Первые дни христианства. Часть 2-я

Фаррар Ф.В. Первые дни христианства. Часть 2. - С.Петербург, 1888

Содержание
OCR
822 КНИГА ПЕРВАЯ. вообще, что 100,000 сестерцій въ вѣкъ Августа стоили 1,080 фунтовъ
стерлинговъ, .это составитъ 4,320 фунтовъ. 30.000,000 сестерцій (8 е п.
Ер. хсѵ; 8еп. ай. Неіѵ. 9). Во времена Тиверія три головля продавались
ва 30,000 сестерцій (8пеб. ТіЬ. 34). Даже во времена Помпея римляне
уже усвоилр отвратительный обычай приготовляться къ обѣду принятіемъ
рвотнаго. Вителлій поставилъ на столъ во время одного пира 2,000 рыбъ и
7,000 птицъ, и менѣе чѣмъ въ восемь мѣсяцевъ истратилъ въ пиршествахъ
сумму, которая теперь восходила бы до семи милліоновъ фунтовъ стерлинговъ. 51) Ріін. Е. N. ѵш. 48, хххѵп. 18. 52) «Рогбепба Іихигіае», 8еп. Ер. сх; Рііп. Н. N. іх. 18, 32,х. 51, 72.
Ребгоп. 93; Йиѵ. хі. 1—55, ѵ. 92—100; МаегоЪ. 8аб ш. 12, 13; 8еп.
Ер. ьхххіх. 21; Магб. Ер. ьхх. 5; Ьатргійіпв, ЕІа^аЬ. 20; 8иеб. ѴіббеЕ.
13. О роскоши этого вѣка вообще с-м. 8еп. Юе Вгеѵ. Ѵіб 12. Ер. хсѵ. 53) 8ен. Ер. хсѵ. 15—29. Въ Геркуланѣ многіе изъ открытыхъ евиг-
ковъ оказались поварскими книгами. 54) йиѵ. і. 171; Магб. іх. 58, 8. 55) 432.000 фун. стерлинговъ. 5®) Рііп у, Н. N. іх. 35, 56. Онъ видѣлъ также Агриппину въ платьѣ изъ золотой ткани, ій. хххш. 19. и) йпѵ. іѵ. 153; 8иеб. Юотіб. 17. 56) Та с. Апп. ѵі. 6; 8иеб. Сіанй.35.
5Э) «Соеітп йесгебиш», Та с. Апп. і. 73; «Юів аециа робевбав Саева-
гів>, Йи ѵ. іѵ. 71; Рііп. Рапе&. 74—5, «Сіѵібав піЬіІ Іеіісібабі виае рибаб
айвбгиі, ровве піві пб Ві Саевагет ітібепбпг». (Сі. 8иеб. Лиі.
88; ТіЬ. 13, 58; Аи#. 59; Са1і&. 33; Ѵевр. 23; Юотіб. 13). Ьисап, ѵп,
456; РЬіІо, Ье&. ай Огаіиш, раввіш; Юіоп Оавв. ьхш. 5, 20; Магбіаі,
раввіт; Тегб. Ароі. 33, 34; Воіввіег; Ьа Веі. Еошаіпе, і. 122—208.
60) Вырожденіе въ ихъ литературѣ особенно замѣтно со времени Плавта.
в1) Первый римлянинъ, о которомъ извѣстно, что онъ развелся съ
своею женою, былъ Карвилій Руга, въ 234 г. до Р. Хр. (Віопув. и. 25;
Апі. Сгеіі. хѵп. 21). е2) Но г. Ой. ш. 6, 17. «Вагацие іп Ьов аеѵо фіае ѵеііб ѳвве рагепв», О ѵ.
Ипх. 15. Непсе бЬе Вех Раріа Рорраеа, бЬе Йив бгішп ІіЪего'гпш, ебс. 8иеб.
Осб. 34; Аиі. 6-е 11. і. 6. См. СЬашрарпу, Еев Сёвагв, і. 258 и слѣдующ. ®3) «Коп сопвпіпш пншего вей тагібогшн аппов виов сотрибап », 8 е п.
Ре Венеі. ш. 16; «Верийішп з‘ат ѵобит егаб, еб цпаві табгітопіі ігисбив»,
Тегб. Ароі. 6; «Соггитреге еб соггатрі ваесиішп ѵосабпг», Та с. Сгегт.
10. Сотр. 8пеб. Са1і&. 34.' ®4) Тас. Оегт. 20; Апп. хпі. 52; Рііп. Н. N. хіѵ. ргооеш; 8еп. ай Магс. Сопвоі. 19; Рііп. Ерр. іѵ. 16; Йиѵ. 8аб. хп, 114, веф. • ; С5) ріи4 Юе ІлЪ. Ейис. бе) Йиѵ. ѵп. 187,219. еі) Йиѵ. 8аб. хіѵ. ез) Йиѵ. 8аб. хіѵ. раввіт; Тас. Юе Огаб. 28,29; фиіпсб. і. 2; 8еп. Юе Іга, п. 22; Ер. 95. е9) Это былъ вѣкъ колоссовъ (Рііп. Н. N. хххіѵ. 7; Магб. Ер. і.
71, ѵш. 44; *8баб. 8у1ѵ. і. 1, ебс.). *) 'Р<оіго-ура<ріа. Сіе. Абб. хѵ. 16; Рііп. хххѵ. 37. См. СЬатрадпу, Юев
Сёвагв, іѵ. 138, который ссылается на Ѵібгиѵ. ѵп. 5; Ргорегб. п. 5;
Рііп. Н, N. хіѵ. 22 и хххѵ. 10 (живописецъ Ареллія и проч.і. 11) Тас. Юіаі. 36—4); Апп. хѵ. 71; 8ёп. Ер. сѵі, 12; Ребгоп.
8абуг. і; Юіоп Савв. ш. 20. ,2) йиѵ. хгѵ. 250; 8иѳб. N610, 1}; ѲаІЪ. 6. яз) Мнестеръ (Тас. Апп. хі. 4, 36); Парисъ (Й и ѵ. ѵі.87 ѵп.88),Алитург-
(й08. Ѵіб. 3); Пиладъ (2овіш.‘ і, 6);Батиллъ (Ю іоп Савв. ыѵ. 17; Тас.
Апп. і. 54).