Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ωροσκόπων
1809
ως
ώρο-σκόποον τό 1) гороскоп Sext.; 2) Diog. l. = ώρο-
λόγιον.
ωροσκόπος ό Sext. = ώροσκοπεΐον.
ώρσα aor. 1 κ ορνυμι.
ώρτο 3 л. sing. aor. 2 med. κ δρνυμι.
ώρϋγή ή рёв, вой (ώ. θηρομιγής, ώρυγαι ζώων Plut.).
ώρυγμα, ατός τό Anth = ώρυγή.
ώρυγμός ό υ. Ι. Theoer. = ώρυγή.
ώρυθ-μός 6 Theoer. = ώρυγή.
ώρυξα aor. κ όρύσσω.
ώρύομα& (ο) 1) реветь, выть (κύνες ώρύονται Theoer.
λύκοι ώρυόμενοι Plut.): θαλάσσης ώρυον κύμα (act. = med.)
Anth. ревущие морские волны; ώ. οίκτιστον επί τινι
Luc. жалобно выть по ком-л.; 2) (о людях) вопить, выть
Pind.: άγάμενοι ώρύονται Her. они вопят от удовольствия;
3) с воем оплакивать (τίνα Theoer.).
ώρχαιού ион.-дор. in crasi —οι αρχαίοι.
ώρχων ион.-дор. in crasi = ό άρχων.
'Ώρωπέα ή (sc. γη) Оропия, область Оропа Thuc., Piat.
'ΩρώπΟΟς 3 ОрОПИЙСКИЙ Thuc., Plut.
Ωρωπός ό α ή Ороп (город на вост. побережье
Аттики) Her., Thuc., Xen.
ώρώρεον (и όρώρειν) ppf. κ ορνυμι.
ώρωρύγμην ppf. pass. κ όρύσσω.
I ως, тж. ως adv. так, таким (следующим) образом
(ως ειπών Нот.): ως ουν χρή και ήμας ποιουντάς Thuc. так и
нам следует поступить; ούδ' ως ουδέν άναρχον κατελεί-
πετο Хеп. и таким образом ни одна часть не осталась
без начальника.
II ως conf. так: ως έμείναμεν Ήώ Нот. так мы
ждали Зари; ώς..., ως Нот., Piat., Theoer. как только..., так;
ώσπερ ... ως δε και ... Piat. как ..., точно так же и ...
III ώς (после слова, к которому относится) = ώς
(напр., όρνιθες ώς).
Ι ώς conf. 1) (с ind. или conf ct.) как, словно: ώς
(δέ).,.ώς Нот., ώς... τώς Aesch., ώς... ούτω Нот., Soph.,
ώδε (ούτως) ,. ώς Soph., Xen., αυτως... ώς Soph. как... так;
ώς δε λέων μήλοισιν ένορούση Нот. как лев нападает на
овец; ανέμου ώς πνοιή Нот. словно порыв ветра; ώς ούκ
άΐοντι έοικώς Нот. словно ничего не слыша; βόες ώς
άγελαΐαι Нот. словно стадо коров; 2) (во вводных
словах и предложениях) как: ώς ό μάντις φησίν Aesch.
как говорит прорицатель; ώς εγώ θέλω Soph. как я
(того) желаю; ώς πάντες έπισθάμεθα Xen. как все мы
знаем; ώς έμοί (sc. δοκεΐ) Soph., Piat. как мне кажется;
ώς ωετο Xen. как он думал; ώς φάτις ανδρών Soph. как
говорят люди; ώς του δαιμονίου προσημαίνοντος Xen.
в соответствии со знамениями божества; ώς σφίσι δο-
κέειν Her. по их мнению; ώς έμοι καταφαίνεται είναι
Her. как мне представляется; ώς εοικεν, ου νεμεΐν έμοί
μοιραν Soph. он, кажется, не признаёт принадлежащего
мне права (нередкий оборот, образовавшийся от
слияния двух: ού νέμει, ώς εοικεν и εοικεν ού νεμειν); ώς
απ' ομμάτων Soph. судя по виду, на вид; 3) (с ind.,
conjet. или opt.) что: ώς μηδέν είδότ' ισθι μ' ων
ανιστορείς Soph. знай, что мне ничего не известно из того,
о чём ты расспрашиваешь; μη δείσητε ώς ούχ ήδέως κα-
θευδήσετε Хеп. не бойтесь, что вам неудобно будет спать;
ταύτην ποτ' ούκ εσθ' ώς γαμεΐς Soph. ты не сможешь
на ней жениться; 4) (с ind., conjet. или opt.) чтобы, с
целью (ελάμβανε τό τόξον ώς κατατοξεύσων αυτόν Her.):
παρεσκευάζοντο ώς πολεμήσοντες Thuc. (афиняне)
готовились к войне; φρύγανα συλλέγειν ώς έπί πυρ Хеп.
