Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
χρϋσωτής
— 1791 —
χυτλάζω
χρϋσωτής, οδ ό золотильщик (αγαλμάτων Piut.).
χρϋσ-ώψ, ώπος adj. сияющий как золото (θύρσος
Eur.).
Ι χρω amm. imper. 2 л. praes. κ χράομαι Ι.
Η χρω эол. Sappho асе. sing, κ χρως.
χρφ amm. dat. κ χρως.
χρώζώ и χρφζω 1) прикасаться: γόνατα τίνος χ. Eur.
припадать к чьим-л. коленям; κεχρώσμεθα (pl. = sing.)
προς ανδρός Eur. этот человек обнимал мои колени;
2) окрашивать (χρωσθήναι χρώματί τινι Piat.): (ό
κεραυνός) έχρωσε μεν, έκαυσε 8' ου Arst. молния окрасила (т. е.
опалила), но не обожгла; υπό ηλίου κεχρωσμένοι Luc.
опалённые солнцем, т. е. загорелые.
χρώμα, ατός τό 1) поверхность тела, кожа, пре-
имущ. цвет кожи: μέλας χ. {асе.) ила κατά τό χ. Her.
с чёрным цветом кожи, чернокожий; χ. ουκ άλλάσσειν
Eur. не меняться в лице, т. е. оставаться невозмутимым;
ου μεθίστησι του χρώματος Arph. он и не краснеет (от
стыда); παντοδαπά χρώματα άφιέναι υπό τίνος Piat.
поминутно меняться в лице вследствие чего-л.; 2) краска
(χρώματα και όσμαί Piat.; χρωμάτων κρασις Arst., Luc):
δια χρωμάτων άπεικάζειν τι Хеп. изображать что-л.
в красках; έναλείφειν τοις χρώμασί τι Arst.
раскрашивать (точнее класть краски на) что-л.; 3) окраска, цвет
(του πυρός χ. Arst): τάς των χρωμάτων λαμβάνει μετα-
βολάς Arst. менять окраску; άλλα χρώματα βάπτειν Piat.
окрашивать в другие цвета; 4) перен. колорит, оттенок,
модуляция (τά της μουσικής χρώματα Piat.): χ. ήθους
Plut. душевное своеобразие; 5) муз. хроматический
строй, хроматизм Plut., Sext.
χρωματίζω окрашивать (τι Arst.): χρωματίζεσθαι παν-
τοδαπάς χρόας Arst. принимать всевозможные цвета.
χρωματοκόν τό муз. хроматический лад, хроматизм
(τό διάτονον και τό χ. και τό έναρμόνιον piut.).
χρωμάτων τό [demin. κ χρώμα 2] краска Anth.
χρώννϋμο 1) окрашивать: κυανώσει χρώννυσθαι Plut.
окрашиваться в синий цвет; 2) писать красками (τι Luc).
χρως, χρωτός ό (gen. тж. χροός, dat. χρωτί, χροΐ
и χρω, асе. χρώτα, χρόα — эол. χρώ) 1) доел,
поверхность тела, кожа, перен. тело (όϊστός έπέγραψε χρόα,
χρώτ' άπονιψαμένη Нот.): κακά χροΐ εί'ματ' εχειν Нот.
быть плохо одетым; χριμφθήναι χροί Aesch. испытать
(чьё-л.) прикосновение, т. е. подвергнуться (чьему-л.)
насилию; κείρειν έν χροΐ Her. стричь до кожи, т. е.
низко обстригать; έν χρω κεκαρμένος Хеп. коротко
остриженный; ζυρεΐν έν χρω Soph. больно задевать, брать за
живое; έν χρω της γης Plut., Luc. вплотную к земле,
у самой земли; έν χρω παραπλεΤν Thuc. проплывать
в непосредственной близости; έν χρω συνάπτειν μάχην
Plut. сходиться для ближнего боя, вступать в
рукопашный бой; ή έν χρω συνουσία Luc. тесное
знакомство; 2) цвет кожи ила лица: των δε τράπετο χ. Нот.
