Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Φαίδρα
- 1711 —
φαιές
щий, светлый (ώμος Нот.; γυια Нот., Hes.; κόμα, ίπποι
Pind.); 2) славный, прославленный (Άχιλλεός Нот.).
Φαίδρα, эп. Φαίδρη ή Федра (дочь Миноса, жена
Тесе я) Нот., Еиг.
φαοδρόν τό душевная ясность или веселье Хеп.
φαοδρό-νους 2 с ясным умом, бодро настроенный
Aesch.
φα&δρόθ|ΐα& радоваться, веселиться Хеп.
φαοδρός 3 1) сияющий, блистающий, светлый,
лучезарный, яркий (φάος Pind.; ήλιου σέλας Aesch.; λιβάδες
Anth.); 2) сверкающий, ясный, тж. радостный, весёлый
(όμματα Aesch.; πρόσωπον Soph.): βαδίσματι φ. Хеп. с
бодрой походкой; φ. έγώ έπι τοις έτερων εύτυχήμασι Dem.
я рад чужим успехам; φαιδροϊς ώσίν Arph. насторожив
уши.
Φαιδρός ό Федр (друг Сократа, именем которого
назван один из диалогов Платона «о любвиъ).
φαοδρότης, ητος ή ясность духа, весёлое
настроение Isoer., Plut.
φαιδρύντρ&α ή прачка (παιδός σπάργανων Aesch.).
φαοδρύνω (ϋ) 1) мыть, умывать (μορφάν Eur.; χείρας
Anth.): χρόα φαιδρύνεσθαι Hes. мыть своё тело; φ. τινά
λουτροϊσι Aesch. купать кого-л.; 2) делать красивым,
украшать: τον άηδη του προσώπου χρώτα φ. Luc.
(притираниями) улучшать неприятный цвет лица; φαιδρύ-
νεσθαι τον έαυτου βίον Plut. делать свою жизнь краше;
3) радовать, веселить (ου με φαιδρύνει λόγος Aesch.):
ήσθησάν τε και έφαιδρύνθησαν Хеп. они обрадовались
и развеселились. — См. тж. φαιδρόομαι.
φαιδρ-ωπός 2 весело глядящий, радостный (λέοντος
ΐνίς Aesch.; δμμα Eur.).
φαιδρωπως Aesch. = φαιδρώς (ν. ί. κ φαιδρωπός).
φαιδρως весело, радостно (βιοτεύειν Хеп.).
Φαίδων, ωνος ό Федон (друг и ученик Сократа,
именем которого назван диалог Платона «о
бессмертии души»).
Фас*)- эп. = Φαιά-.
φαικάς, άδος ή фекада (белый башмак афинских
гимнасиархов и египетских жрецов) Anth.
φα&κάσιον τό Plut. demin. κ φαικάς.
φαικός 3 soph. = φαιδρός.
φαολόνηζ, ου ό ντ ν. Ι. = φαινόλης.
φαίμεν (= φαιημεν) 1 л. ρί. opt. κ φημί.
Φαοναρέτη ή Фенарета (мать Сократа) Pia*.
φαονέμεν эп. inf. к φαίνω.
φαινέσκετο эп. 3 л. sing. impf. iter. pass. κ φαίνω.
φαινόλης, ου ό (лат. paenula) фелонь (род плаща) NT.
φαινολίς, ίδος, эол. φαίνολος, οδός ad], f сияющая,
лучезарная (ηώς нн; αυως Sappho).
φαινομένΐΒφ&(ν) эп. (= φαινόμενη) dat. sing. part.
med. f κ φαίνω.
φαινο-μηρές, ίδος яа?/./показывающая (голые) бёдр^
(прозвище спартанок, носивших короткие хитоны) Plut.
φαονο-προσωπέω показываться на людях cic.
φαίνω, эп. тж. φαείνω (fut. φανώ и φανώ, aor. 1
εφηνα — дор. έφανα, pf. πέφηνα; pass.: fut φανήσομαι*
aor. 1 έφάνθην — эп. έφαάνθ-ην, aor. 2 έφάνην с α, pf.
