Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
φιλοκλέαρχοξ
— 1730
φ&λομειρά
φολο-κλέαρχος δ друг или приверженец Клеарха
Plut.
Φιλοκλέες α Φολοκλέης, έους и ηος о ион.=
Φιλοκλης.
Φίλοκλής, иоя. Φολοκλέες и Φιλοκλέης, έους и
ηος ό Филокл (1. сын сестры Эсхила, автор не
дошедших до нас трагедищ 2. афинский командующий
флотом в Пелопоннесской войне, потерпевший
поражение при Эгоспотамах в 405 г. до н. э. Xen., Plut.).
φιλό-κνΐσος 2 любящий почёсывание Anth.
φολό-κοινος 2 любящий общение или общество Anth.
φιλο-κόλαξ, ακος д^у. любящий (общество)
льстецов Arst, Plut.
φολο-κοσμ£α ή любовь к украшениям, щегольство
Plut.
φιλό-κοσμος 2 любящий украшать(ся): φ. περί κό-
μην Plut. любящий украшать волосы.
Φιλοκράτης, ους ό Филократ (1. начальник
афинского флота, отправленного на помощь Эвагору
Кипрскому в 391 г. до н. э. Хеп.; 2. родом из Элевсина,
приверженец Филиппа Македонского, обвинитель
Демосфена Dem.; 3. афинский полководец во время
Пелопоннесской войны Thuc).
φιλέ-κρημνος 2 любящий крутые скалы (αίγινόμος
Anth.).
φ^λο-κρΐνέω внимательно исследовать, тщательно
разбирать (Thuc, Luc. — ν. Ι. φυλοκρινέω).
φιλο-κρότάλος 2 любящий погремушки, т. е.
оглашаемый кастаньетами (θυμέλαι Anth.).
φίλό-κροτος 2 любящий шум, шумливый (Πάν нн).
φολο-κτέάνος 2 (только superΙ. φιλοκτεανώτατος)
корыстолюбивый, жадный Нот.
Φίλοκτήτης, ου, эп. äo о Филоктет (сын Пэанта—
Ποίας, унаследовавший от своего друга Геракла лук
с бьющими без промаха стрелами; отправившись в
поход против Трои, он был укушен в пути змеёй и был
поэтому оставлен греками на о-ве Лемнос, где болел
десять лет; так как, по предсказанию оракула, Троя
не могла быть взята без оружия Филоктета, греки
доставили его к Трое, где он, излеченный Махаоном,
убил Париса, что и приблизило падение Трои) Нот.,
Pind., Soph.
φιλό-κΰβος 2 любящий (игру в) кости Arph., Arst.
φ^λο-κϋδής 2 любящий славу или пышность, т. е.
роскошный (ήβη, κώμος НН).
φίλο-κυνηγέτης, ου ό любитель охоты, страстный
охотник Хеп.
φιλο-κύνηγος 2 любящий охоту Diod., Piut.
Φολόκυπρος ό Филокипр (тиранн г. Солы на
Кипре) Her., Plut.
φολο-κύων, κυνος ad], любящий собак piat.
φιλέ-κωμος 2 любящий весёлые пиры или шествия
(πηκτίς Anth.).
φίλο-λάκων, ωνος (α) ad], сочувствующий
лакедемонянам, сторонник Спарты Plut.
φιλό-λάλος 2 словоохотливый, говорливый Diog.
Φίλόλαος ό Филолай (1. родом из Коринфа,
податель Фив Arst.; 2. родом из Кротона или Тарен-
та, философ-пифагореец V в. до н. э. Piat.).
φολο-λήϊος 2 любящий грабить нн.
φολό-λΐθ*ος 2 любящий (драгоценные) камни Plut.
φολό-λιχνος 2 1) любящий лакомиться (sc. μυς Anth.);
2) лакомый, вкусный (μάζα Anth.).
φολο-λογέω любить или вести.учёные беседы (φ.
παρά δεΐπνον Plut.): τα φιλολογηθέν'τα Plut. научные
вопросы, темы учёных бесед.
φολθ-λογ£α ή 1) любовь к учёным беседам: όπο
φιλολογίας Piat. из-за желания вызвать собеседование;
2) любовь к учёным занятиям, учёно-литературная
деятельность Isoer., Arst.
φιλό-λογος 2 1) любящий поговорить,
словоохотливый, разговорчивый (φ. τε και πολύλογος Piat.); 2)
любящий вести учёную беседу (φιλόσοφος τε και φ. Piat.);
3) любящий науки, учёный Arst, Plut.; 4) поздн.
изучающий старинных авторов.
φιλο-λόγως по-учёному, научно arg. ad Arph.
φίλο-λοίδορος 2 ругательный, хулящий, злоречивый
(γλώσσα Anacr.; φύσις Dem.; γυνή Arst).
φιΧά-λοντρος 2 любящий купаться Arst.
φ^λό-λϋπος 2 склонный к печали Plut.
φιλθ-μάθ*εοα ή любовь к знанию, любознательность
Piat., Arst
φολο-μάθ·ές τό Piat = φιλομάθεια.
φολο-μάθ·έω жаждать знания, быть любознательным
Piat, Polyb., Plut: φ. περί τίνος Polyb. внимательно
изучать что-л.
φολθ-μάθ·ής 2 1) любознательный, пытливый Хеп.,
isoer.: οι ορθώς φιλομαθείς Piat люди, действительно
стремящиеся к знанию; 2) старательный, усердный (των
εις τον πόλεμον έργων φιλομαθέστατος Xen.).
φίλομαθ-έα ή ν. Ι. = φιλομάθεια.
φίλο-μαντευτής, ου ό любящий прорицания,
придающий большое значение предзнаменованиям Piat.
φιλό-μαντίς, εως ad], высоко ценящий прорицания
Luc.
φολό-μαστος 2 тянущийся к материнским сосцам
(δρόσοι λεόντων Aesch.).
φίλο-μαχέω упорно сражаться, рваться в бой: φιλο-
μαχουντος ετι Plut в то время как .он упорно продолжал
сражаться: φ. άει προς τίνα Plut беспрестанно рваться
в бой против кого-л.; έξάπτεσθαι των πολεμίων και φ.
Plut нападать на врагов и начинать (с ними) бой.
φολδ-μάχος 2 рвущийся в бой, воинственный Pind.,
Aesch.
φ&λ-όμβριος и φίλομβρος 2 любящий дождь или
сырость (βάτραχος, νάρκισσος Anth.).
φολο-μειδής, эп. φιλομμειδής и φολομμηδής 2
всегда улыбающийся, улыбчивый ('Αφροδίτη Нот., Her.,
Luc; Διόνυσος, Μουσαι Anth.).
φιλο-μειράκιος 2 любящий юношей Diog. l.