Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
φαυλουργές
- 1717 —
φειστέον-
Piat.; της στολής Xen.); 2) ухудшение, порча (φ. εστί
μοναρχίας ή τυραννίς Arst); 3) дурное качество,
порочность (διαφέρειν επιείκεια και φαυλότητι Arst); 4)
непригодность, слабость, неспособность (στρατηγών Dem.);
5) простоватость, простота (δια την έμήν φαυλότητα
ήπορούμην Piat); 6) простота, непритязательность,
скромность (του 'Αγησιλάου Xen.).
φαυλ-ουργός δ бракодел Arph.
φαύλως 1) дурно, плохо (κρίνειν Aesch.; διατρίβειν έν
φιλοσοφία Piat.); 2) слабо, скудно: ου φ. ήλθε Eur. он
пришёл с немалыми силами; 3) быстро, просто (εύρεΐν
τι Arpn.): ουκ αν φ. ετυχεν τούτου Arpn. не легко бы это
удалось ему; φαυλότατα και ραστα Arph. в высшей
степени просто и легко; φ. φέρε Eur. не волнуйся, но μη φ.
φέρε Arph. не пренебрегай; 4) легкомысленно, вскользь,
в общих чертах, кое-как (λογίσασθαι Arph.; ειπείν Piat.);
5) просто, непритязательно (παιδεύειν τινά Xen., Piat.).
Φαυσοάδης, ου δ сын Фавсия, т. е. троянец Άπι-
σάων Нот.
φαυ<πγξ, ιγγος ή волдырь Arph.
φαυσίμβροτος 2 Pind. = φαεσίμβροτος.
φάψ, φάβός ή зоол. вяхирь (мелкая разновидность)
Aesch., Arst.
φάω (только эп. 3 л. sing* impf, или aor. 2 φάε и
3 л. sing. pf. med. πεφήσεται) светить, сиять: φάε Ήώς
Нот. блеснула заря; Τροίη πεφήσεται αιπυς όλεθρος
Нот. неминуемая гибель нависнет (доел, засверкает)
над Троей.
Φάων, ωνος о Фаон (митиленец, от безнадёжной
любви к которому покончила с собой, по преданию,
Сапфо) Luc.
Φαωφέ δ indecl. фаофй (месяц егип. календаря, при-
близ. соотв. декабрю) Plut., Anth.
Φέα ή xen. = Φεαί.
Φεαί, ων αϊ Феи (порт на зап. побережье Элиды) Нот.
<ρέ$0\ΐαί (только praes. и impf.) бежать в страхе:
φ. τίνα Нот. бежать от кого-л.; φ. υπό τινι Нот. быть
обращенным кем-л. в бегство.
φέγγος, εος τό 1) свет, блеск, сияние (ηλίου, ημέρας
Aesch.; sc. της σελήνης Xen.; ομμάτων Eur.; των άστρων
Arst): τυφλδν φ. Eur. потускневший свет (очей), слепота;
δεκάτω φέγγει έτους Aesch. на десятом году; 2) пламя,
огонь (λαμπάδων Aesch.): φέγγη Plut. (сторожевые) огни;
3) факел (φ. φέρει ν Arph.); 4) доСл. дневной свет, перен.
жизнь: Ίδεϊν φ. Pind. появиться на свет, родиться; λι-
πεΐν φ. Eur. покинуть свет, умереть; φ. ούκέτ' εστί μοι
Soph. жизнь моя угасла; 5) день (μοιρίδιον φ. Eur.);
6) блеск, краса, слава (Αίακιδαν Pind.; πάτρης Anth.);
7) радость, наслаждение: τί γαρ τούτου φ. ήδιον; Aesch.
что может быть больше этого счастья?
Феса ή Нот., Thuc. = Φεαί.
Φ$£δας, αντος о Фидант (предводитель беотийцев
у стен Трои) Нот.
Φειδίας, ου ό Фидий (знаменитый греч. ваятель,
490—432 гг. до н. э.) Arph., Piat.
