Новогреческо-русский словарь

Малев М. Г., Хориков И. П. Новогреческо-русский словарь. Около 67000 слов. Под ред. Пападопулос Т., Пердикис П. — Москва: Русский язык, 1980

OCR
κών
λαγ
-οί αγώνες гребные
κώνωψ (-ωπος) δ см. κουνούπι
κωπαϊος, α, ον весельный
κώπη ή см. κουπί
κωπηλασία ή гребля, гребной спорт
κωπηλάτημ,α τό удар весла
κωπηλάτης ό гребец
κωπηλατικ||ός, ή, ό[ν] 1) гребной;
гонки; 2) относящийся к гребцу
κωπήλατος, η, о весельный (о лодке)
κωπηλατώ (ε) άμετ. грести
κωπίον τό 1) маленькое весло; 2) πλ. лопасти (водяной
мельницы)
κωφαλαλία ή глухонемота
κωφάλαλος, η, о [ος, ον) 1. глухонемой; 2. (ό) глухоне-
м1ой, -ая
Л
л, λ 1) лам(в)да (одиннадцатая буква греческого
алфавита); 2) знак числа: λ'= 30 и тридцатый; ,λ = 30 000
и тридцатитысячпый
λά τό ακλ. муз. ля
λάβα ή лава
λαβαίνω (άόρ. έλαβα) 1. μετ. см. λαμβάνω; 2. άμετ. обл.
см. λαβώνομαι 2
λάβαρο[ν1 τό знамя, стяг
λάβδανοΐν] τό бот. ладанник
λαβείν τό бухг. кредит; δοΟναι καί ^ дебет и кредит
λαβή ή 1) ручка, рукоятка; эфес; 2) спорт, захват; <>
δίδω ~ν давать повод
λαβίδα ί-ίς (-ίδος)Ι ή 1) щипцы; пинцет; 2) церк. ложечка
для причастия
λαβομάνο τό умывалышк
λαβοΰτο[ν] τό см. λαοΟτο
λάβρα ή жара, зной; <> φωτιά καί ^ α) нестерпимая
жара; б) страшная дороговизна
λαβράκι τό, λάβραξ (-ακος) ό 1) морской окунь; 2) перен.
пышка, толстушка; 3) хорошая добыча; большая удача,
большой успех
λάβρος ό лаврос (рыба)
λαβυρινθικός, ή, ό[ν] лабиринтный, относящийся к
лабиринту; похожий на лабиринт
λαβορινθϊτις (-ιδος) ή мед. лабяринтйт, воспаление
лабиринта
λαβύρινθος ό 1) лабиринт; ~ του ώτός анат. лабиринт;
2) перен. путаница, неразбериха; 3) сложное, запутанное
дело
λαβυρινθώδης, ης, ες 1) очень сложный, запутанный;
безвыходный; 2) похожий на лабиринт
λάβωμα τό 1) ранение (чаще огнестрельным оружием);
рана (огнестрельная); 2) умопомешательство, сумасшествие
λαβωματιά ή 1) (огнестрельная) рана; 2) травма; ушиб
λαβωμένος, η, ο[ν] раненый
λαβωμός ό см. λάβωμα
λαβών||ω μετ. ранить (чаще огнестрельным оружием);
~ομαι 1) получить ранение, быть раненым; ранить себя,
пораниться; 2) свихнуться, тронуться; сойти с ума; 3)
влюбиться до безумия
λαγάζω см. λαγ(ι)άζω
λαγάνα ή, λάγανον τό лепёшка (подовая)
λαγανόψωμο τό подовый хлеб, подовые лепёшки
λαγάρα ή 1) чистая, прозрачная жидкость; очищенная,
процеженная жидкость; κρασί ~ прозрачное вино, чистое
как слеза; 2) лучшая, отборная часть (чего-л.); χρυσός -'
чистое золото; μαλλί ~ шерсть высокого качества; 3) перен.
кристально честный, безупречно честный человек
λαγαρά τά см. λαγών
λαγαρίζω 1. μετ. 1) очищать от примесей, делать
прозрачным, рафинировать (жидкость); 2) платить (по счёту),
κωφεύω αμετ. 1) притворяться глухим; 2) перен.
