Новогреческо-русский словарь

Малев М. Г., Хориков И. П. Новогреческо-русский словарь. Около 67000 слов. Под ред. Пападопулос Т., Пердикис П. — Москва: Русский язык, 1980

OCR
||ψω
βψωση [-ις (-εως)] ή 1) прям., перен. поднятие; подъём;
~ της σημαίας подъём флага; водружение знамени; 2)
возведение, строительство; 3) перен. поднятие, повышение;
увеличение (цен); 4) воспевание, возвеличивание, превозне-
Φ
φατ
сёние; 5) мат. розведёние; ~ εις τό τετράγωνον (είς τόν
κΟβον) возведение в квадрат (в куб)
ύψωτής ό тот, кто взвинчивает цены на бирже
Ф, φ 1) фи (двадцать первая буква греческого алфавита);
2) знак числа: φ' = 500 и пятисотый; ,φ = 500 000 и
пятисоттысячный
φά τό ακΑ. фа (название ноты)
φάβα ή 1) боб; 2) бобовое пюре; бобовая каша
φαβεντιανός, ή, ό[ν] см. φαγεντιανός
φαβιανισμός ό фабианство
φαβορί τό ακλ. 1) фаворит, любимец; 2) спорт, фаворит
φαβορίτα ή (чаще πλ.) бакенбарда
φαβοριτισμός ό фаворитизм
φαγάδικος, η, ο 1) прожорливый, ненасытный; 2)
неэкономичный (о машине)
φαγάνα ή 1) обжора; 2) транжира; 3) драга,
землечерпалка; земснаряд; 4) разг. прорва (о машине, пожирающей
много горючего)
φαγανός, ή, ό обладающий хорошим аппетитом;
прожорливый, ненасытный; любяш;ий поесть
φαγαρρώστεια ή: ~ (προσανάγκη) притворная, мнимая
болезнь
φαγΙ.Ιάς ό, ~ού ή 1) обжора, прожорливый человек;
2) гурман
φαγγότο τό см. φαγκότ(τ)ο
φαγγρί τό 1) синагрйда (рыба — разновидность); 2)
подглядывание
φαγγρίζω άμετ. 1) просвечивать, проглядывать; 2) сильно
худеть, становиться прозрачным
φάγγρισμα τό просвечивание
φαγγριστός, ή, ό просвечивающий, прозрачный,
полупрозрачный
φά(γ)ε προστ. от τρώγω
φαγέδαινα ή мед. язва
φαγεδαινικάς, ή, ό[ν] язвенный
φαγεδαινισμός ό бурно прогрессирующее изъязвление
φαγεδαινώδης, ης, ώδες см. φαγεδαινικός
φαγεδαίνωση Ι-ις (-εως)] ή см. φαγεδαινισμός
Φαγεϊ τό см. φα(γ)ητό[ν]
φαγεντιανό[ν] τό фаянс
φαγεντιανός, ή, ό[ν] 1. фаянсовый; 2. (ή) искусство
изготовления фаянса
φαγέντσα ή фаянс
φα(γ)ητ1|ό[ν], φα(γ)ΐ τό 1) пища, еда; кушанье; блюдо;
κατάλογος ~ών меню; γεΟμα μέ τρία ~ά обед из трёх
блюд; 2) обед; ужин; φέρνω (или σερβίρω) τό ~ подавать
на стол; 3) обл. аппетит; <> άλλο φαΐ τώρα давайте сменим
пластинку; πήγε τό φαΐ στή ράχη μου мне кусок в горло
не лез
φαγιάντσα ή см. φαγέντσα
φαγκ6τ(τ)ο τό фагот
φαγοκυτταρικός, ή, ό[ν] биол. фагоцитарный
φαγοκυτταρισμός ό биол. фагоцитоз
φαγοκύττοροΐν] τό биол. фагоцит
φαγοκ||υττάρωσις, ~ύτ(τ)ωσις (-εως) ή см. φαγοκυτταρι-
σμός
φαγοπότι τό 1) пирушка, кутёж; 2) хороший обед с
вином
φαγούδικος, η, о сл1. φαγάδικος
φαγουλιονός, ή, ό съедобный
φαγούρα ή 1) прям., перен. зуд; 2) см. φαγωμάρα 2
φά(γ)ουσα ή язва; <> й! πού νά [βγάλεις τη φά(γ)ουσά
σου! чтоб тебя холера взяла!; чтоб ты сдох!
