Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ύποτιμάομαο
— 1701
ύποτύπωσος
какое-л. слово или дело; τα άριστα ύποτίθεσθαι Her.
давать наилучшие советы; σοι δ' ου κακώς ύποθήσομαι
Arph. я дам тебе неплохие наставления; 5) редко med.
оставлять в залог, закладывать (τό ένέχυρον Her.; τήν
οίκίαν Dem.): ύποθε'ις αυτόν οκτακοσίων ταλάντων Plut.
выставив от себя ручательство на восемьсот талантов;
ύποθέσθαι προς το δημόσιον Plut. заложить в казну;
6) med. давать ссуду под залог, брать в качестве
залога (τα σκεύη της νεώς Dem.): οι υποτιθέμενοι Dem.
заимодавцы (берущие залог); 7) выставлять на риск,
подвергать опасности: την ψυχήν εις κίνδυνον υ. Piat.
подвергать свою душу опасности; υ. τήν ψυχήν τινι
Luc. и ύ. τον τράχηλον εαυτού υπέρ τίνος NT рисковать
жизнью из-за (ради), чего-л.; τή οργή τίνος ύ. εαυτόν
Plut. рисковать оказаться в опале у кого-л.; τον ίδιον
κίνδυνον ύποθείς Dem. под свою личную
ответственность.
ύπο-τϊμάομαί 1) производить оценку своего
имущества Arst.; 2) (о подсудимом) предлагать для себя
штраф (вместо казни): κελευόμενος ύποτιμασθαι ούχ ύπε-
τιμήσατο Хеп. когда (Сократу) было предложено самому
назначить себе штраф, он не сделал этого; 3)
определять для себя наказание (άποθνήσκειν ύ. Arst).
ύπο-τίμησίς, гщ' ή смягчающее обстоятельство,
извинение Luc: ούχ ύποτίμησιν ειπών Plut. не приводя
ничего в своё оправдание, т. е. для своего отвода.
*ύπο-τλά(ι) терпеть, выносить: τίς κεν ύποτλαίη;
Anth. кто вынес бы (подобное испытание)?
ύπ-οτοβέω тихо звучать: υπό δε ότοβεΐ δόνα!· ύπνο-
δόταν νόμον Aesch. тростниковая свирель звучит
усыпительным напевом.
ύπο-τομή ή подрезание, срезание Piat.
ύπο-τονθ^ρύζω бормотать, цедить сквозь зубы: ύ.
τήν έπωδήν Luc. бормотать заклинание.
ύπο-τοπευω и ύποτοπέω тж. med. брать под
подозрение, подозревать (τινά Thuc): ύποτοπήσαντες τήν
έχθραν αυτών Thuc. подозревая с их стороны
враждебность; μηδέν κακόν δραν ύποτοπεΤσθαι Arph. не
подозревать никаких дурных поступков.
ύπο-τράγψδέω Luc. ν. /. = ύποδραματουργέω.
ύπο-τραυλίζω немного шепелявить Luc.
ύποτρείω эп. Timon ар. Plut. = ύποτρέω.
ύπο-τρέμω немного дрожать piat, Plut., Luc.
ύπο-τρέπομαο возвращаться обратно Plut.
ύπο-τρέφω 1) постепенно взращивать (τους
γενομένους σκύμνους Plut.): τήν τόλμαν ύποτρέφεσθαι Хеп.
воспитывать в себе отвагу; 2) отращивать (τους πώγωνας
Diod.); 3) pass. впоследствии вырастать (έπιθυμίαι ύπο-
τρεφόμεναι Piat).
ύπο-τρέχω (fut ύποθρέξομαι и ύποδραμουμαι, aor.
