Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
χάρμα — 1767 — χαυνος
Ι χάρμα, ατός τό [χαίρω] 1) тж. pl. предмет или
причина радости Pind., Trag.: χ. τινι εσεσθαι или
γενέσθαι Нот. стать причиной чьей-л. радости; λυπρά,
χάρματα έχθροις Aesch. несчастья, доставляющие радость
врагам; 2) радость Нот., НН, Hes., Trag., Plut.
II χάρμα ή дор. = χάρμη.
Χαρμάνδη ή Харманда (город на Эвфрате) Xen.
χάρμη, дор. χάρμα ή 1) воинский пыл,
воинственность Нот.; 2) победа (δύο έγένοντο χάρμαι Pind.); 3)
сражение, битва, бой (προκαλεϊσ&αι χάρμη Нот.).
Χαρμίδας 6 Хармид (грек, философ, основатель,
вместе с Филоном Ларисским, «четвёртой» Академии
11—1 вв. до Η. Э.) Sext.
Χαρμίδης, ου ό Хармид (сын Главкона, дядя
Платона по материнской линии, павший в бою против
Трасибула в 404 г. до н. э.\ его именем назван диалог
Платона «о благоразумии») Xen., Piat.
χαρμονή ή [χαίρω] тж. pl. радость, блаженство
Soph., Eur., Xen., Plat., Plut.
χαρμόσυνα τά (sc. ιερά) праздник радости Plut.
χαρμόσυνη (υ) ή Plut. = χαρμονή.
χαρμόσυνος 3 радостный: χαρμόσυνον ποιέειν τι Her.
радостно справлять что-л. — См. тж. χαρμόσυνα.
χαρμό-φρων 2, gen. όνος радостный, ликующий
(эпитет Гермеса) НН.
χάρο-ποίός 2 радующий, радостный (θυσία Eur.).
χάρ-οπός 3 1) со сверкающими глазами (λέοντες
Нот., нн, Hes.; κύνες нн; θήρες Soph.; πίθηκοι Arph.; δφι-
ες Anth.); 2) светло-голубой (όμματα Άθάνας Theoer.;
χρόα Plut.; πέλαγος Anth.).
Χάροπος (α) о Хароп (царь о-ва Σύμη, отец Ни-
рея) Нот.
χάροπότης, ητος ή голубизна (αιθέριος, ομμάτων
Plut).
Χαρράν ή indecl. Харран (город в Месопотамии) NT.
χαρτάροον (τα) τό бумажка, маленькая рукопись Anth.
χάρτη ή Plut. = χάρτης.
χάρτης, ου о хартия, лист бумаги (из папируса)
Plut., Anth.: δια χάρτου και μέλανος NT чернилами на
бумаге.
χαρτίον τό Plut., Diog. l. = χαρτάριον.
χαρτός 3 [adj. verb. κ χαίρω] приятный, радостный,
желанный Soph., Eur., Plat., Sext., Anth.
χάρυβδις, εως (α) ή водоворот, пучина Eur.
Χάρυβδις, εως, ион. сод ή Харибда (опасный
водоворот в Мессинском проливе Thuc, Eur., олицетворён-
ный в виде чудовища Нош.): χ. αρπαγής Arph. пучина
хищности (о расхитителе общественных средств).
χαρώ 1. aor. 2 conjet. к χαίρω; 2. nt fut. κ χαίρω.
χάρων, ωνος (α) adj. Aesch. = χαροπός.
Χάρων, ωνος, реже οντος (α) ό Харон (1. сын
Эреба, лодочник царства теней, перевозивший души
усопших через подземные реки Eur.; 2. знатный фива-
нец, в доме которого скрывался Пелопид перед
восстанием против Спартанцев в 379 г. до н. э. Xen.).
Χαρώνδας, ου или α ό Харонд (катанский
законодатель V в. до н. Э.) Plat., Arst.
Χαρώνεοος 2 харонов: Χαρώνεια βάραθρα Diog. l. Xa-
роновы пропасти (глубокие, наполненные ядовитыми
испарениями пещеры, которые считались входами
в подземное царство).
Χάρωνΐται (νϊ) οι харониты (лат. senatores orcini;
прозвище сенаторов, получивших это звание после
смерти Цезаря и на основании якоби оставленного
им завещания) Plut.
χασκάζω [frequ. к χάσκω] жадно высматривать,
разглядывать (τινά Arph.).
χάσκω (praes. Anth.; impf, как у χαίνω) широко
разевать рот: άλλοσε χ. Arph. зевать по сторонам; χ. προς
τίνα Anacr. жадно разглядывать или высматривать
кого-л. — См. тж. χαίνω.
χάσμα, ατός τό [χαίνω] 1) яма, пропасть, расселина
(Ταρτάρου χάσματα Eur.; γης Her.); 2) зияющая бездна: χ.
πελάγεος Her. морская пучина; χ. ουρανού Plat. небесная
высь; 3) зев, пасть (θηρός Eur.; Σκύλλης χάσματα Anth.):
χ. οδόντων Anacr. зубастая пасть.
γασμάομαι, ион. χασμέομαι разевать рот, стоять
с разинутым ртом Arph., Plat., Arst.: χ. εις τι Theoer.
разинув рот глядеть на что-л.
χασμάτίας, ου adj. т вызывающий в почве
трещины (σεισμός Arst., Diog. L.).
χασμάω Arph. = χασμ.άομ.αι.
χασμέομαί ион. = χασμάομαι.
χάσμη ή зевота (ύπνος τε και χ. Plat.; το έξιδν
πνεύμα έν τη χάσμ,η Arst.; χάσμα'ι ύπνώδεις Plut.).
χάσμημα, ατός τό разинутая пасть Arph.
χασμώδες τό состояние зевоты, сонливость, вялость
Plut.
χασμ-ώδης 2 постоянно зевающий, сонливый, вялый
Diog. L.
χάτέω (только praes.) хотеть, желать (ποιειν τι
Нот.): χ. τίνος Нот., Anth. нуждаться в ком-л.
χατίζω (только praes.) 1) иметь надобность,
нуждаться (τινός Нот., Pind., Eur.): ου τι διζήμενος ουδέ χα-*
τίζων Нот. не ища чего-л. и не нуждаясь (в нём); χα-
τίζων Hes. нуждающийся, бедный; 2) не иметь: εργοιο
χατίζων Hes. сидя без дела, бездействуя.
χαυλιόδους 2, gen. οδόντος Arst. =χαυλιόδων Ι.
Ι χαυλι-όδων, οδόντος adj. 1) с выдающимися
клыками или бивнями (κάπρος Hes.; τό των ύών γένος Arst.);
2) выступающий вперёд, выдающийся (οδόντες Her.,
Arst).
II χαυλιέδων, οδόντος ό длинный клык, бивень
Her., Arst.
χαυνον τό рыхлое вещество Diod.
χαυνο-πολίτης, ου ό политический ротозей Arph.
χαυνό-πρωκτος 2 hianti podice, т. е. предающийся
противоестественному разврату Arph.
χαδνος 3 и 2 1) рыхлый, пористый, губчатый (χιών
Arst.): συστροφή χαυνη Plat. редкая (неплотная) пряжа;