Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Φίξ
— 1737 —
φλεγυρ$£ '
Φίξ, Φίκος ή беот. Hes. = Σφίγξ.
φιτχαλείς, έων οι (лат. fetiales) фециалы
(жреческая коллегия, ведавшая в древнем Риме вопросами
внешних сношений) Piut.
φοτρός ό 1) бревно, чурбан, полено Нот.; 2) ствол Arst.
φϊτδ τό Arph. = φίτυμα.
φίτϋμα, ατός (ί) τό доел, побег, отпрыск, перен.
ДИТЯ Aesch., Plut.
φίτδ-ποίμην, ενός adj. т ухаживающий за
растениями: άνήρ φ. Aesch «садовник.
φιτύω доел, сажать, сеять, перен. производить на
свет, рождать (γένος νέον Aesch.; τέκνα Soph.; παΐδα Piat.);
med. рожать (υίόν τινι Hes.).
Φλά ή Фла (острое на Тритонидском оз. β Ливии)
Her.
φλάζω (только aor. 2) разрываться с шумом:
υφασμάτων λακ ί δες εφλαδον Aesch. ткани со стоном
разорвались в лохмотья.
φλά μεν и φλάμιν, όνος о Piut. = лат. flamen.
φλαμινίκα ή Piut. = лат. flaminica.
φλαμένίθ& ot Plut. pl. κ φλάμεν.
φλαξω или φλασσω дор. fut. к φλάω.
φλαστός 3 [adj. verb. κ φλάω] могущий быть
истолчённым, хрупкий (Arst. — ν. I. к θλαστός).
φλαττόθ-ρατ и φλαττοθ-ραττοφλαττόθ^ρατ interj.
трататата, трахтарарах (шутл. звукоподражание
высокопарным, но бессмысленным словам) Arph.
φλαυρίζω низко ставить, презирать (τινά Plut).
φλαΰρον τό дурная или ничтожная вещь или часть,
зло Piat., Piut: φλαΰρον ειπείν τίνα Arph. и λέγειν περί
τίνος isoer. говорить дурно о ком-л.; της στρατί ης τό
φλαυρότατον Her. худшая часть войска.
φλαΰρος 3 1) плохой, дурной, негодный (χώρα Her.;
επη Soph.): οίκίης ου φλαυροτέρης Her. не худшего дома,
т. е. не уступающий в знатности рода; ου φλαυροτάτους
φαίνεσθαι έόντας τιμωρούς τινι Her. оказываться не
последними помощниками кому-л.; το είδος φλαύρη Her.
некрасивая внешностью; 2) ничтожный: γέροντα δ' όρ-
θοΰν φλαΰρον δς νέος πέση Soph. бесполезно поднимать
старика, который пал уже в юности (слова Эдипа
о себе самом). — См. тж. φλαΰρον.
φλαυρέτης, ητος ή негодность, зло Piut.
φλαυρ-ουργός 2 плохо работающий: φ. άνήρ Soph.
неумелый работник.
φλαύρως плохо, дурно: φ. εχειν Her., Piat плохо
себя чувствовать, быть больным; φ. εχειν σίτου τε
και οδατος απορία Thuc. страдать от недостатка
продовольствия и воды; φ* πρηξαι τψ στόλω Her. потерпеть
неудачу в походе; φ. εχειν την τέχνην Her. неважно
владеть своим искусством.
φλάω (fut. φλασσώ или φλαξώ) 1) бить, ударять,
колотить (τίνα Arph., Theoer.); 2) щипать (άντικνήμια Arph.);
3) поражать, терзать (πασι κακοισιν τίνα Arph.); 4)
толочь или растирать (έν τη θυεία, sc. το φάρμακον Arph.);
5) пожирать, съедать (τι Arph., Men.).
φλεβικός 3 жильный, венный (πόροι Arst).
φλέγον τό жилка Piat, Arst
φλεβο-νευρώδης 2 сухожильный (αυλός Arst).
φλεβο-παλία ή [πάλλω] биение пульса, пульс Demoer.
φλεβο-τομία ή рассечение вены, т. е. кровопускание
Arst.
φλεβο-τόμον τό инструмент для рассечения вены,
ланцет Luc.
φλεβ-ώδης 2 пронизанный (богатый) кровеносными
сосудами (σαρξ Arst.)»
φλεγεθ·ο£ατο эп. 3 л. pl. opt. pass. κ φλεγέθω.
φλεγέθ·(ι) 1) сжигать (πόλιν Нот.); pass. сгорать (πυ-
ρί Нот.); 2) гореть, сверкать (πυρ φλεγέθει Нот.): φλε-
γέθων βολαις άλίου Eur. сияющий лучами солнца; φ·
καν σκότω Aesch. светить и во тьме.
Φλεγέθ-ων, οντος 6 Luc. = Πυριφλεγέθων.
φλέγμα, ατός τό 1) огонь, пожар Нот.; 2) мед.
воспаление Anth.; 3) мокрота, слизистое истечение, флегма
Her., Piat., Arst; 4) перен. жёлчь, раздражение (άγριον
'Αρχιλόχου φ. Anth.).
φλεγμαίνω 1) подвергаться воспалению (δμμα φλεγ-
μαίνον Piut): τό σφυρόν έφλέγμηνεν Arph. лодыжка
воспалена; δσα φ. λέγεται του σώματος Piat то, что
называется воспалительными процессами в теле; 2)
находиться в лихорадочном состоянии (φλεγμαίνουσα πόλις
Piat, Piut): τα φλεγμαίνοντα των πραγμάτων Piut
политические волнения (смуты); 3) блистать: φλεγμαίνουσα
τράπεζα Plut роскошный стол.
φλεγμασία ή воспаление Arst
φλεγματικός 3 воспалительный (πάθος Arst.).
φλεγμάτ-ώδης 2 1) причиняющий воспаление Piat;
2) страдающий воспалением, катаральный Arst; 3)
похожий на флегму, слизистый (κάθαρσις Arst).
φλεγμονή ή 1) горящая масса (πέτραι και φλεγμο-
ναί Piut); 2) лихорадка, жар Piut; 3) воспаление (φλεγ-
μοναι περί τραύματα Plut.); 4) возбуждение, волнение
(φ. καΐ στυγνότης Piut).
φλέγοντα dop. Pind. 3 л. pl. praes. κ φλέγω.
Φλέγρα, ион. Φλέγρη ή Флегра (прежнее
название п-ва Παλλήνη в Халкидике) Pind., Her.
Φλέγραο αϊ Pind. = Φλέγρα.
Φλέγραια или Φλεγραΐα τά (sc. πεδία) Флегрейские
равнины (вулканические поля вдоль побережья
Кампании от Кум до Капуи) Polyb. etc.
Φλεγραΐος 3 флегрейский (πλαζ Aesch.; πεδίον Eur.>.
Φλέγρη ή ион. = Φλέγρα.
Φλεγύα:, ων οι флегии (фракийское племя в Фо-
киде) Нот.
φλεγύας, ου ό флегий (разновидность орла или
коршуна) Hes.
Φλεγύας, ου, эп. αο, дор. α ό Флегий (миф.
родоначальник флегиеву отец Иксиона и Корониды, дед
Асклепия) НН, Hes., Pind.
Φλέγυες οι ΗΗ = Φλεγύαι.
φλεγυρός 3 огненный, пламенный (Μούσα Arph.).