Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
μορίη
— 11
10 —
Μόσχος
II μορίη (ΐ) ή ион. = *μορία.
μόρΐμος 2 Нот., Pind., Aesch. ·= μόρσίμος.
μόριον τό 1) частица, кусок, часть: τρία μόρια (sc.
της γης) Her. три части света; το προς τον Τυρσηνικόν
πόντον μ. Thuc обращенная к Тирренскому морю часть
(Сицилии); έν βραχεΤ μορίω Thuc в течение короткого
времени; 2) составная часть, элемент (sc. του είδους
Arst.): κατά μ. Arst. частично ила по частям, порознь;
3) анат. член тела, орган: περί ζώων μορίων Arst. (наука)
о частях тела (т. е. анатомия) животных; 4) тж. pl.
■половой орган (γόνιμον piut.; γυναικειον Luc); 5) (со)член
{sc. της βουλής Arst.); 6) грам. частица ала приставка.
μόροος 3 Anth. = μόρσιμος.
Μάριος ό [μορία Ι] Морий, «Покровитель священных
маслин» (эпатет Зевса) Soph.
μορμολυκεΐον α μορμοΧύκειον τό пугало,
страшилище (τινι Arph.; μη δεδιέναι τον θάνατον ώσπερ μορμο-
λύκεια Piat.; γιγάντειόν τι Luc).
μορμολύττομαί ' 1) бояться (οι μορμολυττόμενοι
τον θάνατον Piat.); 2) пугать, устрашать (τίνα Arph.);
3) отпугивать (τίνα από τίνος Xen.).
μορμορ-ωπός 2 доел, страшный на вид, перен.
наводящий ужас (ρήματα Arph.).
μορμύρος (υ) ό рыба мормир (Pagellas mormo) Arst.,
Anth.
μορμύρω (ö) клокотать, шуметь: ποταμός άφρω μορ-
μύρων Нот. шумно пенящаяся река.
μορμώ, ους ή пугало, страшилище, бука Theoer.,
Luc: μ. του θράσους! Arph. ах, какая наглость!
μορμών, όνος α ώνος ή Arph., Xen. = μορμώ.
μορόεις, όεσσα, όεν [μορέω] искусно сделанный, по
друг, [μόρον] похожий на тутовую ягоду (έρματα Нот.).
μόρον τό тутовая ягода (чёрная) Aesch., Soph.
μόρος ό 1) участь, жребий, судьба (преамущ.
несчастная): υπέρ μόρον Нот. судьбе вопреки; 2) кончина,
смерть (преамущ. насильственная) (θάνατος τε μ. Нот.):
σωτήρ ή μ.; Aesch. спасение или смерть?; αιτία τώνδε
αάκείνων μόρων Soph. причина этой и той (т. е. Эври-
дики и Гемона) гибели.
Μόρος ό Мор (сын Ноци) Hes.
μόρσΐμον τό судьба, рок Pind.
μόρσΐμος 3, реже 2 1) предназначенный судьбой,
доставшийся в удел: ός μ. ελθοι Нот. кто предназначен
роком; μόρσΐμον είναι τη Βαβυλώνι άλίσκεσθαι Her.
(казалось), что Вавилону суждено быть взятым; 2)
обречённый на смерть, подверженный смерти: ού μ. Нот.
не подвластный смерти; 3) смертный, роковой (ήμαρ
Нот.; αιών Pind.).
μορύσσω делать чёрным, покрывать сажей, копотью
(μεμορυγμένος ала μεμορυχμένος καπνω Нот.).
μορφά ή дор. = μορφή.
μορφάεος, άεσσα, αεν дор. = μορφήεις.
μορφάζω делать разные телодвижения,
жестикулировать (ώσπερ ή αύλητρίς Xen.).
μορφάω изображать, представлять Anth.
μορφή, дор. μορφά ή 1) вид, образ, тж. форма ала
очертания (μορφήν επεσι στέφε,ιν Нот.; μορφαι θεών Xen.;
μ. σώματος Piat.): μορφής μέτρα Eur. вид и рост; πολλών
ονομάτων μ. μία Aesch. один образ со многими именами;
αντί φιλτάτης μορφής σποδός τε και σκιά Soph. вместо
дорогих черт — пепел и тень; 2) внешность, видимость
(άλλάττειν τό αύτου είδος είςπολλάς μορφάς Piat.); 3)
красивая внешность, красота: ερις μορφας Eur. спор о
красоте (между тремя богинями); 4) филос. форма (γίγ-
νεται παν εκ τε του υποκειμένου και της μορφής Arst.).
μορφήεος, ήεσσα, ψν9 dop μορφάεις, άεσσα, άεν
(α) 1) сделанный, изготовленный (λίθου Anth.); 2)
красивый, прекрасный Pind.
μόρφνος 3 с тёмным оперением, тёмный (α'ιετός Нот.,
Hes.; γένος άετου Arst.).
μορφο-εοδής 2 имеющий (определённую) форму
(μέλη και άρθρα Piut.).
μορφο-φάνής 2 являющийся в определённой форме,
имеющий ясные очертания (τύποι Anth.).
μορφόω 1) придавать форму, формировать,
создавать (δέμας Anth.); 2) изображать, ваять (τον άσώματον
Anth.); pass. формироваться, создаваться (εν τινι NT).
μόρφωμα, ατός τό тж. pl. вид, образ ила форма
(κύκνου Eur.): ονείρων μορφώματα Aesch. сонные видения.
μόρφωσις, εως ή 1) образ, образец (της γνώσεως
NT); 2) вид, видимость (ευσέβειας NT).
μορφώτρία ή изменяющая форму: ή συών μ. Κίρκη
Eur. Кирка, превращающая (людей) в свиней.
μόσσυν или μόσσυς, ϋνος о (pl. μόσσυνες или μόσ-
συνοι) деревянная постройка, деревянная башня Xen.
Μοσσύν-otxot οι моссинэки, «обитатели деревянных
хижин» (племя в Понте) Her.
Ι *μόσσυνος о (только pl. μόσσυνοι) = μόσσυν.
II μόσσϋνος gen. κ μόσσυν или μόσσυς.
μόσσυς, ϋνος ό = μόσσυν.
μοσυ- ν. Ι. — μοσσυ-.
μόσχεια τά (sc. κρέα) телятина Anth.
μόσχείον τό (sc. δέρμα) телячья шкура или кожа
Xen.
μόσχειος 2 телячий (κρέα xen.; δέρμα Poiyb.).
μοσχεύω доел, пересаживать, перен. насаждать,
выращивать (τους τοιούτους έν τούτοις Dem.).
μοσχίδίον (ΐδ) τό отводок, молодой побег (μοσχίδια
συκίδων Arph.).
γ,ονγίοΊ τό молодой телёнок, телёночек Theoer.
μόσχιος 3 Eur. =μόσχειος.
Μόσχο: οι мосхи (племя в южн. Колхиде) Her.
μοσχο-ποοέω делать (золотого) тельца ντ.
Ι μόσχος ό 1) отпрыск, побег, ветка (μόσχοι λύγοι
Нот.); 2) бычок, телёнок Her. etc.; 3) молодой лев,
львёнок Eur.; 4) отрок, юноша Eur.; 5) (о пчёлах) молодое
поколение, молодь (μέλι κάλλιον γίνεται έκ μόσχου Arst.).
II μόσχος ή 1) тёлка или молодая корова (μόσχους
άμέλγειν Eur.); 2) девочка, молодая девушка Eur.
Μόσχος ό Мосх (1. родом из Сиракуз, грамматик