Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
φιλομεμφής
— 1731 —
ФсХолатюр
φίλο-μεμφής 2 (superΙ. φιλομεμφότατος) любящий Ι
порицать, придирчивый Plut.
φίλο-μετάβολος 2 любящий или вносящий
перемены, переменчивый (ό αιών Sext).
Φιλομήλα, ион. Φολομήλη ή Филомела (дочь
афинского царя Пандиона, сестра Прокны;
обесчещенная мужем своей сестры Тереем, была превращена
в СОЛОвЬЯ) Thuc, Dem. etc.
Φίλομηλείδης, ου 6 Филомелид (предводитель
лесбосцев, убитый в состязании Одиссеем) Нош.
Φολομήλη ή ион. = Φιλομήλα.
Φΐλόμηλος ό Филомел (уроженец Фокиды,
военачальник фокийцев в «Священной войнеъ\ погиб в 354 г.
до н. Э.) Diod.
φολο-μήτωρ, Ορος adj. любящий свою мать Plut.
Φιλομήτωρ, ορός ό Филометор (прозвище
Птолемея VI Египетского и Аттала III Пергамского) Plut.
φ&λομμε&δής 2 Нот. и φ&λομμηδής 2 Hes. = φιλο-
μειδής.
φιλό-μολπος 2 любящий пение (πόλις Αίακιδαν ■
Pind.).
φιλο-μουσία ή любовь к музам, т. е. к наукам и
искусствам Plut., Luc.
φολόμουσον τό Plut. = φιλομουσία.
φολό-μουσος 2 1) преданный наукам и искусствам,
т. е. учёный (λόγοι Arph.; άνήρ Piat.); 2) любящий
музыку Xen.
φολ6-μϋθ·ος 2 1) любящий сказания, мифы Arst.;
2) словоохотливый Arst.
φιλέ-μωμος ό любитель поиздеваться, насмешник
Simonides ар. Plat.
φίλον (ΐ) τό 1) предмет любви, дорогое существо
Soph., Arph.; 2) pl. удовольствие: φίλα ποιέεσθαί τινι
Her. угодить кому-л.
φολο-ναύτης, ου ad], т любезный мореходам,
ценимый моряками (πέτρος σπέρμα πυρός σώζειν
επισταμένος Anth.).
φιλθ-νε&κέω 1) рьяно, завзято спорить (μή φιλονει-
κών, άλλα παραμυθούμενος Piat.; έφιλονεικήσαμεν προς
αλλήλους περί τίνος Lys.): τούτου ένεκα πεφιλονείκηνται
(οι λόγοι) Piat. ради этого-то и был поднят этот спор;
2) соперничать, соревноваться: φ. τινι προς άρετήν Piat.
соперничать с кем-л. в добродетели; περί καλλίστων φ. ·
isoer. соревноваться в прекрасном; 3) упорствовать,
настаивать: φ. μοι δοκεις τό έμέ είναι τον άποκρινόμενον
Piat. ты, кажется мне, упорно требуешь, чтобы
отвечал (именно) я; τα χείρω φιλονεικήσαι Thuc. из
упрямства предпочесть худшее.
φιλο-νεικία ή 1) страсть к спору, упорство,
придирчивость: φιλονεικία или φιλονεικίας ένεκα Piat. из
духа противоречия, по придирчивости; φ. τις εϊληφέ
με προς τα είρημένα Plat. эти слова задели меня
немного за живое; 2) спор, ссора (ερις και φ. Dem.): έκ
μέθης και φιλονεικίας Lys. в пьяной ссоре; 3)
соперничество, соревнование: φιλοπονία και φ. Plat.
трудолюбие и дух соревнования; δια στάσιν και την προς
αλλήλους φιλονεικίαν Lys. вследствие раздоров и взаимного
соперничества; φιλονεικίαν έμβάλλειν τινι Xen.
возбуждать в ком-л. дух соревнования.
φιλόνεοκον τό xen. = φιλονεικία 3.
φιλέ-νεικος 2 1) любящий поспорить Pind., Piat.;
2) соревнующийся, соперничающий, упорствующий:
ό επίπονος και φ. βίος Lys. жизнь, полная трудов и
борьбы; φ. προς τό μή έλλείπεσθαι Xen. борющийся за
то, чтобы не отстать (ν. Ι. φιλόνικος).
φολο-νείκως 1) из желания спорить, сварливо: ού
φιλοσόφως εχειν, άλλα φ. Plat. вести себя не как
философ, а как завзятый спорщик; 2) в порядке
соперничества: φ. προς αλλήλους εχειν Xen. соперничать друг
с другом; 3) изо всех сил, упорно: φ. εχειν προς το
είδέναι τό αληθές Piat. упорно стремиться к познанию
истины.
φ&λθ-νΐκία ή (часто ν. Ι. к φιλονεικία) стремление
одержать победу: φιλονικίας ένεκα της αύτίκα Thuc. из
стремления к немедленной победе.
φίλό-νίκος 2 жаждущий победы Arst. (часто ν. I.
к φιλόνεικος).
φιλο-νύμφιος 2 благосклонный к обручённым (Κύπ-
ρις Anth.).
φολόξεονος 2 эп. = φιλόξενος.
Φιλοξένεοος 2 филоксенов Plut.
φίλο-ξενία ή благосклонность к иноземцам или
путникам, гостеприимство Plat., Polyb., Plut.
φολό-ξενος, эп. φιλόξενος 2 гостеприимный,
радушный (βρωτοί Нот.; τα δώματα, τουπος Aesch.; τράπεζα
Plut): φιλόζενον έργον Pind. гостеприимство, радушный
приём.
Φολόξενος ό Филоксен (1. родом из Киферы,
дифирамбический поэт, 435—380 гг. до н. э. Plut.; 2.
правитель Киликии при Пердикке, 321 г. до н. э. Diod.).
φολο-ξένως гостеприимно isoer.
φιλέο^νος 2 Anth. = φίλοινος.
φ:λθ-πα£γμων 2, gen, όνος [παίζω] игривый,
резвый, шаловливый (όρχηθμός Нот.; όρχηστήρες Hes.).
φ&λ6-π«6ς, πβκδος adj. 1) чадолюбивый (χελιδών
Anth.); 2) Piat., Theoer., Anth. = παιδεραστής; 3) Anth. =
παιδεραστικός.
φιλοπαίσμων 2, gen. όνος Piat. ν. Ι. = φιλοπαίγμων.
φολο-πάννΰχος 2 любящий ночные бдения (σελήνη
Anth.).
φιλο-παράβολος 2 презирающий опасности,
отчаянно смелый Plut.
φιλόπατρι τό Plut. = φιλοπατρία,
φιλο-πάτρία ή любовь к отечеству Arph.
φιλέ-πατρις, ιδος ad], (асе. φιλόπατριν) любящий
СВОё Отечество Polyb., Plut., Luc, Anth.
φιλο-πάτωρ, ορός (ά) ad], любящий своего отца
Eur., Arst.
Φίλο-πάτωρ, ορός ό Филопатор (прозвище
Птолемея IV Египетского) Theoer. etc.
109*