Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον

Σύνταγμα των Θείων και Ιερών κανόνων, υπό Γ. Α. Ράλλη και Μ. Ποτλή. Τόμος Ϛʹ. Ματθαίος τού Βλάσταρις. Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον. -Ἀθήνα, 1859

1859

Содержание
OCR