Первые дни христианства. Часть 2-я

Фаррар Ф.В. Первые дни христианства. Часть 2. - С.Петербург, 1888

Содержание
OCR
К7~‘ КНИГА ПЯТАЯ. за4) Аііі еі Тііиз ірве еѵегіепйит іетріит ітргітів сепзеЪапі, ццо
ріепіиз Іийаеогит еі Сѣгізѣіапогшп геіі&іо іоііегеѣиг. (іиірре Ьаз геіі&іопез
Іісеі еопігагіаз віЪі, іізйет іатеп аисіогіЪиз ргоіесіаз; гайісе зиЫаШ вііг-
рет іасііе регіѣпгат» (8и1р. 8еѵ. 8асг. Нізі. п, 30, §§ 6 и 7). Онъ имѣлъ
доступъ какъ къ потерянной части Исторіи Тацита, такъ и къ сочиненію
Антонія Юліана Бе Лийаеіз. Послѣдній, бывшій однимъ изъ членовъ воен¬
наго совѣта Тита, писалъ съ гораздо менѣе предванятыми мотивами, чѣмъ
I. Флавій, которому совершенно нельзя вѣрить, когда ему выгодно извра¬
щать истину. Бреславскій ученый Бернай думаетъ, что Сульпицій Северъ
приводитъ Тацита въ приведенномъ выше мѣстѣ. Грецъ (ш, 403) презри¬
тельно отвергаетъ это предположеніе на томъ основаніи, что Титъ едвали
слышалъ что нибудь о христіанахъ. Но Титъ хорошо зналъ и Флавія, и
Агриппу П, и есть признаки, что I. Флавій зналъ гораздо болѣе о христіан¬
ствѣ, чѣмъ онъ говоритъ о немъ, и что Агриппа не остался безъ _ вліянія
на него со стороны доводовъ ап. Павла (см. БегепЬоиг#, р. 252). Съ другой
стороны Эвальдъ думаетъ, что это увѣреніе касательно Цѣли Тита ослаб¬
ляется повтореніемъ ея въ отношеніи Адріана: «ехізіітапз зе СЬгізііапат
ййет Іосі іщпгіа (т. е. оскверненіемъ мѣста храма) регешіигит» (8 и 1р.
8еѵ- 8асг., Шз*. и, 31, § 3; Елчаій, Стезей, ѵт, 797). 3;'5) Любопытно сопоставить благочестиваго, благороднаго и любезнаго
Тита, какимъ онъ изображается у I. Флавія, и «любимца человѣческаго
рода» римскихъ историковъ, съ Титомъ «худымъ» (гараша), или «тираномъ»,
какъ онъ изображается у талмудистовъ. Ихъ хорошо извѣстная легенда
разсказываетъ, что, будучи захваченъ страшною бурею и достигнувъ благо¬
получно земли, онъ высокомѣрно отнесся къ Богу, который для наказанія
его послалъ маленькаго комара (Ш)П1), который вползъ чрезъ ноздри въ его
мозгъ и причинялъ ему постоянную тоску, лишавшую его сна. При его
смерти оказалось, что комаръ былъ «величиною съ птицу», и «имѣлъ клювъ и
когти изъ стали» (ВегевМѣЬ ЕаЪЬа х; ТапсЪшпа, 62, а, еіс,). Можно вообра¬
зить, какъ патріотическіе іудеи относились къ Тііпз Патіиз I. Флавія.
Имя, которымъ онъ такъ гордился, для нихъ могло быть только истиннымъ
клеймомъ звѣря. звв) Ис. кхіѵ, 10, 11; Моей Каіоп, і. 26, а. зэ1) \ѴагЪигѣоп’в Лііііап, і, р. 21. 388) Дѣян, н, 16—20, 40; т, 19—21; 1 Ѳессал. іѵ, 13—17; ѵ,
1—16; 2 Ѳесс. і, 7 — 10; 1 Кор. і, 7; х, 11; хѵ, 21; хгі, 22; Рим. хіп,
11, 12; Филин, ш, 20; іѵ, 5; 1 Тим. гѵ, 1; 2 Тим. ш, 1; Евр. і, 2; х,
25, 37; Іак. ѵ, 3, 8, 9; 1 Петр. п, 7; 2 Петр. ш, 12; 1 Іоан, п, 18. 39э) Рѣііо, Бе МопагсЬіа (Маіщеу, іі, 223). 40°) Ій. Ье§'. ай Сгаішп (Мап§ѳу, и, 569). 401) «Ессіезіа Беі )ат рег ѣоѣию огЪет ^егтіпапѣе, Ьос (іетріит) іап-
циат ейбеіит еі ѵасиит ппШцие изиі Ьопо соттойит агЬіѣгіо Беі аиіегѳп-
йит іші» (Огоз. то, 9). 40*) 8 и 1р. 8еѵ. Н. 8. и, 31. 403) ЕизеЬ. И. Е. іѵ, 6; бгйѣг, ОезсЬ. й. Лийеп. іѵ, 183. 404) «Яростныя гоненія и избіенія христіанъ лже-мессіей Бар-Кохбой
(въ 132—134 гг.), которыя впервые совершенно открыли глава языческаго
міра на различіе между іудеями и христіанами, имѣли своей причиной какъ
отверженіе его притязаній христіанами, такъ и ихъ, отнявъ принять участіе
въ его возмущеніи» (Сггйѣи, безсѣ. іѵ, 154, 457). 40В) Какъ даже допускаетъ Бауръ (Тѣгее СЬгезЙап Сепіигісз, і, 154). 40е) См. В е и з з, Нізі. де Іа ТЬёоІ. Сѣтей, и, 564—571. , 1