Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
χολώδης
— 1779 —
χορηγέ©
Нот. разгневаться, вспылить; κεχολωμένος τινός, ενεκά
τίνος, άμφί τινι Нот. и έπί τινι Batr. рассердиться из-
-за кого(чего)-л.; χολωθείς τινι Pind., Soph., Eur., Plut.
разгневанный на кого-л.
χόλ-ώδης 2 1) похожий на жёлчь, желчеобразный
(χυμοί Piat.; ύγρότης Arst.): χολώδη χρώματα Plat. цвета,
напоминающие цвет жёлчи; 2) страдающий болезнью
жёлчного пузыря Arst; 3) жёлчный, раздражительный:
χολώδες τι ύποβλέπειν Luc. иметь жёлчный вид.
χολωτός 3 ad], verb. κ χολόω.
χονδρ-άκανθ*ος 2 хрящеватый, с хрящевым
скелетом (σελάχη Arst.).
χόνδρος ό 1) крупинка или комок, кусок (αλός Her.;
λιβανωτου Luc); 2) глыба (τα οικία έκ των άλίνων χόνδρων
οικοδομεΤσθαι Her.); 3) соль (χ. έποψίδιος Anth.); 4) крупа
или каша Arph., Arst., Polyb.; 5) хрящ (εστί ό χ. της
αυτής φύσεως τοις όστοΐς Arst.).
χονδρός 3 (крупно)зернистый (άλφιτον, άλες Arst.).
χονδρό-τοπος 2 хрящеватый, хрящевой (κεφαλή
Arst.).
χονδρ-ώδης 2 хрящевидный (της καρδίας δεσμοί Arst.):
το χονδρώδες Arst. хрящевая часть.
Χονοΰφίς, εως и ίδος о Хопуфкс (египетский учёный
из Мемфиса Plut. или Гелиополя Diog. L., учитель
Эвдокса Книдского).
Ι χόος, стяж. χους и χοεύς, gen. χοός и χοέως,
стяж. χοώς ό и ή (dat. χοΐ, асе. χόα; ρ Ι.: пот. χόες,
стяж:. χους и χοεΐς; gen. χοέων, стяж. χοών; dat. χου-
σί и χοεΰσι; асе. χόας, χοέας, стяж. χοας) хой (мера
Жидкости = 3,28 Л) Arph., Arst., Dem., Plut, Sext., Anth.:
μάλλον αυτόν λέληθεν ή οί της θαλάττης λεγόμενοι χόες
Plat. это известно ему ещё менее, чем, как говорится,
количество хоев (воды) в море. — См. тж. Χόες.
II χόος, стяж. χους ό 1) груда земли (ό χ. ό έξο-
ρυχθείς Her.): ό έκ του ορύγματος χ. Thuc. земля
(вырытая) изо рва; 2) земля, прах: έκτινάζαι τον χουν τον ύπο-
κάτω τών ποδών αύτου ηοζοβ. NT отряхнуть прах со
своих ног.
χοός gen. к χόος Ι.
χοραγός ό дор. = χορηγός.
Χοράσμιοι οί хорасмии (племя в Согдиане) Her.
χορ-αύλης, ου ό хоравл, флейтист хора Plut., Anth.
χόρδευμα, ατός τό колбаса Arph.
χορδεύω приготовлять колбасы: χ. τα πράγματα
άπαντα ирон. Arph. ворочать государственными делами.
χορδή ή 1) кишка Batr.; 2) струна Нот., НН, Pind.,
Eur., Arst.: έπιτεΐναί τε και άνειναι ην αν βουλή τών
χορδών Plat. подтянуть или отпускать какую угодно
струну; 3) колбаса Arph.
χορδο-λογέω [λέγω II] перебирать (пробовать)
струны Plut.
χορδο-τόνον τό колок для подтягивания струн Arst.
χορδό-τονος 2 с натянутыми струнами (λύρα Soph.).
