Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
νομάς
— 1137 —
νομοθ-ετέω
(ίπποι, έλαφος Soph.); 3) перен. странствующий, т. е.
вечно текущий (κρήναι Soph.).
II νομάς, άδος о скотовод, пастух, кочевник: οι
νομάδες Her. etc. номады, кочевники, кочевые народы.
Ι Νομάς, άδος о нумидиец Poiyb., piut.
II Νομάς, άδος adj. нумидийский (λίθος Luc).
νομέας, ου ό Anth. = νομεύς.
νόμευμα, ατός τό стадо (μήλων Aesch.).
νομεύς, έως, эп. ηος ό 1) пастух (Βοών αγέλης
Xen.; προβάτων Arst.; βουκόλοι τε και ποιμένες οι τε άλλοι
νομείς Piat.); 2) податель (αγαθών Piat.); 3) pl. рёбра
судна, корабельный остов Her.
νομευτοκός 3 пастушеский (τέχνη Piat.): ό ν.
νεανίσκος Piut. пастушок.
νομεύω 1) пасти (μήλα Нот.; άγέλην Piat.): (άγέλαΟ,
όπόσαι νομεύονται Piat. пасущиеся стада; 2)
использовать в качестве пастбища, скармливать, стравливать
(βουσί νομούς нн); 3) пасти стада, быть пастухом
Theoer.
νομή ή 1) пастбище, выгон (των βοών Her.; ποιμνίων
Soph.): νομάς νέμειν Her. пасти на пастбищах,
пользоваться пастбищами; 2) пасущееся стадо (βοσκημάτων
Xen.); 3) корм, питание, пища (τών μελιττών Arst.;
ψυχής Piat.): αίμα ν. του σώματος piat. кровь — питание
тела; 4) пастьба: νομήν ποιεΐσθαι Arst. пастись {ср. 5);
5) (об огне, язве и т. п.) распространение (πυρός Poiyb.):
νομήν ποιεΐσθαι Poiyb. и έχειν NT шириться; 6) язва
(νομαι σαρκός Piut.); 7) распределение, раздача,
выдача (πατρώων Arst.; χρημάτων Aeschin.); 8) раздел или
доля, часть Dem.
νομίζω (ион. fut. 1 л. pl. νομιευμεν) 1) иметь
обычай (в обычае), (широко) практиковать: εν τόδε Ίδιον
νενομίκασι Her. (ликийцы) имеют один следующий
своеобразный обычай; άργυροστερή βίον ν. Aesch. заниматься
грабежом, разбойничать; ν. έκκλησίαν Arst. решать
вопросы в народном собрании; ως νομίζεται Aesch. как
велит обычай; τα νομιζόμενα Her., Arph. etc. и τά νομι-
σθέντα Eur. установленные обычаи или обряды,
общепринятое; 2) употреблять, пользоваться, применять:
(ούτε ασπίδα ούτε δόρυ ν. Her.): γλώσσαν τήν αυτήν ν.
Нот. говорить на одном и том же языке; φωνή Σκυθική
ν. Her. говорить на скифском языке; ν. ύσί Her.
употреблять в пищу или для жертвоприношений свиней;
σιδηρώ σταθμω ν. Piat. пользоваться весовым железом
(ö качестве монеты); 3) перенимать в качестве обычая,
усваивать, заимствовать (τι απ' Αιγυπτίων или παρά
Σκυθέων Her.); 4) уважать, почитать (τινά ως πατέρα,
δίκην Piat.): δτ' σωφροσύνη νενόμιστο Arph. (в древних
Афинах), когда скромность была в почёте; τήν αύθα-
δίαν κτήμα ν. Soph. высоко ценить своеволие; 5)
признавать, рассматривать, считать (Έρωτα θεόν Piat.): θεούς
ου ν. Хеп. не верить в богов; ή νομιζομένη πολιτεία
Arst. то, что считается республиканским образом
правления; ακοή ν. Thuc. судить понаслышке; Έλληνες
ήρξαντο νομισθήναι Her. (пеласги) вначале принимались
за эллинов; ένόμισαν δτι πλεΐον λήμψονται NT они
думали, что получат больше; νόμιζε Xen. знай, имей в
виду; νομίζων λέγει Piat. он говорит искренно (всерьёз).
νομοκά τά правовые вопросы piut.
νομικός 3 1) основанный на законах, юридический,
правовой Piat., Arst.; 2) сведущий в законах Piat. etc.
νομικώς законным образом, на законном основании,
по закону Arst. etc.
νόμομον τό (преимущ. pl.) обычай, установление,
закон (τά νόμιμα προς или περί τίνα Xen.).
νόμομος 3 и 2 1) установленный обычаем, (обще-)
принятый (έπιχώριος και ν. Piat.); 2) соответствующий
закону, предписанный законом, законный, правомерный
(τό έπίταγμα Piat.); 3) повинующийся законам,
уважающий законы (ν. και κόσμιος piat.); 4) рождённый в
законном браке (παίδες Eur.).
νομίμως 1) на основании законов, в соответствии с
законами (άρχειν Poiyb.; πολεμειν Piut.); 2) согласно
обычаям, как принято (πράγμα πραττόμενον Piat.).
νόμ&ος 2 пастушеский, охраняющий стада (σκύλακες
Anth.): ν. θεός нн, Arph., Anth. = Πάν, Ερμής или Βάκ-
νόμοσος, εως ή общепринятое мнение, установив*
шийся обычай, сложившееся верование (ή ές τό θεϊον
V. Thuc).
νόμισμα, ατός τό 1) установившийся обычай,
общепринятый порядок, сложившаяся традиция, правовая
норма Aesch., Eur.; 2) монета (ν. άργυροΰν και χρυσουν
piat.); 3) (о мерах и весах) законная норма, полная
мера (των κοτυλών Arph.).
νομίσματο-πώλοκή ή (sc. τέχνη) меняльное дело,
профессия банкира Piat.
νομιστεύομαο (о монетах) быть общепринятым,
иметь хождение, иметь законную силу Poiyb., Sext.
Νομέων, όνος (Ι) ό Номион (предводитель карийцев)
Нот.
νομο-γραφέω писать законы Diod.
νομο-γράφος (α) ό составитель законов,
законодатель Piat., Poiyb.
νομο-δέίκτης, ου ό толкователь законов, законовед
Piut.
νομο-δΐδάκτης, ου ό обучающий законам,
излагающий законы, правовед Piut.
νομο-δοδάσκαλος ό законоучитель ντ.
νομο-θ·εσία ή 1) составление законов,
законодательство Piat. etc.: ή Λυκούργου ν. Poiyb. законодательство
Ликурга; 2) свод законов, законы, право Lys.
νομο-θ-ετέω 1) издавать законы,
законодательствовать (τοις Λακεδαιμονίοις Xen.; περί τίνος isoer. и υπέρ
τίνος Dem.): απλώς νομοθετήσασθαι Piat. просто (т. е.
ясно) определяться законом; ή νομοθετουμένη πόλις Piat.
получающее законы государство; 2) тле. med.
учреждать в законодательном порядке, устанавливать
законом (νομοθετήσασθαι έορτάς Piat.): νενομοθετημένον εστί
Arst. установлено законом.
72 Древнегреч.-русский словарь