Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
χηνοβοσκός — 1774 — χιλιάρχης
χηνο-βοσκός ό разводящий гусей Diod.
χηνο-βωτία ή разведение гусей Piat.
χην-ώδης ό похожий на гуся, т. е. болтун,
пустомеля (χηνώδεις και άπιστοι Sext.).
χήρα, эп.-ион. χήρη ή (тж. γυνή χ. NT) вдова Нот.,
Soph., Eur., Lys. etc.
χηράμενος Anth. part. aor. 1 κ χαίρω.
χηράμο-δύτης 2 (ö in arsi) забирающийся в
пещеры Anth.
χηράμός ό нора, логово, пещера Нот., Arst., ВаЬг., Plut.
χήρατο эп. (= έχήρατο) 3 л. sing. aor. 1 к χαίρω.
χηρεία ή вдовство Tnuc.
χήρειος 3 овдовевший, осиротевший (λέκτρα Anth.).
χηρεύω 1) быть лишённым, не иметь (νήσος ανδρών
χηρεύει Нот.); 2) быть вдовым, вдоветь (ή γυνή έχή-
ρευε Dem.); 3) быть одиноким: φοίτα χηρεύων Soph. он
бродит одиноко; 4) отнимать, лишать: χηρεύεσθαί τι
Eur. быть лишённым чего-л.
χήρη ή эп.-ион. = χήρα.
Ι χήρος 3 1) опустевший, осиротевший (μέλαθρα
Eur.; δόμος Anth.); 2) лишённый (τίνος Anth.).
II χήρος ό вдовец Arst.
χηρόω 1) делать безлюдным, пустынным (αγυιάς
Нот.): "Αργός ανδρών έχηρώθη Her. Аргос обезлюдел;
2) делать вдовым (γυναίκα Нот.): άλις δε Πριάμου γαΐ'
έχήρωσ' Ελλάδα Eur. довольно создал вдов в Греции
Приамов край; 3) лишать (τινά τίνος Anth.); 4)
оставлять, покидать (άελίου αύγάς Arst); 5) жить во
вдовстве, вдоветь Plut.
χηρωσταί, ών οι посторонние наследователи (пре-
имущ. дальние родственники при отсутствии прямых
наследников) Нот., Hes.
χήσεΐτε дор. in crasi Arph. = και ήσετε (2 л. pl. fut.
κ ΐημι).
χήτεϊ, стяж. χήτεί [dat. κ *τό χήτος недостаток,
отсутствие] praep. cum gen. за недостатком, при
отсутствии (χ. τοιουδ' ανδρός Нот.): χ. λαών нн за
отсутствием людей; χ. οικείων (sc. κόσμων) Piat. за
отсутствием собственных красот.
χήτι Her. = χήτει.
χητοσύνη (υ) ή покинутость, одиночество Anth.
χήφθ-α in crasi Theoer. = και ήφθη (3 л. sing. aor. 1
pass. κ άπτω).
χθ·ά{ΐάλο-πτήτης, ου ad], т низко летающий (ίέ-
ραξ Arst.). .
χθ·άμάλός 3 1) низкий, невысокий (τείχος, εύναί
Нот.): τα χθαμαλά Xen., Plut. низкие места, низменность;
2) низменный (τόποι Arst.; Αίγυπτος Theoer.); 3) низко
(ниже других) расположенный ('Ιθάκη Нот.).
χθ·ές adv. вчера нн, Xen., Piat.: ό χ. Piat., Plut.
вчерашний; χ. (τε) και πρώην Arph., Piat., Diod., Luc. или χ.
και τρίτην ήμέραν Xen. вчера и позавчера.
χθ-εσΐνός 3 Luc. = χθιζός.
χθ-οζά adv. вчера (χ. τε και πρωϊζα Нот.).
χθ-οζΐνός 3 Arph. = χθιζός.
χίΚζόν (τό) adv. Нот., Plut. = χθιζά.