Φειδιππίδης, ου ό Фидиппид (действующее лицо
в комедии «Νεφέλαι») Arph.
Φειδιππίδιον τό Фидиппидушка Arph.
Φείδιππος ό Фидипп (предводитель
греков-островитян) Нот.
φειδίτιον и φιδίτιον τό (преимущ. pl.) (у
лакедемонян) общая трапеза (в которой принимали участие
все совершеннолетние мужчины) Arst, Plut.
φείδομαι (fut. φείσομαι — эп. πεφιδήσομαι; aor. 1
έφεισάμην, эп. aor. 2 πεφΐδόμην, pf. πέφεισμαΟ 1)
щадить: φ. τίνος Нот., Aesch., Soph., Her., Thuc. щадить КОГО-
(что)-л.; φείσασθαι και έπικλασθηναι τη γνώμη Thuc.
сжалившись, дать пощаду; 2) быть бережливым: μη
φείδεο σίτου Hes. не жалей корма; μήτε χρημάτων φ.
μήτε πόνων Piat. не жалеть ни средств, ни трудов; ιδία
τών όντων φ. Lys. быть бережливым в личной жизни;
φειδόμενος ως ουδείς άνήρ Arph. бережливый как никто;
έπαινοι ή ψόγοι πάνυ πεφεισμένοι Luc. весьма скупые
похвалы или порицания; φειδόμενον βλέμμα или φειδό-
μενα όμματα Anth. беглые взгляды; φειδομένω χείλει φι-
λειν Anth. целовать робко или украдкой; 3)
воздерживаться, избегать (τίνος Pind., Xen.): του λέγειν, ά μη
σαφώς ειδείη, φ. δει Xen. не следует говорить того, чего
ты не знаешь достоверно; τό φειδόμενον, sc. οργής Plut.
подавляя гнев; φειδόμενος της του λόγου άμετρίας Plut.
воздерживаясь от пространных речей; φείδου μηδέν ών
έπίστασαι Eur. пускай в ход все свои знания; μή
φείδου, et τι έχεις, διδάσκειν Xen. учи всему, чему можешь.
φειδομένως бережливо или скупо (χρήσθαί τινι Plut).
φεΰδός 3 бережливый или скупой Demoer.
Φεοδόστράτος ό Фидострат (афинский софист) piat.
φειδώ, 6ος, стяж. ους ή 1) бережливость или
скупость: ου τις φ. νεκυων γίγνεται Нот. ничего нельзя
жалеть для мертвецов; φ. τις έγίγνετο Thuc. решено было
щадить свои силы; ευτέλεια και φ. Plut. умеренность и
бережливость; όλίγην ποιεισθαι φειδώ τίνος Sext. не
особенно щадить что-л.; 2) сдержанность, скромность:
αισχύνη και φειδοΐ όκνουντες Plut. сдерживаемые стыдом
и скромностью.
φειδωλή ή Нот., Anth. = φειδώ 1.
φειδωλία ή 1) Arph., Piat. = φειδώ 1; 2) сбережения,
накопленное (ό έμός ίδρώς και φ. Arph.).
φεοδωλόν τό Piat., Plut. = φειδώ 1.
φειδωλός 3 и 2 бережливый, экономный или скупой:
οικονόμος καί φ. Lys. домовитый и бережливый; φ.
χρημάτων Piat. расчётливо тратящий деньги; φειδωλή
γλώσσα Hes. скупая речь, немногословность; φ. γαστήρ Arph.
жизнь впроголодь. — См. тж. φειδωλόν.
φεοδωλως бережливо, на небольшие средства (τε-
θραμμένος Piat.).
φείδων, ωνος ό узкогорлый сосуд для масла Arst.
Φείδων, ωνος ό Фидон (1. царь теспротов Нот.;
2. тиранн Аргоса, VIII в. до н. э. Her.).
φείσομαι fut к φείδομαι.
φεοστέον adj. verb. κ φείδομαι.