оставаться глухим, оставаться равнодушным (к просьбам и т. п.)
κωφός, ή, όν глухой
κωφότητα [-ης (-ητος)Ι ή глухота
κωφϋά (ο, α) μετ. делать глухим; оглушать
κώφωση [-ις (-εως)] ή 1) оглушение; 2) глухота
κώχη ή 1) прям., перен. угол; уголок; χτύπησε στην ~
της ντουλάπας он ударился об угол шкафа; σέ δλες τίς
κώχες της αυλής во всех уголках двора; 2) уголок (глаза);
<> τό μαχαίρι έκανε κωχες нож зазубрился
κωχιάζω μετ. 1) класть, ставить в угол; 2) делать
угловатым (что-л.); образовывать углы (на чём-л.); 3)
зазубрить, зазубривать
κώχιασμα τό образование углов или зазубрин (на чём-л.);
зазубривание (чего-л.)
оплачивать (счёт); 2. αμετ. очищаться от примесей,
становиться прозрачным, отстаиваться (о жидкости)
λαγάρισμα τό 1) очистка от примесей, рафинирование
(жидкости); 2) расчёт (по счетам), оплата (счетов)
λαγαρίΐός I, ή, ό 1) очищенный от примесей,
рафинированный; ~ό χρυσάφι чистое золото; 2) чистый, прозрачный (о
жидкости); 3) перен. кристально чистый, честный,
безупречный (о человеке)
λαγαρός II, ά, όν вялый, рыхлый, дряблый
λαγγάδι τό см. λαγκάδι
λαγγεύω см. λαγκεύω
λα(γ)ήνα ή большой глиняный кувшин
λαγ(ι)άζω άμετ. съёжиться, притаиться; забиться (в угол)
λαγιαρνί τό чёрная овца; чёршзш ягнёнок
λαγιδεύς (-έως) ό см. λαγουδάκι
λαγίνα ή зайчиха
λάγιος, α, ο чёрный (об овце)
λαγκάδα ή большая лесистая долина (в горах); большое
лесистое ущелье
λαγκάδΙ|| τό, ~-ιά ή лощина; лесистая долина (в горах);
лесистое ущелье
λαγκαδότοπος ό ущелистая лесистая местность
λάγκεμα τό томность
λαγκεμέν'Ιος, η, о 1) томящийся; 2) томный, полный неги;
~а μάτια томные глаза
λαγκεύ||ω άμετ. биться, трепетать; прыгать; ~ομαι 1)
изнывать, томиться; млеть; страдать (от любви)
λαγνεία ή похоть, вожделение, сладострастие
λάγνϋος, η, о [ος, ον] похотливый, сладострастный,
чувственный; ~а μάτια глаза с поволокой
λαγοβοζάστρα ή козодой (птица)
λαγόκαρδος ό трус
λαγοκοιμαμαι чутко спать, дремать, спать вполглаза
λαγοκοίμητος, η, о чутко спящий, спящий вполглаза
λαγοκοιμ:Λέμαι, -Όΰμαι см. λαγοκοιμαμαι
λαγοκούνελο τό дикий кролик
λαγόνες οί πλ. от λαγών
λαγοπόδαρο τό 1) заячья лапка; 2) ист. сисахтия
(уменьшение долгового бремени)
λαγόποος (-οδός), ους, ουν 1) имеющий ноги, похожие
на заячьи (о птицах); 2) перен. быстроногий
λαγοπροβιά ή см. λαγοτόμαρο
λαγ||ός ό заяц; О- γίνομαι ~ задать стрекача; τάζω ~ούς
με πετραχήλια сулить золотые горы; πού κυνήγα πολλούς
~ούς κανένα δεν πιάνει поел, за двумя зайцами
погонишься, ни одного не поймаешь
λαγοτόμαρο τό заячья шкура
λαγουδάκι τό 1) зайчонок; 2) бот. цикламен
λαγουδέρα ή 1) рукоятка руля (лодки, парусника); 2)
рогуля (для охоты на зайцев)
λαγουδεύω άμετ. охотиться на зайца
468