Первые дни христианства. Часть 2-я

Фаррар Ф.В. Первые дни христианства. Часть 2. - С.Петербург, 1888

Содержание
OCR
1 ПРИМѢЧАНІЯ КЪ ТЕКСТУ. К Н И Г А [П Е Р В А Я.і ГЛАВА I. *) Въ виду того, что вопросъ о религіозномъ состояніи язы¬
ческаго міра уже много разъ изслѣдованъ былъ различными другими авто¬
рами—^историками и раньше самимъ авторомъ этой книги, особенно въ его,
сочиненіи ТЬе 8еекегв аііег вой. (Ескатеди Бога-), въ настоящей книгѣ онъ
касается его лишь мимоходомъ, ссылаясь на другіе труды, находящіеся подъ
рукой у англійскихъ читателей. Совершенно въ иномъ положеніи находятся
въ втомъ отношеніи наши русскіе читатели. Такъ какъ наша отечественная
литература крайне бѣдна въ области изслѣдованія религіознаго состоянія
древняго языческаго міра, то наличный очеркъ Фаррара былъ бы непо¬
лонъ и недостаточенъ для нихъ, и потому мы нашли необходимымъ воспол¬
нить его въ этой именно части на основаніи,, другихъ сродныхъ съ нимъ
писателей, особенно Ульгорна, ивъ его извѣстнаго сочиненія Бег Кашрі йез
СЬгібіепіЬшнэ тіі йеш Неійенвішн. См. также Веійеі, Іп ІЬе Тіше о!
йеыіз; Егіейі&пйег, біІІеп^евсІіісМѳ Вошв и др. Перев. Ідісгеі. і, 62—101. 3) Апіід. Вош. п, 67. 4) вео^гарЬ. і, 2. 5) Рііп. Ніві. паѣ. ххѵш, 2. 6) 8 и е I. Аи&. е. 70, 90, 91. 7) Нізѣ. ш, 20. 8) Іпвііі. н, 2. 9) Тасіі. Апн. и, 12. *°) Біоп, ьх, 23. “) 8ие1. Сіаийіив с. 22. 12) 8неі. ЭТего е. 56.—Тасіі. Апн. хш, 24. 13) Ьеігопнѳ Іпвсг. Йе ГЕ&урі. і, 241. 14) Ніві. дай н, 7, 18. 15) Рііга 8рісі1е§;. Воіевш. п, р. хы. ГЛАВА II. 16) О ѵій. Ер. ех. Ропіо і, 37-—40,—йпѵепаі і,530'—41; Тасіі. Еіві. і, 22; Міписіив Ееііх. Осіаѵ. с. 21. 17.) Бе 1е&. п, 8.| 1Я) Ьіѵіив хху, 1: Иеи диів іп риЫісо васгоѵе Іосо, пото аиі ехѣргпо
гііп «асгійеапі. 1В) Ьіѵінв -хххіх, 10. 2°) Согр. іпвсг. Іаііп. і, 196. 21) Огеііі 4737. 22) Вніі. йе 1’іпвІ. агсЬ. 1864 р. 154. 23) Іпвсг. йе, ГАІрегіеп 3712. Ср. Ог. 7395. 24) Ргорегі. іѵ, 1. 25) Ср. нанр. Ѵіг&іі. Аеп. ѵі, 719. 2С) Сісего Вер. ѵі, 8; Тнвс. і, 34. 27) Іпвсг. Іаі. н, 1877. 28) ОхеШ 6674. 2Э) Рііп. Ніві. паі, ѵп, 55. 30) Ьиегеі. ш, 37. 31) Иоп ровве виаѵ. ѵіѵі вес. Еріс. 32) Тасіі. А^гіс. 46. 33) 81 г а Ь о V «Гов. Аніід. хіѵ, 7, 2. 34) Йов. АнІІ. хш, 8, 4; хіѵ, 10, 11—12. 35) Iов. Ані. хп, 3, 1.—РЬіІо Іе&. ай Са^иш § 23.