Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
χωριστός
— 1794 —
ψάλλω
χωριστός 3 [adj. verb. κ χωρίζω II] 1) отделимый
(μόρια Arst.): χ. ή μεγέθει ή λόγω Arst. отделимый
пространственно или мысленно; 2) отдельный,
обособленный, самостоятельно существующий (Ίδέαι χωριστού
Arst.); 3) отчуждаемый (κτήμα Arst.); 4) отвлечённый
(μαθήματα Arst.).
χωρίτης, ου (t) ό [χώρα] 1) местный житель,
туземец Aesch., Soph.; 2) сельский житель, поселянин,
крестьянин Soph., Xen. etc.
χωρίτοκός 3 сельский, деревенский: πλήθος χωρι-
τικόν Plut. толпа поселян.
χωρϊτικως по-деревенски (τετράφθαι Xen.).
χωρϊτίς, ΐδος ή поселянка, крестьянка Luc.
χωρο-γράφία ή описание страны Polyb.
χωρο^θ·εσία ή (географическое) положение (των
κατεψυγμένων τόπων Plut.).
χώρος ό 1) место, местность (ύλήεις Нот.; πίων Hes.):
εχειν χώρόν τίνα Aesch. жить в какой-л. местности;
2) пространство, промежуток: obi διεφαίνετο χ. Нот.
где было видно свободное пространство; 3) тж. pl.
край, область, страна (της Άραβίης χ., οι των
Θηβαίων χώροι Her.); 4) деревня (από του χώρου εις άστυ
Xen.); 5) земельный участок, поле Xen.
Ψ, ψ (τό ψΐ) пси (23-я ,буква греч. алфавита', про-
износ, πσ); ψ' = 700, ,ψ = 700 000.
ψάγδας, ου ό (егип.) псагд (род благовонной мази)
Arph.
ψάθ·ΰρός 3 [ψάω] 1) рыхлый, рассыпчатый (ωά των
ιχθύων Arst.); 2) текучий, жидкий (ύδωρ Arst); 3)
неплотный, разрежённый (αήρ Arst.).
ψάθ'ύρότης, ητος ή рыхлость, неплотность Arst.
ψαέρω 1) задевать: οίμον αιθέρος ψ. πτερόΤς Aesch.
разрезать крыльями воздушное пространство; 2)
издавать шорох, шуршать, шелестеть Luc.
ψαοστίον τό ячменный пирожок Anth.
ψαοστόν τό жертвенный ячменный пирог (на масле
И меду) Arph., Anth.
ψαίστωρ, ορός ad], m [ψάω] служащий для
вытирания (σπόγγος Anth.).
αχάζω 1) падать мелким дождём (ή βρονταν ή ψ.
Arph.); 2) мочить: λύχνος ψακαζόμενος Arst. подмоченный
светильник.
ψάκαλος ό детёныш (ср. ψακαλουχος).
ψάκάλ-ουχος 2 имеющий детёнышей (μητέρες
αίγες Soph.).
φάκας, άδος ή 1) крупинка, крошка: αργυρίου μηδέ
ψ. Arph. и ни гроша денег; ψάμμου ψ. собир. Anth.
песчинки; 2) дождевая капля: όταν κατά μικρά μόρια φέρη-
ται (τό ύδωρ), ψακάδες καλείται Arst. когда вода падает
Χώρος ό (лат. Corus или Caurus) хор, сев.-зап.
ветер, перен. северо-запад: κατά Χώρον βλέπειν NT быть
обращенным к северо-западу.
χωρο-φΐλέω любить (данный) край Thaies ар. Diog. L.
χώς Theoer. in crasi = και ως.
χώσατο эп. ( = έχώσατο) 3 л. sing. aor. 1 κ χώομαι.
χώσεταο эп. ( = χώση τα ι) 3 л. sing. aor. conjet. к
χώομαι.
χώσίς, εως ή 1) сооружение вала, постройка
плотины (άμα τε χώσει και μηχανάς προσάγειν τη πόλει
Thuc); 2) заваливание, засыпание (των λιμένων Thuc).
χώσμα, ατός τό Diod. = χώμα.
Ι χώσομαι fut. κ χώομαι.
II χώσομαί fut. med. κ χώννυμι.
χώσους Theoer. in crasi = καί όσους.
χωστός 3 [adj. verb. κ χώννυμι] насыпанный,
построенный из земли (τάφος Eur.; πάροδος Polyb.).
Ι χωστρίς, ίδος adj. f [χώννυμι] служащая для
охраны осадно-земляных работ (χελώνη Polyb.).
II χωστρίς, ίδος ή воен. (лат. testudo) «черепаха»
(навес для защиты осадно-земляных работ) Diod.
χώταν Pind., Soph. in crasi = και όταν.
χώτο Theoer. in crasi = m\ ότι.
маленькими частицами, это называется мелким дождём
(изморосью); 3) мелкий дождь (δια ψ. Eur.): ύσΟ-ήναι
ψακάδι Her. быть покрытым мелкими каплями дождя;
οι ύετοι και αϊ ψακάδες Xen. ливни и мелкие дожди;
ψ. φοινίας δρόσου Aesch. брызги крови; 'Αντίμαχος ό
Ψάκάδος ирон. Arph. (поэт) Антимах, нудный как
осенний дождь, по друг, брызжущий слюной.
ψαλαί Luc. in f. aor. κ ψάλλω.
ψάλΐδό-στομος 2 со ртом как ножницы, клещеротый
(καρκίνοι Batr.).
ψαλίζω [ψαλίς] срезать, стричь (τον μαλλόν Babr.).
ψάλίον (α) τό 1) цепка уздечки Xen.; 2) уздечка,
узда Eur., Arph.: ψ. έμβαλεΐν τινι Plat, Plut. накинуть
узду на кого-л.; 3) цепь, pl. оковы Aesch.: άφηρέθη ψ.
Aesch. спала цепь, пали оковы.
ψάλίς, ίδος, Arst. υ. Ι. Ιδος ή 1) ножницы (Arph.;
ψαλίδεσσι καρηναι Anth.); 2) кольцо или браслет Soph.;
3) свод, сводчатое строение (στενή ψ. Soph.; ψ.
προμήκης Plat.): τό σχήμα' τής ψαλίδος Arst. сводчатая форма;
4) арка: ή καμφθεΐσα ψ. Diod. подпорная арка.
ψαλλη-γενής 2 (по шутл. созвучию с μοιρηγενής
Нот.) порождённый бряцанием или рождённый для
бряцания на лире ('Αρχύτας Bion ар. Diog. L.).
ψάλλω (aor. εψηλα — поздн. έψαλα) 1) дёргать, рвать:
ψ. εθειραν Aesch. рвать на себе волосы; 2) щипать,
перебирать (νήτην Arst.; σχοΐνον μιλτοφυρή Anth.): τόςων
ч