φαγώθηκα άόρ. от τρώγομαι
φάγωμα τό 1) еда (действие); 2) перен. транжирство,
мотовство; 3) изъедание; разъедание; коррозия; 4)
изнашивание (до дыр); 5) грызня
φαγωμάρα ή 1) см. φαγούρα 1; 2) перен. грызня, ссоры
φαγωμέν|]ος, η, о 1) изъеденный; разъеденный; 2)
изношенный (до дыр); 3) промотанный, растранжиренный; 4)
поевший; είμαι ~ или εχω ~α быть сытым
φαγωμός ό см. φαγωμάρα 2
φαγώνομοι 1) быть изъеденным; быть разъеденным;
подвергаться коррозии; 2) изнашиваться; 3) истощаться,
растрачиваться; 4) ссориться, грызться
φαγώσιμα τά съестные припасы, продукты питания
φαγώσιμος, η, ο[ν] Ι) съедобный; 2) съестной; 3) перен.
аппетитный
φάδι τό текст, уток
φαειν||ός, ή, ό[ν] блестящий, сверкающий; <>- ~ή ίδέα
блестящая идея; ηλίου ~ότερον ясней ясного
φαεινότητα [-ης (-ητος)] ή блеск, сверкание, сияние
φαζάνι τό фазан
φαΐ τό см. φα(γ)ητό[ν]
Φαίακες οί миф. феаки (жители о-ва Корфу)
φαιάνΟρακας [-αξ (-ακος)] ό бурый уголь, лигнит
Φαίδρα ή миф. Фёдра
φαιδρ||ός, ή, ό [ά, όν] 1) радостный, сияющий, весёлый;
2) забавный, смешной; ~ά ιστορία забавная история; ~ό
πρόσωπο или ~ό υποκείμενο смешной субъект, смешной
человек
φαιδρότητα [-ης (-ητος)Ι ή 1) веселье; радостное
настроение; оживление; 2) смешная выходка или смешное
выражение, смешная фраза
φαιδρυντικός, ή, ό[ν] 1) увеселительный; 3) забавный,
смешной
φαιδρύνω (άόρ. έφαίδρυνα) μετ. 1) веселить, радовать;
поднимать настроение (у кого-л.); 2) вызывать смех (у
кого-л.), забавлять (кого-л.)
φαιλ6νι[ον] τό церк. риза, фелонь
φαιναϋκετίνη, ~σετίνη фирм, ή фенацетин
φαινέλαιο[ν1 τό см. φαινόλη
φαινικό[ν] τό: ~ (όξυ) хим. карболовая кислота
φαινικοδχος, ος, ο[ν] хим. феноловый
φαινόλη ή хим. фенол
φαινολογία ή биол. фенология
φαίν||ομαι (άόρ. φάνηκα) Ι) быть видным, виднеться;
2) появляться, показываться; 6χει καιρό νά φανεί από δώ
он давно не появлялся здесь; 3) проявляться, выявляться,
обнаруживаться (о намерениях; о недостатках); φάνηκε
καλός (κακός, ανίκανος) он оказался хорошим (плохим,
неспособным); φάνηκε δτι... оказалось, что...; 4) казаться,
выглядеть; ~ νεώτερος παρ' δτι είμαι выглядеть моложе
своих лет; ~εται εύκολο (δίκαιο)... кажется лёгким
(справедливым)...; 5) казаться, представляться (кому-л.); μοΟ
~εται δτι... мне кажется, что...; 6τσι σοΟ ~εται тебе так
кажется; πώς σοϋ ~εται; как ты думаешь?, что ты (на это)
скажешь?; πώς σοΟ φάνηκε; каково твоё впечатление?, как
тебе показалось?; δέν μοό ~εται не ду.маю; δπως σου
φανεί как тебе будет угодно; λέγω δ, τι μοΟ φανεί говорить
всё, что взбредёт в голову; 6) απρόσ. видимо, видно,
кажется; по всей вероятности; ~εται, δτι (πώς) θά βρέξει
кажется, будет дождь; ώς (δπως, καθώς) ~εται по-видимому,
видимо, вероятно; с^дя по всему
φοινομενικ||ός, ή, όίν] 1) видимый, кажущийся; обманчи-
782