Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ώνόμηνα
— 1807 —
ωραίος
ώνόμηνα аог. κ όνομαίνω.
ώνος ό 1) цена, плата Нот.: τι τίνος ώνον δούναι
Theoer. заплатить чем-л. за что-л.; ώνόν τίνος δούναι Нот.
заплатить выкуп за кого-л.; 2) покупка (όδαίων Нот.).
ϋρνοζ in crasi = ό οίνος.
ώνοσάμην аог. κ ονομαι.
ώξ dop. in crasi ο έξ.
ώξα аог. κ οΐγνυμι.
ΤΩξος δ Окс(ос) (река в Согдиане и Бактриане,
ныне Аму-Дарья) Arst., Plut.
φο-ειδής 2 яйцевидный, овальный (σκώληκες Arst.;
σχήμα Plut.).
φέμην impf, κ οΐομαι.
φόν, эол. utov τό- 1) яйцо (τα ωά χηνέων,
κροκοδείλου Her., των ορνίθων Arst): φόν άπας γέγονεν Anth. он
весь стал как яйцо, т. е. совершенно облысел; 2) семя
(των φυτών Arst.).
ώόπ и ώ&π βπ interj. стой! (команда, подававшаяся
гребцам) Arph.
фо-τοχέω 1) класть яйца Plut.: τα ωοτοκουντα (sc.
ζωα) Arst. яйцекладущие; τα ωοτοκούμενα Arst.
животные, вылупляющиеся из яиц; 2) производить семена
(δένδρεα φοτοκεΐ Emped. ар. Arst.).
ψο-τοκία ή кладка ЯИЦ Arst., Plut.
φο-τόκος 2 яйцекладущий Arst: ω. αγέλη Anth.
птичье стадо.
φ ου 2 л. sing. impf, κ οΐομαι.
φο-φόρος 2 несущий яйца, яйценосный (Ίχθύες Arst).
фо-φΰλάκέω охранять отложенные яйца Arst, Plut
ώπα асе. sing, и ρ Ι. (τά) κ ώψ.
ώπερ Theoer. = ουπερ.
φπερ dat. κ δσπερ.
rQm$, 68ος ή Опида (город в Ассирии) Her., Xen.
'Ωπόλλων in crasi = ό Απόλλων.
^τζό'λοζ in crasi Theoer. = ό αίπόλος.
ώπταο 3 л. sing. pf. pass. κ όράω.
ώπωπα pf. 2 κ όράω.
ώρ ή (dat. pl. ώρεσσιν Нот.) стяж. κ δαρ.
ώρα, эп.-ион. ώρη ή ч1) промежуток времени,
время, период, пора, продолжительность (νυκτός και
μηνός και ένιαυτου Xen.): περιτελλομέναις ώραις πάλιν Soph.
в новых круговоротах времён, т. е. в будущем;
νυκτός έν ώρη нн ночной порой; μεσονυκτίοις ώραις Anacr.
в полночь; δι' ώραν της ημέρας Dem. в течение дня;
2) время года (у Нот., Hes., Aesch. — mput Eur. — четыре,
впосл. — семь): ε'ίαρος ώ., ώ. είαρινή Нот., нн, ήρος
ώραι Eur. (ήρος ώ. Arph.) и νέα ώ. Arph. весенняя пора,
весна; θέρεος ώ. Hes. лето; ώ. χειμερίη Нот., Hes. и χειμώ-
νος ώ. Plut. зимнее время, зима; 3) весенняя пора,
весна: ώρη Нот. весной; 4) цветущая пора, цветущий
возраст, расцвет жизни (ώραν εχειν Aesch. и είναι έν и
έπί ώρα Piat.): οι έν ώρα Piat, Plut люди в цветущем
возрасте; λήγειν ώρας Piat увядать; 5) цветущий вид,
свежесть, миловидность, прелесть Arph., Xen., Piat;
6) год: ην μεν της ώρης μέσον θέρος Her. время года
было >— середина лета, т. е. лето было в разгаре; έκ
των ωρών εις τάς ώρας Arph. из года в год; έν τη πέ-
ρυσιν ώρα Dem. в прошлом году; εις ώρας κήπειτα Theoer.
