Новогреческо-русский словарь

Около 67000 слов

Малев М. Г., Хориков И. П. Новогреческо-русский словарь. Около 67000 слов. Под ред. Пападопулос Т., Пердикис П. — Москва: Русский язык, 1980

1980

OCR
λύτ
μαγ
λύτρα ή церк. заступница (о богоматери)
λύτρο[ν] τό {чаш,е πλ.) выкуп; πληρώνω (τά) ~
выкупать, платить выкуп
λύτρωμΙΙα τό, ~ός ό см. λύτρωση
λοτρώνω [-ω (ο')] μετ. 1) избавлять, освобождать; спасать;
2) освобождать за выкуп
λύτρωση [-ις (-εως)] ή Ι) избавление, освобождение;
спасение; 2) выкуп (действие)
λυτρωτής ό избавитель, освободитель; спасГ1тель
λοτρεοτνκός, ή, ό[ν] избавляющий, освобождающий; спаса-
юшп11; спасительный, освободительный
λυχναράκι τό уменьш. к λύχνος
λυχνάρι τό см. λύχνος
λυχνεϊον τό см. λυχνοστάτης
λυχνία ή лампа; ηλεκτρική ~ электрическая лампа
λυχνίΙΙον τό, '-σκος ό см. λυχναράκι
λύχνΙΙος ό светильник (простейший); лампада (уст. поэт.);
<> περί ~ων άφάς с наступлением темноты
λυχνοστάτης ό подставка для лампы или светильника
λύω см. λύνω
λυω- см. λειω-
λώβΐία, ~η ή см. λέπρα
λωβιάζω άμετ. болеть, заболевать проказой
λωβιάρης, α, ικο см. λεπρός
λωβός, ή, ό[ν] 1) с изъяном, порченый, низкосортный
(о плодах); неполноценный (о человеке); 2) перен.
незначительный; никчёмный; не уважаемый
λωλάδα ή 1) сумасшествие, безумие; 2) глупость, сума-
Μ
Μ, μ 1) ми (двенадцатая буква греческого алфавита);
2) знак числа: μ' = 40 и сороковой; ,μ = 40000 и
сорокатысячный
μά I μόριο (употребляется в клятвах с вин. пад. лица
или предмета, которым клянутся); ~ τήν πίστη μου
честное слово; ~ τήν αλήθεια... по правде говоря...; ~ τό θεό
клянусь тебе, ей-богу
μά II σύνδ. 1) (протмвительный) но, а; однако; έτρεξε ~
τόν σταμάτησα он побежал, но я его остановил; -— ίίν δέν
έρθει; а если он не придёт?; όχι μόνο με είδε, μά καί μοΟ
μίλησε он не только видел меня, но даже говорил со мной;
2) (вопросительный) а, разве; ну; μά εϊν' αλήθεια; а это
правда?; μά τί εΐν' αυτά πού λες; ну что ты говоришь?; ~
μόνος ήσουν; разве ты был один?; 3) (усилительный) даже;
δέν ήρθε κανένας ~ κανένας ни одна душа не приходила;
δέν μοΰ έδωσε τίποτε, μά οΰτε μιά δραχμή он ничего мне
не дал, ни единой драхмы
μαβΙΙής, ιά, ί, ~ύς, ιά, ύ фиолетовый
μαγαζάτορας ό 1) хозяин магазина, лавочник; 2) хозяин
мастерской
μαγαζί τό 1) магазин, лавка; 2) мастерская (сапожника,
мебельщика и т. п.); 3) πλ. рынок, базар; торговый центр
μαγαζ(ι)άτικο τό (чаш,е πλ.) аренда за хранёвде на складе
μαγαζ(ι)άτορας ό см. μαγαζάτορας
μαγάρα ή 1) грязь; навоз; нечистоты; 2) перен. дерьмо
(о человеке); 3) бран. проститутка; 4) магия, колдовство
μαγάρι см. μακάρι
μβγαρίζΙΙω 1. μετ. Ι) гадить; марать; пачкать; 2) грязнить,
загрязнять; 3) осквернять; поганить; 4) заражать; 2. άμετ.
испражняться (о ребёнке); ~ομαι 1) пачкаться; 2)
оскверняться
