Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольскаго. Ч.6

Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольскаго. Ч.6. — Москва, 1848

1848

Содержание

Стихотворенiе въ которомъ Святый Григорiй пересказываетъ жизнь свою

О себе самомъ и на завистниковъ

Къ завистникамъ

О различiяхъ въ жизни и противъ лже-iереевъ

Къ епископамъ

Къ Константинопольскимъ iереямъ и къ самому Константинополю

На свое удаленiе

На возвращенiе свое изъ Константинова града

Къ себе самому

О стихахъ своихъ

Письма

1. Къ Василiю Великому

2. Къ нему же

3. Къ нему же

4. Къ нему же

5. Къ нему же

6. Къ Адамантiю

7. Къ Кесарiю брату

8. Къ Кандiану

9. Къ Амфилохiю

10. Къ нему же

11. Къ Василiю Великому

12. Къ Евсевiю Епископу Кесарiйскому

13. Къ нему же

14. Къ нему же

15. Къ Василiю Великому

16. Къ Григорiю Нисскому

17. Къ Никовулу

18. Къ нему же

19. Къ нему же

20. Къ нему же

21. Къ Алипiю

22. Къ Кесарiю брату

23. Къ Филагрiю

24. Къ Софронiю Ипарху

25. Къ нему же

26. Къ нему же

27. Къ нему же

28. Къ нему же

29. Къ Кесарiю

30. Къ нему же

31. Къ Фемистiю

32. Къ нему же

33. Къ Василiю Великому

34. Къ жителямъ Кесарiи отъ имени отцева

35. Къ Епископамъ отъ имени отцева

36. Къ Евсевiю, Епископу Самосатскому, отъ отцева же имени

37. Къ нему же

38. Къ Василiю Великому

39. Къ нему же

40. Къ нему же

41. Къ нему же

42. Къ нему же

43. Къ нему же

44. Къ Амфилохiю

45. Къ нему же

46. Къ нему же

47. Къ нему же

48. Къ нему же

49. Къ Василiю Великому

50. Къ нему же

51. Къ нему же

52. Къ Никовулу

53. Къ Аерiю и Алипiю

54. Къ Виталiану

55. Къ Амфилохiю

56. Къ Юлiану

57. Къ нему же

58. Къ нему же

59. Къ Евсевiю Епископу Самосатскому

60. Къ нему же

61. Къ нему же

62. Къ Евтропiю

63. Къ нему же

64. Къ Григорiю Нисскому

65. Къ нему же

66. Къ Епископу Григорiю

67. Къ Воспорiю Епископу Колоннiйскому

68. Къ нему же

69. Къ Григорiю Нисскому

70. Къ нему же

71. Къ Евдоксiю Ритру

72. Къ Симпликiи

73. Къ Феодору, Епископу Тiанскому

74. Къ Алипiю

75. Къ нему же

76. Къ нему же

77. Къ нему же

78. Къ Палладiю

79. Къ Гигантiю

80. Къ Воспорiю, Епископу Колонiйскому

81. Къ Леонтiю

82. Къ Амазонiю

83. Къ Ипатiю

84. Къ Филагрiю

85. Къ Нектарiю

86. Къ Софронiю Ипарху

87. Къ нему же

88. Къ Тимофею

89. Къ Ираклiану

90. Къ Епископу Феодору

91. Къ Евлалiю

92. Къ Келевсiю Архонту

93. Къ нему же

94. Къ нему же

95. Къ Клидонiю

96. Къ нему же

97. Къ нему же

98. Къ Палладiю

99. Къ нему же

100. Къ Епифанiю

101. Къ Евлалiю

102. Къ нему же

103. Къ нему же

104. Къ нему же

105. Къ Елладiю, Епископу Кесарiйскому

106. Къ нему же

107. Къ Прокопiю

108. Къ нему же

109. Къ нему же

110. Къ Олимпiю

111. Къ нему же

112. Къ нему же

113. Къ нему же