на все последующие годы; 7) день: της ώρας έγίγνετ'
όψέ Dem. день был на исходе; πολλής ώρας Polyb., NT и
όψίας (ούσης) της ώρας ντ поздно днём; άχρι της άρτι
ώρας NT вплоть до нынешнего дня; 8) час: έννάτης ώρας
Plut в девятом часу; δωδέκατης ώρας Plut в двенадцать
часов, перен. в самую последнюю минуту; (ή ημέρα) ή
έκ των δώδεκα ωρών συνεστώσα Sext день, состоящий из
двенадцати часов, т. е. сутки; 9) короткое время,
мгновение: προς (καιρόν) ώρας NT на (короткое) время; 10)
подходящее время, благоприятный момент, пора: έν ώρη
Нот. (έν ώρα* Arph.), εις ώρας Нот., τήν ώρην Нот. (την
ώραν Хеп.) и κα&' ώραν Theoer. в определённое (своё)
время, вовремя; προ (της) ώρας Xen., Luc. раньше
времени, преждевременно; παρ' ώρην Theoer. не вовремя;
τοιο γαρ ώ. Нот. ведь уже пора для этого; ώ. άρότοιο
Hes. время пахоты; άλλα γαρ ήδη ώ. άπιέναι Piat но
уж пора ведь уходить; ές γάμου ώρην άπικέσθαι Her. и
εις ανδρός ώραν ήκειν Piat. (о девушке) достигнуть
брачного возраста; ή καθ' ώραν παις Plut дочь в брачном
возрасте; 11) pl. климатические условия, климат: αι
ώραι κάλλιστα (μετριώτατα) κεκραμέναι Her., Piat
превосходнейший (весьма умеренный) климат; 12)
созревший и снятый урожай, плоды жатвы: από της ώρας
τρέφεσθαι Xen. питаться плодами прошлого урожая;
13) смертный час (οΰπω έληλύθεί ή ώ. αύτου NT).
ώρα, эп.-ион. ώρη ή внимание, забота Thuc.: ώ. όλί-
γη πέλεται νεικέων τ' άγορέων τε Hes. не до тяжб и
речей; ώραν τινά έχειν или νέμειν τινός Soph.
заботиться (беспокоиться) о ком(чём)-л.; μηδεμίαν ώρην έχειν
или ποιεισθαί τίνος Her. не обращать никакого
внимания на что-л.
"Ωραι αί Горы, «Времена» (богини времён года,
ясной погоды, урожая, юности и красоты,
хранительницы небесных врат, спутницы богов, преимущ.
Афродиты, по Hes. их было три: Ευνομία, Δίκη и Ειρήνη,
в атт. культе — две: Θαλλώ — Весна и Καρπώ — Осень)
Нот., НН, Hes., Theoer.
ωραία, ион. ώραίη ή (sc. ώρα) надлежащее (своё)
время, подходящая пора, сезон: την ώραίην ούχ υει
Her. в обычное (для дождей) время дождя нет; περιμέ-
νειν τήν ώραίαν Dem. выждать благоприятной поры; υπό
τήν ώραίαν Polyb. к наступлению сезона, т. е. к весне.
(Ь ρ α Γα τά сбор последнего урожая,
сельскохозяйственные Продукты Thuc., Xen., Piat
ώραίη ή ион. = ωραία.
ώραίζομαι украшать себя, красоваться, чваниться
(τινι Luc. и προς τι Men.).
ωραίος 3 1) нынешнего урожая, т. е. поспевший,
созревший (καρποί Her.): ώ. βίος (ср. 6) или βίοτος Hes.
сбор последнего урожая, запасы текущего года; τρωκ-
τά ώραια Xen. плоды, которые по их созревании идут
в пищу; ώραια άν^εα Anth. распустившиеся цветы или