собирать хворост для костра; ώς ήμΐν λέξειαν (υ. Ι. λέξαι) τα
γενόμενα Хеп., чтобы рассказать нам о происшедшем;
ώς πασιν άνθρώποις φόβον παράσχοι του στρατευσαί ποτέ
έπ' αυτόν Хеп. чтобы у всех навсегда отбить охоту
воевать против него; ήνίχ' ίκόμην ώς μάθοιμι Soph.
когда я пришёл узнать; ώς τι δη τόδε; Eur. к чему это?;
ώς έπος ειπείν, реже ώς είπεΐν έπος Piat. или ώς
ειπείν Her. так сказать; ώς συντόμως или συνελόντι ειπείν
Хеп. коротко говоря; 5) так как: ώς ούτως εχόντων Her.
при таком положении вещей; τί ποτέ λέγεις; ώς ού μαν-
θάνω Soph. что это ты говоришь? ибо я не понимаю;
6) как только, когда: ώς δ' ί'δεν, ώς... Нот. лишь
только он увидел (её), так...; ό δ' ευθύς ώς ήκουσεν Aesch.
как только он это услышал; 7) (с conjet. или opt.)
всякий раз как: ώς δέ εις την Μιλησίην άπίκοιτο Her. всякий
раз как он приходил в Милесию; 8) до тех пор, пока (ώς
αν ης οίος περ ει Soph.): ώς αν ήλιος ταύτη μεν αϊρη
Soph. до тех пор, пока солнце будет здесь восходить;
9) вследствие чего, так что (ένετύγχανον τάφροις, ώς
μη δύνασ^αι διαβαίνειν άνευ γεφυρών Xen.).
II ώς adv. 1) насколько, поскольку, в какой мере
(степени) (ώς οι χείρες έχάνδανον Нот.): μή μου προκή-
δου μασσον, ώς έμοι γλυκύ Aesch. не заботься обо мне
больше, чем мне (было бы) приятно; μαλακώτερος ή ώς
κάλλιον Plut. изнеженнее, чем подобает; ώς έκαστος
αυτών Her. кто по каким соображениям, т. е. каждый по
тем или иным причинам; ώς έκ τών υπαρχόντων Thuc.
применительно к обстоятельствам; ώς (έπι) το πολύ
Piat. по большей части, чаще всего; ώς έπι πλείστον
Thuc. как можно больше, ьсячески; ώς τό έπίπαν Her.
вообще, обычно; ώς αληθώς Piat., ώς έτύμως Aesch. и ώς
έτητύμως Soph. поистине, в действительности; πότερον
ώς άληθεστέρως δοκεΐ σοι λέγεσθαι; Piat. которое
высказывание кажется тебе истиннее?; ην δέ ουδέ αδύνατος
ώς Λακεδαιμόνιος ειπείν Thuc для лакедемонянина он
не был лишён красноречия; μακρά ώς γέροντι οδός Soph.
долгое для старика путешествие; 2) (для усиления
superI.)\ ώς αν δυνώμε^α κράτιστα Хеп. изо всех наших
сил; προεΤπον ώς έδύναντο άδηλότατα Thuc. они
объявили самым доверительным образом; ώς δτι βέλτιστος
Piat. самый что ни на есть лучший; ώς έν έχυρωτάτω
ποιεΐσοαί τι Хеп. обеспечить что-л. самым надёжным
образом; 3) как, в качестве (σύνδειπνον λαβείν τίνα ώς
φίλον Xen.); 4) как, каким образом: οίσθ' ώς ποίησον;
Soph. поступи, знаешь как?; ώς αν ποίησης Soph. как бы
ты ни поступил; 5) как бы, якобы, будто (с ind. u[opt.)
(άπέπλεον έκ της Σικελίας ώς ές τάς Αθήνας Thuc): ώς
114 Древнегреч.-русский словарь