υπέδραμον; pf. эп. ύποδέδρομα—эол. ύποδεδρόμάκα) 1)
подбегать Нот.: ύ. τινά Eur. подбегать к кому-л.; ύ. υπό
τι Her. подбегать подо что-л.; νησίον τι ύποδραμόντες
NT будучи прибиты к какому-то островку; (αϊ
πλάτανοι), αις ύποτρέχουσι χειμαζόμενοι Plut. платаны, под |
которыми укрываются застигнутые бурей; 2) пробегать
внутри или внизу: χρώ πυρ ύποδεδρόμακε Sappho ар. Plut.
огонь пробежал по телу; κοίλη δ' ύποδέδρομε βήσσα ΗΗ
внизу простёрлась долина; 3) бежать наперерез,
перехватывать (ληστάς ύποδραμειν Хеп.): ύποδραμειν τίνος Arph.
упредить кого-л.; 4) прокрадываться, вкрадываться: ύ.
τήν τιμήν τίνος Sext. втереться в милость к кому-л.;
ύ. τινά θωπεία Eur. льстиво заискивать у кого-л.; 5)
закрадываться, проникать: απελπισμός ύπέδραμέ τίνα и
τινι Polyb. отчаяние овладело кем-л.; ύπέδραμέ τις
έννοια μοι Polyb. мне пришла в голову одна мысль;
φρίκης ύποτρεχούσης Plut. когда охватывает страх.
ύπο-τρέω, эп. ύποτρείω отступать в страхе Нот.: ύ.
τίνα Нот. в страхе бежать от кого-л.; ου των μεγάλων
τινά πόνων ύποτρέσας Plut. не отступая ни перед какими
большими трудностями.
ύπο-τρίβω (ϊ) стирать снизу: τάς όπλάς ύποτρίβε-
o9at Diod. (о лошади) стирать себе копыта.
ύπο-τρίζω тихо звучать, бренчать (ή νήτη ύποτρί-
ζουσα Anth.).
ύπό-τριμμα, ατός το острая похлёбка из тёртых
овощей Plut.: ύ. βλέπειν Arph. иметь кислую мину.
ύπο-τριόρχης, ου о предполож. сарыч Arst.
ύπο-τρομέω немного дрожать Нот.: ύ. τίνα Нот.
в страхе бежать от кого-л.
ύπέ-τρομος 2 несколько испугавшийся, оробевший,
робкий Aeschin., Plut., Luc.
ύπο-τροπή ή 1) отступление, отход (έν τω εύωνυμω
κέρατι Plut.); 2) возврат, рецидив (τών έμπροσθεν
νοσημάτων Plut.).
ύπό-τροπος 2 1) возвращающийся или вернувшийся:
ύπότροπον ΐξεσθαι и ίκέσθαι Нот. вернуться; 2)
пришедший в себя: πριν ύπότροπον άμπνευθήναι (ν. Ι.
άμπνυνθήναι) Theoer. прежде^ чем он, придя в себя,
станет дышать.
ύπό-τροχος 2 передвигающийся на колёсах (πορεία
Polyb.; το βάρος Diod.).
ύποτρύζω Anth. ν. L = ύποτρίζω.
ύπο-τρώγω 1) закусывать вначале, предварительно
съедать (κρόμμυον Xen.); 2) (о реке) подмывать,
подрывать (τοιχον Anth.).
ύπο-τυγχάνω выступать с возражением или
перебивать Plut., Sext.
ύπο-τΰπόω преимущ. med. очерчивать, набрасывать
Polyb.: ύποτυπώσαι πρώτον, είθ' ύστερον άναγράψαι Arst.
определить сначала в общих чертах, а затем
(подробно) описать; ύ. τι Arst. дать общее представление
о чём-л., Piat. наметить контуры чего-л.
ύπο-τύπτω толкать вниз, т. е. погружать: κοντώ
ύποτύψαι τήν λίμνην Her. вонзить багор в дно озера;
ύ. φιάλη του χρυσού Her. погружать чашу в золото,
т. е. черпать чашей золото; ύ. ώσπερ ταις άμαις Arph.
загребать словно лопатами.
ύπο-τόπωσος, εως (τυ) ή 1) набросок, очерк Sext.,
Diog. L.; 2) образец, пример NT.