Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
φώς
— 1758 —
χαίρω
φώς, φωτός ό только поэт. 1) муж, мужчина, тж.
человек Нот., Trag., Arph.: φωτών γένος Aesch. род
человеческий; φώτες ΑΊγεΐδαι Pind. потомки Эгея; δό'
οίκτρώ φώτε Eur. два несчастных человека (Менелай и
Елена); 2) собир, войско (ό λεύκασπις φ. Soph.).
φφς, φψδός ή стяж. = φωίς.
φώσί(ν) 3 л. pl. praes. conjct. κ φημί.
φώσσων, υ. Ι. φώσων, ωνος ό парусина.
φωσσώνιον, ν. Ι. φωσώνιον τό [demin. κ φώσσων]
полотенце Luc.
φωστήρ, ЧР°5 ° небесное светило Anth.; перен.
светило, светоч (λόγων και των νόμων Anth.).
φωσφόρεια τά (sc. ιερά) празднество с факелами Piut.
Ι φωσ-φόρος 2 светоносный, лучезарный, сияющий
("Εως Eur.; αστήρ Arph., Piut.).
■ II φωσφόρος ό (лат. lucifer) утренняя звезда, т. е.
планета Венера Piat.
Χ, χ (το χι) хи (22-я буква греч. алфавита)'.
χ' = 600, д = 600 000.
χ* in elisione (перед придыханием) = κε.
χά (α) = και ά (дор. = και ή).
Χάα (χά) ή ν. Ι. = Φειά.
Χαβρέας, ου ό Хабрий (афинский полководец, пал
при осаде о-ва Хиос в 357 г. до н. э.) Xen., Dem.
χαδέειν эп. inf. aor. к χανδάνο).
χάδον эп. aor. 2 κ χανδάνω.
χάζομαο = χάζω.
χάζω 1) (эп. act. только aor. 2 κέκαδον и эп. fut. κε-
καδήσω) отстранять (от чего-л.), лишать (θυμού και
ψυχής τίνα Нот.); 2) med. (fut. χάσομαι—эп. χάσσομαι,
aor. 1 έχάσάμην — эп. χασσάμην, эп. 3 λ. ρl. aor. 2 κε-
κάδοντο) отступать, отходить (άψ, όπίσσω Нот.): χ. τίνος
Нот. отходить от чего-л.; χ. έκ βελέων Нот. бежать от
стрел; χ. μάχης Нот. уклоняться от боя; χ. υπ' εγχεος
Нот. отступать перед копьём противника.
χαίνω (aor. 2 εχανον, ρ/. 2 κέχηνα) 1) раскрываться,
разверзаться (ως κέ οί γαΤα χάνοι! Нот.): τό κεχηνός
του πίθου Luc. зияющее отверстие бочки; τό κεχηνός
του ρυθμού Luc. пробел в стихотворном размере; 2)
разевать рот или пасть Нот.: δτε δη κεχήνη προσδοκών
τον Αίσχύλον Arph. когда я с разинутым ртом ждал
(представления) Эсхила; νεοσσοί κεχηνότες προς τι Piut.
птенцы, протягивающие разинутые клювы к чему-л.;
3) изрыгать, произносить (δεινά ρήματα Soph.).
χάϊος 3 (ά) лак. хороший, славный, благородный
Arph.
χαΐρε imper. κ χαίρω.
χαίρε-κακία ή недоброжелательство, злорадство
(Arst. — υ. Ι. κ έπιχαιρεκακία).
Φωσφόρος ή (sc. θεά) Артемида Светоносная Arph
φωσω- ν. ί. = φωσσω-,
φωτ-άγωγός ή (sc. θύρα или θυρίς) окно (άπορριψαί
τι δια της φωταγωγού Luc).
φωτεινός 3 1) лучезарный, сияющий (ήλιος Xen.);
2) ясный (λόγος Piut.).
φώτιγξ, ιγγος ή фотинга (род флейты) Piut.
φωτίζω [φώς] 1) освещать, озарять (τι Diod., Piat., Luc);
2) объявлять (τήν αΐρεσιν Poiyb.):' γράμματα έαλωκότα
και πεφωτισμένα Poiyb. перехваченные и
перлюстрированные письма; 3) просвещать (τινά NT).
φωτισμός ό свет, сияние Piut., sext., nt.
φωτο-ειδής 2 похожий на сияние, светящийся
(πνεύμα Piut.; όψΐς Sext.).
Ι φωτός gen. sing, κ φώς.
II φωτός gen. sing, κ φώς.
φώϋξ ό Arst. ν. ί. — πώϋζ.
χαίρεσκον эп. impf. iter. κ χαίρω.
χαιρετίζω почтительно приветствовать,
свидетельствовать своё почтение Diog. L.
χαιρετισμός ό обращение с приветствием Poiyb., Anth.
χαίρηδών, όνος ή шутл. (по созвучию с άλγηδών)
радость Arph.
Χαιρήμων, Ονος ό Херемон (1. афинский
драматург-трагик 1-й половины IV в. до н. э. Arst.; 2. родом
из Александрии, философ-стоик, историк и
грамматик, учитель Нерона) Anth.
χαίρην эол. sappho, Theoer. inf. κ χαίρω.
Χαιριδεύς, έως aij. т херидов: Χαιριδής βομβαύλιοι
Arph. херидовы дудари, т. е. такие же плохие, как сам *
Херид.
Χαϊρίς, ιδος ό Херид (фиванский музыкант,
вошедший в поговорку своей неумелой игрой) Arph.
χαίρομαι Arph. ирон. med. (вместо act.) к χαίρω
(β устах перса, по созвучию с ήδομαι).
χαιρον τό радость Piat., Piut.
χαίρω тж. med. (fut. χαιρήσω — эп. κεχαρήσω и κε-
χαρήσομαι, aor. 2 έχάρην с а — эп. χάρην, κεχαρόμην и
(έ)χηράμην, pf'. = praes. κεχάρηκα— реже κεχάρημαι
α κέχαρμαι, ppf. έκεχαρήμην) 1) радоваться (χ. &υμώ
или έν θυμώ, тж. φρένα, φρεσίν или νόω Нот.): πολλά
χ. μ' είπας Soph. твои слова радуют меня; χ. εν и έπί
τινι и χ. τι Eur. радоваться чему-л.; χ. έπί τινι κακώς
πράσσοντι Eur. радоваться чьему-л. несчастью; έπαινου-
μενοι μάλλον ή τοΓς άλλοις άπασι χαίρετε Хеп. похвалам
вы радуетесь больше, чем всему остальному; ό δ' έδέ-
ςατο χαίρων παΐδα φίλην Нот. он радостно принял
милую дочь; έπαιώνιζον κεχαρηκότες Her. на радостях они
запели пэан; 2) наслаждаться, находить удовольствие,
х