Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
— 1878 —
Im
Sing. 1.
2.
3.
PI. 1.
2.
3.
Dual. 2.
' 3.
perfectum
η-α, η-ειν
ήεισθα, ή-εις
ή-ει(ν), ή-ει
η-μεν
η-τε
η-σαν, ηεσαν
η-τον
ή-την
Adjectivum verbale
t-τέον (εστί), ιτητέον
Praes. ind. имеет знач. fut. 'я пойду',
а в opt., inf. и pari. — значение praes.
или fut.
Спряжение глагола ή μ α ι 'сижу'.
Основа ήσ.
В прозе употребляется сложный κάθ-ημαι. По форме это — pf. med. (pass.), а по знач. — praes.
1 Praesens
Sing. 1.
2.
3.
PI. 1.
2.
3.
Dual. 2.
3.
Indic.
κάθ-η-μαι
κάθ-η-σαι
κάθ-η-ται
καθ-ή-μεθα
κάθ-η-σθε
κάθ-η-νται
κάθ-η-σθον
κάθ-η-σθον
Ι
Imper.
κάθ-η-σο
καθ-ή-σθω
κάθ-η-σθε
καθ-ή-σθων
κάθ-η-σθον
καθ-ή-σθων
Inf.
καθ-ή-σθαι
Part.
καθ-ή-μένος
καθ-η-μένη
καθ-ή-μενον
Gen. καθήμενου,
-μένης, -μένου
Imperfectum
έ-καθ-ή-μην или καθ-ή-μην
έ-κάθ-η-σο , καθ-ή-σο
έ-κάθ-η-το , καθ-η-το, καθ-ήσ-το
έ-καθ-ή-μεθα , καθ-ή-μεθα
έ-κάθ-η-σθε . καθ-ή-σθε
έ-κάθ-η-ντο , καθ-η-ντο
έ-κάθ-η-σθον , καθ-η-σθον
έ-καθ-ή-σθην , καθ-ή-σθην
Спряжение глагола κ ε ϊ μ α ι 'лежу'.
Основа κει. По форме это — pf. med. (pass.), а по знач. — praes.
1 Praesens
Sing. 1.
2.
3.
PL 1.
2.
3.
Dual. 2.
3.
Indic.
κει- μα ι
κεΤ-σαι
κεΤ-ται
κει-μεθα
κει-σθε
κει-νται
κεΤ-σθον
κεΐ-σθον
Imper.
κει-σο
κεί-σθω
κεΐ-σθε
κεί-σθων
κεΤ-σθον
κεί-σθων
Inf.
κει-σθαι
Part.
κει-μένος
κει-μένη
κεί-μενον
Gen. κειμένου,
-μένης,
-μένου
Imperfectum Futurum ind. Ι
Sing. 1.
2.
3.
PI. 1.
2.
3.
Dual. 2.
3.
έ-κεί-μην
ε-κει-σο
Ι-κει-το
έ-κεί-μεθα
ε-κει-σθε
ε-κει-ντο
ε-κει-σθον
έ-κει-σθην
κεί-σ-ο-μαι
κεί-σ-ει, -η
κεί-σ-ε-ται
κει-σ-ό-μεθα
κεί-σ-ε-σθε
κεί-σ-ο-νται
κεί-σ-ε-σθον
κεί-σ-ε-σθον