χθ·οζός 3 вчерашний (χρεΐος Нот.; πόνος Her.; άβελ-
τερίαι Plut.): χ. εβη Нот. он вчера ушёл; δσσα χ. ύπέσ-
χετο Нот. то, что он вчера обещал.
χθ·6ν&ος 3 и 2 1) рождённый от богини земли
(Χθων) (Τιτήνες Hes.; δαίμων Aesch.; Έχίων Eur.); 2)
туземный, отечественный, местный ("Αρεος πάγος Soph.;
θεοί Eur. — ср. 4): χθόνιοι Έρεχ^ειδαι Soph. исконные
(для Аттики) Эрехтиды; 3) наземный, сухопутный (sc.
ζώα Eur.); 4) подземный ("Atöa στόμα Pind.; λίμνα Eur.):
οι χθόνιοι (θεοί или δαίμονες) Pind., Trag., Piat. боги
подземного царства; Ζευς χ. Hes. = "Αιδης; ή χθόνια
(sc. θεά) Eur. = Δημήτηρ, у Theoer., Plut. = Εκάτη; χθό-
νιαι θεαί Her. = Δημήτηρ и Περσεφόνη, j/Soph. = 'Ερινύες;
χθονία φάμα Soph. слава, достигающая подземного
царства (χάρις ή χθονία Soph. = θάνατος).
χθ·ονο-στίβής 2 топчущий землю, т. е. земной:
ουράνια τε και χθονοστιβή Soph. (всё) небесное и земное.
χθ*όνο-τρεφής 2 произведённый землёй, земной (έδα-
νόν ή ποτόν Aesch.).
χθ·ών, χθ·ον6ς ή 1) земля, почва (έπί χθονι βαίνειν
Нот.): έπί χθόνα άποβαίνειν έ; ίππων Нот. сойти с
коней на землю, спешиться; χθόνα ταράσσει ν Pind.
ворочать, т. е. обрабатывать землю; χθόνα δύμεναι Нот.,
Hes. погрузиться в землю, т. е. умереть; κατά χθονός
κρύπτειν τινά Soph. хоронить кого-л.; οι ύπό χθονό;
Aesch., Soph. усопшие; κατά χβονός θεαί Aesch. богини
подземного царства; 2) земля, мир (о περί πασαν είλισ-
σόμενος χθόνα Ωκεανός Aesch.; πάντων άριστος άνήρ των
έπί χθονι Soph.); 3) земля, страна, край (χ. Ασία Aesch.;
χ. Κορινθία Soph.): κεκευθέναι πολέμιας υπό χθονός Aesch.
быть погребённым во вражеской стране; ήδε χ. Soph.
эта, т. е. наша страна; 4) город (τήσδε δημοΰχος χθονός
Soph.).
Χθ·ών, Χθ·ονός ή Хтон (богиня земли) (Τιτάνες,
Ουρανού τε και Χθονός τέκνα Aesch.).
χι τό indecl. хи (название буквы χ).
Χία ή (sc. ναυς) хиосский корабль Thuc.
Ι χϊάζω [Χίος] петь на хиосский лад Arph.
Η χιάζω [χι] 1) помечать крестом: δυσι γραμμαΐς
κεχιασμένος Diod. отмеченный двумя крестообразно
расположенными линиями; 2) рит. (см. χιασμός)
располагать хиастически (χιαζομένη.περίοδος).
χιασμός ό [χιάζω II, 2] рит. хиазм
(крестообразное расположение однородных членов во взаимно
связанных предложениях, т. е. 1—4 и 2—3, напр., Т'.зза-
φέρνην μεν πρώτον, έπειτα δε και βασιλέα Thuc).
χίδρα или χϊδρα τά пшеничная каша из недозрелых:
и подсушенных зёрен Arph.
χοδρίας ad], т предполож. недозрелый (πυρός Arph.).
χΐλι- в сложн. словах = χίλιοι.
χίλί-αν8ρος 2 состоящий из тысячи мужей (πόλις Piat.).
χΐλΐ-αρχέω быть хилиархом Luc. или (в Риме)
военным трибуном Plut.
χϊλςάρχης, ου ό Her. = χιλίαρχος.