Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
χοηφόροι
1778 —
χολόω
χοη-φόροι αϊ хоэфоры, «приносящие возлияние в
честь умерших» {название 2-ой часта трилогии Эсхила).
χοί и χοί in crasi = και οι.
Χοίακ и Χοοάκ ό indecl. хеак (оди# из месяцев
егип. календаря) Plut., Anth.
χοϊκός 3 [χοός II] состоящий из земли или праха
(άνθρωπος NT).
χοονΐκίς, ίδος ή [χοινι!· 2] ободок, обруч (αϊ των
στεφάνων χοινικίδες Dem.).
χοΐνιξ, ΐκος ή 1) хеник (мера сыпучих тел, пре-
имущ. хлеба, ок. 1,1 л, считавшаяся дневной
продовольственной нормой на одного человека: χ. άλφίτων Thuc.;
χ. πυρών Plut.; χ. σίτου NT): δ κεν έμης γε χοίνικος άπτη-
ται Нот. всякий, кто прикасается к моему хенику,
т. е. ест мой хлеб; επί χοίνικος καθησθαι или καθίσαι
погов. Plut. есть свой хлеб в праздности; 2) pl. ножные
оковы или колодки (αϊ χοίνικες και πέδαι Arph.; χοίνι-
κες και ζύλον Dem.).
χοίον in crasi Arph. = και οίον.
Χοιράδες αϊ (sc. νήσοι) Херады (два скалистых
островка в Тарентском заливе, близ г. Тарент) Thuc.
χοίράδ-ώδης 2 бугристый, неровный (φύμ,ατα Plut.).
Ι χοοράς, άδος ad], f выступающая над
поверхностью моря (πέτραι Pind.* Anth.).
II χοιράς, άδος ή 1) подводная скала, утёс (άκται
χοιράδες τε Aesch.; σκόπελοι και χοιράδες Her.): άφ' ου
τότε χοιράδες εσταν Theoer. с тех пор эти (т. е. Симпле-
гадские) скалы остановились; 2) бугор, опухоль,
увеличенная железа: χοιράδων τον τράχηλον περίπλεως
Plut. с шеей, бугристой от опухших желёз.
χοίρεα τά Нот. = χοίρεια.
Χοιρέαο, ων αϊ Хереи (местность в Эретрии на
о-ве Эвбея) Her.
χοίρεια τά (sc. κρέα) свинина Plut.
χοίρεοον τό sext. = χοίρεια.
χοίρεοος и χοίρεος 3 [χοίρος] свиной (κρέα Arph., Xen.).
χΟίρίδίΟν τό СВИНКа, ПОрОСёНОК Arph., Plat., Plut.
Χθ&ρίλ(λ)ος ό Херилл (уроженец Самоса, —2-ая
пол. V в. до н. э„ — автор эпической поэмы о Греко-
-персидских войнах) Arst.
χοορίνη ή [χοίρος] 1) херина (морская ракушка,
употреблявшаяся афинскими судьями при подаче голосов)
Arph.; 2) (sc. δορά) свиная кожа Luc.
χοορίον τό demin. κ χοίρος 1 и 2.
χοίρίσκος о свинка, поросёнок Luc.
χο&ρό-θ-λ&ψ, ΐβός ό [χοΤρος 2] распутник Arph.
χοορο-κομεΐον τό 1) клетка для свиней Arph.;
2) [χοΤρος 2] женская повязка (περί τοις μηροΐσιν Arph.).
χο^ρό-κτονος 2 связанный с закланием свиньи:
καθαρμοί χοιρόκτονοι Aesch. очищение посредством
принесения в жертву свиньи; αίμα χοιρόκτονον Aesch. кровь
заколотой свиньи.
χοορο-πίθ-ηκος ό свиная обезьяна (вид обезьяны,
морда которой похожа на морду хамелеона) Arst.
χοιροπώλας, α о дор. = χοιροπώλης.
χοορο-πώλης, ου, дор. χοοροπώλας, α ό торговец
СВИНЬЯМИ Arph.
χοΤρος ό, реже ή 1) свинья, преимущ. молодая Нот.,
Her., Aesch. etc.; 2) pudenda muliebria Arph.
χολαίνω Aesop. = χολάω.
Χολαργεύς, έως ό уроженец или житель Холарга
Arph., Dem., Plut.
Χολαργός ό Холарг (дем в атт. филе Ακαμαντίς)
Arph.
χολάς, άδος, ή 1) подбрюшие Arst.; 2) pl. кишки,
внутренности Нот., НН, Anth.
χολάω 1) быть безумным, сумасбродствовать
(άνδρες χολώντες Arph.); 2) быть в бешенстве, в ярости,
гневаться (Diog. L.; τινι NT).
χολέρα предполож. ή холера Plut.
χολεριάω болеть холерой Plut.
Ι χολεροκός 3 холерный или похожий на холеру
(πάθη Sext.).
II χολεροκός ό больной холерой Plut.
χολερικώς в форме холеры: χ. ληφθηναι Diog. l.
заболеть холерой.
χολή ή 1) Жёлчь Trag., Thuc, Plah: δοχαι χολής Eur.
ЖёлчНЫЙ ПуЗЫрь; 2) тж. pl. жёлЧНЫЙ пуЗЫрЬ Aesch.,
Soph., Arst.; 3) жёлчь, раздражение, Злоба Aesch., Dem.: ή
χ. έπιζεΐ Arph. злоба кипит; πάνυ εστί χ. Arph. это
очень раздражает; κινεΐν την χολήν Arph. вызывать
раздражение; χολήν έμειν Plut. изрыгать жёлчь, т. е.
говорить с величайшим гневом; 4) яд (της υδρας Diod.).
χολ-ημεσία ή рвота жёлчью Plut.
χολικός 3 болеющий разлитием жёлчи или
воспалением жёлчного пузыря Plut.
χόλίξ, ΐκος ή чаще pl. бычачьи кишки, потроха
Arph.
χόλίος 3 и 2 раздражённый, разгневанный: χ. τινι
Anth. рассерженный на кого-л.
χολλάς, άδος ή Men. = χολάς.
ΧολλεΤδαι αί Холлиды (дем в атт. филе Λεοντίς,
впосл. в Αιαντίς) Arph.
Χολλείδης, стяж. Χολλ^δης, ου ό уроженец или
житель дема Холлиды Arph.
χολο-βάφίνος 2 (ά) [βάπτω] цвета жёлчи Arst.
Χολοζύγης, ου ό Холозиг, «Запряжённая жёлчь»
(по созвучию с Βουζύγης; ирон. прозвище оратора
Демострата) Arph.
γολο-ποίός 2 производящий жёлчь Sext.
χόλος ό 1) редко жёлчь Нот.; 2) жёлчь,
раздражение, злоба Hes., Her., Pind., Trag, etc.: χ. τινός Нот.
раздражение чьё-л. или (тж. χ. τινί НН, Eur.)
раздражение против кого-л.; 3) предмет или причина гнева:
(χέγαν χόλον έγκαλειν τίνος κατά τίνος Soph. гневно
обвинять кого-л. в чём-л.; 4) яд (έχιδναιος χ. Anth.).
χολόω раздражать, озлоблять, сердить (τίνα Нот.,
Hes.; τινά τινι Soph.); med.-pass. раздражаться, сердиться
Нот., Hes., Pind., Trag, etc.: χολωτά επεα Нот. гневные
слова; κεχολώσ&αι ένι φρεσίν, θυμω, κήρι, κήρ или κηρόίΗ