Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
μωρία
— 1119 —
νακτό$
νός NT); 4) pass. терять силу или вкус, выдыхаться (έάν
το άλας μωρανθη, έν τίνι άλισθήσεται; ντ).
μωρία, ион. μωρίη ή глупость, нелепость, безумие
(μ. και άλογία Piat.): έδόκει μ. είναι ταύτα Thuc. (всё)
sto показалось нелепым.
μωρο-κλέπτης, ου ό глупый вор Aesop.
μωρο-λογέω говорить глупости Piut.
μωρο-λόγημα, ατός τό глупые речи, глупости, вздор
Epicur. ар. Plut.
μωρολογία ή Arst., ντ= μωρολόγημα.
μωρο-λόγος 2 говорящий глупости Arst.
μώρον τό тж. pl. 1) безумие, безрассудство Eur.;
2) безрассудная вещь, нелепое желание, неразумное
слово (μώρα φρονεΐν, δραν Soph.; βουλεύεσθαι Arph.).
μωρο-ποιέομαι поступать глупо Poiyb.
μωρός, атт. μώρος 3, редко 2 неразумный, без-?
рассудный, глупый (ουκ εστίν ούτω μ. δς θανεΐν έρφ
Soph.): άρ' ουχί μώρόν έστι τούγχείρημά σου; Soph. разве
не безрассуден твой замысел?
μωρό-σοφος 2 ирон. глупый мудрец или умный ду·:
рак Luc.
μωρέω делать безумным, pass. глупеть: μεμωρωμένος
" Arst. поглупевший, обезумевший.
μώρως глупо, нелепо: ούτω μ. έξαπατώμενος Хеп.
столь нелепо одураченный.
μώσα ή дор. = μοΰσα.
Μωσ^ς, ήος δ Моисей (еврейский законодатель)
NT, Anth.
Μωφι τό indecl. Мофи (одна из двух гор, между
которыми якобы находятся истоки Нила) Her.
N
Ν, V (τό να) ню (13-я буква грен, алфавита): ν' = 50;
,ν = 50 000.
V- = νη- Ι.
ναας дор. асе. pl. κ ναυς.
ναβαισατρεύ interj. предполож. так точно! (якобы
на языке трибаллов) Arph.
Ναβαταιοι οι набатеи (аравийское племя) Piut.
Νάβις, ιδος δ Набид (тиранн Лакедемона с 207 г.
по 192 г. до н. э.) Poiyb., Piut.
νάβλα ή набла (род струнного инструмента) Soph.
ар. Plut.
ναετήρ, ηρος δ Anth. = ναέτης.
ναέτης, ου ό α ή житель(ница), обитатель(ница)
Diog. L., Anth.
Ναθ·ώς или Ναθ*ώ, ώ ή Натос (ном в Египте) Her.
Ναζαρέτ ή и τό indecl. Назарет (городок в
Галилее) NT.
Ναζαρηνός и Ναζωραιος δ уроженец или житель
Назарета NT.
ναι 1) (частица усиленного утверждения в клятвах,
уверениях) (ну) да, конечно (же), поистине: ν. μα Δία!
Eur. поистине, клянусь Зевсом!; 2) (в ответах — простая
утвердит, частица) да (άποκρίνεσθαι ν. ή ου Arst.; εσ-
ται δε ό λόγος υμών ν. ν., ου ου NT): λέγω τι ή ουδέν; —
Ν., αληθή γε Piat. верно я говорю или нет? — Да,
пожалуй, правильно.
ναΐ дор. ( = νηΐ) dat. sing, к ναΰς.
Ναιακός 3 излюбленный наядами (λιμένες Anth.).
Ναιάς, ион. Νηϊάς, άδος, тж. ΝαΓς и Νηίς, Γδος
ή наяда (водяная нимфа) Pind., Eur. etc.
ναίδιον τό маленький храм Poiyb.
ναίεσκον эп. impf. iter. κ ναίω Ι.
ναιετάω (только praes., impf, и impf. iter. ναιετάα-
σχον; pari, f ναιετάωσα или ναιετόωσα — эп. ναιέτώσα)
1) жить, проживать, обитать (Κρήτη, έν Ήλιδι, επ\
χθονί, Ίθάκην Нот.; άμφ' Άχέροντι Pind.); 2) населять
(Λυκίην Нот.); 3) быть населённым, быть обитаемым
(Ιθάκης έτι ναιεταώσης Нот.); 4) (о местностях) быть
расположенным, находиться (άμφί δε νήσοι πολλαι ναιε-
τάουσι Нот.).
ναιέτης, ου ό= ναέτης.
ναίκι Arph. в произнош. скифа = ναίχι.
Ι ναιον эп. (= εναιον) impf, κ ναίω Ι.
II ναιον эп. (— εναον) impf, κ νάω.
νάϊος 3ü2 Trag. = νήϊος.
ΝαΓς, Γδος ή αο«. = Ναϊάς.
ναί-χΐ (intens. = ναί) да-да, да, конечно, ещё бы
Soph., Piat., Plut.
Ι ναίω (aor. ενασσα; pass:. aor. ένάσθην, pf. νένασ-
μαι; эп. inf. ναιέμεν) 1) жить, проживать, обитать (κα-.
τα πτόλιν, έν πόλει, περί δρος, παρά ποταμόν, Φρυγίη
Нот.; προς Ηλίου πηγαΐς Aesch.; επί ξένω χθονί Eur.);
2) населять (Τροίην Нот.; πόλιν pind.); 3) поселять,
селить (έν "Αργεί τινά Pind.); med.-pass. селиться (πατήρ. β
έμδς "Αργεί νάσθη Нот.; νάσσατο άγχ' Ελικώνος ένί
κώμη Hes.); 4) быть расположенным, находиться (αϊ' ναί-
ουσι πέρην αλός, sc. νήσοι Нот.; όδδς έγγύθι ναίει Hes.):.
(θεοί), δσοιπερ πρόπυλα ναίουσιν τάδε Soph. изображения
богов, которые находятся в этих пропилеях; ή σοι δ*
όμου ναίουσα (οργή) Soph. обуревающая тебя злоба;
5) воздвигать, строить (νηδν ξεστοΐσιν λάεσσιν нн).
II ναίω эп. = νάω.
Ι νάκη ή нот. = νάκος.
II νάκη τά pl. κ νάκος.
νάκος, εος (ά) τό шкура, руно (κριοο Her.; ν. ύπο^
στρωννύναι Piut.); το πάγχρυσον ν. pind. золотое руно.
νακτός 3 плотно убитый, утоптанный (χώματα,
άμμου Piut.).