Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
φιλοστοργία
— 1734 —
φιλοτιμία
την παρθένον Polyb. он с особой нежностью полюбил
(эту) девушку.
φιλο-στοργία ή 1) нежная любовь, горячая
привязанность (προς τίνα Polyb., Plut. и εις τίνα Diod.); 2)
привязчивость (άπλότης καί φ. Xen.).
Φιλοστόργιος о Филосторгий (уроженец Каппадо-
кии, грея, христианский писатель IV в. н. э.) Anth.
φιλόστοργον τό xen., Piut. = φιλοστοργία.
φιλό-στοργος 2 нежно любящий, горячо
привязанный (παις Xen.; μάτηρ Theoer.; γυνή Piut.): φ. προς и
περί τίνα Piut. питающий нежную любовь к кому-л.
φιλο-στόργως с огромной нежностью, с горячей
любовью, любовно Arst, Plut.
φιλο-στρατιώτης, ου ad), любящий (своих) солдат
(Ξενοφών Xen.; Φιλοποίμην Piut.).
Φιλόστράτος о Филострат (1. родом из Лемноса,
афинский софист I в. н. э.\ 2. Флавий Ф., грек,
писатель II —III вв. н. э., автор «Биографии Аполлония
Тианскогоь, «Жизнеописания софистов» и др.; 3.
племянник или зять предыдущего, писатель III в. н. э.).
φιλό-σοκος 2 любящий фиги Piut.
φιλθ-συνήθ·ης 2 общительный (φ. και φιλόστοργος
Plut.). .
φιλο-συν^υσιάζω любить общество, быть
общительным Diog. L.
φίλο-σύντομος 2 любящий сжатость (в выражениях)
(σ. και βραχυλόγος Piut.).
φιλο-σώμάτον τό любовь к (своему) телу, т. е.
тщательный уход за телом Plut.
φιλο-σώματος 2 любящий своё тело, т. е.
угождающий телесным запросам Piat., Plut.
*φιλοτάριον τό = φιλοττάριον.
φιλοτάσιος 3 dop. Soph. = φιλοτήσιος.
φιλο-τεκνία ή любовь к детям, чадолюбие Piut.,
Diog. L.
φιλότεκνον τό Piut. = φιλοτεκνια.
φιλό-τεκνος 2 любящий детей, чадолюбивый Her.,
Arph., Arst., Plut.r πασιν άνθρώποισι φ. βίος Eur. всем
людям свойственна любовь к детям.
φιλο-τεχνέω 1) заниматься искусством (τό οίκημα,
έν ω έφιλοτεχνείτην, sc. Ήφαιστος και ' Αθήνα Piat.);
2) искусно действовать: φ. περί τι Plut. искусно
использовать что-л.; κινεΐν τον άκροατήν φιλοτέχνων Piut.
умеющий искусно волновать аудиторию; άμωσγέπως στρέφε-
σθαι και φ. Plut. всячески ивворачиваться и стараться;
πεφιλοτεχνημένος προς τι Diod. ловко устроенный для
какой-л. цели; έφιλοτέχνησαν πλήθος ιχθύων ποιήσαι
Diod. они ухитрились развести множество рыбы.
φιλο-τέχνημα, ατός τό 1) искусное сооружение,
западня Diod.; 2) произведение искусства (φ. illud, quod
vidi in Parthenone Cic).
φιλο-τεχνία ή 1) любовь к искусствам (φιλοσοφία
φ. τε Piat.); 2) искусство, ловкость (φιλοτεχνία και δόλω
χειρουσθαί τι Diod.).
φιλό-τεχνον τό изобретательность, ловкость Piut.
φιλό-τεχνος 2 1) опытный в своём искусстве,
искусный, умелый (φ. και πρακτικός Piat.; κομψός και φ.
Plut); 2) искусно сделанный (διάφραγμα Diod.).
φιλο-τέχνως с большим искусством, искусно Piut.,
Diod.
