Первые дни христианства. Часть 2-я

Фаррар Ф.В. Первые дни христианства. Часть 2. - С.Петербург, 1888

Содержание
OCR
-ЦП5Т7" ее) РЬіІовіг. іѵ, 3. 64) Вовві Іпвсг. сЬгіві. игЬів Еошае р. 9. 68) Тегіиіі. ай 8сар. с. 5. е9) Тегіиіі. Аро1о&. с. 37. п0) Ср. нѣкоторыя мѣста у Тег і. йе вресі. с. 1, 3.—Бе Ійоіоі. с. 13,
14,—Бе сиііи іет. п, 11. ’31) Бе Согоп. 1. ,2) Тегѣ, йе ійоі. с. 14; «Вейепіт ріегідие ^ат іпйпхегипі апіто, і§-
повсепйит евве, ві диапйо, диае еіЬпісі, іасіипі, по потеп Ыаврііегтеіог».—
Ср. Бе сиііи Іет. п, 11. 43) Тегі. йе йща іп регв. с. 13. 44) Тегі. Ароі. 32, 39. ,6) С. Сеів. тш, 68 ГЛАВА ХЫ. ,8) Біо Сав. ьххп, 4.—Шрроі. Веі'. Ьаег. іх, 12. ■") Еив. Н. Е. ѵ, 2іГ—Ніегоп. Сайаі. с. 42. Частнѣйшія обстоятель¬
ства разсказа, конечно, возбуждаютъ нѣкоторое сомнѣніе. , г,в) Тегі. ай 8сар. с. 4. ™) Зрагііап. 8еѵ. с. 17. 80) Тегіиіі. йе іи§а с. 12.—Виіпагі, Асіа р. 120. 81) Еив. Н. Е. ѵі, 1; ѵі, 5. 82) Асіа у Еиіп. с. 86. 83) Асіа у Еиіп. р. 77. 84) Ьатргійіив 8еѵ. Аіех. с. 29, 2; 51, 7; 49, 6. 8Б^ На тоже указываетъ и выраженіе у Ламнридія, гл. 22: Лшіаеіа ргі-
ѵііе^іа гевегѵаѵіі СЬгівііаповеввераввив еві. Ср. Ноггев: Каівег Аіехапйег
8еѵегив ипй йав СЬгівіепіЬит. 2івсЬг 1. \ѵівв. ТИеоІ. 1877. 8. 48 й. 86) Сарііоііп Махітіпив. с. 19. от) Н. Ессі. ѵі, 28. 88) Ср. Бірвіив: СЬгопоІодіе й. гбга. ВівсЬ. 8. 227—30. 8Э) Огі&. іп МаііЬ. 24, 9.—Еив. ѵі, 28.—Еігтіііап ер ай Сург. Ер.
75.—Ср. вообще Ноггев Кгіі. Ипіегвисііии&еп йЬег йіе Сгівіепѵеііоі^ин^
йев гбт. Каівегв Махітіп I й. ТЬгасіегв, 2ісвЬг. і. ■ѵѵівв. ТЬеоі. 1873. 8.
526 Й, и рецензію на этотъ трактатъ, сдѣланную Гарнакомъ въ ТЬеоі. Ілі.
21е- 1887 г. стр. 167. 90) Еив. ѵі, 34, 37. Іеронимъ называетъ его въ своей хроникѣ первымъ
христіаниномъ при императорахъ. 91) Сург. Ер. 8. . 92) Источникомъ для этого служатъ именно посланіе Кипріана и его
сочиненіе йе Іарвів. 93) Еив. Н. Ессі. и, 38. 94) Липсій въ своемъ сочиненіи, СЬгопоІ. й. гбт. ВісЪбІе, в. 2ІО, выска¬
зываетъ сомнѣніе касательно мученичества обоихъ названныхъ лицъ и ви¬
дитъ въ нихъ только исповѣдниконъ. Ср. также Кгапв, Вота воіі. 8. 142. 95) Александрійское гоненіе изображается въ посланіи епископа Діонисія
у Еив. Н. Е. ѵі, 41. Ср. Еиіп, асіа р. 214. В6) Магіугоіо#. Еот. ш, ЬГаі. ") Еив. Н. Е. ѵі, 39. 98) Сург. Ер. 14, 12, 7, 5. ") Сург. Ер. 22. 10°) Сург. Ер. 34. 1С1) Ер. 11. 102) Сург. Ер. 62—также йе Іарвів.