χορεία ή 1) хороводная пляска, хоровод Eur., Arph.:
χ. ορχησίς τε και ωδή τό ξύνολόν έστι Plat. хоровод есть |
сочетание пляски с пением; χορείαν χορεύειν Plut.
водить хоровод; 2) круговращение (sc. του Ηλίου Luc).
Ι χορείος 3 плясовой танцевальный: ό χ. θεός
Plut. = Διόνυσος.
II χορείος ό стих. (sc. πους) 1) хорей или трохей
(стопа — \и)', 2) Plut., Cic. = τρίβραχύς.
χόρευμα, ατός τό Eur., Piat. = χορεία 1.
χορευτής, ου ό хоревт, участник хороводной
пляски Pind., Arph., Plut.: χ. του θεού Piat. участник
хоровода в честь божества.
χορευτοκός 3 хороводный: σχήματα χορευτικά Luc.
хороводные фигуры, т. е. формы хороводов.
χορεύω тж. med. 1) учреждать священные пляски:
χορεύσας και καταστήσας τάς τελετάς Eur. учредив
священные хороводы и обряды; 2) устраивать хороводные
пляски, водить хороводы Pind., Trag., Dem., Plut.: χορεύε-
σθαι Βακχίω Eur. устраивать хороводы в честь Вакха;
ίκανώς κεχορευκώς Plat. достаточно опытный в
хороводном искусстве; 3) плясать, танцевать (χορευσαι ύφ'
ηδονής Arph.; χ. και έν εύπαθείησι είναι Her.); 4) славить
хороводными плясками (Φοιβον Pind.; Ίακχον Soph.):
χορευεσθαι τάν κόραν και ματέρα Eur. водить хороводы
в честь дочери и матери (т. е. Персефоны и Деметры);
χορευεσθαι (pass.) προς τίνος Soph. быть прославляемым
чьими-л. хороводами; 5) справлять или праздновать
с хороводными плясками (γάμους Eur.; opyta Μουσών
Arph.): φροίμιον χορευεσθαι Eur. открывать празднество
пляской; αγώνας χ. Polyb. устраивать состязания с
хороводными плясками; χορευεσθαι βοάν Arph. с криком
водить хоровод; κεχόρευται .μετρίως το τήμερον ήμϊν
Arph. сегодня мы изрядно поработали в хоре; τα ρηθέν-
τα ή μελωδηθέντα ή χορευθέντα Plat. выражаемое речью,
пением или пляской; 6) побуждать к пляске, кружить
в хороводе (τινά Eur.; πόδα Anth.): μανιάσιν λύσσαις χο-
ρευθείς Eur. закружившийся в исступлённо-безумной
пляске; 7) перен. действовать, поступать: οί έν τψ τοι-
ώδε χορεύοντες Plat. люди данного круга.
χορ-ηγεΤον τό 1) хорегей (место или помещение
для хороводных репетиций) Dem.; 2) Polyb. υ. Ι. = χο-
ρήγιον.
χορ-ηγέω 1) (о руководителе хора) управлять,
руководить (χορώ piat.): χ. ημών Plat. управлять нашим
хором; 'Ηρακλείτου εταίροι χορηγουσι τούτου του λόγου·
перен. Plat. последователи Гераклита стоят во главе
этого учения; 2) быть хорегом, нести расходы по
устройству хоров isoer., Plut.: χ., τριηραρχειν, εισφέρει ν
Dem. на свой счёт устраивать хоры, снаряжать триеры,
платить налоги; έχόρευες, έγώ δ' έχορήγουν Dem. ты
участвовал в хорах, а я их оплачивал; πάσας τάς χορηγίας
χ. Lys. нести все расходы по устройству хоров; χ.
τίνος Plut., Luc. устраивать хороводные празднества для
кого-л.; άνδράσι χ. εις Διονύσια Lys. быть хорегом
мужского хора на Дионисиях; χ. παισί Διονύσια Dem.
устроить на Дионисиях хор из мальчиков; Παναθηναί-
οις κεχορήγεκα Dem. я устроил хороводы на Панафи-
112*