Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
νϊκητήροος
1135
νίφα
νίκητήροος 3 победный, даваемый победителю (άθ·-
λον Plat.; φίλημα Xen.).
νίκητίκός 3 способствующий победе,
обеспечивающий победу (παρασκευή Poiyb.): τό νικητικώτατον Plut.
лучший способ победить.
νίκη-φορέω получать в результате победы (δάκρυα
Eur.).
*νϊκη-φορία, дор. νΖκαφορία ή одержание победы,
победа Pind.
Ι νϊκη-φόρος, дор. νίκαφόρος 2 1) дающий победу
(δίκη Aesch.); 2) победоносный (πατήρ Soph.); 3)
победный (στέφανος, άγλαΐα Pind.); 4) принадлежащий
победителю, триумфаторский (άρματι νικηφόρψ παρεστώς
Piut.); 5) сулящий победу (νικηφόρα μαντεύματα έκπέμ-
πειν τινί Piut.).
Η νικηφόρος, дор. νΐκαφόρος ό победитель piat.f
Xen. etc.
Νίκίας, ου, эп. ίεω ό Η и кий- {сын Никерата,
афинский государственный деятель и полководец в 1-ю
половину Пелопоннесской войны, казнённый в Сиракузах
в 413 Ζ. до Н. Э.) Thuc. etc.
Νΐκίεοος 2 никиев piut.
νϊκό-βουλος 2 победивший в совете (старейшин)
Arph.
Νικοκλής, έους ό Никокл (1. сын Эвагора I,
владетель Кипра, IV в. до н. э. isoer.; 2. правитель г. Паф
на Кипре, сторонник Антигона, погибший в борьбе с
Птолемеем Лагидом в 311 г. до н. э. Diod.).
Νικόλαος, ου, ион. Νοκόλεως, εω ό Николай {сын
Б у тиса, лакедемонский посол к Дарию I накануне
1-й Греко-персидской войны) Her.
νίκο-μάχας, α (μα) ό победитель в бою Soph.
Νϊκομάχεοος 3 никомахов: Ηθικά Νικομάχεια Ни-
комахова Этика {название одного из философских
сочинений Аристотеля).
Νικόμαχος ό Никомах (1. сын Махаона, правитель
г. Феры, славившийся своим врачебным искусством
Diog. L.; 2. отец Аристотеля Diog. L.; 3. сын
Аристотеля, имя которого носит сочинение Аристотеля об
этике —см. Νικομάχειος Diog. L.; 4. родом из г. Герат
в Аравии, математик новопифагорейского направления,
U в. н. э).
Νικομήδεια ή Никомедия {город в Вифинии, родина
историка Арриана) Diod., Piut.
Νϊκομήδης, ου ό Никомед {имя трёх царей
Вифинии: 281—246, 149—91 и 91—74 гг. до н. э.) Poiyb., piut.
Νίκόπολις, εως ή Никополь {город β Эпире, у входа
в Амбракийский залив) Piut., NT.
νϊκος, εος τό ντ = νίκη Ι.
Νϊκόστρατος ό Никострат (1. афинский полководец
времён Пелопоннесской войны Thuc; 2. командир аргив-
ского отряда на службе у Артаксеркса Оха) Diod.
Νϊκοχάρης, ου ό Никохар {сын Филонида,
современник Аристофана, представитель древнеатт.
комедии) Arst.
Νίκων, ωνος ό Никон {комедиограф,
представитель среднеатт. и новоатт. комедии) Arst.
νίν (ι) (= μίν) дор.-атт. энкл. pron. асе. 3 л. всех
родов и чисел (т. е.— αυτόν, αυτήν, αυτό, αυτούς, αύτάς,
αυτά).
Νινευΐτης, ου ό ντ = Νίνιος II.
Ι Νίνίος 3 [Νίνος И] ниневийский Her. etc.
II Νίνίος ό житель города Νίνος ниневиец Her. etc.
Ι Νίνος ό Нин {основатель Ассирийского
государства, муж Семирамиды) Her., Plat. etc.
II Νίνος ή Нин {впосл. Ниневия — Νινευί, столица
Ассирии, разрушена Киаксаром в 606 г. до н. э.) Her. etc
Ntoßa ή дор. = Νιόβη.
NtoßlJ, дор. Ntoßa ή Ниоба (1. дочь Тантала и Ди-
оны, жена фиванского царя Амфиона Soph. etc.; 2. дочь
Форонея и Лаодики, родившая от Зевса Аргоса и
Пеласга Plat.).
νιπτήρ, 4ρος ό таз для омовения ντ.
νίπτρον τό {преимущ. pl.) вода для омовения Trag.,
Anth.: τα Νίπτρα Arst. Омовение (Одиссея) {часть XIX
песни Юдиссеиъ).
νίπτω тж. med. Нот., Eur., Plut., ΝΤ=νίζ(ΐ).
Νίρεύς, έως ό Нирей {сын Харопа и Аглаи,
красивейший из ахейцев после Ахилла) Нот.
Νΐσα ή Ниса {город в Беотии) Нот.
Νίσαδα, ион. Νισαίη ή Нисея {портовый город Ме-
гариды) Her., Thuc.
Νϊσαΐον или Νίσαοον πεδίον τό Нисейская
равнина (в персидской области Рагиана) Her.·
Νοσαίος 3 нисейский (ίπποι Her.).
№σφηνοί οι жители города Νίσιβις Luc.
Νίσοβίς, οδός или сод ή Нисибида {город в
Месопотамии, на р. Мигдоний) Piut.
νίσομαο (νΐ) fut κ νίσσομαι.
Νΐσος ό Нис (1. сын Арета, знатный дулихиец нот.;
2. сын Пандиона, брат Эгея, миф. царь Мегары Trag.:
ή Ν ίσου πόλις Eur. = Μέγαρα; 3. тж. ο Ν ίσου λόφος
Холм Ниса, близ Мегары Thuc).
νίσσομβκ {fut νίσομαι с Χ) уходить, отправляться
(πόλεμόνδε, οΐκαδε Нот.): ν. έπ'ι νηών Hes. отправляться
на кораблях, т. е. пускаться в море; ν. έξ Άίδαο Нот.
приходить из Аида; ν. χθόνα Eur. возвращаться в страну;
ν. σκοπέλους Eur. уходить в скалистые горы.
Νϊσύροο: (ö) οι жители острова Нисирос Her.
Νϊσϋρίς, ίδος adj. f нисиросская (πέτρα Anth.).
Νίσυρος'(Ι) ή Нисирос {один из Спорадских о-вов,
к югу от о-ва Кос) Нот.
νίτρον, Her. и атт. λίτρον τό нитр, щёлок {род
соды или поташа, который в смеси с маслом, служил
моющим средством) Her. etc.
ν&τρ-ώδης 2 похожий на щёлочь, тж содержащий
щёлочь, щелочной (ύδωρ Arst.).
Νίτωκρ:ς, сод ή Нитокрия (1. миф. царица Египта
Her.; 2. миф. царица Вавилона Her.).
vi φα (t) асе. κ *νίψ.