πέφασμαι) тж. med. 1) светить(ся) (έν τη σκοτία ντ; φ.
τινί Нот., Arph.): δεινώ οι δσσε φάανθεν Нот. страшно
сверкнули её очи; έφαίνετο πυρ Хеп. блеснул огонь;
2) (об огне, свете) добывать: εφηνα φώς Soph. (ударами
камня о камень) я высек огонь; 3) являть, показывать,
обнаруживать (τί τι ν ι Нот.): φήναι τέρας Нот. дать
знамения; έφάνη σήμα Нот. появилось знамение; ές τό
φώς φ. τι Soph. извлекать что-л. на свет, выявлять,
обнаруживать; νοήματα φ. Нот. открывать (свои) мысли;
άρετήν φαινέμεν Нот. показывать (свою) доблесть; ευ-
νοιαν φαίνων Her. доброжелательно; φ. οργάς Aesch.
давать волю гневу; φανεΐσα φάμα Παρνασου Soph.
раздавшийся с Парнаса глас; σάλπιγξ γήρυμα φαινέτω στρατώ
Aesch. пусть труба возвестит войску; φ. έπιβουλήν Хеп.
раскрывать заговор; έφαινε τον έόντα λόγον Her. он
рассказал как было дело; φηναι κακών εκλυσιν Eur.
положить конец невзгодам; τα φαινόμενα Polyb. небесные
явления (ср. 9); τα έκ του λόγου φαινόμενα Dem. то, что
вытекает из (данной) речи; οιω φαινόμενη Нот. одному
лишь (Ахиллу) видимая; φάνεν οι βραχίονες Нот. у него
обнажились руки; φάνητε τών στρατηγών άξιοστρατη-
γότεροι Хеп. покажите, что вы достойнее самих
полководцев; πόθεν φαίνη; Хеп. откуда ты?; ουροι φαίνοντο
Нот. поднимались ветры; φ. άοιδήν Нот. или ωδάν
Theoer. запеть песню; 4) показывать, указывать: φ. τινί
όδόν νέεσθαι Нот. указывать кому-л. обратный путь;
5) доносить, разоблачать (τινί τους δρώντας τι Soph.;
τινά τοις πρυτάνεσι Arph.): τα φανθέντα Dem.
имущество, указанное как подлежащее аресту; 6) (о войсках
у лакедемонян) посылать: φρουρά πεφασμένη έπί τίνα
Хеп. войска, двинутые против кого-л.; 7) показывать
в отражении, отражать (τά κύματα φαίνει τινά Theoer.);
8) чаще med. обнаруживаться с очевидностью, быть
очевидным, (п)оказываться: τών ήλίκων διαφέρων έφαίνετο
Хеп. он явно отличился среди сверстников; απλούς τις
λόγος και φαινόμενος Polyb. простая и ясная речь; έάν
έγώ φαίνωμαι άδικεΓν Хеп. если оказалось бы, что я
виноват; 9) med. казаться, представляться: μη ων φαί-
νεσθαί τι Хеп. казаться чём-л., не будучи им (на деле);
πώς υμμιν φαίνεται είναι; Нот. каким он вам кажется?;
τό φαινόμενον λέγειν Polyb. или ειπείν Plut. говорить
то, что кажется, высказывать личное мнение; ως γ'
έμοί φαίνεται Plat. как мне кажется; (в ответах)
φαίνεται Plat. кажется, по-видимому; τό δι' όψεως
φαινόμενον Plat. зрительные образы; τά έμοί φαινόμενα Plat.
мои личные представления; ούδαμου αν φανηναι Plat. не
производить никакого впечатления.
Φαονώ, ους ή Фено (нимфа, спутница Персефо-
ны) нн.
Φαίνων, οντος ό Фенонт, «Сияющий» (название
планеты Сатурн) Arst.
φαιός 3 1) сумеречный, т. е. серый: φαιόν λευκού τε
και μέλανος γίγνεται Plat. серое получается от (смешения)