φΐλότης, ητος ή 1) дружба, привязанность:
φιλότητι τίνος Нош. из дружбы к кому-л.; φιλότητα τέμνειν
Нот. заключить дружбу; 2) дружеский приём, радушие
(φιλότητος άπάσης τυχειν παρά τίνος Нот.); 3) любовь:
"Αρεος φ. 'Αφροδίτης Нот. любовь Арея к Афродите;
φιλότητι όμωθηναι или μιγάζεσθαι и έν φιλότητι μίσ-
γεσθαι Нот. сочетаться любовью, вступить в любовную
связь; 4) (в обращении) друг мой, милый (ώ φ. Piat., Luc).
φιλοτησία ή (sc. πόσις) здравица, заздравный тост:
λαβείν την φιλοτησίαν Arph. принять (предложенный)
заздравный кубок; φιλοτησίαν (φιλοτησίας) προπίνειν
Dem., Luc. пить за здравие; φιλοτησίαν παρέχειν Luc.
предложить заздравный тост.
φιλοτήσιος, дор. φιλοτάσιος (α) 3 1) дружеский,
дружественный (δίαιτα Soph.); 2) любовный (έργα Нот.;
μέλος Piut.); 3) заздравный (κρατήρ Plut.).
φΐλθ-τϊ[λέθ[ΐαΐ (fut φιλοτιμήσομαι —поздн. Diod. φι-
λοτιμηθήσομαι; aor. έφιλοτιμήθην — поздн. Polyb. έφιλο-
τιμησάμην; pf. πεφιλοτίμημαι) 1) стремиться к почестям,
быть честолюбивым Piat., Dem.; 2) считать для себя
вопросом чести: φ. έπί и έν τινι Piat., υπέρ τίνος isoer., περί и
από τίνος и περί τι Piut., εις τι Diod. искать себе чести
в чём-л.; φιλοτιμούμενοι, δτι ποιειν τι δύνανται Lys.
считая для себя вопросом чести, что могут что-л. сделать;
φ. φίλω τινι χρησθαι Xen. считать для себя честью
дружить с кем-л.; φ. προς τους άλλους Piat. гордясь
(хвастаясь) перед другими; φ. προς αλλήλους Piat.
соревноваться друг с другом; προς ά έγώ φιλοτιμούμαι Xen.
цели моего честолюбия, т. е. мои стремления; μη
φιλότιμου έλεγχων Piat. не старайся во что бы то ни
стало опровергнуть (других); 3) чувствовать себя задетым:
είδώς με μάχιμον όντα φιλοτιμούμενος Arph. он знает,
что я храбр, и завидует; απέπλευσαν φιλοτιμηθέντες,
δτι... Xen. они отплыли, задетые (обиженные) тем,
что...
φιλο-τίμημα, ατός (τι) τό 1) предмет честолюбия,
амбиция (ανόητων ανδρών φιλοτιμήματα Luc); 2)
честолюбивая щедрость или показное пожертвование,
пышный дар (προς την πόλιν Piut.).
φίλο-τϊμία ή 1) честолюбие, гордость Her.: φ. τινός
и έπί τινι Piat., υπέρ τίνος, περί и προς τι Polyb.
честолюбивое рвение к чему-л.; την φιλοτιμίαν φιλοτιμει-
σθαι προς τι Luc. с честолюбивым рвением заниматься
чём-л.; δια φιλοτιμίαν и υπό φιλοτιμίας Piat., φιλοτιμίας
ένεκεν Lys. или φιλοτιμία Dem. из (оскорблённого)
самолюбия, из честолюбия или из тщеславия; δούλοι
φιλοτιμιών τίνων μωρών Xen. рабы каких-то глупых
амбиций; 2) соревнование, соперничество* (φιλονεικίαι και
φιλοτιμίαι Piat.; φθόνος και φ. isoer., Plut.): αϊ φιλοτι-
μίαι τών συγγραφέων Polyb. соперничество между писа-