Новогреческо-русский словарь

Малев М. Г., Хориков И. П. Новогреческо-русский словарь. Около 67000 слов. Под ред. Пападопулос Т., Пердикис П. — Москва: Русский язык, 1980

OCR
ΐωβ
καζ
ΐωΡηλαϊο[ν1 τό юбилей; γιορτασμός (и.ш πανηγυρισμός)
τοΟ ~ ιωβηλαίου юбилейные торжества
ϊωβηλαϊος, αία, αϊο[ν] юбилейный
ιώδης, ης, ες 1) фиолетовый; |2) ядовитый; 3) покрытый
ржавчиной, ржавый
ΐώδιο[ν1 τό йод
ιωδιούχος, ος, ο[ν] йодистый
{ωδοφόρμιο[ν] τό фарм. йодоформ
ίώμαι (α) (άόρ. ΐασάμην, Ιάθην) βετ., άμετ. уст. лечйть(ся),
излёчивать(ся); вылечивать(ся) (тж. перен.); ιάθην έκ τοΟ
έρωτος я излечился от любви; ό τρώσας καί Ιάσεται сам
калечит, сам и лечит
ιωνικός, ή, ό[ν] ионийский
ιώτα τό ακλ. йота (название девятой буквы греческого
алфавита)
К
к к 1) каппа (десятая буква греческого алфавита);
2) знак числа: к' = 20 ы двадцатый; ,к = 20 000 и
двадцатитысячный
κάβα ή 1) винный погреб; винный склад; 2) наименьшая
ставка (в азартных играх)
καβάδι τό обл. «кавади» (зимняя длинная верхняя
домотканая одеоюда)
καβάκι τό чёрный тополь, осокорь
καβαλ- см. καβαλλ-
καβαλιέρος ό кавалер; партнёр (в танцах)
καβάλλα ή 1. 1) сидение верхом; 2) верховая езда; 3)
кавалерия; 2. επίρρ. верхом; πάω (κάθομαι) ~ ездить
(сидеть) верхом (на чём-л.); <}■ είμαι πάντα ~ быть всегда на
коне; τόν εχω ~ а) иметь превосходство, перевес над кем-л.;
б) держать кого-л. в своих руках; ψωνίζω ~ быть
обманутым при покупке
καβαλλάρ||ης ό, —ισσα ή 1) всадни|к, -ца, наездни;к, -ца;
2) кавалерист; 3) кобылка (скрипки и т. п.); 4) конёк,
гребень (крыши)
καβαλλαρία ή 1. 1) кавалерия; 2) группа всадников,
кавалькада; 2. έπίρρ. верхом
καβαλλέτο τό мольберт
καβαλλίκε(υ)μα τό см. καβάλλα 1
καβαλλικευτά см. καβάλλα 2
καβαλλικεύΐίω 1. μετ. 1) садиться (на лошадь, осла и
т. п.); садиться верхом (на стул и т. п.); 2) перен.
оседлать, подчинить себе; 3) перен. ездить верхом (на ком-л.);
брать в руки (кого-л.); 4) переваливать (через гору); 5)
покрывать (животных); 2. άμετ. 1) ездить верхом; 2)
овладевать (работой, профессией); ~ομαι быть объезженным,
подчиняться всаднику (о лошади и т. п.)
καβαλλίνα ή конский навоз
καβαλλϋω, ~άω см. καβαλλικεύω 1
καβα(ν)τζάρω μετ. обходить, огибать мыс
καβατϊνα ή муз. каватина
καββάλί α ή, ~ισμός ό кабалистика
καββαλιστικός, ή, ό[ν] прям., перен. кабалистический
καβγαδίζω άμετ. затевать скандал, драку; ссориться,
ругаться; цапаться (прост.)
