Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
χΐτωνάροον
— 1775 —
χλίδημα
piut.: λάϊνον εσσαι χιτώνα Нот. облечься в каменную
одежду, т. е. быть побитым камнями; 3) броня (χ. χάλ-
-κεος Нот.)' χ. στρεπτός Нот. кольчуга; 4) (в обуви)
передок Xen., Arst.; 5) кожа, оболочка (sc. έχίδνης Eur.;
της καρδίας Arst.); 6) сеть (χιτώνες τριγλοφόροι Anth.);
7) ограда (τειχέων κιθώνες Her.); 8) полотнище: χ.
κόκκινος или φοινικους Plut. (лат. vexillum) ярко-красный
флаг (вывешивался над палаткой римск. полководца,
как сигнал к выступлению или к бою).
χΤτωνάροον (να) τό Men., Anth. demin. κ χιτών.
χΐτώνοον τό Arph., Piat., Piut., Luc. demin. κ χιτών.
χΐτωνίσκος о хитониск, короткий хитон Lys., Arph.,
Xen., Plat., Plitt.
χιών, όνος ή (эп. in arsi перед двумя краткими
гласными тж. I) 1) снег (выпавший или падающий)
Soph., Eur., Arph., Xen.: χ. κατατήκεται Нот. снег тает;
επί χιόνι πεσούση Her. после того как выпал снег;
νιφάδες χιόνος πίπτουσι θαμειαί Нот. снег падает
густыми хлопьями; σφόδρα χ. και αθρόα καταφερομένη
νιφετός ώνόμασται Arst. сильный и густой снег
называется снегопадом; 2) талый снег, снеговая вода Хеп.,
Arst., Anth.: χ. ποτάμια Eur. полые воды.
Χιωνίδης, ου в ν. /. = Χ-ιονίδης.
*χλάδω (только aor. 2 κέχλαδον и part. pf. κεχλα-
δώς) быть переполнённым, клокотать: ήβα κεχλάδοντες
Pind. в полном расцвете юных сил; κεχλαδώς καλλίνικος
Pind. ликующая песнь победы.
χλαϊν«, ион. χλαίνη ή 1) хлена, тёплый верхний
плащ Нот.: ω μήτε χ. μήτε σισύρα συμφέρει погов. Arph.
которому не подходит ни плащ, ни тулуп, т. е. на
которого ничем не угодишь; 2) покрывало, одеяло Нот.,
Soph., Eur., Theoer., Anth.
χλαονοόν τό небольшой или короткий плащ Anth.
χλαίνόω одевать, окутывать, покрывать (δέμας
τινός φάρεϊ Anth.).
χλαίνωμα, ατός τό одежда: χ. λέοντος Anth.
львиная шкура.
χλαμυδη-φόρος 2 одетый в плащ (άνδρες Theoer.).
χλάμύδιο,ν (υ) τό Men. etc. demin. κ χλαμύς.
χλάμδδ-ουργία ή изготовление хламид Xen.
χλάμύς, ύδος (υδ) ή (эол. асе. χλάμυν) 1) хламида
{короткий плащ, преимущ. у всадников) Xen., Arst., Luc.,
Anth.: έκ χλαμύδος Piut. по выходе из возраста эфебов
(так как афинские έφηβοι, будучи привлекаемы к
пограничной военной службе в качестве περίπολοι,
носили такие плащи); της χλαμύδος έθιγε μόνον Piut. он
только что надел хламиду, т. е. стал эфебом; 2) плащ
или мантия (полководцев, царей и героев) Piut., Luc: χ.
αοκκίνη NT багряница.
χλάνίδίΟν τό Her., Soph., Eur., Arph. demin. Κ χλανίς.
χλάνΐδθ-πο&Γα ή изготовление хланид Xen.
χλάνίς, ίδος ή 1) хланида (одежда из тонкой
шерстяной ткани) Her., Dem., Men., Plut.: χ. γαμίκή Arph.
брачная одежда; 2) тонкое покрывало, одеяло (ταις χλα-
νίσι έγκατακλιθηναι Plut.; υπό χλανίδι θάλπεσθαι Anth.).