114. Къ Вирiану

115. Къ Олимпiю

116. Къ нему же

117. Къ нему же

118. Къ нему же

119. Къ нему же

120. Къ нему же

121. Къ Никовулу

122. Къ Феодору, Епископу Тiанскому

123. Къ нему же

124. Къ нему же

125. Къ неизвестному

126. Къ Елладiю

127. Къ Африкану

128. Къ Стагирiю

129. Къ Евстохiю Софисту

130. Къ нему же

131. Къ нему же

132. Къ Евдоксiю Ритору

133. Къ нему же

134. Къ нему же

135. Къ нему же

136. Къ Тимофею

137. Къ нему же

138. Къ нему же

139. Къ Феодору Епископу

140. Къ Феодору, Епископу Тiанскому

141. Къ нему же

142. Къ нему же

143. Къ нему же

144. Къ нему же

145. Къ нему же

146. Къ Григорiю Нисскому

147. Къ Нектарiю

148. Къ нему же

149. Къ Амфилохiю

150. Къ нему же

151. Къ Постумiану

152. Къ Сатурнину

153. Къ нему же

154. Виктору

155. Къ нему же

156. Къ Марадрiю военачальнику

157. Къ нему же

158. Къ Фотiю

159. Къ Елладiю

160. Къ Олимпiю

161. Къ нему же

162. Къ Астерiю

163. Къ нему же

164. Къ нему же

165. Къ нему же

166. Къ нему же

167. Къ Олимпiю

168. Къ Григорiю Архонту

169. Къ Екиволiю

170. Къ Нектарiю

171. Къ Прокопiю

172. Къ нему же

173. Къ нему же

174. Къ Филагрiю

175. Къ нему же

176. Къ нему же

177. Къ нему же

178. Къ нему же

179. Къ нему же

180. Къ нему же

181. Лоллiану

182. Къ Григорiю Нисскому

183. Къ Кастору

184. Къ Немесiю

185. Къ нему же

186. Къ нему же

187. Къ нему же

188. Къ Аделфiю

189. Къ нему же

190. Къ нему же

191. Къ Евсевiю другу

192. Къ Дiоклу

193. Къ Iакову

194. Къ нему же

195. Къ Саннавадаинскому братству

196. Къ Палладiю

197. Къ Стратигiю

198. Къ Кастору

199. Къ Фотiю

200. Къ Елладiю

201. Къ нему же

202. Къ Сакердоту

203. Къ нему же

204. Къ нему же

205. Къ нему же

206. Къ Евдокiю

207. Къ нему же

208. Къ нему же

209. Къ Омофронiю

210. Къ нему же

211. Къ Кирiаку

212. Къ Валентинiану

213. Къ Фекле

214. Къ ней же

215. Къ ней же

216. Къ Евагрiю

217. Къ Пансофiю

218. Къ нему же

219. Къ Феодосiю или Феодору

220. Къ Феодору

221. Къ нему же

222. Къ нему же

223. Къ неизвестному

224. Къ неизвестному

225. Къ Урсу

226. Къ Эллевиху

227. Къ Македонiю

228. Къ Авлавiю

229. Къ Мелетiю

230. Къ Анисiю

231. Къ Олимпiану

232. Къ Георгiю

233. Къ Петру

234. Къ Феотекну

235. Къ Гражданскимъ Начальникамъ

236. Къ Евланкiю

237. Къ Фекле

238. Къ Ливанiю Софисту

Оглавленiе стихотворенiй св. Григория Богослова по порядку Биллiева изданiя съ указанiемъ где помещены оныя въ русскомъ переводе

Таблица для отысканiя въ русском переводе писемуъ по счету, принятому въ изданiи Биллiя

OCR

042·'
ТВОРЕНІЯ
т вѳ святыхъ οτил
Efntrif IHtMtSA,
АРХІЕШІСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАГО.
ЧАСТЬ ПІЕСТАЯ.
ВЪ ТЖПОГРАФШ ГОТЬВ Ζ МОНКГБТТЖ,
БЫВШЕЙ Авг. СЕМЕНА.
iSkS.