въ вѣкъ, Духъ истины (Іоанн.
14, 16). Это тотъ духъ, о которомъ ншцетъ и Моисей: кто
дастъ всѣмъ люде.иъ Господнимъ биты пророки и дастъ
Господь Духа Своего на нихъ (Чнсд. 11, 29). И Іоиль
отъ лица Бога [говоритъ]: излію отъ Духа Моего па
всяку плоть, и прорекутъ сынове ваши и дщери ваши
(Іоил. 2, 28), и Захарія: обаче словеса Моя и законы
Моя пріемлете, елтчі Азъ заповѣдую въ Дусѣ Моемъ
рабомъ Моимъ пророкомъ (Зах. 1, 6). И опять: излію во
Іерусалимѣ духъ благодати и щедротъ (Захар. 12, 10). ') Vinjil. Aen. VI, 724—727.