Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ώμοσα
— 1806 —
ώνομαατμένως
ώμοσα дог. α: όμνυμι.
ώμό-σίτος 2 [ωμός] поедающий в сыром виде,
пожирающий живьём (Σφίγξ Aesch.; σκύλακες Eur.). .
ώμο-σπάρακτος 2 разорванный живьём на части Arph.
ώμότης, ητος ή /?0:w£ pL 1) доел, сырое состояние,
перен. неспелость, незрелость Arst.; 2) несварение: ώμό-
τησιν άλίσκεσθαι Plut. болеть расстройством
пищеварения; 3) дикость, грубость, суровость, жестокость
Eur. etc.
ώμο-τόκος 2 приносящий неспелые плоды (κλήμα
Anth.).
ώμο-φάγία ή pL пожирание сырого мяса Plut.
ώμο-φάγος 2 (α) 1) питающийся сырым мясом
(έθνος Thuc); 2) плотоядный, хищный (λέοντες, θώες Нот.;
θήρες нн; sc. ζωα Arst.); 3) Eur. = ώμόφαγος.
ώμό-φαγος 2 съедаемый в сыром виде, состоящий
из сырого мяса (δαιτες Eur.).
ώμο-φρόνως жестоко, сурово Aesch.
ώμέ-φρων 2, gen. όνος дикий, суровый, жестокий,
неумолимый (λύκος, σίδαρος Aesch.; πατήρ Soph.; μήτηρ =
Κλυταιμνήστρα Eur.).
ώμωμόκείν (ν. Ι. όμωμόκειν) ppf. κ δμνυμι.
φμωξα аог. κ ο'ιμώζω.
ών, οδσα, δν pärt. praes. κ ειμί·
ÖV дор.-ион. = ουν.
ών gen. pL κ δς, ή, δ.
6 να in crasi = ώ άνα (см. άνα II).
ώνάμην и ώνήμην aor. 2 med. κ όνίνημι.
ώναξ или & Ναξ in crasi или in elisione = ώ αναξ.
Ι ώναΐο 3 л. sing. аог. κ δνομαι.
II ώνατο 3 л. sing. aor. med. к όνίνημι.
ώνδρες или & f νδρες in crasi или in elisione = ώ
άνδρες.
ώνεκα in crasi = ου ένεκα.
ώνεμος in crasi = ό άνεμος.
ώνέομαι (impf, (έ)ωνούμην, fut. ώνήσομαι, aor.
(έ)ωνησάμην—amm. έπριάμην, pf. έώνημαι) 1)
приобретать (за деньги), покупать (κλήρόν τίνος Hes.; τιμής
αργυρίου τι ντ): ώ. και πωλειν προς αλλήλους Piat.
торговать друг с другом; ώ. τα επιτήδεια έκ τής αγοράς
Хеп. покупать продовольствие на рынке; ώ. τι έκ
Κορίνθου Хеп. покупать что-л. в Коринфе; ώ. τί τινι Arph.
и παρά τίνος Her., Piat., Dem. покупать что-л. у кого-л.;
ώ. χρημάτων μεγάλων Her. покупать за большие
деньги; ό ώνούμενος Хеп., Dem., Plut. покупатель; ό έωνημέ-
νος Arph. и ό ώνησάμενος Plut. совершивший покупку,
владелец (по праву купли); ώ. τινός τι Arst., Plut. и τι-
νί τι Eur. перен. приобретать что-л. ценой чего-л.; ώ.
την έαυτου ψυχήν Lys. давать выкуп за свою жизнь; ώ.