они переменились в лице, т. е. побледнели; χρωτός
εύειδής φύσις Eur. красивый цвет лица, цветущий вид;
φεύγε δ' άπο χ. Theoer. краска исчезла, т. е. лицо
побледнело; έπί τω χρωτί μέγα φρονειν Хеп. гордиться
своей наружностью; άμεφειν χρώτα πορφυρά βαφή
Aesch. стать пурпурным.
χρώσος, εως ή [χρώζω] окраска Diog. l.
χρωστήρ, ηρος ό краситель: χ. μόλιβος Anth.
свинцовый грифель, карандаш.
χρωτίζω доел, окрашивать, перен. сдабривать (τον
οΐνον άλόαις Plut.): την φύσιν έαυτου νεωτέροις πράγμα-
σιν χρωτίζεσθαι Arph. набраться новых сведений.
χυδαίος 2 1) простой, обыкновенный (λίθος Piut.);
2) всеобщий (χ. και πάνδημος λαλιά Polyb.).
χύδαν adv. дор. = χύδην.
χύ-δην, дор. χύδαν (υ) adv. [χέω] 1) рассыпая там и
сям (καταβάλλειν λίθους Хеп.); 2) наудачу, беспорядочно,
вперемешку: χ. βεβλήσθαι Piat. быть сваленным в одну
кучу; τά χ. μαθήματα Piat. беспорядочные знания; χ.
έναλείφειν τοις φαρμάκοις Arst. класть краски как
попало; χ. λέγειν isoer. говорить бессвязно; 3) в
несвязанной форме, т. е. в прозе: έν ποιήμασιν ή χ. Piat.
в стихах или в прозе; τά μέτρα μνημονευειν μάλλον των
χ. Arst. помнить размеренную речь лучше, чем прозу;
4) в изобилии: χ. αργυρίου και χρυσού παρόντος Piut.
так как всюду были кучи серебра и золота.
χϋλο-είδής 2 имеющий сходство с соками: ή γεΰσις
χ. έστιν Sext. чувство вкуса сокообразно, т. е.
предметом вкусовых ощущений являются соки.
χϋλόομαί превращаться в сок (γλυκέα κεχύλωται
Piat.).
χυλός δ 1) сок (ανθών ή καρπών Plut.): φυτών χυλοΓς
ζην Arst. питаться соками растений; 2) вкус, смак
(φιλίας Arph.): ή ίδιότης του χυλού Diod. своеобразный вкус.
χύλωσις, εως (ϋ) ή превращение в соки (της τροφής
Plut.).
χύμα, ατός (υ) τό [χέω] влага, жидкость Arst, Diod.
χύμεΐς Aesch. in crasi = και ύμεΐς.
χυμένος part. aor. pass. κ χέω.
χύμές Theoer. = χύμεις.
χϋμίζω делать сочным, приятным (άρμονίαν Arph.).
χυμός ό 1) сок (φυτών χυμοί Piat.; χυμοί σαρκός
Arst.); 2) вкус, вкусовое ощущение (χυμοί και όσμαί
και χρόαι Plut); 3) вкус, чувство вкуса: ό χ. εν τι τών
απτών έστιν Arst чувство вкуса относится к разряду
осязательных.
χύντο и Ιχυντο эп. 3 л. pl. аог. 2 pass. к χέω.
χύσος, εως (υ) ή [χέω] 1) растапливание: τό χεΐσθαι
τον κηρον ή ή χ. του κηρου Sext таяние воска или
растапливание его; 2) жидкость, жижа (γάποτος χ. Aesch.);
3) течение, поток: χρονίη χ. Anth. поток времени;
4) куча, груда (φύλλων Нош.; λίθων Anth.); 5) куча
листьев, подстилка (χ. χθαμαλή Anth.).
χδτικός 3 [χυτός Ι] растворяющий, разжижающий или
мягчительный (καταπλάσματος αρετή Arst).
χυτλάζω доел, разливать, рассыпать, перен.
растягивать: χ. εαυτόν εν τινι Arph. растягиваться во весь
рост на чём-л.