Ι, χλανοσκίδοον τό Arph. demin. κ χλανίσκιον.
χλανίσκοον τό Arph., Aeschin. demin. κ χλανίς.
*χλαρ6ς 3 предполож. весёлый, шумный: χλαρόν
γελάν Pind. шумно (по друг, слегка) смеяться.
χλευάζω (реже med.) насмехаться, подтрунивать
Arph., Plat., Arst., Dem., Polyb., Plut.: χ. τινά Dem. U τι Plut.
осмеивать кого(что)-л., смеяться над кем (чем)-л.; όνομα
χλευαζόμενον υπό των άκόυόντων Piut. имя, ставшее
посмешищем у тех, кто его слышит.-
χλευάσία ή насмешка, высмеивание Dem., Arst., Luc.
χλευασμός о 1) насмешка, осмеяние Dem., Poiyb.,
Plut.; 2) шутка: χλευασμόν είναι τό ^ρημα ηγούμενος
Piut. полагая, что это шутка.
χλευαστής, ου ό насмешник Arst.
χλεύη ή 1) шутка: χλεύης (= χλεύαις) παρασκώπτειν
ΗΗ отпускать шутки, балагурить; 2)'насмешка,
высмеивание: χλεύην ποιεΐσθαί τίνα Anth. насмехаться над
кем-л.; χλεύης άξιος Luc. достойный осмеяния,
смехотворный.
χληδος О Отбросы, СОр, мусор Aesch., Dem.
χλοαίνω (λΐ и λΐ) (fut. χλιάνώ, aor. έχλίανα и έχ-
λίηνα) нагревать, согреватЪ (εαυτόν Arph.; τον άρτον
Arst.; όργανα πυρός φλογί χλιανοέντα Luc.): έχλιαινόμην
έστώς προς τον ήλιον Arph. я грелся, стоя на солнце;
χλαίνεσθαί τινι Anth. согреваться чем-л.
χλϊάρός 3 тёплый, тепловатый (ύδωρ Her.; άτμίς
Arst.; τά πηγαία των υδάτων Piut.; λουτρά Diod.): τα
χλιαρά κατεσθίειν Arph. есть тёплые кушанья; χ. και ούτε
ζεστός ούτε ψυχρός погов. NT тёплый, ни горячий, ни
холодный, т. е. равнодушный.
Χλιαρός ό Хлиар, «Тёплый» (прежнее название
Ганга) Plut.
χλΐδαίνομαι предаваться наслаждениям, роскошё-
г ствовать (άβρότητι χ. Xen.).
χλΐδάνός 3 любящий наслаждения, сладострастный,
"изнеженный (ήβη Aesch.; εταίρα Eur.; Αλκιβιάδης Piut.).
χλΐδάνό-σφυρος 2 с нежными ножками (κούρα Anacr.).
χλΐδάω 1) быть роскошным: χλιδών πλόκαμος Aesch.
"пышные кудри; χλιδώντα θρέψαι τινά Arph. воспитать
кого-л. в роскоши; 2) быть изнеженным: χλιδώσα μολπή
Pind. страстная или нежная песнь; 3) гордиться,
кичиться (τίνΐ Aesch., Eur. U επί τίνΐ Soph.).
χλιδή ή 1) роскошь, пышность, тж. нега (χ. και
άβρότης Plat.; έν χλιδή τεθραμμένος Xen.): έπί πλείστον
χλιδής άπικέσθαι Her. достигнуть высшей степени
роскоши; ή ύπέρπλουτος χ. Aesch. необычайная пышность;
2) богатство, сокровища: ην είχε χλιδήν Eur. все
драгоценности, какие у неё были; μυρίων πέπλων χ. Eur.
несметное множество роскошных одежд; 3) прелесть,
очарование (παρθένων χλιδαί ευμορφοι Aesch.): καράτομοι χλι-
δαί Soph. срезанные с головы прекрасные кудри; 4)
гордость, кичливость (χλιδή σιγαν Aesch.): δυσπότμου χάριν
χλιδας Soph. из-за пагубной гордыни.
χλίδημα, ατός (ι) τό роскошь, пышность (βάρβαρον
χ. Eur.).