Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Φυλείδης
- 1752 —
φυλοβασιλεύς
ραν) φ. Her. .охранять свою страну; φυλάσσετον ούτος σε
και σι) τόνδε Soph. берегите оба друг друга; 2) тж. med.
нести охрану, быть на страже (в карауле), стоять на
часах (Xen., Plut.; φ. и φυλάσσεσθαι νύκτα Нот.): φ. πάν-
νυχον Нот. быть на страже всю ночь; φύλακας φ. Xen.
нести караульную службу; κατά διαδοχής φ. Thuc.
посменно нести охрану; 3) тж. med. сохранять,
удерживать (τη μνήμη τα λεχθέντα Piat.; αιδώ και φιλότητά
τίνος φ. Нот/, ό φθόνος φυλάσσεται παρά τινι Soph.): φρεσι
σησι φύλαξαι ΗΗ сохрани (это) в своей памяти; τα λε-
λεγμένα άρρητ' εγώ σοι κάτελη φυλάξομαι Soph, слова
твои я сохраню в себе несказанными и неоконченными,
т. е. предам их забвению; 4) (свято) хранить,
соблюдать, исполнять (δρκια Нот.; νόμον Soph., Piat.; τάς σπον-
δάς Plut.; σιγήν φ. Eur.): εν μόνον φ. Piat. соблюдать одно
лишь условие; 5) приберегать, припасать,
предназначать (το μέρος τοις θεοΐς Xen.; τιμωρίαν τινί φυλάξαι
Dem,)*, τοις άξίοις σπουδής φυλάξαι εαυτόν Plut.
предназначить себя для серьёзных дел; 6) предохранять,
обеспечивать, ограждать (τινά από τίνος Xen.): φυλάττεσθαι
τίνα (τι) Aesch. и τίνος Aeschin. остерегаться (избегать)
кого (чего)-л.; εύ φ. κλήθροισι πύλας Eur. хорошо
запереть ворота на замки; πεφυλαγμένον είναι Нот.
беречься, быть осторожным; ταΰτα προ πολλού έφυλάξαντο Her.
они давно уже остерегались этого; φυλάττου δπως μή
ποίησης τι Xen. берегись, как бы тебе не сделать чего-л.;
φύλαξαι μή θράσος τέκη φόβον Aesch. смотри, как бы
отвага не-породила страх, т. е. не привела бы к беде;
7) подстерегать,; следить, выслеживать, выжидать (νό-
στον Нот.; τους πολεμίους Хеп.): δείλην όψίην γινομένην
της ήμερης φυλάξαντες Her. дождавшись заката; φυλά-
ξασα τον Ξέρζεα δεΐπνον προτιθέμενον Her. выждав
устроенного Ксерксом, пира; φ. τον χειμώνα Dem.
дожидаться наступления зимы; 8) держать под стражей
(τινά έν πέδαις Plut.).
Φΰλείδης,.εω и äo о Филид, сын Филея, т. е.
Метет (Μέγης) Нот. .
φϋλετεύω принимать в состав филы (ξένους και
μετοίκους Arst.).
φϋλέτης, öd ό филет, сочлен, по филе, т. е..
сородич или земляк Arph., Piat.
φυλετικός 3 касающийся (данной) филы: αϊ φυλετι-
κα'ι δίκαι Piat. юрисдикция фил; αϊ φυλετικαί φιλίαι
Arst. дружба между сочленами филы.
φΰλετοκώς как подобает членам филы или в
соответствии с обычаями (своей) филы Arst»
Φϋλεύς, έως, эп. έος, дор. ήος ό Филей (сын Авгия,
Отец Мегета) Нот., Eur.',' Theoer.
