Первые дни христианства. Часть 2-я

Фаррар Ф.В. Первые дни христианства. Часть 2. - С.Петербург, 1888

Содержание
OCR
частицы 8ё или уар. Ап. Іоаннъ постоянно пользуется формой анафёра^
т. е. введеніемъ новой мысли чревъ повтореніе слова, которое только что
было употреблено. Еразмъ превосходно характеризуетъ ото: «БіееиФі ^еппз
іба ѵеіпб апзиііз ех зеео еоЪаегепбіЪцз сопбехбив, поппшщиат ех сопбгагіів,
пошшщіпат ех зітіііЬщ, попшинріат ех іізФет виЪіпФе геребібів... аб ога-
біопіз цпоФдие тетЬгиш аетрег ехсіріаб ргіпз, 8іс пб ргіогіа іішз іпібіпт
зіб веднепбіз». 4"8) Ап. Іоаннъ, повндимому, «мыслитъ антитезами». У него въ обычаѣ
«построить предметъ положительной идеи ивъ его комбинаціи или контраста
съ противоположною ей идеей». Вслѣдствіе любопытной варіаціи стиля, объя¬
сненіе которой дать не легко, мы видимъ условныя предложенія («если хо¬
димъ», «если говоримъ», «если исповѣдуемъ») въ первомъ отдѣлѣ посланія
(і, 6; н, 8), и построеніе изъ причастій («любящій», «говорящій») въ по¬
слѣдующихъ отдѣлахъ. 478) Интересный образчикъ этой числительной симметріи выраженія во
п, 9—II, гдѣ въ постоянной прогрессіи первый стихъ ихъ имѣетъ одно
сказуемое: «кто говоритъ, что онъ во свѣтѣ, а ненавидитъ брата своего»;
(а) «тотъ еще во тьмѣ». Второй стихъ имѣетъ два сказуемыхъ: «кто лю¬
битъ брата своего»; (а) «тотъ пребываетъ во свѣтѣ», (б) «и нѣтъ въ немъ
срблавна». Третій стихъ имѣетъ три сказуемыхъ: «а кто ненавидитъ брата
своего»; (а) «тотъ находится во тьмѣ», (б) «и во тьмѣ ходитъ», (в) «и не
знаетъ, куда идетъ, потому что тьма ослѣпила ему глаза». Симметрія зта
столь безусловна по своей музыкальной плавности и ритмической равномѣр¬
ности, что даже двойное предложеніе послѣдней строки соотвѣтствуетъ двой¬
ному предложенію первой. 48°) Не нужно упускать изъ вниманія силы настоящихъ временъ и смяг¬
ченія, которое они вносятъ въ силу самыхъ положеній. 4В1) хі, 12. Мимоходомъ можно замѣтить, что слово «умилостивленіе»
(іХаор.ос) (здѣсь и въ іѵ, 10) есть одно И8ъ весьма немногихъ, вводя¬
щихъ въ такія мысли посланія, которыхъ не прямо касаются евангелія.
Другое выраженіе есть ХР10!*'*» «помазаніе» отъ Святаго, во п, 20, 27. Иное
здѣсь приложеніе и имени Параклета («ходатай») къ Христу (п, 1), хотя
зто нодразумѣвается также и въ Іоан, хіѵ, 16. 482) См. ниже, въ замѣчаніяхъ на это мѣсто. 48а) См. п, 27. Отсюда постоянныя слова ойате (и, 20; т, 5, 15),
оі&аце-ѵ (ш, 2, 14; ѵ, 15, 18, 19, 20), уіѵ<Ьзхор.Еѵ (и, 5, 18; ш, 19, 24;
IV, 6, 13; V, 2), ёуѵ<Ьха[іЕѴ (III, 16; IV, 16), Ёуѵшхате (п, 13, 14), •рѵйсхете
(П, 29; гѵ, 2), йохіцаСетЕ (іѵ, 1). Такимъ образомъ мысль, что они уже
знаютъ истину того, что онъ говоритъ, встрѣчается около тридцати разъ.
Выраженіе оіоа представляетъ знаніе вообще; усѵ<Ь<гх<о представляетъ «при¬
знаніе», «онытное знаніе». 484) Вгаипе (іп Ьаіще’в ВіЬеІѵѵегк), ІпбгоФ. § п; Ноітапп, ЗсЬгібб-
Ъеіѵеів, р. 337. ГЛАВА XXXIV. 485) ѵ, 13. Чтеніе В здѣсь въ большей части пра¬
вильно, и источникъ другихъ варіацій—таСта Іурофа (епистолярный аористъ)
брйѵ "ѵа ЁіБ^те бті 6«о4)ѵ ёуете а’ко'доѵ, тоТе піотеооооіѵ еіс то бѵо(ха тоо оіоо тоо Ѳёоо.
Сравни близкосходное опредѣленіе цѣлей евангелія въ Іоан, хх, 31. 48е) «Босбгіпаш ехЪогбабіошЪив тізбат сопбіпеб... -арагвіт Ф о с е п Ф о
еб ехЬогбапФо ѵагінв евб» (Кальвинъ). 487) ІоаеЬіт Орогіп, въ Гёттингенской программѣ. «Бе сопвбапбег
бепепйа сошшпдіоде спт Рабге е б- Е і 1 і о — і. е., Уоаппіз Ер. і.
пофіа іпбегргебит ІіЬегаба», и др., 1741. Нѣкоторые называли- зто посланіе