καβγϋάς ό ссора, ругань; скандал; драка; κάνω ~ά
скандалить, затевать ссору, драку; φθάνω σέ ~ά 'доходить ?до
драки; γυρεύω ~ά искать повода для ссоры, драки; <> δέν
γίνεται ~ γι' αυτό а) не об это.м идёт речь; б) не стоит
говорить об этом
' καβγατζΙ'ής ό, ~ού ή скандалист, -ка, дебошир, -ка
καβγατζίδικος, η, о скандальный (о человеке)
κάβί^ος ό 1) мыс; 2) канат; <> παίρνω ~о ухватить,
уловить (мысль), понимать
καβούκι τό панцирь (черепахи, рака); раковина (у.гитки);
<> μαζεύομαι (или κλείνομαι) στό ~ μου уходить в свою
скорлупу, замыкаться η себе
καβουράκι τό 1) рачок; маленький краб; 2) мужская
шляпа
κάβουρϋας ό морской рак; краб; <> πηγαίνω σάν τόν ~α
а) ходить .медленно, ползти как черепаха; б) пятиться
назад; θ) топтаться на месте
καβουρδίζω μετ. 1) жарить, поджаривать; 2) перен. печь,
припекать (о солнце); 3) перен. мучить, терзать ■'
καβούρδισμα τό поджаривание
καβουρδιστήρι τό жаровня
καβουρδιστός, ή, ό жареный, поджаренный
καβούρι τό 1) см. καβουράκι 1; 2) см. κάβουρας
καβουρμάς ό «кавурмас» (поджаренное мясо, залитое
салом)
καβουρντι- см. καβουρδι-
καβουρομάνα ή большой рак
κάβω см. καίω
καγκελλαρία ή канцлерство
καγκελλάριος ό канцлер
κάγκελ(λ)ΐ;ο τό решётка, ограда; перила; βρίσκομαι πίσω
άπ' τά ~α быть за решёткой (о заключённом)
καγκελ(λ)όπορτα ή решётчатая дверь
καγκελ(λ)ώνω μετ. обносить решёткой, оградой,
перилами; огораживать
καγκελ(λ)ωτός, ή, ό 1) обнесённый решёткой, оградой,
перилами; огороженный; 2) решётчатый
καγκουρώ ή ακλ. кенгуру
καγχάζω άμετ. 1) хохотать, разражаться смехом; 2)
саркастически смеяться
καγχασμός ό Ι) хохот; 2) саркастический смех
καδένα ή цепь, цепочка (для часов)
κάδη ή кадка; бочка; ушат; бадья; чан
καδής ό кади, кадий; обл. судья
καδί τό маленькая кадка; бочонок; маленький ушат
καδμίεϊος, εία, ον кадмейский, относящийся к Кадму; <>
ή ~εία (νίκη) кадмёйская победа (гибельная для обеих
сторон)
κάδος ή см. κάδη
καδρίλ(λ)ια ή кадриль
κάδρο τό 1) рамка; паспарту; 2) портрет, картинка в
рамке; 3) кино кадр
καδρόνι τό балка, брус
καδρονιάζω μετ. класть балки ,
καζάκα ή 1) вид блузы; 2) носилки (на стройке)
κοζακλαριώτικ||ος, η,ΌΤ ~о γομάρι безразличный,
равнодушный человек
καζάνας ό см. καζανοκέφαλος
καζάνι τό котёл; <^ τό ~ βράζει что-то готовится,
замышляется недоброе; δλοι σ'ενα ~ βράζουμε судьба у всех
у нас одна
καζανιά ή котёл (мера ёмкости)
καζανιάζω μετ. закладывать в котёл
καζανόκαρφο τό заклёпка (металлическая)
καζανοκέφαλος ό человек с большой головой; голован,
головастик (прост.)
καζαντζής ό медник, котельщик
καζαντίζω άμετ. наживать, приобретать состояние,
имущество..
καζεΐνη ή казеин
καζϊκι τό: έπαθα ενα ~ я потерпел фиаско
καζίνο[ν] τό казино, игорный дом
καζμάς δ кирка, мотыга
κάζο τό неприятность, неудача; Επαθα ενα μεγάλο ~ у
меня большая неприятность
καζουϊστική ή казуистика
καζουϊστικός, ή, ό[ν] казуистический
400