Новогреческо-русский словарь

Малев М. Г., Хориков И. П. Новогреческо-русский словарь. Около 67000 слов. Под ред. Пападопулос Т., Пердикис П. — Москва: Русский язык, 1980

OCR
τυφ
ύαλ
τυφλότητα [-ης (-ητος)] ή слепота
τυφλωμένος, η, ο[ν] прям., перен. ослеплённый
τυφλώνω [-ω (ο)] 1. μοτ. прям., перен. ослеплять; 2. άμετ.
слепнуть, терять зрение
τύφλωση [-ις (-εως)] ή прям., перен. 1) слепота; 2)
ослепление
τυφλώττω άμετ. закрывать глаза {на что-л.); быть слепым
{по отношению к кому-чему-л.)
τυφογενής, ής, ές тифозный, вызывающий тиф
τυφογέροντας ό выживший из ума старик; .маразматик
{прост.)
τυφογόνος, ος, ο[ν] см. τυφογενής
τυφοειδής, ής, ές тифозный, относянщйся к тифу
τύφος ό 1) тиф; κοιλιακός (εξανθηματικός) ~ брюшной
(сыпной) тиф; 2) тифозная горячка; 3) перен. гордость, над-
.менность, высоко.черие, спесь
τυφώδης, ης, ωδές 1) тифозный; 2) перен. надменный,
высокомерный, спесивый
τυφώνας [-ών (-ωνος)] ό тайфун
τυχαίν||ω {άόρ. έτυχα) 1. μετ. случайно, неожиданно
встретить {кого-л.), натолкнуться {на кого-л.); 2. άμετ. 1) быть,
находиться, присутствовать; 2) выпадать на долю,
доставаться; τοϋ έτυχε στή λοταρία... он выиграл в лотерею...;
3) άπρόσ. бывает, случается; приходится; σας έτυχε ποτέ
νά.. ; случалось ли вам когда-нибудь...?; δέν 6τυχε νά πάει
έκεΐ ему не случалось бывать та.м; ~ει κάποτε νά...
случается, что...; έτυχε νά... случилось так, что...; случайно
{сделал что-л.); έτυχε νά βρω... я случайно нашёл...; έτυχε νά
πάω στό θέατρο я случайно попал в театр; <}■ δτι τύχει что
попало; δπως τύχει как придётся; как попало; αν ~ει в
случае, при случае, если придётся; πώς έτυχες έδώ; какими
судьбами?; μήν τύχει καί του πεις... смотри, ни в коем
случае не говори ему, что...
τυχαίοΐν] τό филос. случайность; τό ~ και ή
αναγκαιότητα случайность и необходимость
τυχαϊΐίος, αία, ο[ν] случайный; неожиданный,
непредвиденный; δέν είναι —о (это) не случайно; 6 πρώτος ~ первый
попавшийся (человек); ~о γεγονός случайность
τυχάρπαστος ό выскочка
τυχερά τά побочный или случайный заработок
Υ
γ, υ 1) ипсилон {двадцатая буква греческого алфавита);
2) уст. знак числа и' = 400 и четырёхсотый; ,υ = 400000
и четырёхсоттысячный
ΰαινα ή гиена
υάκινθος ό бот.., мин. гиацинт
υαλικά τά стекло, стеклянные изделия, стеклянная посуда
ύάλιν]|θς, η, ο[ν] 1) стеклянный, из стекла; 2)
стекольный, относящийся к стеклу; 3) стеклянный, остекленевший;
^а μάτια стеклянные глаза
ϋαλίτης 6 мин. гиалит, бесцветный опал
ύαλοβάμβαξ (-ακος) ό стекляшшя вата
ύαλοβερνίκωμα τό глазурь; полива {спец.)