τον χρόνον Plut. (благодаря денежным подаркам)
выиграть время; 2) желать купить, приторговывать,
прицениваться: ώ. των φορτίων Her. прицениваться к
товарам; την χλανίδα προσέλθω ν ώνέετο Her. подойдя, он
стал прицениваться к плащу; ούκ έβούλοντο ώνευμένοισι
πωλέειν τάς νήσους Her. (хиосцы) не хотели продать
острова (фокейцам), предлагавшим купить (их); 3) брать
на откуп, арендовать (τα τέλη Хеп.; τα μέταλλα Dem.):
οι έωνημένοι τους καρπούς Lys. арендаторы урожая;
4) подкупать (ώ. και διαφθείρειν τινά Dem.); 5)
отклонять от себя с помощью денег, откупаться; ώ. μη άδι-
κεισθαί τίνα Dem. платить деньги за то, чтобы оградить
кого-л. от обид; τα εγκλήματα ώ. Dem. откупаться
деньгами от обвинений; б) pass. быть покупаемым,
покупаться (ώνούμενά τε και πιπρασκόμενα Piat.): έωνημένος
άνθρωπος Dem. купленный раб.
ώνή ή 1) купля, покупка: ώ. και πρασις Soph., Her.,
Piat. покупка и продажа; ώνήν ποιεΐσθαί τίνος Piat.,
Dem. совершать покупку чего-л.; δι' ώνής Plut., ώνη и
δια την ώνήν Luc. путём покупки; το γεΰμα την ώνήν
καλεί ηοζοβ. Eur. проба располагает к покупке; 2)
аренда, откуп (μισθώσεις και ώναί Plut.): ή ώ. (sc. των τελών
τών δημοσίων) Plut. сдача на откуп общественных
доходов; 3) сумма (покупки), стоимость: των δπλων την
ώνήν παρέχειν τρισμυρίας δραχμάς Lys. отпустить на
покупку оружия сумму в тридцать тысяч драхм; έπιθεΐ-
ναι τη ώνη τάλαντον Plut. накинуть один талант на
сумму (торгов).
ώνήμην эп. аог. 2 med. к όνίνημι.
ώνήρ Her., Theoer. in crasi = ό άνήρ.
ώνησα aor. κ όνίνημι.
ώνησάμην aor. med. κ ώνέομαι.
ώνησος, εως ή купля, покупка Lys.
ώνητής, ου ό покупатель, покупщик xen., Piat. etc.
ώνητός 3, редко 2 [adj. verb. κ ώνέομαι] 1)
купленный (δούλος Soph., Eur.): ώνητή μήτηρ Нот. мать-рабыня;
ώνητοι παιδαγωγοί Plut. педагоги из рабов; σίτος ώ. έ£
'Ιταλίας Plut. закупленный в Италии хлеб; 2) наёмный
(δύναμις Thuc); 3) покупающийся, продажный (βασιλεΐ-
αι Piat.; άρχαί Arst.): (τών) χρημάτων ώ. isoer., Plut.
покупающийся на деньги; έλπις ώνητός Eur. и έλπις χρήμασιν
ώνητή Thuc. надежда на деньги (откупиться деньгами).
ώ Νθ'ρωπε in elisione = ώ άνθρωπε.
ώνθ·ρωπο& in crasi Her. = οι άνθρωποι.
ώνθ-ρωπος in crasi Her. = ό άνθρωπος.
ώνο« τά товары Lys., Xen., Piat., Dem.
ώνιος 2 ü 3 1) покупающийся, продажный: πώς δ
τυρός ώ.; Arph. почём сыр?; ώνιον εΐναι Piat, Dem. быть
в продаже, продаваться; ώνιόν τι άγειν, έξάγειν или
κομίζειν Plut. привозить для продажи, пускать в
продажу; δροβοι όντες ώνιοι Dem. (когда даже) горох был
предметом торговли, т. е. была страшная дороговизна;
αίματος ώ. Aeschin. достающийся ценой крови; οανάτοα
ώ. Меп. достойный смерти; 2) (о людях и должностях)
продающийся за деньги, продажный (άνθρωποι Arst.;
άρχαιρεσίαι Plut.). — См. тж. ώνια.
ώνομα τό эол. = όνομα.
ώνόμακα pf. κ ονομάζω.
ώνομασμένως \part. pf. pass. κ ονομάζω] давая
имена: μεταφέρειν τά ανώνυμα ώ. Arst. давать
наименования вещам безымянным.