φυλή ή 1) фила (вначале—родовая, впосл. —
территориально-политическая община: в.Аттике их
было 4, после реформы Клисфена в 510 г. до н. э. —10:
Έρεχθηις, Αίγηΐς, Πανδιονίς, Αεοντίς, Ακαμαντίς,
Οίνηί'ς, Κεκροπίς, Ίπποθωντίς, Αίαντίς и Άντιοχίς,
впосл.—12; в Спарте —3; у персов—12; родовые филы —
φυλαί γενικαί— делились на φρατρίαι,
территориальные — φυλαί τοπίκαί — на δήμοι) Her., Xen., Piat., Arst.r
2) фила (один из 10 войсковых — пеших или конных —
отрядов или корпусов, выставлявшихся каждой атт,
территориальной филой): φ. πολιτών Thuc. или φ.
πεζών Xen. пешая фила; φ. οπλιτών Thuc.
тяжеловооружённая фила; 3) разряд, категория: διακρίνειν τι κατά
φυλάς Xen. разбить что-л. на категории; 4) (у римлян;
лат. tribus) триба Plut.
- Φυλή ή-Фила (дем в атт. филе Οίνηίς) Arph., Xen.,
Dem.
φολίη ή дикая маслина, по друг крушина Нот.
φυλλάς, άδος ή 1) листья, листва Her.: φ. κατακαρ-
φομένη Aesch. засохшая листва; 2) подстилка (ложе) из
листьев Soph.; 3) ветвь с листьями Eur., Arph.: κλισίαι
έκ φυλλάδος Diod. шалаши из ветвей; 4) роща (φ. μυριό-
καρπος Soph.; φ. Παρνασία Eur.).
φυλλεΐα τά кухонная зелень, салат Arph.
Φυλλεύς, έος и έος 6 уроженец или житель
города Φύλλος Anth.
φύλλίνος 3 сделанный из листьев (τοίχος Theoer.;
στέφανος Luc).
Φυλλίς, £8ος ή Филлида (область во Фракии) Her.
φυλλο-βολέω сбрасывать листья (ρόδα φυλλοβολευν-,
τα Anth.): τών -φυτών τά μεν άείφυλλα, τά δε φυλλοβολεί
Arst. одни из растений всегда покрыты листвой, другие
же (периодически) сбрасывают её; λεύκης φυλλοβόλου-
σης Arph. когда серебристый тополь роняет свою листву
(ν. Ι. φυλλοκομούσης = φυλλοκόμου).
- φυλλό-κομος 2 покрытый листьями,
густолиственный (σμϊλας Arph.).
φύλλον τό 1) лист, собир. листья, листва Нот., Hes.,
Her., Trag, etc.; 2) венок из лавровых листьев, награда
(φ. αοιδών Pind.); 3) лепесток (sc. του ρόδου Her.; ύα/ίν-
θινα φύλλα Theoer.); 4) целебное растение, зелье (τάν
αίμάδα ήπίοισι φυλλοις κατευνάζειν Soph.).
φυλλο-ρροέω 1) сбрасывать листву (άμπελος φυλ-
λορροουσα Xen.): εί φυλλορροεΐ Arst.· когда происходит
листопад;, φυτά φυλλορροουντα Piat. растения,
сбрасывающие (на зиму) свои листья; 2) насмешл. (о трусах)
ронять, бросать (ασπίδας Arph.).
Φύλλος ή Филлос (город в Фессалиотиде —
Фессалия) Anth.
φυλλο-στρώς, ώτος и φυλλόστρωτος 2 устланный
(покрытый) листьями (χαμεύνη Eur;; πέδον Theoer.).
φυλλο-φόρος 2 доел, приносящий лавровые листья,
перен. венчающий лавром (αγώνες Pind.).
φυλλο-χοέω сбрасывать листья Plut.: δένδρα αύαλέαν
φυλλοχόευντα κόμην Anth. деревья, роняющие сухую
листву.
φυλλο-χόος 2 сбрасывающий листья: φυλλοχόοι
μήνες Plut. месяцы листопада.
. φύλλωμα, ατός τό листва: έλαιαι πυκναι τοις φυλ-
λώμασι Diod. масличные деревья с густой листвой.
φϋλο-βασολεύς, έως ό филобасилевс (избиравшийся
каждой из четырёх афинских фил для совершения