Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
φράν
— 1745 —
φρενετκτμός
(τίνα или τι Нот.): τον φράσατο προσιόντα Нот.
(Одиссей) заметил приближающегося человека; 8) med.
внимательно осматриваться, остерегаться (φράσσασθαι λό-
χον Her.)'· φράζου μη πόρσω φωνεΐν Soph. смотри, ни
слова больше; φράσσαι τινά, μη σε δολώση Arph. берегись,
как бы кто-л. тебя не перехитрил; 9) med. думать,
размышлять: φράζεσθαί τι θυμω или ένί φρεσί Нот.
обдумывать что-л. про себя; άμφις φράζεσθαι Нот.
расходиться в мнениях; 10) med. замышлять, задумывать (κακά
τινι, τινι ολεθρον Нот.); φράσσασθαι ήρίον τινί Нот.
задумать (воздвигнуть), гробницу кому-л.
- φράν (α) ή дор. Pind. = φρήν.
φράξαο imper. aor. 1 med. κ φράσσω (ν. Ι. —per meta-
thesin— φάρξαΐ, Aesch., Septem 63). .
φράξο) fut. κ φράσσω.
Φραόρτης, ου о Фраорт (1. мидянин, отец
лидийского царя Деиока Her., Plut.; 2. сын Деиока, 2-ой царь
Мидии, приблиз. с 656 г. по 634 г. до н. э. Her., Plut.).
φράσδω дор. Theoer. = φράζω.
φράσίν дор. Pind. dat. pl. κ φρήν.
φράσις, εως (ά) ή способ выражения, слог, стиль
Arst.: ή όξύτης της φράσεως Plut. яркость слога.
Ι φράσσομαο эп. fut. med. κ φράζω.
II φράσσομαι med.-pass. κ φράσσω.
φράσσω, атт. φράττω (pass.: aor. 1 έφράχθην, pf.
πέφραγμαι) тж. med. 1) огораживать, укреплять (φρά-
ξασθαι την άκρόπολιν θύρησί τε και ζύλοισι, φράζασθαι
το τείχος Her.): προσφέρεσ&αι προς πεφραγμένους Her,
наступать на укрепившихся (противников); 2)
возводить укрепления: ως άμεινον φραζαμένων αυτών ύπο
νύκτα Thuc. так как за ночь они улучшили свои
укрепления; 3) прикрывать, защищать (φ. επάλξεις ρινοΐσι
βοών Нот.): φραχθέντες σάκεσιν Нот. или άσπίσιν πε-
φραγμένοι Eur. прикрытые щитами; δέμας δπλοισιν φρά-
ξαντες Aesch. вооружённые с головы до ног; φράξασθαι
νήας ερκεϊ χαλκείω Нот. прикрыть корабли медной
стеной, т. е. стать вокруг кораблей для их обороны;
4) снабжать гарнизоном: φράξασθαι πύλας προστάταις
Aesch. расставить гарнизон у ворот; 5) заграждать,
перегораживать, блокировать (την όδόν Her.; τους εσπλους
Thuc): ό άγκών του Νείλου φρασσόμενος Her.
преграждённая плотиной излучина Нила; φράξαι τα περί Θερμοπύλας
στενά Plut. отрезать (занять войсками) Фермопильские
теснины; πλευμων ύπο ρευμάτων φραχτείς Piat. лёгкое,
заложенное (наполненное) слизью; oi πεφραγμένοι
πόροι Arst. закупоренные каналы; 6) смыкать (δόρυ δουρί,
σάκος σάκει Нот.; τα γέρρα Her.); 7) расставлять (άρκύσ-
τατά τινι, πάγας Aesch.); 8) наполнять (χειρά τινι Pind.).
φραστήρ, ί}ρος ο 1) дающий указания, указчик Хеп.,
Plut.: φ. οδών хеп. провожатый, проводник; 2) (sc. οδούς)
зуб (по которому определяется возраст Arph., см. φρά-
τηρ).
