Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
χύτλον
— 1792
χωρά
χύτλον τό вода для омовения (преимущ. = ύδρέ-
λαιον; ср. χυτλόομαι).
χυτλόομαι натирать себя маслом (после купания)
Нот.
χύτο эп. 3 л. sing. aor. 2 med. к χέω.
Ι χυτός 3 [adj. verb. κ χέω] 1) пролитой (αίμα
Aesch.); 2) насыпанный: χυτή γαϊα Нот. земляная насыпь,
т. е. могильный курган; 3) жидкий, текучий (νέκταρ
Pind.): χυτή θάλασσα Anth. морская пучина; 4)
расплавленный, стекловидный: άρτήματα λίθινα χυτά Her.
стеклянные серьги; λίθων χυτά ε'ι'δη Piat. стекловидные
(прозрачные) камни; 5) движущийся большими стаями,
странствующий косяками (Ίχθύες Arst).
Η χυτός о земляная насыпь Her.
χύτρα ή глиняный горшок Arph., Хеп.: χ. δίωτος
Piat. горшок с двумя ушками; τον θεόν χύτραις ίδρύειν
или ίδρύεσθαι Arph. подносить богу горшки (с варёными
овощами) (форма освящения алтаря или статуи одного
из божеств, преимущ. низших); αϊ χύτραι Arph.
горшечный рынок, гончарный ряд; χύτραις λημαν Luc.
иметь по горшку гноя в глазах, т. е. страдать
сильным гноетечением из глаз.
χυτραϊος 3 горшечный, т. е. глиняный (λήκυθος Arph.).
χύτρείος 3 горшечный: πάταγος χ. Arph. звон
глиняных сосудов.
χυτρεοΰς 2 глиняный (θεός Arph.).
χυτρεύς, έως о горшечник, гончар Piat.
χυτρίδίον (ΐδ) τό горшочек Arph., Luc.
χυτρίζω доел, класть в глиняный горшок, перен.
(о детях) подкидывать в глиняном горшке Aesch., Soph.
χυτρίς, ίδος ή глиняный сосуд Her.
Χύτροο οι Хитры (1. тёплые целебные источники
близ Фермопил Her.; 2. 8-й день праздника Антесте-
рийу когда Гермесу и Дионису приносились в жертву
горшки с варёными овощами Arph.).
Χύτρον τό Хитр (древнейшая часть Клазомен) Arst.
χυτρό-πους, ποδός о 1) горшок или котёл на
ножках Hes., Plut.; 2) жаровня на ножках Anth.
χύτρος ό глиняный горшок или котёл Diod.
χώ Theoer. in crasi = και о.
χφ in crasi = καί οι.
χώδωνίς Theoer. in crasi = και ό "Αδωνις.
χώκ Theoer. in crasi = και ό έκ.
χωλαίνω быть хромым, хромать Plät.
χωλεία ή хромание, хромота Piat., Luc.
χωλεύω 1) быть хромым, хромать Нот., Хеп.; 2)
делать хромым, увечить (τινά Sext.): χωλεύεσθαι Piat.
становиться хромым; χωλευθήναι άπο του πτώματος Luc.
стать хромым вследствие падения.
χωλ-ίαμβος ό стих, холиамб, т. е. хромой ямб
(ямбический сенарий, последняя стопа которого заменена
спондеем или хореем: \J—\j—\j—\u—KJ—\J).
χωλο-ποδός ό «хромодел» (ирон. прозвище
Эврипида, выводившего в своих трагедиях хромых героев:
Беллерофонта, Филоктета и Телефа) Arph.
χωλός 3 1) хромоногий, хромой Нош., Her., Soph.: χ.
έτερον πόδα Нот. хромой на одну ногу; χ. τω σκέλη
Arph. и χ. άμφοτέροις Luc хромой на обе ноги; 2)
увечный: κατά χείρας χ. Piat. с искалеченными руками;
3) несовершенный, порочный (φύσις Piat; βασιλεία Хегц ·
Plut); 4) стих, хромающий (μέτρον).
χωλότης, ητος ή Plut = χωλεία.
χώμα, χτος τό [χώννυμι] 1) земляная насыпь, вал
Her., Thuc.; 2) плотина, гать Her., Diod.; 3) дамба, мол
Her., Dem.; 4) коса, мыс (Σαρπηδόνιον χ. Aesch.); 5)
могильная насыпь, курган Trag., Piat
χών pari, praes. κ χόω.
χωνεία ή плавка, выплавка, литьё Polyb., Diod.
χωνεύω стяж. Polyb. etc. = χοανεύω.
χώνη ή стяж. Piat etc. = χοάνη.
χώνήρ Theoer. in crasi = και ό άνήρ.
χώννϋμο и χωννύω (fut. χώσω) 1) насыпать,
наваливать, возводить (из земли) (τάφον Soph.; τύμβον Eur.;
χώμα Piat); 2) засыпать, заваливать (λιμένας Dem.; τά-
φρον γη Plut); 3) погребать, хоронить (τινά τάφω Eur.
и σήματι Anth.).
χώομαο сердиться, негодовать (τινι Нот.): χ. κήρ
(κηρόθι, θυμόν или φρεσίν) Нот., χ. θυμω нн и χ. φρέ-
νας Hes. воспылать гневом, (раз)гневаться на кого-л.;
χ. τίνος или τι Нот. и περί τινι нн, Hes. сердиться из-за
кого(чего)-л.
χώπ- in crasi = και όπ-,
χώρα, ион. χώρη ή 1) пространство: έν χώρα κινεϊ-
σθαι Piat двигаться в пространстве; έν μεγέθει την δια-
φοράν είναι του τε τόπου και της χώρας Sext
(некоторые утверждают), что разница между местом и
пространством — в размерах; 2) промежуток, расстояние: χ.
μεσσεγύς Нот. средний промежуток, интервал; 3) место,
местоположение: άψ ένί χώρη εζετο Нот. он снова сел
на (своё) место; ού μια χώρα χρήσθαι Хеп. не
оставаться на одном месте; χώραν έκ χώρας μεταβάλλειν
Piat перемещаться; 4) воен. позиция: έκ της χώρας
ώθεΐσθαι Хеп. быть вытесненным со своей позиции;
5) воен. назначенное место, пост (έν χώρα αύτου
μαχόμενος αποθνήσκει Хеп.): έπεί έν ταις χώραις έκαστοι
έγένοντο Хеп. когда все заняли свои места; 6)
общественное положение, должность, пост: χώραν έντιμον
εχειν Хеп. занимать почётное положение; έν άνδραπό-
δων χώρα είναι Хеп. находиться, на положении рабов;
έν ουδεμία χώρα είναι Хеп. не иметь никакой власти,
не играть никакой роли; οι τάς μεγίστας χώρας
έχοντες έν τοις μισθοφόροις Polyb. главные начальники
наёмных войск; 7) область, край, страна (κατάλεξον, άστι-
νας ΐκεο χώρας ανθρώπων Нот.): έπι χώρας είναι Хеп.
быть в (своей) стране; ό σατραπεύων της χώρας Хеп.
сатрап (данной) области; ή χ. ή Αττική Her. Аттика;
Ελλάς χ. Aesch. Эллада; 8) земельная собственность,
земля, поместье (χώραν και οίκους δουναί τινι Хеп.): ή
χώρας γεωργία Piat землеобработка; 9) деревня (б со-
бир. знач.): τα έκ τής^χώρας έσκομίζεσθαι Thuc. свозить