ύαλογράφημα τό 1) стеклографйрование; 2) картина или
изображение, полученные стеклографйрованием; 3) витраж
ύαλογραφία ή стеклография
ϋαλογραφικός, ή, ό[ν] 1. 1) стеклографйчеоШй*-^
витражный; 2. (ή) стеклографйрование ^\^
ύαλογράφος ό Ι) стеклограф; 2) стеклографист; 3)
витражист
ύαλογραφώ (ε) μετ. стеклографировать
υαλοειδής, ής, ές стекловидный; прозрачный
ΰαλοΟέτης ό уст. стекольщик
ύαλοκρύσταλλος ό хрусталь
■ ύαλόλιθος ό стеклянная плита, блок
ΰαλόπαγος ό гололёд, гололедица
υαλοπίνακας [-αξ (-ακος)Ι ό оконное стекло
τυχερ||ός, ή, ό Ι) счастливый, удачливый, везучий; δέν
είμαι -~ мне не везёт; ~ό σου ήταν νά... тебе повезло, что...;
2) случайный; <> ~ά παιχνίδια азартные игры
τύχη ή 1) судьба; участь, доля; ή κακή μου ~ моя злая
судьба; λέγω τήν ~ предсказывать судьбу, гадать; είναι της
~ς μου νά... мне выпало на долю..., мне суждено...; της ~ς
τά γραμμένα предначертания судьбы, рок; τάφερε ή ~
волею судьбы; ευχαριστώ τήν ~ благодарить судьбу; αφήνω
στό έλεος {или έρμαιο) της ~ς {или στην ~ του) бросать
на произвол судьбы; 2) удача, счастье, везение; χαρά στην
~ σου πού... тебе посчастливилось или пусть тебе
посчастливится; 3) случай; κατά ~ и.шкк ~ς случайно; κατά καλή
~ по счастливой случайности; στην ~ наугад; ~ αγαθή!
счастливо!, желаю успеха!
τυχηρός, ή, ό[ν] см. τυχερός
τυχοδι]ώκτης ό, ~ώκτρια« ~ώκτις(-ιδος)ή авантюрист, -кз
τυχοδιωκτικ]|ός, ή, ό[ν] авантюристический; ~ή επιχείρηση
афера
τυχοδιωκτισμός ό авантюрйз.м
τυχοθήρας ό см. τυχοδιώκτης
τυχόν Шрр. случайно; αν ~... если случайно..., если
случится...; μήπως ~ πηγαίνετε σπίτι; вы, случайно, не
домой идёте?
τυχών, οΟσα, όν любой, первый попавшийся; ό πρώτος -~
первый встречный
τύψη [-ις (-εως)] ή: ~ συχ'είδησης угрызения совести
τώ δοτ. от ό и τό
τών 7Й1'. πλ. от ό, ή, τό
τώντις см. τωόντι
τωόντι επίρρ. правда, действительно
τώρα 'επίρρ. 1) теперь, сейчас; ως ~ до сих пор; από ~
α) с этих пор, отныне; б) так рано; ~ μόλις только что;
~ αμέσως очень скоро, сейчас же; ~ αμέσως! сию минуту!;
2) уже; δυό μήνες ~... уже два месяца, как...; ~ κι' άλλη
μιά φορά уже давно; 3) только что; μέσα εϊναι ό Πέτρος;
— όχι, ~ έφυγε Петр здесь? — Нет, только что ушёл; <у
ελα '-! это ты брось!, брось, пожалуйста!
τωριν||ός, ή, ό[ν] Ι. теперешний; современный; οί ~οί
καιροί нынешние времена; 2. (οί) современники
ύαλόπλινθος ό стеклянный брусок, плитка
ύαλοποιεϊο[ν] τό см. ύαλουργεϊο[ν]
υαλοποίηση [-ις (-εως)] ή стекловарение
ύαλοποιήσιμος, η, ο [ος, ον] идущий на изготовление
стекла
ύαλοποιΐα ή см. υαλουργία
ύαλοποιός ό см. ϋαλουργός 1
υαλοποιώ (ε) μετ. превращать н стекло
ύαλοπωλεϊο[ν] τό магазин стеклянных изделий, хрусталя
ύαλοπώλης ό торговец стеклянными изделиями,
стеклянной посудой, хрусталём
ΰαλος ή уст. 1) стекло; 2) оконное стекло
ύαλοσκεπής, ής, ές крытый, покрытый стеклянной крышей
ύαλοστάσιο[ν1 τό застеклё1шая рама, перегородка
ύαλοτέχνης ό специалист но стекольному делу, по
хрусталю
ύαλοτεχνία ή стекольное дело
ύαλοτεχνικός, ή, ό[ν] 1. относящийся к стекольному
делу; 2. (ή) см. ύαλοτεχνία
ύαλότοιχος ό стеклянная стена, стена из стекла
ύαλουργεϊο[ν] τό стеколып,ш завод
υαλουργία ή стекольная промышленность; производство
стекла, стеклоделие
ΰαλουργικός, ή, ό[ν] 1· относящийся к стекольной
промышленности, к производству стекла; 2. (ή) производство
стекла, стеклоделие
764