φραστοκόν τό умение говорить Plut.
φραστικός 3 1) указывающий, объясняющий,
обозначающий (λόγος φωνή φραστική εκάστου τών δντων, sc.
,έστίν .Piat.); 2) умеющий говорить, легко
изъясняющийся (άνήρ Plut.), — См. тж. φραστικόν.
φράστωρ, ορός ο Aesch. = φραστήρ..
Φρ^ταγούνη ή Фратагуна (жена царя Дария,
сына tucmacna) Her.
. φράτηρ, ερος (α) ό (dat. pl. φράτερσι) (со)член
фратрии Aesch., Arph., Piat., isae.\ Ιπτέτης ων ουκ εφυσε φρά-
τερας Arph. (щутл. намёк на φραστήρ 2) в семилетнем
возрасте у него ещё не было сочленов по фратрии
(достигший этого возраста ребёнок вносился в списки
фратрии).
φρατοροκός 3 фратрийный (γραμματειον Dem.).
*φράτρα и φρήτρη ή эп.-ион. — φρατρία.
φρατρία, эп.-ион. *φράτρα (ατ) и φρήτρη ή 1)
фратрия, колено: κατά φρήτρας Нот. по фратриям (в
Афинах, согласно конституции Солона, каждая из
четырёх φυλαι делилась на 3 φρατρίαι, а каждая из
фратрий—на 30 γένη) Piat., Isoer., Aeschin., Arst.; 2) (в Риме,
лат. curia) курия Plut.
φρατρίάζω быть сочленом фратрии, принадлежать
к той же фратрии (μετά τίνος Dem.).
φρατρί-αρχος ό фратриарх, глава фратрии Dem.
φρατρίζω ίγ8/=φρατριάζω.
φράτροος 3 (α) фратрийный, покровительствующий
, фратрии (Ζευς рш., Dem.).
φράττω. атт. = φράσσω.
φράτωρ, Ορος (α) ό Lys., Arph., Dem., Arst. = φράτηρ.
φρε-άντλης, ου ό [φρέαρ] водочерпатель (прозвище,
данное философу стоической .школы Клеанфу —
Κλεάνθης — как по созвучию, так и потому, что
пропитание он добывал себе черпанием воды из колрдцев) Diog. L.
φρέάρ, άτος и ατός, эп. φρείαρ, άτος τό 1).колодец
Ι (κρήναι και φρείατα Ηοπι,):.έν φρέατι σονέχεσθαι Piat. по-.
Ι пасть в колодец, т. е. оказаться в трудном положении;
ι την περί τό φ, δρχησιν όρχεΐσθαι Plut. пля:ать вокруг
колодца, т. е. подвергать себя опасности; 2) бассейн;
цистерна 4(το φ. ελαίου μ,εστόν Arph.).
Φρεάρρεος ό житель или уроженец дема фреарры
Dem.
Φρέαρροο οί Фреарры (дем s атт. филе Αεοντίς) Plub
φρεατία ή (искусственный) водоём,.канал ила канава
Хеп., Polyb.
φρεατιαΐος 3 колодезный (ύδατα Piut.).
Φρεαττύς и Φρεαττώ, ους ή Фреатто (местность
ι близ Пирея, на берегу моря', если осуждённый на,из*
гнание обвинялся в каком-л.. новом преступлении, он
мог подплыть к этому месту берега и защищаться
I с борта корабля перед судом — το έν Φρε,αττοι δικαστή-
ριον Dem.,. Arst. — который заседал на берегу).
φρειαρ, άτος τό эп. == φρέαρ.
- φρεν- в сложн. словах == φρήν.
φρενάπάτάω вводить в заблуждение, обольщать NT·
φρεν-άπάτης, ου ό.обманщик, обольститель NT.
φρενετίζο) Piut. = φρενιτιάω.
φρενετισμός ό Piut. == φρενΐτις.
ПО Древнегреч.-русский словарь