μαγαρίκα ή большой глиняный горшок (конической формы)
μαγαρ(ν)σιά ή 1) помёт; навоз; нечистоты; 2) грязь; 3)
зараза; 4) воровство в своём собственном доме
μαγάριομα τό 1) марание, пачканье; 2) см. μαγαρισιά 1;
3) загрязнение, запоганивание; 4) осквернение; 5)
заражение; 6) πλ. глазная болезнь животных
μαγαρισμένος, η, о 1) нечестивый; иноверный; неверный,
сбродство; глупая выходка; шалость; 3) головокружение
λωλαίν||ω (άόρ. (έ)λώλανα, παθ. άόρ. λωλάθηκα) μεχ.
вызывать головокружение, сводить с ума; доводить до без-
у.мия, до сумасшествия; ~ομαι сходить с ума, терять
рассудок
λωλαμάρα ή см. λωλάδα
λωλός, ή, ό 1) ненормальный, полоумный, тронутый;
2) глупый, безрассудный
λωποδυσία ή (мелкое) воровство
λωποδυτάκος ό воришка
λωποδύταρος ό ворюга
λωποδΙΙύτης δ, ~ύτρ(ι)α и ~ύτισσα ή вор, -овка; кар-·
манник (прост.); жулик
λωποδυτικός, ή, ό[ν] воровской; жульнический;
мошеннический
λωποδυτώ (ε) άμετ. воровать по мелочи, заниматься
мелкими кражами
λωρίδα Ι-ίς (-ίδος)] ή полоса, полоска; лента; ~ γης
полоса земли
λωρίον τό см. λουρί
λώρος ό ремень, лента; ^ ομφάλιος ~ анат. пуповйкз
λωτοειδής, ής, ές похожий на лотос
λωτόμηλο τό плод лотоса
λωτός ό бот. лотос
λωτοφάγος, ος, ο[ν] питающийся плодами лотоса, лото-
фаг
λωφάζω άμετ. см. λουφάζω
поганый (уст.); 2) запачканный, замаранный, загаженный;
3) осквернённый; опоганенный; 4) заразный
μαγαρίτης ό 1) вероотступник, нечестивец; неверный
(уст.); 2) бран. негодяй (о покойнике — вместо μακαρίτης)
μαγγάλι τό жаровня, мангал
μάγγανα ή уст. винная бочка; сосуд для вина
μαγγανεία ή 1) колдовство, ворожба, магия; 2) об1:ан,
надувательство
μαγγανΡευτής ό, ~εύτρια ή Ι) колдун, -ья; чародей, -ка;
волшёбни!к, -ца; 2) обманщи|к, -ца
μαγγανευτνκός, ή, ό[ν] 1) колдовской, волшебный; 2)
обманный, надувательский
μαγγανεύω 1. άμετ. колдовать; ворожить; 2. μετ.
околдовывать; 2) обманывать, надувать
μαγγάνη ή см. μάγγανο[ν]
μαγγανήσιο[ν1 τό см. μαγγάνιο[ν]
μαγγανησιοϋχος, η, ο марганцевый
μαγγάνι τό см. μάγγανο[ν]
μαγγανίζω μετ. Ι) каландрировать; лощить, катать;
2) прессовать, давить (прессом); 3) перен. притеснять,
угнетать, мучить
μαγγανικός, ή, ό[ν] см. μαγγανιοΟχος
μαγγάνιο[ν1 τό хим. марганец
μαγγανιοΰχος, ος, ο[ν] марганцевый, содержащий
марганец
μαγγάνισμα τό 1) каландрирование, лощение; 2)
прессование
μάγγανο[ν] τό 1) каландр, каток, лощильный пресс;
2) ворот, лебёдка; 3) колодец с воротом; 4) пяльцы; 5)
мотовило; 6) см. μαγγανοπήγαδο 1
μαγγανοπήγαδο τό 1) колодец с воротом; 2) перен.
однообразная, надоедливая работа; 3) перен. тяжёлая,
безрадостная жизнь
μάγγανος ό см. μάγγανο[ν]
μάγγωμα τό 1) защемление, прищемлёние; прижимание,
придавливание; схватывание; 2) поимка; 3) перен. сильный
нажйм, принуждение
μαγγωμένος, η, о 1) защемлённый, прищемлённый; при-
488